Μαθήματα Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 3 Ασκήσεις :3
Πιστωτικές Μονάδες: 8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η σπουδαστής/στρια θα πρέπει να είναι ικανός/η:

1. Να επιλύει προβλήματα γραμμικών συστημάτων με μεθόδους γραμμικής άλγεβρας.

2. Να μπορεί να παραστήσει γραφικά ένα μιγαδικό αριθμό και να εκτελεί βασικές πράξεις.

3. Να κάνει χρήση του θεωρήματος DeMoivre.

4. Να επιλύει εξισώσεις στο μιγαδικό επίπεδο.

5. Να κατανοεί την φυσική σημασία του διανύσματος και τις πράξεις διανυσμάτων.

6. Να κατανοεί την φυσική σημασία της παραγώγου και του ολοκληρώματος και την χρήση τους στην μοντελοποίηση προβλημάτων της μηχανικής, της θεωρίας πεδίων και αλλού.

7. Να εκτελεί υπολογισμούς που περιέχουν ολοκληρώσιμες και παραγωγίσιμες συναρτήσεις. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι μαθητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα    

αρχίσουν να πιστεύουν στη δύναμη των μαθηματικών και θα αναπτύξουν την ικανότητα να 

 επικοινωνούν μαθηματικά, τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς. 

Στο μάθημα αυτό θα αναπτυχθούν νέες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και δεξιότητες κριτικής σκέψης .  Η παρακολούθηση του μαθήματος από προαιρετική καθίσταται αναγκαία για όσους φοιτητές θέλουν να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα επόμενα μαθήματα τόσο των μαθηματικών όσο και της ηλεκτρολογίας, καθώς και μαθήματα σε άλλους τομείς των επιστημών με σχετική άνεση.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα έχει σκοπό να μυήσει τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές στις  βασικές έννοιες του Διανυσματικού Λογισμού, της θεωρίας πινάκων, των μιγαδικών αριθμών, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο: 

1η Ενότητα:  Γραμμική Άλγεβρα: Προσδιοριστικοί παράγοντες, Ιδιότητες των καθοριστικών 

                        παραγόντων. Πίνακες, Πρόσθεση, αφαίρεση Πολλαπλασιασμός με σταθερά, 

                        πολλαπλασιασμό πινάκων, Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού πινάκων,  

                        αναστροφή πίνακα.

2η Ενότητα:  Επίλυση γραμμικών συστημάτων χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Cramer. 

   Λύσεις γραμμικών συστημάτων που χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους.

3η Ενότητα:  Χαρακτηριστικά πολυώνυμα και χαρακτηριστικές εξισώσεις. Ιδιοτιμές και  

                         ιδιοδιανύσματα. Βαθμός πίνακα, Ισοδύναμοι πίνακες διαγωνιοποίηση.      

4η Ενότητα:  Εισαγωγή στην διανυσματική ανάλυση. Πρόσθεση και αφαίρεση 

                         διανυσμάτων, Πολλαπλασιασμός με σταθερά. Εσωτερικό, εξωτερικό και    

                         μικτό γινόμενο. Εφαρμογές.

5η Ενότητα:  Ορισμός συνόλου.  Ένωση και τομής, συνόλων, υποσύνολα. 

                          Μιγαδική Ανάλυση: Μιγαδικός αριθμός, πρόσθεση, αφαίρεση,

                          Πολλαπλασιασμός μιγαδικών αριθμών. Συζυγής παράσταση μιγαδικού 

                          αριθμού.  Γραφική παράσταση ενός μιγαδικού αριθμού.

6η Ενότητα:  Καρτεσιανή, πολική και εκθετική μορφή ενός μιγαδικού αριθμού. Η ρίζα ενός 

                         μιγαδικού αριθμού, εύρεση του αθροίσματος και του γινομένου των ριζών.

                         Επίλυση εξισώσεων με μιγαδικές ρίζες.

7η Ενότητα:  Πραγματική Ανάλυση: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια   

                         συνάρτησης.  Παράγωγοι, κανόνες για την εύρεση παραγώγων. 

                          Ανώτερης τάξης παράγωγοι. Κανόνας   αλυσίδας. Παράγωγοι πεπλεγμένων 

                          συναρτήσεων.  Εφαρμογές των παραγώγων.

8η Ενότητα:  Σειρές Taylor και Maclaurin.

9η Ενότητα:  Μέθοδοι Ολοκλήρωσης.

10η Ενότητα:  Γενικευμένα ολοκληρώματα. Ολοκληρώματα και εφαρμογές τους.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 70% 

Ατομική Εργασία : 30% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Larson, Hostetler, Edwards, «Calculus»,  Pub. Houghton Mifflin 1998.

2.Munem and Foulis, «Calculus», Pub. Worth 1984.

3.J.Marsden and A. Weistein, «Calculus I, II, III», Pub. Springer and Vergal 1980.

4.S.I. Crossman, «Calculus», Pub. Academic Press 1977.

5.H. Anton, «Calculus and Analytic Geometry», Pub. John Wiley and Sons 1980.

6.A. Shenk, «Calculus»,  Pub. Scott Foresman Co. 1984.

7.Mirzahi and Sullivan, «Calculus and Analytic Geometry», Pub. Wadsworth 1982.

8.Thomas and Finney, «Calculus and Analytic Geometry», Pub. Addison Wesley 1979.

9.K.A. Stroud, «Engineering Mathematics», Pub. Palgrave 1970.

10. K.A. Stroud, «Further Engineering Mathematics», Pub. Palgrave 1986.

11. Σημειώσεις του Διδάσκοντα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις, Πρακτική Εφαρμογή στο Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις:3 Ασκήσεις: 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει το σπουδαστή στο περιβάλλον της ανάλυσης των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Στόχος του μαθήματος είναι, ο/η ηλεκτρολόγος μηχανικός, να είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε ηλεκτρολογικά θέματα που θα παρουσιασθούν στην πορεία του εργασιακού του/της βίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός/η να:

• αναγνωρίζει τις δυνατότητες που του παρέχει ο ηλεκτρισμός για τις διάφορες ηλεκτρολογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις με τις οποίες θα ασχοληθεί ή θα μελετήσει.

• περιγράφει τις θεμελιώδεις μεθόδους και έννοιες για την ανάλυση των διαφόρων ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να ερμηνεύει νόμους και κανόνες της ηλεκτροτεχνίας.

• επιλύει ηλεκτρικά κυκλώματα, χρησιμοποιώντας συστηματικές μεθόδους και μαθηματικά μοντέλα.

• αναλύει και να ελέγχει ηλεκτρικά κυκλώματα που εφαρμόζονται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

• σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρικά κυκλώματα.

• προτείνει λύσεις σε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ηλεκτρισμού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Μοντελοποίηση ηλεκτρικών συστημάτων.  

• Ενεργητικά και παθητικά στοιχεία.  

• Στοιχεία με σταθερές και μεταβλητές παραμέτρους.  

• Σχέσεις τάσεως – ρεύματος  στοιχείων.  

• Γραμμικότητα.  

• Στοιχεία από την τοπολογία των δικτύων. 

• Νόμοι του Kirchhoff. 

• Ανάλυση γραμμικών δικτύων με τις μεθόδους απλών βρόχων και κόμβων.  

• Θεωρήματα επί των ηλεκτρικών δικτύων.  

• Ανάλυση απλών δικτύων στο πεδίο του χρόνου. 

• Απόκριση μηδενικής εισόδου. 

• Απόκριση μηδενικής κατάστασης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Κανονισμός του Εργαστηρίου. 

• Βασικές Έννοιες. Εξοικείωση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό.

• Νόμος του Ohm.

• Μη Γραμμικές Αντιστάσεις.

• Καταμεριστής τάσης. 

• Διαιρέτης ρεύματος.

• Νόμοι του Kirchhoff.

• Μέθοδος των βρόχων.

• Θεώρημα της επαλληλίας ή υπέρθεσης.

• Θεώρημα Thévenin. 

• Θεώρημα Norton.

• Θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος ή προσαρμογής.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι.   Γραπτή τελική εξέταση θεωρητικού μέρους  που περιλαμβάνει (60% της τελικής βαθμολογίας):

- Επίλυση θεωρητικών προβλημάτων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος

- Περιγραφή/ απόδειξη στοιχείων θεωρίας

- Ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

ΙΙ.  Η εξέταση εργαστηριακού μέρους περιλαμβάνει (40% της τελικής βαθμολογίας):

- Εβδομαδιαίες ατομικές γραπτές εξετάσεις

- Εβδομαδιαίες ομαδικές τεχνικές εκθέσεις

- Γραπτή τελική εξέταση

- Πρακτική τελική εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1 .Βουρνάς Κ., Δαφέρμος Ο.. Πάγκαλος Σ. & Χατζαράκης Γ. (2010). Ηλεκτροτεχνία. Αθήνα: ΙΤΥΕ ‘’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’

2. Χατζαράκης Γ. Ε. (2002). ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. Τόμος Α΄. 2η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

3. Χατζαράκης Γ. Ε. (2002). ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. Τόμος Β΄. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

4. Κολιόπουλος Ν. & Λόης Η. (2004). Ηλεκτροτεχνία. Αθήνα: ΙΩΝ

5. Κολιόπουλος Ν. (2010). ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ. Αθήνα: ΙΩΝ

6. Κολιόπουλος Ν. I. (2012). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Αθήνα: ΙΩΝ

7. Ghosh M. (1988). Electrical Trade Theory. New Delhi: TATA McGRAW-HILL Publishing Company Limited

8. Gussow M. (1983). THEORY AND PROBLEMS OF BASIC ELECTRICITY. New York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY

9. Nahvi M., Edminister J. A., (2004). Electric Circuits. USA: McGRAW-HILL

10. https://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_el.html  (ανακτήθηκε στις 20.10.2015)

11. http://blog.literatus.gr/?page_id=138 (ανακτήθηκε στις 20.10.2015)

12. Μάργαρης Ν. Ι. (2010). ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

13. Λουτρίδης Σ. Ι. (2011). Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ. Τόμος Ι. Αθήνα: ΙΩΝ

14. Λουτρίδης Σ. Ι. (2011). Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. ΕΝΑΛΛΑΣΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ. Τόμος ΙΙ. Αθήνα: ΙΩΝ

15. Λουτρίδης Σ. Ι. (2012). Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΕΤΡΑΠΟΛΑ. Τόμος ΙΙΙ. Αθήνα: ΙΩΝ

16. Χαριτάντης Ι. (2014). Ηλεκτρικά Κυκλώματα με βασικά στοιχεία Ηλεκτρομαγνητισμού, Θεωρία-Ανάλυση-Εξομοίωση. Αθήνα: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Αράκυνθος

17. Φραγκόπουλος Στ. Γ. (1987). ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ, Χρονικά Μεταβαλλόμενα Ρεύματα, Μαθηματική Περιγραφή και Εφαρμογές. Β΄ Έκδοση. Αθήνα: ΦΟΙΒΟΣ

18. Φαναράς Π. (1980). Θεωρητική Ηλεκτροτεχνία. Τόμος Ι. Αθήνα: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

19. Βαφειάδης Π. Χρ. (2000). ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. 2η Έκδοση. Αθήνα: ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

20. Hayt Jr. W. H. and Kemmerly J. E. (1991). ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

21. Bemtley J. P. (2009). Συστήματα Μετρήσεων, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 1η Έκδοση. Αθήνα: ΙΩΝ

22. Fowler R. J. (1999). ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ AC-DC. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

23. Σινιόρος Π., Μανουσάκης Ν. (2015), Ασκησιολόγιο για το μάθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι, Αθήνα: ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

24. Μανωλάς Σ. Ι. (1977). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αθήνα: ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις και εργαστηριακές πειραματικές ασκήσεις με προσωπική καθοδήγηση στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις : 2 (θεωρία) + 2 (εργαστήριο)

Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση της θεωρίας και των αρχών ηλεκτροχημικών φαινομένων που εμπλέκονται σε:

1.Hλεκτροχημικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

2.Hλεκτροχημικές διεργασίες επιφανειακής κατεργασίας και παραγωγής υλικών 

3.Ηλεκτροχημική διάβρωση μετάλλων και τεχνικές προστασίας από τη διάβρωση

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1. Να περιγράφουν και κατανοούν τη λειτουργία ηλεκτροχημικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. μπαταρίες και κυψέλες καυσίμων.

2. Να εφαρμόζουν και ελέγχουν τεχνικές ηλεκτροχημικής επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων, όπως επιμεταλλώσεις και ανοδιώσεις, με σκοπό τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους (αντίσταση στη διάβρωση, ηλεκτρική αγωγιμότητα, επιφανειακή σκληρότητα κ.ά.)

3. Να κατανοούν τον μηχανισμό της ηλεκτροχημικής διάβρωσης μετάλλων, να χρησιμοποιούν κατάλληλα κριτήρια στον σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και να εφαρμόζουν τεχνικές προστασίας από τη διάβρωση, με σκοπό τον περιορισμό των συνεπειών της.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. Θεωρία

- Βασικές γνώσεις χημείας. Άτομο, Ηλεκτρονική δομή των ατόμων. Δεσμοί. Διαλύματα. Ιδιότητες διαλυμάτων. 

- Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος. Είδη αγωγών. Ηλεκτρολύτες. Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτών. Ευκινησία ιόντων. Αριθμοί μεταφοράς. 

- Ηλεκτρόλυση. Νόμοι της ηλεκτρόλυσης. Τάση διάσπασης ηλεκτρολυτών. Φαινόμενα πόλωσης και παθητικοποίησης. Υπέρταση. Κουλόμετρα. Επιμεταλλώσεις. Ανοδίωση. 

- Ημιστοιχεία. Δυναμικά ημιστοιχείων. Κανονικά δυναμικά οξείδωσης στοιχείων. Γαλβανικά στοιχεία. Είδη γαλβανικών στοιχείων. Δυναμικά γαλβανικών στοιχείων. Νόμος Nernst. Μπαταρίες. Συσσωρευτές. Είδη συσσωρευτών. Κυψέλες καυσίμου. 

- Ηλεκτροχημική διάβρωση μετάλλων. Ηλεκτροχημικός μηχανισμός της διάβρωσης. Παράγοντες που επηρεάζουν του φαινόμενο της διάβρωσης. Μορφές διάβρωσης. Πρόληψη και προστασία από τη διάβρωση.

Β. Εργαστήριο

- Μετρήσεις. Επεξεργασία μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις. 

- Κατασκευή βασικών κυκλωμάτων ηλεκτροχημικών διατάξεων. Έλεγχος και λειτουργία. 

- Μέτρηση ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας ηλεκτρολυτών. Ισχυροί - ασθενείς ηλεκτρολύτες. 

- Κουλόμετρο χαλκού. Επαλήθευση ισχύος νόμων του Ohm και Faraday στους ηλεκτρολύτες. Μέτρηση ηλεκτρικών φορτίων. 

- Ηλεκτροχημικές μέθοδοι επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων και προσδιορισμός ηλεκτροχημικής απόδοσης του ρεύματος:  α) Επιμεταλλώσεις β) Ανοδιώσεις. 

- Δυναμικά οξειδοαναγωγής. Μελέτη της δραστικότητας των μετάλλων. 

- Γαλβανικά στοιχεία. Στοιχείο ψευδαργύρου-χαλκού. Στοιχεία συγκέντρωσης.

- Συσσωρευτές μολύβδου.

- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου. Kυψέλη H2/H+/ / O2/OH-. 

- Ηλεκτροχημική διάβρωση μετάλλων. Μέτρηση δυναμικών διάβρωσης μετάλλων σε διάφορα περιβάλλοντα. Ηλεκτροχημικές μέθοδοι μελέτης της διάβρωσης μετάλλων. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης:  Ελληνική

Θεωρία:  (60% του τελικού βαθμού του μαθήματος) Γραπτή εξέταση με την ολοκλήρωση του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης ή ανάπτυξης σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων 

Εργαστήριο: (40% του τελικού βαθμού του μαθήματος)

Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από:

- Ατομικές ή ομαδικές (μέχρι το πολύ 2 ατόμων) γραπτές εργασίες σε κάθε εργαστηριακή άσκηση, που περιλαμβάνουν την παρουσίαση και την επεξεργασία των μετρήσεων (με υπολογισμούς, γραφικές παραστάσεις κ.λ.π.), καθώς και τα  αποτελέσματα και συμπεράσματα, με  σχολιασμό και σύγκριση με τα αναμενόμενα από την θεωρία.

- Τέσσερις τουλάχιστον μικρές ολιγόλεπτες εξετάσεις κατανόησης και αυτοαξιολόγησης, επί των πιο αντιπροσωπευτικών εργαστηριακών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

- Τελική γραπτή εξέταση επί των εργαστηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που περιλαμβάνει υπολογιστικά προβλήματα επί δοθέντων πειραματικών μετρήσεων, σχεδιασμό πειραματικών διατάξεων και περιγραφή πειραματικής διαδικασίας για την εργαστηριακή επαλήθευση θεωρητικών νόμων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Ν. Mαρκόπουλου, «Εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία», University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002.

2. N. Kουλουμπή, «Ηλεκτροχημεία», εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, Aθήνα, 2005.

3. Σ. Καλογεροπούλου, «Εργαστηριακές Σημειώσεις Ηλεκτροχημείας», Αθήνα, 2015.

4. N. Κυρατζή, «Εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία»,  εκδόσεις  Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2004.

5 .Θ. Σκουλικίδη, «Εφαρμοσμένη Ηλεκτροχημεία Α - Διάβρωση και προστασία», εκδόσεις Αθανασόπουλος, Παπαδάμης, Ζαχαρόπουλος Ο.Ε., Αθήνα, 2000.

6 .J. Bockris, «Modern Electrochemistry», 2η ed., Plenum press, New York, 1998.

7. D. Linden, «Handbook of batteries», Mc Graw - Hill, 2001.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις ; 3
Πιστωτικές Μονάδες:
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών της Μηχανικής και του τρόπου αντίληψης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων στατικής ισορροπίας. Επίσης σκοπός του μαθήματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών με τα απαιτούμενα τεχνικά εφόδια ώστε να αντιληφθούν και να κατανοήσουν ανώτερες έννοιες της μηχανικής. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος της Μηχανικής Ι οι φοιτητές διδάσκονται:  Έννοιες του στερεού σχηματισμού και φορέα δυνάμεων, τα είδη στήριξης φορέων καθώς και τις εξισώσεις ισορροπίας στο επίπεδο. Ισοστατικοί σχηματισμοί. Στατική λειτουργία. Εξέταση της ισοστατικότητας φορέα. Εντατικά μεγέθη διατομών δοκών. Διαγράμματα καμπτικών ροπών, τεμνουσών και αξονικών για αμφιέριστη δοκό, πρόβολο, δοκού Gerber. Τριαρθρωτά πλαίσια και τόξα. Δικτυώματα. Φορείς με συστήματα ενισχύσεως. Έννοια της γραμμής επιρροής και γραμμής επιρροής αμφιέριστης και αμφιπροέχουσας δοκού, δοκού Gerber, τριαρθρωτού πλαισίου, τόξου, δικτυωμάτων. Ακραίες τιμές εντατικών μεγεθών για διάφορες μορφές κινητών φορέων. Στατικά και κινηματικά αποδεκτά συστήματα. Αρχή δυνατών έργων σε ραβδωτούς φορείς. Θεώρημα Betti-Maxwell. Θεώρημα μοναδιαίου φορτίου. Υπολογισμός παραμορφώσεων ισοστατικών φορέων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Μηχανική του απαραμόρφωτου στερεού, Στατική, Βουθούνης, Παναγιώτης Α. , εκδ ιδίου

2. Στατική: Μηχανική του στερεού σώματος, ασκήσεις Ι,  Εμμανουήλ Ε. Γδούτος, Χρ. Ν. Κάλφας,  εκδ. Συμμετρία

3. Στατική των ισοστατικών φορέων Διαγράμματα [N], [Q], [M]: Γραμμές επιρροής: Αρχή δυνατών έργων, Γιάννης Β. Γκαρούτσος, εκδ. SPIN

4. Τεχνική μηχανική Μηχανική Ι: Στατική των στερεών και ειδικά κεφάλαια, Νικόλαος Αραποστάθης, Δημήτριος Αραποστάθης, εκδ. Ίων

5. Στατική Τεχνική μηχανική,Ferdinand P. Beer, Russell E. Johnston, Elliot R. Eisenberg, εκδ. Τζιόλα

6. Εφαρμοσμένη στατική, Walter Wagner, Gerhard Erlhof, εκδ. Κλειδάριθμος

7.Στατική, Εμμανουήλ Ε. Γδούτος, εκδ. Συμμετρία

8. Μηχανική του απόλυτου στερεού, Κινηματική και δυναμική, εκδ. Συμμετρία

9. Theory of Elasticity, Stephen Timoshenko, Mcgraw-Hill College 

10. Theory of Elastic Stability, Stephen P. Timoshenko, James M. Gere, Dover Publications

11. Engineering Mechanics: Statics (13th Edition), Russell C. Hibbeler, Prentice Hall 2012

12. Engineering Mechanics: Statics [J. L. Meriam, L. G. Kraige,  Wiley 2011

13. Schaum's Outline of Statics and Strength of Materials (Schaum's),  John Jackson , Harold Wirtz, McGraw-Hill 1983.

ΦΥΣΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις πράξης: 4 Εργαστηριακές ασκήσεις:2
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της μηχανικής.

2.Γνώση και κατανόηση των μονάδων μέτρησης που συνοδεύουν κάθε φυσικό μέγεθος της μηχανικής.

3.Γνώση της μεθοδολογίας και δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων.

4.Ικανότητα εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών που διδάσκονται παράλληλα σε προβλήματα μηχανικής. 

5.Ικανότητα διεξαγωγής πειραμάτων φυσικής και ανάλυσης των μετρήσεων.

6.Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων μέσα από πειραματική διαδικασία.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν και να αναλύουν προβλήματα σχετιζόμενα με την κινηματική και τη δυναμική των σωμάτων.

2.Να αναλύουν τα φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με συγκεκριμένο πρόβλημα.

3.Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αρχές διατήρησης σε κάθε πρόβλημα.

4.Να επιλύουν προβλήματα με διαφορετικές ισοδύναμες μεθόδους.

5.Να σχεδιάζουν πειραματικές διαδικασίες για τον προσδιορισμό φυσικών μεγεθών.

6.Να συνδυάζουν αποτελέσματα που προέρχονται από θεωρητική και από πειραματική ανάλυση.

7.Να εφαρμόζουν τις γνώσεις σε μαθήματα ειδικότητας που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές εφαρμογές.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο της θεωρίας του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες ως εξής:

1η Εβδομάδα: Φυσικά μεγέθη, μαθηματική ανασκόπηση, διαστατική ανάλυση 

2η Εβδομάδα: Κίνηση σε μια διάσταση

3η Εβδομάδα: Κίνηση στο χώρο, κυκλική κίνηση

4η Εβδομάδα: Θεμελιώδεις δυνάμεις, νόμοι του Νεύτωνα

5η Εβδομάδα: Εφαρμογές δυναμικής, μη αδρανειακές δυνάμεις

6η Εβδομάδα: Έργο, κινητική ενέργεια, ισχύς

7η Εβδομάδα: Δυναμική ενέργεια, συντηρητικές δυνάμεις, διατήρηση ενέργειας

8η Εβδομάδα: Ορμή, ώθηση, διατήρηση ορμής

9η Εβδομάδα: Συστήματα σωματιδίων, κέντρο μάζας, κρούσεις

10η Εβδομάδα: Ροπή δύναμης, ροπή αδράνειας, περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα

11η Εβδομάδα: Στροφορμή, κίνηση κύλισης, δυναμική στερεού σώματος

12η Εβδομάδα: Εισαγωγή στις ταλαντώσεις

13η Εβδομάδα: Ανασκόπηση

 

Το αντίστοιχο περιεχόμενο του εργαστηριακού μαθήματος κατανέμεται σε 13 εργαστηριακές ασκήσεις ως εξής:

1η Άσκηση: Μετρήσεις, ανάλυση μετρήσεων, θεωρία σφαλμάτων 

2η Άσκηση: Γραφικές παραστάσεις, γραμμικοποίηση σχέσεων

3η Άσκηση: Μετρήσεις με μικρόμετρο και παχύμετρο

4η Άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

5η Άσκηση: Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητα με απλό εκκρεμές

6η Άσκηση: Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

7η Άσκηση: Μέτρηση μέτρου ελαστικότητας του Young

8η Άσκηση: Προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών

9η Άσκηση: Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους ρευστών

10η Άσκηση: Μέτρηση εστιακής απόστασης φακού

11η Άσκηση: Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

12η Άσκηση: Μέτρηση της ειδικής θερμότητας του νερού

13η Άσκηση: Τελική εξέταση εργαστηρίου

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά: επίλυση ασκήσεων για προετοιμασία στην τελική εξέταση. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1) Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς: μηχανική, ταλαντώσεις και μηχανικά κύματα, θερμοδυναμική, σχετικότητα, Raymond A. Serway, John W. Jewett,

2) Πανεπιστημιακή Φυσική με σύγχρονη φυσική, Τόμος Α, Young H., Freedman R.,

3) Φυσική, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Τόμος Α,

4) Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος Α, Giancoli

5) Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων

2o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 3 Ασκήσεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η σπουδαστής/στρια θα πρέπει να είναι ικανός/η:

1.Να υπολογίσει τις  μερικές παραγώγους πρώτης και ανώτατη τάξης.

2. Να λύσει προβλήματα με ακρότατα.

3.Να υπολογίσει Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα.

4.Να λύσει προβλήματα διανυσματικής ανάλυσης.

5.Να λύσει πρώτης τάξης διαφορικές εξισώσεις.

6.Να λύσει ανώτερης τάξης διαφορικές εξισώσεις.

7.Να λύσει τα συστήματα διαφορικών εξισώσεων.

8.Να λύσει διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:  Συναρτήσεις πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών. Όρια. Συνέχεια.  Μερικές    

                       παράγωγοι πρώτης τάξης.  Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης. Παράγωγος  

                       αντίστροφης συνάρτησης.

2η Ενότητα:  Πρώτος Κανόνας αλυσίδας, Δεύτερος κανόνας Αλυσίδα. Γενικευμένος  

                        κανόνας  αλυσίδας. Παράγωγοι πεπλεγμένων συναρτήσεων.

3η Ενότητα:  Μέγιστα και ελάχιστα. πολλαπλασιαστές Lagrange. Ιακωβιανές ορίζουσες.

4η Ενότητα:  Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Αλλάξτε τα όρια της ολοκλήρωσης. Αλλαγή 

                        μεταβλητών.

5η Ενότητα:  Del, (reverse δέλτα). Κλίσης. Κατευθυνόμενη παράγωγος. Απόκλιση. 

                        Στροβιλισμός διανυσματικού πεδίου.  Ασυμπίεστο πεδίο. Συντηρητικό πεδίο.

                        Εφαρμογές. Επικαμπύλιο ολοκλήρωμα. Θεωρήματα Green, Gauss, και Stoke’s.

6η Ενότητα:  Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις. Ποιοτικές λύσεις. Εφαρμογές. 

                        Διαφορικές εξισώσεις Πρώτης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις χωριζόμενων 

                        μεταβλητών.  Ομογενείς  διαφορικές εξισώσεις, σχεδόν ομογενείς διαφορικές    

                        εξισώσεις.

7η Ενότητα:  Ακριβής διαφορικές εξισώσεις, σχεδόν ακριβής διαφορικές εξισώσεις. 

                        Γραμμικές  διαφορικές εξισώσεις, ολοκληρωτικός παράγοντας.

8η Ενότητα:  Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli, διαφορικές εξισώσεις Riccati.  Διαφορικές           

                        εξισώσεις Clairaut, διαφορικές εξισώσεις, Lagrange.  Εφαρμογές στην    

                       ανάλυση κυκλωμάτων, ψύξη, θέρμανση e.t.c. 

9η Ενότητα:  Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς και          

                        μεταβλητούς συντελεστές.   Ανεξάρτητες  λύσεις της διαφορικής εξίσωσης. 

                        Wronskian ορίζουσα.   Ομογενείς και μη ομογενείς διαφορικές εξισώσεις. 

                        Λύσης ομογενούς διαφορικής εξίσωσης.

10η Ενότητα:  Μερική λύση για της μη ομογενούς  διαφορικής εξίσωσης.. Μέθοδος  

                         προσδιοριστέων συντελεστών. Μέθοδος μεταβολής των παραμέτρων. 

                         Γενική λύση.

11η Ενότητα:  Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων.

12η Ενότητα:  Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 70% 

Ατομική Εργασία : 30% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.W.E. Boyce and R.C. DiPrima, «Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems», Publ. John Willey and Sons.

2.M.R. Spiegel, «Applied Differential Equations», Publ. Prentice Hall.

3.M. Braun, « Differential Equations and Their Applications», Publ. Springer-Verlag.

4.G. Simmons, «Differential Equations with Application and Historical Notes», Publ. McGraw -Hill.

5.R. Haberman, « Elementary Applied Partial Differential Equations»,

Publ. . Prentice Hall.

6.K.E. Gustafson, « Partial Differential Equations», Publ. John Willey and Sons.

7.Sommerfield, « Partial Differential Equations», Publ. John Academic Press.

8.K.A. Stroud, «Engineering Mathematics», Pub. Palgrave 1970.

9.K.A. Stroud, «Further Engineering Mathematics», Pub. Palgrave 1986.

10.K.A. Stroud, «Further Engineering Mathematics», Pub. Palgrave 1986.

11.Σημειώσεις του Διδάσκοντα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 4 Ασκήσεις: 2 
Πιστωτικές Μονάδες: 7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει το σπουδαστή στο περιβάλλον της ανάλυσης των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων εναλλασσομένου ρεύματος. Στόχος του μαθήματος είναι, ο/η ηλεκτρολόγος μηχανικός, να είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε ηλεκτρολογικά θέματα που θα παρουσιασθούν στην πορεία του εργασιακού του/της βίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός/η να:

• αναγνωρίζει τις δυνατότητες που του παρέχει ο ηλεκτρισμός για τις διάφορες ηλεκτρολογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις με τις οποίες θα ασχοληθεί ή θα μελετήσει.

• περιγράφει τις θεμελιώδεις μεθόδους και έννοιες για την ανάλυση των διαφόρων ηλεκτρικών κυκλωμάτων και να ερμηνεύει νόμους και κανόνες της ηλεκτροτεχνίας.

• επιλύει ηλεκτρικά κυκλώματα, χρησιμοποιώντας συστηματικές μεθόδους και μαθηματικά μοντέλα.

• αναλύει και να ελέγχει ηλεκτρικά κυκλώματα που εφαρμόζονται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

• σχεδιάζει ηλεκτρικά κυκλώματα.

• προτείνει λύσεις σε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ηλεκτρισμού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εναλλασσόμενα ρεύματα.

• Μιγαδικός συμβολισμός.

• Χρήση πινάκων στην ανάλυση κυκλωμάτων.

• Μέθοδοι ρευμάτων απλών βρόγχων και τάσεων κόμβων.

• Θεωρήματα δικτύων.

• Συντονισμός.

• Συντελεστής ποιότητας.

• Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

• Βελτίωση του συντελεστή ισχύος.

• Προσαρμογή φορτίου.

• Πολυφασικά συστήματα με έμφαση στα τριφασικά.

• Ηλεκτρικά κυκλώματα με συμμετρικά και ασύμμετρα φορτία.

• Υπολογισμοί  ισχύος και αντιστάθμισης.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση θεωρητικού μέρους  που περιλαμβάνει):

-Επίλυση θεωρητικών προβλημάτων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος

-Περιγραφή/ απόδειξη στοιχείων θεωρίας

-Ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Βουρνάς Κ., Δαφέρμος Ο.. Πάγκαλος Σ. & Χατζαράκης Γ. (2010). Ηλεκτροτεχνία. Αθήνα: ΙΤΥΕ ‘’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’

2.Χατζαράκης Γ. Ε. (2002). ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. Τόμος Α΄. 2η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

3.Χατζαράκης Γ. Ε. (2002). ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. Τόμος Β΄. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

4.Κολιόπουλος Ν. & Λόης Η. (2004). Ηλεκτροτεχνία. Αθήνα: ΙΩΝ

5.Κολιόπουλος Ν. (2010). ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ. Αθήνα: ΙΩΝ

6.Κολιόπουλος Ν. I. (2012). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Αθήνα: ΙΩΝ

7.Ghosh M. (1988). Electrical Trade Theory. New Delhi: TATA McGRAW-HILL Publishing Company Limited

8.Gussow M. (1983). THEORY AND PROBLEMS OF BASIC ELECTRICITY. New York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY

9.Nahvi M., Edminister J. A., (2004). Electric Circuits. USA: McGRAW-HILL

10.https://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_el.html  (ανακτήθηκε στις 20.10.2015)

11.http://blog.literatus.gr/?page_id=138 (ανακτήθηκε στις 20.10.2015)

12.Μάργαρης Ν. Ι. (2010). ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

13.Λουτρίδης Σ. Ι. (2011). Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ. Τόμος Ι. Αθήνα: ΙΩΝ

14.Λουτρίδης Σ. Ι. (2011). Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. ΕΝΑΛΛΑΣΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ. Τόμος ΙΙ. Αθήνα: ΙΩΝ

15.Λουτρίδης Σ. Ι. (2012). Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΕΤΡΑΠΟΛΑ. Τόμος ΙΙΙ. Αθήνα: ΙΩΝ

16.Χαριτάντης Ι. (2014). Ηλεκτρικά Κυκλώματα με βασικά στοιχεία Ηλεκτρομαγνητισμού, Θεωρία-Ανάλυση-Εξομοίωση. Αθήνα: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Αράκυνθος

17.Φραγκόπουλος Στ. Γ. (1987). ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ, Χρονικά Μεταβαλλόμενα Ρεύματα, Μαθηματική Περιγραφή και Εφαρμογές. Β΄ Έκδοση. Αθήνα: ΦΟΙΒΟΣ

18.Φαναράς Π. (1980). Θεωρητική Ηλεκτροτεχνία. Τόμος Ι. Αθήνα: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

19.Βαφειάδης Π. Χρ. (2000). ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. 2η Έκδοση. Αθήνα: ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

20.Hayt Jr. W. H. and Kemmerly J. E. (1991). ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

21.Bemtley J. P. (2009). Συστήματα Μετρήσεων, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. 1η Έκδοση. Αθήνα: ΙΩΝ

22.Fowler R. J. (1999). ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ AC-DC. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

23.Μανωλάς Σ. Ι. (1977). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αθήνα: ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 2 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών του  προγραμματισμού web.

2.Εμπειρική γνώση και δεξιότητες στην εφαρμογή εξειδικευμένων γλωσσών προγραμματισμού και τεχνολογιών για την ανάπτυξη  εφαρμογών web.

3.Γνώση και ικανότητες σύνθεσης για τη σχεδίαση και τη ανάπτυξη εφαρμογών web.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό, Γλώσσες προγραμματισμού, Βασικές έννοιες του προγραμματισμού web.

2. Hypertext, Program structure, Basic commands, Tag description, List structure, Formatting.

3. Σχεδιασμός εφαρμογών Web, Storyboards, Hyperlinks, Web development example.

4. Εικόνες και Πολυμέσα, Τύποι αρχείων, Γραφικά,  Image maps. 

5. Frames, Formatting Frames, Intrinsic events. 

6. Πίνακες, Cell formation, Συνδυασμός πινάκων και άλλων δομών πληροφοριών.  

7. Φόρμες, Μηχανισμοί, Είσοδος δεδομένων, Αποστολή δεδομένων. 

8. Δυναμική HTML. Cascading Style Sheets (CSS).  

9. Data validation using VbScript / JavaScript, Variables, Arithmetic calculations,  String manipulation, Using controls.

10. Client-side Scripting, Conditional expressions, Concatenation, Comparison Operators, Comparison Commands. Logical Operators.  

11. Client-side Scripting, Loops, Server side Scripts, The ASP object model. 

12. Server-side Scripting, Interactive communication, ASP/PHP, Data base manipulation.

13. Dynamic Data base development and ASP.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Αγγλική για φοιτητές Erasmus

Θεωρία: Γραπτή Εξέταση: 100% 

Εργαστήριο: Υποχρεωτική εργασία : 100% 

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 60% x βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός Εργαστηρίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Αγγελή Χ., 2005, Προγραμματισμός Web  HTML & ASP, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα. 

2. Gottleber T. and T. Trainor, 2012, More excellent HTML with an Introduction to JavaScript, McGraw-Hill, London.

3. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

4. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις και πειραματικές εργαστηριακές ασκήσεις με προσωπική καθοδήγηση στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις : 2 (θεωρία) + 2 (εργαστήριο)

Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Βασικές και σε βάθος γνώσεις στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των υλικών. 

2.Γνώσεις  και κατανόηση για τη συσχέτιση δομής, κατεργασιών και ιδιοτήτων των υλικών.

3.Κριτική γνώση και ικανότητα εφαρμογής ή ανάπτυξης κριτηρίων για την επιλογή των καταλληλότερων υλικών για κάθε τεχνική εφαρμογή.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να κατανοούν τη συμπεριφορά και τις ιδιότητες των υλικών σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργίας. 

2.Να επιλέγουν κατάλληλες τεχνικές κατεργασίας και μορφοποίησης των υλικών με σκοπό την τροποποίηση της δομής και των ιδιοτήτων τους.

3.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς για τον έλεγχο της ποιότητας και των ιδιοτήτων υλικών.

4.Να εφαρμόζουν και αναπτύσσουν κριτήρια για την επιλογή των καταλληλότερων υλικών για κάθε τεχνική εφαρμογή, καθώς και για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. Θεωρία

-Βασικά στοιχεία για τη δομή των υλικών. 

-Στερεή κατάσταση. Κρυσταλλικά σώματα, κρυσταλλικά συστήματα. Αλλοτροπία. Άμορφα υλικά. 

-Μέταλλα: Συνήθεις μεταλλικές δομές. Στερεοποίηση και αταξίες δομής.  

-Κράματα: Διαγράμματα ισορροπίας των φάσεων. Μετασχηματισμοί φάσεων.  Θερμικές και μηχανικές κατεργασίες και επίδραση στη δομή και τις ιδιότητες των υλικών. 

-Ιοντική δομή: Κεραμικά. 

-Ομοιοπολική δομή: Πολυμερή. Κρυσταλλικότητα πολυμερών. 

-Σύνθετα υλικά.

-Ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά και ηλεκτρικές αντιστάσεις. Επίδραση της δομής στις  ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών. 

-Μονωτικά, διηλεκτρικά υλικά. Χαρακτηριστικές ιδιότητες διηλεκτρικών υλικών. 

-Ημιαγωγοί.

-Μαγνητικά υλικά. Δομή και ιδιότητες μαγνητικών υλικών. 

-Κριτήρια επιλογής υλικών για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Β. Εργαστήριο

-Μελέτη της δομής μεταλλικών υλικών με οπτική μικροσκοπία. 

-Μηχανικές ιδιότητες: Μέτρηση σκληρότητας και αντοχής σε εφελκυσμό μεταλλικών υλικών. 

-Θερμομετρία: Χρήση και βαθμονόμηση θερμοζευγών. 

-Κράματα: Μετασχηματισμοί φάσεων - Διαγράμματα ισορροπίας των φάσεων. Εφαρμογή στο κράμα συγκόλλησης Pb-Sn. 

-Γαλβανική διάβρωση διαφορετικών μετάλλων που βρίσκονται σε αγώγιμη επαφή. 

-Μαγνητικά υλικά: Χαρακτηρισμός και χρήση μαλακών μαγνητικών υλικών.

-Μαγνητικά υλικά: Χαρακτηρισμός και χρήση σκληρών μαγνητικών υλικών.

-Γραμμικές ηλεκτρικές αντιστάσεις. Επίδραση θερμοκρασίας στην ηλεκτρική αντίσταση. 

-Μη γραμμικές αντιστάσεις. 

-Iδιότητες μονωτικών λαδιών.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης:  Ελληνική

Θεωρία:  (60% του τελικού βαθμού του μαθήματος) Γραπτή εξέταση με την ολοκλήρωση του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης ή ανάπτυξης σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων 

Εργαστήριο: (40% του τελικού βαθμού)

Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από:

-Ατομικές γραπτές εργασίες σε κάθε εργαστηριακή άσκηση, που περιλαμβάνουν την παρουσίαση και την επεξεργασία των μετρήσεων (με υπολογισμούς, γραφικές παραστάσεις κ.λ.π.), καθώς και τα  αποτελέσματα και συμπεράσματα, με  σχολιασμό και σύγκριση με τα αναμενόμενα από την θεωρία.

-Μικρές ολιγόλεπτες εξετάσεις κατανόησης και αυτοαξιολόγησης, επί των πιο αντιπροσωπευτικών εργαστηριακών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

-Τελική γραπτή εξέταση επί των εργαστηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που περιλαμβάνει υπολογιστικά προβλήματα επί δοθέντων πειραματικών μετρήσεων και σχολιασμό των αποτελεσμάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Κ.Ε. Σαββάκη, “Τεχνολογία Υλικών. Υλικά Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ηλεκτρική – Διηλεκτρική – Μαγνητική & Οπτική Συμπεριφορά των Υλικών”, εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα, 1992.

2.Κ. Καγκαράκη, “Μαθήματα στα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά”, εκδόσεις Σ. Αθανασόπουλος, Σ. Παπαδάμης, Αθήνα, 1988.

3.Γ. Χρυσουλάκης, Δ. Παντελής, “Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών”, εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1996.

4.Δ. Παντελής, “Μη μεταλλικά τεχνικά υλικά”, εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1996.

5.F.W. Smith, “Foundations of Materials Science and Engineering”, Mc Graw Hill, 1993.

6.R.F. Hummel, “Electronic Properties of Materials”, Springer-Verlag Berlin, 1993.

7.Α. Σ. Βατάλης, “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών”, εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2007.

8.Ν. Σπύρου, “Αγώγιμες ιδιότητες των ηλεκτροτεχνικών υλικών”, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2008.

9.B. Zασπάλης, “Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών – Δομές & Μορφολογία Ανόργανων Στερεών”, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2015.

10.W. D. Callister, JR., “Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών”, 5η έκδοση, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2008.

11.Σ. Καλογεροπούλου, “Εργαστηριακές Ασκήσεις Τεχνολογίας Υλικών”, Αθήνα, 2014.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις : 2
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, και την αξιολόγηση τεχνικών έργων και προγραμμάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της διοίκησης των έργων, μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης έργων, τεχνικές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, ανάλυσης κόστους-διάρκειας, βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων ενός έργου, και μέθοδοι ελέγχου ενός έργου.

Αναλυτικά, οι φοιτητές/τριες με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει είναι σε θέση να:

• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, και την αξιολόγηση τεχνικών έργων και προγραμμάτων 

• Αναγνωρίζουν τις δραστηριότητες ενός τεχνικού έργου και να υπολογίζουν τις κρίσιμες δραστηριότητες και την κρίσιμη διαδρομή του έργου

• Έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν τα βασικά διαγράμματα ενός έργου

• Έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά το άμεσο, έμμεσο και συνολικό κόστος ενός έργου 

• Μπορούν με άνεση να κάνουν χρήση των μεθόδων που σχετίζονται με τον χρονικό προγραμματισμό τεχνικών έργων

• Προτείνουν λύσεις για την βέλτιστη υλοποίηση του έργου

• Μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγικές έννοιες

2.Βασικοί Ορισμοί

3.Αρχικοποίηση έργου

4.Οργάνωση Έργου

5.Τμηματοποίηση και Χρονοπρογραμματισμός

6.Μέθοδος CPM

7.Μέθοδος PERT

8.Διάγραμμα GANTT

9.Διαχείριση Πόρων έργου - Διαχείριση Κόστους - Διαχείριση Κινδύνου

10.Σύνοψη βασικών σημείων του μαθήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση μιας σειράς ασκήσεων που σχετίζονται με όλο το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Απόστολος Ι. Κοκκόσης.  “Διαχείριση Έργων”, 2007, Σύγχρονη Εκδοτική

2. Πολύζος Σεραφείμ. “ Προγραμματισμός & Οργάνωση των Έργων”, 2006, Εκδόσεις Τζιόλα

3. Πολύζος Σεραφείμ. “ Διοίκηση και διαχείριση των έργων” , 2011, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

4. Eric Verzuh. “ Εισαγωγή στην Διαχείριση Εργου”, 2002, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

5. Burke, Rory. “Διαχείριση έργου” , 2002, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

6. Σημειώσεις Διδάσκοντα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις πράξης : 4
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών του ηλεκτρομαγνητισμού τόσο στη στατική όσο και στη χρονοεξαρτημένη του μορφή.

2.Γνώση της μεθοδολογίας και δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων.

3.Εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών που διδάσκονται παράλληλα σε προβλήματα ηλεκτρομαγνητισμού. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και να αναλύσουν προβλήματα σχετιζόμενα με ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα.

2.Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αρχές και εξισώσεις σε κάθε πρόβλημα.

3.Να επιλύουν προβλήματα με διαφορετικές ισοδύναμες μεθόδους.

4.Να εφαρμόσουν τις γνώσεις σε μαθήματα ειδικότητας που σχετίζονται με ηλεκτρολογικές εφαρμογές.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες ως εξής:

1η Εβδομάδα: Εισαγωγικές έννοιες, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο 

2η Εβδομάδα: Ηλεκτρική ροή, νόμος του Gauss

3η Εβδομάδα: Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, ηλεκτρικό δυναμικό

4η Εβδομάδα: Αγωγοί σε ηλεκτροστατικό πεδίο

5η Εβδομάδα: Διηλεκτρικά, πυκνωτές

6η Εβδομάδα: Ρεύμα, αντίσταση, νόμος του Ohm

7η Εβδομάδα: Μαγνητικό πεδίο, νόμος των Biot-Savart

8η Εβδομάδα: Μαγνητική δύναμη, δύναμη Lorentz

9η Εβδομάδα: Πηγές μαγνητικών πεδίων, νόμος του Ampere

10η Εβδομάδα: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, νόμος Faraday

11η Εβδομάδα: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, πηνία

12η Εβδομάδα: Εξισώσεις του Maxwell

13η Εβδομάδα: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανασκόπηση

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Προαιρετικά εργασία επίλυσης σειράς ασκήσεων για προετοιμασία στην τελική εξέταση. Μέγιστος βαθμός εργασίας 3 μονάδες. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1) Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς: ηλεκτρισμός και μαγνητισμός, φως και οπτική, σύγχρονη φυσική, Raymond A. Serway, John W. Jewett,

2) Πανεπιστημιακή Φυσική με σύγχρονη φυσική, Τόμος Β, Young H., Freedman R.,

3) Φυσική, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Τόμος Β,

4) Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος Β, Giancoli

3o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις : 3 Ασκήσεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι μαθητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα πιστεύουν πάρα πολύ στη δύναμη των μαθηματικών. Οι νέες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, χρησιμοποιώντας μετασχηματισμούς Fourier, Laplace και Ζέτα θα ανοίξουν νέους ορίζοντες , θα είναι προετοιμασμένοι για προηγμένες μελέτες στα μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, ή την εφαρμοσμένη μηχανική και για ερευνητικά προγράμματα. Αναλυτικά θα αναπτύξουν:

1. Ικανότητα χρήσης μετασχηματισμού Fourier, προκειμένου να λύσουν προβλήματα   

    περιοδικότητα.

2.  Ικανότητα χρήσης μετασχηματισμού Laplace  και αντίστροφου μετασχηματισμού 

     Laplace  για να  λύσουν συνήθεις  διαφορικές εξισώσεις με αρχικές συνθήκες.

3. Ικανότητα χρήσης μετασχηματισμού Laplace  και αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace  

    για την επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων.

4. Ικανότητα χρήσης μετασχηματισμού Ζέτα για την επίλυση εξισώσεων διαφορών.

5. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με χρήση των παραπάνω μετασχηματισμών σε 

    διάφορους τομείς  των επιστημών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:  Εισαγωγή στις σειρές,  σύγκλιση  σειράς.

2η Ενότητα:  Σειρές Fourier. Μετασχηματισμός Fourier.

3η Ενότητα:  Χρήση μετασχηματισμού Fourier για την λύση προβλημάτων με περιοδικές 

                       συναρτήσεις.

4η Ενότητα:  Εισαγωγή στον μετασχηματισμό Laplace. Αντίστροφος  μετασχηματισμό   

                       Laplace.

5η Ενότητα:  Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace    

                       και αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace  .

6η Ενότητα: Επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού   

                       Laplace και αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace  .

7η Ενότητα:  Εισαγωγή στο μετασχηματισμό Ζήτα. Αντίστροφος μετασχηματισμός  Ζήτα.

8η Ενότητα:  Επίλυση εξισώσεων διαφορών.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 70% 

Ατομική Εργασία : 30% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Zill, Cullen, «Advanced Engineering Mathematics», Publ. Jones & Barett, 2006, Third Edition.

2.C. Ray, L. Barett, «Advanced Engineering Mathematics», Publ. McGraw-Hill, 2008.

3.I.S.Sokolnicof and R.M Redheffer, « Mathematics of Physics and Modern Engineering», Publ. McGraw-Hill.

4.E. Kreyszic, « Advance Engineering Mathematics sixth edition», Publ. John Willey and sons 1988.

5.J.A. Cochran, H.C. Wiser, B.J. Rice, « Advance Engineering Mathematics», Publ. Wadsworth 1972.

6.M.L. Boas, «Mathematical Methods in the Physical Sciences», Publ. John Willey and sons 1984.

7.R. Haberman, «Mathematical Models», Publ. Prentice Hall 1977. 

8.O’ Neil, «Advanced Engineering Mathematics», Publ. Wadsworth, 2005, Fourth Edition.

9.D. G. Duffy, «Advanced Engineering Mathematics», Publ. CRC Press, 2007.

10.K.A. Stroud, «Further Engineering Mathematics», Pub. Palgrave 1986.

11.Σημειώσεις του Διδάσκοντα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις :4 Εργαστήριο : 2
Πιστωτικές Μονάδες: 8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση των ιδιοτήτων των ημιαγωγών πυριτίου και γερμανίου καθώς των αντίστοιχων νοθευμένων ημιαγωγών τύπου n και p.

2.Γνώση της αρχής λειτουργίας, των ιδιοτήτων και των εφαρμογών των διαφορετικών τύπων διόδου.  

3.Γνώση της αρχής λειτουργίας, των ιδιοτήτων και των εφαρμογών των διπολικών τρανζίστορ.

4.Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών στην υλοποίηση κυκλωμάτων ανόρθωσης εναλλασσόμενης τάσης, σταθεροποίησης τάσης τροφοδοσίας, προστασίας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ενισχυτών χαμηλών συχνοτήτων και κυκλωμάτων για τον έλεγχο της ροής ρεύματος με χρήση ηλεκτρονικών διακοπτών. 

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των διόδων και των διπολικών τρανζίστορ.

2.Να μπορούν να επιλέγουν τους κατάλληλους τύπους διόδων και τρανζίστορ με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εφαρμογών.

3.Να μπορούν να διεξάγουν αναλύσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αποτελούμενων από διόδους, διπολικά τρανζίστορ και παθητικά εξαρτήματα.

4.Να μπορούν να αναλύουν, σχεδιάζουν και να υλοποιούν κυκλώματα ανόρθωσης, εξομάλυνσης και σταθεροποίησης τάσης τροφοδοσίας.

5.Να μπορούν να αναλύουν, σχεδιάζουν και να υλοποιούν κυκλώματα ενίσχυσης σημάτων χαμηλών συχνοτήτων.

6.Να μπορούν να αναλύουν, σχεδιάζουν και να υλοποιούν κυκλώματα στα οποία απαιτείται έλεγχος ροής ρεύματος μέσω ηλεκτρονικού διακόπτη.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική: Φυσική ημιαγωγών – Δομή στοιχείων – Μέταλλα – Μονωτές – Ημιαγωγοί – Ενεργειακές στοιβάδες – προσμείξεις, δότες/αποδέκτες – Ημιαγωγοί τύπου n – Ημιαγωγοί τύπου p. 

2η Ενότητα:Ο ημιαγωγός pn: Η ένωση pn – Φράγμα δυναμικού/ενεργειακό διάκενο - Κατάσταση αγωγής – Κατάσταση αποκοπής – Ισοδύναμα κυκλώματα – Εξάρτηση τάσης βάσης εκπομπού και ρεύματος ανάστροφου κόρου από την θερμοκρασία.

3η Ενότητα:Κυκλώματα ανόρθωσης: Ημιανόρθωση – Πλήρης ανόρθωση με δύο διόδους – Γέφυρα ανόρθωσης – Εξομάλυνση ανορθωμένης τάσης.

4η Ενότητα:Τύποι διόδων: Δίοδος LED – Δίοδος Shcottky – Δίοδος μεταβλητής χωρητικότητας – Δίοδος σήραγγας (tunnel) -  Δίοδος zener – Φαινόμενα χιονοστιβάδας & zener – V-I χαρακτηριστική – Ισοδύναμα κυκλώματα – σταθεροποίηση τάσης με zener. Κυκλώματα ψαλιδισμού – κυκλώματα πρόσδεσης

5η Ενότητα:Διπολικά τρανζίστορ: Η ένωση npn – Αρχή λειτουργίας – Φάσεις λειτουργίας – Κέρδος ρεύματος. DC πόλωση – Ευθεία φορτίου – Κυκλώματα πόλωσης. Tο τρανζίστορ ως διακόπτης. Το τρανζίστορ ως ενισχυτής - Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού – Συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη – Συνδεσμολογία κοινής βάσης. 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

 

1η Ενότητα:Επισκόπηση των βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

2η Ενότητα:  Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

3η Ενότητα:Περιγραφή λειτουργίας πολυμέτρων, μετρήσεις τάσης, ρεύματος και αντίστασης

4η Ενότητα:Βασικά κυκλώματα με αντιστάσεις και πυκνωτές

5η Ενότητα:Ο παλμογράφος και οι εφαρμογές του

6η Ενότητα:    Δίοδοι, LED, Zener, ιδιότητες και εφαρμογές

7η Ενότητα:    Χαρακτηριστικά και ιδιότητες μετασχηματιστών

8η Ενότητα:    Ημιανόρθωση 

9η Ενότητα:    Ανόρθωση γέφυρας  (με  4 διόδους)

10η Ενότητα:  Εξομάλυνση ανορθωμένης τάσης 

11η Ενότητα:  Σταθεροποίηση τάσης με Zener και σταθεροποιητών τάσης σειράς

12η Ενότητα:  Σχεδίαση και κατασκευή συμμετρικής τροφοδοτικής διάταξης 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Θεωρία

Τελική εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Τελική εξέταση: 60%

Ατομική Εργασία: 40%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Καρύμπακα Κ. Α. (2004). Γενική ηλεκτρονική  Τόμος Α.  

2.Sedra, Smith (2010). Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα- τόμος Α. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

3.Jaeger R.C. (2010). Μικροηλεκτρονική - τόμος Α. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας, και στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις : 5
Πιστωτικές Μονάδες: 8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα των Ψηφιακών Συστημάτων είναι σχεδιασμένο για φοιτητές με ενδιαφέροντα στην ανάπτυξη, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση τεχνολογιών που αναφέρονται στην επικοινωνία της πληροφορικής.

Αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των ψηφιακών ηλεκτρονικών.

H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε συνδυαστικά κυκλώματα, σε ακολουθιακά κυκλώματα και σε πρώτο επίπεδο κατανόησης καταχωρητών και μνήμες για να μπορέσει να ενταχθεί με ομαλό τρόπο στον κόσμο των μικροελεγκτών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης ψηφιακών – λογικών κυκλωμάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Να κατανοεί την  άλγεβρα Boole, τα συστήματα αριθμών, ψευτοτυχαίοι αριθμοί, κώδικες, λογικές πύλες 

• Να κατανοεί  και να ελέγχει συστήματα που κάνουν χρήση από οικογένειες ηλεκτρονικών πυλών, συνδυαστική λογική, δισταθείς πολυδονητές, μνήμες, ημιαθροιστές, αλγόριθμοι αριθμητικών πράξεων, αθροιστές, καταχωρητές, απαριθμητές 

• Να περιγράφει και να δημιουργεί κυκλώματα με ψηφιακούς συγκριτές, ψηφιακούς πολυπλέκτες - αποπολυπλέκτες καθώς και Ολισθητές, συνδυαστικά κυκλώματα, σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, απλοποίηση λογικών κυκλωμάτων (Karnaugh, Quine-McCluskey κλπ) 

• Να περιγράφει και να σχεδιάζει και να  αναπτύσσει Ψηφιακά κυκλώματα και Εφαρμογές ψηφιακής σχεδίασης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος διαρθρωμένη σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας παρουσιάζεται παρακάτω: 

1η Εβδομάδα Συστήματα αρίθμησης- Αναπαράσταση δεδομένων 

2η Εβδομάδα Άλγεβρα Βoole    

3η Εβδομάδα Ολοκληρωμένα κυκλώματα  - Ελαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων

4η Εβδομάδα Πλήρης Αθροιστές – Πλήρης Αφαιρέτες

5η Εβδομάδα Συνδυαστικά κυκλώματα – Πολυπλέκτες Αποπολυπλέκτες

6η Εβδομάδα Σύγχρονες Ακολουθιακές διατάξεις 

7η Εβδομάδα Σχεδίαση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων 

8η Εβδομάδα Σχεδίαση παλμικών κυκλωμάτων 

9η Εβδομάδα Κυκλώματα θεμελιώδους τρόπου 

10η Εβδομάδα Καταχωρητές 

11η Εβδομάδα Η γλώσσα μεταφοράς καταχωρητών 

12η Εβδομάδα Σχεδίαση πολύπλοκων κυκλωμάτων 

13η Εβδομάδα Συσκευές μνήμης

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για φοιτητές Erasmus.

Θεωρία

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) (60%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Επίλυση ασκήσεων θεωρίας

Εργαστήριο

ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (ΕΕ) (40%) που περιλαμβάνει:

- Εβδομαδιαία εργαστηριακές εργασίες σε μικρές ομάδες

- Τελική Εξέταση εργαστηρίου

Ο βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,5 + ΕΕ*0,5) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Ο βαθμός της Γραπτής τελικής εξέτασης και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βασικά εγχειρίδια:

1.Malvino Leach,  2006. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, 5η έκδoση, ISBΝ: 960-8129-16-8

2.Ρουμελιώτης Μ., Σουρβαλάς Σ.Ι., 2013 Ψηφιακή Σχεδίαση , Εκδόσεις Τζιώλα ISBΝ: 978- 960-418- 388 -3 

Ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα:

1.Morris Mano,  Ψηφιακή Σχεδίαση ISBN: 960-7182-01-4

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems

IEEEE Computers & Digital Techniques

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας και σε ομάδες εργασίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχοι του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων του φοιτητή στην Αγγλική γλώσσα:

• να κατανοεί επιστημονικά κείμενα σχετικά με το αντικείμενο της ηλεκτρολογίας, είτε συνολικά (global understanding) είτε λεπτομερώς (scanning-thorough comprehension)

• να κατακτά την ορολογία και το συντακτικό των επιστημονικών κειμένων μέσω ποικίλων στρατηγικών και μεθόδων

• να αναλύει την δομή και τα στοιχεία οργάνωσης του επιστημονικού λόγου σε πολλαπλά επίπεδα (πρότασης, παραγράφου, κειμένου) 

• να παράγει προφορικό λόγο και να συντάσσει γραπτό λόγο πολλαπλών μορφών (οδηγίες, περιγραφή εξαρτημάτων, λειτουργιών και διαδικασιών, σύνταξη δοκιμίων και επαγγελματικής αλληλογραφίας κ.λ.π.).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

• να κατακτούν και  να χρησιμοποιούν  την δομή τεχνικών κειμένων, το τεχνικό λεξιλόγιο και την ορολογία που συνδέονται με τον τομέα της Ηλεκτρολογίας 

• να εξάγουν ειδικές πληροφορίες από κείμενα σχετικά με συσκευές/μηχανές, εξαρτήματα, δομές, και διαδικασίες  

• να αναγνωρίζουν συσκευές/μηχανές, εξαρτήματα, δομές, διαδικασίες και να εξηγούν την λειτουργία τους 

• να κατανοούν την δομή και λειτουργία συσκευών/μηχανών και εξαρτημάτων 

• να αναγνωρίζουν διαφορές μεταξύ τύπων συσκευών/μηχανών και εξαρτημάτων 

• να κατανοούν την σχέση μεταξύ δομών, εξαρτημάτων και διαδικασιών  

• να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές διαφορετικών εξαρτημάτων και συσκευών/μηχανών 

• να περιγράφουν εξαρτήματα, συσκευές/μηχανές, δομές και διαδικασίες 

• να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών τύπων διαδικασιών 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

• The structure of Matter – Electric Charge

• Electric current, Potential Difference, and Electromotive Force

• Electric Energy and Power

• Resistance and Resistors / Conductors, Semiconductors, and Insulators / Capacitors and Capacitance

• Electromagnetism and Electromagnetic Induction

• Direct-current Circuits

• Alternating current and Voltage

• Electrical Measurements / Electrical Measuring Equipment

• Circuit-protective Equipment

• Dc Machines / Ac Machines

• Power Transmission and Distribution

• Transformers

• Control Systems

• Illumination

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Προετοιμασία για εργασίες που αφορούν μελέτες περιπτώσεων (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.English for Electrical Engineering, Τσατσαρός Π., Εκδόσεις Δηρός

2.English for Electrical Engineers, J. MacAllister – G. Madama

3.Αυθεντικά κείμενα ειδικότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 2 Εργαστήριο:2
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών του  προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον.

2.Εμπειρική γνώση και δεξιότητες στην εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών  για την δημιουργία προγραμμάτων σε γραφικό περιβάλλον.

3.Γνώση και ικανότητες σύνθεσης για τη σχεδίαση και τη ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εξέλιξη του περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη, Γλώσσες προγραμματισμού, Βασικά χαρακτηριστικά του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη , Βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον.

2. Βασικές αρχές του object oriented programming. Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Σταθερές, Εντολές εξίσωσης και υπολογισμοί, Βασικοί μηχανισμοί, Text box, Command button. 

3. Συγκρίσεις και αποφάσεις, Τελεστές σύγκρισης, Λογικοί Τελεστές, Nested comparison statements, Scroll bars controls. 

4. Εισαγωγή στα Loops, Event driven, determinate, indeterminate, Nested loops, Variables Scope, Repetition statements, List box, Combo box. 

5. Πίνακες, Check box, Option button, Frame control. 

6. Επεξεργασία πινάκων, one and two dimensional arrays, Lists and Arrays, Multiple Lists.

7. Αρχεία, Programmer-Defined Types, Direct Access Files and Object Classes. 

8. Πολλαπλές φόρμες και Γενικές δηλώσεις, Debugging loops.  

9.  Functions, Subs and Modules. Procedure scope. Global declarations and the Code Module. 

10. Menus and mouse events. Transformation of a button’s application to a menu application.

11. Βάσεις Δεδομένων, The Data Control, The object RecordSet, Navigation in a data base, Χρήση SQL queries.

12. Χρήση της  Visual Basic στη δημιουργία γραφικών.  

13. Εφαρμογές Web και Visual Basic. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Αγγλική για φοιτητές Erasmus

Θεωρία: Γραπτή Εξέταση: 100% 

Εργαστήριο: Υποχρεωτική εργασία : 100% 

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 60% x βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός Εργαστηρίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Αγγελή Χ., 2000,  Προγραμματισμός με τη Visual Basic,  Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα. 

2. McKeown T. P., 2000, Learning to program with Visual Basic, John   Wiley & Sons, Inc., London.

3. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεωμένη Ετήσια

4. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις 

4o Εξάμηνο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι (ΣΑΕ Ι)

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις:3
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση των αρχών λειτουργίας των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

2.Γνώση των παραμέτρων ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου.

3.Ικανότητα σχεδίασης μονάδων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

4.Γνώση των αρχών μοντελοποίησης.

5.Γνώση των μεθόδων  ευστάθειας.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν σφάλματα και βλάβες σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

2.Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. 

3.Να μπορούν να σχεδιάζουν τις διάφορες συνιστώσες των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:     Εισαγωγικές έννοιες

2η Ενότητα:Ταξινόμηση φυσικών συστημάτων

3η Ενότητα:Αρχές σχεδιασμού

4η Ενότητα:Συναρτήσεις μεταφοράς

5η Ενότητα:Χαρακτηριστικά συστημάτων ελέγχου με ανάδραση

6η Ενότητα: Χρονική απόκριση συστημάτων

7η Ενότητα:Χαρακτηριστικά μεταβατικής απόκρισης 

8η Ενότητα:Σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση

9η Ενότητα:Κριτήρια ευστάθειας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Τελική εξέταση: 100%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.D’Azzo J, Houpis C (1995). Linear Control System Analysis and design. Mc Graw-Hill publications, USA

2.Kuo B (1987). Automatic Control Systems.  Prentice-Hall publications, USA

3.Elgerd O(1967). Control Systems Theory. Mc Graw-Hill publications, USA

4.Ogata K (1995). Modern Control Engineering. Prentice-Hall publications, USA

5.Ogata K (2004). System dynamics. Prentice-Hall publications, USA

6.Dorf C, Bishop C (2003). Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη

7.Μαλατέστας Π. (2014). Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη

8.Μαλατέστας Π. (2013). Ασκήσεις συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου.  Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας, στο εργαστήριο και σε ομάδες εργασίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 1  Εργαστηριακές Ασκήσεις:2
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο να κάνει το σπουδαστή ικανό να σχεδιάζει, να ελέγχει και να τροποποιεί σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κυκλωμάτων και με τη βοήθεια Η/Υ. Επίσης να κάνει χρήση συμβόλων, προτύπων και κανονισμών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

1.Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τη σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κυκλωμάτων και με τη βοήθεια Η/Υ.  Να ορίζουν και να σχεδιάζουν τις απαραίτητες όψεις των απλών ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, να επιλέγουν της τομές και να τοποθετούν διαστάσεις, χρησιμοποιώντας σύμβολα, πρότυπα και κανονισμούς.

2.Είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  τα βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα των Ε.Η.Ε. και να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

3.Αναλύουν και να συνθέτουν σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών και βιομηχανικών χώρων, κάνοντας χρήση των κανονισμών, των τυποποιημένων συμβόλων και προτύπων. 

4.Έχουν την ικανότητα να κάνουν χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων 

5.Εκπονούν σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

6.Κατασκευάζουν βιβλιοθήκες συμβόλων και τυποποιημένων κυκλωμάτων.

7.Εκτυπώνουν και να διανέμουν  ηλεκτρονικά τα σχέδια.

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Γενικές αρχές. Όργανα σχεδίασης και η χρήση τους.  Γραμμογραφία, γράμματα, κλίμακες, υπόμνημα. Απλές γεωμετρικές κατασκευές. Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό σχέδιο. Κανονισμοί. Ηλεκτρολογικά σύμβολα. Βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα  εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.).  Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. Πίνακες διανομής, φωτισμού, κίνησης, κουδουνιών. Σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών και βιομηχανικών χώρων. Κυκλώματα ελέγχου και αυτοματισμού. Ηλεκτρικά και μαγνητικά κυκλώματα ηλεκτρικών μηχανών. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Διαχείριση σχεδίου, συντεταγμένες, έλεγχος χώρου, γραφική σχεδίαση, απλές ρυθμίσεις σχεδιαστικού χώρου, απεικόνιση σχεδίων, απλές σχεδιαστικές εντολές, . τροποποιητικές εντολές, επιλογή αντικειμένων για τροποποίηση, διαχείριση γραμμών - σχεδίαση απλής κάτοψης, ειδικές σχεδιαστικές εντολές, κείμενα -  γραμματοσειρές, βιβλιοθήκες, διαστάσεις, εκτύπωση

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  (60%)    

Γραπτή Εξέταση (100%)

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση μιας σειράς ασκήσεων που σχετίζονται με όλο το γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους μαθήματος.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ (40%)

Γραπτή τελική εξέταση: 100% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση μιας σειράς ασκήσεων που σχετίζονται με όλο το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Πρόκειται για μικτό μάθημα (θεωρητικό & εργαστηριακό μέρος). Ο τελικός   βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Α. Γούτης. “Ηλεκτρολογικό σχέδιο”, Τόμος Α, Εκδόσεις Ίων

2.Α. Γούτης. “Ηλεκτρολογικό σχέδιο”, Τόμος Β, Εκδόσεις Ίων

3.Μαχιάς Απ. “Μελέτη και Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων”, 1985, Εκδόσεις Ι. Συμεών

4.Καρατράσογλου Ι. “Ηλεκτρολογικό Σχέδιο”, 1998, Εκδόσεις Ίων

5.Γ. Κάππος. “Μάθετε το Autocad μέσα από αρχιτεκτονικά παραδείγματα”, Εκδόσεις Τζιόλα.6.Σημειώσεις Διδάσκοντα

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας, και στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:

4 (θεωρία) +2 (Εργαστήριο)

Πιστωτικές Μονάδες: 7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

• Στα πλαίσια του μαθήματος επιδιώκεται η εμβάθυνση στη θεωρία της λειτουργίας των μετασχηματιστών καθώς επίσης και των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος. Για  να επιτευχθεί αυτό γίνεται συνδυασμός βασικών γνώσεων θεωρίας ηλεκτρομαγνητισμού , γνώσεις λειτουργίας των μετασχηματιστών και των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος καθώς επίσης και τεχνικές της μοντελοποίησης τους.

         Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει     είναι σε θέση να:

• Κατανοούν τις βασικές αρχές μαγνητισμού , τις βασικές αρχές μαγνητικών κυκλωμάτων , καθώς επίσης την ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας 

• Γνωρίζουν  την αρχή λειτουργίας των μετασχηματιστών , τη βασική κατασκευή , την έννοια του ιδανικού μετασχηματιστή, την αρχή λειτουργίας των μονοφασικών μετασχηματιστών, το ισοδύναμο κύκλωμα, τον προσδιορισμό των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος , την ανάλυση λειτουργίας στην μόνιμη κατάσταση, τον βαθμό απόδοσης, την παράλληλη λειτουργία μετασχηματιστών, τα βραχυκυκλώματα,  τους τριφασικούς μετασχηματιστές, τις συνδεσμολογίες τυλιγμάτων, την παράλληλη λειτουργία ,την ασύμμετρη φόρτιση, τους αυτομετασχηματιστές.  

Γνωρίζουν την λειτουργία των μηχανών συνεχούς ρεύματος, την βασική κατασκευή, την αρχή λειτουργίας, ροπή και τάση, την αντίδραση τυλίγματος τυμπάνου, την ουδέτερη ζώνη, την μετακίνηση ψυκτρών , την μεταγωγή του ρεύματος στο συλλέκτη, τους βοηθητικούς πόλους , τα τυλίγματα αντιστάθμισης 

• Γνωρίζουν τις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος ,τη βασική κατασκευή , την αρχή λειτουργίας, τις γεννήτριες  ξένης διέγερσης, το ισοδύναμο κύκλωμα, την ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη κατάσταση, τις γεννήτριες παράλληλης διέγερσης, το ισοδύναμο κύκλωμα, την αυτοδιέγερση γεννήτριας παράλληλης διέγερσης, την ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη κατάσταση, τις γεννήτριες διέγερσης σειράς, το ισοδύναμο κύκλωμα, τις γεννήτριες σύνθετης διέγερσης, το ισοδύναμο κύκλωμα , την ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη κατάσταση.

• Γνωρίζουν  τους κινητήρες συνεχούς ρεύματος  ,την βασική κατασκευή, την αρχή λειτουργίας , τους κινητήρες ξένης διέγερσης , το ισοδύναμο κύκλωμα, την ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη κατάσταση,  τους κινητήρες παράλληλης διέγερσης, το ισοδύναμο κύκλωμα, την ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη κατάσταση, τους κινητήρες διέγερσης σειράς, το ισοδύναμο κύκλωμα, την ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη κατάσταση, την εκκίνηση κινητήρων συνεχούς ρεύματος, την πέδηση κινητήρων συνεχούς ρεύματος,  τις εφαρμογές κινητήρων συνεχούς ρεύματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος διαρθρωμένη σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας παρουσιάζεται παρακάτω:

1.Mαγνητικά κυκλώματα 

2.Ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ενέργειας 

3.Σιδηρομαγνητικά υλικά 

4.Μετασχηματιστές 

5.Γενικές αρχές ανάλυσης μετασχηματιστών και ηλεκτρικών μηχανών

6.Μονοφασικοί μετασχηματιστές 

7.Τριφασικοί μετασχηματιστές 

8.Αυτομετασχηματιστές 

9.Διαμόρφωση μονοφασικών και τριφασικών μετασχηματιστών ισχύος

10.Κορεσμός και αρμονικά φαινόμενα

11.Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ 

12.Μέθοδοι διέγερσης και είδη μηχανών Σ.Ρ

13.Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ - Δυναμική ανάλυση 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για φοιτητές Erasmus.

Θεωρία

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) (60%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Επίλυση ασκήσεων θεωρίας

Εργαστήριο

ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (ΕΕ) (40%) που περιλαμβάνει:

- Εβδομαδιαία εργαστηριακές εργασίες σε μικρές ομάδες

- Τελική Εξέταση εργαστηρίου

Ο βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,5 + ΕΕ*0,5) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Ο βαθμός της Γραπτής τελικής εξέτασης και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βασικά εγχειρίδια:

1.Μαλατέστας Π., (2012). Ηλεκτρικές μηχανές, Εκδόσεις Τζιόλα.

2.Σαφάκας Α. (2007).  Ηλεκτρικές μηχανές - Τόμος Α, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. 

3.Chapman S. (2009)., Ηλεκτρικές μηχανές, Εκδόσεις Τζιόλα. 

4.Fitzgerald A. E.  , Kingsley C., Umans S., (2003)  Electric machinery, McGraw-Hill.

5.Cathey J. J., (2001). Electric machines, McGraw-Hill. 

6.Hindmarsh J.,  (1995) Electrical machines and their applications, Elsevier.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας στο εργαστήριο και σε ομάδες εργασίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 4 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν:

1.Γνώση των αρχών λειτουργίας αλλά και των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελούνται τα κυκλώματα ηλεκτρονικών ισχύος

2.Γνώση των απαιτήσεων  ασφαλείας και λειτουργίας ηλεκτρικών συστημάτων με χρήση ημιαγωγών

3.Ικανότητα σχεδίασης διατάξεων με χρήση ηλεκτρονικών ισχύος

4.Ικανότητα επιλογής υλικών, προσαρμοσμένων στο περιβάλλον των απαιτήσεων της εφαρμογής,  με βάση τα χαρακτηριστικά τους  

5.Γνώση ενός μεγάλου πεδίου εφαρμογών της τεχνολογίας των ημιαγωγών 

6.Γνώση των αρχών λειτουργίας των ημιαγωγικών διατάξεων και των χαρακτηριστικών λειτουργίας τους, τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά.

7.Γνώση νέων διατάξεων και τεχνολογιών ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση στην λειτουργία των διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν σφάλματα και βλάβες σε συναφούς χρήσης συσκευές.

2.Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας των σχετικών διατάξεων

3.Να μπορούν να σχεδιάζουν ηλεκτρονικά κυκλώματα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας της εφαρμογής

4.Να μπορούν να υπολογίζουν και να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά των φορτίων  που θα οδηγήσουν .

5.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οδηγούνται οι ημιαγωγοί ώστε να επιτυγχάνονται διατάξεις με μεγάλο βαθμό απόδοσης.

6.Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:Εισαγωγή: Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Ισχύος. 

2η Ενότητα:Κύκλωμα με Διακόπτες και Διόδους:  Κυκλώματα με πηγή DC και AC ρεύματος και φορτία R-C , R-L,R-L-C , Δίοδος ισχύος ,Κυκλώματα ημιανόρθωσης με φορτία R-C , R-L,R-L-C.

3η Ενότητα:Ελεγχόμενη Ημιανόρθωση:  Εισαγωγή , Θυρίστορ, Ελεγχόμενη ημιανόρθωση με φορτία R,L,R-L

4η Ενότητα:Ανορθώσεις με Διόδους : Πλήρης ανόρθωση κοινού σημείου , Ποιότητα ισχύος , Μονοφασική πλήρης ανόρθωσης με σε συνδεσμολογία γέφυρας, Πολυφασικές ανορθώσεις κοινού σημείου, Τριφασική Ανόρθωση πλήρους γέφυρας.

5η Ενότητα:Ελεγχόμενες Ανορθώσεις με Θυρίστορ: Εισαγωγή Πλήρως ελεγχόμενη μονοφασική ανόρθωση, Τριφασική πλήρως ελεγχόμενη ανόρθωση συνδεσμολογία γέφυρας.

6η Ενότητα: Αντιστροφείς: Εισαγωγή ,Μονοφασικός αντιστροφέας σε συνδεσμολογία ημιγέφυρας, Μονοφασικός αντιστροφέας σε συνδεσμολογία πλήρους γέφυρας ,Τριφασικός αντιστροφές.

7η Ενότητα:Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος: Εισαγωγή, Μετατροπέας ανύψωσης συνεχούς τάσης, Μετατροπείς υποβιβασμού συνεχούς τάσης, Μετατροπέας υποβιβασμού – ανύψωσης.

8η Ενότητα:Ρυθμιστές Εναλλασσόμενης Τάσης: Εισαγωγή, Λειτουργία AC με φορτίο R,R-L, Τριφασικός AC ρυθμιστής.

9η Ενότητα:Διακοπτικοί Ημιαγωγοί Ισχύος: Εισαγωγή, Τρανζίστορ Επαφής , MOSFET ισχύος, IGBT,GTO, SiC

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Μελέτη των Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών (V-I) των ημιαγωγών δίοδος, θυρίστορ.

3η Ενότητα:Μονοφασικός μη ελεγχόμενος ανορθωτής μισού κύματος με φορτία R,R-L

4η Ενότητα:Μονοφασική μη ελεγχόμενη γέφυρα με φορτία R,R-L

5η Ενότητα:Πλήρως ελεγχόμενη μονοφασική γέφυρα  με φορτία R,R-L

6η Ενότητα:Τριφασική πλήρως ελεγχόμενη γέφυρα

7η Ενότητα:Μονοφασικός μετατροπέας Ε.Ρ/Ε.Ρ ( TRIAC)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική

Θεωρία

Ι. Γραπτή τελική εξέταση ( 60% του γραπτού βαθμού)  που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου και ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

Εργαστήριο

Ι. Ατομική ή και ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) τεχνική έκθεση (30% του 40% του τελικού βαθμού του εργαστηρίου) σε κάθε εργαστηριακή άσκηση που περιλαμβάνει περιγραφή της εργαστηριακής άσκησης και του τρόπου εκτέλεσής της, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και σχολιασμό επί των αποτελεσμάτων με διατύπωση συμπερασμάτων.

ΙΙ. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση (30% του 40% του τελικού βαθμού του εργαστηρίου) κατά την εκτέλεση της άσκησης η οποία πραγματοποιείται από την ίδια την ομάδα φοιτητών

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση  (40% του 40% του τελικού βαθμού του εργαστηρίου) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου και ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σ. Μανιάς, 2014, ΄Ηλεκτρονικά Ισχύος΄, Εκδόσεις Συμεών,  Τέταρτη Έκδοση , Αθήνα

2.Π. Μαλατέστας, Η. Βυλλιώτης, 2004,΄Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος΄, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.

3.M. Mayer.,1996, ΄Leistungs elektronik΄ , Spriger Verlag.

4.Mohan N. , Unterland T , Robbins W, 2006 ΄ Power Electronics΄, John Wiley & Sons.

5.Kield Thordorg, 2002 ΄ Power Electronics΄,  Prentice – Hall.

6.Rashid Mohamadh, 2005, ΄ Power Electronics΄,  Prentice – Hall 

7.  S. Maniktala, 2004, “Switching Power Supply Design & Optimization”, McGraw-Hill,.

8. K. Billings, 1999,“Switchmode Power Supply Handbook”, McGraw-Hill Professional.

9. W. Shepherd, L. N. Hulley, D. T. W. Liang, 1996 “Power Electronics and Motor Control”, Cambridge University Press.

10. E. Acha, V. Agelidis, O. Anaya, T. J. E. Miller, “Power Electronic Control in Electrical Systems”, Newnes, 2002. J. Hindmarsh, “Electrical Machines and Drives Worked Examples”, Pergamon Press, 1985.

11. IEEE Transactions on Power Electronics, paper selection

12.IEEE Transactions on Industry Applications, paper selection

13. IEEE Transactions on Industrial Electronics, paper selection

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 2 Ασκήσεις:1 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση της αρχής λειτουργίας, των ιδιοτήτων και των εφαρμογών των μονοπολικών  τρανζίστορ (JFET-MOSFET).

2.Γνώση της αρχής λειτουργίας, των ιδιοτήτων και των εφαρμογών των τελεστικών ενισχυτών.

3.Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων στα μονοπολικά τρανζίστορ στην ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση κυκλωμάτων ενίσχυσης χαμηλών συχνοτήτων και κυκλωμάτων ελέγχου ροής ρεύματος μέσω ηλεκτρονικού διακόπτη. 

4.Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων στους τελεστικούς ενισχυτές στην ανάλυση,  σχεδίαση και υλοποίηση κυκλωμάτων για την ενίσχυση και εν γένει επεξεργασία σημάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των μονοπολικών τρανζίστορ.

2.Να μπορούν να κατανοούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μονοπολικών τρανζίστορ ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τους κατάλληλους εμπορικούς τύπους τρανζίστορ με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εφαρμογών.

3.Να μπορούν να διεξάγουν αναλύσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αποτελούμενων από διόδους, διπολικά και μονοπολικά τρανζίστορ και παθητικά εξαρτήματα.

4.Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν κυκλώματα ενίσχυσης σημάτων dc και χαμηλών συχνοτήτων.

5.Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν κυκλώματα στα οποία απαιτείται έλεγχος ροής ρεύματος μέσω ηλεκτρονικού διακόπτη.

6. Να μπορούν να αναλύουν, σχεδιάζουν και να υλοποιούν ηλεκτρονικά κυκλώματα για την επίτευξη αυτοματισμών (κυκλώματα σύγκρισης, ελεγκτών PID κ.α.) με χρήση τελεστικών ενισχυτών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: Το κανάλι n – Το κανάλι p  – Αρχή λειτουργίας – Φάσεις λειτουργίας – Διαγωγιμότητα JFET – Χαρακτηριστικές απαγωγού συναρτήσει της τάσης μεταξύ απαγωγού πηγής.

 2η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: DC πόλωση – Ευθεία φορτίου – Κυκλώματα πόλωσης JFET.

 3η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: Το JFET ως διακόπτης – Το JFET ως ενισχυτής – AC ισοδύναμο κύκλωμα χαμηλών συχνοτήτων JFET.

4η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: Συνδεσμολογία κοινής πηγής – Συνδεσμολογία κοινής πύλης – Συνδεσμολογία κοινού απαγωγού. 

5η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ:  Αρχή λειτουργίας MOSFET – Φάσεις λειτουργίας - MOSFET αραίωσης – MOSFET πύκνωσης - DC πόλωση – Ευθεία φορτίου – Κυκλώματα πόλωσης MOSFET   – AC ισοδύναμο κύκλωμα χαμηλών συχνοτήτων. 

6η Ενότητα:Τελεστικοί Ενισχυτές (ΤΕ):  Διαφορικός ενισχυτής – Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής – Ιδιότητες ιδανικού - Πραγματικός ΤΕ – Χαρακτηριστικά και ιδιότητες – Αντιστάθμιση ΤΕ – Απόκριση ΤΕ.

7η Ενότητα:Τελεστικοί Ενισχυτές (ΤΕ):   ΤΕ ως dc ενισχυτής – Αρνητική ανάδραση στους ΤΕ –  Αναστρέφουσα συνδεσμολογία  ΤΕ – Μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία ΤΕ – Κύκλωμα άθροισης.

8η Ενότητα: Τελεστικοί Ενισχυτές (ΤΕ):  Ο ΤΕ ως συγκριτής – Συγκριτής υστέρησης (Schmitt trigger) – Κύκλωμα ολοκλήρωσης – Κύκλωμα διαφόρισης – Ιδανική ανόρθωση με ΤΕ – Πηγή ρεύματος με ΤΕ με “floating load” - Πηγή ρεύματος με ΤΕ με “earthed load”.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Εφαρμογές ρελέ

2η Ενότητα: Το διπολικό τρανζίστορ - Χαρακτηριστικά μετρήσεις με ηλεκτρονικό πολύμετρο

3η Ενότητα:Το διπολικό τρανζίστορ ως διακόπτης

4η Ενότητα:Συνδεσμολογία ενισχυτή κοινού εκπομπού

5η Ενότητα:Συνδεσμολογία ενισχυτή κοινού συλλέκτη

6η Ενότητα:Τελεστικοί ενισχυτές. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και εφαρμογές

7η Ενότητα:Αναστρέφουσα συνδεσμολογία τελεστικού ενισχυτή

8η Ενότητα:Μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία τελεστικού ενισχυτή

9η Ενότητα:Χρονιστής 555  σε μονοσταθή λειτουργία

10η Ενότητα:Χρονιστής  555  σε ασταθή λειτουργία

11η Ενότητα:Εφαρμογές Mosfet

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Θεωρία

Τελική εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Τελική εξέταση: 60%

Ατομική Εργασία: 40%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Καρύμπακα K.A (2004). Γενική ηλεκτρονική , Τόμος Α.  Αθήνα

2.Sedra, Smith (2010). Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα- τόμος Α. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

3.Jaeger R.C. (2010). Μικροηλεκτρονική - τόμος Α. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

4. Χαριτάνη I. (2008). Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Eκδόσεις Αράκυνθος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις:3 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις έννοιες, τα μεγέθη και τους κανόνες της Μετρολογίας καθώς και να μάθουν τις βασικές διατάξεις και τα όργανα μέτρησης που θα κλιθούν να χρησιμοποιήσουν σε κάθε δραστηριότητα τους στην οποία θα πρέπει να εκτελεστούν ηλεκτρικές μετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα:

• Να γνωρίζουν το Διεθνές Σύστημα μονάδων και τα πρότυπα μονάδων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, και να μπορούν να χειριστούν πράξεις σε διαφορετικά συστήματα και μονάδες. 

• Να κατανοήσουν το σημαντικότατο ρόλο που έχουν οι μετρήσεις σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.

• Να κατανοήσουν τα είδη και τις πηγές σφάλματος στις μετρήσεις, καθώς και τη μεθοδολογία εξάλειψης - απομείωσης τους.

• Να μπορούν να κατανοούν τα χαρακτηριστικά των οργάνων και με βάση αυτά να επιλέγουν το καταλληλότερο για την εκτέλεση των επιθυμητών μετρήσεων.

• Να μπορούν να διεξάγουν μετρήσεις και να εφαρμόζουν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τα διεθνή πρότυπα υπολογισμού τιμής μέτρησης και αβεβαιότητας αυτής.

• Να μπορούν να σχεδιάζουν / επιλέγουν διατάξεις μέτρησης και να προσδιορίζουν το σφάλμα που αυτές επιφέρουν, για να μπορούν να μετρήσουν τα απαιτούμενα ηλεκτρικά μεγέθη, όταν τα όργανα που διαθέτουν δεν μπορούν να μετρήσουν στις κατάλληλες κλίμακες.

• Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα παλμογράφο ακόμα και όταν δεν διαθέτουν το τεχνικό εγχειρίδιο του.

• Να μπορούν να μετρήσουν ηλεκτρική ισχύ και ενέργεια στο συνεχές και το εναλλασσόμενο, με χρήση διαφορετικών διατάξεων και οργάνων.

Εργαστήριο :

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός/η να:

• χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του εργαστηρίου που σχετίζεται με το συγκεκριμένο μάθημα τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου.

• επιλέγει, να σχεδιάζει και να υλοποιεί το κατάλληλο κύκλωμα, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο εξοπλισμό για την μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών.

• αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός βολτομέτρου, να εκτιμά τις περιπτώσεις που χρειάζεται αλλά και να εφαρμόζει τη μέθοδο επέκτασης της περιοχής βολτομέτρου για τη μέτρηση της διαφοράς δυναμικού.

• επιλέγει, να σχεδιάζει και να υλοποιεί το κατάλληλο κύκλωμα και επεξεργαζόμενος/η τις μετρήσεις με την εφαρμογή των κατάλληλων σχέσεων, να υπολογίζει τη χωρητικότητα ενός ιδανικού πυκνωτή και το συντελεστή αυτεπαγωγής ενός πραγματικού πηνίου.

• ορίζει το δυναμικό σημείου ενός κυκλώματος, να αναγνωρίζει τις μεθόδους μέτρησης αντίστασης γείωσης, να επιλέγει και να εφαρμόζει μία από αυτές.

• σχεδιάζει, να υλοποιεί το κατάλληλο κύκλωμα και να επεξεργάζεται τις μετρήσεις ώστε να υπολογίζει την Η.Ε.Δ. αλλά και την εσωτερική αντίσταση πηγής συνεχούς ρεύματος.

• σχεδιάζει το κύκλωμα και να χρησιμοποιεί τη γέφυρα Murray για τον προσδιορισμό της θέσης σφάλματος καλωδίου.

• κατονομάζει τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να μετρηθούν με τη χρήση ενός παλμογράφου, να εξηγεί τη λειτουργία του αλλά και να τον χειρίζεται.

• περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας ενός μετασχηματιστή τάσης ή έντασης και να υπολογίζει τα μεγέθη αυτά κάνοντας χρήση των μετασχηματιστών αυτών.

• σχεδιάζει το ισοδύναμο κύκλωμα ευαισθησίας ενός δοσμένου κυκλώματος και να υπολογίζει το μέτρο της ευαισθησίας του.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο της θεωρίας αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Συστήματα μονάδων: Ιστορικά στοιχεία μονάδων μέτρησης. Συστήματα Μονάδων Μέτρησης. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μέτρησης (S.I.). Σύγχρονες Μονάδες Μέτρησης και Πρότυπα Μονάδων Μέτρησης. Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών.

2η Ενότητα:Θεωρία Σφαλμάτων: Σφάλματα Μετρήσεων. Ταξινόμηση, ανάλυση, προσδιορισμός. Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων. Στατιστικές Κατανομές. Σφάλματα άμεσων και έμμεσων μετρήσεων. Αβεβαιότητες τύπου Α και τύπου Β. Διεθνές πρότυπο προσδιορισμού αβεβαιότητας μετρήσεων GUM.

3η Ενότητα:Όργανα και διατάξεις μετρήσεων: Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά οργάνων. Συνάρτηση μεταφοράς οργάνων και διατάξεων μέτρησης. Αναλογικά και ψηφιακά όργανα. Γενικές κατασκευαστικές έννοιες και περιγραφές. Ανάλυση βασικών τύπων αναλογικών και ηλεκτρονικών οργάνων.

4η Ενότητα:Βασικές διατάξεις μέτρησης: Ιδανικός και πραγματικός πυκνωτής. Ιδανικό και πραγματικό πηνίο. Μετρήσεις με χρήση κυκλωμάτων αμπερομέτρου – βολτομέτρου. Καταμεριστές τάσης, ωμικοί, χωρητικοί και μεικτοί. Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης, τάσης και έντασης.

5η Ενότητα:Μέθοδοι ισορροπίας – Γέφυρες: Γέφυρες συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Γέφυρες Wheatstone, Kelvin, Sauty – Wien, Schering, Wien – Robinson, Maxwell, Hay, Heaviside.

6η Ενότητα:Παλμογράφοι: Γενικά περί παλμογράφων. Λειτουργία Παλμογράφων. Αναλογικοί παλμογράφοι. Παλμογράφοι Ψηφιακής Αποθήκευσης. Παλμογράφοι Ψηφιακού Φωσφόρου. Ψηφιακοί Παλμογράφοι Μεικτού Σήματος – Μεικτού Πεδίου. Παλμογράφοι Ψηφιακής Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία. Ορολογία Παλμογράφου. Χειρισμοί – Λειτουργίες - Ρυθμίσεις Παλμογράφων. Τεχνικές Μέτρησης.

7η Ενότητα:Μέτρηση Ισχύος και ενέργειας: Ενέργεια και ισχύς. Μέτρηση ισχύος σε κυκλώματα συνεχούς – DC. Μέτρησης ισχύος σε κυκλώματα εναλλασσομένου – AC. Μέτρηση ισχύος σε τριφασικά και πολυφασικά κυκλώματα. Ηλεκτρονικοί μετρητές ισχύος. Ηλεκτρομηχανικά συστήματα μέτρησης της ενέργειας.

 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Μέτρηση αντίστασης με συγκριτικές μεθόδους

2η Ενότητα:Μέτρηση αντιστάσεως με βολτόμετρο και αμπερόμετρο.

3η Ενότητα:Επέκταση περιοχής μέτρησης βολτομέτρου

4η Ενότητα:Γέφυρα WHEATSTONE

5η Ενότητα:Μέτρηση αυτεπαγωγής πηνίου και χωρητικότητας πυκνωτή

6η Ενότητα:Δυναμικό – Μέτρηση αντίστασης γείωσης

7η Ενότητα:Μέτρηση Η.Ε.Δ.

8η Ενότητα:Μέθοδος MURRAY

9η Ενότητα:Παλμογράφος

10η Ενότητα:Μετασχηματιστές μετρήσεων

11η Ενότητα:Μέθοδος Kelvin

12η Ενότητα :  Ανάλυση ευαισθησίας κυκλώματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Εργαστήριο

εβδομαδιαίες ατομικές γραπτές εξετάσεις

εβδομαδιαίες ομαδικές τεχνικές εκθέσεις

γραπτή τελική εξέταση

πρακτική τελική εξέταση

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2013), Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα.

2.Μαθιουλάκης Μ.Ε., (2004), Μέτρηση, Ποιότητα Μέτρησης και Αβεβαιότητα, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, Αθήνα

3.Fridman A.E., (2012), The Quality of Measurements: A Metrological Reference,  Springer Science+Business Media, New York

4.Fornasini P, (2008), The Uncertainty in Physical Measurements: An Introduction to Data Analysis in the Physics Laboratory, Springer Science+Business Media, New York

5.Gertsbakh I., (2003), Measurement Theory for Engineers, Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH, New York

6.Rabinovich S.G., (2013), Evaluating Measurement Accuracy: A Practical Approach, Springer Science+Business Media, New York

7.Γαστεράτος Α., Μουρούτσος Σ.Γ., Ανδρεάδης Ι., (2013), Τεχνολογία Μετρήσεων Αισθητήρια, Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα

8.Θεοδώρου Ν., (2004), Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Τεύχος Ι: Κλασσικές Μετρήσεις, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.

9.ΑΒΒ, (2011), Made to measure. Practical guide to electrical measurements in low voltage switchboards, ΑΒΒ, Sweden.

10.ISO, (1995), Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. 2nd ed., Geneva

11.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία (ανανεώνεται σε ετήσια βάση)

12.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις 

5o Εξάμηνο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ (ΣΑΕ ΙΙ)

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις : 3 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1. Γνώση της παράστασης των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο χώρο κατάστασης.

2. Γνώση των βασικών μορφών παράστασης στο χώρο κατάστασης.

3. Ικανότητα σχεδίασης μονάδων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο χώρο κατάστασης.

4 .Γνώση των αρχών μοντελοποίησης στο χώρο κατάστασης.

5. Γνώση των μεθόδων  ευστάθειας στο χώρο κατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν σφάλματα και βλάβες σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

2. Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. 

3. Να μπορούν να σχεδιάζουν τις διάφορες συνιστώσες των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο χώρο κατάστασης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

Εξισώσεις κατάστασης – επίλυση εξισώσεων κατάστασης. Μετασχηματισμοί διανύσματος κατάστασης. Διαγράμματα βαθμίδων και ροής σημάτων. Κανονικές μορφές εξισώσεων κατάστασης. Ελεγξιμότητα- παρατηρησιμότητα συστημάτων. Ευστάθεια γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων κατά Lyapunov. Σύγχρονες μέθοδοι σχεδίασης συστημάτων- εισαγωγή. Γραμμικοί νόμοι ανατροφοδότησης κατάστασης και εξόδου. Μετατόπιση ιδιοτιμών. Αποσύζευξη εισόδων-εξόδων. Γενικά περί βέλτιστου ελέγχου. Βέλτιστος γραμμικός ρυθμιστής.

1η Ενότητα:     Εξισώσεις κατάστασης – επίλυση εξισώσεων κατάστασης

2η Ενότητα:Κανονικές μορφές εξισώσεων κατάστασης

3η Ενότητα:Ελεγξιμότητα- παρατηρησιμότητα

4η Ενότητα:Ευστάθεια γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων κατά Lyapunov

5η Ενότητα:Σύγχρονες μέθοδοι σχεδίασης συστημάτων- εισαγωγή. Γραμμικοί νόμοι ανατροφοδότησης κατάστασης και εξόδου

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου –. PID-ελεγκτές. Έλεγχος στάθμης υγρού με διαταραχές και διάφορους αναλογικούς ελεγκτές. Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ελεγκτή δύο θέσεων. Έλεγχος στάθμης υγρού με ψηφιακό ελεγκτή και ηλεκτροπνευματικό τελικό στοιχείο ελέγχου

1η Ενότητα:     Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του, 

                          Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα:PID-ελεγκτές

3η Ενότητα:Έλεγχος στάθμης υγρού με διαταραχές και διάφορους αναλογικούς ελεγκτές

4η Ενότητα:    Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ελεγκτή δύο θέσεων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Θεωρία

Τελική εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Τελική εξέταση: 60%

Ατομική Εργασία: 40%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. D’Azzo J, Houpis C (1995). Linear Control System Analysis and design. Mc Graw-Hill publications, USA

2. Kuo B (1987). Automatic Control Systems.  Prentice-Hall publications, USA

3. Elgerd O(1967). Control Systems Theory. Mc Graw-Hill publications, USA

4. Ogata K (1995). Modern Control Engineering. Prentice-Hall publications, USA

5. Ogata K (2004). System dynamics. Prentice-Hall publications, USA

6. Dorf C, Bishop C (2003). Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη

7. Μαλατέστας Π. (2014). Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη

8. Μαλατέστας Π. (2013). Ασκήσεις συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου.  Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας  και στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις;5 Ασκήσεις:1 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 9
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Κατανόηση και γνώση των βασικών εννοιών των γενικών νόμων της μηχανικής, τα πεδία, τα κύματα, τον ηλεκτρομαγνητισμό, και την εφαρμογή τους στην επίλυση ηλεκτρολογικών προβλημάτων.

2.Γνώση και η χρήση των αρχών της θεωρίας κυκλωμάτων και ηλεκτρικών μηχανών.

3.Ικανότητα να υπολογίσουν και να σχεδιάσουν ηλεκτρικές μηχανές.

4.Γνώση των συστημάτων ελέγχου ηλεκτρικών μηχανών και τις εφαρμογές τους. 

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών.

2.Να είναι σε θέση να επιλέξουν τους κατάλληλους τύπους των ηλεκτρικών μηχανών με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τις ειδικές απαιτήσεις της εφαρμογής.

3.Να έχουν γνώση των δοκιμών λειτουργίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών μηχανών

4.Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα μαθηματικά μοντέλα και τα μοντέλα του κυκλώματος και πώς να καθορίσουν τις αντίστοιχες παραμέτρους.

5.Να είναι σε θέση να επιλέξουν τις εφαρμογές και το πώς χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρικές μηχανές.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η ΕνότηταΒασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών Ε.Ρ. Κατηγορίες των στρεφόμενων μηχανών Ε.Ρ. Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών. Λειτουργία στα τέσσερα τεταρτημόρια. Στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Ανάπτυξη τάσης και ροπής.

2η Ενότητα     Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Αρχή λειτουργίας.  Ισοδύναμο μονοφασικό κύκλωμα. Ροή της ισχύος και βαθμός απόδοσης

3η Ενότητα     Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Εξισώσεις μόνιμης κατάστασης. Χαρακτηριστική ροπής-στροφών. Απλοποιημένος τύπος του Kloss . Μέγιστη αποδιδόμενη  ισχύς.

4η Ενότητα     Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Προσδιορισμός των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος. Διαχωρισμός μηχανικών απωλειών και απωλειών πυρήνα. 

5η Ενότητα     Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Κανονικοποιημένες  καμπύλες. Επίδραση της μεταβολής του μεγέθους της τάσης τροφοδοσίας στη χαρακτηριστική ροπής-στροφών. 

6η Ενότητα     Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Επίδραση της μεταβολής της συχνότητας στη χαρακτηριστική ροπής-στροφών. Χρόνος  επιτάχυνσης . Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας διπλού κλωβού.

7η Ενότητα     Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Μέθοδοι εκκίνησης. Μέθοδοι πέδησης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων. Λειτουργία του τριφασικού κινητήρα ως μονοφασικού

8η Ενότητα     Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας. Θεωρία των δυο στρεφόμενων πεδίων. Ισοδύναμο κύκλωμα. Ροπή – Ισχύς.  Υπολογισμός σταθερών ισοδύναμου κυκλώματος

9η Ενότητα     Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας. Μέθοδοι εκκίνησης μονοφασικών κινητήρων. Κινητήρας γραμμοσκιασμένων πόλων.

10η Ενότητα   Σύγχρονες γεννήτριες. Δομή. Ισοδύναμο κύκλωμα.  Ισχύς και ροπή στην έξοδο των σύγχρονων γεννητριών. Μέτρηση των παραμέτρων μιας σύγχρονης γεννήτριας. Παραλληλισμός γεννητριών Ε.Ρ.

11η Ενότητα   Σύγχρονος κινητήρας. Βασικές αρχές λειτουργίας. Ο σύγχρονος κινητήρας στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Εκκίνηση σύγχρονων κινητήρων. 

 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του –    Κανονισμός του εργαστηρίου

2η ΕνότηταΠροσδιορισμός των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος     ασύγχρονης μηχανής.

3η ΕνότηταΜέθοδοι εκκίνησης τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων.

4η ΕνότηταΜέθοδοι εκκίνησης μονοφασικού ασύγχρονου κινητήρα.

5η ΕνότηταΧαρακτηριστική κενού φορτίου σύγχρονης γεννήτριας.

6η Ενότητα Χαρακτηριστική βραχυκύκλωσης σύγχρονης γεννήτριας .

7η Ενότητα Χαρακτηριστική φόρτισης σύγχρονης γεννήτριας .

8η ΕνότηταΠαραλληλισμός σύγχρονης γεννήτριας με το δίκτυο.

9η ΕνότηταΣύγχρονος κινητήρας.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Γραπτή Εξέταση: 60%

Ομαδική Εργασία: 40%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.  Fitzerald A., Kingsley C., Umans S. (1983). Electric Machinery.  Mc Graw-Hill. 4th

        Edition.

2.  Zorbas D. (1989). Electric Machine. West Publishing Company. 1st  Edition.

3.  Μαλατέστας Π. (2013).  Ηλεκτρικές Μηχανές. Εκδόσεις Τζιόλα.

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις;2 Ασκήσεις:1 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των εννοιών, των μεγεθών και των Νόμων της Φωτομετρίας.

2.Γνώση των διαφορετικών τεχνολογιών λαμπτήρων φωτισμού.

3.Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών στην υλοποίηση μελετών φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν τα χαρακτηριστικά μεγέθη των φωτεινών πηγών-φωτιστικών.

2.Να μπορούν να επιλέγουν τους κατάλληλους λαμπτήρες φωτισμού ανάλογα με την εφαρμογή και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας. 

3.Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες εσωτερικού φωτισμού με προσεγγιστικές-εμπειρικές μεθόδους.

4.Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες εσωτερικού φωτισμού με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων φωτισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

5.Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες εξωτερικού φωτισμού με προσεγγιστικές-εμπειρικές μεθόδους.

6.Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες εξωτερικού φωτισμού με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων φωτισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο της ΘΕΩΡΙΑΣ αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Φωτομετρία: Εισαγωγή στη φωτομετρία – Στερεά γωνία – Φωτεινή ροή – σημειακές πηγές – Ένταση φωτισμού – Φωτεινή ένταση – Λαμπρότητα

2η Ενότητα:Φωτομετρία: Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου – Νόμος του συνημιτόνου – Νόμος του Lambert – Λαμπερτιανές επιφάνειες – Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου για μη σημειακές πηγές – Ανάκλαση, μεταφορά, απορρόφηση

3η Ενότητα:Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων: Εισαγωγή στον φωτισμό εσωτερικών χώρων – μέθοδος Favie-Οικονομόπουλος

4η Ενότητα:Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων: Μέθοδος ζωνικών κοιλοτήτων

5η Ενότητα:Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων: Μέθοδος με βάση το πρότυπο ΕΝ12464

6η Ενότητα:Θάμβωση Εσωτερικών Χώρων: Σύστημα καμπυλών λαμπρότητας – Σύστημα περιορισμού της θάμβωσης κατά CIE – Περιορισμός της θάμβωσης με το σύστημα Unified Glare Rating System (UGR)

7η Ενότητα:Φωτισμός Δρόμων: Εισαγωγή στον φωτισμό δρόμων – Μεθοδολογίες φωτισμού δρόμων – Χαρακτηριστικά φωτιστικών δρόμου- Διατάξεις φωτιστικών για τον φωτισμό δρόμων

8η Ενότητα:Φωτισμός Δρόμων: Μέθοδος της μέσης έντασης φωτισμού ή μέθοδος Lumen 

9η Ενότητα:Φωτισμός Δρόμων: Μέθοδος της λαμπρότητας – Κατηγορίες φωτισμού δρόμου κατά CEN 13201

 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Χαρακτηριστικά μεγέθη λαμπτήρων & βασικά φωτομετρικά μεγέθη

2η Ενότητα:Χάραξη πολικών διαγραμμάτων φωτιστικών σωμάτων

3η Ενότητα:Σφαίρα ολοκληρώσεως Ulbricht

4η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων πυρακτώσεως

5η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων φθορισμού

6η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων υδραργύρου (Hg)

7η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων μεταλλικών αλογόνων

8η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων νατρίου (Na) χαμηλής πιέσεως 

9η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων νατρίου (Na) υψηλής πιέσεως 

10η Ενότητα:Διαγράμματα Rousseau

11η Ενότητα:Διαγράμματα Isolux

12η Ενότητα :  Χρήση υπολογιστικού προγράμματος φωτισμού

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Θεωρία

Τελική εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Τελική εξέταση: 60%

Ατομική Εργασία: 40%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Τσακίρης A (2004). Φωτοτεχνία. Αθήνα 

2.Τοπαλή Φ, Οικονόμου Λ  (2010). Φωτοτεχνία. Εκδόσεις Τζιόλα

3.Philips (1993). LIGHTING MANUAL, 5η Έκδοση.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 4 Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τον σπουδαστή με τις μεθόδους αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που υπάρχουν αυτογενείς στο φυσικό περιβάλλον έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμά τις σχετικές διαδικασίες από πλευράς τεχνικής, οικονομικής αλλά και κοινωνικής, στο πλαίσιο της κατάρτισής του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 

1.Τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν την ανάγκη χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το ρόλο τους στις ενεργειακές απαιτήσεις της Ελλάδας και του υπόλοιπου Κόσμου.

2.Τη δυνατότητα να διακρίνουν τις αειφόρες από τις ορυκτές πηγές ενέργειας με έμφαση στην αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα.

3.Τη γνώση των λειτουργικών ιδιοτήτων της παραγωγής ενέργειας συγκεκριμένα από διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

4.Τη γνώση των προϋποθέσεων ασφάλειας και λειτουργίας ενός αυτόνομου και ενός συνδεδεμένου με το δίκτυο συστήματος ανανεώσιμων πηγών.

5.Τη δυνατότητα της σχεδίασης (διαστασιολόγησης) ενός μικρού αυτόνομου ενεργειακά φωτοβολταϊκού και αιολικού συστήματος.

6.Τη γνώση των λειτουργικών ιδιοτήτων των γεωθερμικών αντλιών θέρμανσης

7.Τη δυνατότητα της σύγκρισης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαφόρων τεχνολογιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης τη δυνατότητα να προτείνουν τη βέλτιστη τεχνολογικά λύση για μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Συγκεκριμένα:

1.Να είναι ικανός εξηγεί ορισμένους όρους (καμπύλη ισχύος, Betz Όριο, stall and pitch regulation, I_V χαρακτηριστικά κτλ

2.Να είναι ικανός να κατανοεί τις βασικές έννοιες όπως παραγωγή ενέργειας, απόδοση, ετήσια παραγωγή των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για συγκεκριμένη τοποθεσία.,

3.Να είναι ικανός να περιγράψει τα βασικές έννοιες σχεδίασης, καθώς επίσης και τις κύριες διαφορές και τα πλεονεκτήματα των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

4.Να είναι ικανός να περιγράφει τη λειτουργία των υβριδικών συστημάτων (π.χ. αιολική ενέργεια - πετρέλαιο, φωτοβολταικό - αιολική ενέργεια – πετρέλαιο, κτλ)

5.Να είναι ικανός να περιγράψει τις συνέπειες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο περιβάλλον.

6.Να είναι ικανός να περιγράψει διαφορετικά οικονομικά σχέδια-στρατηγικές για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η  Ενότητα:   Φωτοβολταϊκά, Εισαγωγή στην ηλιακή ενέργεια, στην ηλιακή γεωμετρία, φωτοβολταϊκό φαινόμενο, φωτοβολταϊκές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, αυτόνομα και συνδεδεμένα στο δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα.

2η  Ενότητα:   Ηλιοθερμικές Εφαρμογές, Ηλιοθερμικά ενεργειακά συστήματα (οικιακά, κεντρικά), συστήματα παραγωγής ενέργειας, αποθήκευση θερμικής ενέργειας.

3η  Ενότητα:Ανεμογεννήτριες, Εισαγωγή την αιολική ενέργεια, χαρακτηριστικά ανέμου, αιολικό δυναμικό, τύποι ανεμογεννητριών, αιολικά πάρκα.

4η  Ενότητα:Γεωθερμική Ενέργεια, εισαγωγή στη γεωθερμία, γεωθερμικά πεδία, Γεωθερμικοί εναλλάκτες, μικρού βάθους γεωθερμικά συστήματα

5η  Ενότητα:Βιομάζα, Εισαγωγή στη βιομάζα, προοπτικές και ωφέλη της βιομάζας, δυνατότητα εκμετάλευσης, 

6η  Ενότητα:Υδροηλεκτρική Ενέργεια, Εισαγωγή στη υδροηλεκτρική ενέργεια, μικρά υδοηλεκτρικά συστήματα, πηγές ενέργεις, τεχνολογίες των υδροηλεκτρικών εργοστασίων

7η  Ενότητα:Νομοθεσία και Αδειοδότηση, Υπάρχουσα νομοθεσία και αδειοδότηση για εγκατάσταση ΑΠΕ στην Ελλάδα, τιμολογιακή πολιτική.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα:Μέτρηση σε πραγματικό χρόνο των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της φωτοβολταϊκής διάταξης

3η Ενότητα:Διαστασιολόγηση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

4η Ενότητα:Επεξεργασία και η αξιολόγηση πραγματικών δεδομένων από μετρήσεις σε φωτοβολταϊκή γεννήτρια.

5η Ενότητα:Μελέτη ανεμογενήτριας και ο υπολογισμός της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας

6η Ενότητα:Μελέτη μικρού υδροηλεκτρικού

7η Ενότητα:Μελέτη ηλιοθερμικού συστήματος.

8η Ενότητα:Μελέτη Γεωθερμίκού Εναλλάκτη

9η Ενότητα:Μελέτη αξιοποίσης της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Αγγλική για φοιτητές Erasmus 

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Γραπτή Εξέταση: 40%

Ομαδική Εργασία: 60%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Μπαλαράς Κ., Αργυρίου Α., Καραγιάννης Φ., Συμβατικές και Ήπιες Μορφές Ενέργειας , Εκδόσεις ΤΕΚΔΟΤΙΚΗ, 1η έκδοση, ISBN: 960-8257-23-9, Αθήνα 2006

2.Χαρώνης Παναγιώτης. ΄Ηλιακά Παθητικά Θερμοκήπια΄, Εκδόσεις΄Ιων, 1η έκδοση , ISBN: 960-405-062-1, Αθήνα 1988.

3.Καπλάνης Σωκράτης, Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Εκδόσεις Ίων, 1η έκδοση, ISBN: 960-411-429-8, 960-411-430-1, 960-411-431-Χ , Αθήνα 2004

4.Ασημακόπουλος Δ.,Αραμπατζής Γ., Αγγελης – Δημάκης Α., Καρταλίδης Α.,Τσιλιγιριδης Γ., Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Δυναμικό και Τεχνολογίες, Εκδόσεις σοφί, 1η έκδοση, ISBN: 978-960-6706-76-9, Θεσσαλονίκη 2015

5.Ι. Φραγκιαδάκης. ΄Φωτοβολταϊκά Συστήματα΄, Εκδόσεις Ζήτη

6.Νεοκλέους, Α., Κωνσταντινίδη. ΄Φωτοβολταϊκά  Συστήματα΄, Εκδόσεις Ιων, 2003

7.Golding, W.΄ The generation of Electricity by wind power΄, Spon Ltd(1955),.

8.Βuresch, M. ΄ Photovoltaic Energy Systems΄, McGraw-Hill, 2002

9.Kreith, F., Kreiderand, J., ΄Solar Heating and Cooling΄, Hemisphere Publishing Corporation, 2000

10.Δ. Κανελλόπουλος, Αιολική Ενέργεια, Εκδόσεις Ίων, 2003

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας, και στο εργαστήριο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των μικροεπεξεργαστών με έμφαση στους μικροελεγκτές.

H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε προγραμματισμό σε γλώσσα μηχανής (Assembly) καθώς και σε εφαρμογές ηλεκτρολογικού ενδιαφέροντος όπως έλεγχος κίνησης κινητήρα και αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρησης δικτύου ΔΕΗ.

Επιπλέον γίνεται μια ανάλυση στην αρχιτεκτονική των μικροελεγκτών και μελέτη σύνδεσης με περιφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα καθώς και αποκωδικοποίηση εντολών και εξάσκηση σε εφαρμογές για μετατροπή A/D.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών με την χρήση μικροελεγκτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Να  κατανοεί τα συστήματα αυτοματισμού με τον μικροελεγκτή PIC18F882 καθώς και με τον PIC16f84.

• Να πραγματοποιεί σύνδεση μικροελεγκτών με περιφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

• Να κατανοεί θέματα  προγραμματισμού  σε γλώσσα μηχανής

• Να κατανοεί τον  έλεγχο σε βηματικό κινητήρα με χρήση μικροελεγκτή

• Να έχει την ικανότητα να  επιτηρεί δίκτυο της ΔΕΗ

• Να περιγράφει και να σχεδιάζει συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τις ψηφιακές και αναλογικές εισόδους.

• Να μπορεί να κρίνει και να κάνει χρήση συστημάτων με PWM

• Να περιγράφει και να σχεδιάζει συστήματα μέτρησης και απεικόνισης διαφόρων μεγεθών (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, κ.λ.π.) σε οθόνη LCD.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στους μικροελεγκτές

• Χρήση καταχωρητών 8Bits και 16Bits

• Αρχιτεκτονική μικροελεγκτών

• Σύνδεση μικροελεγκτών με περιφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

• Αποκωδικοποίηση διευθύνσεων μνήμης

• Προγραμματισμός σε γλώσσα assembly

• Χρησιμοποίηση Ι/Ο με τα περιεφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 

• Έλεγχος κίνησης βηματικού κινητήρα με μικροελεγκτή

• Έλεγχος κίνησης αναλογικού κινητήρα με μικροελεγκτή

• Μετατροπές D/A & A/D

• Αποκωδικοποίηση εντολών

• Επιτήρηση δικτύου ΔΕΗ σε αυτοματοποιημένο σύστημα με χρήση μικροελεγκτή PIC16f882

• Χρήση συστημάτων με PWM.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για φοιτητές Erasmus.

Θεωρία

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) (60%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Επίλυση ασκήσεων θεωρίας

Εργαστήριο

ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (ΕΕ) (40%) που περιλαμβάνει:

- Εβδομαδιαία εργαστηριακές εργασίες σε μικρές ομάδες

- Τελική Εξέταση εργαστηρίου

Ο βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,5 + ΕΕ*0,5) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Ο βαθμός της Γραπτής τελικής εξέτασης και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

       Βασικό εγχειρίδιο:

1.Αλατσαθιανός Σ., (2008).  Εισαγωγή στους Μικροελεγκτές PICmicro., ISBN 978-96092596-0-6.

Ελληνικά ή μεταφρασμένα διδακτικά συγγράμματα:

2. Predko M., (1999).  Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, ISBN 960-7219-94-5.

3.Gilmore C.M., (2006). Μικροεπεξεργαστές. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, (2η έκδοση). ISBN 978-960-7219-88-6.

6o Εξάμηνο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι (ΕΗΕ Ι)

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας και  στο εργαστήριο με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις :4 Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες  να αποκτήσουν μια βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας που εφαρμόζεται στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) χαμηλής τάσης. Συγκεκριμένα, να γνωρίσουν τους κυριότερους τύπους ΕΗΕ χαμηλής τάσης καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς που εφαρμόζονται, καθιστώντας τους έτσι ικανούς να:

• Σχεδιάζουν εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (ΕΗΕ Χ.Τ.).

• Μελετούν σχέδια για ΕΗΕ Χ.Τ. και να κατανοούν όρους και προδιαγραφές αυτών.

Εδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες  θα πρέπει είναι σε θέση να :

• Κατανοούν τους  κινδύνους  που συνεπάγεται  η  χρήση  της ηλεκτρικής  ενέργειας  και  τους  τρόπους  αντιμετώπισης  των.

• Γνωρίζουν τα  υλικά,  διατάξεις  και  συσκευές  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  μιας ηλεκτρικής  εγκατάστασης  χαμηλής τάσης και  τις  προδιαγραφές  που  αυτά  πρέπει  να  ικανοποιούν.

• Κατανοούν τους  υπολογισμούς  που  πρέπει  να  γίνονται  και  τα  κριτήρια  επιλογής  που  πρέπει  να εφαρμόζονται για  να  οδηγούν  στην  βέλτιστή  επιλογή  η  κατασκευή  και  σύνθεση  των πιο  πάνω εξαρτημάτων.

• Αναγνωρίζουν τα μέρη μιας ΕΗΕ Χ.Τ.

• Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ διακοπής και απόζευξης.

• Εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανονισμούς και υπολογίζουν τη διατομή ενός καλωδίου.

• Εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανονισμούς και επιλέγουν το μέσο προστασίας από: Υπερένταση / Διαρροή

• Επιλέγουν τη θέση των γενικών και βοηθητικών πινάκων διανομής σε μια ΕΗΕ Χ.Τ..

• Εκτελούν ισοζυγισμό του φορτίου σε τριφασικό καταναλωτή Χ.Τ..

• Γνωρίζουν πως εκτελείται η μελέτη μιας ΕΗΕ Χ.Τ..

• Μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο της ΘΕΩΡΙΑΣ αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η :      Εισαγωγή – Βασικές έννοιες για τις ΕΗΕ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η :      Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η :Αγωγοί  & Καλώδια Χ.Τ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η :Υλικά ΕΗΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η :Υπολογισμοί Γραμμών ΕΗΕ βάσει του ΕΛΟΤ HD 384

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η :Διατάξεις Προστασίας, Ελέγχου

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η :Παροχές Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ηλεκτρικοί Πίνακες

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η :Σχεδίαση – Μελέτη – Κατασκευή ΕΗΕ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η :      Εισαγωγή – Βασικές έννοιες για τις ΕΗΕ – Πρότυπο HD 384 – 

                             Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η :      Κυκλώματα Φωτισμού (Σχεδίαση – Μελέτη – Κατασκευή) &  

                             Σχέδια (μονογραμμικό, πολυγραμμικό, ανάπτυγμα σχεδίου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η :Σχεδίαση – Κατασκευή Μονοφασικού & Τριφασικού Πίνακα 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η :Γειώσεις (Συστήματα – Κατασκευή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η :Σχεδίαση – Μελέτη – Κατασκευή ΕΗΕ (& Εργασία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η :Κυκλώματα Ασθενών Ρευμάτων (Σχεδίαση – Μελέτη –Κατασκευή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η :Έλεγχος ΕΗΕ σύμφωνα με το πρότυπο HD 384

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η :«Έξυπνες» Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ   (60%)     

Γραπτή Εξέταση (100%)

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει :

• Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

• Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ  (40%)

Γραπτή τελική εξέταση: 60% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει :

• Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

• Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

Αυτοτελής Μελέτη (υποχρεωτική) 40% 

Η υποχρεωτική εργασία αναφέρεται στη μελέτη και σχεδίαση μιας κτιριακής οικιακής (διώροφη μεζονέτα) εγκατάστασης χαμηλής τάσης (σε κάθε ομάδα δίνονται οι σχετικές αρχιτεκτονικές κατόψεις της υπό μελέτη εγκατάστασης)

Πρόκειται για μικτό μάθημα (θεωρητικό & εργαστηριακό μέρος). Ο τελικός   βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1.Κόκκινος Δ. : Θεμελιακή Γείωση, 2008, Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ

2.Gunter G. Seip : Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2004, Εκδόσεις Τζιόλα

3.Παναγιωτόπουλος Ν. : Γειώσεις Βιομηχανικών – Επαγγελματικών Κτιρίων και Κατοικιών, 2004, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

4.Ντοκόπουλος. Π: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, 2005, Εκδόσεις  Ζήτης

5.Τουλόγλου. Σ, Στεργίου Β.: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2008, Εκδόσεις  ΙΩΝ

6.Μιχάλης Π. : Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2007, Εκδόσεις  ΙΩΝ

7.Κιμουλάκης Ν. : Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2006, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

8.Σαρρής Γ. : Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 2011, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

9.Σημειώσεις Διδάσκοντα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 4 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση των αρχών λειτουργίας αλλά και των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελούνται οι οικιακές και οι συναφούς χρήσης συσκευές.

2.Γνώση των απαιτήσεων  ασφαλείας και λειτουργίας οικιακών και συναφούς χρήσης συσκευών.

3.Ικανότητα σχεδίασης θερμαντικών αντιστάσεων και μαγνητικών εξαρτημάτων.

4.Ικανότητα επιλογής θερμοσυσσωρευτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τις θερμικές ανάγκες ενός χώρου.

5.Γνώση των αρχών λειτουργίας συστημάτων ψύξης και αντλιών  θερμότητας.

6.Γνώση των αρχών λειτουργίας των ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου και των χαρακτηριστικών λειτουργίας τους, τόσο θεωρητικά όσο και πειραματικά.

7.Γνώση των αρχών λειτουργίας των συστημάτων ωμικής και επαγωγικής θέρμανσης.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν σφάλματα και βλάβες σε οικιακές και συναφούς χρήσης συσκευές.

2.Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας οικιακών και συναφούς χρήσης συσκευών. 

3.Να μπορούν να σχεδιάζουν θερμαντικές αντιστάσεις και μαγνητικά εξαρτήματα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας.

4.Να μπορούν να υπολογίζουν και να επιλέγουν συστήματα ψύξης, αντλίες θερμότητας και θερμοσυσσωρευτές σε εφαρμογές ψύξης  και θέρμανσης χώρου.

5.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν συσκευές ωμικής και επαγωγικής θέρμανσης και να επιλέγουν συστήματα θερμικής επεξεργασίας αναλόγως της εφαρμογής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:Εξαρτήματα Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών: Θερμοστάτες – Ηλεκτρικές αντιστάσεις οικιακών συσκευών –  Ηλεκτροκινητήρες οικιακών συσκευών. 

2η Ενότητα:Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές:  Ηλεκτρικό μαγειρείο – Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας  - Ηλεκτρικό ψυγείο –  Θερμοηλεκτρικός ψύκτης – Φούρνος μικροκυμάτων.

3η Ενότητα:Σχεδίαση Θερμαντικών Αντιστάσεων:  Μεταφορά θερμότητας – Απαιτήσεις ενέργειας ηλεκτρικής θέρμανσης – Θέρμανση με αγωγή και συναγωγή- Απαιτήσεις ισχύος – Θερμότητα ακτινοβολίας - Αξιολόγηση ισχύος – Θερμαντικές αντιστάσεις – Θερμοκρασία λειτουργίας ηλεκτροθερμικών συσκευών – Αισθητήρες θερμοκρασίας

4η Ενότητα:Σχεδίαση Μαγνητικών Εξαρτημάτων: Μαγνητικά υλικά και πυρήνες – Σχεδίαση πηνίου - Σχεδίαση  μετασχηματιστή.

5η Ενότητα:Συσκευές Τεχνολογίας Κύκλου Συμπίεσης: Εισαγωγή στην ψύξη – Βασική ψυκτική διάταξη – Ψυκτικός κύκλος - Ψυκτικά μέσα – Εισαγωγή στις αντλίες θερμότητας – Διάκριση αντλιών θερμότητας – Πηγές θερμότητας – Εφαρμογή αντλίας θερμότητας στη θέρμανση νερού.

6η Ενότητα: Ηλεκτρικοί Θερμοσυσσωρευτές: Εισαγωγή – Αρχή λειτουργίας – Μέρη θερμοσυσσωρευτή – Υπολογισμός θερμοσυσσωρευτή.

7η Ενότητα:Συγκόλληση Τόξου Μετάλλων: Κατηγορίες τόξων συγκόλλησης –Πηγές ισχύος για συγκόλληση τόξου – Περιστροφικές μηχανές συγκόλλησης - Μηχανές συγκόλλησης με μετασχηματιστή – Μηχανές συγκόλλησης με ανόρθωση – Μηχανές συγκόλλησης τύπου αντιστροφέα – Επιλογή/προδιαγραφές μηχανών συγκόλλησης.

8η Ενότητα:Θέρμανση Αγωγής: Βασικές ηλεκτρικές & ηλεκτροθερμικές εξισώσεις  – Εναλλασσόμενο ρεύμα σε αγωγούς -  Ac ρεύμα σε ημιάπειρη πλάκα – AC ρεύμα σε πλάκα ορθογωνικής διατομής – AC ρεύμα σε αγωγούς κυκλικής διατομής – AC ρεύμα σε σωληνωτούς αγωγούς.

9η Ενότητα:Επαγωγική Θέρμανση: Κυκλώματα συντονισμού – Αντιστροφέας πηγής ρεύματος για επαγωγική θέρμανση – Αντιστροφέα πηγής τάσεως για επαγωγική θέρμανση – Επαγωγική θέρμανση με ημισυντονιζόμενο μετατροπέα.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Μελέτη των Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών (V-I) Λαμπτήρων Πυρακτώσεως

3η Ενότητα:Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος

4η Ενότητα:Μελέτη  Χαρακτηριστικών V-I Συμβατικής Μηχανής Ηλεκτροσυγκόλλησης

5η Ενότητα:Μελέτη  Χαρακτηριστικών V-I Μηχανής Ηλεκτροσυγκόλλησης Τύπου Αντιστροφέα

6η Ενότητα:Μελέτη Διαγράμματος Β-Η Σιδηρομαγνητικού Υλικού (Σιδήρου)

7η Ενότητα:Μελέτη και Κατασκευή Μονοφασικού Μετασχηματιστή (Μ/Τ)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Θεωρία

Τελική εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Τελική εξέταση: 60%

Ατομική Εργασία: 40%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Μαχιάς AB (1984). Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Αθήνα

2.Μαχιάς AB (1988). Μελέτη και Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα

3.Δημόπουλος Φ (1990). Φωτοτεχνία , Ηλεκτρικές Συσκευές.  Εκδόσεις Δημόπουλος, Αθήνα

4.Δημόπουλος Φ (1990). Κανονισμοί Ε.Η.Ε &Τυπολογία του Ηλεκτρολόγου. Εκδόσεις Δημόπουλος, Αθήνα

5. Τουλόγλου Σ (1998). Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές., Εκδόσεις Ίων, Αθήνα

6.Τουλόγλου Σ, Στέριου Ε (1991). Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα

7.Μπούρκας ΠΔ (1991). Εφαρμογές κτιριακών-βιομηχανικών μελετών και εγκαταστάσεων. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα

8.Χαλικιά ΣΝ (1992).Θέρμανση-Ψύξη-Αερισμός. ΟΕΔΒ, Αθήνα

9.Κουρεμένου Δ,  Χατζηδάκη Σ (1994). Σημειώσεις ψύξεως, Εκδόσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα

10.Chapman SJ (2003). Ηλεκτρικές Μηχανές AC-DC. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

11.Mohan N, Undeland TM (1995). Power Electronics, Converters, Applications and Design. John Wiley & Son

12.Μανιάς ΣΝ (2000). Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα

13.Μανιάς Σ, Καλετσάνος Α (2001). Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα

14.Metaxas AC (1996). Foundations of Electroheat, A Unified Approach. John Wiley & Sons.

15.Davies EJ (1979). Induction Heating Handbook.  Mcgraw-Hill Book Company Ltd, London

16.H.B.Cary, 1998, Modern Welding Technology, Prentice Hal

17..Johns AT, Platts JR, Ratcliffe G (1990). Conduction and Induction Heating. Peter Peregrinus Ltd

18.Siemens and John Wiley & Sons (1985). Electrical Engineering Handbook. John Wiley & Sons, New York

19.Νομπέλη ΦΖ, (2003). Χημεία για τεχνολόγους. Μακεδονικές Εκδόσεις

20.Lowencheim FA, (1974). Modern Electroplating. Electrochemical Society

21.Schlesinger Μ, Paunovic M (2000). Modern Electroplating. John Wiley & Sons

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις 4 
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τον σπουδαστή με την  Παραγωγή της Ηλεκτρικής Ενέργειας  σε σχέση με της ανάγκες συγκεκριμένων καταναλωτικών περιοχών έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμά της σχετικές διαδικασίες από πλευράς τεχνικής, οικονομικής αλλά και κοινωνικής, στο πλαίσιο της κατάρτισής του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η απόκτηση του συνόλου των γνώσεων που παρέχονται στην διάρκεια της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας θα πρέπει να καθιστά τον σπουδαστή και μελλοντικό απόφοιτο ικανό να κατανοεί της εξειδικευμένες πληροφορίες που αφορούν οποιονδήποτε τομέα των διαδικασιών Παραγωγής και, επομένως, κατάλληλο να εργασθεί αποδοτικά σε ανάλογες θέσεις.

Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να μπορεί :

1.Να κατανοεί την διαμόρφωση των αναγκών σε Ηλεκτρική Ενέργεια των διαφόρων καταναλωτικών περιοχών και τον τρόπο μαθηματικής ανάλυσής της.

2.Να περιγράψει από τεχνικής πλευράς τις διάφορες μεθόδους παραγωγής της Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τις αξιολογεί και χρησιμοποιεί από οικονομική και λειτουργική άποψη.

3.Να κατανοεί το τρόπο συσχετισμού των ηλεκτρικών φορτίων με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με βάση οικονομικά αλλά και τεχνολογικά κριτήρια.

4.Να κατανοεί τον τρόπο και τα κριτήρια κατάρτισης των τιμολογίων πώλησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενεργειακοί Φορείς, Διαδικασίες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συγκρότηση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανάλυση Ηλεκτρικών Καταναλώσεων, Περιγραφή και Βασικοί Υπολογισμοί Ηλεκτρικού Μέρους Σταθμών Παραγωγής, Κριτήρια εξυπηρέτησης Φορτίων από Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής, Στοιχεία Ηλεκτρικής  Οικονομίας, Κατάρτιση Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Λειτουργία και έλεγχος ΣΗΕ, κέντρα ελέγχου ενέργειας, υλικό και λογισμικό ελέγχου ενέργειας, μελέτη και πρόβλεψη ηλεκτρικών φορτίων, καμπύλες φορτίου, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, το σύστημα παραγωγής, θερμικοί σταθμοί-χαρακτηριστικές καμπύλες, υδροηλεκτρικοί σταθμοί-χαρακτηριστικές καμπύλες, οικονομική κατανομή φορτίου σε θερμικούς σταθμούς, γραμμικός προγραμματισμός(linear programming), μέθοδος Lagrange, οικονομική κατανομή με κριτήριο το ισοζύγιο παραγωγής-ζήτησης, μέθοδος Newton-Raphson, οικονομική κατανομή φορτίου με κριτήριο το ισοζύγιο παραγωγής-ζήτησης και τα λειτουργικά όρια των μονάδων παραγωγής, οικονομική κατανομή με κριτήριο το ισοζύγιο παραγωγής-ζήτησης, τα λειτουργικά όρια των μονάδων παραγωγής και τις απώλειες μεταφοράς, υδροθερμική συνεργασία, οικονομική κατανομή και περιορισμοί δικτύου μεταφοράς, γενικευμένη μέθοδος Kuhn-Tucker, ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, οικονομικές ανταλλαγές ενέργειας, ανταλλαγές ενέργειας και ένταξη μονάδων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  1) «Οικονομική Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», Μπακιρτζής Αν., εκδόσεις Ζήτη, 2001. 

  2) «Οικονομική ανάλυση ηλεκτρικών συστημάτων», Ε. Λεκατσάς, εκδόσεις ΤΕΕ, 1996.

  3) «Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή Μέτρηση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας», 

      Ξάνθος Β., εκδόσεις Ζήτη, 2006.

  4) «Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας», Γ. Γιαννακόπουλος, Ν. Βοβός

      εκδόσεις Ζήτη, 2008.

  5) «Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Β. Παπαδιάς , Αθήνα, 2008.

  6) «Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας», Τόμοι 1, 2 , Π. Ντοκόπουλος, 

  εκδόσεις Παρατηρητής,1986.

  7) «Electric Energy Systems», Elgerd O., McGraw-Hill,2004.

  8) «Electric energy systems : An Introduction», O.I. Elgerd, McGraw-Hill,1982.

  9) «IEEE Standards collection of power energy substations», IEEE,1998.

10) «Power system control and stability» , P. Anderson , A. Fouad,  IEEE,1995.

11) «Computer modelling of electrical power systems», J. Arrilaga et al, John Wiley,1983.

12) «Electrical power system design», M. Deshpande, McGraw-Hill,1984.

13) «Electrical power system quality», R.C. Dugan et al, McGraw-Hill,1996.

14) «Electrical power systems», M. El-Hawary, IEEE, 1983.

15) «Simulation and control of electrical power systems», J.B. Knowles,

       Research Studies Press, 1990.

16) «Power system operation», B. Miller, J. Malinowski, McGraw-Hill,1994. 

17) «Direct energy conversion: Fundamentals of electric power production», R. Decher,  

       Oxford Univ. Press, 1997.

18) «Electric energy systems», S.A. Nasar et al, Prentice Hall,1996. 

19) «Power generation operation and control», A. Wood , B. Wolenberg , John Wiley,1996. 

20) «Computer methods in power systems analysis», G.W. Stagg , A.H. El-Abiad,

       McGraw-Hill,1986.

21) «Electrical Energy Systems», M. Hawary, CRC Press, 2000.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις :4 
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια κάθε μίας από τις κατηγορίες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την εκπόνηση μελέτης (σχεδίαση και  διαστασιολόγηση) και την επίβλεψη της κατασκευής μίας μηχανολογικής εγκατάστασης. 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι, ο φοιτητής  :

• Να κατανοήσει τις βασικές αρχές σχεδίασης και υπολογισμού των βασικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου.

• Να γνωρίσει και να είναι σε θέση να χειρίζεται τους σχετικούς κανονισμούς και διατάγματα, για την εκπόνηση μελετών.

• Να μάθει τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, καθώς και τις υποχρεώσεις του μηχανικού στις φάσεις κατασκευής και επίβλεψης ενός έργου. 

• Να είναι σε θέση να εκπονεί και να συντάσσει  τεχνικές μελέτες για Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις κτηρίων και να συντάσσει σχετικές τεχνικές προσφορές.

• Να εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανονισμούς και τα πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις κτηρίων

• Να γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες στην πραγματοποίηση των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων κτηρίων

• Να χειρίζεται συγκεκριμένα πακέτα προηγμένου τεχνικού λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπόνηση μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων.

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων  γενικότερα. 

• Να μπορούν με άνεση να κάνουν χρήση των κατάλληλων τεχνικών που θα πρέπει να χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση μελέτης και σχεδιασμού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, τα διαθέσιμα δεδομένα, την υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής, κλπ

• Να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών αποφάσεων και στρατηγικών

• Να είναι σε θέση να ακολουθήσουν μια συστηματική μεθοδολογία για τη μελέτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων.

• Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Γενικά για τις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

2.Βασικές Έννοιες

3.Πρότυπα και Κανονισμοί

4. Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (Εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης κτιρίων) 

5.Εγκ/σεις πυρόσβεσης πυρανίχνευσης  

6.Εγκαταστάσεις  θέρμανσης ,ψύξης

7.Εγκ/σεις φυσικού αερίου

8.Κανονισμοί απλοί   βασικοί   υπολογισμοί   και   σχέδια   των   εγκαταστάσεων.

9.Σύνοψη βασικών σημείων του μαθήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση μιας σειράς ασκήσεων που σχετίζονται με όλο το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Χαρώνης Παν. / Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων, τόμος Α’ / έκδοση σύγχρονη εκδοτική / 2003 / ISBN 9608165-53.

2.Χαρώνης Παν. / Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων, τόμος B’ / έκδοση σύγχρονη εκδοτική / 2003 / ISBN 9608165-53.

3.Παπανίκας Δ. Γ., Τεχνολογία φυσικού αερίου, Εκδ. Vortex, 1997.

4.Stein B.-Reynolds J. / Mechanical and electrical equipment for buildings / έκδοση J. Wiley / 1392 ISBN 0-471-52502-2.

5.Βιάζης Γ. Α., Πυροπροστασία - νομοθεσία, μελέτες, Εκδ. Παπασωτηρίου, 1998.

6.Λέφας Κ. Χ., Εισαγωγή στην τεχνολογία του φυσικού αερίου, Εκδ. Φοίβος, 1991.

7.Brickle S., Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδ., 1999.

8.Eckenfelder HC, 2000, Industrial Water Pollution Control, McGraw Hill, 2000.

9.Σημειώσεις διδάσκοντα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις :3 Ασκήσεις :1 
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων και που συνδέονται με το περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής :

• Θα έχει κατανοήσει τη μεγάλη συσχέτιση που έχει η παραγωγή και χρήση της ενέργειας με το περιβάλλον. 

• Θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, και θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να επιλέγει εξοπλισμό και συσκευές με βάση αυτό το κριτήριο. Επιπλέον θα έχει την ικανότητα να εκτελεί τις μελέτες και εργασίες του και να αξιολογεί τα αποτελέσματα τους συμπεριλαμβάνοντας υπόψιν και αυτή την παράμετρο. 

• Θα μάθει να χρησιμοποιεί τις αρχές της οικολογικής σχεδίασης (Eco-Design) στην επαγγελματική του δραστηριότητα. 

• Θα ενημερωθεί για τα εναλλακτικά αλλά στενά συνδεδεμένα πεδία δράσης και επαγγελματικής ενασχόλησης του, ενώ θα έρχεται σε επαφή με νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που οριοθετούν τη σχεδίαση και λειτουργία καθώς και το τέλος κύκλου ζωής του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 

• Θα εξοικειωθεί με τις έννοιες και τα ειδικά θέματα που διέπουν την ανακύκλωση του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού. 

• Θα γνωρίζει τη σχέση που έχει το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με το περιβάλλον καθώς και την αλληλεξάρτηση τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική και αλληλεξάρτηση τους.

2η Ενότητα:Παραγωγή ενέργειας και περιβάλλον, εκπομπές ρύπων και φαινόμενο του θερμοκηπίου.

3η Ενότητα:Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

4η Ενότητα:Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες Eco-label, Energy-label, Eco-design, RoHs, EMAS, και η εφαρμογή τους στον εξοπλισμό και στις διάφορες βιομηχανικές διατάξεις.

5η Ενότητα:Η ανάλυση κύκλου ζωής στην παραγωγή και λειτουργία του εξοπλισμού.

6η Ενότητα:Διαχείριση αποβλήτων εξοπλισμού ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών βιομηχανικών διατάξεων.

7η Ενότητα:Σχεδιασμός συστημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες για EcoDesign.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Αγγλική για φοιτητές Erasmus 

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Ατομική Εργασία: 30%

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει:

70% x Βαθμός θεωρίας + 30% x Βαθμός ατομικής εργασίας 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Wiel S., McMahon J.E., (2005), Energy-Efficiency Labels and Standards: A Guidebook for Appliances, Equipment, and Lighting, 2nd Edition. CLASP, Washington, D.C., USA.

2.WRI and WBC for Sustainable Development, (2005), The Greenhouse Gas Protocol, Guidelines for Quantifying GHG Reductions from Grid-Connected Electricity Projects, WRI Report. 

3.EEA, (2005), Climate change and a European low-carbon energy system, ΕΕΑ, Copenhagen.

4.EEA, (2007), Europe’s Environment: The 4th Assessment, ΕΕΑ, Copenhagen.

5.Wimmer W., Züst R., and Lee K.-M., (2004), ECODESIGN Implementation - A systematic guidance on integrating environmental considerations into product development. Springer, Berlin.

6.Wimmer, W., Züst, R., (2003), Ecodesign PILOT, Product Investigation, Learning and Optimization Tool for Sustainable Product Development, with CD-ROM, Alliance for Global Sustainability Series Vol. 3, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London

7.Williams E., Lotstein R., Galik C., Knuffman H., (2007), A Convenient Guide to Climate Change Policy and Technology, CLIMATE CHANGE POLICY PARTNERSHIP, Duke University, Durham

8.Jayamaha L., (2007), Energy-Efficient Building Systems: Green Strategies for Operation and Maintenance, McGraw-Hill Professional Publishing, N York

9.Wulfinghoff D. R., (2000), Energy Efficiency Manual, Energy Institute Press, Wheaton, Maryland, US.

10.Sudhakara Reddy B., (2009), Energy Efficiency and Climate Change: Conserving Power for a Sustainable Future, Sage Publications Chennai

11.Parasiliti F., Bertoldi P., (2003). Energy Efficiency in Motor Driven Systems, Springer Berlin

12.Solmes L., (2009), Energy Efficiency: Real Time Energy Infrastructure Investment And Risk Management, Springer

13.Καράκωστα Ι., Νίκα Δ. (2004). ΄Ενέργεια και Περιβάλλον στην προοπτική της Ευρώπης, κοινοτικά κείμενα και ευρωπαϊκός χάρτης για την ενέργεια, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα 

14.Σημειώσεις του Διδάσκοντα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις:2 Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει το σπουδαστή στις διάφορες τεχνικές και μεθόδους σχεδίασης και κατασκευής ενεργειακών συστημάτων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και στη χρήση μεθόδων διαστασιολόγησης εγκαταστάσεων αειφόρων πηγών ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Ικανότητα να αναλύουν ηλιακά  και αιολικά δεδομένα συγκεκριμένης τοποθεσίας. 

2.Γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των επιδόσεων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια , φωτοβολταϊκά και άλλα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .

3.Ικανότητα ανάλυσης των συνθηκών ανέμου, και των δυνατοτήτων διάταξης αιολικού πάρκου της συγκεκριμένης τοποθεσίας .

4.Ικανότητα ανάλυσης των ηλιακών συνθηκών και δυνατοτήτων της διάταξη στο συγκεκριμένο τόπο.

5.Γνώση των απαιτήσεων ασφάλειας και λειτουργίας του ανέμου.

6.Γνώση όλων των βασικών υπολογισμών για τη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης μελέτης προσαρμοσμένης σε κάθε απαίτηση και ανάγκη που απαιτείται.

7.Ικανότητα να παρουσιάσει μια πλήρη μελέτη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε σύνδεση με το δίκτυο .

8.Ικανότητα να παρουσιάσουν μια πλήρη μελέτη  εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε σύνδεση με το δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να διαθέτουν βασικές γνώσεις της ηλιακής ενέργειας, ηλιακής γεωμετρίας και φωτοβολταϊκού φαινομένου ώστε να έχουν ικανότητα υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης καθώς και σχεδιασμού των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

2.Να μπορούν να επιλέγουν το σωστό τύπο των ηλιακών πάνελ (να έχουν γνώση για τη δομή, το κόστος και την απόδοση των ηλιακών πάνελ).

3.Να έχουν γνώση για την βέλτιστη επιλογή μετατροπέων βάση των τεχνικών χαρακτηριστικών του.

4.Να διαθέτουν βασικές γνώσεις διατομών καλωδίων ώστε να επιλέξουν τα απαραίτητα για την κάθε μελέτη.

5.Βασικές γνώσεις για τη παραγωγή μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για την χρήση απαραίτητων μετασχηματιστών.

6.Να έχουν γνώση των θεμελιωδών αρχών της γείωσης συστημάτων και αντικεραυνικής προστασίας  καθώς και τη μεγάλη σημασία  τους για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

7.Να γνωρίζουν τους κανονισμούς ποιότητας για μηχανολογικό εξοπλισμό.

8. Να γνωρίζουν την τεχνολογία των ανεμογεννητριών, τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες.

9. Να κάνουν πλήρη μελέτη αιολικών πάρκων καθώς και  παράκτιων και υπεράκτιων. 

10.Να γνωρίζουν όλους τους παράγοντες που εξετάζουμε σε μια μελέτη. (Επίδραση των εμποδίων επιφάνειας, παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, η διακύμανση της ταχύτητας του ανέμου με το ύψος).

11.Δυνατότητα να κάνουν μια ολοκληρωμένη τεχνικο-οικονομική μελέτη για την κάθε εγκατάσταση.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:Ηλιακή Ενέργεια-φωτοβολταϊκή τεχνολογία: μοντελοποίηση των ηλιακών κελιών, επίδραση της θερμοκρασίας και  ακτινοβολίας έντασης.

2η Ενότητα:Ηλιακοί συλλέκτες: δομή, επίδραση της σκίασης, πρακτικούς κανόνες της τοπολογίας τους - πάνελ κέρδος ενέργειας σε κάθε χώρα.

3η Ενότητα:Ηλιακοί μετατροπείς: Τεχνικά χαρακτηριστικά, κριτήρια βέλτιστης επιλογής.

4η Ενότητα:Υποσταθμοί Μέσης Τάσης: Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Μετασχηματιστές.

5η Ενότητα:Γειώσεις και μέσα Αντικεραυνικής προστασίας: Γνώσεις για τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία της εγκατάστασης.Γειώσεις και σχεδιασμός κατάλληλου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

6η Ενότητα: Μικρής και Μεγάλης Ισχύος αιολικά συστήματα.ανεμογεννήτριες και αιολικό δυναμικό.

7η Ενότητα:Μελέτη του συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας: ανάλυση ενεργειακής απόδοσης, αξιολόγηση του σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και των μεταφορών, προδιαγραφές ,έρευνα του εδάφους και παρακολούθηση, αποθήκευση ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τεχνικές - οικονομικές πτυχές.

8η Ενότητα:Μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος: ηλιακή ανάλυση, ενεργειακή απόδοση, αξιολόγηση του σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και των μεταφορών, έρευνα του εδάφους, προδιαγραφές, παρακολούθηση, αποθήκευση ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τεχνικές - οικονομικές πτυχές.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

Οι μαθησιακοί στόχοι του εργαστηρίου είναι:

Ενότητα 1: Ενημέρωση

• Η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του όπως επίσης και η ενημέρωσή τους σχετικά με τον κανονισμό του εργαστηρίου

Ενότητα 2: Μελέτη Φωτοβολταϊκής Γεννήτριας

• Επιλογή τοποθεσία εγκατάστασης φωτοβολταϊκής γεννήτριας (συντεταγμένες,  περιοχή κτλ) καθώς επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού συλλεκτών.

• Επιλογή Μετατροπέα, συσσωρευτών (αν χρειάζεται) και χωρητικότητάς τους καθώς και Επιλογή Ελεγκτών –Ρυθμιστών Φόρτισης και Εκφόρτισης Συσσωρευτών.

• Διάταξη-Τοποθέτηση-Συνδεσμολογία Φ/Β πλαισίων. Μονογραμμικό διάγραμμα συνδεσμολογίας Φ/Β εγκατάστασης και βάσεις στήριξης. Υπολογισμός Διατομής Καλωδίων Τοποθέτηση Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Συσσωρευτών Αποθήκευσης (Ηλεκτροστάσιο, οικίσκος, μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας.

• Τεχνοοικονομική Μελέτη (συνολικό κόστος, τιμή πώλησης KWh, διαμόρφωση χώρου, σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ, ασφάλεια, κτλ, χρόνος απόσβεσης, κέρδος)

Ενότητα 3: Μελέτη Ανεμογεννήτριας

• Εύρεση Αιολικού Δυναμικού της υποψηφίας περιοχήςκαι επιλογή χώρου  (μορφολογία εδάφους). Εγκατάσταση Διατάξεως Ανεμογεννήτριας και Έργα Υποδομής Πυλώνες Στήριξης, Θεμελίωση Ανεμογεννήτριας . Κτίριο Ελέγχου (κύριοι και βοηθητικοί χώροι).

• Τεχνικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά Ανεμογεννήτριας. Επιλογή του βασικού εξοπλισμού. Επιλογή Μετατροπέα, Συσσωρευτών και υπολογισμός χωρητικότητάς τους, Ελεγκτών –Ρυθμιστών Φόρτισης και Εκφόρτισης Συσσωρευτών. Διάταξη – Τοποθέτηση της ή των Ανεμογεννήτριας/τριών στο χώρο. Μονογραμμικό Διάγραμμα απεικόνισης της Ανεμογεννήτριας ή του Αιολικού Πάρκου.

• Μελέτη των απαραίτητων Ηλεκτρολογικών Έργων. Υπολογισμός της ετήσιας Ισχύος και της ετήσιας Ενέργειας της Ανεμογεννήτριας. Τεχνοοικονομική Μελέτη.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Αγγλική για φοιτητές Erasmus 

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Γραπτή Εξέταση: 40%

Ομαδική Εργασία: 60%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Μπαλαράς Κ., Αργυρίου Α., Καραγιάννης Φ., Συμβατικές και Ήπιες Μορφές Ενέργειας , Εκδόσεις ΤΕΚΔΟΤΙΚΗ, 1η έκδοση, ISBN: 960-8257-23-9, Αθήνα 2006

2.Χαρώνης Παναγιώτης. ΄Ηλιακά Παθητικά Θερμοκήπια΄, Εκδόσεις΄Ιων, 1η έκδοση , ISBN: 960-405-062-1, Αθήνα 1988.

3.Καπλάνης Σωκράτης, Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Εκδόσεις Ίων, 1η έκδοση, ISBN: 960-411-429-8, 960-411-430-1, 960-411-431-Χ , Αθήνα 2004

4.Ασημακόπουλος Δ.,Αραμπατζής Γ., Αγγελης – Δημάκης Α., Καρταλίδης Α.,Τσιλιγιριδης Γ., Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Δυναμικό και Τεχνολογίες, Εκδόσεις σοφί, 1η έκδοση, ISBN: 978-960-6706-76-9, Θεσσαλονίκη 2015

5.Ι. Φραγκιαδάκης. ΄Φωτοβολταϊκά Συστήματα΄, Εκδόσεις Ζήτη

6.Νεοκλέους, Α., Κωνσταντινίδη. ΄Φωτοβολταϊκά  Συστήματα΄, Εκδόσεις Ιων, 2003

7.Golding, W.΄ The generation of Electricity by wind power΄, Spon Ltd(1955),.

8.Βuresch, M. ΄ Photovoltaic Energy Systems΄, McGraw-Hill, 2002

9.Kreith, F., Kreiderand, J., ΄Solar Heating and Cooling΄, Hemisphere Publishing Corporation, 2000

10.Δ. Κανελλόπουλος, Αιολική Ενέργεια, Εκδόσεις Ίων, 2003

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις; 4 Εργαστήριο: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τον σπουδαστή  με την Μεταφορά και την Διανομή της Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις θέσεις Παραγωγής στις καταναλωτικές περιοχές καθώς και τους τελικούς μεμονωμένους καταναλωτές έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τις σχετικές διαδικασίες από πλευράς τεχνικής, οικονομικής αλλά και κοινωνικής, στο πλαίσιο της κατάρτισής του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να μπορεί :

1.να κατανοεί όλες τις εξειδικευμένες πληροφορίες  που αφορούν οποιονδήποτε τομέα των διαδικασιών Μεταφοράς και Διανομής  και, επομένως , κατάλληλο να εργασθεί αποδοτικά σε ανάλογες θέσεις. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΘΕΩΡΙΑ

Εισαγωγικές έννοιες κυκλωμάτων ημιτονοειδούς τάσεως, τάση, ρεύμα αντίσταση, επαγωγή, χωρητικότης, 1ος και 2ος κανόνας του Κίρκωφ, νόμος του Ωμ, τύπος ισχύος, πραγματική ισχύς, άεργος ισχύς, φαινομένη ισχύς, συντελεστής ισχύος, επαγωγή και χωρητικότης σε μεταβατική και μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, επαγωγική και χωρητική εμπέδηση σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, συστήματα διανομής, χρήση υπολογιστών στα ΣΗΕ, εξοπλισμός ΣΗΕ, εναέριες γραμμές, επαγωγή εναερίων γραμμών, χωρητικότης εναερίων γραμμών, γραμμές μικρού μήκους, γραμμές μεσαίου μήκους, γραμμές μεγάλου μήκους, παράσταση εναερίων γραμμών υπό μορφή κατανεμημένων στοιχείων, ηλεκτρικό ισοδύναμο εναερίων γραμμών υπό μορφή κατανεμημένων στοιχείων σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, εξαγωγή από το ηλεκτρικό ισοδύναμο των εναερίων γραμμών των μαθηματικών τύπων της τάσεως, ρεύματος σε κάθε σημείο της γραμμής και χρονική στιγμή σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, θεωρητική ερμηνεία των παραπάνω μαθηματικών τύπων, κυματική ερμηνεία τάσεως και ρεύματος, υπολογισμός και ερμηνεία των παραμέτρων των παραπάνω μαθηματικών τύπων (χαρακτηριστική αντίσταση γραμμής, συντελεστής μεταδόσεως, συντελεστής απόσβεσης, συντελεστής φάσεως, μήκος κύματος γραμμής, συντελεστής ανακλάσεως τάσεως και ρεύματος, ταχύτης μεταδόσεως κύματος, χρόνος οδεύσεως κύματος κ.λπ.), ειδικές περιπτώσεις γραμμών (γραμμή χωρίς απώλειες, γραμμή χωρίς παραμόρφωση, κανονική γραμμή), εκθετική μορφή των εξισώσεων γραμμής, υπερβολική μορφή των εξισώσεων γραμμής, τυπικοί τερματισμοί γραμμών (ανοικτή γραμμή, φαινόμενο Ferranti, βραχυκυκλωμένη γραμμή, γραμμή με τερματική αντίσταση ίση με τη χαρακτηριστική), υπολογισμοί φαινομένων αντιστάσεων εισόδου και εξόδου γραμμής, σχέση μεταξύ τους, ισοδύναμα κυκλώματα π και τ μιας γραμμής, εφαρμογές, εισαγωγή στα ανηγμένα μεγέθη, μελέτη και υπολογισμοί σε γραμμές με τη μέθοδο των ανηγμένων μεγεθών, στατικότης εναερίων γραμμών, υπολογισμός καμπύλης και βέλους αγωγών, προσεγγιστικοί τύποι καμπύλης και βέλους αγωγών, επίδραση ανέμου και πάγου, ανάρτηση αγωγών σε κεκλιμένο έδαφος, υπολογισμοί, εφαρμογές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Προσδιορισμός διαδοχής φάσεων τριφασικής γραμμής

Υπολογισμός παραμέτρων τριφασικής γραμμής μεταφοράς

Μέτρηση πραγματικής και αέργου ισχύος τριφασικού καταναλωτή

Τριφασική γραμμή μικρού μήκους

Τριφασική γραμμή μέσου μήκους

Φαινόμενο Ferranti σε τριφασική γραμμή μεταφοράς

Τριφασική γραμμή μεταφοράς σε μορφή τετραπόλου

Διακύμανση τάσεως σε τριφασική γραμμή

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση : 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση : 40% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.«Οικονομική Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», Μπακιρτζής Αν., εκδόσεις Ζήτη, 2001. 

2.«Οικονομική ανάλυση ηλεκτρικών συστημάτων», Ε. Λεκατσάς, εκδόσεις ΤΕΕ, 1996.

3.«Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή Μέτρηση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας»,   Ξάνθος Β., εκδόσεις Ζήτη, 2006.

4.«Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας», Γ. Γιαννακόπουλος, Ν. Βοβός, εκδόσεις Ζήτη, 2008.

5.«Προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας», Ν. Βοβός, εκδόσεις Ζήτη, 2005.

6.«Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Β. Παπαδιάς , Αθήνα, 2008.

7.«Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας», Β. Μ. Weedy, εκδ. Γκιούρδας,1996.

8.«Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας», Τόμοι 1, 2 , Π. Ντοκόπουλος, εκδόσεις Παρατηρητής,1986.

9.«Ανάλυση συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας» , Β. Παπαδιάς , Αθήνα, 1990.

10.«Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & έλεγχος συχνότητος και τάσεως»  Β. Παπαδιάς, εκδόσεις Συμμετρία,1990. 

11.«Power Systems Analysis», Grainger J., Stevenson W., McGraw-Hill,1994.

12.«Electric Power Systems», Weedy B., John Wiley and Sons, 2002.

13.«Electric Energy Systems», Elgerd O., McGraw-Hill,2004.

14.«The Transmission and Distribution of Electrical Energy», Cotton H., Barber H.,The English University Press,1970.

15.«Theory and Problems of Transmission Lines», Chipman R., McGraw-Hill,1968.

16.«Fault calculations of industrial commercial power systems», IEEE, 1994.

17.«Electric energy systems : An Introduction», O.I. Elgerd, McGraw-Hill,1982.

18.«Engineering in safety maintenance and operation of lines», IEEE,1993 .

 «IEEE Standards collection of power energy substations», IEEE,1998.

19.«Power system control and stability» , P. Anderson , A. Fouad,  IEEE,1995.

20.«Computer modelling of electrical power systems», J. Arrilaga et al, John Wiley,1983.

21.«Transmission and distribution , Electrical engineering», C.R. Bayliss, Newnes ,1999.

22.«lntroduction to electrical power system technology», T.R. Bosela , Prentice Hall,1997.

23.«Elements of power systems analysis», W. Stevenson, McGraw-Hill,1982.

24.«Electric power systems», B.M. Weedy, B.S. Cory, John Wiley,1998.

25.«AC power systems handbook», J. Whitaker, CRC Press,1999.

26.«Electrical power system design», M. Deshpande, McGraw-Hill,1984.

27.«Electrical power system quality», R.C. Dugan et al, McGraw-Hill,1996.

28.«Electrical power systems», M. El-Hawary, IEEE, 1983.

29.«Electrical power distribution and transmission», L. Faulkenberry, W. Coffer,Prentice Hall,1996.

30.«Modern power system analysis», T. Gonen, John Wiley, 1987.

31.«Power system analysis», J. Grainger, W. Stevenson , McGraw-Hill,1994.

32.«Power system analysis», C.A. Gross, John Wiley, 1986.

33.«Power system stability», E. Kimbark, IEEE,1995.

34.«Simulation and control of electrical power systems», J.B. Knowles,

35.Research Studies Press, 1990.

36.«Power system operation», B. Miller, J. Malinowski, McGraw-Hill,1994. 

37.«Direct energy conversion: Fundamentals of electric power production», R. Decher, Oxford Univ. Press, 1997.

38.«Electric energy systems», S.A. Nasar et al, Prentice Hall,1996. 

39.«Power generation operation and control», A. Wood , B. Wolenberg , John Wiley,1996. 

40.«Computer methods in power systems analysis», G.W. Stagg , A.H. El-Abiad, McGraw-Hill,1986.

41.«Electrical Energy Systems», M. Hawary, CRC Press, 2000.

42.«Electrical Power Systems Design and Analysis», M. Hawary, IEEE Press, 1996.

43.«Power System Analysis and Design», J. Glover, PWS Publishing Company, 1994.

44.«Electric Power Distribution Systems Engineering», T. Gönen, McGraw-Hill, 1986.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις, Πρακτική Εφαρμογή στο Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις : 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις:2
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα έχει ως σκοπό να μυήσει τον σπουδαστή, θεωρητικά και πρακτικά, σε μετρητικές διαδικασίες προσδιορισμού της αληθούς τιμής ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών μεγεθών, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπεισερχόμενα σφάλματα.

Ο σπουδαστής πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα αυτοδύναμης υλοποίησης ολοκληρωμένων μετρητικών διαδικασιών, αναγκαίων για την έρευνα και την εν γένει παραγωγική διαδικασία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός/η να:

• εξετάζει σύνθετα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα.

• περιγράφει και να ερμηνεύει τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στα σύνθετα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα.

• εφαρμόζει τις βασικές γνώσεις της ηλεκτροτεχνίας και της ηλεκτρονικής στην επίλυση συνθέτων κυκλωμάτων.

• συσχετίσει τα αποτελέσματα της θεωρητικής ανάλυσης με αυτά της επεξεργασίας των πειραματικών μετρήσεων σε ένα κύκλωμα.

• σχεδιάζει και να κατασκευάζει κυκλώματα.

• προτείνει λύσεις σε τεχνικά ζητήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Μέτρηση της πραγματικής, άεργης και φαινόμενης ισχύος σε μονοφασικά και πολυφασικά (τριφασικά) συστήματα Ε.Ρ..

• Μονοφασικά και πολυφασικά βαττόμετρα.

• Μέτρηση του συντελεστού Ισχύος (συνφ).

• Διαδοχή φάσεων τριφασικού συστήματος.

• Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

• Ηλεκτρονικές/ψηφιακές μετρήσεις – Ψηφιακά όργανα (βολτόμετρα – αμπερόμετρα – ωμόμετρα – βαττόμετρα – μετρητές άεργης ισχύος – μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας).

• Συγκρίσεις κλασικών και ψηφιακών μετρήσεων.

• Μετρήσεις μη ηλεκτρικών μεγεθών.

• Αισθητήρες και μετατροπείς (τάσης – έντασης – αντίστασης δύναμης – μήκους – καμπτικής  ροπής – θερμοκρασίας – ph – ταχύτητας – αέρα – περιεκτικότητας αερίων – σχετικής υγρασίας – μηχανικής τάσης κ.τ.λ.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Κανονισμός εργαστηρίου.

• Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος.

• Ηλεκτροδυναμικό βαττόμετρο.

• Μέτρηση σύνθετης αντίστασης. 

• Γέφυρα Maxwell.

• Μέτρηση συντελεστή ισχύος.

• Μέτρηση πραγματικής και άεργης ισχύος σε τριφασικό σύστημα.

• Μέτρηση εναλλασσομένων μεγεθών με παλμογράφο διπλής δέσμης.

•  Μέτρηση τάσης σε εγκατάσταση ρυθμιζόμενου φωτισμού. 

• Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

• Καθορισμός διαδοχής φάσεων.

• Καταγραφικά όργανα.

• Γέφυρα De Sauty.

• Βελτίωση του συντελεστή ισχύος.

• Μέτρηση θερμοκρασίας.

• Μέτρηση υγρασίας.

• Μέτρηση στάθμης του ήχου.

• Μέτρηση έντασης φωτισμού.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι.   Γραπτή τελική εξέταση θεωρητικού μέρους  που περιλαμβάνει (60% της τελικής βαθμολογίας):

-Επίλυση θεωρητικών προβλημάτων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος

-Περιγραφή/ απόδειξη στοιχείων θεωρίας

-Ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

ΙΙ.  Η εξέταση εργαστηριακού μέρους περιλαμβάνει (40% της τελικής βαθμολογίας):

-Εβδομαδιαίες ατομικές γραπτές εξετάσεις

-Εβδομαδιαίες ομαδικές τεχνικές εκθέσεις

-Γραπτή τελική εξέταση

-Πρακτική τελική εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Πετρίδης Β. (2000). ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

2.Θεοδώρου Ν. Ι. (2001). ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Τόμος ΙΙ, Αθήνα: Συμμετρία.

3.Πράπας Δ. (2004). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΧΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

4.Καλοβρέχτης Κ., Κατέβας Ν. (2013). Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

5.Γαστεράτου Αντ., Μουρούτσου Σπ., Ανδρεάδη Ιωάν. (2013). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ, Αθήνα: ΤΣΟΤΡΑΣ

6.Μπιτζιώνης Β. Δ. (2011). ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Θεωρία και Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

7.Μάργαρης Ν. Ι. (2010). ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

8.Hayt Jr. W. H. and Kemmerly J. E. (1991). ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. 4η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑΣ

9.Σινιόρος Π., Μανουσάκης Ν. (2015), Σημειώσεις «Τεχνολογία Μετρήσεων & Αισθητήρες», Αθήνα: ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

7o Εξάμηνο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:

Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο με φυσική παρουσία των φοιτητών

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 4 Εργαστηριακές Ασκήσεις:2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας που εφαρμόζεται στις βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Β.Η.Ε.). Συγκεκριμένα, να γνωρίσουν τους κυριότερους τύπους βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς που εφαρμόζονται, καθιστώντας τους έτσι ικανούς να σχεδιάζουν βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να μελετούν σχέδια για βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να κατανοούν όρους και προδιαγραφές αυτών. 

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να :

• Αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη μιας βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

• Μελετούν σχέδια κατόψεων βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

• Αναγνωρίζουν τα διάφορα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

• Είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα σχετικά με τους τρόπους που εκτελείται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικές μονάδες 

• Κατανοούν τους τεχνικούς όρους που αφορούν την σχεδίαση και εκτέλεση βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

• Επιλέγουν τη θέση των διαφόρων πινάκων διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

• Έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα υπολογισμού των διατομών καλωδίων.

• Έχουν την ικανότητα επιλογής των διατάξεων και των μέσων προστασίας.

• Γνωρίζουν τη σημασία του ισοκατανομής του φορτίου στους τριφασικούς καταναλωτές.

• Κατανοούν την αναγκαιότητα ύπαρξης συστήματος βελτίωσης του συντελεστή ισχύος σε βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Αναγνωρίζουν τα διάφορα εξαρτήματα συστήματος βελτίωσης του συντελεστή - Υπολογίζουν την τιμή της ισχύς  των αναγκαίων πυκνωτών για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος.

• Επιλέγουν το οικονομικότερο τιμολόγιο χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

• Κατανοούν τα κυκλώματα ισχύος και αυτοματισμού των εγκαταστάσεων κίνησης

• Σχεδιάζουν κυκλώματα ισχύος και αυτοματισμού των εγκαταστάσεων κίνησης

• Επιλέγουν και να κατασκευάζουν κυκλώματα αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης

• Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο της ΘΕΩΡΙΑΣ αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1.Γενικά περί Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

2.Κανονισμοί ΕΗΕ που αφορούν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

3.Αγωγοί και καλώδια ΜΤ – 

4.Ικανότητα Φόρτισης Καλωδίων (κατά VDE 298 & Οδηγία 26 της ΔΕΗ). 

5.Ασφάλεια και προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΜΤ. 

6.Τυποποιημένες Παροχές - Γειώσεις σε βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

7.Αντιστάθμιση και διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

8.Πίνακες μέσης τάσης. Υπολογισμοί Ηλεκτρικών Γραμμών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. 

9.Υποσταθμοί Μ.Τ.. 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

 

1.Εισαγωγή στα κυκλώματα ισχύος και αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης

2.Υλικά κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης

3.Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα απλού αυτόματου)

4.Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα αυτόματου αντιστροφής κινητήρα)

5.Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα διάταξης εκκίνησης αστέρα - τριγώνου)

6.Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα εκκίνησης κινητήρων με χρονική καθυστέρηση)

7.Συνδυαστικές Ασκήσεις κυκλωμάτων συμβατικού αυτοματισμού

8.Εισαγωγή στα PLC

9.Κυκλώματα αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης με χρήση PLC

10.Συνδυαστικές Ασκήσεις κυκλωμάτων αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης με χρήση PLC

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (60%)       

Γραπτή Εξέταση (100%)

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει :  

•Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

•Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ (40%)

Γραπτή τελική εξέταση: 100% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει :  

•Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

•Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων

 

Πρόκειται για μικτό μάθημα (θεωρητικό & εργαστηριακό μέρος). Ο τελικός   βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Μπιτζιώνης. Β: Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2011, Εκδόσεις Τζιόλας

2.Κόκκινος Δ. : Θεμελιακή Γείωση, 2008, Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ

3.Gunter G. Seip : Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2004, Εκδόσεις Τζιόλα

4.Παναγιωτόπουλος Ν. : Γειώσεις Βιομηχανικών – Επαγγελματικών Κτιρίων και Κατοικιών, 2004, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

5.Ντοκόπουλος. Π: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, 2005, Εκδόσεις  Ζήτης

6.Τουλόγλου. Σ, Στεργίου Β.: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2008, Εκδόσεις  ΙΩΝ

7.Μιχάλης Π. : Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2007, Εκδόσεις  ΙΩΝ

8.Κιμουλάκης Ν. : Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2006, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

9.Σαρρής Γ. : Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 2011, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

10.Τουλόγλου. Σ: Ηλεκτρικές Βιομηχανικές  Εγκαταστάσεις και Υποσταθμοί, 2010, Εκδόσεις  ΙΩΝ

11.Σημειώσεις Διδάσκοντα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 3 Εργαστήριο:2 
Πιστωτικές Μονάδες:
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση των αρχών λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.

2.Γνώση των ηλεκτρικών και των μηχανικών παραμέτρων ενός συστήματος ηλεκτρικής κίνησης.

3.Ικανότητα σχεδίασης μονάδων ελέγχου συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.

4.Γνώση των αρχών λειτουργίας των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών μηχανών.

5.Γνώση των αρχών λειτουργίας των διαφόρων τύπων συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν σφάλματα και βλάβες σε συστήματα ηλεκτρικής κίνησης.

2.Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης. 

3.Να μπορούν να σχεδιάζουν συστήματα ελέγχου και προστασίας συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:     Γενικές αρχές από τη φυσική 

2η Ενότητα:Ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ενέργειας

3η Ενότητα:Γενικά περί συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης 

4η Ενότητα:Κινητήρες Σ.Ρ.

5η Ενότητα:Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ.

6η Ενότητα: Κινητήρες Ε.Ρ.

7η Ενότητα:Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ.

8η Ενότητα:Δυναμική ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών

9η Ενότητα:Βηματικοί κινητήρες, λειτουργία, έλεγχος

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου –Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ. - Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Σ.Ρ./Σ.Ρ. - Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ./Ε.Ρ. – Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Σ.Ρ.- Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Ε.Ρ.

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ.

3η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Σ.Ρ./Σ.Ρ.

4η Ενότητα:Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ./Ε.Ρ.

5η Ενότητα:Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Σ.Ρ.

6η Ενότητα:Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Ε.Ρ.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Θεωρία

Τελική εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Τελική εξέταση: 60%

Ατομική Εργασία: 40%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Shepherd W, Hulley L (1987). Power Electronics and Motor Control.  Cambridge Univ. Press. Publications, USA

2.Kusko K (1969). Solid-State D.C. Motor Drives.  M.I.T. Press publications, USA

3.Rizzoni G (2006). Ηλεκτρομηχανική. Εκδόσεις Παπαζήση, Θεσσαλονίκη 

4.Hughes A (2006). Electric Motors and Drives.  Elsevier Ltd publications, USA

5.Krishnan R (2001).  Electric Motor Drives.  Prentice Hall publications USA

6.Μαλατέστας Π (2014), Ηλεκτρική Κίνηση. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

7.Μαλατέστας Π (2012), Ασκήσεις Ηλεκτρικής Κίνησης. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις και εργαστήρια, Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις:3  Εργαστήριο:2
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση γενικά περί υψηλών τάσεων και των εφαρμογών τους .

2.Γνώση των βασικών αέριων μονωτικών των ιδιοτήτων και της συμπεριφορά τους υπό συνθήκες υψηλών τάσεων, των φαινομένων που προκαλούνται κατά τη διάσπαση τους και τους μηχανισμούς που προκαλούν και ενισχύουν τη διάσπαση τους.  

3.Γνώση των βασικών υγρών μονωτικών με έμφαση στα ηλεκτρομονωτικά λάδια των ιδιοτήτων και της συμπεριφορά τους υπό συνθήκες υψηλών τάσεων, των φαινομένων που προκαλούνται κατά τη γήρανση και διάσπαση τους και τους μηχανισμούς που προκαλούν και ενισχύουν τη διάσπαση τους.

4.Γνώση των βασικών στερεών μονωτικών υλικών των ιδιοτήτων και της συμπεριφορά τους υπό συνθήκες υψηλών τάσεων, των φαινομένων που προκαλούνται κατά τη γήρανση και διάσπαση τους και τους μηχανισμούς που προκαλούν και ενισχύουν τα φαινόμενα αυτά.

5.Γνώση των διατάξεων και μεθόδων παραγωγής υψηλών τάσεων δοκιμής, κατανόηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης τέτοιων δοκιμών στον εξοπλισμό υψηλών τάσεων, και γνώση των διαδικασιών εκτέλεσης δοκιμών.

6.Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών στον έλεγχο των εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων, στον έλεγχο των επιμέρους ηλεκτροτεχνικών υλικών και διατάξεων. Ικανότητα σύνθεσης της γνώσης αυτής ώστε να αναλύουν και να αξιολογούν την κατάσταση των μονώσεων, να εντοπίζουν σημεία πιθανών αστοχιών και να προτείνουν και να υλοποιούν τεχνικές λύσεις αντιμετώπισης και πρόληψης αστοχιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Βασικές Έννοιες και Ορισμοί: Ορισμοί υψηλών τάσεων και υψηλών πεδίων. Χρήση και εφαρμογές Υψηλών Τάσεων. Μορφές του ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτρόδια, γεωμετρίες.

2η Ενότητα:Θεωρία Διάσπασης του Ατμοσφαιρικού Αέρα: Κατηγορίες Ηλεκτρομονωτικών Αερίων. Διάσπαση του Ατμοσφαιρικού Αέρα στο Ομοιογενές Πεδίο. Σχηματισμός Ηλεκτρονικών Στοιβάδων. Χαρακτηριστικά και Ιονισμός των Ηλεκτρομονωτικών Αερίων. Συμπεράσματα για την Μελέτη του Ιονισμού με Κρούσεις. Η Θεωρία κατά J.S. Towsend. Διάσπαση στο Ανομοιογενές Ηλεκτρικό Πεδίο. Στεμματοειδής Εκκένωση. Μονοφασική Γραμμή με καθαρό και λείο Αγωγό. Επιφάνεια του Αγωγού και Καιρικές Συνθήκες. Απώλειες Corona Τριφασικών Γραμμών Μεταφοράς.

3η Ενότητα:Θεωρία Διάσπασης SF6 και Μειγμάτων Αερίων: Φυσικοχημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του SF6. Συμπεριφορά εντός ηλεκτρικών πεδίων. Αποσύνθεση του SF6 κατά την εκδήλωση ηλεκτρικού τόξου. Η υγρασία στο SF6

4η Ενότητα:Υγρά Μονωτικά Υλικά: Ηλεκτρομονωτικά έλαια. Φυσικοχημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των ηλεκτρομονωτικών ελαίων. Συμπεριφορά εντός ηλεκτρικών πεδίων. Γήρανση και διάσπαση ηλεκτρομονωτικών ελαίων.

5η Ενότητα:Διατάξεις Παραγωγής και Μέτρησης Υψηλών Τάσεων: Συνήθεις Μορφές των Τάσεων Δοκιμής. Παραγωγή Υψηλών Εναλλασσόμενων Τάσεων. Διατάξεις Μετασχηματιστών Δοκιμής. Κατασκευή Μετασχηματιστών Δοκιμής. Παραγωγή Υψηλών Συνεχών Τάσεων. Ανορθωτικές Διατάξεις. Διάταξη Villard. Διάταξη Greinacher. Διάταξη Cockroft. Πολυβάθμια Ανορθωτική Διάταξη. Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων. Μονοβάθμιες και Πολυβάθμιες Γεννήτριες Κρουστικών Τάσεων. Γεννήτριες Εκθετικών Κρουστικών Ρευμάτων. Καταμεριστές Υψηλών Τάσεων.Απώλειες Διηλεκτρικού. Μέτρηση του Συντελεστή Απωλειών με τη Γέφυρα Schering. Διάγραμμα της Διάταξης Μέτρησης. 

6η Ενότητα:Στερεά Μονωτικά - Γήρανση και Διάσπαση: Καθορισμός Όρων και Εννοιών. Συντελεστής Απωλειών (tgδ). Ειδική Ηλεκτρική Αγωγιμότητα. Επιφανειακή Αγωγιμότητα. Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας. Μηχανική Αντοχή. Μερικές Εκκενώσεις. Τάση Ενάρξεως και Τάση Σβέσεως των Μ.Ε.. Μεγέθη Διαταραχής. Υπολογισμός του Φορτίου των Μερικών Εκκενώσεων. Πειραματικός Προσδιορισμός των Μερικών Εκκενώσεων. Κρούσεις Φορτίου. Κυματομορφή της Τάσης στον Πυκνωτή Μέτρησης Cm. Μακροσκοπική και Κβαντομηχανική Θεωρίες Γήρανσης και Διάσπασης Στερεών Μονωτικών. 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Μελέτη της διάσπασης του ατμοσφαιρικού αέρα. Μέτρηση της τάσης διάσπασης σε διάκενα αέρα μεταβλητού πάχους σε ομοιογενή και ανομοιογενή ηλεκτρικά πεδία.

3η Ενότητα:Υπερπήδηση μονωτήρων. Μελέτη της συμπεριφοράς μονωτήρα με υγρή και στεγνή επιφάνεια κατά την επιβολή υψηλής τάσης. Δοκιμή υπερπήδησης μονωτήρα σύμφωνα με της κανονισμούς. 

4η Ενότητα:Μελέτη του φαινομένου Corona σε γραμμές υψηλής τάσης. Μέτρηση των απωλειών Corona σε πειραματικές εναέριες ηλεκτρικές γραμμές διαφόρων διατομών. Σύγκριση των αποτελεσμάτων και συμπεράσματα.

5η Ενότητα:Μελέτη της κατανομή της τάσης σε αλυσοειδή μονωτήρα. Μέτρηση της τάσης κατά μήκος των τμημάτων του αλυσοειδούς μονωτήρα και προσδιορισμός της κατανομής.

6η Ενότητα:Μελέτη της διηλεκτρικής αντοχής μονωτικών λαδιών. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής για την εξακρίβωση της μονωτικής ικανότητας αυτών. 

7η Ενότητα:Μέτρηση του συντελεστή ισχύος και της γωνίας απωλειών διηλεκτρικών υλικών με τη γέφυρα Schering. 

8η Ενότητα:Παραγωγή και μέτρηση υψηλών κρουστικών τάσεων. Σχεδιασμός της παραγόμενης κρουστικής τάσης κατά VDE και υπολογισμός των παραμέτρων της. 

9η Ενότητα:Παραγωγή υψηλών τάσεων και μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών που συνοδεύουν την ανάπτυξη των μερικών εκκενώσεων. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Αγγλική για φοιτητές Erasmus 

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Εργαστήριο

Γραπτή Εξέταση: 70%

Ομαδική Εργασία: 30%

Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει:

60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1.Νικολόπουλος Π.Ν. (1993), Υψηλές Τάσεις – Τόμος Α΄, Αθήνα.

2.Σταθόπουλος Ι. (1988), Yψηλές Τάσεις Ι, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα

3.Σταθόπουλος Ι. (1989), Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα.

4.Οικονόμου Λ., Φώτης Γ., (2008), Εισαγωγή στις υψηλές τάσεις, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα

5.Kind D., (1978), An Introduction to High Voltage Experimental Technique, Vieweg.

6.Kuffel E., Abdullah M. (1970), High-Voltage Engineering, Pergamon Press, Oxford.

7.Schwab A.J., (1972), High-Voltage Measurement Techniques, MIT Press Cambridge, Massachusetts.

8.Kuffel E., W.S. Zaengl (1984), High Voltage Engineering Fundamentals, Pergamon Press, Oxford.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις -2 
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει το σπουδαστή ικανό να κατανοεί τον τρόπο δημιουργίας κεραυνικών πληγμάτων και των επιπτώσεων τους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να κατανοεί τους τρόπους προστασίας αυτών και να καταστεί ικανός να επιλέγει στην πράξη την καλύτερη, τεχνοοικονομικά, μέθοδο προστασίας των εγκαταστάσεων κατά την εκπόνηση, κατά περίπτωση, ανάλογης μελέτης και εφαρμογής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση του μηχανισμού δημιουργίας κεραυνών και των κινδύνων και επιπτώσεων που αυτοί έχουν.

2.Γνώση των βασικών αρχών αλλά και των τεχνικών κανονισμών που διέπουν τις εγκαταστάσεις προστασίας από υπερτάσεις.

3.Γνώση των μεθόδων και διαδικασιών που γίνονται κατά τη μελέτη και σχεδίαση συστημάτων προστασίας από υπερτάσεις, καθώς και των προδιαγραφών των υλικών που χρησιμοποιούνται εκεί.

4.Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών στην εκπόνηση μελετών προστασίας εγκαταστάσεων από υπερτάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν το φαινόμενο του κεραυνού.

2.Να μπορούν να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα και μέσα σε περίπτωση εμφάνισης κεραυνών.

3.Να μπορούν να διεξάγουν ελέγχους εγκαταστάσεων αντικεραυνικής προστασίας ως προς την συμβατότητα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

4.Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εγκαταστάσεις προστασίας από υπερτάσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Εισαγωγή στις υπερτάσεις: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Νομοθεσία σχετική με την προστασία εγκαταστάσεων από υπερτάσεις.

 2η Ενότητα:Φαινόμενο Κεραυνού: Δημιουργία κεραυνού. Κεραυνικό πλήγμα. Θερμικές και ηλεκτρομαγνητικές επιπτώσεις. Είδη πληγμάτων και είδη βλαβών. Μέθοδοι προστασίας ανθρώπων κατά την κεραυνόπτωση.

3η Ενότητα:Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Προστασίας: Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας – ανάλυση ρίσκου. Προσδιορισμός των βασικών παραμέτρων, ποσοτικοποίηση. Καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας σε μια κατασκευή, σχεδιασμός συλλεκτήριου συστήματος

4η Ενότητα:Ισοδυναμικές  Κατασκευές: Ανάπτυξη δυναμικού κατά την κεραυνοπληξία. Μέθοδοι προστασίας από την ανύψωση δυναμικού. Ισοδυναμικές συνδέσεις και κατασκευές. Αποστάτες μόνωσης. Συστήματα γειώσεων στις εγκαταστάσεις προστασίας από υπερτάσεις. 

5η Ενότητα:Διατάξεις προστασίας εγκαταστάσεων :  Διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, διατάξεις τύπου Ι+ΙΙ. Σχεδιασμός ζωνών τοποθέτησης διατάξεων απαγωγών. Συνεργασία συστήματος συλλογής – ισοδυναμικών συνδέσεων – γειώσεων – διατάξεων απαγωγών.

6η Ενότητα:Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων - Παραδείγματα:  Παραδείγματα εγκαταστάσεων προστασίας από υπερτάσεις τυπικών – βασικών κατασκευών. Παραδείγματα από εγκαταστάσεις σε σύνθετα – μεγάλα έργα.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Αγγλική για φοιτητές Erasmus 

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Ατομική Εργασία: 30%

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει:

70% x Βαθμός θεωρίας + 30% x Βαθμός ατομικής εργασίας 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.DEHN, (2007), Lightning Protection Guide, 3rd Edition, Neumarkt

2.Σταθόπουλος Ι., (2002), Προστασία τεχνικών εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα 

3.Παππάς Π., (1987), Κεραυνικά φαινόμενα και αρχές σύγχρονης αντικεραυνικής προστασίας, Εκδόσεις Χρυσής Σειράς, Αθήνα.

4.Kreuger F.,(1964), Discharge detection in high – voltage equipment, Heywood, London.

5.Uman M.A., (2008), The art and Science of Lightning protection, Cambridge University Press, New York, USA

6.Cooray V. (Ed.) , (2012), Ligthning Electromagnetics, IET, London, UK

7.Betz H.D., Schumann U., Laroche P.,( Eds), (2009), Lightning: Principle, Instruments and Applications, Springer, Netherlands

8.Hasse P., (2000), Overvoltage Protection of Low-voltage Systems, 2nd Edition, IET, London.

9.Meliopoulos A.P., (2006), Standard Handbook for Electrical Engineers, Section 27, Lightning and Overvoltage Protection, McGraw-Hill, New York, USA 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τον σπουδαστή με της μεθόδους και τον εξοπλισμό προστασίας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στα διάφορα τμήματά της έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των προστατευτικών διατάξεων στο πλαίσιο της κατάρτισής του ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να μπορεί :

1.Να κατανοήσει τις δυσλειτουργίες στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και την διαμόρφωση των αντίστοιχων αναγκών προστασίας τους

2.Να χρησιμοποιεί και κατανοεί αναλυτικά τις διατάξεις προστασίας από πλευράς κατασκευής και λειτουργίας σε όλα τα τμήματα των Ηλεκτρικών Δικτύων

3.Να κατανοεί την ανάγκη συνεχούς ετοιμότητας και αποτελεσματικής προληπτικής συντήρησης  των προστατευτικών διατάξεων από πλευράς τεχνικής, οικονομικής αλλά και κοινωνικής  

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικά για της αρχές  λειτουργίας και τον ρόλο των προστατευτικών διατάξεων, Τύποι και λειτουργία Ηλεκτρονόμων, Προστασία ηλεκτρικών Γραμμών Υψηλής Τάσης, Προστασία Ηλεκτρικών Μηχανών, Διατάξεις Προστασίας Σταθμών Παραγωγής, Υποσταθμών και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Οικονομική ανάλυση Διατάξεων Προστασίας.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Weedy B., «Electric Power Systems», John  Wiley and Sons, 2002

2.Ε. Λεκατσά, «Οικονομική ανάλυση ηλεκτρικών συστημάτων», Εκδόσεις ΤΕΕ, 2000

3.Ν. Βοβού, «Προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας», Εκδόσεις Ζήτη, 2006

4.Cotton H., Barber H., «The Transmission and Distribution of Electrical Energy»,1970

5.Lewis W., «The Protection of Transmission Systems against Lightning», Wiley, 2002

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις:2
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η λήψη αποφάσεων είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες στη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές, έντονο ανταγωνισμό, πληθώρα δεδομένων, και μεγάλη διείσδυση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η λήψη αποφάσεων βασίζεται όλο και περισσότερο σε "δεδομένα" (στοιχεία) τα οποία επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα "μοντέλα" και τεχνικές, και με αξιοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με την βοήθεια των Συστημάτων Αποφάσεων επιλύεται ένα ευρύτατο φάσμα προβλημάτων που αφορούν την οργάνωση και των συντονισμό λειτουργιών και δραστηριοτήτων στη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους δημόσιους οργανισμούς κλπ. 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γενικών γνώσεων στους φοιτητές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν, κατατάσσουν και επιλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης τα οποία υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων γενικότερα. 

• Να είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα σχετικά με προβλήματα βελτιστοποίησης τα οποία υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να εκτιμούν σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα.

• Να μπορούν με άνεση να κάνουν χρήση των κατάλληλων τεχνικών που θα πρέπει να χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, τα διαθέσιμα δεδομένα, την υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής, κλπ

• Να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών αποφάσεων και στρατηγικών

• Να είναι σε θέση να ακολουθήσουν μια συστηματική και δοκιμασμένη μεθοδολογία για λήψη περίπλοκων αποφάσεων

• Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στο πρόβλημα λήψης μιας απόφασης

2.Γενική Παρουσίαση Μεθοδολογιών Λήψης Αποφάσεων

3.Λήψη απόφασης κάτω από συνθήκες βεβαιότητας

4.Λήψη απόφασης κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας (χωρίς τη χρήση πιθανοτήτων)

5.Λήψη απόφασης κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας (με τη χρήση πιθανοτήτων)

6.Λήψη απόφασης με χρήση πειράματος και έρευνας

7.Δένδρα Αποφάσεων

8.Γραμμικός Προγραμματισμός (Διαμόρφωση μοντέλου)

9.Γραμμικός Προγραμματισμός (Γραφική Επίλυση)

10.Γραμμικός Προγραμματισμός (μέθοδος Simplex)

11.Δυναμικός Προγραμματισμός

12.Προσομοίωση

13.Σύνοψη βασικών σημείων του μαθήματος 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση μιας σειράς ασκήσεων που σχετίζονται με όλο το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Γρηγόρης Πραστάκος (2006),   «Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ.

2.Ι. Κ. Δημητρίου,  «Στοιχεία Θεωρίας Αποφάσεων» 

3.Hillier F.S. and G.J. Lieberman (1995), ‘Introduction to Operations Research’, 6th edition, International editions, McGraw-Hill.

4.Ragsdale C.T. (1998), 'Spreadsheet Modelling and Decision Analysis', 2nd edition, South-Western College Publishing.

5. «Συστήματα Αποφάσεων», Σημειώσεις μαθήματος, Εργαστήριο Συστημάτων Διοίκησης & Αποφάσεων, Σχολή Ηλ/γων Μηχ/κων & Μηχ/κων Η/Υ, ΕΜΠ

6. «Θεωρία Αποφάσεων – BAYES», Σημειώσεις μαθήματος, Μαρία Κατέρη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

7.«Θεωρία Αποφάσεων», Παρουσιάσεις μαθήματος, Λυκοθανάσης Σπυρίδων, Πανεπιστήμιο Πατρών

8.Σημειώσεις Διδάσκοντα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης που αναπτύσσει η κοινωνιολογική θεωρία, αποβλέποντας στην κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών δομών που χαρακτηρίζουν έναν κοινωνικό σχηματισμό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός/η να:

• καταγράφει και να προσεγγίζει κριτικά τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τις δυτικές κοινωνίες  και βέβαια την Ελλάδα, από την βιομηχανική επανάσταση μέχρι τον 21ο αιώνα, εποχή που έχει χαρακτηριστεί ως μεταμοντέρνα ή μεταβιομηχανική.

• αναπτύσσει και να ωριμάσει τη σκέψη του/της στη διαλεκτική συσχέτιση των επιμέρους επιστημών στα πλαίσια της πολιτικής επιστήμης.

• συσχετίζει και να εξηγεί γεγονότα της σημερινής εποχής με βάση πολιτικές και οικονομικές θεωρίες αλλά και με γεγονότα του παρελθόντος.

• κρίνει και να ερμηνεύει τις συνέπειες της βιομηχανικής παραγωγής του σήμερα αλλά και τη θέση του ανθρώπου στο σημερινό γίγνεσθαι.

•  δημιουργεί σενάρια για ένα καλύτερο μέλλον δίνοντας πιθανές λύσεις στα προβλήματα του περιβάλλοντος.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α.  Γενικά θέματα

Πολιτικά κοινωνικά συστήματα.

• Πολιτική οικονομία

• Κοινωνικοποίηση. 

• Κοινωνική στρωμάτωση.

•Κοινωνικοί θεσμοί.

• Υπερεθνικοί οργανισμοί και ο ρόλος της Ελλάδας.

• Θέματα μιας σύγχρονης κοινωνίας:

Άνθρωπος & Βιομηχανική παραγωγή

Περιβάλλον και απόβλητα.

Β. Ειδικά θέματα

•Διαχείριση αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση τους

•Περιβαλλοντική σχεδίαση ΑΗΗΕ

•ΑΗΗΕ (ανακύκλωση ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι.   Γραπτή τελική εξέταση θεωρητικού μέρους (60% της τελικής βαθμολογίας):

ΙΙ.  Ατομική εξαμηνιαία εργασία (40% της τελικής βαθμολογίας)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Τσαούση Δ. Γ. (2001). Η κοινωνία του ανθρώπου. Αθήνα: Gutenberg

2.Craib Ian (2002). Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

3.Giddens A. (2002). Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg

ΕΞΥΠΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις :2
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και υψηλές απαιτήσεις και στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Τα συστήματα αυτοματισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, παρέχουν στο χρήστη μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως ασφάλεια, περισσότερη άνεση, σωστή διαχείριση της ενέργειας και αυτοματισμός των λειτουργιών του κτιρίου. Οι «έξυπνες εγκαταστάσεις» ή αλλιώς ο αυτοματισμός ενός κτιρίου, δεν είναι τίποτα άλλο από την επικοινωνία των επιμέρους τμημάτων που απαρτίζουν μια ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στους κτιριακούς αυτοματισμούς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

1.Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τους κτιριακούς αυτοματισμούς γενικότερα. 

2.Να είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα σχετικά με τους κτιριακούς αυτοματισμούς, να εκτιμούν σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα.

3.Να κατανοούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους κτιριακούς αυτοματισμούς

4.Να είναι σε θέση να μπορούν να αναθεωρούν αρχικές απόψεις που σχετίζονται με κτιριακούς αυτοματισμούς, να μπορούν να δημιουργούν, στο μέτρο του εφικτού, νέα γνώση, να μπορούν να συνθέτουν και να οργανώνουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.

5.Να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών – πρωτοκόλλων κτιριακών αυτοματισμών. 

6.Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στα Συστήματα Κτιριακών Αυτοματισμών. 

2.Διαθέσιμες Τεχνολογίες. 

3.Πρωτόκολλα Συστημάτων Κτιριακών Αυτοματισμών. 

4.Παραδείγματα – Εφαρμογές (EIB/ΚΝΧ, DUPLINE, κλπ). 

5.Έξυπνα Συστήματα Εγκαταστάσεων. 

6.Έξυπνα Σπίτια.

7.Σχεδίαση, Λειτουργία και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου

8.Σύνοψη βασικών σημείων του μαθήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως.

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. «Δομημένη Καλωδίωση & Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΙΒ)», Στέφανος Τούλογλου, Εκδόσεις ΙΩΝ.

2.«ΕΙΒ/ΚΝΧ Τεχνική Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», Στέφανος Τούλογλου, Εκδόσεις ΙΩΝ.

3.«ΕΙΒ/ΚΝΧ. Νέα Τεχνική Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Professional», Γ. Σαρρής, Εκδόσεις Τζιόλα.

4.«EIB/ΚΝΧ: Η νέα Τεχνική Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων στην Πράξη με το ΕΤS Professional», Γ. Σαρρής, Εκδόσεις Τζιόλα.

5.http://www.knx.org/ 

6.http://www.abb.gr/ 

7.http://www.dupline.gr/ 

8.Σημειώσεις Διδάσκοντα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των  φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις: 2
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής  θα πρέπει είναι σε θέση να:

1.Εξηγεί τις βασικές έννοιες και όρους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

2.Περιγράφει  την δομή και την ιεράρχηση των προτύπων που σχετίζονται με την ποιότητα, ειδικά της σειράς ISO 9000.

3.Προτείνει το κατάλληλο θεωρητικό μοντέλο σε μια επιχείρηση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

4.Προσδιορίζει την μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος σε μια επιχείρηση και να ορίζει τις διεργασίες παραγωγής του.

5.Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και υπολογίζει τα Κόστη που είναι σχετικά με την ποιότητα 

6.Να αναπτύσσει Πολιτική Προμηθειών και να διασυνδέει την Ποιότητα με το κόστος προμηθειών.

7.Προσδιορίζει την μεθοδολογία της οργάνωσης εργαστηρίου, όπως ανάλυση των λειτουργιών, κατάρτισης οργανογράμματος, σχεδιασμού διαδικασιών λειτουργίας, καθορισμού θέσεων εργασίας και καταγραφής – ελέγχου της εφαρμογής της οργανωτικής δομής.

8.Αναλύει τις παραμέτρους που πλαισιώνουν και χαρακτηρίζουν την αξιοπιστία ενός προϊόντος.

9.Εφαρμόζει Συστήματα και πολιτικές Συντήρησης και να αναλύει τις διαφορές μεταξύ των

10.Την ικανότητα να κατανοούν τον όρο αξιοπιστία και ποιότητα, των χαρακτηριστικών τους και του κόστους ποιότητας και αξιοπιστίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1.Η Έννοια του Ολικού Ελέγχου της Ποιότητας

2.Καθορισμός των απαιτήσεων για την Ποιότητα

3.Σχεδιασμός της Ποιότητας ενός Προϊόντος, ανάπτυξη Προϊόντος και Σχεδιασμός των Διεργασιών Παραγωγής.

4.Πιστοποίηση Προϊόντος και Διορθωτικές Ενέργειες.

5.Εισαγωγή στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, το μοντέλο της Ολικής Ποιότητας.

6.Εργαλεία και τεχνικές για την Βελτίωση της Ποιότητας.

7.Βραβεία Ολικής Ποιότητας.

8.Παρουσίαση Προτύπων Συστημάτων Ποιότητας.

9.Το Κόστος της Ποιότητας, η Μέτρηση και ο υπολογισμός του.

10.Ανάλυση και Αξιολόγηση του Κόστους της Ποιότητας και οι Τεχνικές Βελτίωσής του.

11.Η Διασφάλιση των Προμηθειών και η Πιστοποίηση των Προμηθευτών.

12.Οργάνωση Εργαστηρίων Ελέγχων και Δοκιμών.

13.Η Αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά της, Τεχνικές εκτίμησης της Αξιοπιστίας,

14.Δεδομένα Αξιοπιστίας και Ανάλυση Κινδύνου.

15.Συντήρηση, Συστήματα και πολιτικές Συντήρησης, Ολική Παραγωγική Συντήρηση (TPM)

16.Βασικές αρχές αξιοπιστίας συστημάτων 

17.Υπολογισμός της αξιοπιστίας συστημάτων με χρήση κατανομών πιθανοτήτων 

18. Εφαρμογή των αριθμητικών τεχνικών Markov σε συστήματα.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εργασία και παρουσίαση της : 100% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Αναστάσιος Τσάμης ,2014,Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ,Δεύτερη Έκδοση,  Κριτική, Αθήνα.

2.Ε. Στειακάκης ,2010,Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας , Εκδ Τζιόλα ,Αθήνα.

3.Ε. Διαλυνάς ,2013,Ανάλυση Αξιοπιστίας Λειτουργίας Των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ,Εκδ  Τσοτρας ,Αθήνα.

4.Στεφανάτος Στέλιος,2000, Ολική Ποιότητα, Εκδ. ΕΑΠ, Αθήνα

5. Αρβανιτογιάννης Ι. – Κούρτης Λ.,2000, ISO 9000 Εκδ. Σταμούλη,Αθήνα.

6. Bank J., The Essence of Total Quality Management, Prentice Hall International UK

7.David J Smith, Reliability, Maintainability and Risk, Butterworth-Heinemann

ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις -3
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση των αρχών λειτουργίας αλλά και των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελούνται τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

2.Γνώση των απαιτήσεων  ασφαλείας και λειτουργίας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

3.Ικανότητα σχεδίασης  των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

4.Ικανότητα επιλογής των επιμέρους συνιστωσών, διακοπής, προστασίας και ελέγχου των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

5.Γνώση των αρχών λειτουργίας των μέσων αντιστάθμισης της πτώσης τάσης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

6.Πιο συγκεκριμένα:

1.Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν πτώσεις τάσης και απώλειες ισχύος των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

2.Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας , ελέγχου και λειτουργίας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

3.Να μπορούν να σχεδιάζουν τα επιμέρους τμήματα των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:Βασικές έννοιες

2η Ενότητα:Παράμετροι εναερίων και υπογείων δικτύων διανομής 

3η Ενότητα:Υπολογισμοί πτώσης τάσης και απωλειών δικτύου 

4η Ενότητα:Μετασχηματιστές διανομής 

5η Ενότητα: Εφαρμογές πυκνωτών στα δίκτυα διανομής 

6η Ενότητα: Ρύθμιση της τάσης, μέσα ζεύξης και προστασίας

7η Ενότητα:     Βασική δομή υποσταθμών διανομής.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Weedy B (2010). Μεταφορά και Διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκδόσεις Γκιούρδα, Αθήνα

2.Παπαδόπουλος M (1999). Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα

3.Μαλατέστας Π (2015). Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

4.Μαλατέστας Π (2014). Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

5.Arthur R, Vittal V. Power System Analysis. Prentice Hall publications, USA

6.Kersting W (2012), Distribution System Modelling and Analysis. CRC Press publications, USA

7.Gonen T (2014). Electric Power Distribution System Engineering. CRC Press publications, USA

8.Pansini A (1992). Electrical Distribution Engineering. Fairmont Press publications, USA

9.Lakervi E, Holmes E (1989). Electricity Distribution Network Design. Short Run  Press Ltd publications, USA

10.Pabla A (1984).  Electric Power Distribution Systems. McGraw-Hill publications, USA

8o Εξάμηνο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία