Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Μαθήματα Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων

1o Εξάμηνο

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος.
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός / ικανή να:

 • Αξιολογήσει τη συμβολή της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε έναν οργανισμό .
 • Περιγράψει τα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος .
 • Αναλύσει τις επιπτώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της διοικητική διαχείριση ενός οργανισμού .
 • Κατανοήσει το τι είναι ακριβώς η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  και ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ένα στέλεχος σε μια εταιρεία .
 • Γνωρίζει τη σημασία του προγραμματισμού και του ελέγχου στο πλαίσιο ενός οργανισμού , καθώς και τα εργαλεία που απαιτούνται για να κάνουν αποτελεσματικά αυτά .
 • Αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών .
 • Γνωρίζει για τις απαραίτητες επιχειρησιακές λειτουργίες που χρειάζονται για να διευθύνει μια επιτυχή επιχείρηση : το μάρκετινγκ , τα χρηματοοικονομικά /η λογιστική , η παραγωγή , οι πωλήσεις και οι ανθρώπινους πόρους .
 • Αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες σε θέματα επικοινωνίας και ηγεσίας. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Κατηγορίες επιχειρήσεων.
 • Οργανωτικά σχήματα της διοίκησης. 
 • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - Συνασπισμοί Επιχειρήσεων .
 • Το Επιχειρηματικό Περιβάλλον. 
 • Έννοια του περιβάλλοντος. 
 • Το εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 • Το εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 • Η Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης. 
 • Διοίκηση και Διοικητική. 
 • Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης.
 • Στόχοι της Επιχείρησης,
 • Διοίκηση της Επιχείρησης με Βάση τους Στόχους 
 • Η σχολή της συμπεριφοράς Η ποσοτική προσέγγιση 
 • Η θεωρία των συστημάτων    
 • Προγραμματισμός. 
 • H Έννοια του προγράμματος 
 • Τα στάδια του προγραμματισμού 
 • Βασικοί τύποι προγραμμάτων  
 • Κατηγορίες προγραμμάτων από άποψη χρόνου   
 • Λήψη Αποφάσεων 
 • Τύποι αποφάσεων. 
 • Οι συνθήκες της λήψης αποφάσεων 
 • Τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 
 • Ηγεσία και Ανθρώπινο Κεφάλαιο. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Γραπτή τελική εξέταση (50%) η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και Επίλυση Προβλημάτων. Η εξέταση πραγματοποιείται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. 

 • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 Ομαδική Εργασία (40 %). Επιλογή μιας επιχείρησης και η παρουσίαση στοιχείων όπως: Σκοπός, αποστολή, όραμα, εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον , οργανωτική δομή.

 •  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: o βαθμός ικανοποίησης των παρακάτω : Υιοθέτηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας, ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και ηγετικών ικανοτήτων, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση από τα μέλη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας, κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των προδιαγραφών που τέθηκαν, δέσμευσή για συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες, συμμετοχή κατά τη συλλογή και την αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και στη προετοιμασία των γραπτών κειμένων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση αυτής.

Προφορική Παρουσίαση (10 %).

 Σκοπός αξιολόγησης: Η δημόσια παρουσίαση της ομαδικής εργασίας από το σύνολο των συμμετεχόντων της ομάδας σε κοινό 

Κριτήρια αξιολόγησης: Η χρήση σύγχρονου λογισμικού παρουσιάσεων, η ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα  και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα, χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση, ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.

 Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

 • Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α., (2007), Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων – Το Management της Νέας Εποχής, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary, (2012) Διοίκηση Επιχειρήσεων – Αρχές & Εφαρμογές, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, Αθήνα.
 • Κέφης, Β., (2005) Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Williams K. & Johnson Β., (2005), Εισαγωγή στο Management, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, Αθήνα.
 • Μπουραντάς Δ., (2001), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 • Χυτήρης Λ., (2006), Μάνατζμεντ: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
 • Χολέβας Δ (2004) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Εκδόσεις Interbooks.
 • Πραστάκος, Γ. (2002), Διοικητική Επιστήμη, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα. 

Ξενόγλωσση 

 • Michael A.,Hitt, Stewart, Black, Lyman W.,Porter  (2008), Management , Pearson Education (US)
 • Gary, Dessler (2003), Management, Pearson Education (US)
 • Stephen P., Robbins, Mary, Coulter (2007), Management, Pearson Education (US)
 • Allen I. Α., (1988), Management and Organization, McGraw - Hill, New York.
 • Bateman, T., Zeithami, C. and Snell, S., (2001), Management, McGraw-Hill Education.
 • Jones, G., (2008), Organizational Theory, Design and Change, Pearson Education.
 • Hunger, J. and Wheelen, T., (2007), Strategic Management and Business Policy, Pearson Education.
 • Friend, G. and Zehle, S., (2004), Guide to Business Planning, The Economist in association with Profile Books Ltd, U.K.

Διαδικτυακό Υλικό: 

 • http://www.epistimonikomarketing.gr 
 • http://www.ease.gr
 • http://www.paratiritirio.gr
 • http://www.euroinfo.gr
 • http://www.sev.org.gr
 • http://www.efqm.org
 • http://www.hba.gr
 • http://www.iobe.gr
 • http://www.ase.gr
 • http://www.statistics.gr
 • http://www.uhc.gr 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

 • Business Process Management Journal.
 • Management Development Review.
 • Journal of Management History.
 • Journal of Management Development.
 • European Management Journal.
 • Information and Management.
 • International Business Review.
 • Journal of International Management.
 • Journal of Business Venturing.

Μικροοικονομία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τον οικονομικό τρόπο σκέψεως και τις βασικές οικονομικές αρχές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν καλύτερα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Η κατανόηση των βασικών εννοιών της μικροοικονομικής ανάλυσης αποτελεί την βάση για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας. Η  χρήση των μαθηματικών θα δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις μεταβολές των οικονομικών παραμέτρων και να εξηγήσουν τα οικονομικά φαινόμενα. Η κατανόηση των εννοιών των μορφών αγοράς, της συμπεριφοράς του καταναλωτού και των βασικών εννοιών της παραγωγής αποτελούν τΙς βασικές έννοιες που οι φοιτητές θα πρεπει να κατανοήσουν για την εμπέδωση των βασικών αρχών της οικονομικής θεωρίας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

- Κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων

- Εμπεδώσει και ερμηνεύσει τις τεχνικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και των μορφών αγορών που αυτές λειτουργούν

- Αναλύσει τις επιπτώσεις των μεταβολών των οικονομικών παραμέτρων στο τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων

- Κατανοήσει την πολυπλοκότητα των οικονομικών μεταβλητων με τη χρήση της μαθηματικής αναλύσεως και την βοήθεια των διαγραμμάτων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην Μικροοικονομία

2. Θεωρία συμπεριφοράς Καταναλωτού

3. Θεωρία Ζητήσεως του Καταναλωτού

4 .Θεωρία ζητήσεως των αγαθών

5. Θεωρία της Παραγωγής και του Κόστους

6. Μορφές και ισορροπία της αγοράς

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (75%) που περιλαμβάνει:

   - Ανάπτυξη τριών θεωρητικών ερωτήσεων

   - Ανάπτυξη δύο πρακτικών εφαρμογών

 Σκοπός Αξιολόγησης¨: Ο έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος

 Κριτήρια Αξιολόγησης: Η ορθότητα,η σαφήνεια και η πληρότητα των απαντήσεων

 ΙΙ. Ατομική Εργασία (25%)

Σκοπός Αξιολόγησης:Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου και η ικανότητά τους να συνθέτουν γνώσεις και να εξάγουν συμπεράσματα 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

1. Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ.,(2007),κ.ά Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, εκδ.Ζ, Εκδ., Μπένος.

2.Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ., Κιόχος Α.,(2013), Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, Εκδ.Ε.Κιόχου.

3.Besanko D., Braeutigam R.,(2009), Μικροοικονομική, εκδ. Gutenberg.

4.Ευθύμογλου Π.,(1997), Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, εκδ. Μπένος.

Ξένη

5. Hirschleifer J., Hirschleifer D.,(1998), Price Theory, 6th ed. Prentice Hall.

6. Slavin S.,(1998), Microeconomics, 5th ed., McGraw Hill

Διαδίκτυο

www.ft.com

www.economist.com

www.capital.gr

ww.euro2day.gr

www.naftemporiki.gr

www.worthpublishers.com/krugmanwells

www.mhhe.com/bma 

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Εργαστήριο, 3Θ+2Ε
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• να κατανοούν το ρόλο, τη σημασία και τη συμβολή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στην  οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων

• να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία  Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης  Συναλλαγών και  Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου και των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων

• να κατανοούν τις αρχές της Λογιστικής

• να γνωρίζουν  τα λογιστικά βιβλία και τις Λογιστικές Καταστάσεις 

• να εφαρμόζουν λογιστικές εγγραφές και να συντάσσουν Ισοζύγια,  Ισολογισμό, και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

• να αναλύουν και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τόσο του Ισολογισμού όσο και των Αποτελεσμάτων Χρήσης   

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Εβδομάδα 

Σκοπός της Λογιστικής – Είδη Λογιστικής –Χρηματοοικονομική Λογιστική - Ιστορία της Λογιστικής –Ο ρόλος της Λογιστικής στην επιχείρηση - Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων 

2η Εβδομάδα

Λογιστικές καταστάσεις -  Λογαριασμοί – Συστήματα τυποποίησης  στη Λογιστική, Απεικόνιση συναλλαγών – Είδη λογαριασμών – Λογιστικός κύκλος - Αρχές της Λογιστικής.

3η Εβδομάδα

ΕΓΛΣ – IAS  –Λογιστικές εγγραφές (recording) και Αναφορές (reporting) -

Η λογιστική ισότητα- ΟΙ έννοιες της Χρέωσης και Πίστωσης – Η σημασία του διπλογραφικού συστήματος στη Λογιστική πληροφόρηση 

4η Εβδομάδα

Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο και στο Καθολικό- Λογιστικά σφάλματα 

5η Εβδομάδα

Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο και στο Καθολικό - ΦΠΑ

6η Εβδομάδα

Ισοζύγια. Κατάρτιση  Ισοζυγίου - Εφαρμογές με λογιστικές εγγραφές

7η Εβδομάδα

Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο και στο Καθολικό

8η Εβδομάδα 

Αποσβέσεις – Αποτίμηση  και Αναπροσαρμογή Παγίων - Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα – 

9η Εβδομάδα

Εγγραφές Τέλους Χρήσης - Φορολογία επιχείρησης.

10η Εβδομάδα

11η Εβδομάδα

Λογιστικός Προσδιορισμός του Αποτελέσματος της Επιχείρησης  - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

12η Εβδομάδα

Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών Προσώπων

13η εβδομάδα 

Τελική εξέταση του μαθήματος 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσης

-     Ασκήσεις λογιστικών εγγραφών

-    Εφαρμογή σύνταξης  λογιστικών καταστάσεων

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (20%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Παπαδέας, Π (2011),  Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση, Αθήνα

2 .Λεκαράκου Κ. (2012),  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Αθήνα

3. Meigs, W. Meigs, R. (1988), Λογιστική η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων, Εκδ  Παπαζήση, Αθήνα.

4. Μπάλλας Α., Χέβας, Δ. (2008), Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδ. Μπένου, Αθήνα

5. Needles, Andrson, Caldwell. (1996), Principles of Accounting, Houghton Mifflin Co, Boston.

Ιδιωτικό Δίκαιο

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

- γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν το Ιδιωτικό Δίκαιο

- αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου για την προστασία των εννόμων αγαθών

- περιγράφει τα εμπόδια και τις δυσκολίες που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου

- διακρίνει τα προβλήματα από τις εφαρμογές του Ιδιωτικού Δικαίου στις συναλλαγές

- αναλύει τους βασικούς κανόνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης

- αξιολογεί τη συμβολή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων

- υπολογίζει τις έννομες συνέπειες από την εφαρμογή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου 

- χρησιμοποιεί και αναπτύσσει προτάσεις και επιχειρήματα σε σχέση με την επίλυση των  λειτουργικών προβλημάτων που εμφανίζονται στο πεδίο της εφαρμογής του Ιδιωτικού Δικαίου

- αξιολογεί τα ζητήματα που προκύπτουν από τις πρακτικές εφαρμογές του Ιδιωτικού Δικαίου

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 -Γενικές Έννοιες Δικαίου: Έννοια του δικαίου

-Το δίκαιο ως έννομη τάξη της κοινωνίας, ηθική, εθιμοτυπία

-Πηγές του δικαίου

-Δικαιοπραξίες

-Αιρέσεις – Προθεσμίες

-Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

-Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

-Εμπορικές πράξεις

-Έμποροι

-Βιομηχανική ιδιοκτησία και ανταγωνισμός

-Εμπορική επωνυμία

-Εταιρείες

-Αξιόγραφα

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (80%) η οποία περιλαμβάνει: ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων.

Προφορική Παρουσίαση (20 %) (ενδιάμεση αξιολόγηση) περιλαμβάνει προφορικές απαντήσεις των φοιτητών σε προβλήματα που τους τίθενται μετά από κάθε διάλεξη. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Προτεινόμενη κύρια Βιβλιογραφία :

• Ντάνου Α., Μπούσλη Ε. (2009). Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου. Αθήνα: Εκδόσεις Δηρός.

• Σερελέα Γρ. (2000). Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική. 

 Προτεινόμενη δευτερεύουσα Βιβλιογραφία :

• Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). Στοιχεία Δικαίου. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ. 

• Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). Δίκαιο του Εμπορίου. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

• Στράνης, Δ. (2011). Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.  

Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις και  Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός είναι η μύηση των φοιτητών στα αναλογιστικά μαθηματικά αλλά και η εμπέδωση από αυτούς βασικών αρχών διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού μέσω οικονομικών εφαρμογών. Δίνεται έμφαση και στη χρήση κατάλληλου λογισμικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• να αναπτύξουν εφαρμογές των τεχνικών του απλού και σύνθετου τόκου στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές

• να πραγματοποιούν υπολογισμούς σε προβλήματα ραντών κάνοντας χρήση πινάκων ή κατάλληλου λογισμικού

• να εφαρμόζουν βασικές αρχές διαφορικού λογισμού σε οικονομικές συναρτήσεις και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα

• να εφαρμόζουν τις αρχές του ολοκληρωτικού λογισμού για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Επιτόκιο, απλός τόκος. 

Αντικατάσταση γραμματίων

Σύνθετος τόκος (Ανατοκισμός)

Ράντες (παρούσα και τελική αξία προκαταβλητέων και ληξιπρόθεσμων) πρόοδος αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου

Ορισμός παραγώγου

Μελέτη οικονομικών συναρτήσεων μέσω παραγώγων

Κανόνες ολοκλήρωσης 

Χρήση ολοκληρωμάτων στη μελέτη οικονομικών προβλημάτων 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 ΙΙ.  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (20%) (Διαμορφωτική)

Αφορά τα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

• Κατωπόδης Ε. & Κικίλιας Π. (2002) Οικονομικά Μαθηματικά Αθήνα, εκδόσεις  ΔΗΡΟΣ

• Λουκάκης Μανώλης (2013) Πρόσκληση στα μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών Εκδόσεις Σοφία

• Σπ Σάσσαλος, Αντ Αλεξανδρόπουλος Αθ Παλιατσός (2002). Μαθηματικά για οικονομολόγους  Σύγχρονη εκδοτική 

• Φούντας Ε Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών (2013) εκδόσεις Βαρβαρήγου

• A.Chiang K Wainwright (2009) Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης Εκδόσεις Κριτική

• Cuthbertson K. (1996) Quantitative Financial Economics stocks, bonds and foreign exchange Wiley

• Hands D Wade (2004) Introductory Mathematical Economics Oxford University Press 

• Martin A Norman B (2008) Mathematics for Economics and Finance Cambridge university press 

• Sydsaeter knut and Peter Hammond  (2002) Essential Mathematics for economic analysis Prentice Hall  

Επιστημονικά Περιοδικά

• Journal of financial mathematics

• Journal of financial economics and mathematics

• Siam journal of financial mathematics

• Mathematical finance 

Αγγλική Επιχειρησιακή Ορολογία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα  που θα βοηθήσουν τους φοιτητές/τριες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά τόσο στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους  όσο και σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα ώστε να

• κατανοούν κείμενα της ειδικότητας τους (συγγράμματα, οικονομικές καταστάσεις, διαγράμματα), έχοντας διδαχθεί την ορολογία και το ύφος κειμένων  που συναντάται στην οικονομική επιστήμη και διοικητική των επιχειρήσεων, 

• αναπαράγουν κείμενα από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και αντίστροφα,    

• συντάσσουν κείμενα του επαγγελματικού τους ενδιαφέροντος, όπως εμπορικές επιστολές, υπομνήματα και επιχειρησιακές εκθέσεις, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα ύφος, και δομή,  

• συγγράφουν ακαδημαϊκές εργασίες με σαφή διατύπωση του θέματος προς υποστήριξη και  συνοχή λόγου, κάνοντας χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας με παράθεση βιβλιογραφικής αναφοράς,

• παρουσιάζουν προφορικά ένα θέμα. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η διδακτέα ύλη των 13 εβδομάδων καλύπτει θεματολογία της ειδικότητας των σπουδαστών:

• Management Functions

• Management Roles

• Human Resources Management

• Motivation in the Workplace

• Marketing Strategy

• Advertising

• Business in the Global Environment

• The Role of National Culture

• Economics and the Business Environment

• The Market Mechanism

• Money and the Monetary system

• Forms and Types of  Business Organizations

• Financial Management

• Planning and Control

• Sources of Capital

 Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου: 

• Structuring  and organizing expository texts

• Structuring an argument

• Methods of paragraph development (example, cause and effect, process analysis, comparison and contrast, classification) 

• Describing factual information presented in graphical form  

• Writing abstracts and summaries 

Αλλες Δεξιότητες  

• Letters of application for a job/course & CV writing

• Reports and letters on business situations (inquiries, offers, orders and order acknowledgements, payment and reminders, complaints, travel arrangements) 

• Questionnaires

• Business meetings

• Business negotiations

• Business presentations

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (80%) Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, ορολογίας και χρήσης γλώσσας 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι:   

-Πολλαπλής επιλογής

- Σύντομης απάντησης

- Συμπλήρωση κειμένου 

-Ανάπτυξη θέματος

- Μετάφραση

-Περίληψη

Ατομική Εργασία (20%)

Οι σπουδαστές καθοδηγούνται στη γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός θέματος σχετικού με την Διοικητική Επιστήμη και Μάρκετινγκ.  

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Koutsoyanni, E. (2013) Business and Money Matters in English. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

• Koutsoyanni, E. (2008) Writing Skills for Academic and Professional Purposes. Διδακτικές Σημειώσεις.  

• Koutsoyanni, E. (2013) A Guide to English Grammar and Usage. Διδακτικές Σημειώσεις. 

• Gore, S. (2011) English for Marketing and Advertising. Oxford university Press. [Online] Available at:

ebookee_org/Express_Series_English_forMarketing_and Advertising_studen_121002P.html

• Selected material from various sources (textbooks, newspaper articles, journals, brochures, advertisements, etc.)   

 

2o Εξάμηνο

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις,  Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός  του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στις  βασικές αρχές πιθανοθεωρίας και περιγραφικής στατιστικής με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών (κυρίως με χρήση κατάλληλου λογισμικού)  στα θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια πρέπει να είναι ικανός:

• Να εφαρμόζει βασικές αρχές πιθανοθεωρίας 

• Να συνδέει νόμους πιθανοτήτων με τη στατιστική συμπερασματολογία 

• Να αναγνωρίζει τα βασικά  είδη των τυχαίων μεταβλητών και να μπορεί να  καταγράφει δεδομένα  προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους 

• Να υπολογίζει και να ερμηνεύει περιγραφικά μέτρα. 

• Να διερευνά  τη σχέση μεταξύ οικονομικών μεταβλητών με τη χρήση των τεχνικών της συσχέτισης και της παλινδρόμησης

• Να πραγματοποιεί εφαρμογές μεθόδων περιγραφικής στατιστικής και παλινδρόμησης με χρήση στατιστικών πακέτων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμός πιθανότητας κατά Laplace και με εφαρμογές

Τυχαίες μεταβλητές

Συναρτήσεις πιθανότητας και κατανομής

Βασικές  διακριτές μεταβλητές (διωνυμική, γεωμετρική Poisson

Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων (κανονική και ομοιόμορφη)

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα 

Συσχέτιση δύο μεταβλητών

Απλή γραμμική παλινδρόμηση

Μελέτη καλής προσαρμογής στατιστικού μοντέλου μέσω residual

Στοιχεία δειγματοληψίας. μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας 

Περιγραφική στατιστική πρωτογενών δεδομένων. 

Περιγραφική στατιστική ομαδοποιημένων δεδομένων

Πρακτική άσκηση με χρήση στατιστικού πακέτου στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

II. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 

ΙΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) (Συμπερασματική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Δαμιανού Χ., Παπαδάτος Ν., Χαραλαμπίδης Χ. Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 2010

• Δημητριάδης, Ε.  Περιγραφική Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική Α.Ε.,Αθήνα 2002

• Ζαχαροπούλου, Χ.  Στατιστική Μέθοδοι και Εφαρμογές, Εκδόσεις Ζυγός, δεύτερη έκδοση, Θεσσαλονίκη 2001

• Ζιούτας Γ. Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς,  Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003 

• Καμαρινόπουλος Λ., Στοιχεία Πιθανοθεωρίας Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1996

• Κίτσος Χ. Τεχνολογικά μαθηματικά και στατιστική  Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009

• Κιόχος Π. Στατιστική, INTERBOOKS, Αθήνα 1993 

• Κοιλίας, Χ. και Παπαδήμας, Ο. Εφαρμοσμένη Στατιστική-Περιγραφική Στατιστική-Θεωρία Πιθανοτήτων Εκτιμητική, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΕΠΕ, Αθήνα 1998

• Κολυβά-Μαχαίρα Φ., Μπορα-Σέντα Ε.  Στατιστική  Θεωρία, Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1998 

• Kατωπόδη Αλεξανδρόπουλου Πρεζεράκου Παλιατσού Στατιστική Σύγχρονη Εκδοτική 1994

• Κουνιάς Σ, Κολύβα-Μαχαίρα Φ, Μπαγιάτης Κ, Μπόρα-Σέντα Ε Εισαγωγική στατιστική Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη 2000

• Κουνιάς Σ, Μωυσιάδης Χ Πιθανότητες Ι Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1995 

• Κούτρας Μ., Ευαγγελάρας Χ Ανάλυση Παλινδρόμησης Εκδόσεις Συμμετρία Αθήνα, 2011

• Χαλικιας Μ Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη εκδοτική 2012

• DeGroot M H, Schervish M J.  Probability and Statistics, 3rd ed., Addison Wesley, 2001 

• Johnson R.A:, Bhattacharyya G.K. Statistics: Principles and Methods. John Wiley and Sons, 2001

• Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001  

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Annals of Probability

• Statistics and Probability Letters

• Journal of statistics and probabilities

• Discrete Mathematics

Μακροοικονομική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της μακροοικονομικής θεωρίας όπως αυτά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Στόχος είναι η ενημέρωση του φοιτητή στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο της μακροοικονομικής επιστήμης  καθώς και στα μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας. H χρήση απλών παραδειγμάτων και διαγραμμάτων θα βοηθήσει στην κατανόηση των οικονομικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των μακροοικονομικών φαινομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

-κατανοούν και να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας 

-αξιοποιούν και να αξιολογούν την εμπειρική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε διάφορους τομείς της οικονομίας

-κατανοούν την Κεϋνσιανή προσέγγιση της προσφοράς χρήματος 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Ανάλυση

2. Εθνικό Προϊόν και Εθνικό Εισόδημα

3. Κατανάλωση και Αποταμίευση

4. Προσδιορισμός του Εισοδήματος και της Απασχολήσεως

5. Μεταβολές Εισοδήματος και Πολλαπλασιαστής της Οικονομίας

6. Επένδυση

7. Δημοσιονομική Πολιτική και Εισόδημα

8. Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος, Νομισματική Πολιτική  και Καθορισμός Επιτοκίου

9.Πληθωρισμός 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

-Θεωρητικές ερωτήσεις

-Ασκήσεις

Σκοπός Αξιολόγησης: Ο έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η ορθότητα,η σαφήνεια και η πληρότητα των απαντήσεων

ΙΙ. Ατομική Εργασία (30%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Blanchard O. (2012),, Μακροοικονομική, 5η εκδ., εκδ. Επίκεντρο.

2.Branson W., (1988),Μακροοικονιμική, εκδ. Gutenberg.

3. Γεωργακόπουλος Θ., Λιανός Θ.(2007),κ.ά Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, εκδ.Ζ, Εκδ., Μπένος.

4. Λιανός Θ., Μπένος Θ.,(1999),Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Μπένος.

ΞΕΝΗ

5.Derrnburg T., McDougall D.(1978),Macroeconomics, 5th ed., International Student Edition 

Δημόσιο Δίκαιο

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο το σύνολο της περιοχής του Δημοσίου Δικαίου, με έμφαση όμως στους βασικούς Δημοσίου Δικαίου κανόνες, ρυθμίσεις, αρχές και διαδικασίες (ιδίως συνταγματικού, διοικητικού, δικονομικού, φορολογικού, δημοσιονομικού, περιβαλλοντικού δικαίου) οι οποίες αφορούν και καθορίζουν την δραστηριότητα των επιχειρήσεων, χωρίς την επίγνωση και τη χρησιμοποίηση των οποίων δεν είναι δυνατό οργανωθεί και διοικηθεί αποτελεσματικά η επιχείρηση. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

να καταγράψουν τις αρχές, τους κανόνες και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους γενικότερα και ειδικότερα της Δημόσιας Διοίκησης

να προσδιορίσουν και να καταγράψουν τα όρια  και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες  ενεργεί νομίμως η διοίκηση έναντι της επιχείρησης και του πολίτη

να διακρίνουν τις διαδικασίες τις οποίες υποχρεώνεται η επιχείρηση, κατά την άσκηση της δραστηριότητας της,  να ακολουθεί έναντι της Διοίκησης  

να διακρίνουν και να αναλύσουν την  εξώδικο και δικαστική προστασία της επιχείρησης και του πολίτη από παράνομες πράξεις της Διοίκησης

να συνθέσουν το περιβάλλον εντός του οποίου καλείται να αναπτύξει τη δράση της η επιχείρηση που δεν αποτελείται μόνο από ιδιωτικού δικαίου αλλά κυρίως δημοσίου δικαίου προϋποθέσεις, δεσμεύσεις  και  διαδικασίες

να αξιολογήσουν συνολικά τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που τελεί αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η Διοίκηση   

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Στοιχεία της έννοιας του κράτους

• Τα όργανα του κράτους και οι αρμοδιότητές τους

• Περί των θεμελιωδών  δικαιωμάτων

• Βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου και διοικητικής δικονομίας

• Διοικητικά όργανα και άσκηση διοικητικής αρμοδιότητας

• Διοικητικές πράξεις:  είδη, παραγωγή και διοικητική διαδικασία, χρονική ισχύς, ανάκληση

• Έλεγχος των διοικητικών πράξεων: διοικητικός, δικαστικός

• Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης

• Επιλογή θεμάτων του ειδικού διοικητικού δικαίου (ιδίως διοικητικού, δικονομικού φορολογικού, δημοσιονομικού περιβαλλοντικού δικαίου) που αφορούν στις επιχειρήσεις 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση  (50%) που περιλαμβάνει: 

θεωρητική και  πρακτική ενότητα  με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης

Εκπόνηση Ατομικής (15%) και Ομαδικής (15%) Γραπτής εργασίας 

Προφορική Παρουσίαση (20%)

Επίλυση προβλημάτων με την μορφή περιπτώσεων εφαρμογής και υποβολή των σπουδαστών σε προφορική δοκιμασία με σχετικές ερωτήσεις και με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας τους επί της θεωρητικής και πρακτικής ύλης του μαθήματος, στην διάρκεια των παραδόσεων. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Κοϊμτζόγλου, Ι. (2005), Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου, Σάκκουλας Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Πούλης, Π. (2010), Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο και τους θεσμούς, Π.Ν.Σάκκουλας. 

Χρυσανθάκης, Χ. (2007), Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη.

Χρυσανθάκης, Χ. (2006), Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη.

Σπηλιωτόπουλος, Ε. (2015), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Α΄τομ., Νομική Βιβλιοθήκη.

Elliot, M., Thomas, R. (2011), Public Law, Oxford University Press.

 -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ) - Νομική Βιβλιοθήκη

Επιθεώρηση Δημοσίου & Διοικητικού Δικαίου (ΕΔΔΑ)

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφΔΔ) –  Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Διοικητική Δίκη (ΔιοικΔικ) - Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη προγραμμάτων μέσα από σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού μέσα από μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμματισμού με αντικείμενα (object-oriented programming) και προγραμματισμού που καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface). Ο απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόγραμμα αξιοποιεί τον Η/Υ μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης ενός Οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να εξηγούν τη δομή ενός υπολογιστικού συστήματος

• Να εξηγούν τη διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης ενός προγράμματος από τον Η/Υ

• Να δημιουργούν μικρής κλίμακας προγράμματα για την επίλυση απλών πρακτικών προβλημάτων

• Να διακρίνουν το ρόλο που έχει το λειτουργικό τμήμα ενός προγράμματος από το τμήμα που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεσή του με τον χρήστη

• Να χρησιμοποιούν έτοιμα αντικείμενα της γλώσσας προγραμματισμού και ιδιαίτερα τα αντικείμενα γραφικής διασύνδεσης του χρήστη με την εφαρμογή

• Να διαχειρίζονται σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής  

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στην Πληροφορική

• Λειτουργία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

• Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων

• Αλγόριθμος και Πρόγραμμα

• Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού

• Εντολές Λήψης Αποφάσεων

• Εντολές Επανάληψης

• Διαδικασίες & Συναρτήσεις

• Πίνακες & Εφαρμογές

• Αρχεία & Διαχείριση σφαλμάτων

• Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

• Αντικείμενα Γραφικής Διασύνδεσης 

• Σχεδίαση Εφαρμογής

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-Επίλυση απλού προβλήματος 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική): 

Οι φοιτητές εργάζονται ομαδικά στο εργαστήριο και υλοποιούν προγράμματα μικρής κλίμακας. Ο εργαστηριακός καθηγητής βαθμολογεί την ικανότητα των φοιτητών να δώσουν λειτουργικές υλοποιήσεις.

Σκοπός αξιολόγησης: Έλεγχος της ικανότητας δημιουργίας απλών προγραμμάτων για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. 

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός αξιοποίησης των στοιχείων της γλώσσας προγραμματισμού, η λειτουργικότητα του προγράμματος, o βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν (η ποιότητα της λύσης που δόθηκε).

 ΙΙI. On-line Τεστ (ατομικό) (20%) (Συμπερασματική): 

Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε 3 on-line test με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων.

Σκοπός αξιολόγησης: Έλεγχος του βαθμού κατανόησης των στοιχείων της γλώσσας προγραμματισμού. 

 ΙV. Ατομική Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (On-line) (10%) (Διαμορφωτική)

Η δοκιμασία γίνεται στο τέλος κάθε ενότητας on-line μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να την επαναλάβουν περισσότερες από 1 φορές.  

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία:

• Halvorson Michael, (2010). Microsoft Visual Basic 2010 Step by Step, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα 2010

• Deitel, Paul J., Deitel, Harvey M., (2010). Visual Basic 2010 Προγραμματισμός, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

• Κυτάγιας Δ., Ψαρομήλιγκος Ι., (2004). VISUAL BASIC Από τη Θεωρία… στην Πράξη, Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ.

• Beekman G., Quinn M., (2008). Εισαγωγή στην πληροφορική, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ., ISBN10: 9605125358

Διαδικτυακό Υλικό:

• Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition  

http://www.visualstudio.com/en-us/downloads#d-2010-express 

• MSDN Library for Visual Studio 2010 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd831853(v=vs.100).aspx

• Μικρός οδηγός στην ανάπτυξη αλγορίθμων για υπολογιστές, Μάνος Καρβούνης, Τμήμα Πληροφορικής, Παν/μίου Αθηνών: http://cgi.di.uoa.gr/~ip/Odigos.pdf 

• Ancient Greek Computer's Inner Workings Deciphered, National Geographic: http://news.nationalgeographic.com/news/2006/11/061129-ancient-greece.html 

• How to Design Programs - An Introduction to Computing and Programming, MIT Press: http://www.htdp.org/2003-09-26/Book/ 

• MIT 6.00 Introduction to Computer Science and Programming, Fall 2008, Youtube Videos in: http://www.youtube.com/watch?v=k6U-i4gXkLM

Επιλεγμένα άρθρα από τα παρακάτω περιοδικά:

• Programming and Computer Software, Springer.

• Science of Computer Programming, Elsevier.

• Information and Software Technology, Elsevier.

• IEEE Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society. 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της οργάνωσης και της διοίκησης των επιχειρήσεων και στην κατανόηση, από την πλευρά των τελευταίων, όλων εκείνων των σημείων που το διευθυντικό στέλεχος πρέπει διαρκώς να εξετάζει, τόσο σε σχέση με τον εαυτό του όσο και με την επιχείρηση.

Μέσω του μαθήματος παρουσιάζονται στους φοιτητές οι βασικές αρχές της διοίκησης, δηλαδή ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος και εξηγείται η ανάγκη εφαρμογής τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

• διακρίνουν τα στοιχεία αυτά που οδηγούν στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων

• διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την κινητοποίηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

• διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την ηγεσία και την καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού

• εφαρμόζουν τρόπους εξασφάλισης της απαραίτητης πληροφόρησης

• αξιοποιούν το χρόνο και να οργανώνουν συσκέψεις

• διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την επιλογή και την εκπαίδευση προσωπικού

• διαχειρίζονται το stress 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων.

2.Σχεδιασμός.

3.Οργάνωση.

4.Διαχείριση και κινητοποίηση των ανθρώπων.

5.Καθοδήγηση ανθρώπων και ηγεσία.

6.Επικοινωνία.

7.Έλεγχος.

8.Εξασφάλιση της απαραίτητης πληροφόρησης.

9.Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.

10.Αξιοποίηση του χρόνου και οργάνωση συσκέψεων.

11.Επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού.

12.Ανάληψη πρωτοβουλιών.

13.Αντιμετώπιση της αλλαγής και του στρες. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60% )που περιλαμβάνει: 

-Ερωτήσεις επιλογής 

-Ερωτήσεις Κρίσεως 

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Alexander Hamilton Institute. (2011). Η Σύγχρονη Διοίκηση στην Πράξη, εκδ. Κριτήριον, Αθήνα.

2.Κακούρης, Α. (2013). Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, εκδ. Προπομπός, Αθήνα.

3.Χυτήρης, Λ. (2006). Μάνατζμεντ – Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκδ. Interbooks, Αθήνα. 

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο του μαθήματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Εργαστήριο 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως,  των ταμειακών ροών και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης των επιχειρήσεων

• να αναλύουν την πληροφόρηση που περιέχουν οι λογιστικές καταστάσεις με τη χρήση δεικτών και την εφαρμογή μονομεταβλητής και πολυμεταβλητής

• να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων, την αποδοτικότητά τους, την ρευστότητα καθώς και να εκτιμούν αν αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες

• να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της διαθέσιμης λογιστικής πληροφόρησης όπως αυτή παρέχεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

• να πραγματοποιούν ανάλυση μελετών περιπτώσεων με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού αξιολόγηση και ανάλυση των επιχειρήσεων. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εβδομάδα 1η 

Αναλυτική παρουσίαση των Λογιστικών καταστάσεων. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και αξιολόγηση της επιχείρησης – Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και λήψη αποφάσεων από τους ενδιαφερόμενους για τη λογιστική πληροφόρηση (εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης)

Εβδομάδα 2η 

Αριθμοδείκτες – Κατηγορίες Αριθμοδεικτών.  Ενδοεταιρική- Διεταιρική και διαχρονική ανάλυση των επιχειρήσεων  Η Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς

Εβδομάδα 3η 

Ανάλυση Ρευστότητας και κατάσταση ταμειακών ροών

Εβδομάδα 4η 

Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης και  βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Εβδομάδα 5η 

Ανάλυση Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας

Εβδομάδα 6η 

Ανάλυση χρηματιστηριακών δεικτών – αποτίμηση της Αγοράς

Εβδομάδα 7η 

Μονομεταβλητή  και  πολυμεταβλητή ανάλυση – Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων- Μοντέλα και Scorecards 

Εβδομάδα 8η 

Μοντέλα πρόγνωσης της Πρόβλεψη της Χρηματοοικονομικής Αποτυχίας με την χρήση λογιστικής πληροφόρησης 

Εβδομάδα 9η 

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Λειτουργίας της Επιχείρησης – Μόχλευση

Εβδομάδα 10η 

Αποτιμιτική – Προβλήματα μετρήσεων των λογιστικών μεγεθών  - 

Εβδομάδα 11η 

Θεωρητικές προσεγγίσεις για την Αποτελεσματική Αγορά και η Θεωρία της Εκπροσώπησης- Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος 

Εβδομάδα 12η 

Η Έκθεση των Ορκωτών ελεγκτών – Παραποίηση Λογιστικών καταστάσεων

Εβδομάδα 13η 

Τελική εξέταση του μαθήματος 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-     Ερωτήσεις κρίσεως

-     Ασκήσεις

-    Μελέτες Περιπτώσεων

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (20%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.ΚΑΝΤΖΟΣ, Κ., 2002. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

2.ΝΙΑΡΧΟΣ, Ν., 1997. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης.

3.PALEPU, K., HEALY, P., BERNARD, V., 2004. Business Analysis and Valuation using Financial Statements. Ohio: Thomson – South Western Publishing. 

4.PENMAN, S., 2010. Financial Statement Analysis and Security Valuation. New York: McGraw Hill Publishing

 

3o Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοδοτικής Διοίκησης

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την βασική θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές στη χρηματοδοτική διοίκηση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη της επιχειρηματικής μονάδος. Οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν γιατί οι επιχειρήσεις και οι χρηματοοικονομικές αγορές συμπεριφέρονται με τον ενα ή τον άλλο τρόπο. Η κατανόηση των θεματικών ενοτήτων θα γίνει εφικτή δεδομένου ότι θα εξετασθούν πολλές περιπτώσεις (case studies) οπότε οι φοιτητές θα έχουν άμεση εμπλοκή στην επίλυση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

- Αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διαφόρους παραμέτρους έτσι ώστε να είναι

  σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο που θα τους επιτρέπει να

  εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχειρήσεως

- Επιλέγουν  τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που

  πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

-Να συνδυάζουν  τις τεχνικές ανάλυσης που έχου μάθει με αποτελεσματικό τρόπο.

- Να είναι σε θέση να παράγουν τις τεχνικές αυτές στον δικό τους επαγγελματικό χώρο 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΔΙοίκηση

2. Πρόβλεψη Χρηματοδοτικών Αναγκών

3. Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως

4. Διοίκηση Ρευστών Διαθεσίμων

5. Διοίκηση Χρεογράφων

6. Διοίκηση Απαιτήσεων

7.Διοίκηση Αποθεμάτων

8. Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδοτική Πολιτική

9.Ανάλυση τηςΜόχλευσης των Επιχειρήσεων

10.Εισαγωγή στην Αξιολόγηση των Επενδύσεων

11. Επιχειρηματικό Κεφάλαιο 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή Τελική Εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

   - Ανάπτυξη θεωρητικών ερωτήσεων

   - Επίλυση αριθμητικών ασκήσεων

Σκοπός Αξιολόγησης: Ο έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η ορθότητα,η σαφήνεια και η πληρότητα των απαντήσεων

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%)

Σκοπός Αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύουκαι η ικανότητά τους να συνθέτουν τις γνώσεις και τις τεχνικές που διδάχθηκαν για να εξάγουν συμπεράσματα 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

1.Αποστολόπουλος Ι. (2004), Εδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως,  Εκδόσεις Σταμούλης.

2.Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν  (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rossili.

3.Καραθανάση Γ., Δράκου Αν., (2010), Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένο.

4.Κιόχος Π.,Κιόχος Α., (2003), Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική..

5.Weston & Brigham, (1986), Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση 1986.

6.Arnold G., (2005), Corporate Financial Management, 3rd ed. Prentice Hall.

7.Brealey R, Myers S and Allen F (2008), Principles of Corporate Finance, 9TH ED., McGraw Hill..

8.Brigham E., Ehrhardt M. (2005), Financial Management: Theory and Practice, 11TH ED., Thomson.

9. Lumby S. (1999), Investment Appraisal and Financing Decisions, Thomson Learning. 

Αρχές Μάρκετινγκ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και στις βασικές διαδικασίες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν τη συνεισφορά της διοικητικής λειτουργίας του μάρκετινγκ στις σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά και τις τεχνικές που εφαρμόζουν τα στελέχη μάρκετινγκ κατά το σχεδιασμό των τεσσάρων βασικών συστατικών του μείγματος μάρκετινγκ (προϊόν, προώθηση, διανομή, τιμή). Παράλληλα, αναλύονται οι διάφορες μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ και τμηματοποίησης της αγοράς που εφαρμόζονται για τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και εξετάζονται τα διάφορα είδη μάρκετινγκ .  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

• Εκτιμούν τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και τη συνεισφορά του τμήματος μάρκετινγκ στην οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης.

• Κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες βάσει συγκεκριμένων μεθόδων τμηματοποίησης. 

• Αναπτύσσουν τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης προϊόντων-υπηρεσιών.

• Σχεδιάζουν αποτελεσματικά το μείγμα μάρκετινγκ ενός προϊόντος/υπηρεσίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενότητες:

-Η φιλοσοφία και το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ 

-Συμπεριφορά καταναλωτή 

-Μέθοδοι έρευνας αγοράς.

-Διαδικασία τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης.

-Μείγμα μάρκετινγκ.

-Στρατηγικές διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

-Ανάλυση ανταγωνισμού και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

-Δημιουργία και ανάλυση στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ.

-Διαμόρφωση και καθορισμός μοναδικής πρότασης πώλησης.

-Παρουσίαση των διαφόρων μορφών μάρκετινγκ (π.χ. λιανικό, υπηρεσιών, ηλεκτρονικό, πολιτικό, τουριστικό, κα).

-Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών του μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση –Συμπερασματική (70%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

 Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει: 

Γραπτή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση μελέτης περίπτωσης προϊόντος/υπηρεσίας 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές  και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ε., (2014). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ:  Χθες-Σήμερα-Αύριο, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα. 

• Fahy J, Jobber D (2014). Principles of Marketing, Kritiki Publishers, Athens (in Greek)

• Kotler, P. J., & Armstrong, G. M. (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  (9η Έκδοση), Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Θεσσαλονίκη.

• Τζωρτζάκης Κ, Τζωρτζάκη Α (2002), Αρχές Μάρκετινγκ,  Rosili Εμπορική, Αθήνα. 

• Πανηγυράκης, Γ. και Σιώμκος, Γ. (2005), Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.

• Μάλλιαρης, Π. (2012), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (4η έκδοση), Εκδόσεις Σταμούλη.

• Τομάρας, Π. (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  και την Έρευνα Αγοράς (4η Έκδοση), Πέτρος Τομάρας.

• Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy (2011), Μάρκετινγκ: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα. 

Επιστημονικά περιοδικά –ενδεικτικά 

Επιστημονικό Μάρκετινγκ 

Business Horizons 

Journal of Marketing 

Journal of European Marketing

Journal of Marketing Management 

Harvard Business Review  

Marketing Intelligence & Planning  

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις , Εργαστήριο και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στις βασικές έννοιες της στατιστικής  συμπερασματολογίας (επαγωγικής στατιστικής). Κυρίαρχο μέρος της ύλης αποτελούν οι στατιστικοί έλεγχοι και η εκτιμητική. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να:

• έχει κατανόησei τις βασικές έννοιες της εκτιμητικής με έμφαση τον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης. 

• πραγματοποιεί  στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και ποσοστού για ένα και δύο δείγματα και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα 

• πραγματοποιεί  στατιστικό έλεγχο     και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα

• διερευνά την ποιότητα παραγόμενων προϊόντων μέσω βασικών διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας 

• διακρίνει τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας σε δεδομένα χρονοσειρών και να τις εφαρμόζει σε κατάλληλο λογισμικό

• Εξοικειωθεί  με το κατάλληλο λογισμικό για την Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σημειακές εκτιμήτριες 

Διαστήματα εμπιστοσύνης 

Έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών

Έλεγχος Χ2

Χρονοσειρές

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 

 Χρήση στατιστικών πακέτων 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙI. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 

ΙΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) (Συμπερασματική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Αποστολάκης, Ι. και Σταμούλη, Μ.Α. (2004) Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

Αποστολόπουλος Η.Θ. και Αποστολόπουλος Κ. (2002)  Στατιστική Επιχειρήσεων Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα

Βασιλικοπούλου, Α. και Σιώμκος, Γ. (2005) Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

Χουβαρδάς, B. (2004) Στατιστική Επιχειρήσεων, Μακεδονικές εκδόσεις Αθήνα.

Κωστάκη, Κ., Κωστάκη, Χ. και Κωστάκη, Γ.  (2002) Στατιστική, Εκδόσεις Κωστάκη, Αθήνα .

Ρεντινιώτης, Σ., (2005) Ποσοτικές Μέθοδοι, Επιχειρησιακή Στατιστική, Τεύχος 2, Περιληπτική θεωρία και λυμένες ασκήσεις, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΕΠΕ, Αθήνα.

Φράγκος, Χ. (1998) Στατιστική Επιχειρήσεων για τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα

Χαλικιάς Ι (2009) Στατιστική: Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις (3η ΕΚΔΟΣΗ)  Εκδόσεις Rosili Αθήνα

Χαλικιάς Μ. (2012,) Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

Bickel P.J., Doksum K. A., (2001)  Mathematical Statistics, Volume 1, Basic Ideas and Selected Topics, 2rd ed. Prentice Hall.

Casella G., Berger R. L., (2001), Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press. 

Hogg R. V., Craig A T., McKean J W., (2004) An Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall. 

Landow, S. and Everitt, B.  (2004) A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman and Hall/CRC Press Company, New York, Washington.

Norusis Marija (2012) Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBM SPSS 19 για Windows, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, (2001) Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience.

Mood A. M.,  Graybill F. A.,  Boes D. C.  (2002) Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 Annals of Statistics

Statistics and Probability Letters

Journal of statistical planning and inference

Journal of statistics and probabilities

Journal of business statistics and economics

Journal of business and economic statistics 

Επιχειρησιακή Έρευνα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη  και στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης 1, Εργαστήριο 1
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Επιχειρησιακή Έρευνα αποτελεί βασικό εργαλείο του σύγχρονου management για την επίλυση επιτελικών και επιχειρησιακών προβλημάτων απόφασης  σε όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών (παραγωγή, μάρκετινγκ, παροχή υπηρεσιών, χρηματο-οικονομική διαχείριση, κλπ). Στο μάθημα παρέχονται οι γνώσεις για τις θεμελιώδεις και σπουδαιότερες περιοχές της Επιχειρησιακής Έρευνας, ή της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science) με τη μελέτη των μεθόδων και των εφαρμογών τους, σε ένα σύνολο επιχειρησιακών καταστάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

oΝα περιγράφουν πραγματικά προβλήματα απόφασης και να προσδιορίζουν τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος (μοντελοποίηση του προβλήματος, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αλγόριθμοι, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, υλοποίηση απόφασης).

o Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος.

o Να προσδιορίζουν προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια και μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος.

o Να αναλύουν τα προβλήματα απόφασης και να κατασκευάζουν τα μαθηματικά μοντέλα που τα περιγράφουν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους περιορισμούς που διέπουν το πρόβλημα απόφασης.

o Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση μεθοδολογίες για την επίλυση των προβλημάτων απόφασης.

o Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο μαθηματικό λογισμικό και να αναπτύσσουν εφαρμογές στα ειδικά εργαλεία λογισμικού για την επίλυση των προβλημάτων.

o Να αναλύουν τα αποτελέσματα της επίλυσης του μαθηματικού μοντέλου και να προτείνουν τη λύση ή λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα.

o Να επιχειρηματολογούν για την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης ή απόφασης. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγικές έννοιες της Επιχειρησιακής Έρευνας

• Γραμμικός προγραμματισμός,

o Διατύπωση και μοντελοποίηση προβλημάτων,

o Γεωμετρική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

o Η Μέθοδος simplex για προβλήματα μεγιστοποίησης

o Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία της λύσης

o Η Μέθοδος simplex για προβλήματα ελαχιστοποίησης

o Εφαρμογές - Ασκήσεις - Μελέτες Περίπτωσης

• Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός - Εφαρμογές του Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού

• Αλγόριθμοι  Διακλάδωσης και Φραγμού (branch and Bound)

• Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός 0/1. - Εφαρμογές

• Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων

o Αρχές Πολυκριτήριας Ανάλυσης

o Μοντελοποίηση Κριτηρίων

o Προβλήματα με διακριτές Εναλλακτικές Ενέργειες

o Η μέθοδος της Αναλυτικής Ιεραρχίας 

 

Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα διδαχθούν εφαρμογές των μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας που διδάδκονται στο πλαίσιο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος με χρήση και προγραμματισμό των συστημάτων:

Α) Solver (MS EXCEL)

B) MATLAB

Γ) LINDO 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Ασκήσεις που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων με τις μεθόδους που έχουν διδαχθεί

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση ενός  ή περισσοτέρων πραγματικών προβλημάτων και με τη χρησιμοποίηση λογισμικού.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Πληρότητα της λύσης - 35%

• Σαφήνεια - 25%

• Τεκμηρίωση της λύσης - 30%

• Κριτική Αξιολόγηση - 10%

ΙΙΙ. Προφορική Παρουσίαση (10%) στο εργαστήριο (Διαμορφωτική).  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Μοσχονά Θ., Χαλικιάς Μ., Χελιδόνης Γ. (2010) Επιχειρησιακή Έρευνα Σύγχρονη Εκδοτική

• Υψηλάντης Π. (2010) Επιχειρησιακή Έρευνα, εκδ. Προπομπός

• Albright, S.C. and Winston, W.L. (2005). Spreadsheet Modeling and Applications: Essentials of Practical Management Science, Thomson Brooks/Cole .

• Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A., Camm, J.D. and Martin, K. (2010). An Introduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, 10th ed., Delmar Cengage Learning.

• Σισκος, Ι. (1999), Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• European Journal of Operational Research, Elsevier

• Operational Research: An International Journal, Springer

• Annals of Operations Research, Springer

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Άσκηση Πράξης 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι αποτελεσματικοί μάνατζερ και επαγγελματίες, σε όλους τους τομείς, πρέπει να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στην τέχνη της «ανάγνωσης» των καταστάσεων στις οποίες επιχειρούν να οργανώσουν ή να διαχειριστούν. Αυτές οι δεξιότητες συνήθως παίρνουν τη μορφή μιας διαισθητικής διεργασίας, η οποία είναι προϊόν μάθησης και στην οποία συμβάλλουν τόσο οι εμπειρίες όσο και οι φυσικές ικανότητες του ατόμου. Βασιζόμαστε σε μία απλή παραδοχή: ότι οι θεωρίες για την οργάνωση και τη διοίκηση βασίζονται σε υπόρρητες εικόνες ή μεταφορές που μας βοηθούν να δούμε, να κατανοήσουμε, και να διοικήσουμε τις οργανώσεις με τρόπους χαρακτηριστικούς αλλά όχι πλήρεις. Η χρήση μιας μεταφοράς υποδηλώνει έναν τρόπο σκέψης και έναν τρόπο θέασης που διαπερνούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γενικότερα. Για παράδειγμα, η έρευνα σε μία μεγάλη ποικιλία επιστημονικών πεδίων έχει καταδείξει ότι οι μεταφορές επηρεάζουν καθοριστικά όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά επίσης την επιστήμη, τη γλώσσα μας, και τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι η θεωρία είναι μία μεταφορική περιγραφή, θα εκτιμήσουμε αμέσως ότι καμιά μεμονωμένη θεωρία δεν θα μας δώσει ποτέ την τέλεια θεώρηση των πραγμάτων ή μια θεώρηση που θα εξυπηρετεί κάθε σκοπό. Η πρόκληση συνίσταται στο να αποκτήσουμε δεξιότητες στην τέχνη της χρήσης των μεταφορικών περιγραφών: να βρούμε νέους τρόπους θέασης, κατανόησης, και διάπλασης των καταστάσεων τις οποίες θέλουμε να οργανώσουμε και να διαχειριστούμε. Η θεωρία της Αυτοποίησης (Βιολογία), η Συστημική θεωρία, η θεωρία του Χάους και της Πολυπλοκότητας (Φυσική επιστήμη) και η Ψυχανάλυση (Ψυχολογία) είναι άκρως απαραίτητες για την κατανόηση των οργανώσεων.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

o Να περιγράφει πραγματικά οργανωσιακά προβλήματα και να προσδιορίζει την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση  και τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος (μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανάλυση της πολυπλοκότητας, εξεύρεση ικανοποιητικών διαδρομών, αξιοποίηση εργαλείων, υλοποίηση της αλλαγής).

o Να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος και να υποστηρίζει με επιχειρήματα τις αποφάσεις που θα λάβει η προτείνει.

o Να μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία ή την γνώση από  προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια με την εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα και να τις χρησιμοποιεί προσαρμόζοντάς τες στις νέες συνθήκες  ή ιδιαιτερότητες.

o Να αναλύει τα οργανωσιακά προβλήματα και να υποστηρίζει καταλυτικά την επιτάχυνση των οργανικών διαδικασιών αλλαγής που ενυπάρχουν σε κάθε οργανωμένο σύστημα.

o Να μπορεί να δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου τα άτομα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς άνωθεν κανόνες συμπεριφοράς

o Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης των διαδικασιών μετάβασης 

o Να αναλύει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων υποστήριξης της αλλαγής και να προτείνει ικανοποιητικές διαδρομές επίλυσης οργανωσιακών προβλημάτων που εξετάζει και να επιχειρηματολογεί για την στρατηγική του επιλογή.

o Να αξιοποιεί την συνεχή ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα εργαλεία υποστήριξης  δημιουργώντας εναλλακτικά σενάρια αποφυγής αντιστάσεων και σημείων αδιεξόδου. 

o Να αξιολογεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να αναθεωρεί το μοντέλο που ανέπτυξε σε συνθήκες δυναμικού περιβάλλοντος. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

• Αυτόνομη Εργασία

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αξιολόγηση Φοιτητών

• Εισαγωγικές έννοιες της Οργανωσιακής Αλλαγής-Οργανωσιακή θεωρία 

o Μηχανές, μηχανιστική σκέψη και γραφειοκρατική οργάνωση

o Απαρχές της μηχανιστικής οργάνωσης

o Κλασική θεωρία διοίκησης & σχεδιασμός γραφειοκρατικών οργανώσεων

o Επιστημονική διοίκηση

o Πλεονεκτήματα & Περιορισμοί της μηχανιστικής οπτικής

o Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης 

• Οι οργανώσεις υπό το πρίσμα της Βιολογίας

o Οργανωσιακές ανάγκες

o Η σημασία του περιβάλλοντος: Ανοιχτά συστήματα

o Ενδεχομενική θεωρία: Η προσαρμογή της οργάνωσης στο περιβάλλον

o Η ποικιλία των ειδών

o Προάγοντας την υγεία και την ανάπτυξη της οργάνωσης

o Η θέαση των οργανώσεων από τη σκοπιά της πληθυσμιακής οικολογίας

o Οργανωσιακή οικολογία: Η δημιουργία κοινού μέλλοντος

o Πλεονεκτήματα & Περιορισμοί της Οργανισμικής οπτικής

o Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης 

• Μάθηση και Αυτό-Οργάνωση: Οι Οργανώσεις Εγκέφαλοι

o Εικόνες του Εγκεφάλου

o Οι Οργανώσεις ως εγκέφαλοι επεξεργασίας πληροφοριών

oΔημιουργώντας Μανθάνουσες Οργανώσεις

o Κυβερνητική, μάθηση και εκμάθηση του μανθάνειν

o Κατευθύνσεις για τη δημιουργία «μανθανουσών οργανώσεων»

o Οι οργανώσεις ως ολογραφικοί εγκέφαλοι

o Αρχές ολογραφικού σχεδιασμού

o Πλεονεκτήματα & Περιορισμοί της οπτικής του εγκεφάλου

o Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης 

• Οι οργανώσεις ως Κουλτούρες

o Οργάνωση και πολιτισμικό πλαίσιο

o Εταιρική κουλτούρα και υποκουλτούρες

o Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί της πολιτισμικής μεταφοράς

o Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης 

• Συμφέροντα, Συγκρούσεις και Ισχύς

o Οι οργανώσεις ως συστήματα διακυβέρνησης

oΟι οργανώσεις ως συστήματα πολιτικής δραστηριότητας

o Διευθύνοντας πλουραλιστικές οργανώσεις

o Πλεονεκτήματα και περιορισμοί της πολιτικής μεταφοράς

o Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης 

• Η πρόκληση των μεταφορικών περιγραφών

o Οι μεταφορικές περιγραφές δημιουργούν τρόπους θέασης και διάπλασης της οργανωσιακής ζωής

o Νέοι τρόποι θέασης, σκέψης και δράσης

o Εφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Θεωρητικό μέρος:

Ι. Γραπτή Τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Μελέτες περίπτωσης που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων με τις μεθόδους που έχουν διδαχθεί

 ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%) που περιλαμβάνει:

-Μικρές μελέτες περίπτωσης  που αφορούν οργανωσιακά ζητήματα  και στις οποίες θα εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν τα δεδομένα και τις συνθήκες της μελέτης περίπτωσης, να μοντελοποιούν τα προβλήματα με την καταλληλότερη μέθοδο, να προσδιορίζουν τις λύσεις και να αναλύουν τα αποτελέσματα.  

4o Εξάμηνο

Συστήματα Πληροφορικών Διοίκησης

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη με χρήση προβολικού μηχανήματος και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Τμήματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός: 

 • Να διακρίνει τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από τα πληροφοριακά συστήματα.
 • Να αξιοποιεί τις βασικές έννοιες στρατηγικής των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία καθώς και την επιχειρηματική πρακτική.
 • Να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση - οργανισμό από την εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
 • Να καθορίζει τα βήματα ανάπτυξης των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Να αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα διοίκησης με χρήση λογισμικού.
 • Να εντοπίζει τα προβλήματα και τις  δυσκολίες κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και της εφαρμογής των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

 • Πληροφορία & Πληροφοριακά Συστήµατα
 • Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης (ΠΣΔ)
 • Οργανωτική Δομή και ΠΣΔ
 • Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήµατα βασιζόμενα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Οργάνωση δεδομένων
 • Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων,
 • Ανάλυση, σχεδίαση, ολοκλήρωση και χρήση συστημάτων (Εργαστηριακές Εφαρμογές)
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-Επίλυση προβλημάτων

 Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) (Διαμορφωτική -Συμπερασματική): Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης στο Εργαστήριο.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η λειτουργικότητα της εφαρμογής, o βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν (η ποιότητα της λύσης που δόθηκε), η ευχρηστία της εφαρμογής (ποιότητα της επικοινωνίας του χρήστη με την εφαρμογή), η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

 • Γιαννακόπουλος Δ., Παπουτσής Ι., (2003). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα.
 • Πολλάλης Γ, Γιαννακόπουλος Διονύσης, Παπουτσής Ιωάννης, (2004). Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Ross A. Malaga, (2005). Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων», Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα, Αθήνα.
 • Φωλίνας Δ, Μάνθου Β, Βλαχοπούλου Μ, (2007). Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη.
 • Laudon K. C., Laudon J. P, (2009). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 • Οικονόμου Γ, Γεωργόπουλος Ν, Μπένος Β, (2004). Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου.
 • Πολλάλης Γ, Βοζίκης Α, (2009). Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων», Εκδόσεις UTOPIA, Αθήνα.
 • James O'Brien and George Marakas, (2010). Management Information System, Mac Graw Hill Companies, 10th Edition.
 • Avison and Fitzerald, (1998). Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, McGraw-Hill Companies, 2nd Edition.   
 • Curtis Graham and David Cobham, (2001). Business Information Systems: Analysis, Design and Practice, Pitman Publishing, 4th Edition.
 • D. Anderson, (2000). Managing Information Systems: Using Cases within an Industry Context to Solve Business Problems with Information Technology, Prentice Hall.
 • Laudon K. C. and J. P. Laudon, (2010). Management Information Systems, Prentice Hall, New Jersey, 11th edition.
 • Raymond McLeod and George Schell, (2006). Management Information Systems, Prentice Hall, 10th Edition.
 • Raymond McLeod Jr, (2001). Management Information Systems, Prentice Hall International, Inc. New Jersey, 8th edition.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • International Journal of Information Management– Elsevier.
 • The Journal of Strategic Information Systems– Elsevier.
 • Information & Management– Elsevier. 

Δημόσιες Σχέσεις

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις κύριες έννοιες και τις θεωρητικές προσεγγίσεις  στον κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων και να κατανοήσουν την σημασία των Δημοσίων Σχέσεων.  Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη εξέταση των Δημοσίων Σχέσεων ως αυτόνομης διοικητικής λειτουργίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

1. Να διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες και βασικές προσεγγίσεις στις Δημόσιες Σχέσεις  

2. Να αντιπαραβάλλουν τις Δημόσιες Σχέσεις από άλλες επικοινωνιακές λειτουργίες

3. Να επιλέγουν ενέργειες αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό και  εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών 

4. Να σχεδιάζουν προγράμματα δημοσίων σχέσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς  

5. Να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες των Δημοσίων Σχέσεων στην πράξη 

6. Να εξετάζουν  σχέδια διαχείρισης κρίσεων  με εστίαση σε μελέτες περίπτωσης 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Έννοια των δημοσίων σχέσεων. 

• Ιστορική αναδρομή

• Δημόσιες Σχέσεις  και άλλες επικοινωνιακές  λειτουργίες 

• Μέσα και τεχνικές δημοσίων σχέσεων 

• Προγραμματισμός στις δημόσιες σχέσεις. 

• Κατηγορίες κοινού δημοσίων σχέσεων 

• Δημόσιες σχέσεις και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

• Οι δημόσιες σχέσεις στον ιδιωτικό  και δημόσιο τομέα 

• Δημόσιες Σχέσεις σε περιόδους κρίσης 

• Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας δημοσίων σχέσεων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση –Συμπερασματική (70%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει: 

Γραπτή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση μελέτης περίπτωσης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές  και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Παπαλεξανδρή Ν, Λυμπερόπουλος Δ (2014) (Γ έκδοση). Δημόσιες Σχέσεις. Εκδ. Μπένου, Αθήνα 

Ξύγγη Μ (2012). Δημόσιες Σχέσεις. Εκδ Προπομπός, Αθήνα 

Tench R, Yeomans L (2009). Exploring Public Relations, 2nd ed., Essex-England:Prentice-Hall

Hendrix, J. (2008), Δημόσιες Σχέσεις: Μελέτες Περιπτώσεων, Γ. Παρίκος & Σία Ε.Ε., Αθήνα.

Κουτούπης Θ. (2004) , Πρακτικός Οδηγός Δημοσίων Σχέσεων, Εκδ. Σάκκουλα, 2004

Επιλεγμένα άρθρα από επιστημονικά περιοδικά όπως 

Journal of Communication Management

Journal of Public Relations Research

Public Relations Journal 

Public Relations Review  

Επιχειρηματικοτητα και Καινοτομία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Το σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, ο ανταγωνισμός, οι χρηματαγορές, η καινοτομία καθώς, επίσης, και οι συνήθειες και προτιμήσεις των καταναλωτών, καθορίζουν το πλαίσιο εκείνο, εντός του οποίου, παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και, ταυτόχρονα, δημιουργούνται και νέοι κίνδυνοι.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση, από την πλευρά των φοιτητών, των δραστηριοτήτων και των ενεργειών εκείνων που σχετίζονται με τον εντοπισμό των ευκαιριών καθώς, επίσης, του αποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, το μάθημα αποσκοπεί στη μετάδοση βασικών γνώσεων οικονομίας των επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάζεται και η συμβολή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην οικονομία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

α) γνωρίζουν θέματα  τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης των επιχειρήσεων

β) γνωρίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων

γ) αναγνωρίζουν και να κατανοούν πληροφορίες σχετικές με την τεχνικο-οικονομική κατάσταση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις

δ) συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους συμφοιτητές τους, λόγω της προηγηθείσας συμμετοχής τους σε ομάδες εργασίας

ε) έλθουν σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου, γεγονός το οποίο δημιουργεί προοπτικές μελλοντικής απασχόλησης

στ) ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων

ζ) αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης

η) αναπτύξουν ερευνητική ικανότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον

θ) καλλιεργήσουν την κρίση τους και τις ικανότητές τους στη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων

ι) αναγνωρίζουν επενδυτικά και αναπτυξιακά κίνητρα

ια) αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν κίνητρα σχετικά με την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

ιβ) αξιοποιούν επαγγελματικές ευκαιρίες με την παρουσίαση ολοκληρωμένων εργασιών σε ευρύ επαγγελματικό φάσμα. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ανάλυση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

2. Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

3. Επιχειρηματικότητα και σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. 

4. Η δημιουργία της νέας επιχείρησης. 

5. Επιχειρηματικό σχέδιο δράσης: Περιγραφή της επιχείρησης. Αγορά και Ανταγωνισμός. Στρατηγικό Marketing. Λειτουργική Οργάνωση. Χρηματοδοτικές Ανάγκες. Έλεγχοι. Αξιολόγηση της Επιχείρησης και του επιχειρηματία. 

6. Φορείς και θεσμοί που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής 

-Ερωτήσεις κρίσεως 

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Κυριαζόπουλος, Π. – Βρυζίδης, Λ. (2008). Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

2. Λαμπρόπουλος, Π. (2008). Επιχειρηματικότητα, εκδ. Προπομπός, Αθήνα.

3. Καρτεράνης, Χ. (2015). Επιχειρηματικότητα, Αθήνα. 

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/τριας στο ρόλο, τη σημασία και τις λειτουργίες της εταιρικής επικοινωνίας.  Το μάθημα επικεντρώνεται στο πως οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την επικοινωνία στρατηγικά για να είναι αποτελεσματικές στις σχέσεις που αναπτύσσουν με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), τόσο στο εσωτερικό όσο κα στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

1. Να διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες και βασικές προσεγγίσεις στην εταιρική επικοινωνία. 

2 .Να σχεδιάζουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας στις σχέσεις με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την κοινή γνώμη καθώς και στη διαχείριση αλλαγών και σε περιόδους κρίσης.  

3. Να αναπτύσσουν  το ρόλο που διαδραματίζει η εταιρική επικοινωνία στη  επιχειρησιακή στρατηγική και στη διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και εικόνας 

4. Να εξετάζουν και να επικοινωνούν τις ηθικές διαστάσεις των επιχειρηματικών αποφάσεων στις σχέσεις  του οργανισμού με τις διάφορες ομάδες συμμετεχόντων 

5. Να αναλύουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων  με εστίαση σε μελέτες περίπτωσης 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενδεικτικές ενότητες:

-Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της επικοινωνίας 

-Μορφές εταιρικής επικοινωνίας 

-Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διαδικασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας

-Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (είδη μηνυμάτων , ομάδες κοινού) 

-Η αποτελεσματική επικοινωνία ως λειτουργία του Μάνατζμεντ 

-Εντοπισμός ακροατηρίων-στόχων, διαμόρφωση και επικοινωνία μηνύματος, επιλογή μέσων επικοινωνίας, διαδραστικότητα μεταξύ οργανισμού και διαφόρων ομάδων κοινού  

-Επικοινωνία συνηγορίας στις εταιρικές υποθέσεις και προς διάφορες ομάδες κοινού 

-Ρόλος της επικοινωνίας στη προώθηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

-Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσιμων θεμάτων

-Επικοινωνιακή διαχείριση σε περιόδους κρίσης 

Ανάλυση μελετών περίπτωσης 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση –Συμπερασματική (70%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει: 

Γραπτή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση μελέτης περίπτωσης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές  και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Stuart B, Sarow B, Stuart L (2008).   Αποτελεσματική  Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

• Μπόγκα-Καρτέρη Κ. (2005). Επικοινωνία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη. ,

• Argenti, P. (2012), Corporate Communication (6th Edition), McGraw-Hill.

• Cornelissen, J. (2011), Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, Sage Publications, London.

• Van Riel C and Fombrum C. (2007). Essentials of Corporate Communication: Implementing practices of effective reputation management, Routledge, London. 

• Taylor J., and Van Every E. (2000). The Emergent Organization. Communication as its site and surface, Erlbaum, Mahwah, New Jersey. 

Άρθρα από επιλεγμένα επιστημονικά περιοδικά όπως: 

Corporate Communication: An International Journal  

Journal of Business Communication 

Journal of Communication Management 

Journal of Promotion Management

International Journal of Strategic Communication

Management Communication Quarterly  

Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις κατευθυντήριες αρχές για την κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων των διαφόρων χρηματοοικονομικών προβλημάτων και την ορθολογική επίλυσή τους. Πρόσθετος στόχος είναι να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά εργαλεία που θα τους διευκολύνουν στο τρόπο λήψεως των χρηματοοικονομικών τους αποφάσεων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

- αναπτύσσουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διαφόρους παραμέτρους έτσι ώστε 

  να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο που θα τους επιτρέπει να

  εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχειρήσεως

- επιλέγουν  τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που

  πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

-συνδυάζουν  τις τεχνικές ανάλυσης που έχου μάθει με αποτελεσματικό τρόπο.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

- Το Χρηματοδοτικό Σύστημα

- Εξισώσεις Αξίας

- Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων

-Αξιολόγηση Επενδύσεων σε καθεστώς Κινδύνου

- Αξιολόγηση Επενδύσεων σε καθεστώς Πληθωρισμού

- Κόστος Κεφαλαίου και Αποτίμηση Μετοχών

- Τρόποι Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου

- Κεφαλαιακή Διάρθρωση

- Ομολογίες

- Μερισματική Πολιτική

- Υβριδικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

- Θεωρητικές ερωτήσεις

- Πρακτικές εφαρμογές

Σκοπός Αξιολόγησης¨: Ο έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η ορθότητα,η σαφήνεια και η πληρότητα των απαντήσεων

ΙΙ. Ατομική Εργασία (10%)

ΙΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Αποστολόπουλος Ι. (2004), Εδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως,  Εκδόσεις Σταμούλης.

2. Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν  (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rossili.

3. Καραθανάση Γ., Δράκου Αν., (2010), Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου.

4. Κιόχος Π.,Κιόχος Α., (2003), Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

5.Weston & Brigham, (1986), Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση 

6. Arnold G., (2005), Corporate Financial Management, 3rd ed. Prentice Hall.

7. Brealey R, Myers S and Allen F (2008), Principles of Corporate Finance, 9TH ED., McGraw Hill..

8. Brigham E., Ehrhardt M. (2005), Financial Management: Theory and Practice, 11TH ED., Thomson.

9. Lumby S. (1999), Investment Appraisal and Financing Decisions, Thomson Learning. 

Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση  ουσιαστικής γνώσης  των εργασιακών σχέσεων και των συστημάτων εργασιακών σχέσεων και των συμμετοχικών διαδικασιών στον χώρο της εργασίας,  της Εργατικής Νομοθεσίας, ελληνικής και ευρωπαϊκής. Επίσης η καλύτερη δυνατή ένταξη του εργαζομένου στην εργασία και από την άλλη πλευρά η  καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης καθόσον αφορά στις σχέσεις της με τους εργαζόμενους. Συνολικά η λειτουργία τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων εντός του ισχύοντος θεσμικού συστήματος με το οποίο ρυθμίζεται η σχέση εργασίας.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι ικανός/ικανή:

• Να αναγνωρίζει τα διάφορα συστήματα εργασιακών σχέσεων .

• Να  διακρίνει τα σχετικά με την διαδικασία της συμμετοχής των εργαζομένων και με τα συμμετοχικά όργανα και όργανα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.

• Να  ταξινομεί τις αρμόδιες και εμπλεκόμενες  με τη σχέση εργασίας υπηρεσίες .

• Να  ταξινομεί τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις του στο πεδίο της σχέσης εργασίας 

• Να υποστηρίζει, την τήρησή τους τόσο από την εργοδοσία, όσο και ενώπιον των  προς τούτο τεταγμένων εποπτικών και ελεγκτικών οργάνων.

• Να  αναλύει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων με διεπιστημονικό τρόπο

• Να συνθέτει προτάσεις για νομοθετικές πρωτοβουλίες 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 •  Εργασιακές Σχέσεις και Συστήματα Εργασιακών Σχέσεων
 •  Η μελέτη των Εργασιακών Σχέσεων στην Ελληνική πραγματικότητα
 •  Η διαδικασία της συμμετοχής των εργαζομένων. Συμμετοχικά Όργανα και Όργανα Συνδικαλιστικής Εκπροσώπησης
 •  Η χρησιμότητα και οι κίνδυνοι της συγκριτικής μελέτης
 •  Διεπιστημονική Προσέγγιση των Εργασιακών Σχέσεων
 •  Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας: Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Η αμοιβή της εργασίας. Tα χρονικά όρια της εργασίας. Η προστασία της εργασίας.. Μισθός και άδειες. Η λύση της εργασιακής σχέσης.
 •  Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες.  Η συνδικαλιστική δράση
 •  Η δημοσίου δικαίου διάσταση του εργατικού δικαίου σήμερα  και το χαρακτηριστικό της προστασίας στο σύγχρονο εργατικό δίκαιο
 •  Ο σύγχρονος χαρακτήρας του εργατικού δικαίου και των εργασιακών θεσμών. Ευελιξία και ελαστικότητα. Παγκοσμιοποίηση.  
 •  Η Κοινωνική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και η επίδρασή της στις Εργασιακές Σχέσεις και στους θεσμούς 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (50%)  που περιλαμβάνει: 

θεωρητική και  πρακτική ενότητα  με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης– 50%

Ομαδική Εργασία (15%)

Ατομική Εργασία (15%)

Προφορική Παρουσίαση (20%) αφορά επίλυση προβλημάτων με την μορφή περιπτώσεων εφαρμογής και υποβολή των σπουδαστών σε προφορική δοκιμασία με σχετικές ερωτήσεις και με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας τους επί της θεωρητικής και πρακτικής ύλης του μαθήματος, στην διάρκεια των παραδόσεων.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Ντάνος, A., Μπούσλη. E., (2011), Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί, Σύγχρονη Εκδοτική.

• Κουζής, Γ., Οι εργασιακές σχέσεις στην  Ελλάδα, Προτάσεις για την αναβάθμισή τους, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τευχ.156

• Σπυρόπουλος, Γ. (1998), Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσ/νικη.

• Στράνης, Δ. (2010), Το Δημόσιο Δίκαιο στο Εργατικό Δίκαιο του 21ου αιώνα – Ιδιωτικό ή και Δημόσιο δίκαιο, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσ/νικη.

• Ληξουριώτης, Ι. (2013), Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Νομική Βιβλιοθήκη.

• Ληξουριώτης, Ι. (2013), Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Νομική Βιβλιοθήκη.

• Κουκιάδης, Ι. (2013), Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσ/νικη.

• Κουκιάδης, Ι., (2012), Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσ/νικη.

• Holley, W., Jennings, K., Wolters, R., (2008) The labor relations process, 9th ed.,   South Western Cengage Learning

• Junker, A., (2007), Grundkurs Arbeitsrecht, C.H.Beck 

Επιστημονικά Περιοδικά

• Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου

• Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών (ΔΕΕ) – Νομική Βιβλιοθήκη

• Επιχείρηση – Νομική Βιβλιοθήκη

5o Εξάμηνο

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4, Εργαστήρια 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές ικανότητες σχετικά με την τρέχουσα μεθοδολογία και τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού. Ειδικότερα, και με βάση τη σύγχρονη φιλοσοφία στην  ανάπτυξη  λογισμικού δίδεται έμφαση:

• Στην ανάπτυξη εφαρμογών σε γραφικό παραθυρικό περιβάλλον (GUI) και σε περιβάλλον διαδικτύου (web) και

• Στη μεθοδολογική προσέγγιση και στις τεχνικές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των εφαρμογών. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να  περιγράφουν και να προσδιορίζουν τις έννοιες που σχετίζονται με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό ΗΥ, όπως είναι οι τάξεις, το αντικείμενο, ο πολυμορφισμός, η κληρονομικότητα, η αφαίρεση και η ενθυλάκωση.

• Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό εφαρμογών λογισμικού στη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

• Να σχεδιάζουν μικρής κλίμακας εφαρμογές  λογισμικού χρησιμοποιώντας την σχεδιαστική γλώσσα Unified Modelling Language.

• Να αναπτύσσουν μικρής κλίμακας εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιώντας τάξεις, αντικείμενα, δομές, διεπαφές, χειριστές συμβάντων και την υπερκάλυψη συναρτήσεων.  

• Να συνθέτουν προγράμματα, ακλουθώντας τους συντακτικούς κανόνες και τη μεθοδολογία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

• Να αξιοποιούν τις βιβλιοθήκες τάξεων για προγραμματισμό σε περιβάλλον WINDOWS. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμός - βασικές έννοιες 

• Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού

• Σχεδιασμός Αντικειμενοστρεφών Εφαρμογών.

• Η σχεδιαστική γλώσσα UML - Διαγράμματα της UML -Μελέτες Περίπωσης

• Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών  – Δομή προγραμμάτων στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμός

• Γλώσσα Προγραμματισμού (μια από τις γλώσσες προγραμματισμού Visual Basic, C++, C#, Java) 

I.Mεταβλητές, ορισμός μεταβλητών, τελεστές

II.Tύποι δεδομένων, δομές, εμβέλεια

III.Εντολές και Τελεστές Ανάθεσης

IV.Υποπρογράμματα και Συναρτήσεις

V.τάξεις (class) και  αντικείμενα (objects)

VI. Iδιότητες και μέθοδοι

VII.Διεπαφές (Interfaces)

VIII.Πίνακες (Arrays), Indexers και Συλλογές (Collections

IX.Αντιπρόσωποι (delegates) και Συμβάντα (Events)

X.χειριστές συμβάντων 

• Πολυμορφισμός και Κληρονομικότητα 

• Αφαίρεση και Ενθυλάκωση

• Διαχείριση Αρχείων 

• Βιβλιοθήκες

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον Visual Studio .NET με μια από τις γλώσσες Visual Basic, C#, C++. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό Μέρος (60%)

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Συγγραφή  μικρών προγραμμάτων που υλοποιούν αλγορίθμους ή διεργασίας 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία- Ανάπτυξη  Εφαρμογής (30%)

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Λειτουργικότητα εφαρμογής - 25%

• Πληρότητα της λύσης - 40%

• Τεκμηρίωση της Εφαρμογής - 20%

• Ευχρηστία της εφαρμογής - 15%

IIΙ. Ατομική Προφορική Εξέταση στο εργαστήριο (10%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Σπυριδάκος Α., (2009). Αντικειμενοστραφης Προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

• Σπυριδάκος Α., (2010). Εφαρμογές Αντοκειμενοστρεφούς Προγραμματισμού σε περιβάλλον Visual Basic.NET, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ  

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Journal of Object Oriented Programming, SIGS Publications

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Τμήματος.
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Kατανοήσει την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Αναπτύξει σε βάθος τη γνώση σχετικά με τα διάφορα εργαλεία και τις τεχνικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Αξιολογήσει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και να εξηγήσει πώς οι αρχές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας .
 • Αναπτύξει στρατηγικές για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό.
 • Προσδιορίσει τις βασικές πτυχές του κύκλου βελτίωσης της ποιότητας.
 • Επιλέξει και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για τον έλεγχο, τη βελτίωση και τη μέτρηση της ποιότητας.  

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
 • Ιστορική Αναδρομή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Επιχειρήσεις
 • Συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού στην ποιότητα,  
 • Οργάνωση και υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • Ικανοποίηση - Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Η Έννοια του Πελάτη, 
 • Αλυσίδα Πελατών, 
 • Παράγοντες που Προσδίδουν Αξία στον Πελάτη, 
 • Κριτήρια Εξυπηρέτησης του Πελάτη
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Πρότυπα
 • Βασική Φιλοσοφία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διαχείριση Διαδικασιών
 • Ανάπτυξη Δεικτών Απόδοσης Διαδικασιών, 
 • Διάγραμμα Διαδικασιών
 • Στρατηγική της Βελτίωσης, 
 • Βελτίωση Διαδικασιών, 
 • Ανατροφοδότηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
 • Κόστος Ποιότητας
 • Κατηγορίες Κόστους Ποιότητας, 
 • Κόστος Παρεχόμενων Υπηρεσιών, 
 • Κόστος Ανάπτυξης, Εγκατάστασης, Εφαρμογής, Συντήρησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Γραπτή τελική εξέταση (50%) η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και Επίλυση Προβλημάτων. Η εξέταση πραγματοποιείται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Ομαδική Εργασία (40 %). Έρευνα Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες μέτρησης ικανοποίηση του πελάτη και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: o βαθμός ικανοποίησης των παρακάτω : Υιοθέτηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας, ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και ηγετικών ικανοτήτων, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση από τα μέλη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας, κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των προδιαγραφών που τέθηκαν, δέσμευσή για συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες, συμμετοχή κατά τη συλλογή και την αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και στη προετοιμασία των γραπτών κειμένων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση αυτής.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική 

Ζαβλανός, Μ. (2006), Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντα. Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλη.

Τσίοτρας, Γ. (2002), Βελτίωση Ποιότητας. Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου.

Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ. (2000), «Ποιότητα Υπηρεσιών και Μέτρηση Ικανοποίησης του Πελάτη», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2000.

Δερβιτσιώτης, Κ. (2001). «Ανταγωνιστικότητα με Διοίκηση Ολικής Ποιότητας».Αθήνα, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Interbooks.

Ζαβλανός, Μ. (2003), «Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση». Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλη.

Λογοθέτης Ν. (1992), «Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, από τον Deming στον Taguchi και το SPC», εκδόσεις TQM HELLAS και INTERBOOKS.

Σπανός Α. (1993), «Ολική Ποιότητα» Εκδόσεις Γαλαίος. 

 

Ξενόγλωσση 

Crosby, P. B., Quality is free: the art of making quality certain, New York: McGraw-Hill, 1979.

Deming, W.E. (2000), Out of the Crisis, MIT Press, Cambridge, MA.

Evans J.R. and Lindsay W.M. (1999) The Management and Control of Quality, 4th edition, South-Western College Publishing, Ohio.

Feigenbaum. A.V. (1983) Total Quality Control 3rd ed. New York: McGraw-Hill.

Fortuna RM. (1990), The quality imerative. In E. C. Huge (Ed.) Total quality: An executive’s guide for the 1990s (pp. 3-25). Homewood, IL: Dow Jones-Irwin.

Goetsch, D.L., and Davis, S.B. (2006), Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Juran, M., (2004), Architect of Quality: the autobiography of Dr. Joseph M. Juran, Mc Graw Hill, New York.

Nanda, V., (2005), Quality Management System Handbook for Product Development Companies, CRC Press, Florida.

Oakland, J., S., (1993), Total Quality Management, 2nd ed, Heinemann, Oxford 

Shewhart, Walter A. (1931). “Economic control of quality of manufactured product. New York: D. Van Nostrand Company. 

Διαδικτυακό Υλικό: 

http://www.elot.gr

http://www.iso.org

http://www.efqm.org

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 

Total Quality Management and Business Excellence - Taylor & Francis.

Journal of Quality Management – Elsevier.

Quality and Reliability Engineering International - Wiley InterScience.

Quality Engineering - Taylor & Francis.

Quality Progress – Wilson.

The Quality Assurance Journal - Wiley InterScience. 

Διοικητική των Συγκρούσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σκοπό να εντάξει τη σύγκρουση στο πεδίο των οργανώσεων και να εμπεδώσει την άποψη ότι η αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων  αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης καθώς και ότι η σύγκρουση δεν συνιστά «κακό», όπως δέχεται η παραδοσιακή άποψη, αλλά προς αξιοποίηση πραγματικότητα. Έχει επίσης σκοπό μεταδώσει τους τρόπους ,τις διαδικασίες και τις μεθόδους της αποτελεσματικής αξιοποίησης των συγκρούσεων.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Προσδιορίσει και να περιγράψει την σύγχρονη αντίληψη για τις συγκρούσεις και την σημασία τους.

• Διακρίνει μεταξύ τους τις διάφορες εναλλακτικές μορφές επίλυσης των συγκρούσεων.

• Εφαρμόσει κατά περίπτωση διάφορα μοντέλα και μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων

• Αναλύσει και αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα από τη χρήση μη κρατικής έμπνευσης διαδικασιών  για την επίλυση διαφορών που αφορούν στις επιχειρήσεις  .   

• Αξιολογήσει τη συμβιβαστική – συμφιλιωτική – διαιτητική επίλυση των συγκρούσεων  ως τον περισσότερο πρόσφορο τρόπος επίλυσης  έναντι της  οποιασδήποτε μορφής τυπικής επίλυσης. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Προσδιορισμός της έννοιας της σύγκρουσης. 

• Η διαχρονική θεώρηση της σημασίας των συγκρούσεων. Η σύγχρονη θεώρηση για τη σύγκρουση

• Βασικές κατηγορίες συγκρούσεων

• Είδη συμβιβαστικής- συμφιλιωτικής επίλυσης συγκρούσεων

• Διάφορα μοντέλα και μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων

• Ο ρόλος  του τρίτου προσώπου στη επίλυση

• Γενικές κατηγορίες διευθέτησης των αντιθέσεων – συγκρούσεων: Συμβιβαστική – άτυπη επίλυση των συγκρούσεων. Τυπική επίλυση των συγκρούσεων. 

• Διάκριση της επίλυσης  συγκρούσεων στο πλαίσιο της ιδιωτικής οργάνωσης 

από την επίλυση  συγκρούσεων στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης  

• Διαμεσολάβηση και διαιτησία ως πρόσφορες μορφές επιλύσεως τόσο στο εσωτερικό  της οργάνωσης όσο και εν σχέσει με εξωτερικούς προς την οργάνωση παράγοντες  

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση  (50%) που περιλαμβάνει: 

θεωρητική και  πρακτική ενότητα  με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης

Ατομική (15%) και Ομαδική (15%) Εργασία

Προφορική Παρουσίαση (20%) 

Επίλυση προβλημάτων με την μορφή περιπτώσεων εφαρμογής και υποβολή των σπουδαστών σε προφορική δοκιμασία με σχετικές ερωτήσεις και με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας τους επί της θεωρητικής και πρακτικής ύλης του μαθήματος, στην διάρκεια των παραδόσεων.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Νικολόπουλος, Α. (2009), Μόνος Εναντίον Όλων, Η στρατηγική των διαπραγματεύσεων, Εκδ. Πατάκης.

Στράνης, Δ. (2013), Διοικητική των Συγκρούσεων, Σημειώσεις.

Ζαβλανός, Μ. (2002), Οργανωτική Συμπεριφορά, Εκδ. Σταμούλη.

Χυτήρης, Λ. (2001), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδ. Interbooks.

Καλαβρός, Κ. (2011), Δίκαιο της Διαιτησίας, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Rahim, M.A. (2010), Managing Conflict in Organizations, London, Quorum Books 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

International Journal of Conflict Management

Journal of Conflict Resolution (JCR) 

Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα γεγονότα της τελευταίας δεκαπενταετίας ανάγκασαν τις εταιρείες να επανεξετάσουν τις επιχειρηματικές τους προτεραιότητες και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αξία των πελατών, των μετόχων και των υπαλλήλων. Φεύγουμε από την παραδοσιακή έννοια της αξίας (Λογιστική και Χρηματοοικονομική) και θεωρούμε τη Διαχείριση και Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων κομβική παράμετρο επιβίωσης της επιχείρησης. Η ικανοποίηση των πελατών (Εσωτερικών & Εξωτερικών), οι πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης, η προστασία του περιβάλλοντος και η συνεισφορά σε προγράμματα των τοπικών κοινωνιών, προσδίδουν μία νέα αξία στην επιχείρηση. Λόγω της ύφεσης οι οικονομικοί πόροι που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι. Ακόμα πιο επιτακτική η καλύτερη δυνατή συνεργασία των τμημάτων, με σκοπό τη μέγιστη συνεισφορά με ιδιαίτερη βαρύτητα στη αξία που προσδίδει το τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρωπίνου δυναμικού. Οι πτυχές της Διαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ανταγωνιστικές προκλήσεις και να δημιουργήσουν πλεονέκτημα. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών Διαχείρισης ΑΠ με τις επιχειρηματικές στρατηγικές είναι από τα πιο σημαντικά ζητούμενα, διότι συνδράμει την εταιρεία στην εφαρμογή της στρατηγικής της.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

• Να περιγράφουν πραγματικά προβλήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και να προσδιορίζουν την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση και τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος (μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανάλυση της πολυπλοκότητας, εξεύρεση ικανοποιητικών διαδρομών, αξιοποίηση εργαλείων, υλοποίηση της αλλαγής).

• Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος και να υποστηρίζουν με επιχειρήματα τις αποφάσεις που θα λάβουν ή θα προτείνουν.

• Να αξιοποιούν την εμπειρία ή την γνώση από  προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια με το εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα και να τις χρησιμοποιούν προσαρμόζοντάς τες στις νέες συνθήκες ή ιδιαιτερότητες.

• Να αναλύουν προβλήματα σε σχέση με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της ΔΑΠ και να υποστηρίζουν καταλυτικά την επιτάχυνση των οργανικών διαδικασιών αλλαγής που ενυπάρχουν σε κάθε οργανωμένο σύστημα.

• Να δημιουργούν το πλαίσιο εντός του οποίου τα άτομα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς άνωθεν κανόνες συμπεριφοράς

• Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης της διοίκησης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων 

• Να αναλύουν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και να προτείνουν ικανοποιητικές διαδρομές επίλυσης των προβλημάτων που εξετάζουν και να επιχειρηματολογούν για την στρατηγική τους επιλογή.

• Να αξιοποιούν την συνεχή ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα εργαλεία υποστήριξης  δημιουργώντας εναλλακτικά σενάρια αποφυγής αντιστάσεων και σημείων αδιεξόδου. 

• Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να αναθεωρούν το μοντέλο που ανέπτυξαν σε συνθήκες δυναμικού περιβάλλοντος. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή-Επαναπροσδιορισμός Προτεραιοτήτων

oΗ πρόκληση της νέας οικονομίας

oΗ παγκόσμια πρόκληση

oΗ πρόκληση  της ικανοποίησης των αναγκών των συμμετόχων

oΗ πρόκληση των συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης

oΟ μεταβαλλόμενος ρόλος της Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων

oΠρακτικές διαχείρισης ΑΠ

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

• Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα-Ρόλοι και Αρμοδιότητες ΔΑΠ

oΣτρατηγικός Εταίρος

oΔιοικητικός Εμπειρογνώμονας

oΣυνήγορος του Υπαλλήλου

oΠαράγοντας Αλλαγής

oΔεξιότητες στελεχών ΔΑΠ-Επαγγελματικός κλάδος

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

• Ανταγωνιστικές προκλήσεις που επηρεάζουν τη Διαχείριση ΑΠ

oΑνταγωνισμός στη νέα οικονομία

oΑνταγωνισμός μέσω συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης

oΑνταγωνισμός μέσω της ικανοποίησης των αναγκών των συμμετόχων

oΑνταγωνισμός μέσω της παγκοσμιοποίησης

oΤο περιβάλλον των ΑΠ

oΑπόκτηση και προετοιμασία των ΑΠ

oΑξιολόγηση και εξέλιξη

oΑμοιβές

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

• Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

oΔιαμόρφωση Στρατηγικής

oΕφαρμογή Στρατηγικής

oΣτρατηγικοί τύποι

oΚατευθυντήριες στρατηγικές

oΑναδυόμενες στρατηγικές

oS.W.O.T Analysis (Δυνάμεις,Αδυναμίες,Ευκαιρίες,Απειλές)

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

• Πρακτικές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

oΑνάλυση και σχεδιασμός της εργασίας

oΠρόσληψη και επιλογή υπαλλήλων

oΚατάρτιση και εξέλιξη

oΔιαχείριση της απόδοσης

oΔομή της αμοιβής, κίνητρα και πρόσθετες παροχές

oΕργασιακές σχέσεις και εσωτερική επικοινωνία

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό μέρος:

Ι. Ατομική Εργασία (40%) που περιλαμβάνει:

-Μικρές μελέτες περίπτωσης  που αφορούν ζητήματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων  και στις οποίες θα εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν τα δεδομένα και τις συνθήκες της μελέτης περίπτωσης, να μοντελοποιούν τα προβλήματα με την καταλληλότερη μέθοδο, να προσδιορίζουν τις λύσεις και να αναλύουν τα αποτελέσματα. 

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Μελέτες περίπτωσης που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων με τις μεθόδους που έχουν διδαχθεί 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Ντάνος Α., Σαμαντά Ε., (2015), Εισαγωγή στη Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, Σύγχρονη Εκδοτική.

• Gary Dessler, (2012),  A Framework for Human Resource Management, Prentice Hall, 7th edition, ISBN-10: 0132576147, ISBN-13: 978-0132576147

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• European Journal of Operational Research, Elsevier

• Academy of Management

• Journal of Management Studies

• Journal of Organizational change management

• Human Resource Management, Elsevier

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το σύγχρονο επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον απαιτεί τη βελτιστοποίηση παραμέτρων που αφορούν στη λειτουργία, στην παραγωγή και στην απόδοση των επιχειρήσεων (μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση)  όπως είναι τα έσοδα, τα κέρδη, το κόστος, η διαχείριση των πόρων  κ.α  Η Επιχειρησιακή Έρευνα διαθέτει τα μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους είτε αφορούν το εσωτερικό είτε το εξωτερικό περιβάλλον. Το μάθημα στοχεύει στη διδασκαλία εξειδικευμένων  μεθόδων του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ. Απαιτούμενο είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το μάθημα "Επιχειρησιακή Έρευνα" στο οποίο διδάσκονται οι βασικές μέθοδοι και τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην κατανόηση και εμπέδωση των μεθόδων και εξειδικευμένων προβλημάτων που διδάσκονται στο μάθημα "Μέθοδοι βελτιστοποίησης".  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος oι φοιτητές θα είναι ικανοί:

o Να περιγράφουν πραγματικά διοικητικά προβλήματα απόφασης και να προσδιορίζουν τις παραμέτρους  που επηρεάζουν την  περίπτωση που μελετούν .

o Να επιλέγουν τη μεθοδολογία ή συνδυασμό μεθοδολογιών που διδάσκονται στο τι θα χρησιμοποιήσουν για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης που εξετάζουν.

o Να προσδιορίζουν προηγούμενες περιπτώσεις που αποτελούν καλές πρακτικές και είναι συναφείς με το εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα.

o Να αναλύουν τα προβλήματα απόφασης και να σχεδιάζουν τα αναλυτικά μαθηματικά υποδείγματα (μοντέλα) που τα περιγράφουν.

o Να εφαρμόζουν με ευχέρεια και αποτελεσματικά τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση μεθοδολογίες και τεχνικές για την επίλυση των προβλημάτων που εξετάζουν.

o Να αναπτύσσουν εφαρμογές στα ειδικά εργαλεία λογισμικού (EXCEL/SOLVER, ENVI, MATLAB) για την επίλυση των προβλημάτων.

o Να αναλύουν και περιγράφουν με επιχειρήματα τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να προτείνουν τη λύση ή λύσεις στο πρόβλημα απόφασης που εξετάζουν.

o Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις αναδράσεις  που περιλαμβάνονται στις διδαγμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αριστοποιηση σε Δϊκτυα

oΤο Πρόβλημα της Ανάθεσης

oΤο Πρόβλημα της Μεταφοράς

oΒέλτιστη κάλυψη κόμβων Δικτύου

oΜεγιστοποίηση Ροής σε Δίκτυα

•Πολυστοχικός Γραμμικός Προγραμματισμός

oΔιατύπωση Προβλημάτων Πολυστοχικού Γραμμικού προγραμματισμού

oΚατασκευή Πίνακα Πληρωμών

oΜέθοδος των Ικανοποιητικών Στόχων

oΜέθοδος των Επιθυμητών Στόχων

•Δυναμικός Προγραμματισμός - Εφαρμογές του Δυναμικού Προγραμματισμού

oΑρχή του Bellman

oΟπισθοδρομική Μέθοδος

oΠροδρομική Μέθοδος

Εφαρμογές - Ασκήσεις - Μελέτες Περίπτωσης

• Στοχαστικές Μέθοδοι

oΧρήση στοχαστικών διαδικασιών στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων

oΣτοχαστικός Γραμμικός Προγραμματισμός

oΣτοχαστικός Δυναμικός Προγραμματισμός

oΜοντέλα ουρών αναμονής

oΜέθοδοι και τεχνικές Προσομοίωσης

•Μη Γραμμικός Προγραμματισμός

Μέθοδος Langrange

Ευρετικές Μέθοδοι

Μη Γραμμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

•Βελτιστοποίηση μιας μεταβλητής

•Βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα διδαχθούν εφαρμογές των Μεθόδων Βελτιστοποίησης με χρήση και προγραμματισμό των συστημάτων:

Α) Solver (MS EXCEL)

B) MATLAB

Γ) LINDO

Δ) ENVI/IDL 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Ασκήσεις που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων με τις μεθόδους που έχουν διδαχθεί

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Πληρότητα της λύσης - 35%

• Σαφήνεια - 25%

• Τεκμηρίωση της λύσης - 30%

• Κριτική Αξιολόγηση - 10%

ΙII. Ατομική Εργασία (10%)

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Πληρότητα της λύσης - 35%

• Σαφήνεια - 25%

• Τεκμηρίωση της λύσης - 30%

• Κριτική Αξιολόγηση - 10%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Branson Richard, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ελληνική Μετάφραση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ISBN 9604613146

• Γεωργίου Α (2008) Μη Γραμμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Εκδόσεις ΖΗΤΗ

• Gupta C.B. (2008) Optimisation Methods of Operation Research, I.K. International publishers

• Bertsekas D. (2003) Convex Analysis and Optimisation, Athena Scientific.

• Rardin, Ronald L. (1997). Optimization in operations research. Prentice Hall. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• European Journal of Operational Research, Elsevier

• Optimisation Methods and Software, Taylor and Fracis

• Journal of  Optimization Theory and Applications, Springer

6o Εξάμηνο

Βάσεις Δεδομένων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σήμερα βασίζεται στην τεχνολογία των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Οι Βάσεις Δεδομένων θεμελιώθηκαν στις αρχές της Σχεσιακής Άλγεβρας και περιλαμβάνουν νόμους και κανόνες που διέπουν τόσο τη λειτουργία τους όσο και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα διδαχθούν οι θεμελιώδεις αρχές των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων και ακολούθως θα αναλυθούν διεξοδικά οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών σε Συστήματα Διαχείρισης  Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Επίσης θα διδαχθεί η γλώσσα προγραμματισμού SQL για τις Βάσεις Δεδομένων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος oι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να περιγράφουν τη λειτουργία της Βάσης Δεδομένων σε μια επιχείρηση ή οργανισμό και να προσδιορίζουν τη χρηστικότητά της στη Διαχείριση των Δεδομένων.

• Να εξηγούν και να τεκμηριώνουν πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι Βάσεις Δεδομένων σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.

• Να σχεδιάζουν συστήματα Βάσεων Δεδομένων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις τεχνικές του Σημασιολογικού, Λογικού και Φυσικού Σχεδιασμού.

• Να συντάσσουν με ευχέρεια εντολές σε Standard Query Language για τη Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων και την εκτέλεση ερωτημάτων.

• Να αναπτύσσουν εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων σε όλα τα δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (SQL SERVER, ORACLE, MySQL, ACCESS).

• Να αναπτύσσουν εφαρμογές διεπαφής για γραφικό παραθυρικό περιβάλλον (client-server) και για περιβάλλον WEB (n-tier).

• Να εφαρμόζουν τεχνικές προστασίας των δεδομένων από εξωτερικούς παράγοντες όσο και από αστοχίες του εξοπλισμού. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

•Εφαρμογές βασισμένες στα Αρχεία

•Περιορισμοί των Συστημάτων που βασίζονται στα Αρχεία

•Οι Βάσεις Δεδομένων και τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

•Πλεονεκτήματα των Βάσεων Δεδομένων

•Μειονεκτήματα των Βάσεων Δεδομένων

 Θεμελίωση των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

•Αρχιτεκτονική Τριών Επιπέδων ANSI-SPARC

•Ανεξαρτησία δεδομένων των τριών επιπέδων

•Η γλώσσα προγραμματισμού των Βάσεων Δεδομένων

•Λειτουργίες των Βάσεων Δεδομένων

•Βασικές έννοιες και ορισμοί  του Σχεσιακού Μοντέλου

•Ορισμός των Σχέσεων στις Βάσεις Δεδομένων

•Οι νόμοι της Ακεραιότητας 

•Όψεις (Views)

 Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων

•Ο κύκλος ζωής ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 

•Σημασιολογικός Σχεδιασμός Β.Δ.

•Λογικός Σχεδιασμός Β. Δ.

•Φυσικός Σχεδιασμός Β.Δ.

•Σχεδιασμός Συναλλαγών για  Β.Δ.

Κανονικοποίηση 

•Κανονικοποιημένη Βάση Δεδομένων

•Τα βήματα της Κανονικοποίησης

•Ορισμός της Λειτουργικής Εξάρτησης

•Οι Νόμοι της Κανονικοποίησης

•Τεχνικές Κανονικοποίησης

•Παραδείγματα - Εφαρμογές

 Πρότυπη Μεθοδολογία Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (Αντικειμενοστραφής Σχεδιασμός)

•Τεχνικές για τον Σημασιολογικό Σχεδιασμό

•Τεχνικές για το Λογικό Σχεδιασμό

•Ο Φυσικός Σχεδιασμός της Β.Δ.

•Μελέτες Περίπτωσης

 (Ανάθεση Εργασιών σε Ομάδες Εργασίας-Αφορά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος)

 Η γλώσσα Προγραμματισμού SQL

•Εισαγωγή στην SQL

•Οι υποδιαρέσεις της SQL (DDL και DML)

•Οι εντολές CREATE, ALTER, DROP TABLE

•Η εντολή ερωτημάτων  SELECT  και οι εφαρμογές της

•Οι συνδέσεις πινάκων  στην SQL

•Διαχείριση Views με την SQL

•Οι εντολές UPDATE, DELETE

•Οι εντολές GRANT και REVOKE

•Παραδείγματα 

 Διαχείριση Ακεραιότητας Βάσεων Δεδομένων

•Η εργασία του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων

•Τεχνικές Διαχείρισης της Ακεραιότητας των Βάσεων Δεδομένων

•Τεχνικές Επαναφοράς Βάσης Δεδομένων

•Μελέτες Περίπτωσης 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη εφαρμογής Βάσης Δεδομένων με τη χρήση ενός από τα παρακάτω ευρείας αποδοχής Συστημάτων Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων:

•MS ACCESS

•SQL SERVER

•ORACLE

•MYSql 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Ασκήσεις που αφορούν το Σχεδιασμό   και ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία - Ανάπτυξη Εφαρμογής (30%)

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Λειτουργικότητα εφαρμογής - 25%

• Πληρότητα της λύσης - 40%

• Τεκμηρίωση της Εφαρμογής - 20%

• Ευχρηστία της εφαρμογής - 15%

ΙΙΙ. Ατομική Εργασία (10%)(Διαμορφωτική)

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων στο εργαστήριο. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Elmasri, Ramez, Navathe, Shamkant B., Fundamentals of Data Base Systems, (Ελληνική Έκδοση)

• Connolly, Thomas M., Begg, Carolyn E., Data Base Systems (Ελληνική Έκδοση)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Journal of Data Base Management, IGI GLOBAL

• International Journal of Intelligent Information and Data Base Systems, INDERSCIENCE Publishers 

Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στην έρευνα ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες στη μελέτη και σύνταξη επιστημονικών κειμένων έτσι ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν στην εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

• Να κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους ερευνητικής προσέγγισης

• Να διερευνούν τη βιβλιογραφία και να είναι σε θέση να συντάσσουν βιβλιογραφική επισκόπηση ενός θέματος με σωστό τρόπο

• Να σχεδιάζουν ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες

• Να επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση σε διάφορες μελέτες περίπτωσης

• Να πραγματοποιούν δειγματοληπτικές μελέτες και να υπολογίζουν το κατάλληλο μέγεθος δείγματος

• Να διακρίνουν τους περιορισμούς της έρευνας 

• Να συγκρίνουν αποτελέσματα ερευνών

• Να εξάγουν επιστημονικά συμπεράσματα για το αντικείμενο που μελετούν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Αναφορά στη φιλοσοφία της έρευνας

• Μελέτη βιβλιογραφίας,

• Σχεδιασμός έρευνας-Διατύπωση υποθέσεων

• Αναζήτηση υλικού και στατιστικών δεδομένων

• Καθορισµός της μεθοδολογίας σε διάφορες μελέτες περίπτωσης

• Δειγματοληπτικές έρευνες- Είδη δειγματοληψίας

• Καθορισμός μεγέθους δείγματος

• Κλίµακες μέτρησης των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

• Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερωτηματολογίου

• Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

• Σύγκριση των ευρημάτων µε άλλες έρευνες 

• Συμπεράσματα και διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική): 

Διεξαγωγή έρευνας.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές και της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ποιότητα της μελέτης, (βιβλιογραφία, προσανατολισμός, ανάλυση δεδομένων) καθώς και η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της. 

ΙII. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων. 

ΙV. Εργαστηριακές Ασκήσεις (10%) (Διαμορφωτική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα (και σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση και αξιολόγηση εργαλείων, εφαρμογών και υπηρεσιών του διαδικτύου).

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

• Θεοφανίδης Στ. (2002) Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας Μπένου Γ

• Θ. Καλφόπουλος, (επιμ.), Η Ποιοτική Παράδοση στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα Εκδόσεις - Εκθέσεις - Μελέτες, 2003.

• Α. Λυδάκη, Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας, Αθήνα: Καστανιώτης Α.Ε., 2001.

• Τσιπλητάρης Αθ. Μπαμπάλης Θ (2011) Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας Διάδραση

• Φράγγος Χρ 2004 Μεθοδολογία έρευνας και ανάλυση δεδομένων

• Earl Babbie, (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική Α.Ε.

• J W. Creswell  (2012) Εκπαιδευτική έρευνα. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας  Ελλην

• M. Grawitz, Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμοι Α΄ και Β΄, Αθήνα: Βιβλιόπολις Α.Ε.Β.Ε. Προϊόντα Πνευματικής Δημιουργίας, 2006.

• J Mason 2003 Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας Ελληνικά γράμματα  

Επιστημονικά περιοδικά

• Journal of research methods and methodological issues

• Journal of research methods

• Journal of research methods and analytics 

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί, ώστε να εισάγει το φοιτητή στις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία μοντελοποίησης και επίλυσης που χρησιμοποιούνται για υποστήριξη και λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναδεικνύονται και τεκμηριώνονται, με αυστηρότητα και τα απαραίτητα διδακτικά παραδείγματα όλες οι σημαντικότερες σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές που πρωταγωνιστούν στο διεθνές προσκήνιο, σε καθεστώς βεβαιότητας ή αβεβαιότητας, όπως οι μέθοδοι ELECTRE, PROMETHEE και η πολυκριτήρια θεωρία αξίας/χρησιμότητας. Παρέχονται γνώσεις σε μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης για τον αποτελεσματικό χειρισμό προβλημάτων απόφασης “πραγματικού κόσμου”. Επίσης εξηγούνται οι αρχές της θεωρίας πολυκριτήριας ανάλυσης και ο ρόλος τους στη διαδικασία Υποστήριξης Αποφάσεων. 

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές σφαιρική αντίληψη της επιστημονικής προσέγγισης των αποφάσεων, να κατανοήσουν το ρόλο της επιστήμης στην άσκηση αποτελεσματικού μάνατζμεντ, αλλά και την τέχνη της εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη. 

Πιο συγκεκριμένα με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

• Κατανοεί τη διαδικασία της μοντελοποίησης ενός προβλήματος και τη διαδικασία λήψης μίας απόφασης σε συνθήκες απόφασης με βάση ένα ή και περισσότερα κριτήρια

• Συνδυάζει μεθόδους Λήψης Αποφάσεων σε συνθήκες παρουσίας ενδεχομένων με γνωστές και άγνωστες πιθανότητες έκβασης και τον τρόπο χρήσης αυτών των μεθόδων

• Εφαρμόζει αποδοτικά τις τεχνικές της Λήψης Αποφάσεων σε Ομάδες Αποφασιζόντων

• Αξιοποιεί τη χρήση ειδικού λογισμικού για την ενεργό υποστήριξη πολυκριτήριων αποφάσεων  σε επιχειρησιακά προβλήματα

• Προσδιορίζει τη διαδικασία εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων και των σχετικών γνώσεων στην διερεύνηση προβλημάτων, αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων, και διαμόρφωση προτάσεων

• Σχεδιάζει και να υποστηρίζει την ανάπτυξη εύχρηστων και ολοκληρωμένων Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγικό Μέρος στα Μοντέλα Αποφάσεων

• Ανατομία Προβλημάτων Απόφασης 

• Γενική Μεθοδολογία Μοντελοποίησης 

• Εισαγωγικά Παραδείγματα Μοντελοποίησης

• Η Έννοια της Προτίμησης

• Συνεπής οικογένεια κριτηρίων

•Υπολογισμός βαρών κριτηρίων

• Απλά Μοντέλα Διακριτών Αποφάσεων 

• Λεξικογραφική Μέθοδος 

• Συνάρτηση Αξιών 

• Πολυκριτήριες Μέθοδοι ELECTRE 

• Μέθοδοι PROMETHEE

• Αναλυτική-Συνθετική Προσέγγιση

• Μέθοδοι UTA και το Σύστημα MINORA 

• Ανάλυση Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα

• Διαδικασίες λήψης Ομαδικών Αποφάσεων

• Αρχές Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων - Σχεδίαση - Διαδικασία Ανάπτυξης - Υποσυστήματα 

• Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

• Τεχνητή Νοημοσύνη & Έμπειρα Συστήματα 

• Βασιζόμενα στη Γνώση Συστήματα Υποστληριξης Αποφάσεων 

• Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

-Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων απόφασης «πραγματικού κόσμου»

• Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης του τρόπου μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων απόφασης.

• Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθή εφαρμογή μεθοδολογιών και πρακτικών μοντελοποίησης των προβλημάτων, ο βαθμός ανάλυσης το προτεινόμενου μοντέλου, η παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης .

-Ερωτήσεις κρίσεως σχετικά με διάφορα θέματα – προσεγγίσεις των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων και των οργανισμών

• Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

• Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική προσέγγιση των απαντήσεων 

Ατομική Εργασία (30 %). Μοντελοποίηση και επίλυση δύο προβλημάτων απόφασης “πραγματικού κόσμου”. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε μεθόδους και εργαλεία μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων απόφασης με πολλαπλά κριτήρια.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός κατανόησης της διαδικασίας μοντελοποίησης, η ικανότητα αντίληψης των πραγματικών διαστάσεων ενός προβλήματος απόφασης, η ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής μεθόδων μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα χρήσης εργαλείων επίλυσης προβλημάτων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση αυτής. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Σίσκος Ι., (2008), Μοντέλα αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 

2. Ματσατσίνης Ν, (2010),  Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2010

3. Σίσκος Ι., Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2η Έκδοση, 2000.

4. Figueira J., S. Greco and M. Ehrgott (2005),  Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer.

5. Boy B.,(1985)  Methods Multicriteres d’Aide a la decision Economica 

6. Γ. Πραστάκος. (2000), Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας,  Εκδόσεις Σταμούλης. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. European Journal of Operational Research  – Elsevier

2. OPERATIONAL RESEARCH An International Journal - Springer

3. Operations Research – INFORMS

4. Management Science – INFORMS

5. Computers & Operations Research - Elsevier

6. EURO Journal on Decision Processes - Springer 

Διοικητική Λογιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις   και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 

• Διαχειρίζονται τα λογιστικά στοιχεία για εσωτερική χρήση

• Συνθέτουν και να ελέγχουν τους προϋπολογισμούς

• Αποτιμούν  τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποθέματα της Επιχείρησης

• Αποτιμούν  και να αναλύουν το κόστος των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

• Αξιολογούν της εταιρικής διοίκηση 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εβδομάδα 1η 

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική- Διαφορές Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής – Ανάγκες οικονομικής πληροφόρησης της Διοίκησης – Διοικητική Λογιστική και πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης

Εβδομάδα 2η 

Έννοια του Κόστους – Διακρίσεις Κόστους- Λειτουργικό κόστος της επιχείρησης 

Εβδομάδα 3η 

Κόστος στις Λογιστικές Καταστάσεις και ροή Κόστους- Κοστολόγηση και λήψη Αποφάσεων – Συμπεριφορά Κόστους

Εβδομάδα 4η 

Μέθοδος κοστολόγησης – Αντιμετώπιση των Γενικών Βιομηχανικών εξόδων

Εβδομάδα 5η 

Κοστολόγηση βάση των δραστηριοτήτων 

Εβδομάδα 6η  

Κοστολόγηση – Διοικητικός Έλεγχος και Διοικητική Λογιστική 

Εβδομάδα 7η 

Ανάλυση κόστους και αποφάσεις τιμολόγησης 

Εβδομάδα 8η 

Έννοια του προϋπολογισμού – Τύπος προϋπολογισμών 

Εβδομάδα 9η 

Σύνταξη προϋπολογισμών πωλήσεων , λειτουργίας και Γενικού Προϋπολογισμού

Εβδομάδα 10η 

Σύνταξη προϋπολογισμού επενδύσεων Balance scorecards 

Εβδομάδα 11η 

Θεωρητικές προσεγγίσεις στη Διοικητική Λογιστική 

Εβδομάδα 12η 

Κριτικές θεωρίες για τη Διοικητική Λογιστική

Εβδομάδα 13η 

Τελική εξέταση του μαθήματος 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)  που περιλαμβάνει ερωτήσεις επιλογής

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Δημητράς Α., Μπάλας Α (2009),  Διοικητική Λογιστική, Εκδ, Gutenberg, Αθήνα

2.Φίλιος Β., (2013), Διοικητική Λογιστική, Εκδ ΟΠΑ, Αθήνα

3.Garrison.R., Noreen. E., (2003), Διοικητική Λογιστική, Εκδ  Παπαζήση, Αθήνα

Οικονομικός Σχεδιασμός

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η μεθοδική παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού και των βασικών παραμέτρων που οδηγούν στην ολοκλήρωση και την επιτυχή εφαρμογή του.Οι φοιτητές θα είναι σε θέση με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν την υλοποίηση του οικονομικού σχεδιασμού μιάς επιχειρήσεως.Οι θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με τις πολλαπλές πρακτικές προσεγγίσεις μέσα από την μελέτη περιπτώσεων θα δώσουν την δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διάφορες παραμέτρους ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία την κατάρτιση του οικονομικού σχεδιασμού της επιχειρήσεως.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

-  Επιλέξει τους στόχους της επιχειρήσεως για το επόμενο οικονομικό έτος

-  Προσδιορίσει τις μεταβλητές και να εκτιμήσει τον κίνδυνο

-  Συντάξει τους επί μέρους προϋπολογισμούς των διαφόρων τμήματων

-  Προσδιορίσει τις ταμειακές ροές που αναμένονται

-  Συντάξει τον τελικό προϋπολογισμό της επιχειρήσεως

-  Προσδιορίσει τον βαθμό ευαισθησίας της μεταβολής του αναμενόμενου οικονομικού

    αποτελέσματος 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Οικονομικός Σχεδιασμός

2. Τεχνικές Αριστοποιήσεως του Οικονομικού Αποτελέσματος

3. Ανάλυση του Κινδύνου

4. Το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα της Επιχειρήσεως

5. Η Επιχειρηματική Απόφαση

6.Βασικές Αρχές στη Κατάρτιση του Προϋπολογισμού

7.Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για την κατάρτιση του οικονομικού σχεδιασμού

8.Σχεδιασμός και πρόβλεψη Πωλήσεων

9.Σχεδιασμός Κεφαλαιακών Αναγκών

10.Αναθεωρημένος Οικονομικός Σχεδιασμός 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

   - Ανάπτυξη  θεωρητικών ερωτήσεων

Σκοπός Αξιολόγησης¨: Ο έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η ορθότητα,η σαφήνεια και η πληρότητα των απαντήσεων

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (70%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

       1.    Αληφαντής Γ. (2002), Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως,  εκδ. Μπένος, Αθήνα.

       2. Αποστολόπουλος Ι. (2007),Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως, 

            εκδ. Σταμούλης, Αθήνα. 

       3. Βενιέρης Γ.,Κοέν Σ., Κωλέτση Μ. (2005), Λογιστική Κόστους-Αρχές και Εφαρμογές,

            εκδ. Ιωαννίδου,Αθήνα.

       4.Γαρουφάλης Κ., (2016), Οικονομικός Προγραμματισμός Επιχειρήσεων-

           Μορφές Αγορών,Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Χρηματοοικονομική

           Ανάλυση,Κατάρτιση Προϋπολογισμών εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

        5.Καραθανάσης Γ.,Δράκος Α. (2010), Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων,

            εκδ.Μπένος, Αθήνα.

        6. Πραστάκος Γρ. (2006), Διοικητική Επιστήμη,  εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

        7.Σακέλλης Εμμ., (1988), Ο Ισολογισμός των ΑΕ και ΕΠΕ, τόμος Α και Β, εκδ. Πάμισος,

             Αθήνα.

        8.Weston F.,-Bringham E. (1986), Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής

             Διαχείρισηςκαι Πολιτικής,  εκδ.Παπαζήσης, Αθήνα.

 

ΙΙ. ΞΕΝΗ

        9.  Arnold G, (2005), Corporate Financial Management, 3rd ed.,Prentice Hall

       10. Bodie,Z.and Merton R. (2000), Finance, Prentice Hall.

       11. Elliot B., Elliot J., (2004), Financial Accounting and Reporting, 8th ed., Prentice Hall.

       12. Nugus S., Finacial Planning Using Excel, 2nd ed., CIMA

       13. Ross S., Westerfield,J., Jaffe J., (2006,) Corporate Finance, 8th ed., McGraw Hill. 

Δημόσια Διοίκηση

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση

- αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των θεσμών τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης

- περιγράφουν τον θεσμικό ρόλο της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης

- διακρίνουν τα λειτουργικά προβλήματα που εμφανίζονται σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης

- αναλύουν τους βασικούς κανόνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης

- αξιολογούν τη συμβολή της Δημόσιας Διοίκησης στον πολίτη διοικούμενο

- υπολογίζουν το δημόσιο συμφέρον

- συσχετίζουν τα προβλήματα που εμπίπτουν σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης

- χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν προτάσεις και επιχειρήματα σε σχέση με την επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων που εμφανίζονται στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης

- αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πολίτη 

Περιεχόμενο Μαθήματος

-Εννοιολογική προσέγγιση της Δημόσιας Διοίκησης

-Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης

-Αρχές που διέπουν τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης

-Ανεξάρτητες αρχές Δημόσιας Διοίκησης

-Η Οργάνωση της Κεντρικής Διοίκησης

-Η Διοικητική αποκέντρωση

-Περιφερειακή ανάπτυξη

-Το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης

-Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

-Η τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Οι αδυναμίες της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Η δημόσια Διοίκηση και οι Πολίτες

-Ειδικά λειτουργικά προβλήματα στη Δημόσια Διοίκηση

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση (80%)

Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων. 

Προφορική Παρουσίαση (20%) (Ενδιάμεση Αξιολόγηση)

Η διαδικασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης περιλαμβάνει απαντήσεις των φοιτητών σε προβλήματα που τους τίθενται μετά από κάθε διάλεξη. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη κύρια Βιβλιογραφία :

Ντάνος Αν. (2014). Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

Κόντης Θ. (2000). Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

 

-Προτεινόμενη δευτερεύουσα Βιβλιογραφία :

Μακρυδημήτρης Αντ. (2010). Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Φλωράτος Χ. (1998). Η Δημόσια Διοίκηση από μια άλλη ματιά. Αθήνα.

Βάσεις Δεδομένων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σήμερα βασίζεται στην τεχνολογία των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Οι Βάσεις Δεδομένων θεμελιώθηκαν στις αρχές της Σχεσιακής Άλγεβρας και περιλαμβάνουν νόμους και κανόνες που διέπουν τόσο τη λειτουργία τους όσο και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα διδαχθούν οι θεμελιώδεις αρχές των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων και ακολούθως θα αναλυθούν διεξοδικά οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών σε Συστήματα Διαχείρισης  Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Επίσης θα διδαχθεί η γλώσσα προγραμματισμού SQL για τις Βάσεις Δεδομένων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος oι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να περιγράφουν τη λειτουργία της Βάσης Δεδομένων σε μια επιχείρηση ή οργανισμό και να προσδιορίζουν τη χρηστικότητά της στη Διαχείριση των Δεδομένων.

• Να εξηγούν και να τεκμηριώνουν πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι Βάσεις Δεδομένων σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.

• Να σχεδιάζουν συστήματα Βάσεων Δεδομένων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις τεχνικές του Σημασιολογικού, Λογικού και Φυσικού Σχεδιασμού.

• Να συντάσσουν με ευχέρεια εντολές σε Standard Query Language για τη Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων και την εκτέλεση ερωτημάτων.

• Να αναπτύσσουν εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων σε όλα τα δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (SQL SERVER, ORACLE, MySQL, ACCESS).

• Να αναπτύσσουν εφαρμογές διεπαφής για γραφικό παραθυρικό περιβάλλον (client-server) και για περιβάλλον WEB (n-tier).

• Να εφαρμόζουν τεχνικές προστασίας των δεδομένων από εξωτερικούς παράγοντες όσο και από αστοχίες του εξοπλισμού. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

•Εφαρμογές βασισμένες στα Αρχεία

•Περιορισμοί των Συστημάτων που βασίζονται στα Αρχεία

•Οι Βάσεις Δεδομένων και τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

•Πλεονεκτήματα των Βάσεων Δεδομένων

•Μειονεκτήματα των Βάσεων Δεδομένων

 Θεμελίωση των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

•Αρχιτεκτονική Τριών Επιπέδων ANSI-SPARC

•Ανεξαρτησία δεδομένων των τριών επιπέδων

•Η γλώσσα προγραμματισμού των Βάσεων Δεδομένων

•Λειτουργίες των Βάσεων Δεδομένων

•Βασικές έννοιες και ορισμοί  του Σχεσιακού Μοντέλου

•Ορισμός των Σχέσεων στις Βάσεις Δεδομένων

•Οι νόμοι της Ακεραιότητας 

•Όψεις (Views)

 Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων

•Ο κύκλος ζωής ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 

•Σημασιολογικός Σχεδιασμός Β.Δ.

•Λογικός Σχεδιασμός Β. Δ.

•Φυσικός Σχεδιασμός Β.Δ.

•Σχεδιασμός Συναλλαγών για  Β.Δ.

Κανονικοποίηση 

•Κανονικοποιημένη Βάση Δεδομένων

•Τα βήματα της Κανονικοποίησης

•Ορισμός της Λειτουργικής Εξάρτησης

•Οι Νόμοι της Κανονικοποίησης

•Τεχνικές Κανονικοποίησης

•Παραδείγματα - Εφαρμογές

 Πρότυπη Μεθοδολογία Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (Αντικειμενοστραφής Σχεδιασμός)

•Τεχνικές για τον Σημασιολογικό Σχεδιασμό

•Τεχνικές για το Λογικό Σχεδιασμό

•Ο Φυσικός Σχεδιασμός της Β.Δ.

•Μελέτες Περίπτωσης

 (Ανάθεση Εργασιών σε Ομάδες Εργασίας-Αφορά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος)

 Η γλώσσα Προγραμματισμού SQL

•Εισαγωγή στην SQL

•Οι υποδιαρέσεις της SQL (DDL και DML)

•Οι εντολές CREATE, ALTER, DROP TABLE

•Η εντολή ερωτημάτων  SELECT  και οι εφαρμογές της

•Οι συνδέσεις πινάκων  στην SQL

•Διαχείριση Views με την SQL

•Οι εντολές UPDATE, DELETE

•Οι εντολές GRANT και REVOKE

•Παραδείγματα 

 Διαχείριση Ακεραιότητας Βάσεων Δεδομένων

•Η εργασία του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων

•Τεχνικές Διαχείρισης της Ακεραιότητας των Βάσεων Δεδομένων

•Τεχνικές Επαναφοράς Βάσης Δεδομένων

•Μελέτες Περίπτωσης

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη εφαρμογής Βάσης Δεδομένων με τη χρήση ενός από τα παρακάτω ευρείας αποδοχής Συστημάτων Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων:

•MS ACCESS

•SQL SERVER

•ORACLE

•MYSql 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Ασκήσεις που αφορούν το Σχεδιασμό   και ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία - Ανάπτυξη Εφαρμογής (30%)

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Λειτουργικότητα εφαρμογής - 25%

• Πληρότητα της λύσης - 40%

• Τεκμηρίωση της Εφαρμογής - 20%

• Ευχρηστία της εφαρμογής - 15%

ΙΙΙ. Ατομική Εργασία (10%)(Διαμορφωτική)

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων στο εργαστήριο. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Elmasri, Ramez, Navathe, Shamkant B., Fundamentals of Data Base Systems, (Ελληνική Έκδοση)

• Connolly, Thomas M., Begg, Carolyn E., Data Base Systems (Ελληνική Έκδοση)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Journal of Data Base Management, IGI GLOBAL

• International Journal of Intelligent Information and Data Base Systems, INDERSCIENCE Publishers 

Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στην έρευνα ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες στη μελέτη και σύνταξη επιστημονικών κειμένων έτσι ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν στην εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

•Να κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους ερευνητικής προσέγγισης

•Να διερευνούν τη βιβλιογραφία και να είναι σε θέση να συντάσσουν βιβλιογραφική επισκόπηση ενός θέματος με σωστό τρόπο

•Να σχεδιάζουν ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες

•Να επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση σε διάφορες μελέτες περίπτωσης

•Να πραγματοποιούν δειγματοληπτικές μελέτες και να υπολογίζουν το κατάλληλο μέγεθος δείγματος

•Να διακρίνουν τους περιορισμούς της έρευνας 

•Να συγκρίνουν αποτελέσματα ερευνών

•Να εξάγουν επιστημονικά συμπεράσματα για το αντικείμενο που μελετούν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αναφορά στη φιλοσοφία της έρευνας

•Μελέτη βιβλιογραφίας,

•Σχεδιασμός έρευνας-Διατύπωση υποθέσεων

•Αναζήτηση υλικού και στατιστικών δεδομένων

•Καθορισµός της μεθοδολογίας σε διάφορες μελέτες περίπτωσης

•Δειγματοληπτικές έρευνες- Είδη δειγματοληψίας

•Καθορισμός μεγέθους δείγματος

•Κλίµακες μέτρησης των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

•Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερωτηματολογίου

•Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

•Σύγκριση των ευρημάτων µε άλλες έρευνες 

•Συμπεράσματα και διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική): 

Διεξαγωγή έρευνας.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές και της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ποιότητα της μελέτης, (βιβλιογραφία, προσανατολισμός, ανάλυση δεδομένων) καθώς και η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

 

ΙII. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 

ΙV. Εργαστηριακές Ασκήσεις (10%) (Διαμορφωτική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα (και σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση και αξιολόγηση εργαλείων, εφαρμογών και υπηρεσιών του διαδικτύου).

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

•Θεοφανίδης Στ. (2002) Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας Μπένου Γ

•Θ. Καλφόπουλος, (επιμ.), Η Ποιοτική Παράδοση στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα Εκδόσεις - Εκθέσεις - Μελέτες, 2003.

•Α. Λυδάκη, Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας, Αθήνα: Καστανιώτης Α.Ε., 2001.

•Τσιπλητάρης Αθ. Μπαμπάλης Θ (2011) Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας Διάδραση

•Φράγγος Χρ 2004 Μεθοδολογία έρευνας και ανάλυση δεδομένων

•Earl Babbie, (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική Α.Ε.

•J W. Creswell  (2012) Εκπαιδευτική έρευνα. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας  Ελλην

•M. Grawitz, Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμοι Α΄ και Β΄, Αθήνα: Βιβλιόπολις Α.Ε.Β.Ε. Προϊόντα Πνευματικής Δημιουργίας, 2006.

•J Mason 2003 Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας Ελληνικά γράμματα 

 

Επιστημονικά περιοδικά

•Journal of research methods and methodological issues

•Journal of research methods

•Journal of research methods and analytics

 

Διοίκηση Πωλήσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την  ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

•Να αναλύουν τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης του τμήματος πωλήσεων για απόδοση και αύξηση πωλήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 

•Να αξιολογήσουν την σωστή οργανωτική δομή των πωλήσεων ώστε να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. 

•Να εφαρμόζουν  σύγχρονες τεχνικές πώλησης    προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις στο πλαίσιο ενός τέτοιου ρόλου στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον.  

•Να  αποκτήσει το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο σχετικά με τις αρχές, τεχνικές και στρατηγικές της διαδικασίας της προσωπικής πώλησης .

•Να αξιολογούν τις  δυνατότητες για αύξηση των πωλήσεων μέσα από την υιοθέτηση και τη σωστή   χρήση τεχνικών προσωπικής πώλησης.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διδακτικές ενότητες του μαθήματος:

  Ειδικότερα, θα διερευνηθούν ενότητες όπως: 

• τα βήματα ανάπτυξης της διαδικασίας πώλησης, καθορισμός στόχων στην Διοικητική των Πωλήσεων, 

• η χρησιμότητα του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ και πωλήσεων, 

• οι δομές οργάνωσης των δραστηριοτήτων πώλησης, οι τεχνικές διαπραγμάτευσης πωλήσεων, 

• η διαδικασία επιλογής, οργάνωσης και επίβλεψης του ανθρώπινου δυναμικού, 

• η αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, τεχνικές εκπαίδευσης προσωπικού, 

• στρατηγικές μάρκετινγκ με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων εταιρείας, πωλητή και πελατών, 

• τεχνικές λιανικών πωλήσεων 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Μαθήματος 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος:

1. Πωλήσεις και Στρατηγική Μάρκετινγκ 

• Στρατηγικός Σχεδιασμός 

• Διοίκηση Πωλήσεων και Στρατηγική Μάρκετινγκ 

• Μοντέλα Οργάνωσης και Διοίκησης Πωλήσεων 

2. Η Προσωπική Πώληση 

• Οι εξελίξεις στο χώρο της προσωπικής πώλησης 

• Η διαδικασία της προσωπικής πώλησης 

• Πλεονεκτήματα προσωπικής πώλησης 

• Ρόλοι και χαρακτηριστικά πωλητή 

• Τύποι, καθήκοντα, ικανότητες και αδυναμίες πωλητών 

3. Ο Προγραμματισμός των Πωλήσεων 

• Η διαδικασία κατάρτισης προγραμμάτων 

• Εντοπισμός υποψήφιων πελατών 

• Πηγές πληροφοριών 

• Μέθοδοι προγραμματισμού 

• Πρόβλεψη για την επίτευξη στόχων 

• Κατάρτιση προγράμματος πωλήσεων 

• Καθορισμός προτεραιοτήτων 

• Η ανάγκη επικοινωνίας για αποτελεσματικό προγραμματισμό 

4. Η Πώληση 

• Χαρακτηριστικά πώλησης 

• Προετοιμασία πώλησης 

• Τεχνικές προσέγγισης 

• Στρατηγικές και οδηγίες παρουσίασης πώλησης 

• Ταξινομήσεις πωλήσεων/πωλητών 

• Σύγκριση θεωρητικών ταξινομήσεων πωλητών/πωλήσεων 

5. Η Διαδικασία της Επίσκεψης

• Τεχνικές αρχικής προσέγγισης 

• Μέθοδοι ανίχνευσης/διερεύνησης 

• Διαδικασία υποστήριξης απόφασης πελάτη 

• Τεχνικές διαχείρισης αποτυχίας 

• Τεχνικές και απαραίτητες ικανότητες επικοινωνίας στην πώληση 

6. Αντιμετώπιση Αντιρρήσεων

• Ορισμός και είδη αντιρρήσεων 

• Λόγοι αντιρρήσεων 

• Πλεονεκτήματα αντιρρήσεων 

• Τεχνικές διαπραγμάτευσης για αντιμετώπιση αντιρρήσεων 

• Προετοιμασία διαχείρισης αντιρρήσεων 

7. Κλείσιμο Συμφωνίας/Πώλησης

• Αρχές και τεχνικές κλεισίματος συμφωνίας 

• Δοκιμαστικό κλείσιμο συμφωνίας/πώλησης 

• Αποφυγή κλεισίματος συμφωνίας/πώλησης 

• Αρχές πειθούς στο κλείσιμο συμφωνίας/πώλησης 

• Άμεσες ενέργειες μετά το κλείσιμο συμφωνίας/πώλησης 

8. Μετέπειτα Παρακολούθηση

• Ορισμός εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελάτη 

• Στρατηγικές συνεχούς παρακολούθησης πελάτη 

• Αξιολόγηση ποιότητας εξυπηρέτησης πελάτη 

• Στρατηγικές δημιουργίας πιστών πελατών 

9. Ηθικά Ζητήματα στην Προσωπική Πώληση 

• Ορισμός επιχειρηματικής ηθικής 

• Ηθικά ζητήματα των Πωλητών 

• Ο ρόλος της επιχείρησης στην τήρηση κανόνων ηθικής στις πωλήσεις 

• Ηθική και κανονισμοί στις διεθνείς Πωλήσεις 

• Διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων στις πωλήσεις 

10. Κρίσιμα Θέματα στο ξεκίνημα της Επαγγελματικής Καριέρας στις Προσωπικές Πωλήσεις

• Οφέλη και επαγγελματικές προοπτικές πωλητών 

• Πηγές και μέθοδοι εύρεσης εργασίας 

• Προετοιμασία υποψηφίων πωλητών σχετικά με τα κριτήρια και τις μεθόδους αξιολόγησης στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης πωλητών από επιχειρήσεις 

• Μέθοδοι προώθησης της προσωπικότητάς του υποψήφιου πωλητή 

11. Πρόβλεψη Πωλήσεων

• Ορισμοί βασικών εννοιών 

• Η σημασία της πρόβλεψης πωλήσεων 

• Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων 

• Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης μεθόδων πρόβλεψης 

 

12. Καθορισμός Στόχων Πωλήσεων

• Σκοποί και χρήση των στόχων πωλήσεων 

• Χαρακτηριστικά συστημάτων στόχων πωλήσεων 

• Διαδικασία καθορισμού στόχων 

13. Σχεδιασμός Περιοχής Πώλησης

• Η έννοια της περιοχής πωλήσεων 

• Λόγοι καθορισμού περιοχών πωλήσεων 

• Διαδικασία σχεδιασμού περιοχών πωλήσεων 

• Καθορισμός δρομολογίων πωλητών 

14. Καθορισμός Μεγέθους Δύναμης Πωλητών

• Μεθοδολογία καθορισμού ανάγκης ανάπτυξης στόλου πωλητών 

• Παράγοντες καθορισμού μεγέθους δύναμης πωλητών 

• Μέθοδοι καθορισμού μεγέθους δύναμης πωλητών 

15. Οργάνωση Δύναμης Πωλητών

• Σημασία οργάνωσης του δικτύου πωλητών 

• Βασικές αρχές οργανωτικής δομής 

• Τύποι οργάνωσης δύναμης πωλητών 

16. Στρατολόγηση, Επιλογή και Πρόσληψη Πωλητών

• Καθορισμός αρμοδιοτήτων για θέματα επιλογής και πρόσληψης των πωλητών 

• Ανάλυση και περιγραφή της θέσης εργασίας 

• Πηγές άντλησης πωλητών 

• Κριτήρια επιλογής πωλητών 

• Διαδικασία επιλογής πωλητών 

17. Εκπαίδευση Πωλητών

• Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

• Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης 

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος 

• Αλληλεπίδραση επιλογής και εκπαίδευσης πωλητών 

18. Υποκίνηση και Αμοιβή Πωλητών 

• Θεωρίες, παράγοντες και εργαλεία υποκίνησης πωλητών 

• Αμοιβή πωλητών 

• Υποκίνηση και αμοιβή και τύποι πωλητών 

19. Επιτήρηση και Αξιολόγηση Πωλητών 

• Ανάγκη για επιτήρηση και αξιολόγηση 

• Αντικείμενο, ρόλοι, λόγοι, προβλήματα, εργαλεία μέτρησης και παράγοντες καθορισμού επιτήρησης πωλητών 

• Λόγοι, κριτήρια, πηγές πληροφόρησης, ρόλοι και προβλήματα στην αξιολόγηση των πωλητών 

20. Ανάλυση Πωλήσεων Κόστους και Απόδοσης 

• Σημασία, συστατικά και αρχές αξιολόγησης πωλήσεων 

• Ανάλυση πωλήσεων 

• Ανάλυση κόστους 

• Ανάλυση απόδοσης 

21. Μοντέλα και Εμπειρίες που αφορούν την Απόδοση και την Ικανοποίηση από την Εργασία στο χώρο των Πωλήσεων 

• Μοντέλο προσδιορισμού απόδοσης - ικανοποίησης πωλητή 

• Μοντέλα μέτρησης απόδοσης και ικανοποίησης πωλητών 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με θέματα πωλήσεων  

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (20%) 

ΙΙΙ. Προφορική Παρουσίαση (20%) 

Η εργασία συνίσταται στη δημιουργία και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλάνου πωλήσεων (περιγραφή εταιρείας, Ανάλυση Αγοράς, Στρατηγική Πωλήσεων, Στελέχωση και λειτουργίες, Οικονομικές προβλέψεις, Πωλήσεις)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Kυριαζόπουλος Π.    Ζαίρης  Α.  (2005) Τεχνικές Πωλήσεων  Εκδόσεις: Σύγχρονη Εκδοτική Αθήνα

 

 Διεθνή περιοδικά 

 Journal of the Academy of Marketing Science http://jam.sagepub.com

 

Διεθνές MARKETING

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη, e-class μέσω ιστοσελίδας
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στη διεθνή αρένα αποτελούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο προκειμένου να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές/τριες τις θεωρητικές βάσεις προκειμένου να ειδικευθούν σε θέματα σχετικά με το παγκόσμιο marketing και την διαδικασία επικέντρωσης και αναζήτησης ευκαιριών marketing στις παγκόσμιες αγορές. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των ξένων αγορών, τα δίκτυα προβολής και διανομής στις ξένες αγορές και τις εξαγωγικές διαδικασίες. Επιπλέον το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να ενημερωθούν για τις σύγχρονες διαστάσεις στο παγκόσμιο marketing. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν μία εμπεριστατωμένη εκτίμηση του θεωρητικού πλαισίου του Διεθνούς και Παγκόσμιου Μarketing.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

•Κατανοούν το πώς αναπτύχθηκε η παγκόσμια οικονομία τις  τελευταίες δεκαετίες

•Κατανοούν την επίδραση της παγκοσμιοποίησης 

•Aξιολογούν τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του προσδιορισμού της διοίκησης και της απόδοσης marketing

•Κατανοούν τους παράγοντες που υποστηρίζουν ή παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες marketing

•Αναλύουν και να συνθέτουν τρόπους μέσω των οποίων δομείται η στρατηγική marketing σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και της δημιουργίας προϊόντων καταναλωτή στις παγκόσμιες αγορές

•Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους μέσω ενός  διεθνούς πλάνου  μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που πρόκειται να εισαχθούν σε μια συγκεκριμένη ξένη χώρα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (Το Πολιτικό και Οικονομικό περιβάλλον στο Διεθνές και Παγκόσμιο Μarketing Παγκόσμιες δημογραφικές τάσεις

Πληθυσμός, GDP, κατά κεφαλήν εισόδημα, εμπορικό ισοζύγιο, δημογραφικά στοιχεία. Διαχρονική εξέλιξη των κύριων δεικτών)

Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ευκαιρίες στο Παγκόσμιο Marketing Μέγεθος, τάση (ανάπτυξη ή μείωση), ανταγωνισμός και μερίδια αγοράς, κυριότερα κανάλια διανομής, εμπορικές / τιμολογιακές πολιτικές).

Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

Δ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ - Ανάλυση πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της αγοράς – στόχου και ειδικά των παραμέτρων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποδοχή του συγκεκριμένου προϊόντος. -Ανάλυση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων λαμβάνοντας υπόψη την αγορά προέλευσης και τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω προϊόντος.

Ε) ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΤΟΧΕΥΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Μικρο-ανάλυση του υπό εξέταση κλάδου: Βασικά χαρακτηριστικά καταναλωτών και των αναγκών που αναζητούν να ικανοποιήσουν, εντοπισμός των κύριων τμημάτων με βάση της παραπάνω παραμέτρους. Επιλογή του τμήματος – στόχου. Ανάλυση των λόγων επιλογής. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου τοποθέτησης του προϊόντος. Επεξήγηση του τρόπου σύνδεσης των χαρακτηριστικών του προϊόντος με τις ανάγκες που αναζητούν οι καταναλωτές.

ΣΤ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ -Προϊόν: Περιγραφή των κυριότερων αποφάσεων οι οποίες σχετίζονται με το προϊόν. Ορισμός “brand name” στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι προκαθορισμένο. -Τιμολογιακή πολιτική: Τιμολογιακή πολιτική, ανά κανάλι εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Αιτιολόγηση των επιλογών. - Δίκτυα διανομής: Περιγραφή της προτεινόμενης στρατηγικής διανομής του προϊόντος και αιτιολόγησή της. -Προώθηση: Πλήρης περιγραφή του πλάνου παγκόσμιας προώθησης και επικοινωνίας του προϊόντος (κόστος, χρονοδιάγραμμα, προτεινόμενα μέσα, κύριες ιδέες)

Ζ) Επιλογή Αγορών και Εναλλακτικές μορφές εισόδου στις διεθνείς αγορές 

Η) Παγκόσμια Οργανωσιακή δομή και διοίκηση marketing

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με θέματα διεθνούς marketing  

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) Η εργασία συνίσταται στη δημιουργία και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing είτε για το λανσάρισμα ενός ελληνικού προϊόντος σε μια επιλεγμένη ξένη αγορά είτε για το λανσάρισμα ενός επιλεγμένου ξένου προϊόντος στην ελληνική αγορά.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1 Απαιτούμενα Βοηθήματα 

Philip R. Cateora, John L. Graham,  Διεθνές Μάρκετινγκ: Εκδόσεις Παπαζήση, 10η Αμερικανική έκδοση,  2003, Τόμοι Α’ και Β’

 

Bishop, B. (1999), Global Marketing for the Digital Age, NTC Business Books, Chicago, IL, • Buckley, P., Casson, M. (1976), The Future of Multinational Enterprise, Macmillan, London, 

Douglas, S., Craig, M. (1995), Global Marketing Strategy, McGraw-Hill, New York, NY, 

 

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Τμήματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της τη Συμπεριφορά του Καταναλωτή, καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

 

 • Απεικονίσει τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών.
 • Εξηγήσει τις θεωρητικές έννοιες που αφορούν την ψυχολογία του καταναλωτή.
 • Κατανοήσει το ρόλο της συμπεριφοράς των καταναλωτών στο μάρκετινγκ.
 • Κατανοήσει την ουσία του πώς οι καταναλωτές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και να αξιολογήσει τις σχετικές επιπτώσεις αυτών για τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ.
 • Προσδιορίσει τις ποιοτικές – ποσοτικές μεθόδους για τη μέτρηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών.
 • Κατανοήσει τη διαχειριστική σημασία της μελέτης της συμπεριφοράς του Καταναλωτή σε μια ανταγωνιστική αγορά και πώς η  Συμπεριφορά του Καταναλωτή μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικής στρατηγικής.

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

 • Εισαγωγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτή. 
 • θεμελιώδεις αρχές και έννοιες της συμπεριφοράς του καταναλωτή. 
 • Μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτή.
 • Στάσεις συμπεριφοράς καταναλωτή.
 • Εξωτερικές επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς. 
 • Σύνδεση της συμπεριφοράς του καταναλωτή με το μάρκετίνγκ.
 • Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική μάρκετίνγκ.
 • Διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων. 
 • Θεωρία και μέθοδοι τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών. 
 • Στάδια λήψης αγοραστικών αποφάσεων. 
 • Σύγχρονοι τρόποι ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς με βάση τα χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. 
 • Ικανοποίηση του καταναλωτή. 
 • Συμπεριφορά του καταναλωτή έναντι της καινοτομίας. 
 • Παράγοντες επιρροής της καταναλωτικής συμπεριφοράς. 
 • Αντίληψη, μάθηση και στάσεις του καταναλωτή.
 • Δημογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή.
 • Η σημασία των πληροφοριών στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή.
 • Ικανοποίηση – δυσαρέσκεια του καταναλωτή.
 • Δείκτες ικανοποίησης καταναλωτών.
 • Προστασία καταναλωτή.

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

 

Γραπτή τελική εξέταση (50%) η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και Επίλυση Προβλημάτων. Η εξέταση πραγματοποιείται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

Ομαδική Εργασία (40 %). Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή.

 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες που σχετίζονται με την έρευνα συμπεριφορά του καταναλωτή και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: o βαθμός ικανοποίησης των παρακάτω : Υιοθέτηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας, ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και ηγετικών ικανοτήτων, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση από τα μέλη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας, κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των προδιαγραφών που τέθηκαν, δέσμευσή για συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες, συμμετοχή κατά τη συλλογή και την αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και στη προετοιμασία των γραπτών κειμένων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση αυτής.

 

Δημόσια Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας. (10 %).

 

Σκοπός αξιολόγησης: Η δημόσια παρουσίαση της ομαδικής εργασίας από το σύνολο των συμμετεχόντων της ομάδας σε κοινό 

Κριτήρια αξιολόγησης: Η χρήση σύγχρονου λογισμικού παρουσιάσεων, η ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα  και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα, χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση, ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

 

Μπάλτας Γ., Παπασταθοπούλου Π., Συμπεριφορά Καταναλωτή: Αρχές- Στρατηγικές-Εφαρμογές, Rosili, Αθήνα,2013.

Σιώμκος Γ., Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2011

Μαγνήσαλης, Κ. Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1997.

 

Ξενόγλωσση

 

Blackwell, R.D., Miniard, P.W., Engel, J.F. (2001). Consumer Behavior (9th edition). Fort Worth: Harcourt College Publishers.

Hawkins I. Del et al, (2004), Consumer Behavior – Building Marketing Strategy, 9th Edition, Boston: Mc Graw Hill-Irwin.

Hoyer W. D., Macinnis D. J., (2009), Consumer Behavior, fifth edition, South Western, USA.

Martin Evans, Gordon Foxall and Ahmad Jamal, Consumer Behaviour, John Wiley and Sons Ltd, 2009.

Peter P.J., Olson J.., Grunert G.K., (1999), Consumer Behavior and Marketing Strategy, European Edition, McGraw Hill

Schiffman G. L., Kanuk L. L.0 (2004), Consumer Behavior, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., (2002), Consumer Behavior: A European Perspective, 2nd Edition, Financial Times, Prentice Hall.

Solomon, M., (2007), “Consumer Behavior: Buying, Having and Being”, Fifth edition, Pearson International Edition.

-Διαδικτυακό Υλικό:

 

http://www.efpolis.gr

http://www.kepka.org

http://www.synigoroskatanaloti.gr

http://www.ekpizo.gr

http://www.inka.gr

http://www.biozo.gr

http://www.beuc.org

http://ec.europa.eu/consumers

http://www.consumersinternational.org

http://www.anec.eu

http://pomek.gr

http://www.newinka.gr

 

 

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

 

Journal of Consumer Research.

Journal of Consumer Marketing – Emerald.

International Marketing Review - Emerald.

International Journal of Consumer Studies – Wiley.

Journal of Consumer Behaviour – Wiley.

Journal of Consumer Psychology – Elsevier.

 

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σπουδαιότητα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος που θα βασίζεται στη σύνθεση των επιμέρους επικοινωνιακών λειτουργιών μιας επιχείρησης όπως του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των δημοσίων σχέσεων, της προώθησης πωλήσεων, του άμεσου μάρκετινγκ, της προσωπικής πώλησης και της προώθησης της δημοσιότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

1.Αναγνωρίσουν τη σημασία της ολοκληρωμένης επικοινωνίας στη διαχείριση της εταιρικής επικοινωνίας.

2.Διακρίνουν τη σημασία της έννοιας της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ στη ψηφιακή εποχή. 

3.Συγκρίνουν τη συνεισφορά κάθε μιας επικοινωνιακής λειτουργίας στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιών. 

4.Αναπτύσσουν ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

5.Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα διαφόρων στρατηγικών ολοκληρωμένης επικοινωνίας μέσω της ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Eνότητες:

-Εισαγωγή στην έννοια  της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ και της σημασίας της στην ψηφιακή εποχή.

-Ο ρόλος της ολοκληρωμένης επικοινωνίας στον επικοινωνιακό προγραμματισμό.

-Ο ρόλος και η αξιοποίηση του μίγματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, άμεσο μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, χορηγία, ψηφιακό μάρκετινγκ) στον επικοινωνιακό προγραμματισμό

-Στάδια ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής στρατηγικής (έρευνα, τμηματοποίηση, τοποθέτηση, δημιουργικό, πλάνο για τα μίντια, αξιολόγηση-αποτελέσματα)

-Διαχείριση σχέσεων με διάφορες ομάδες κοινού.

-Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών ολοκληρωμένων προγραμμάτων μάρκετινγκ  

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι.  Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

-Επίλυση προβλημάτων 

-Συγκριτική αξιολόγηση συνεισφοράς πτυχών επικοινωνιακών μέσων και λειτουργιών  στη αποτελεσματικότητα του προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής 

 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει: 

Γραπτή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση μελέτης περίπτωσης 

 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές  και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

•Belch, G. & Belch, M. (2012), Διαφήμιση και Προώθηση: Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (8η Έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

•Schultz, D., Patti C, Kitchen P. (eds.) (2011). Integrated Marketing Communications in the 21st Century, Routledge, London.  

•Caywood, Clarke (2011). The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Communications,  2nd ed., McGraw-Hill. 

•Blakeman Robyn (2007). Integrated Marketing Communication: Creative Strategy from Idea to Implementation. Rowman & Littlefield Publishers. 

•Wilson, L., & Ogden, J. (2008). Strategic communications planning for effective public relations and marketing (5th ed.). Dubuque, Iowa: Kendall Hunt Publishing Company.

•Hendrix, J. (2008), Δημόσιες Σχέσεις: Μελέτες Περιπτώσεων, Γ. Παρίκος & Σία Ε.Ε., Αθήνα. 

•Reis, Al and Trout, Jack (2000). Positioning. The Battle for your mind. McGraw-Hill.

 

Επιλεγμένα άρθρα από επιστημονικά περιοδικά όπως 

•Corporate Reputation Review 

•Journal of Advertising

•Journal of Advertising Research 

• Journal of Business Research

•Journal of Promotion Management

•Journal of Marketing Communications 

•Journal of Marketing Management 

•Journal of Communication Management

•International Journal of Advertising 

•Public Relations Review 

•Strategic Communication Management

7o Εξάμηνο

Θεσμοί Ευρωπαικής Ενωσης

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εδραιώσει την αντίληψη για τη σημασία του θεσμικού οικοδομήματος και ειδικότερα των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε για την διαμόρφωση της πραγματικότητας και του πλαισίου εντός του οποίου κινούνται οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις,  χωρίς την σαφή επίγνωση της οποίας οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση είναι αναποτελεσματική.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί :

•Να διακρίνουν τους θεμελιώδεις κανόνες και αρχές του Δικαίου της E.E,  που συγκροτούν το περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται να κινηθούν και να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις, αφού το ενωσιακό δίκαιο έχει ισχύ εσωτερικού δικαίου.

•Να εφαρμόζουν διαδικασίες και κανόνες ενώπιον των διαφόρων οργάνων της Ε.Ε. ιδίως μάλιστα σχετικά σχετικούς με την εφαρμογή του Ανταγωνισμού.

•Nα   κατηγοριοποιούν και να συνθέτουν τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

•Να εκτιμούν και να αξιολογούν την σημασία στην καθημερινή δράση και σε κάθε μελλοντική προοπτική. τόσο του δικαίου και των θεσμών της Ε.Ε. όσο και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνουν στο πλαίσιο της Ε.Ε. οι  ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ίδρυση και εξέλιξη των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων

•Σκοποί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα επιτεύξεως αυτών

•Tα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•Ευρωπαϊκές πολιτικές και όργανα της Ε.Ε.

•Αρχές που διέπουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο

•Θεσμικό πλαίσιο υπό την έννοια της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών-μελών

•Η δικαστική προστασία

•Θεμελιώδεις  ενωσιακές ελευθερίες

•Ανταγωνισμός

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση  (50%) που περιλαμβάνει: 

θεωρητική και  πρακτική ενότητα  με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης

•Ατομική Εργασία (15%)

•Ομαδική Εργασία (15%)

•Προφορική παρουσίαση (20%) 

Επίλυση προβλημάτων με την μορφή περιπτώσεων εφαρμογής και υποβολή των σπουδαστών σε προφορική δοκιμασία με σχετικές ερωτήσεις και με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας τους επί της θεωρητικής και πρακτικής ύλης του μαθήματος, στην διάρκεια των παραδόσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Μπαμπαλιούτας Λ. (2014), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., Εκδόσεις Σάκκουλα

Πλιάκος, Α. (2006), Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε.

Κοτσίρης, Λ. (2012), Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα.

Μούσης, Ν. (2011), Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Παπαζήση.

Κανελλόπουλος, Π. (2010), Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Σάκκουλα.

Καρύδης, Γ. (2004), Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα.

Peterson, J., Shackleton, M. (2012), The Institutions of the European Union, Oxford University Press

Ruelling, M.H., Ioannou-Naoum-Wokoun, K. (2010), Die Europäische Union: Geschichte, Institutionen, Recht, Politiken, Europäischer HochSchul Verlag GmbH & Co

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Ευρωπαίων Πολιτεία, Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕΔ), Εκδ. Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού & Οικονομικού Δικαίου 

 

Επιχειρηματική Δεοντολογία και Ηθική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

- γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν την επιχειρηματική δεοντολογία και ηθική

- αναγνωρίζουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισμού

- περιγράφουν τις ιδιαίτερες δραστηριότητες του σύγχρονου μάνατζερ

- διακρίνουν τα προβλήματα από τις εφαρμογές των αρχών της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής

- αναλύουν τους βασικούς κανόνες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα των σύγχρονων οργανισμών από την εφαρμογή της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής

- αξιολογούν τις αρχές και τις αξίες του κώδικα της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής

- υπολογίζουν την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων από την αξιοποίηση του κώδικα επιχειρηματικής ηθικής και κοινωνικής ευθύνης

- χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν προτάσεις και επιχειρήματα που συνδέονται άμεσα με την πιστή εφαρμογή της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής

- προβλέπουν τις προοπτικές που συνδέονται με την αξιοποίηση του κώδικα επιχειρηματικής ηθικής

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

-Σύγχρονη προσέγγιση της διοικητικής των επιχειρήσεων και οργανισμών

-Διοικητικά μορφώματα

-Ο σύγχρονος ρόλος και η αποστολή των διοικητικών στελεχών

-Οι σύγχρονες τάσεις ηγεσίας

-Τύποι ηγετών

-Μέθοδοι διοίκησης

-Συστήματα και διαδικασίες διοίκησης

-Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας των επιχειρήσεων

-Διοικητική δεοντολογία και επαγγελματική κατάρτιση

-Εταιρική και κοινωνική ευθύνη

-Οργανωτική κουλτούρα

-Ειδικά διοικητικά προβλήματα και τεχνικές επίλυσής τους

-Κριτική διάσταση επιχειρηματικής δεοντολογίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική γραπτή Εξέταση (80%) (Συμπερασματική)

Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων.

Προφορική Παρουσίαση (20%) (Διαμορφωτική)

Η διαδικασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης περιλαμβάνει απαντήσεις των φοιτητών σε προβλήματα που τους τίθενται μετά από κάθε διάλεξη.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ντάνος Αν. (2015).Επιχειρηματική δεοντολογία και Πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική. 

-Προτεινόμενη δευτερεύουσα Βιβλιογραφία :

•Ντάνος Αν. - Μαντάς Νικ. - Κακούνης Παν. (1992). Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική. Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική. 

 

Στρατηγική Επιχειρήσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 6
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια και λειτουργία της στρατηγικής και του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού.   Οι φοιτητές θα μυηθούν στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής και τα στάδια της διαμόρφωσης, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εταιρικών στρατηγικών επιλογών,  και θα είναι σε θέση να κρίνουν την καταλληλότητα των επιλογών ανάλογα με τις περιστάσεις και το πρόβλημα που προκύπτει.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη κριτική ανάλυση θεωρητικών εννοιών και στην ανάλυση μελετών περίπτωσης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 

1.Αναγνωρίσουν τη σημασία της επιχειρησιακής στρατηγικής.

2.Διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από επιχειρήσεις 

3.Εξετάζουν την δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα 

4.Αναπτύσσουν την κριτική σκέψη με την βιβλιογραφική εστίαση σε μια θεωρητική έννοια 

5.Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα διαφόρων στρατηγικών μέσω της ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενδεικτικές ενότητες:

-Εισαγωγή στη έννοια και τις πτυχές της στρατηγικής 

-Θεωρητικές προσεγγίσεις στη επιχειρησιακή στρατηγική 

-Ομάδες διακύβευσης συμφερόντων (stakeholders) και στρατηγική στόχευση- εταιρική διακυβέρνηση  

-Κουλτούρα και στρατηγική 

-Στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επιχειρηματικής μονάδας και επιχείρησης 

-Στρατηγικές επέκτασης δραστηριοτήτων σε προϊόντα και αγορές 

-Στρατηγική διεθνοποίησης

-Αξιολόγηση στρατηγικών 

-Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών επιχειρησιακής στρατηγικής

Αξιολόγηση Φοιτητών

I. Γραπτή τελική εξέταση (Συμπερασματική) (65%) που περιλαμβάνει:

-Ανάλυση εννοιών και θεμάτων  που άπτονται της στρατηγικής των επιχειρήσεων 

-     Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με  την στρατηγική των επιχειρήσεων

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ατομική Εργασία (25%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει: 

Γραπτή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση μελέτης περίπτωσης επιχειρηματικής στρατηγικής 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές  και η ικανότητά τους να εφαρμόζουν και να προσαρμόζουν τις έννοιες στο ελλαδικό περιβάλλον.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού, η ορθολογική σκέψη στη διαμόρφωση της βέλτιστης επιλογής, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η οργάνωση της δημόσιας παρουσίασης.

 

ΙΙΙ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (10%) (Διαμορφωτική) με παράδοση γραπτής εκτενούς περίληψης επιλεγμένων επιστημονικών κειμένων που επικεντρώνονται σε μια έννοια

 Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών  σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, και της ικανότητας τους να προσεγγίζουν κείμενα με κριτικό πνεύμα  

 Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα σκέψης,  η σαφήνεια και η κριτική αποτίμηση των εννοιών 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Βιβλία

•Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard (2011). Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 

•Παπαδάκης, Β.    (2012) Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Τόμος Α,  6η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 

•Παπαδάκης Β. (2002) Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Τόμος Β, Εκδόσεις Μπένου,  Αθήνα. 

 

Επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα από τα παρακάτω περιοδικά: 

•Academy of Management Journal

•Administrative Science Quarterly 

•Business Horizons  

•Business Strategy Review 

•Harvard Business Review

•Journal of Business Strategy 

•Journal of International Management 

•Journal of Management Studies 

•Management International Review 

•Management Science 

•Organization 

•Organization Studies 

•Scandinavian Journal of Management

•Sloan Management Review 

•Strategic Decision

•Strategic Management Journal  

Αγορες Χρήματος και Κεφαλαίου

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος ειναι να περιγράψει με κατανοητό τρόπο και με την βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων τις βασικές αρχές της λειτουργίας και αποτίμησης των σημαντικοτέρων προϊόντων στις σύγχρονες αγορές χρήματος και κεφαλαίου.Εννοιες όπως λειτουργία του χρηματιστηρίου,αποτίμηση χρεογράφων σταθερής προσόδου, αγορές συναλλάγματος,βασικές αρχές θεωρίας χαρτοφυλακίου και η ευαισθησία των τιμών των χρεογράφων στις μεταβολές των επιτοκίων , αναλύονται διεξοδικά.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

•Να κατανοούν τα βασικά σημεία της λειτουργίας των σύγχρονων κεφαλαιαγορών

•Να συνδυάζουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να τις εφαρμόζουν σε πρακτικά θέματα των κεφαλαιαγορών

•Να υλοποιούν αποφάσεις που αφορούν την μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων

•Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον κίνδυνο που απορρέει από τις επενδυτικές επιλογές σύγχρονων χρηματοπιστωτικών προϊόντων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα

2. Αγορές Χρήματος

3. Αγορές Ομολόγων

4. Αγορά Συναλλάγματος

5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου

6.Εισαγωγή στη θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση

7. Νέα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

8. Μακροοικονομική ισορροπία

9. Ποσοτική θεωρία χρήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

  - Ανάπτυξη δύο-τριών θεωρητικών ερωτήσεων

  - Επίλυση δύο ασκήσεων

Σκοπός Αξιολόγησης¨: Ο έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η ορθότητα,η σαφήνεια και η πληρότητα των απαντήσεων

ΙΙ. Ατομική Εργασία (30%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. Καραθανάση Γ., Δράκος Α., (2010),Χρηματοδοτική Διοίκηση Επιχειρήσεων., εκδ. Μπένος

2. Καραθανάση Γ., (1999),Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματιστηριακές Αγορές, εκδ. Μπένος.

3. Μυλωνάς Ν.,(2005), Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Ελληνική Ενωση Τραπεζών, Εκδ.Τυπωθύτω.

4. Σπύρου Σ.,(2013), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, εκδ. Μπένος.

 

Διαχείριση Έργων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Διαχείριση Έργων εντάσσεται στα μαθήματα κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αποτελεί προέκταση και εξειδίκευση των μαθημάτων κορμού «Οργάνωση και Διοίκηση Ι & ΙΙ» με βασικό άξονα  αναφοράς τις  έννοιες του έργου,  των διαδικασιών διοίκησης και των τεχνικών διαχείρισης έργων με χρήση εργαλείων Πληροφορικής.  

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί, ώστε να εισάγει το σπουδαστή στις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για το προγραμματισμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση ενός έργου, με τελικό σκοπό την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων από τους οικονομικούς και χρονικούς στόχους που έχουν τεθεί. Στο τέλος των μαθημάτων που περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργασίες και ασκήσεις στο εργαστήριο με τη βοήθεια πακέτου λογισμικού ευρείας χρήσης, οι σπουδαστές θα έχουν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα και κρισιμότητα της καλής διαχείρισης και διοίκησης ενός έργου και το καθοριστικό ρόλο της Πληροφορικής για την καλή του έκβαση. Παράλληλα με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει θα είναι σε θέση να εργασθούν άμεσα σαν σύμβουλοι ή βοηθοί υπεύθυνοι έργων με προοπτικές γρήγορης εξέλιξης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Διακρίνει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων, την σύνδεση τους με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους και τις αρχές του κύκλου ζωής των έργων.

•Αξιοποιεί εργαλεία και τεχνικές με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων σε χρόνο και εντός του προϋπολογισμού

•Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων  για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

•Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεση τους με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

•Συνδέει το κόστος, την ποιότητα και τον χρόνο υλοποίησης ενός έργου μέσω αντισταθμίσεων με το βέλτιστο δυνατό τρόπο

•Εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους για τη χρονική εκτίμηση της διάρκειας ενός έργου 

Περιεχόμενο Μαθήματος

-Διοίκηση Έργων – Βασικές Έννοιες

- Σχεδιασμός – Προγραμματισμός – Έλεγχος

-Μεθοδολογίες Χρονικού Προγραμματισμού Έργων

-Η Μέθοδος PERT /  CPM

- Η Διακύμανση της Διάρκειας ενός Έργου

- Η Διάρκειας ενός Έργου σε Σχέση με το Κόστος

- Έλεγχος Δραστηριοτήτων – Διάγραμμα GANTT

- Προγραμματισμός Έργων σε σχέση με τη Διαθεσιμότητα των Πόρων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Διαμορφωτική Αξιολόγηση με επίλυση ασκήσεων    εφαρμογής στον Πίνακα (20%)

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (40%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου (χρόνου, κόστους)

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος και των δεξιοτήτων σχεδιασμού ενός έργου.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

IIΙ. Τελική Εξέταση στο Εργαστήριο (40%)

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές στη χρήση Λογισμικού Διαχείρισης Έργων και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η λειτουργικότητα της εφαρμογής, o βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν, η ευχρηστία της εφαρμογής, η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Πολύζος Σ. (2004), Διοίκηση – Διαχείριση Έργου,  Μέθοδοι και Τεχνικές, , Εκδόσεις Κριτική.

•Bruke R.,  (2002), Διαχείριση Έργων, Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου, Εκδόσεις Κριτική.

•Shtub A. Bard J. Globerson S. (2008) Διαχείριση Έργων,  Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνοοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο.

•MS Project 2010, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

•Harvey Maylor (2005), Διοίκηση Έργου, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 3η έκδοση.

•Αντ. Δημητριάδης (2004), Διοίκηση, Διαχείριση Έργου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

 

Βιομηχανικό MARKETING

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη, Με χρήση της Ιδρυματικής Πλατφόρμας μαθημάτων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Το Βιομηχανικό Μάρκετινγκ είναι η επιστήμη που συμπληρώνει και αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις των φοιτητών στο αντικείμενο του μάρκετινγκ λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς περιορισμούς της επιχείρησης και τις συνθήκες λειτουργίας αυτής παρέχοντας ταυτόχρονα στους φοιτητές/τριες   να εντοπίσουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που η βιομηχανική επιχείρηση  θα αντιμετωπίσει στην περίπτωση βιομηχανικών αγορών , αλλαγής προμηθευτών, αναγνώρισης κατάλληλων προμηθευτών,  καταλληλότητα του τρόπου επιλογής τους, προώθησης των βιομηχανικών προϊόντων καθώς και θέματα  σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

•Να συνθέτουν τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ στον τομέα των βιομηχανικών αγορών.

•Να εφαρμόζουν    στρατηγικές βιομηχανικών  σχέσεων  μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων

•Να κατανοούν  την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών πελατών.

•να αξιολογούν τις  βιομηχανικές αγοραστικές  αποφάσεις 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

•Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών.

•Βασικές διαφοροποιήσεις βιομηχανικών και καταναλωτικών αγορών. 

•Χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών και παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση προϊόντων στο Βιομηχανικού Marketing

•Ορισμός, έννοια και στρατηγική σημασία του κέντρου αγοραστικών αποφάσεων του βιομηχανικού πελάτη. 

•Αγοραστική συμπεριφορά και κριτήρια βιομηχανικών πελατών. 

•Πηγές πληροφόρησης βιομηχανικών πελατών.

•Έννοια και στρατηγική σημασία της τμηματοποίησης των βιομηχανικών αγορών. Μίγμα μάρκετινγκ των βιομηχανικών προμηθευτών.

•Ανασκόπηση των μοντέλων, αντιλήψεων και θεωριών στην βιομηχανική αγορά.

 

•Μάρκετινγκ σχέσεων στις Βιομηχανικές αγορές.

•Μετάβαση από το Business to Business στο e-Business to  Business

•Διαχείριση σχέσεων με αγοραστές (CRM)- Outsourcing

•Έρευνα βιομηχανικής αγοράς

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) 

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) που περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός Role Playing Project και προφορική παρουσίαση

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  Τομάρας Π. (2009) Βιομηχανικό Marketing Εκδόσεις Ιδίου Athens, (ISBN: 978-960-90674-3-0). 

Brennan R.,  Canning L., McDowell R., (2007)  Business-to-Business Marketing, Sage Publications Ltd 

Industrial Marketing Management The International Journal of Marketing for Industrial and High-Tech Firms http://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management/

 

Αναλυση και Ερευνα Αγοράς

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Εκτός από τις παραδόσεις του μαθήματος  στην  τάξη , οι διαλέξεις του μαθήματος αναρτώνται  και στο e-cloud (box /dropbox ) όπου οι φοιτητές εγγράφονται έτσι ώστε να εξοικειωθούν  με θέματα της τελευταίας τεχνολογίας αλλά επίσης το υλικό είναι αναρτημένο στην Ιδρυματική  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης.
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Eργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της Έρευνας αγοράς και την εξέλιξη του κλάδου στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα το μάθημα αυτό διδάσκει, τις βασικές προσεγγίσεις και μεθόδους στην έρευνα αγοράς και ειδικότερα από την πλευρά του marketing manager.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

•να κατανοούν  τις δυνατότητες της έρευνας  και τη σχέση της με τους τομείς του Marketing

•να παρουσιάζουν τις βασικές τεχνικές έρευνας για τη μέτρηση απόψεων, στάσεων και επιλογών του κοινού.

•να εφαρμόζουν την έρευνα ως επαγγελματικό «εργαλείο». Δηλαδή να μπορούν να συνεργάζονται, τόσο στη διαμόρφωση των ερευνητικών στόχων όσο και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

•να συνθέτουν την κατάλληλη μέθοδο έρευνας, ανάλογα με το προς διερεύνηση θέμα

•να αξιολογούν όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για το σχηματισμό δειγμάτων, κατασκευή ερωτηματολογίων, έλεγχο ερωτηματολογίων, διεξαγωγή ερευνών, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα της Ανάλυσης και Έρευνας αγοράς ακολουθεί  την παρακάτω δομή:

Εισαγωγή στην έρευνα αγοράς, βασικές αρχές και εξέλιξη της έρευνας αγοράς

  Εισαγωγή στην ποσοτική έρευνα, σχεδιάζοντας ένα ερωτηματολόγιο, διαμόρφωση των στόχων της έρευνας

Εισαγωγή στην ποιοτική έρευνα, ομάδες εστίασης-μελέτη περιπτώσεων

Εφαρμογή ποιοτικής έρευνας

Δειγματοληψία, pretesting, ηθική της έρευνας

 Μέθοδοι έρευνας, Measurements (validity, reliability)

Κωδικοποίηση ερωτηματολογίου-ποσοτικής έρευνας

 Ανάλυση στοιχείων μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS

 Ερμηνεία δεδομένων και εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

ΙΙ.   Ομαδική Εργασία (40%) Επίλυση ερευνητικών προβλημάτων που πιθανόν να απασχολήσουν μία επιχείρηση

μελέτες περιπτώσεων Αξιολόγηση παραμέτρων για την διεξαγωγή της έρευνας

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  Κυριαζόπουλος Π. –   Σαμαντά  Ε. (2010) Έρευνα Αγοράς   Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική Αθήνα

  Churchill G., (2001) “Basic Marketing Research”, South-Western Thomson Learning, 2001.

  Aaker A.,   Kumar V.  Day S., “Marketing Research”, Wiley, Publisher: 1995 

 

Journal of Marketing Research (American Marketing Association)

  https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketingResearch/Pages/current-issue.aspx

 

Στρατηγική Επιχειρήσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 6
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια και λειτουργία της στρατηγικής και του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού.   Οι φοιτητές θα μυηθούν στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής και τα στάδια της διαμόρφωσης, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εταιρικών στρατηγικών επιλογών,  και θα είναι σε θέση να κρίνουν την καταλληλότητα των επιλογών ανάλογα με τις περιστάσεις και το πρόβλημα που προκύπτει.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη κριτική ανάλυση θεωρητικών εννοιών και στην ανάλυση μελετών περίπτωσης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 

1.Αναγνωρίσουν τη σημασία της επιχειρησιακής στρατηγικής.

2.Διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από επιχειρήσεις 

3.Εξετάζουν την δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα 

4.Αναπτύσσουν την κριτική σκέψη με την βιβλιογραφική εστίαση σε μια θεωρητική έννοια 

5.Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα διαφόρων στρατηγικών μέσω της ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενδεικτικές ενότητες:

-Εισαγωγή στη έννοια και τις πτυχές της στρατηγικής 

-Θεωρητικές προσεγγίσεις στη επιχειρησιακή στρατηγική 

-Ομάδες διακύβευσης συμφερόντων (stakeholders) και στρατηγική στόχευση- εταιρική διακυβέρνηση  

-Κουλτούρα και στρατηγική 

-Στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επιχειρηματικής μονάδας και επιχείρησης 

-Στρατηγικές επέκτασης δραστηριοτήτων σε προϊόντα και αγορές 

-Στρατηγική διεθνοποίησης

-Αξιολόγηση στρατηγικών 

-Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών επιχειρησιακής στρατηγικής

Αξιολόγηση Φοιτητών

I. Γραπτή τελική εξέταση (Συμπερασματική) (65%) που περιλαμβάνει:

-Ανάλυση εννοιών και θεμάτων  που άπτονται της στρατηγικής των επιχειρήσεων 

-     Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με  την στρατηγική των επιχειρήσεων

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ατομική Εργασία (25%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει: 

Γραπτή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση μελέτης περίπτωσης επιχειρηματικής στρατηγικής 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές  και η ικανότητά τους να εφαρμόζουν και να προσαρμόζουν τις έννοιες στο ελλαδικό περιβάλλον.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού, η ορθολογική σκέψη στη διαμόρφωση της βέλτιστης επιλογής, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η οργάνωση της δημόσιας παρουσίασης.

 

ΙΙΙ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση (10%) (Διαμορφωτική) με παράδοση γραπτής εκτενούς περίληψης επιλεγμένων επιστημονικών κειμένων που επικεντρώνονται σε μια έννοια

 Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών  σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, και της ικανότητας τους να προσεγγίζουν κείμενα με κριτικό πνεύμα  

 Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα σκέψης,  η σαφήνεια και η κριτική αποτίμηση των εννοιών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

•Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard (2011). Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 

•Παπαδάκης, Β.    (2012) Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Τόμος Α,  6η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 

•Παπαδάκης Β. (2002) Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Τόμος Β, Εκδόσεις Μπένου,  Αθήνα. 

 

Επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα από τα παρακάτω περιοδικά: 

•Academy of Management Journal

•Administrative Science Quarterly 

•Business Horizons  

•Business Strategy Review 

•Harvard Business Review

•Journal of Business Strategy 

•Journal of International Management 

•Journal of Management Studies 

•Management International Review 

•Management Science 

•Organization 

•Organization Studies 

•Scandinavian Journal of Management

•Sloan Management Review 

•Strategic Decision

•Strategic Management Journal  

Logistics

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να εισαγάγει το σπουδαστή στη σκέψη, στην εξέλιξη και στην πρακτική ενός νέου τρόπου εξοικονόμησης κόστους στην επιχείρηση από την διαχείριση των πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και ετοίμων προϊόντων, προσφέροντας συγχρόνως άρτια και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη. Επιπλέον το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση τεχνολογιών τηλεματικής στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 

•Κατανοήσει τη διάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού και τους διαφορετικούς τρόπους μέσω των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές στην αγορά

•Εξηγήσει το πώς να χρησιμοποιούνται οι κινητήριοι μοχλοί της στρατηγικής logistics για τον επαναπροσδιορισμό των σημείων που απαιτούνται προκειμένου να γίνει αυτή η εναρμόνιση

•Αναλύει τη σημασία του όρου ‘δημιουργία αξίας’ και προτείνει ενέργειες στο πεδίο του μάνατζμεντ του κόστους των logistics ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία αξίας

•Διακρίνει τις δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνουν τα διεθνή logistics σε μια παγκόσμια αγορά

•Εκτιμά με ακρίβεια του κινδύνους που προκαλεί η απώλεια της εστίασης της προσοχής στην κάλυψη της ζήτησης του τελικού πελάτη

•Παράγει και να συνδυάζει αποδοτικά διαφορετικές επιλογές που αφορούν στη διαχείριση του αποθέματος και των παραγγελιών κατά περίπτωση

•Αναπτύσσει με ορθό τρόπο τη διαδικασία οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αφορούν στις μεταφορές και τη διανομή

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή και γενική επισκόπηση των περιεχομένων του μαθήματος

•Logistics και αλυσίδα εφοδιασμού 

•Ροή υλικών και ροή πληροφοριών

•Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των logistics

•Στρατηγική των logistics

•Οπτική γωνία του μάρκετινγκ 

•Τμηματοποίηση αγοράς και το προφίλ της ζήτησης 

•Ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη

•Καθορισμός προτεραιοτήτων για τη στρατηγική των logistics 

•Από πού προέρχεται η αξία στο πλαίσιο των logistics

•Πώς μπορεί να απεικονιστεί το κόστος των logistics

•Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC)

•Μοντέλο αναφοράς λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού (SCOR)

•Οι άξονες και οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης στα logistics 

•Η τάση προς διεθνοποίηση 

•Οι προκλήσεις για τα διεθνή logistics και την τοποθεσία εγκατάστασης

•Οργάνωση των διεθνών logistics

•Ανάστροφα logistics

•Μάνατζμεντ για ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο

•Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην αλυσίδα εφοδιασμού 

•Ανάλυση του συστήματος μεταφοράς και διανομής προϊόντων

•Το σύστημα μεταφορών: οργάνωση, θεσμικό πλαίσιο, απελευθέρωση της αγοράς μεταφορών και επιπτώσεις στις διαδικασίες εφοδιαστικής διαχείρισης

•Μέσα μεταφοράς και κριτήρια επιλογής μεταφορικού μέσου

•Προτυποποίηση συστημάτων διανομής και μεταφοράς

•Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων μεταφοράς και διανομής

•Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων προγραμματισμού παραγωγής και κατανομής πόρων

•Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

•Συντονισμός στις Αλυσίδες Εφοδιασμού

•Η συσχέτιση στων παραμέτρων P-D στα Logistics

•Μελλοντικές Προκλήσεις και Ευκαιρίες στα Logistics

•Προμήθειες και Logistics 

•Τμηματοποίηση και εξορθολογισμός της προμηθευτικής βάσης

•Τεχνολογίες προμηθειών

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως σχετικά με διάφορα θέματα – προσεγγίσεις των logistics στις λειτουργίες των επιχειρήσεων και των οργανισμών

•Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

•Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική προσέγγιση των απαντήσεων

 

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την επιλογή βέλτιστων λύσεων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

•Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης του τρόπου μοντελοποίησης προβλημάτων logistics.

•Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθή εφαρμογή μεθοδολογιών και πρακτικών μοντελοποίησης των προβλημάτων, ο βαθμός ανάλυσης το προτεινόμενου μοντέλου, η παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης .

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Alan Harisson & Remko van Hoek, (2013),  (Επιστημονική Επιμέλεια: Διονύσης Γιαννακόπουλος, Σωκράτης Μοσχούρης), Logistics, Μάνατζμεντ & Στρατηγική, Εκδόσεις Rosili

2. Μartin Christofer (2005 ) , Logistics &  Supply Chain management, Pearson Education Limited, 

3.  Γ. Πραστάκος (200) Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας,  Εκδόσεις Σταμούλης.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

1. International Journal of Logistics Management – Elsevier

2. International Journal of Logistics Systems and Management – Interscience

3. Journal of Business Logistics - Wiley

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Τμήματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να διακρίνουν τον τρόπο που οι Νέες Τεχνολογίες και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο επηρεάζουν τη διοίκηση των διαφόρων οργανισμών και να κάνουν χρήση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται με έμφαση των διαδικτυακών αναπτύσσοντας μικρής κλίμακας εφαρμογές.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

•αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις που επιφέρει η τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο στις σύγχρονες επιχειρήσεις 

•παρουσιάζουν τις βασικές αρχές του Ηλεκτρονικού Eπιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εµπορίου

•διακρίνουν το ρόλο της Διοίκησης μέσα στο πλαίσιο της e-Επιχειρηματικότητας

•εξηγούν τα πλεονεκτήματα, ρίσκα και φραγμούς στην υιοθέτηση της e-Επιχειρηματικότητας

•εξετάζουν εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου σε σχέση με την στρατηγική που εφαρμόζουν

•δημιουργούν και να δημοσιεύουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με χρήση των γλωσσών HTML5, CSS3 και Javascript

•χρησιμοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου στην ανάπτυξη ενός εικονικού ηλεκτρονικού καταστήματος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η επίδραση των ΤΠΕ στις παραδοσιακές επιχειρήσεις

•Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

•Οι e-Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

•Επιχειρηματικοί κίνδυνοι και φραγμοί στην υιοθέτηση της e-Επιχειρηματικότητας

•Η θέση της Διοίκησης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

•Επιχειρηματικά μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

•Σχεδιασμός Στρατηγικής στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

•Εφαρμογή της Στρατηγικής

•Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

•Πρότυπα Διαδικτύου

•Διαχείριση υποδομών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

•Το μέλλον των διαδικτυακών υποδομών 

•Web services, SaaS, και Service-Oriented Architecture 

•Social Networking, Τεχνολογίες WEB 2.0, WEB 3.0

•Εμπόριο εν κινήσει (m-commerce)

•Κοινωνικοί και Νομικοί Παράγοντες

•Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και  εμπιστοσύνη στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

•Περιβαλλοντικά και Οικολογικά θέματα

•E-government

•Τεχνολογική καινοτομία και αξιολόγηση της τεχνολογίας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

-Μελέτη Περίπτωσης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) (Συμπερασματική): 

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η λειτουργικότητα της εφαρμογής, o βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν (η ποιότητα της λύσης που δόθηκε), η ευχρηστία της εφαρμογής (ποιότητα της επικοινωνίας του χρήστη με την εφαρμογή), η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

 

ΙII. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%)(Διαμορφωτική)

Αφορά θέματα που έχουν καλυφθεί στις θεωρητικές διαλέξεις και στα εργαστηριακά μαθήματα. Η δοκιμασία γίνεται on-line μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης και οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να την επαναλάβουν περισσότερες από 1 φορές.  

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Chaffey, Dave, (2011). E-business and e-commerce management : strategy, implementation, and practice, 5th ed., ISBN-10: 0273752014, ISBN-13: 978-0273752011.

•Πολλάλη Γ, Γιαννακόπουλος Δ, (2007). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα.

•White M, Bruton G, (2010). Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα.

•Chaffey, D., (2008). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.

•Efrain Turban, Jae Lee, David King, Michael Chung, (2007).  Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Αρχές – Εξελίξεις – Στρατηγική από τη Σκοπιά του Manager, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα, Αθήνα.

•Αρσενίδης, Πασχόπουλος, Σκαλτσάς, (2007). Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.

Διαδικτυακό Υλικό:

•HTML Tutorials from w3schools URL: http://www.w3schools.com/html/ 

•Web Fundamentals, URL: http://www.codecademy.com/tracks/web 

•Dr. Kevin Floyd, (2013). XHTML/CSS Tutorial, URL: http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=451821 

•Smart Webby Inc., (2013). Web Development Resources, URL: http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=77936

Επιλεγμένα άρθρα από τα παρακάτω περιοδικά:

•Electronic Commerce Research, Springer.

•International Journal of Electronic Commerce (IJEC), M.E. Sharpe Inc.

•Electronic Commerce Research and Applications, Elsevier.

•International Journal of Electronic Business, Interscience Publishers. 

 

8o Εξάμηνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Τμήματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων

1o Εξάμηνο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός / ικανή να:

 • Αξιολογήσει τη συμβολή της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε έναν οργανισμό .
 • Περιγράψει τα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος .
 • Αναλύσει τις επιπτώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της διοικητική διαχείριση ενός οργανισμού .
 • Κατανοήσει το τι είναι ακριβώς η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  και ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ένα στέλεχος σε μια εταιρεία .
 • Γνωρίζει τη σημασία του προγραμματισμού και του ελέγχου στο πλαίσιο ενός οργανισμού , καθώς και τα εργαλεία που απαιτούνται για να κάνουν αποτελεσματικά αυτά .
 • Αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών .
 • Γνωρίζει για τις απαραίτητες επιχειρησιακές λειτουργίες που χρειάζονται για να διευθύνει μια επιτυχή επιχείρηση : το μάρκετινγκ , τα χρηματοοικονομικά /η λογιστική , η παραγωγή , οι πωλήσεις και οι ανθρώπινους πόρους .
 • Αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες σε θέματα επικοινωνίας και ηγεσίας.
 • Περιεχόμενο Μαθήματος
 • Κατηγορίες επιχειρήσεων.
 • Οργανωτικά σχήματα της διοίκησης. 
 • Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - Συνασπισμοί Επιχειρήσεων .
 • Το Επιχειρηματικό Περιβάλλον. 
 • Έννοια του περιβάλλοντος. 
 • Το εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 • Το εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 • Η Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης. 
 • Διοίκηση και Διοικητική. 
 • Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης.
 • Στόχοι της Επιχείρησης,
 • Διοίκηση της Επιχείρησης με Βάση τους Στόχους 
 • Η σχολή της συμπεριφοράς Η ποσοτική προσέγγιση 
 • Η θεωρία των συστημάτων    
 • Προγραμματισμός. 
 • H Έννοια του προγράμματος 
 • Τα στάδια του προγραμματισμού 
 • Βασικοί τύποι προγραμμάτων  
 • Κατηγορίες προγραμμάτων από άποψη χρόνου   
 • Λήψη Αποφάσεων 
 • Τύποι αποφάσεων. 
 • Οι συνθήκες της λήψης αποφάσεων 
 • Τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 
 • Ηγεσία και Ανθρώπινο Κεφάλαιο. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Γραπτή τελική εξέταση (50%) η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και Επίλυση Προβλημάτων. Η εξέταση πραγματοποιείται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις.

 • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Ομαδική Εργασία (40 %). Επιλογή μιας επιχείρησης και η παρουσίαση στοιχείων όπως: Σκοπός, αποστολή, όραμα, εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον , οργανωτική δομή.

 • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: o βαθμός ικανοποίησης των παρακάτω : Υιοθέτηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας, ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και ηγετικών ικανοτήτων, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση από τα μέλη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας, κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των προδιαγραφών που τέθηκαν, δέσμευσή για συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες, συμμετοχή κατά τη συλλογή και την αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και στη προετοιμασία των γραπτών κειμένων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση αυτής.

Προφορική Παρουσίαση (10 %).

 • Σκοπός αξιολόγησης: Η δημόσια παρουσίαση της ομαδικής εργασίας από το σύνολο των συμμετεχόντων της ομάδας σε κοινό 
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Η χρήση σύγχρονου λογισμικού παρουσιάσεων, η ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα  και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα, χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση, ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

 

 • Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α., (2007), Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων – Το Management της Νέας Εποχής, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary, (2012) Διοίκηση Επιχειρήσεων – Αρχές & Εφαρμογές, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, Αθήνα.
 • Κέφης, Β., (2005) Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Williams K. & Johnson Β., (2005), Εισαγωγή στο Management, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, Αθήνα.
 • Μπουραντάς Δ., (2001), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 • Χυτήρης Λ., (2006), Μάνατζμεντ: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
 • Χολέβας Δ (2004) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Εκδόσεις Interbooks.
 • Πραστάκος, Γ. (2002), Διοικητική Επιστήμη, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα.

 Ξενόγλωσση

 

 • Michael A.,Hitt, Stewart, Black, Lyman W.,Porter  (2008), Management , Pearson Education (US)
 • Gary, Dessler (2003), Management, Pearson Education (US)
 • Stephen P., Robbins, Mary, Coulter (2007), Management, Pearson Education (US)
 • Allen I. Α., (1988), Management and Organization, McGraw - Hill, New York.
 • Bateman, T., Zeithami, C. and Snell, S., (2001), Management, McGraw-Hill Education.
 • Jones, G., (2008), Organizational Theory, Design and Change, Pearson Education.
 • Hunger, J. and Wheelen, T., (2007), Strategic Management and Business Policy, Pearson Education.
 • Friend, G. and Zehle, S., (2004), Guide to Business Planning, The Economist in association with Profile Books Ltd, U.K.

 Διαδικτυακό Υλικό:

 • http://www.epistimonikomarketing.gr 
 • http://www.ease.gr
 • http://www.paratiritirio.gr
 • http://www.euroinfo.gr
 • http://www.sev.org.gr
 • http://www.efqm.org
 • http://www.hba.gr
 • http://www.iobe.gr
 • http://www.ase.gr
 • http://www.statistics.gr
 • http://www.uhc.gr

 Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

 • Βusiness Process Management Journal.
 • Management Development Review.
 • Journal of Management History.
 • Journal of Management Development.
 • European Management Journal.
 • Information and Management.
 • International Business Review.
 • Journal of International Management.
 • Journal of Business Venturing.

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τον οικονομικό τρόπο σκέψεως και τις βασικές οικονομικές αρχές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν καλύτερα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Η κατανόηση των βασικών εννοιών της μικροοικονομικής ανάλυσης αποτελεί την βάση για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας. Η  χρήση ασκήσεων κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος που άπτονται της καθημερινότητας θα δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις μεταβολές των οικονομικών παραμέτρων και να εξηγήσουν τα οικονομικά φαινόμενα. Η κατανόηση των εννοιών των μορφών αγοράς, της συμπεριφοράς του καταναλωτού και των βασικών εννοιών της παραγωγής αποτελούν τΙς βασικές έννοιες που οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν για την εμπέδωση των βασικών αρχών της οικονομικής θεωρίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να :

•  κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων

•  εξηγούν τις τεχνικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και την διαμόρφωση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις

•  αναλύουν τις επιπτώσεις των μεταβολών των οικονομικών παραμέτρων στο τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων

•  αναλύουν την πολυπλοκότητα των οικονομικών μεταβλητών με τη χρήση ασκήσεων κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος και τη βοήθεια των διαγραμμάτων

  

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην Μικροοικονομία

2.Θεωρία συμπεριφοράς Καταναλωτού

3.Θεωρία Ζητήσεως του Καταναλωτού

4.Θεωρία ζητήσεως των αγαθών

5.Θεωρία της Παραγωγής

6.Μορφές και ισορροπία της αγοράς

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

1) Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη τριών θεωρητικών ερωτήσεων και ανάπτυξη δύο πρακτικών εφαρμογών

ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής με θεωρητικό προς ανάπτυξη θέμα 

2) Ατομική Εργασία (20%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Γεωργακόπουλου Θ., Λιανού Θ., (2007). Εισαγωγή στη Πολιτική Οικονομία,  Έκδοση Ζ, εκδόσεις Μπένος

• Κώττη Γ., Κώττη Α., (200). Σύγχρονη Μικροοικονομική, εκδόσεις Μπένος

• Samuelson P., Nordhaus W., (2000). Οικονομική, Α Τόμος, εκδόσεις Παπαζήση

• Krugman P., Wells R., (2011), Μικροοικονομική, εκδόσεις Επίκεντρο

• Ferguson K., (2004). Bασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, εκδόσεις Κριτική

• Mankiw G., (2001), Αρχές της Οικονομικής, Α Τόμος, εκδόσεις Τυπωθήτω

• Heilbroner R., (2000). Οι φιλόσοφοι του οικονομικού κόσμου, Εκδόσεις Κριτική

• Becker G., Posner R., (2009), Economic insights, from marriage to terrorism, The University of Chicago Press

• McConnell C., Brue S., Flynn S., (2012). Microecomics, McGraw-Hill

 Πηγές στο Διαδίκτυο

https://www.coursera.org/

https://www.udacity.com/

https://webcast.grnet.gr/

http://www.blod.gr/default.aspx

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Εργαστήριο: 3Θ & 2Ε
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• να κατανοούν το ρόλο, τη σημασία και τη συμβολή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στην  οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων

• να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία  Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης  Συναλλαγών και  Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου και των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων

• να κατανοούν τις αρχές της Λογιστικής

• να γνωρίζουν  τα λογιστικά βιβλία και τις Λογιστικές Καταστάσεις 

• να εφαρμόζουν λογιστικές εγγραφές και να συντάσσουν Ισοζύγια,  Ισολογισμό, και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

• να αναλύουν και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τόσο του Ισολογισμού όσο και των Αποτελεσμάτων Χρήσης  

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Εβδομάδα 

Σκοπός της Λογιστικής – Είδη Λογιστικής –Χρηματοοικονομική Λογιστική - Ιστορία της Λογιστικής –Ο ρόλος της Λογιστικής στην επιχείρηση - Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων 

2η Εβδομάδα

Λογιστικές καταστάσεις -  Λογαριασμοί – Συστήματα τυποποίησης  στη Λογιστική, Απεικόνιση συναλλαγών – Είδη λογαριασμών – Λογιστικός κύκλος - Αρχές της Λογιστικής.

3η Εβδομάδα

ΕΓΛΣ – IAS  –Λογιστικές εγγραφές (recording) και Αναφορές (reporting) -

Η λογιστική ισότητα- ΟΙ έννοιες της Χρέωσης και Πίστωσης – Η σημασία του διπλογραφικού συστήματος στη Λογιστική πληροφόρηση 

4η Εβδομάδα

Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο και στο Καθολικό- Λογιστικά σφάλματα 

5η Εβδομάδα

Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο και στο Καθολικό - ΦΠΑ

6η Εβδομάδα

Ισοζύγια. Κατάρτιση  Ισοζυγίου - Εφαρμογές με λογιστικές εγγραφές

7η Εβδομάδα

Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο και στο Καθολικό

8η Εβδομάδα 

Αποσβέσεις – Αποτίμηση  και Αναπροσαρμογή Παγίων - Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα – 

9η Εβδομάδα

Εγγραφές Τέλους Χρήσης - Φορολογία επιχείρησης.

10η Εβδομάδα

11η Εβδομάδα

Λογιστικός Προσδιορισμός του Αποτελέσματος της Επιχείρησης  - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

12η Εβδομάδα

Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών Προσώπων

13η εβδομάδα 

Τελική εξέταση του μαθήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσης

-     Ασκήσεις λογιστικών εγγραφών

-    Εφαρμογή σύνταξης  λογιστικών καταστάσεων

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (20%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Παπαδέας, Π (2011),  Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση, Αθήνα

2.Λεκαράκου Κ. (2012),  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Αθήνα

3.Meigs, W. Meigs, R. (1988), Λογιστική η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων, Εκδ  Παπαζήση, Αθήνα.

4.Μπάλλας Α., Χέβας, Δ. (2008), Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδ. Μπένου, Αθήνα

5.Needles, Andrson, Caldwell. (1996), Principles of Accounting, Houghton Mifflin Co, Boston.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 4 (3Θ+1ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του Αστικού και του Εμπορικού δικαίου.

Αποσκοπεί στην εμπέδωση των διατάξεων που αναφέρονται στις έννομες και ενοχικές σχέσεις και στους σημαντικότερους τομείς της οικονομικής ζωής, του εμπορίου και της εμπορικής δραστηριότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

- γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν το Ιδιωτικό Δίκαιο

- αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου για την προστασία των εννόμων αγαθών

- περιγράφει τα εμπόδια και τις δυσκολίες που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου

- διακρίνει τα προβλήματα από τις εφαρμογές του Ιδιωτικού Δικαίου στις συναλλαγές

- αναλύει τους βασικούς κανόνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης

- αξιολογεί τη συμβολή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων

- υπολογίζει τις έννομες συνέπειες από την εφαρμογή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου 

- χρησιμοποιεί και αναπτύσσει προτάσεις και επιχειρήματα σε σχέση με την επίλυση των  λειτουργικών προβλημάτων που εμφανίζονται στο πεδίο της εφαρμογής του Ιδιωτικού Δικαίου

- αξιολογεί τα ζητήματα που προκύπτουν από τις πρακτικές εφαρμογές του Ιδιωτικού Δικαίου

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές Έννοιες Δικαίου: Έννοια του δικαίου, κανόνας δικαίου, ηθική, εθιμοτυπία. Πηγές του δικαίου. Διαίρεση του δικαίου.

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: Πρόσωπα (Φυσικά, Νομικά) Δικαιώματα, Δικαιοπραξία, Αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

Γενική Εισαγωγή στο Ενοχικό Δίκαιο:  Ειδικές συμβάσεις. Πώληση και ανταλλαγή. Σύμβαση εργασίας. Σύμβαση μίσθωσης. Δάνειο Χρησιδάνειο. Αδικαιολόγητος πλουτισμός.

Εμπράγματο Δίκαιο: Εμπράγματο δικαίωμα. Η κυριότητα. Οι δουλείες. Η εμπράγματη ασφάλεια.

Οι εμπορικές πράξεις. Οι έμποροι, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των εμπόρων. Βιομηχανική ιδιοκτησία και ανταγωνισμός.

Εμπορική επωνυμία. Σήμα-Ευρεσιτεχνία.  Το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών. Οι επιμέρους εμπορικές εταιρείες. Η ανώνυμη εταιρεία. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η ναυτική εταιρεία. Συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

Το δίκαιο των αξιόγραφων. Συναλλαγματική. Γραμμάτιο σε διαταγή. Επιταγή.  

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Γραπτή τελική εξέταση (80%)

Ομαδική Εργασία (20 %)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1.Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). Στοιχεία Δικαίου. εκδ. Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα. 

2.Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). Δίκαιο του Εμπορίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

3.Στράνης, Δ. (2011). Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις και  Ασκήσεις Πράξης : 5 
Πιστωτικές Μονάδες:
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός είναι η μύηση των φοιτητών στα αναλογιστικά μαθηματικά αλλά και η εμπέδωση από αυτούς βασικών αρχών διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού μέσω οικονομικών εφαρμογών. Δίνεται έμφαση και στη χρήση κατάλληλου λογισμικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• να αναπτύξουν εφαρμογές των τεχνικών του απλού και σύνθετου τόκου στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές

• να πραγματοποιούν υπολογισμούς σε προβλήματα ραντών κάνοντας χρήση πινάκων ή κατάλληλου λογισμικού

• να εφαρμόζουν βασικές αρχές διαφορικού λογισμού σε οικονομικές συναρτήσεις και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα

• να εφαρμόζουν τις αρχές του ολοκληρωτικού λογισμού για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Επιτόκιο, απλός τόκος. 

Αντικατάσταση γραμματίων

Σύνθετος τόκος (Ανατοκισμός)

Ράντες (παρούσα και τελική αξία προκαταβλητέων και ληξιπρόθεσμων) πρόοδος αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου

Ορισμός παραγώγου

Μελέτη οικονομικών συναρτήσεων μέσω παραγώγων

Κανόνες ολοκλήρωσης 

Χρήση ολοκληρωμάτων στη μελέτη οικονομικών προβλημάτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ.  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (20%) (Διαμορφωτική)

Αφορά τα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Βιβλία

•  Κατωπόδης Ε. & Κικίλιας Π. (2002) Οικονομικά Μαθηματικά Αθήνα, εκδόσεις  ΔΗΡΟΣ

•  Λουκάκης Μανώλης (2013) Πρόσκληση στα μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών Εκδόσεις Σοφία

•  Σπ Σάσσαλος, Αντ Αλεξανδρόπουλος Αθ Παλιατσός (2002). Μαθηματικά για οικονομολόγους  Σύγχρονη εκδοτική 

•  Φούντας Ε Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών (2013) εκδόσεις Βαρβαρήγου

•  A.Chiang K Wainwright (2009) Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης Εκδόσεις Κριτική

•  Cuthbertson K. (1996) Quantitative Financial Economics stocks, bonds and foreign exchange Wiley

•  Hands D Wade (2004) Introductory Mathematical Economics Oxford University Press 

•  Martin A Norman B (2008) Mathematics for Economics and Finance Cambridge university press 

•  Sydsaeter knut and Peter Hammond  (2002) Essential Mathematics for economic analysis Prentice Hall 

Επιστημονικά Περιοδικά

•  Journal of financial mathematics

•  Journal of financial economics and mathematics

•  Siam journal of financial mathematics

•  Mathematical finance

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 4 (3+1)
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν τον τουρισμό ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξή του και τους παράγοντες που συνέτειναν στη δημιουργία του φαινομένου. Επίσης να αντιληφθούν οι φοιτητές τη σημασία του τουρισμού και τη σχέσης του με τον πολιτισμό, αλλά και την γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο (ιδιωτικούς και δημόσιους). Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας του τουρισμού στην ανάπτυξη μιας χώρας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

•κατανοούν τον τουρισμό ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο

•γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού

•αναλύουν το τουριστικό φαινόμενο ως ιδιαίτερα πολυσύνθετο, του οποίου οι διστάσεις αναφέρονται σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο.

•αναλύουν και να επεξηγούν την τυπολογία του τουρισμού 

•γνωρίζουν τους φορείς (εθνικούς και διεθνείς, κρατικούς και ιδιωτικούς) που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού

•κατανοούν τις πολυσχιδείς όψεις του τουρισμού και των επιδράσεών του σε μια χώρα ή σε ένα τόπο.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τουρισμός και εισαγωγικές έννοιες του τουρισμού (απόπειρες ορισμού, μέτρησης)

•Η φύση και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας. 

•Διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού. 

•Τυπολογία και διακρίσεις του τουρισμού. 

•Φορείς τουρισμού (Διεθνείς και ελληνικοί). 

•Τουρισμός και πολιτισμός. 

•Πολιτισμική κληρονομιά και ανάδειξη της πολιτισμικής-Βιομηχανικής Κληρονομιάς ως βασικής συνιστώσας της τουριστικής ανάπτυξης.  

•Τεχνικές και πολιτικές διαχείρισης του τουρισμού.  

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-     Ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον τουρισμό

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•Μοίρα, Πολυξένη, & Παρθένης, Σπ. (2011). Πολιτισμικός-Βιομηχανικός Τουρισμός, εκδ. Ανοικτή Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 

•Lickorich, L. and Jenkins, C., (2004). Μια εισαγωγή στον τουρισμό, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

•Ηγουμενάκης, Γ. Κραβαρίτης, Κ. Λύτρας, Π. (1999). Εισαγωγή στον Τουρισμό, εκδ. Interbooks, Αθήνα.

Επιλεγμένα άρθρα από επιστημονικά περιοδικά:

•Annals of Tourism Research

•Annals of Leisure Research

•Journal of Travel Research 

•Tourism Management, Research, Policies, Practice

2o Εξάμηνο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας  και στο εργαστήριο του μαθήματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Εργαστήριο : 2Θ + 2Ε 
Πιστωτικές Μονάδες:
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως,  των ταμειακών ροών και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης των επιχειρήσεων

• να αναλύουν την πληροφόρηση που περιέχουν οι λογιστικές καταστάσεις με τη χρήση δεικτών και την εφαρμογή μονομεταβλητής και πολυμεταβλητής

• να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων, την αποδοτικότητά τους, την ρευστότητα καθώς και να εκτιμούν αν αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες

• να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της διαθέσιμης λογιστικής πληροφόρησης όπως αυτή παρέχεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

• να πραγματοποιούν ανάλυση μελετών περιπτώσεων με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού αξιολόγηση και ανάλυση των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εβδομάδα 1η 

Αναλυτική παρουσίαση των Λογιστικών καταστάσεων. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και αξιολόγηση της επιχείρησης – Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και λήψη αποφάσεων από τους ενδιαφερόμενους για τη λογιστική πληροφόρηση (εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης)

Εβδομάδα 2η 

Αριθμοδείκτες – Κατηγορίες Αριθμοδεικτών.  Ενδοεταιρική- Διεταιρική και διαχρονική ανάλυση των επιχειρήσεων  Η Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς

Εβδομάδα 3η 

Ανάλυση Ρευστότητας και κατάσταση ταμειακών ροών

Εβδομάδα 4η 

Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης και  βιωσιμότητας επιχειρήσεων

Εβδομάδα 5η 

Ανάλυση Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας

Εβδομάδα 6η 

Ανάλυση χρηματιστηριακών δεικτών – αποτίμηση της Αγοράς

Εβδομάδα 7η 

Μονομεταβλητή  και  πολυμεταβλητή ανάλυση – Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων- Μοντέλα και Scorecards 

Εβδομάδα 8η 

Μοντέλα πρόγνωσης της Πρόβλεψη της Χρηματοοικονομικής Αποτυχίας με την χρήση λογιστικής πληροφόρησης 

Εβδομάδα 9η 

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Λειτουργίας της Επιχείρησης – Μόχλευση

Εβδομάδα 10η 

Αποτιμιτική – Προβλήματα μετρήσεων των λογιστικών μεγεθών  - 

Εβδομάδα 11η 

Θεωρητικές προσεγγίσεις για την Αποτελεσματική Αγορά και η Θεωρία της Εκπροσώπησης- Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος 

Εβδομάδα 12η 

Η Έκθεση των Ορκωτών ελεγκτών – Παραποίηση Λογιστικών καταστάσεων

Εβδομάδα 13η 

Τελική εξέταση του μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-     Ερωτήσεις κρίσεως

-     Ασκήσεις

-    Μελέτες Περιπτώσεων

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. ΚΑΝΤΖΟΣ, Κ., 2002. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.
 2. ΝΙΑΡΧΟΣ, Ν., 1997. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης.
 3. PALEPU, K., HEALY, P., BERNARD, V., 2004. Business Analysis and Valuation using Financial Statements. Ohio: Thomson – South Western Publishing. 
 4. PENMAN, S., 2010. Financial Statement Analysis and Security Valuation. New York: McGraw Hill Publishing.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις,  Ασκήσεις Πράξης : 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός  του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στις  βασικές αρχές πιθανοθεωρίας και περιγραφικής στατιστικής με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών (κυρίως με χρήση κατάλληλου λογισμικού)  στα θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια πρέπει να είναι ικανός:

• Να εφαρμόζει βασικές αρχές πιθανοθεωρίας 

• Να συνδέει νόμους πιθανοτήτων με τη στατιστική συμπερασματολογία 

• Να αναγνωρίζει τα βασικά  είδη των τυχαίων μεταβλητών και να μπορεί να  καταγράφει δεδομένα  προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους 

• Να υπολογίζει και να ερμηνεύει περιγραφικά μέτρα. 

• Να διερευνά  τη σχέση μεταξύ οικονομικών μεταβλητών με τη χρήση των τεχνικών της συσχέτισης και της παλινδρόμησης

• Να πραγματοποιεί εφαρμογές μεθόδων περιγραφικής στατιστικής και παλινδρόμησης με χρήση στατιστικών πακέτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμός πιθανότητας κατά Laplace και με εφαρμογές

Τυχαίες μεταβλητές

Συναρτήσεις πιθανότητας και κατανομής

Βασικές  διακριτές μεταβλητές (διωνυμική, γεωμετρική Poisson

Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων (κανονική και ομοιόμορφη)

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα 

Συσχέτιση δύο μεταβλητών

Απλή γραμμική παλινδρόμηση

Μελέτη καλής προσαρμογής στατιστικού μοντέλου μέσω residual

Στοιχεία δειγματοληψίας. μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας 

Περιγραφική στατιστική πρωτογενών δεδομένων. 

Περιγραφική στατιστική ομαδοποιημένων δεδομένων

Πρακτική άσκηση με χρήση στατιστικού πακέτου στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

II. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

ΙΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) (Συμπερασματική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Δαμιανού Χ., Παπαδάτος Ν., Χαραλαμπίδης Χ. Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 2010

• Δημητριάδης, Ε.  Περιγραφική Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική Α.Ε.,Αθήνα 2002

• Ζαχαροπούλου, Χ.  Στατιστική Μέθοδοι και Εφαρμογές, Εκδόσεις Ζυγός, δεύτερη έκδοση, Θεσσαλονίκη 2001

• Ζιούτας Γ. Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς,  Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003 

• Καμαρινόπουλος Λ., Στοιχεία Πιθανοθεωρίας Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1996

• Κίτσος Χ. Τεχνολογικά μαθηματικά και στατιστική  Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009

• Κιόχος Π. Στατιστική, INTERBOOKS, Αθήνα 1993 

• Κοιλίας, Χ. και Παπαδήμας, Ο. Εφαρμοσμένη Στατιστική-Περιγραφική Στατιστική-Θεωρία Πιθανοτήτων Εκτιμητική, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΕΠΕ, Αθήνα 1998

• Κολυβά-Μαχαίρα Φ., Μπορα-Σέντα Ε.  Στατιστική  Θεωρία, Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1998 

• Kατωπόδη Αλεξανδρόπουλου Πρεζεράκου Παλιατσού Στατιστική Σύγχρονη Εκδοτική 1994

• Κουνιάς Σ, Κολύβα-Μαχαίρα Φ, Μπαγιάτης Κ, Μπόρα-Σέντα Ε Εισαγωγική στατιστική Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη 2000

• Κουνιάς Σ, Μωυσιάδης Χ Πιθανότητες Ι Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1995 

• Κούτρας Μ., Ευαγγελάρας Χ Ανάλυση Παλινδρόμησης Εκδόσεις Συμμετρία Αθήνα, 2011

• Χαλικιας Μ Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη εκδοτική 2012

• DeGroot M H, Schervish M J.  Probability and Statistics, 3rd ed., Addison Wesley, 2001 

• Johnson R.A:, Bhattacharyya G.K. Statistics: Principles and Methods. John Wiley and Sons, 2001

• Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Annals of Probability

• Statistics and Probability Letters

• Journal of statistics and probabilities

• Discrete Mathematics

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης : 4 
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της μακροοικονομικής θεωρίας όπως αυτά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Στόχος είναι η ενημέρωση του φοιτητή στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο της μακροοικονομικής επιστήμης  καθώς και στα μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας. Η χρήση απλών παραδειγμάτων και διαγραμμάτων θα βοηθήσει στην κατανόηση των οικονομικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των μακροοικονομικών φαινομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

• κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας 

• εφαρμόζουν μηχανισμούς της οικονομικής σκέψης για την επιλογή εναλλακτικών λύσεων του οικονομικού προβλήματος

• εκφράζουν ολοκληρωμένη άποψη της οικονομικής πολιτικής

• περιγράφουν την Κεϋνσιανή προσέγγιση της προσφοράς χρήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Ανάλυση

2. Εθνικό Προϊόν και Εθνικό Εισόδημα

3. Κατανάλωση και Αποταμίευση

4. Προσδιορισμός του Εισοδήματος και της Απασχολήσεως

5. Μεταβολές Εισοδήματος και Πολλαπλασιαστής της Οικονομίας

6. Επένδυση

7. Δημοσιονομική Πολιτική και Εισόδημα

8. Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος, Νομισματική Πολιτική  και Καθορισμός Επιτοκίου

9.Πληθωρισμός

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση(75%) που περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη τριών θεωρητικών ερωτήσεων και ανάπτυξη δύο πρακτικών εφαρμογών

ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής με θεωρητικό προς ανάπτυξη θέμα 

Ατομική Εργασία (25%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία:

1.Γεωργακόπουλου, Θ., Λιανού Θ. κ.ά. (2007). Εισαγωγή στη Πολιτική Οικονομία ,  έκδοση Ζ, εκδ.Γ.Μπένος

2.Κώττη, Γ., Κώττη, Α.(2000). Σύγχρονη Μακροοικονομική , εκδ.Γ.Μπένος

3.Samuelson, P.,Nordhaus,W. (2000). Οικονομική, Β Τόμος, εκδ.Παπαζήση

4.Krugman,P.,Wells,R.(2011).Μακροοικονομική, εκδ. Επίκεντρο

5.Ferguson,K. (2004). Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,εκδ. Κριτική

6.Heilbroner,R.,Thurrow,L. (1984).Για την κατανόηση της Μακροοικονομικής, εκδ.Παπαζήση

7.Mankiw,G. (2001).Αρχές της Οικονομικής, , Β Τόμος, εκδ.Τυπωθήτω

8.Galbraith. (2000). Ταξίδι στον κόσμο της οικονομίας, εκδ. Κάκτος

9.Marron, D. (Επιμέλεια), (2011).Οικονομικές θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα, εκδ. Κλειδάριθμος

10.McConnell, C., Brue, S.,Flynn, S.(2008). Macroecomics, McGraw-Hill.

 

Πηγές Διαδικτυακές

https://www.coursera.org/

https://www.udacity.com/

https://webcast.grnet.gr/

http://www.blod.gr/default.aspx

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης: 5 (4+1)
Πιστωτικές Μονάδες: 7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο το σύνολο της περιοχής του Δημοσίου Δικαίου, με έμφαση όμως στους βασικούς Δημοσίου Δικαίου κανόνες, ρυθμίσεις, αρχές και διαδικασίες (ιδίως συνταγματικού, διοικητικού, δικονομικού, φορολογικού, δημοσιονομικού, περιβαλλοντικού δικαίου) οι οποίες αφορούν και καθορίζουν την δραστηριότητα των επιχειρήσεων, χωρίς την επίγνωση και τη χρησιμοποίηση των οποίων δεν είναι δυνατό οργανωθεί και διοικηθεί αποτελεσματικά η επιχείρηση. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να καταγράψουν τις αρχές, τους κανόνες και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους γενικότερα και ειδικότερα της Δημόσιας Διοίκησης
 • να προσδιορίσουν και να καταγράψουν τα όρια  και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες  ενεργεί νομίμως η διοίκηση έναντι της επιχείρησης και του πολίτη
 • να διακρίνουν τις διαδικασίες τις οποίες υποχρεώνεται η επιχείρηση, κατά την άσκηση της δραστηριότητας της,  να ακολουθεί έναντι της Διοίκησης  
 • να διακρίνουν και να αναλύσουν την  εξώδικο και δικαστική προστασία της επιχείρησης και του πολίτη από παράνομες πράξεις της Διοίκησης
 • να συνθέσουν το περιβάλλον εντός του οποίου καλείται να αναπτύξει τη δράση της η επιχείρηση που δεν αποτελείται μόνο από ιδιωτικού δικαίου αλλά κυρίως δημοσίου δικαίου προϋποθέσεις, δεσμεύσεις  και  διαδικασίες
 • να αξιολογήσουν συνολικά τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που τελεί αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η Διοίκηση  

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Στοιχεία της έννοιας του κράτους

• Τα όργανα του κράτους και οι αρμοδιότητές τους

• Περί των θεμελιωδών  δικαιωμάτων

• Βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου και διοικητικής δικονομίας

• Διοικητικά όργανα και άσκηση διοικητικής αρμοδιότητας

• Διοικητικές πράξεις:  είδη, παραγωγή και διοικητική διαδικασία, χρονική ισχύς, ανάκληση

• Έλεγχος των διοικητικών πράξεων: διοικητικός, δικαστικός

• Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης

• Επιλογή θεμάτων του ειδικού διοικητικού δικαίου (ιδίως διοικητικού, δικονομικού φορολογικού, δημοσιονομικού περιβαλλοντικού δικαίου) που αφορούν στις επιχειρήσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση  (50%) που περιλαμβάνει: 

θεωρητική και  πρακτική ενότητα  με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης

Εκπόνηση Ατομικής (15%) και Ομαδικής (15%) Γραπτής εργασίας 

Προφορική Παρουσίαση (20%) Επίλυση προβλημάτων με την μορφή περιπτώσεων εφαρμογής και υποβολή των σπουδαστών σε προφορική δοκιμασία με σχετικές ερωτήσεις και με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας τους επί της θεωρητικής και πρακτικής ύλης του μαθήματος, στην διάρκεια των παραδόσεων. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Κοϊμτζόγλου, Ι. (2005), Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου, Σάκκουλας Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Πούλης, Π. (2010), Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο και τους θεσμούς, Π.Ν.Σάκκουλας. 

Χρυσανθάκης, Χ. (2007), Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη.

Χρυσανθάκης, Χ. (2006), Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη.

Σπηλιωτόπουλος, Ε. (2015), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Α΄τομ., Νομική Βιβλιοθήκη.

Elliot, M., Thomas, R. (2011), Public Law, Oxford University Press.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ) - Νομική Βιβλιοθήκη

Επιθεώρηση Δημοσίου & Διοικητικού Δικαίου (ΕΔΔΑ)

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφΔΔ) –  Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Διοικητική Δίκη (ΔιοικΔικ) - Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις : 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη προγραμμάτων μέσα από σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού μέσα από μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμματισμού με αντικείμενα (object-oriented programming) και προγραμματισμού που καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface). Ο απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόγραμμα αξιοποιεί τον Η/Υ μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης ενός Οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να εξηγούν τη δομή ενός υπολογιστικού συστήματος

• Να εξηγούν τη διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης ενός προγράμματος από τον Η/Υ

• Να δημιουργούν μικρής κλίμακας προγράμματα για την επίλυση απλών πρακτικών προβλημάτων

• Να διακρίνουν το ρόλο που έχει το λειτουργικό τμήμα ενός προγράμματος από το τμήμα που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεσή του με τον χρήστη

• Να χρησιμοποιούν έτοιμα αντικείμενα της γλώσσας προγραμματισμού και ιδιαίτερα τα αντικείμενα γραφικής διασύνδεσης του χρήστη με την εφαρμογή

• Να διαχειρίζονται σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στην Πληροφορική

• Λειτουργία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

• Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων

• Αλγόριθμος και Πρόγραμμα

• Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού

• Εντολές Λήψης Αποφάσεων

• Εντολές Επανάληψης

• Διαδικασίες & Συναρτήσεις

• Πίνακες & Εφαρμογές

• Αρχεία & Διαχείριση σφαλμάτων

• Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

• Αντικείμενα Γραφικής Διασύνδεσης 

• Σχεδίαση Εφαρμογής

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-Επίλυση απλού προβλήματος 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική): 

Οι φοιτητές εργάζονται ομαδικά στο εργαστήριο και υλοποιούν προγράμματα μικρής κλίμακας. Ο εργαστηριακός καθηγητής βαθμολογεί την ικανότητα των φοιτητών να δώσουν λειτουργικές υλοποιήσεις.

Σκοπός αξιολόγησης: Έλεγχος της ικανότητας δημιουργίας απλών προγραμμάτων για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. 

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός αξιοποίησης των στοιχείων της γλώσσας προγραμματισμού, η λειτουργικότητα του προγράμματος, o βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν (η ποιότητα της λύσης που δόθηκε).

ΙΙI. On-line Τεστ (ατομικό) (20%) (Συμπερασματική): 

Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε 3 on-line test με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων.

Σκοπός αξιολόγησης: Έλεγχος του βαθμού κατανόησης των στοιχείων της γλώσσας προγραμματισμού. 

ΙV. Ατομική Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (On-line) (10%) (Διαμορφωτική)

Η δοκιμασία γίνεται στο τέλος κάθε ενότητας on-line μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να την επαναλάβουν περισσότερες από 1 φορές.  

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία:

•Halvorson Michael, (2010). Microsoft Visual Basic 2010 Step by Step, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα 2010

•Deitel, Paul J., Deitel, Harvey M., (2010). Visual Basic 2010 Προγραμματισμός, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

•Κυτάγιας Δ., Ψαρομήλιγκος Ι., (2004). VISUAL BASIC Από τη Θεωρία… στην Πράξη, Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ.

•Beekman G., Quinn M., (2008). Εισαγωγή στην πληροφορική, Εκδόσεις Γκιούρδας Μ., ISBN10: 9605125358

Διαδικτυακό Υλικό:

• Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition   - http://www.visualstudio.com/en-us/downloads#d-2010-express 

• MSDN Library for Visual Studio 2010 - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd831853(v=vs.100).aspx

• Μικρός οδηγός στην ανάπτυξη αλγορίθμων για υπολογιστές, Μάνος Καρβούνης, Τμήμα Πληροφορικής, Παν/μίου Αθηνών: http://cgi.di.uoa.gr/~ip/Odigos.pdf 

• Ancient Greek Computer's Inner Workings Deciphered, National Geographic: http://news.nationalgeographic.com/news/2006/11/061129-ancient-greece.html 

• How to Design Programs - An Introduction to Computing and Programming, MIT Press: http://www.htdp.org/2003-09-26/Book/ 

• MIT 6.00 Introduction to Computer Science and Programming, Fall 2008, Youtube Videos in: http://www.youtube.com/watch?v=k6U-i4gXkLM

Επιλεγμένα άρθρα από τα παρακάτω περιοδικά:

• Programming and Computer Software, Springer.

• Science of Computer Programming, Elsevier.

• Information and Software Technology, Elsevier.

• IEEE Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:

Στην τάξη 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 5 (3Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα σχετικά με την άσκηση επικοινωνιακής και τουριστικής πολιτικής στον τουρισμό. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα τουριστικής και επικοινωνιακής πολιτικής, στην γνωριμία με τη μορφή και τις αρμοδιότητες των φορέων άσκησης τουριστικής πολιτικής (ιδιωτικών και δημόσιων), σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη συγκριτική ανάλυση της δράσης τους στο χώρο του τουρισμού και στις πολιτικές δημιουργίας τουριστικής ταυτότητας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

• κατανοούν τη σημασία της τουριστικής – επικοινωνιακής πολιτικής στη δημιουργία τουριστικών ροών σε μια χώρα.

• κατανοούν τη λογική και το περιεχόμενο της τουριστικής πολιτικής

• αναλύουν με επιχειρήματα την ανάγκη ύπαρξης τουρ. πολιτικής και τουριστικής ταυτότητας μιας χώρας

• γνωρίζουν το πλαίσιο, τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητες των εθνικών φορέων τουρισμού

• αναλύουν τους τρόπους παρέμβασης του κράτους στην τουριστική πολιτική και στη διαμόρφωση τουριστικής ταυτότητας

• αναλύουν την τουριστική ζήτηση

• κάνουν χρήση των αναγκαίων κατά περίπτωση εργαλείων για την άσκηση τουρ. πολιτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Τουρισμός και τουριστική πολιτική. 

• Ο Δημόσιος φορέας άσκησης τουριστικής πολιτικής των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Τουριστική-επικοινωνιακή πολιτική. 

• Τουριστική-επικοινωνιακή ταυτότητα.  

• Δράσεις πολιτικής για την «επικοινωνίας» των διαφόρων μορφών τουρισμού. 

• Η επικοινωνιακή-τουριστική πολιτική των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-     Ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον τουρισμό

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Μυλωνόπουλος, Δ. – Κοντουδάκη, Αικ. (2011). Επικοινωνιακή πολιτική στο Δημόσιο Τομέα του Τουρισμού, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

2. Τσάρτας, Π. (2010). Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη, εκδ. Κριτική, Αθήνα

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Annals of Tourism Research

• Annals of Leisure Research

• Journal of Travel Research 

• Tourism Management, Research, Policies, Practice

3o Εξάμηνο

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 5 
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την βασική θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές στη χρηματοδοτική διοίκηση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη της επιχειρηματικής μονάδος. Οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν γιατί οι επιχειρήσεις και οι χρηματοοικονομικές αγορές συμπεριφέρονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η κατανόηση των θεματικών ενοτήτων θα γίνει εφικτή δεδομένου ότι θα εξετασθούν πολλές περιπτώσεις (case studies) οπότε οι φοιτητές θα έχουν άμεση εμπλοκή στην επίλυση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρία θα είναι σε θέση να:

- Αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διαφόρους παραμέτρους έτσι ώστε να είναι

  σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο που θα τους επιτρέπει να

  εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχειρήσεως

- Επιλέγουν  τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που

  πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

-Να συνδυάζουν  τις τεχνικές ανάλυσης που έχου μάθει με αποτελεσματικό τρόπο.

- Να είναι σε θέση να παράγουν τις τεχνικές αυτές στον δικό τους επαγγελματικό χώρο

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΔΙοίκηση

2. Πρόβλεψη Χρηματοδοτικών Αναγκών

3. Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως

4. Διοίκηση Ρευστών Διαθεσίμων

5. Διοίκηση Χρεογράφων

6. Διοίκηση Απαιτήσεων

7.Διοίκηση Αποθεμάτων

8. Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδοτική Πολιτική

9.Ανάλυση τηςΜόχλευσης των Επιχειρήσεων

10.Εισαγωγή στην Αξιολόγηση των Επενδύσεων

11. Επιχειρηματικό Κεφάλαιο

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή Τελική Εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

   - Ανάπτυξη θεωρητικών ερωτήσεων

   - Επίλυση αριθμητικών ασκήσεων

Σκοπός Αξιολόγησης¨: Ο έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η ορθότητα, η σαφήνεια και η πληρότητα των απαντήσεων

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%)

Σκοπός Αξιολόγησης:Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου και η ικανότητά τους να συνθέτουν τις γνώσεις και τις τεχνικές που διδάχθηκαν για να εξάγουν συμπεράσματα

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

1.Αποστολόπουλος Ι. (2004), Εδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως,  Εκδόσεις Σταμούλης.

2.Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν  (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rossili.

3.Καραθανάση Γ., Δράκου Αν., (2010), Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένο.

4.Κιόχος Π.,Κιόχος Α., (2003), Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική..

5.Weston & Brigham, (1986), Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση 1986.

6.Arnold G., (2005), Corporate Financial Management, 3rd ed. Prentice Hall.

7.Brealey R, Myers S and Allen F (2008), Principles of Corporate Finance,   9TH ED., McGraw Hill..

8.Brigham E., Ehrhardt M. (2005), Financial Management: Theory and Practice, 11TH ED., Thomson.

9. Lumby S. (1999), Investment Appraisal and Financing Decisions,    Thomson Learning.

ΑΡΧΕΣ MARKETING

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 5
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και στις βασικές διαδικασίες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν τη συνεισφορά της διοικητικής λειτουργίας του μάρκετινγκ στις σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά και τις τεχνικές που εφαρμόζουν τα στελέχη μάρκετινγκ κατά το σχεδιασμό των τεσσάρων βασικών συστατικών του μείγματος μάρκετινγκ (προϊόν, προώθηση, διανομή, τιμή). Παράλληλα, αναλύονται οι διάφορες μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ και τμηματοποίησης της αγοράς που εφαρμόζονται για τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και εξετάζονται τα διάφορα είδη μάρκετινγκ .  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

Εκτιμούν τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και τη συνεισφορά του τμήματος μάρκετινγκ στην οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης.

•Κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες βάσει συγκεκριμένων μεθόδων τμηματοποίησης. 

•Αναπτύσσουν τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης προϊόντων-υπηρεσιών.

•Σχεδιάζουν αποτελεσματικά το μείγμα μάρκετινγκ ενός προϊόντος/υπηρεσίας. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Eνότητες:

-Η φιλοσοφία και το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ 

-Συμπεριφορά καταναλωτή 

-Μέθοδοι έρευνας αγοράς.

-Διαδικασία τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης.

-Μείγμα μάρκετινγκ.

-Στρατηγικές διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

-Ανάλυση ανταγωνισμού και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

-Δημιουργία και ανάλυση στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ.

-Διαμόρφωση και καθορισμός μοναδικής πρότασης πώλησης.

-Παρουσίαση των διαφόρων μορφών μάρκετινγκ (π.χ. λιανικό, υπηρεσιών, ηλεκτρονικό, πολιτικό, τουριστικό, κα).

-Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών του μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση –Συμπερασματική (70%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

 Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει: 

Γραπτή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση μελέτης περίπτωσης προϊόντος/υπηρεσίας 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές  και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ε., (2014). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ:  Χθες-Σήμερα-Αύριο, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα. 

• Fahy J, Jobber D (2014). Principles of Marketing, Kritiki Publishers, Athens (in Greek)

• Kotler, P. J., & Armstrong, G. M. (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  (9η Έκδοση), Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Θεσσαλονίκη.

• Τζωρτζάκης Κ, Τζωρτζάκη Α (2002), Αρχές Μάρκετινγκ,  Rosili Εμπορική, Αθήνα. 

• Πανηγυράκης, Γ. και Σιώμκος, Γ. (2005), Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.

• Μάλλιαρης, Π. (2012), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (4η έκδοση), Εκδόσεις Σταμούλη.

• Τομάρας, Π. (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  και την Έρευνα Αγοράς (4η Έκδοση), Πέτρος Τομάρας.

• Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy (2011), Μάρκετινγκ: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα.

Επιστημονικά περιοδικά –ενδεικτικά 

Επιστημονικό Μάρκετινγκ 

Business Horizons 

Journal of Marketing 

Journal of European Marketing

Journal of Marketing Management 

Harvard Business Review  

Marketing Intelligence & Planning 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις , Εργαστήριο και Ασκήσεις Πράξης :5 
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στις βασικές έννοιες της στατιστικής  συμπερασματολογίας (επαγωγικής στατιστικής). Κυρίαρχο μέρος της ύλης αποτελούν οι στατιστικοί έλεγχοι και η εκτιμητική. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να:

• έχει κατανόησει τις βασικές έννοιες της εκτιμητικής με έμφαση τον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης. 

• πραγματοποιεί  στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και ποσοστού για ένα και δύο δείγματα και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα 

• πραγματοποιεί  στατιστικό έλεγχο     και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα

• διερευνά την ποιότητα παραγόμενων προϊόντων μέσω βασικών διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας 

• διακρίνει τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας σε δεδομένα χρονοσειρών και να τις εφαρμόζει σε κατάλληλο λογισμικό

• Εξοικειωθεί  με το κατάλληλο λογισμικό για την Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σημειακές εκτιμήτριες 

Διαστήματα εμπιστοσύνης 

Έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών

Έλεγχος Χ2

Χρονοσειρές

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 

Χρήση στατιστικών πακέτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙI. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

ΙΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) (Συμπερασματική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Αποστολάκης, Ι. και Σταμούλη, Μ.Α. (2004) Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

Αποστολόπουλος Η.Θ. και Αποστολόπουλος Κ. (2002)  Στατιστική Επιχειρήσεων Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα

Βασιλικοπούλου, Α. και Σιώμκος, Γ. (2005) Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

Χουβαρδάς, B. (2004) Στατιστική Επιχειρήσεων, Μακεδονικές εκδόσεις Αθήνα.

Κωστάκη, Κ., Κωστάκη, Χ. και Κωστάκη, Γ.  (2002) Στατιστική, Εκδόσεις Κωστάκη, Αθήνα .

Ρεντινιώτης, Σ., (2005) Ποσοτικές Μέθοδοι, Επιχειρησιακή Στατιστική, Τεύχος 2, Περιληπτική θεωρία και λυμένες ασκήσεις, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΕΠΕ, Αθήνα.

Φράγκος, Χ. (1998) Στατιστική Επιχειρήσεων για τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα

Χαλικιάς Ι (2009) Στατιστική: Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις (3η ΕΚΔΟΣΗ)  Εκδόσεις Rosili Αθήνα

Χαλικιάς Μ. (2012,) Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

Bickel P.J., Doksum K. A., (2001)  Mathematical Statistics, Volume 1, Basic Ideas and Selected Topics, 2rd ed. Prentice Hall.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη  και στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις; 3 Ασκήσεις Πράξης: 1 Εργαστήριο:1
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Η Επιχειρησιακή Έρευνα αποτελεί βασικό εργαλείο του σύγχρονου management για την επίλυση επιτελικών και επιχειρησιακών προβλημάτων απόφασης  σε όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών (παραγωγή, μάρκετινγκ, παροχή υπηρεσιών, χρηματο-οικονομική διαχείριση, κλπ). Στο μάθημα παρέχονται οι γνώσεις για τις θεμελιώδεις και σπουδαιότερες περιοχές της Επιχειρησιακής Έρευνας, ή της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science) με τη μελέτη των μεθόδων και των εφαρμογών τους, σε ένα σύνολο επιχειρησιακών καταστάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

oΝα περιγράφουν πραγματικά προβλήματα απόφασης και να προσδιορίζουν τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος (μοντελοποίηση του προβλήματος, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αλγόριθμοι, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, υλοποίηση απόφασης).

oΝα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος.

oΝα προσδιορίζουν προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια και μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος.

oΝα αναλύουν τα προβλήματα απόφασης και να κατασκευάζουν τα μαθηματικά μοντέλα που τα περιγράφουν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους περιορισμούς που διέπουν το πρόβλημα απόφασης.

oΝα επιλέγουν και να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση μεθοδολογίες για την επίλυση των προβλημάτων απόφασης.

oΝα χρησιμοποιούν το κατάλληλο μαθηματικό λογισμικό και να αναπτύσσουν εφαρμογές στα ειδικά εργαλεία λογισμικού για την επίλυση των προβλημάτων.

oΝα αναλύουν τα αποτελέσματα της επίλυσης του μαθηματικού μοντέλου και να προτείνουν τη λύση ή λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα.

oΝα επιχειρηματολογούν για την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης ή απόφασης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγικές έννοιες της Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Γραμμικός προγραμματισμός,
 • Διατύπωση και μοντελοποίηση προβλημάτων,
 • Γεωμετρική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Η Μέθοδος simplex για προβλήματα μεγιστοποίησης
 • Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία της λύσης
 • Η Μέθοδος simplex για προβλήματα ελαχιστοποίησης
 • Εφαρμογές - Ασκήσεις - Μελέτες Περίπτωσης
 • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός - Εφαρμογές του Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Αλγόριθμοι  Διακλάδωσης και Φραγμού (branch and Bound)
 • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός 0/1. - Εφαρμογές
 • Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων
 • Αρχές Πολυκριτήριας Ανάλυσης
 • Μοντελοποίηση Κριτηρίων
 • Προβλήματα με διακριτές Εναλλακτικές Ενέργειες
 • Η μέθοδος της Αναλυτικής Ιεραρχίας
 • Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα διδαχθούν εφαρμογές των μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας που διδάδκονται στο πλαίσιο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος με χρήση και προγραμματισμό των συστημάτων:

Α) Solver (MS EXCEL)

B) MATLAB

Γ) LINDO

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Ασκήσεις που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων με τις μεθόδους που έχουν διδαχθεί

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση ενός  ή περισσοτέρων πραγματικών προβλημάτων και με τη χρησιμοποίηση λογισμικού.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Πληρότητα της λύσης - 35%

• Σαφήνεια - 25%

• Τεκμηρίωση της λύσης - 30%

• Κριτική Αξιολόγηση - 10%

ΙΙΙ. Προφορική Παρουσίαση (10%) στο εργαστήριο (Διαμορφωτική). 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Μοσχονά Θ., Χαλικιάς Μ., Χελιδόνης Γ. (2010) Επιχειρησιακή Έρευνα Σύγχρονη Εκδοτική

• Υψηλάντης Π. (2010) Επιχειρησιακή Έρευνα, εκδ. Προπομπός

• Albright, S.C. and Winston, W.L. (2005). Spreadsheet Modeling and Applications: Essentials of Practical Management Science, Thomson Brooks/Cole .

• Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A., Camm, J.D. and Martin, K. (2010). An Introduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, 10th ed., Delmar Cengage Learning.

• Σισκος, Ι. (1999), Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• European Journal of Operational Research, Elsevier

• Operational Research: An International Journal, Springer

• Annals of Operations Research, Springer

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης: 5(3Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις διαδικασίες της διοίκησης των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του Τουρισμού και, ειδικότερα, των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, επιδιώκεται η κατανόηση του ρόλου του Management στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύστημα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

α) κατανοούν τη δομή των τουριστικών επιχειρήσεων

β) αναλύουν την οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων

γ) εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης τουριστικών επιχειρήσεων

δ) αξιολογούν τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού και η κοινωνικοοικονομική του διάσταση.
 2. Ο ρόλος των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού και η αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και Τουρισμού.
 3. Οι κυριότερες σχολές της διοικητικής επιστήμης.
 4. Η εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις και η δομή λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.
 5. Γενικά περί ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
 6. Διοίκηση του προσωπικού του ξενοδοχείου και οργάνωση και διοίκηση του τμήματος Front Office.
 7. Η Οικονομική διαχείριση του ξενοδοχείου.
 8. Διοίκηση και οργάνωση του τμήματος ορόφων και διοίκηση και οργάνωση των   επισιτιστικών τμημάτων στις ξενοδοχειακές μονάδες.
 9. Διοίκηση και οργάνωση εστιατορίων εντός των ξενοδοχειακών μονάδων.
 10. Διοίκηση και οργάνωση του τμήματος προμηθειών στις ξενοδοχειακές μονάδες.
 11. Διοίκηση και οργάνωση του τμήματος ελέγχου στις ξενοδοχειακές μονάδες.
 12. Μελέτη των τουριστικών πρακτορείων των τουριστικών μεταφορικών επιχειρήσεων και των τουριστικών επιχειρήσεων εστίασης. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Λαλούμης, Δ. – Ρούπας, Β. (1998). Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα. 

2.Λαλούμης, Δ. (2002). Διοίκηση Ξενοδοχείων, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

3.Λαλούμης, Δ. (2014). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αθήνα

4o Εξάμηνο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη με χρήση προβολικού μηχανήματος και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Τμήματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις - 5
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:
 • Να διακρίνει τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από τα πληροφοριακά συστήματα.
 • Να αξιοποιεί τις βασικές έννοιες στρατηγικής των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία καθώς και την επιχειρηματική πρακτική.
 • Να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση - οργανισμό από την εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
 • Να καθορίζει τα βήματα ανάπτυξης των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Να αναπτύσσει πληροφοριακά συστήματα διοίκησης με χρήση λογισμικού.
 • Να εντοπίζει τα προβλήματα και τις  δυσκολίες κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και της εφαρμογής των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Πληροφορία & Πληροφοριακά Συστήµατα
 • Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης (ΠΣΔ)
 • Οργανωτική Δομή και ΠΣΔ
 • Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήµατα βασιζόμενα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Οργάνωση δεδομένων
 • Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων,
 • Ανάλυση, σχεδίαση, ολοκλήρωση και χρήση συστημάτων (Εργαστηριακές Εφαρμογές)
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-     Επίλυση προβλημάτων

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) (Διαμορφωτική -Συμπερασματική): Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης στο Εργαστήριο.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η λειτουργικότητα της εφαρμογής, o βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν (η ποιότητα της λύσης που δόθηκε), η ευχρηστία της εφαρμογής (ποιότητα της επικοινωνίας του χρήστη με την εφαρμογή), η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

 • Γιαννακόπουλος Δ., Παπουτσής Ι., (2003). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα.
 • Πολλάλης Γ, Γιαννακόπουλος Διονύσης, Παπουτσής Ιωάννης, (2004). Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Ross A. Malaga, (2005). Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων», Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα, Αθήνα.
 • Φωλίνας Δ, Μάνθου Β, Βλαχοπούλου Μ, (2007). Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη.
 • Laudon K. C., Laudon J. P, (2009). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 • Οικονόμου Γ, Γεωργόπουλος Ν, Μπένος Β, (2004). Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου.
 • Πολλάλης Γ, Βοζίκης Α, (2009). Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων», Εκδόσεις UTOPIA, Αθήνα.
 • James O'Brien and George Marakas, (2010). Management Information System, Mac Graw Hill Companies, 10th Edition.
 • Avison and Fitzerald, (1998). Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, McGraw-Hill Companies, 2nd Edition.   
 • Curtis Graham and David Cobham, (2001). Business Information Systems: Analysis, Design and Practice, Pitman Publishing, 4th Edition.
 • D. Anderson, (2000). Managing Information Systems: Using Cases within an Industry Context to Solve Business Problems with Information Technology, Prentice Hall.
 • Laudon K. C. and J. P. Laudon, (2010). Management Information Systems, Prentice Hall, New Jersey, 11th edition.
 • Raymond McLeod and George Schell, (2006). Management Information Systems, Prentice Hall, 10th Edition.
 • Raymond McLeod Jr, (2001). Management Information Systems, Prentice Hall International, Inc. New Jersey, 8th edition.

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

 • International Journal of Information Management– Elsevier.
 • The Journal of Strategic Information Systems– Elsevier.
 • Information & Management– Elsevier.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης : 4 (2θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα σχετικά με την άσκηση επικοινωνιακής πολιτικής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσει ο σπουδαστής να γνωρίσει τις δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων και να κατανοήσει τη σπουδαιότητα του ρόλου των Δημοσίων Σχέσεων για τις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

- κατανοούν το θεωρητικό και εφαρμοσμένο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων ως επιστήμης και επαγγελματικής πρακτικής 

- επιχειρηματολογούν για τη σημασία της επικοινωνιακής πολιτικής στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων

- διακρίνουν τα στοιχεία που συνθέτουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και αφορούν την επικοινωνολογία, το management, τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, το marketing, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό

-  εξηγούν τη σημασία της ολοκληρωμένης επικοινωνίας στη στρατηγική των τουριστικών επιχειρήσεων

-  αναλύουν τις μεθόδους και τις τεχνικές των δημοσίων σχέσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις και της διαφήμισης που απαιτούνται για την προώθηση των πωλήσεων των υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων (καταλυμάτων, επισιτιστικών μονάδων χώρων εκδηλώσεων και συνεδρίων, τουριστικών γραφείων κ.λπ.)

- αναπτύσσουν μια εξειδικευμένη στρατηγική δημοσίων σχέσεων στον τουρισμό.

- διοργανώνουν ειδικές τουριστικές εκδηλώσεις (συνεδρίων, εκθέσεων, διεθνών συναντήσεων κ.λπ.)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Oι Δημόσιες Σχέσεις (Ιστορική αναδρομή, μέσα και τεχνικές δημοσίων σχέσεων /Οπτικά-Ακουστικά-Οπτικοακουστικά, μορφές οργάνωσης των δημοσίων σχέσεων, προσωπικό δημοσίων σχέσεων) 

•Οι Δημόσιες Σχέσεις και η επικοινωνία στον τουρισμό.

•Ιδιαιτερότητες των Δημοσίων Σχέσεων και της επικοινωνίας στον τουρισμό

•Δημόσιες Σχέσεις στον τουρισμό και ΜΜΕ

•Μέθοδοι και τεχνικές των ΔΣ στον τουρισμό

•Δημόσιες Σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα και στο Δημόσιο φορέα τουρισμού (Υπ. Τουρισμού, ΕΟΤ, ΣΕΤΕ κ.λπ.)

•Σύγχρονα θέματα επικοινωνίας και ΔΣ στον τουρισμό (Ταξιδιωτικές οδηγίες και δημόσιες σχέσεις, δημόσιες σχέσεις και διαχείριση κρίσεων, κ.λπ.) 

•Οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων στον τουρισμό (συνέδρια, εκθέσεις, ειδικές εκδηλώσεις κ.λπ.)

•Έρευνα Δημοσίων Σχέσεων στον τουρισμό

•Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας δημοσίων σχέσεων 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
 • Θέματα Ανάπτυξης 
 • Επίλυση Προβλημάτων σχετικών με τη στρατηγική των δημοσίων σχέσεων
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%) (Συμπερασματική)

Θα ανατεθεί μια γραπτή ατομική εργασία έρευνας με θέμα την αποτύπωση και της δομής και λειτουργίας του τμήματος δημοσίων σχέσεων ενός δημόσιου οργανισμού ή μιας ιδιωτικής επιχείρησης.

 Σκοπός αξιολόγησης: Αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, εξέταση των δεξιοτήτων έρευνας των σπουδαστών και της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της.

 Κριτήρια αξιολόγησης: Ποιότητα γραπτής και προφορικής παρουσίασης, αξιολόγηση του περιεχόμενου, οργάνωση και ποιότητα συγγραφής και της προφορικής παρουσίασης.

 

ΙΙΙ. Ομαδική Εργασία (10%) (Συμπερασματική)

Θα ανατεθεί μια ομαδική εργασία η οποία θα παρουσιαστεί με την ολοκλήρωση των διαλέξεων. Οι σπουδαστές θα δουλέψουν σε ομάδες για να αναπτύξουν μια στρατηγική δημοσίων σχέσεων ή για τη διοργάνωση ενός συνεδρίου.

Σκοπός αξιολόγησης: Αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, του ομαδικού πνεύματος και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους.

Κριτήρια αξιολόγησης: Κριτική σκέψη, δεξιότητες ομαδικής εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Λύτρας, Π. (2008). Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία στον Τουρισμό, εκδ. Interbooks, Αθήνα.

- Μαγνήσαλης, Κώστας Γ., Δημόσιες Σχέσεις / Θεωρία και Τεχνική των Σχέσεων με το Κοινό, Interbooks, 2002

- Μαντάς Ν., Κουτρουμάνος Κ., Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις, Σύγχρονη Εκδοτική, 1992

- Κουτούπης Θ., Πρακτικός Οδηγός Δημοσίων Σχέσεων, Εκδ. Σάκκουλα, 2004

- Παπαλεξανδρή Ν., Δημόσιες Σχέσεις, Εκδ. Μπένου, 2001

- Πανηγυράκης Γ., Βεντούρα-Νεοκοσμίδη Ζωή Ν., Σύγχρονη Διοικητική Δημοσίων Σχέσεων, Εκδ. Μπένου, 2001

- Wragg D. Public Relations Handbook, Cambridge, MA, Blackwell, 1992

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 5 (3Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Το σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, ο ανταγωνισμός, οι χρηματαγορές, η καινοτομία καθώς, επίσης, και οι συνήθειες και προτιμήσεις των καταναλωτών, καθορίζουν το πλαίσιο εκείνο, εντός του οποίου, παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και, ταυτόχρονα, δημιουργούνται και νέοι κίνδυνοι.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση, από την πλευρά των φοιτητών, των δραστηριοτήτων και των ενεργειών εκείνων που σχετίζονται με τον εντοπισμό των ευκαιριών καθώς, επίσης, του αποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, το μάθημα αποσκοπεί στη μετάδοση βασικών γνώσεων οικονομίας των επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάζεται και η συμβολή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην οικονομία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

α) γνωρίζουν θέματα  τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης των επιχειρήσεων

β) γνωρίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων

γ) αναγνωρίζουν και να κατανοούν πληροφορίες σχετικές με την τεχνικο-οικονομική κατάσταση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις

δ) συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους συμφοιτητές τους, λόγω της προηγηθείσας συμμετοχής τους σε ομάδες εργασίας

ε) έλθουν σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου, γεγονός το οποίο δημιουργεί προοπτικές μελλοντικής απασχόλησης

στ) ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων

ζ) αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης

η) αναπτύξουν ερευνητική ικανότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον

θ) καλλιεργήσουν την κρίση τους και τις ικανότητές τους στη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων

ι) αναγνωρίζουν επενδυτικά και αναπτυξιακά κίνητρα

ια) αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν κίνητρα σχετικά με την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

ιβ) αξιοποιούν επαγγελματικές ευκαιρίες με την παρουσίαση ολοκληρωμένων εργασιών σε ευρύ επαγγελματικό φάσμα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Ανάλυση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

2.Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

3.Επιχειρηματικότητα και σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. 

4.Η δημιουργία της νέας επιχείρησης. 

5.Επιχειρηματικό σχέδιο δράσης: Περιγραφή της επιχείρησης. Αγορά και Ανταγωνισμός. Στρατηγικό Marketing. Λειτουργική Οργάνωση. Χρηματοδοτικές Ανάγκες. Έλεγχοι. Αξιολόγηση της Επιχείρησης και του επιχειρηματία. 

6.Φορείς και θεσμοί που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής 

-Ερωτήσεις κρίσεως 

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Κυριαζόπουλος, Π. – Βρυζίδης, Λ. (2008). Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

2. Λαμπρόπουλος, Π. (2008). Επιχειρηματικότητα, εκδ. Προπομπός, Αθήνα.

3. Καρτεράνης, Χ. (2015). Επιχειρηματικότητα, Αθήνα.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης : 4 (3Θ+1ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες:
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα στην τουριστική εκπαιδευτική πολιτική. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

α) γνωρίζουν τη δομή της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

β) έχουν μία ευρεία γνώση για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ και μία άποψη για την εκπαίδευση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

γ) γνωρίζουν το πλαίσιο και τις αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

δ) αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις προοπτικές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

ε) να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ελληνικού τουριστικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής.

στ) να κατανοήσουν και να αναλύσουν τους τρόπους παρέμβασης του κράτους στην τουριστική εκπαίδευση και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.  

•Συστημικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. 

• Οργανωτική και διοικητική δομή του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

•Δομή του τουριστικού εκπαιδευτικού συστήματος  

•Εκπαίδευση, κατάρτιση, Δια Βίου μάθηση (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΤΕΚ, Σχολές ξεναγών, Τ.Ε.Ι., Πανεπιστήμια, Μεταπτυχιακές Σπουδές, σεμινάρια επιμόρφωσης κ.λπ.). 

• Περιεχόμενο σπουδών σε όλες τις βαθμίδες. 

•Επαγγελματικά δικαιώματα, πιστοποίηση, απασχόληση.

• Το τουριστικό εκπαιδευτικό σύστημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

•Εκπαιδευτική τουριστική πολιτική

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

-     Επίλυση Προβλημάτων σχετικών με την τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

-     Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%) (Συμπερασματική)

Θα ανατεθεί μια γραπτή ατομική εργασία έρευνας με θέμα την περιγραφή, σύγκριση και ανάλυση δυο φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης, διαφορετικών βαθμίδων, στην Ελλάδα.

 Σκοπός αξιολόγησης: Αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, εξέταση των δεξιοτήτων έρευνας των σπουδαστών και της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της.

 Κριτήρια αξιολόγησης: Ποιότητα γραπτής και προφορικής παρουσίασης, αξιολόγηση του περιεχόμενου, οργάνωση και ποιότητα συγγραφής και της προφορικής παρουσίασης.

ΙΙΙ. Ομαδική Εργασία (10%) (Συμπερασματική)

Θα ανατεθεί μια ομαδική εργασία η οποία θα παρουσιαστεί με την ολοκλήρωση των διαλέξεων. Οι σπουδαστές θα δουλέψουν σε ομάδες για να παρουσιάσουν ένα επίκαιρο θέμα τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός αξιολόγησης: Αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, του ομαδικού πνεύματος και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους.

Κριτήρια αξιολόγησης: Κριτική σκέψη, δεξιότητες ομαδικής εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Κικίλια, Κατ. (2013). Τουριστική Συνείδηση και Εθνική Παιδεία.

- Επιστημονικά Περιοδικά:

1. Journal of tourism studies

2. Tourism Recreation Research

3. Leisure, Sport & Tourism Education

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 4 (3Θ+1ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο πολύπλοκο και πολυδαίδαλο χώρο των νομικών ρυθμίσεων που διέπουν την τουριστική δραστηριότητα.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ρόλο του κράτους στη θέσπιση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα, να καταστεί αντιληπτή η σημασία της τήρησης των κανόνων δικαίου στο χώρο του τουρισμού, της γνώσης των προϋποθέσεων για την δημιουργία μιας τουριστικής επιχείρησης, των κανόνων και περιορισμών για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης στο χώρο καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Κατανοούν τη λειτουργία του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων

• Να γνωρίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης

• Να αναζητούν και να διαχειρίζονται τα απαραίτητα διοικητικά και νομικά έγγραφα για την λειτουργία μιας τουρ. επιχείρησης

• Να αναγνωρίζουν τους κανόνες και τους περιορισμούς λειτουργίας των τουρ. επιχειρήσεων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Τουρισμός και Δίκαιο. 

• Η Δημόσια Διοίκηση του Τουρισμού. Δομή και αρμοδιότητες

• Θεσμικό πλαίσιο των τουριστικών επιχειρήσεων: Τουριστικά καταλύματα, Ξενώνες Νεότητας, Τουριστικά γραφεία, Τουριστικά καταστήματα, Τουριστικές Επιχειρήσεις  Οδικών  Μεταφορών (τουριστικά  λεωφορεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, λιμουζίνες, τουρ. τρένα). 

• Ειδικές τουριστικές Υποδομές (Συνεδριακά κέντρα, Χιονοδρομικά Κέντρα, Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα, Ορειβατικά καταφύγια, κέντρα ιαματικού τουρισμού, αυτοκινητοδρόμια, γήπεδα γκολφ).

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-    Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙα. Ατομική Εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Μυλωνόπουλος, Δ. (2011). Τουριστικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

•Χατζηνικολάου, Ε. (2008). Νομοθεσία Τουρ. Επιχειρήσεων, εκδ, Προπομπός, Αθήνα.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

International Travel Law Journal

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης : 4 (2Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην κοινωνιολογία και στην κοινωνιολογία του τουρισμού. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην σύνδεση της κοινωνιολογίας και του τουρισμού, στη μελέτη του τουρισμού ως κοινωνικού φαινομένου και στις επιδράσεις του σε διάφορους τομείς (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό, περιβαλλοντικό κ.λπ.).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

• προβαίνουν σε πλήρη ανάλυση του τουρισμού, σε όλες τις διαστάσεις του, ως κοινωνικού φαινομένου.

• κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα κίνητρα της τουριστικής κίνησης

• κατανοούν τις επιδράσεις του τουρισμού σε κοινωνικό-ψυχολογικό, οικονομικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο

• αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τις ανάγκες την ικανοποίηση των οποίων επιδιώκουν οι τουρίστες 

• προβαίνουν σε προτάσεις πολιτικής διαχείρισης του τουριστικού φαινομένου

• ευαισθητοποιούνται σε θέματα ηθικής στον τουρισμό

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας του Τουρισμού.

2.Τουρισμός και κοινωνικές επιστήμες. 

3.Ο τουρίστας.  Χαρακτηριστικά και κίνητρα των τουριστικών ταξιδιών. 

4.Τουρισμός και ανάγκες. 

5.Συνάντηση τουριστών και ντόπιων. 

6.Οι πολιτικές, περιβαλλοντικές και οι διεθνείς κοινωνικές διαστάσεις του τουρισμού.

7.Επιδράσεις του τουρισμού. Κοινωνικές, ψυχολογικές, πολιτισμικές, οικονομικές,  περιβαλλοντικές επιδράσεις τουρισμού. 

8.Ρόλοι και στερεότυπα. 

9.Ηθική στον τουρισμό. 

10.Διεθνείς κοινωνικές διαστάσεις τουρισμού. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 . Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

•Τσάρτας Π. (1996) Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Εξάντας, Αθήνα. 

•Holden A., (2008) Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα. 

•Λύτρας Π., (2003) Κοινωνιολογία Τουρισμού, δ΄ έκδοση, Interbooks, Αθήνα

•Κοκκώσης, Χ. – Τσάρτας, Π. (2001). Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Annals of Tourism Research, Tourism Management, 

5o Εξάμηνο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης - 4

Εργαστήρια - 2

Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές ικανότητες σχετικά με την τρέχουσα μεθοδολογία και τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού. Ειδικότερα, και με βάση τη σύγχρονη φιλοσοφία στην  ανάπτυξη  λογισμικού δίδεται έμφαση:

• Στην ανάπτυξη εφαρμογών σε γραφικό παραθυρικό περιβάλλον (GUI) και σε περιβάλλον διαδικτύου (web) και

• Στη μεθοδολογική προσέγγιση και στις τεχνικές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των εφαρμογών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να  περιγράφουν και να προσδιορίζουν τις έννοιες που σχετίζονται με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό ΗΥ, όπως είναι οι τάξεις, το αντικείμενο, ο πολυμορφισμός, η κληρονομικότητα, η αφαίρεση και η ενθυλάκωση.

• Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό εφαρμογών λογισμικού στη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

• Να σχεδιάζουν μικρής κλίμακας εφαρμογές  λογισμικού χρησιμοποιώντας την σχεδιαστική γλώσσα Unified Modelling Language.

• Να αναπτύσσουν μικρής κλίμακας εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιώντας τάξεις, αντικείμενα, δομές, διεπαφές, χειριστές συμβάντων και την υπερκάλυψη συναρτήσεων.  

• Να συνθέτουν προγράμματα, ακλουθώντας τους συντακτικούς κανόνες και τη μεθοδολογία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

• Να αξιοποιούν τις βιβλιοθήκες τάξεων για προγραμματισμό σε περιβάλλον WINDOWS.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμός - βασικές έννοιες 

• Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού

• Σχεδιασμός Αντικειμενοστρεφών Εφαρμογών.

• Η σχεδιαστική γλώσσα UML - Διαγράμματα της UML -Μελέτες Περίπωσης

• Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών  – Δομή προγραμμάτων στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμός

• Γλώσσα Προγραμματισμού (μια από τις γλώσσες προγραμματισμού Visual Basic, C++, C#, Java)  

I.Mεταβλητές, ορισμός μεταβλητών, τελεστές

II.Tύποι δεδομένων, δομές, εμβέλεια

III.Εντολές και Τελεστές Ανάθεσης

IV.Υποπρογράμματα και Συναρτήσεις

V.τάξεις (class) και  αντικείμενα (objects)

VI. Iδιότητες και μέθοδοι

VII.Διεπαφές (Interfaces)

VIII.Πίνακες (Arrays), Indexers και Συλλογές (Collections

IX.Αντιπρόσωποι (delegates) και Συμβάντα (Events)

X.χειριστές συμβάντων 

• Πολυμορφισμός και Κληρονομικότητα 

• Αφαίρεση και Ενθυλάκωση

• Διαχείριση Αρχείων 

• Βιβλιοθήκες

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον Visual Studio .NET με μια από τις γλώσσες Visual Basic, C#, C++.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό Μέρος (60%)

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Συγγραφή  μικρών προγραμμάτων που υλοποιούν αλγορίθμους ή διεργασίας 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία- Ανάπτυξη  Εφαρμογής (30%)

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Λειτουργικότητα εφαρμογής - 25%

• Πληρότητα της λύσης - 40%

• Τεκμηρίωση της Εφαρμογής - 20%

• Ευχρηστία της εφαρμογής - 15% 

IIΙ. Ατομική Προφορική Εξέταση στο εργαστήριο (10%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Σπυριδάκος Α., (2009). Αντικειμενοστραφης Προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

• Σπυριδάκος Α., (2010). Εφαρμογές Αντοκειμενοστρεφούς Προγραμματισμού σε περιβάλλον Visual Basic.NET, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Journal of Object Oriented Programming, SIGS Publications

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης - 5
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές οικονομικές αρχές που διέπουν το γνωστικό αντικείμενο της Τουριστικής Οικονομίας, ώστε να τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν καλύτερα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Η κατανόηση των βασικών εννοιών της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης εστιασμένης στον Τουρισμό, αποτελεί την βάση για την κατανόηση της οικονομικής λειτουργίας του τουριστικού περιβάλλοντος. Η κατανόηση των εννοιών και του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων Τουρισμός και Οικονομία, ανάπτυξη διεθνούς τουρισμού και οικονομική ανάπτυξη, κρατικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, προγραμματισμός τουριστικής ανάπτυξης, περιφερειακή ανάπτυξη, περιβάλλον και τουρισμός, τουριστική εκπαίδευση, τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας αποτελούν  τις βασικές έννοιες που οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν για την εμπέδωση των βασικών αρχών της οικονομικής θεώρησης του Τουρισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός / ικανή να :

• κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων

• διακρίνει τις τεχνικές λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και την διαμόρφωση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι τουριστικές επιχειρήσεις

• αναλύει τις επιπτώσεις των μεταβολών των οικονομικών παραμέτρων στο τρόπο λειτουργίας των 

• τουριστικών επιχειρήσεων

• κατανοεί την πολυπλοκότητα των οικονομικών μεταβλητών που διέπουν το μικροοικονομικό και το μακροοικονομικό τουριστικό περιβάλλον  

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Η διαχρονική επισκόπηση του τουριστικού φαινομένου

2.Βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις του τουριστικού φαινομένου

3.Τυπολογία του τουρισμού και του τουρίστα

4.Τουριστική ζήτηση και προσφορά

5.Οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού

6.Ανάπτυξη διεθνούς τουρισμού και οικονομική ανάπτυξη

7.Κρατικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις

8.Προγραμματισμός τουριστικής ανάπτυξης

9.Μέθοδοι εκτίμησης προβλέψεων και τάσεων στην τουριστική οικονομία

10.Περιφερειακή ανάπτυξη

11.Περιβάλλον και τουρισμός

12.Τουρισμός και πολυπολιτισμικότητα

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Στην ελληνική γλώσσα :

1.Βαρβαρέσος, Σ. (2013).Οικονομική του Τουρισμού, εκδ. Προπομπός, Αθήνα.

2. Λαγός, Δ. (2005). Τουριστική οικονομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

3.Bull, A. (2002). Τουριστική Οικονομία, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Ξένη :

1.Sinclair, T., Stabler, M. (1997). “The Economics of Tourism”, Routledge.

2.Lundberg, D., Krishnamoorthy, M., Stavenga, M. (1995). “Tourism economics”, Wiley.

3.Reece, W. (2009). “The Economics of Tourism”, Prentice Hall.

4.Stabler, M., Papatheodorou, T. (2009). “The Economics of Tourism”, Routledge. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης -  5 (3Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τουριστική ναυτιλία. 

H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της ναυτιλίας, της κρουαζιεροπλοΐας και της σημασίας τους για την Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομία. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του τουριστικού πλοίου σε όλους του τύπους του και γενικότερα της ναυτιλιακής τουριστικής δραστηριότητας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

• Κατανοούν τη λειτουργία του  τουριστικού πλοίου

•  Γνωρίζουν τους τύπους του τουριστικού πλοίου

• Διαχειρίζονται τους διάφορους τομείς οργάνωσης της αναψυχής στο τουριστικό πλοίο 

• Αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του τουριστικού λιμένος και την αναγκαιότητα των λειτουργικών διαδικασιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Η συμβολή της τουριστικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. 

2.Τεχνολογική εξέλιξη του τουριστικού πλοίου (κρουαζιερόπλοιο και επιβατηγού πλοίου).

3.Ονοματολογία τμημάτων & χώρων του πλοίου με ιδιαίτερη έμφαση στους ξενοδοχειακούς χώρους του πλοίου. Προσωπικό πλοίου. 

4.Ειδικότητες ξενοδοχειακού χαρακτήρα σε επιβατηγά πλοία και κρουαζιερόπλοια. 

5.Ο διοικητικός φορέας εποπτείας της τουριστικής ναυτιλίας. 

6.Τουριστικοί λιμένες. 

7.Γεωγραφικές περιοχές ανάπτυξης της κρουαζιέρας. 

8.Ναυτιλιακές εργασιακές σχέσεις. 

9.Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών εταιρειών κρουαζιερόπλοιων. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την τουριστική ναυτιλία

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•Μυλωνόπουλος, Δ. (2004). «Ναυτιλία. Έννοιες-Τομείς-Δομές», εκδ. Αθαν. Σταμούλη, Αθήνα

•Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2005). «Θαλάσσιος Τουρισμός», εκδ. Interbooks, Αθήνα.

•Μυλωνόπουλος, Δ. - Δεμερούτης, Γ. (2010). «Ναυτιλιακές Γνώσεις». Ίδρυμα Ευγ. Ευγενίδου

•Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2010). «Ναυτική Γεωγραφία», Ίδρυμα Ευγ. Ευγενίδου 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης - 5 (3Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τουριστική ανάπτυξη. Σημαντική παράμετρος του πολιτισμού είναι η θρησκεία και η αξιοποίηση της θρησκευτικής-πολιτιστικής κληρονομιάς  συντελεί στην τουριστική ανάπτυξη. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• κατανοούν τις έννοιες πολιτισμού και πολιτισμικής κληρονομιάς

• αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις ποικίλες εκφάνσεις του πολιτισμού

• κατανοούν τη σημασία του θρησκευτικού τουρισμού και ιδιαίτερα τη διαφορά προσκυνήματος και τουρισμού

• διακρίνουν τις βασικές πολιτισμικές, οικολογικές και κοινωνικές επιδράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και να αναγνωρίζουν και τις θετικές, αλλά και τις αρνητικές επιδράσεις. 

• κατανοούν την πολιτισμική επίδραση του θρησκευτικού τουρισμού στους τουριστικούς προορισμούς

• αξιοποιούν το θρησκευτικό στοιχείο ως  πολιτισμικού τουρισμού για τη δημιουργία τουριστικών ροών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Πολιτισμός και Τουρισμός. 

• Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά. 

• Πολιτισμικές επιδράσεις στον τουρισμό με έμφαση στην εξειδικευμένη μορφή του θρησκευτικού τουρισμού. 

• Το περιβάλλον του θρησκευτικού τουρισμού. 

• Τυπολογία του θρησκευτικού τουρισμού. 

• Η επιχειρηματική διάσταση του θρησκευτικού τουρισμού. 

• Θρησκευτικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη. 

• Τεχνικές και μέθοδοι διαχείρισης θρησκευτικού-πολιτισμικού τουρισμού. 

• Φορείς και δράσεις. 

• Μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Θρησκευτικοί χώροι στην Ελλάδα.

• Επιδράσεις του τουρισμού στον πολιτισμό (θετικές και αρνητικές).

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως/ανάπτυξης

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τον τουρισμό

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%) (Συμπερασματική)

Θα ανατεθούν δύο γραπτές ατομικές εργασίες έρευνας, με θέμα την παρουσίαση σημαντικών μνημείων ή άλλων εκφάνσεων πολιτισμού στην Ελλάδα ή τον κόσμο.

 Σκοπός αξιολόγησης: Αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, εξέταση των δεξιοτήτων έρευνας των σπουδαστών και της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της.

 Κριτήρια αξιολόγησης: Ποιότητα γραπτής και προφορικής παρουσίασης, αξιολόγηση του περιεχόμενου, οργάνωση και ποιότητα συγγραφής και της προφορικής παρουσίασης.

ΙΙΙ. Ομαδική Εργασία (10%) (Συμπερασματική)

Θα ανατεθεί μια ομαδική εργασία η οποία θα παρουσιαστεί με την ολοκλήρωση των διαλέξεων. Οι σπουδαστές θα δουλέψουν σε ομάδες για να παρουσιάσουν ένα επίκαιρο θέμα πολιτιστικών επιδράσεων σε έναν τουριστικό προορισμό της επιλογής τους στην Ελλάδα.

 Σκοπός αξιολόγησης: Αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, του ομαδικού πνεύματος και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους.

Κριτήρια αξιολόγησης: Κριτική σκέψη, δεξιότητες ομαδικής εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Μοίρα Πολυξένη (2009). «Θρησκευτικός Τουρισμός», εκδ. Interbooks, Αθήνα.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.Ιnternational Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research  

2.CULTUR, Revista de Cultura e Turismo

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης -  5 (3Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της γεωγραφίας του τουρισμού στην Ελλάδα. Από την διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται: 

• Την γεωγραφική ποικιλία και τις αντιθέσεις των τουριστικών ρευμάτων

• Την γεωγραφική κατανομή των τουριστικών περιοχών της Ελλάδας

• Την κατανομή των ανθρώπων, φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Ελλάδας

• Την σημασία των γεωγραφικών παραγόντων στην τουρ. ανάπτυξη

• Τις διαθέσιμες υποδομές

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

α) να αναγνωρίζουν τους φυσικούς πόρους των περιοχών της Ελλάδας

β) να αναγνωρίζουν τους ανθρώπινους και πολιτισμικούς πόρους της χώρας

γ) να συνδυάζουν σε οργανωμένες περιηγήσεις την επίσκεψη σε φυσικούς και πολιτισμικούς τουριστικούς πόρους

δ) να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες υποδομές

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Γεωγραφική περιγραφή της Ελλάδας, θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος, περιβάλλον, οικοσυστήματα, πάρκα, δάση, μνημεία, καταφύγια, αθλητικά κέντρα, θρησκευτικά κέντρα, κέντρα θαλάσσιου και ορεινού τουρισμού, είδη τουρισμού και προοπτικές. 

2.Ανάλυση των φυσικών, ανθρώπινων και πολιτιστικών πόρων της χώρας καθώς και των διαθέσιμων υποδομών. 

3.Ειδική αναφορά στα σπουδαιότερα μνημεία και τουριστικούς προορισμούς.

4.Επισήμανση, για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα και περιοχή, των ιδιαιτεροτήτων του χώρου υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών (περιβάλλον, οικοσυστήματα, πάρκα, δάση, μνημεία, καταφύγια, αθλητικά κέντρα, θρησκευτικά κέντρα, κέντρα θαλάσσιου και ορεινού τουρισμού, είδη τουρισμού και προοπτικές). 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-     Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1.Μοίρα, Π. (2005). Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας, εκδ. Interbooks, Αθήνα.

2.Μοίρα, Π. (1999). Τουριστική Γεωγραφία – Ευρώπη, εκδ. Αθαν. Σταμούλη, Αθήνα. 

3.Μοίρα, Π. (2000). Τουριστική Γεωγραφία. Ασία, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα

4.Μοίρα, Π. (2001). Τουριστική Γεωγραφία. Αφρική-Αμερική-Ωκεανία, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα

Επιστημονικά περιοδικά

•Tourism Geographies

•Γεωγραφίες

6o Εξάμηνο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις - 5 (2+1+2)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σήμερα βασίζεται στην τεχνολογία των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Οι Βάσεις Δεδομένων θεμελιώθηκαν στις αρχές της Σχεσιακής Άλγεβρας και περιλαμβάνουν νόμους και κανόνες που διέπουν τόσο τη λειτουργία τους όσο και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα διδαχθούν οι θεμελιώδεις αρχές των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων και ακολούθως θα αναλυθούν διεξοδικά οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών σε Συστήματα Διαχείρισης  Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Επίσης θα διδαχθεί η γλώσσα προγραμματισμού SQL για τις Βάσεις Δεδομένων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος oι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να περιγράφουν τη λειτουργία της Βάσης Δεδομένων σε μια επιχείρηση ή οργανισμό και να προσδιορίζουν τη χρηστικότητά της στη Διαχείριση των Δεδομένων.

• Να εξηγούν και να τεκμηριώνουν πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι Βάσεις Δεδομένων σε μια επιχείρηση ή οργανισμό.

• Να σχεδιάζουν συστήματα Βάσεων Δεδομένων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις τεχνικές του Σημασιολογικού, Λογικού και Φυσικού Σχεδιασμού.

• Να συντάσσουν με ευχέρεια εντολές σε Standard Query Language για τη Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων και την εκτέλεση ερωτημάτων.

• Να αναπτύσσουν εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων σε όλα τα δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (SQL SERVER, ORACLE, MySQL, ACCESS).

• Να αναπτύσσουν εφαρμογές διεπαφής για γραφικό παραθυρικό περιβάλλον (client-server) και για περιβάλλον WEB (n-tier).

• Να εφαρμόζουν τεχνικές προστασίας των δεδομένων από εξωτερικούς παράγοντες όσο και από αστοχίες του εξοπλισμού.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

• Εφαρμογές βασισμένες στα Αρχεία

• Περιορισμοί των Συστημάτων που βασίζονται στα Αρχεία

• Οι Βάσεις Δεδομένων και τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

• Πλεονεκτήματα των Βάσεων Δεδομένων

• Μειονεκτήματα των Βάσεων Δεδομένων

 Θεμελίωση των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

• Αρχιτεκτονική Τριών Επιπέδων ANSI-SPARC

• Ανεξαρτησία δεδομένων των τριών επιπέδων

• Η γλώσσα προγραμματισμού των Βάσεων Δεδομένων

• Λειτουργίες των Βάσεων Δεδομένων

• Βασικές έννοιες και ορισμοί  του Σχεσιακού Μοντέλου

• Ορισμός των Σχέσεων στις Βάσεις Δεδομένων

•Οι νόμοι της Ακεραιότητας 

•Όψεις (Views)

• Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων

• Ο κύκλος ζωής ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 

• Σημασιολογικός Σχεδιασμός Β.Δ.

• Λογικός Σχεδιασμός Β. Δ.

• Φυσικός Σχεδιασμός Β.Δ.

• Σχεδιασμός Συναλλαγών για  Β.Δ.

• Κανονικοποίηση 

• Κανονικοποιημένη Βάση Δεδομένων

• Τα βήματα της Κανονικοποίησης

• Ορισμός της Λειτουργικής Εξάρτησης

• Οι Νόμοι της Κανονικοποίησης

• Τεχνικές Κανονικοποίησης

• Παραδείγματα - Εφαρμογές

 Πρότυπη Μεθοδολογία Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (Αντικειμενοστραφής Σχεδιασμός)

• Τεχνικές για τον Σημασιολογικό Σχεδιασμό

• Τεχνικές για το Λογικό Σχεδιασμό

• Ο Φυσικός Σχεδιασμός της Β.Δ.

Μελέτες Περίπτωσης

 (Ανάθεση Εργασιών σε Ομάδες Εργασίας-Αφορά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος)

 Η γλώσσα Προγραμματισμού SQL

• Εισαγωγή στην SQL

• Οι υποδιαρέσεις της SQL (DDL και DML)

• Οι εντολές CREATE, ALTER, DROP TABLE

• Η εντολή ερωτημάτων  SELECT  και οι εφαρμογές της

• Οι συνδέσεις πινάκων  στην SQL

• Διαχείριση Views με την SQL

• Οι εντολές UPDATE, DELETE

• Οι εντολές GRANT και REVOKE

• Παραδείγματα 

 Διαχείριση Ακεραιότητας Βάσεων Δεδομένων

• Η εργασία του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων

• Τεχνικές Διαχείρισης της Ακεραιότητας των Βάσεων Δεδομένων

• Τεχνικές Επαναφοράς Βάσης Δεδομένων

• Μελέτες Περίπτωσης

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη εφαρμογής Βάσης Δεδομένων με τη χρήση ενός από τα παρακάτω ευρείας αποδοχής Συστημάτων Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων:

• MS ACCESS

• SQL SERVER

• ORACLE

• MYSql

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

-Ασκήσεις που αφορούν το Σχεδιασμό   και ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία - Ανάπτυξη Εφαρμογής (30%)

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Λειτουργικότητα εφαρμογής - 25%

• Πληρότητα της λύσης - 40%

• Τεκμηρίωση της Εφαρμογής - 20%

• Ευχρηστία της εφαρμογής - 15%

ΙΙΙ. Ατομική Εργασία (10%)(Διαμορφωτική)

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων στο εργαστήριο.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Elmasri, Ramez, Navathe, Shamkant B., Fundamentals of Data Base Systems, (Ελληνική Έκδοση)

• Connolly, Thomas M., Begg, Carolyn E., Data Base Systems (Ελληνική Έκδοση)

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Journal of Data Base Management, IGI GLOBAL

• International Journal of Intelligent Information and Data Base Systems, INDERSCIENCE Publishers

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης και Εργαστηριακές Ασκήσεις - 5
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στην έρευνα ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες στη μελέτη και σύνταξη επιστημονικών κειμένων έτσι ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν στην εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

• Να κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους ερευνητικής προσέγγισης

• Να διερευνούν τη βιβλιογραφία και να είναι σε θέση να συντάσσουν βιβλιογραφική επισκόπηση ενός θέματος με σωστό τρόπο

• Να σχεδιάζουν ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες

• Να επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση σε διάφορες μελέτες περίπτωσης

• Να πραγματοποιούν δειγματοληπτικές μελέτες και να υπολογίζουν το κατάλληλο μέγεθος δείγματος

• Να διακρίνουν τους περιορισμούς της έρευνας 

• Να συγκρίνουν αποτελέσματα ερευνών

• Να εξάγουν επιστημονικά συμπεράσματα για το αντικείμενο που μελετούν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Αναφορά στη φιλοσοφία της έρευνας

• Μελέτη βιβλιογραφίας,

• Σχεδιασμός έρευνας-Διατύπωση υποθέσεων

• Αναζήτηση υλικού και στατιστικών δεδομένων

• Καθορισµός της μεθοδολογίας σε διάφορες μελέτες περίπτωσης

• Δειγματοληπτικές έρευνες- Είδη δειγματοληψίας

• Καθορισμός μεγέθους δείγματος

• Κλίµακες μέτρησης των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

• Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερωτηματολογίου

• Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

• Σύγκριση των ευρημάτων µε άλλες έρευνες 

• Συμπεράσματα και διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (30%) (Συμπερασματική): 

Διεξαγωγή έρευνας.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές και της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ποιότητα της μελέτης, (βιβλιογραφία, προσανατολισμός, ανάλυση δεδομένων) καθώς και η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της. 

ΙII. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων. 

ΙV. Εργαστηριακές Ασκήσεις (10%) (Διαμορφωτική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα (και σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση και αξιολόγηση εργαλείων, εφαρμογών και υπηρεσιών του διαδικτύου).

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

• Θεοφανίδης Στ. (2002) Μεθοδολογία της επιστημονικής σκέψης και έρευνας Μπένου Γ

• Θ. Καλφόπουλος, (επιμ.), Η Ποιοτική Παράδοση στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα Εκδόσεις - Εκθέσεις - Μελέτες, 2003.

• Α. Λυδάκη, Ποιοτικές Μέθοδοι της Κοινωνικής Έρευνας, Αθήνα: Καστανιώτης Α.Ε., 2001.

• Τσιπλητάρης Αθ. Μπαμπάλης Θ (2011) Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας Διάδραση

• Φράγγος Χρ 2004 Μεθοδολογία έρευνας και ανάλυση δεδομένων

• Earl Babbie, (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική Α.Ε.

• J W. Creswell  (2012) Εκπαιδευτική έρευνα. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας  Ελλην

• M. Grawitz, Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμοι Α΄ και Β΄, Αθήνα: Βιβλιόπολις Α.Ε.Β.Ε. Προϊόντα Πνευματικής Δημιουργίας, 2006.

• J Mason 2003 Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας Ελληνικά γράμματα 

Επιστημονικά περιοδικά

• Journal of research methods and methodological issues

• Journal of research methods

• Journal of research methods and analytics

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης - 4 (2Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Το μάθημα αυτό αναφέρεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση βασικών μορφών εναλλακτικού τουρισμού και στις πολιτικές ανάπτυξής τους. Έμφαση δίνεται στο θαλάσσιο τουρισμό που συνιστά πυλώνα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί :

να γνωρίζουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

• να κατανοούν τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών και την επιμήκυνση της τουρ. περιόδου

• να κατανοούν το περιεχόμενο των ειδικών & εναλλακτικών μορφών τουρισμού

• να αναγνωρίζουν τα κίνητρα που ωθούν τους τουρίστες στην άσκηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

• να αναλύουν με επιχειρήματα την ανάγκη ανάπτυξης ειδικών & εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

• να κατανοούν το ισχύον  πλαίσιο ανάπτυξης ειδικών & εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη και διαμόρφωση πολιτικών.  

2.Το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στο θαλάσσιο τουρισμό.

3.Τυπολογία και μορφές εναλλακτικού τουρισμού (γαστρονομικός, θρησκευτικός, πολιτισμικός, βιομηχανικός-πολιτισμικός, παράκτιος, υποβρύχιος, τουρισμός φύσης, αλιευτικός τουρισμός, θαλάσσιος πολιτιστικός, αθλητικός τουρισμός κ.λπ.). 

4.Τα κίνητρα των τουριστών εναλλακτικού τουρισμού.

5.Η διαχείριση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

6.Πολιτικές ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Κοκκώσης, Χ. – Τσάρτας, Π. – Γκρίμπα. Ε. (2011). Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. εκδ. Κριτική, Αθήνα 

2. Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα. Π. (2005). Θαλάσσιος τουρισμός, εκδ. Interbooks, Αθήνα

3. Σωτηριάδης, Μ. – Φαρσάρη, Ι (2009). Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, εκδ. Interbooks, Αθήνα.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Τμήματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης - 5
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να διακρίνουν τον τρόπο που οι Νέες Τεχνολογίες και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο επηρεάζουν τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και να γίνουν ικανοί να χρησιμοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες του Διαδικτύου για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μικρής κλίμακας εφαρμογές/υπηρεσίες από τον συγκεκριμένο Τομέα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

• Να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις που επιφέρει η τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο στις σύγχρονες επιχειρήσεις με έμφαση τις Τουριστικές Επιχειρήσεις & τις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

• Να χρησιμοποιεί εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου στην ανάπτυξη μικρής κλίμακας εφαρμογών / ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον Τομέα των Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

• Να παρουσιάζει βασικές αρχές του Ηλεκτρονικού Eπιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εµπορίου στον Τομέα των Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

• Να εξετάζει εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον Τουρισμό σε σχέση με την Στρατηγική και την Τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Η επίδραση των ΤΠΕ στις Τουριστικές Επιχειρήσεις & τις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό

• Επιχειρηματικά μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Τουρισμό

• Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

• Πρότυπα Διαδικτύου

• Web services, SaaS, και Service-Oriented Architecture 

• Social Networking, Τεχνολογίες WEB 2.0, WEB 3.0

• Κινητές Εφαρμογές & Υπηρεσίες (mobile devices and services) στον τουρισμό

• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και  εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

• Τεχνολογική καινοτομία και αξιολόγηση της τεχνολογίας

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

-Εξέταση Περίπτωσης

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) (Συμπερασματική): 

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος για μια Τουριστική Επιχείρηση ή Τουριστικό Φορέα.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η λειτουργικότητα της εφαρμογής, o βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν (η ποιότητα της λύσης που δόθηκε), η ευχρηστία της εφαρμογής (ποιότητα της επικοινωνίας του χρήστη με την εφαρμογή), η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

ΙII. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%)(Διαμορφωτική)

Αφορά θέματα που έχουν καλυφθεί στις θεωρητικές διαλέξεις και στα εργαστηριακά μαθήματα. Η δοκιμασία γίνεται on-line μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης και οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να την επαναλάβουν περισσότερες από 1 φορές.  

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Βιβλία:

• Chaffey, Dave, (2015). Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στρατηγική, Υλοποίηση και Εφαρμογή, Έκδοση: 6η Αμερικανική/2016, ISBN: 978-960-461-671-8, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.

• Κατσώνη Β., (2011). Διεθνή συστήματα κρατήσεων και τεχνολογία στον τουρισμό, ISBN 978-960-93-3067-1,  Αθήνα: Κατσώνη Βασιλική.

• Chaffey, Dave, (2011). E-business and e-commerce management: strategy, implementation, and practice, 5th ed., ISBN-10: 0273752014, ISBN-13: 978-0273752011.

• Chaffey, D., (2008). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.

Διαδικτυακό Υλικό:

• eBusiness Forum. http://www.ebusinessforum.gr/

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82

• HTML Tutorials from w3schools URL: http://www.w3schools.com/html/ 

• Web Fundamentals, URL: http://www.codecademy.com/tracks/web 

• Dr. Kevin Floyd, (2013). XHTML/CSS Tutorial, URL: http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=451821 

• Smart Webby Inc., (2013). Web Development Resources, URL: http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=77936

Επιλεγμένα άρθρα από τα παρακάτω περιοδικά:

• Journal of Information Technology and Tourism, Springer.

• Travel and Tourism Analyst Journal, Economist Intelligence Unit (UK).

• International Journal of Hospitality Management, Science Direct.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης - 4
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την σημασία που έχει η διαμόρφωση ενός τρόπου σκέψης, λήψης αποφάσεων, άσκησης διοίκησης και συμπεριφοράς συμβατού με το πολυπολιτισμικό περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να λειτουργήσουν αρμονικά και εξελικτικά μέσα σε αυτό. Η κατανόηση των βασικών εννοιών της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και του μάνατζμεντ συμβάλει στην ενεργό και θετική συμμετοχή στις λειτουργίες των διεθνοποιημένου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται όλο και μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών επιχειρήσεων, των φορέων και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται μέσα και γύρω από το τουριστικό οικονομικό, γεωγραφικό και κοινωνικό περιβάλλον. την βάση για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός να :

Κατανοεί τους διαφορετικούς  τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων ανάλογα με την διαφορετικότητα της κουλτούρας που τις διέπει 

•Διακρίνει τις τεχνικές διοίκησης των επιχειρήσεων μέσα σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

•Αναλύει την σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας

•Διακρίνει τις ορθές επιλογές που πρέπει να  κάνει ένας μάνατζερ στην άσκηση των καθηκόντων του με γνώμονα την αποτελεσματική σύνθεση ενός μοντέλου διοίκησης συμβατού με την αποδοχή της διαφορετικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου που διοικεί 

•Αναλύει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και άσκησης διοίκησης σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με τη χρήση ασκήσεων διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Η κουλτούρα ως θεμέλιο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

2. Κουλτούρα και διεθνές μάνατζμεντ.

3. Οι επιπτώσεις της κουλτούρας στην πρακτική του μάνατζμεντ.

4. Η αλληλεπίδραση της κουλτούρας και του μάνατζμεντ μέσω της επικοινωνίας.

5. Κουλτούρα και επιχειρηματικό περιβάλλον.

6. Το κοινωνικό κεφάλαιο των οργανισμών και των επιχειρήσεων.

7. Η οργανωσιακή κουλτούρα.

8. Η πολιτισμική ευαισθητοποίηση στην διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων.

9. Πολιτισμική οικονομική.

10. Η διαπολιτισμική επικοινωνία.

11. Η διοίκηση και το μάνατζμεντ στις διαφορετικές κουλτούρες.

12. Η κατανόηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Στην ελληνική γλώσσα :

1.Hendry, J. (2011). “Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε”, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

2.Smith, P. (2006). “Πολιτισμικήθεωρία”, εκδ.Κριτική, Αθήνα.

Ξένη :

1.Steers, R., Sanchez-Runde, R., Nardon, L. (2013). “Management Across Cultures: Challenges and Strategies”, Cambridge University Press.

2. Solomon, C., Schell, M. (2009). “ManagingAcross Cultures: The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset”,McGraw Hill.

3. Lewis, R. (2006). “When Cultures Collide: Leading Across Cultures”,Brealey N. Publishing.

4. Lewis, R. (2012). “When Teams Collide: Managing the International Team Successfully”,BrealeyN. Publishing.

5. Hofstede,G.J., Minkov, M. (2010). “Cultures and organizations: software of the mind”,McGraw-Hill.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης - 5
Πιστωτικές Μονάδες:
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό πυλώνα για την κατανόηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων στο χώρο του τουρισμού. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σχετικά με βασικές έννοιες του εργασιακού χώρου, όπως σύμβαση εργασίας, εργοδότης, εργαζόμενος, χρονικά όρια εργασίας, διαιτησία κ.λπ. καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών ΣΣΕ στον τουρισμό. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τους ποικίλους δρώντες στο χώρο της απασχόλησης στον τουρισμό, τις προϋποθέσεις απασχόλησης στον τουρ. τομέα και θα κατανοούν τα θέματα ασφάλισης και υγείας στον εργασιακό χώρο του τουρισμού. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητής θα είναι ικανοί να:

•γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι στους διάφορους τομείς του τουρισμού

•διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε κάθε διαφορετική θέση απασχόλησης στον τουριστικό τομέα.

•κατανοούν την ιδιαιτερότητα της τουριστικής εργασίας και την σπουδαιότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας στη παροχή τουριστικών υπηρεσιών

•τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εργασία και τουρισμός. 

•Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας στον τουρισμό. 

•Απασχόληση-τομείς απασχόλησης στον τουρισμό. 

•Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζόμενου στο χώρο του τουρισμού. 

•Συμβάσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικά λεωφορεία, ξεναγοί. 

•Οι ασφαλιστικοί φορείς στο χώρο του τουρισμού. 

•Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο του τουρισμού. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την απασχόληση στον τουρισμό

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Μοίρα, Π. – Μυλωνόπουλος, Δ. (2014). Εργασιακές Σχέσεις. Θεσμοί-Πολιτικές-Εφαρμογές (Διεθνές Ενωσιακό-Εθνικό Περιβάλλον, Τουρισμός, Ναυτιλία), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

2.Μυλωνόπουλος, Δ. – Μέντης, Γρ. - Μοίρα, Π. (2001). Οι εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις. Νομική Προσέγγιση, Προπομπός, Αθήνα 

3.Λύτρας, Π. (1992). Εργασιακές Σχέσεις, εκδ. Νικητόπουλος, Αθήνα

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων

 

7o Εξάμηνο

ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης - 5(3+2)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους σπουδαστές της κατεύθυνσης Τουριστικών Επιχειρήσεων με θέματα της ειδικότητάς τους στην Αγγλική γλώσσα, δίνοντας έμφαση στην διδασκαλία των γλωσσικών δομών και του λεξιλογίου που απαντάται στους διάφορους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η επαρκής ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους σπουδαστές  να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά τόσο στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους όσο και σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι  φοιτητές/ριες θα είναι ικανοί να: 

•κατανοούν αυθεντικά κείμενα της ειδικότητάς τους,

•παράγουν κείμενα του επαγγελματικού τους ενδιαφέροντος, όπως εμπορικές επιστολές, υπομνήματα και επιχειρησιακές εκθέσεις, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα ύφος, και δομή,  

•κατανοούν συζητήσεις, ανακοινώσεις και δελτία ειδήσεων της ειδικότητάς τους,

•επικοινωνούν με άνεση στο εργασιακό περιβάλλον (πελάτες, τουρίστες, συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό), 

•συγγράφουν ακαδημαϊκές εργασίες με σαφή διατύπωση του θέματος προς υποστήριξη και συνοχή λόγου, κάνοντας χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας με παράθεση βιβλιογραφικής αναφοράς

•παρουσιάζουν προφορικά ένα θέμα. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κείμενα

Η διδακτέα ύλη των 13 εβδομάδων καλύπτει θεματολογία της ειδικότητας των σπουδαστών:

•Tourism defined 

•The elements of the tourism system

•Tourism consumer behavior

•Marketing for tourism

•The tourism channel of distribution

•Accommodation

•Transportation

•The public sector

•The tourism destination

•The economic impact of tourism

•Tourism and the environment

•The socio-cultural impact of tourism

•Working in the tourism industry

Γλωσσική έκφραση 

Using persuasive techniques ;retrieving and providing Information; advising; describing sequence of events; describing situations and places; reporting; making hypothetical versus factual statements; using passive versus active voice; use of modals; asking questions; expressing opinions; apologizing; explaining. 

Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου: 

•Structuring  and organizing expository texts ; methods of paragraph development (example, cause and effect, process analysis, comparison and contrast, classification) 

•Structuring an argument

•Describing factual information presented in graphical form  

•Writing abstracts and summaries

Αλλες Δεξιότητες  

•Letters of application for a job/course & CV writing

•Reports and letters on business situations (inquiries, offers, orders and order acknowledgements, payment and reminders, complaints, travel arrangements) 

•Questionnaires

•Tourist information leaflets

•Business meetings

•Business presentations

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (80%) Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, ορολογίας και χρήσης γλώσσας 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι 

- Σύντομης απάντησης ή πολλαπλής επιλογής

- Συμπλήρωση κειμένου 

-Ανάπτυξη θέματος

- Μετάφραση

-Περίληψη

Ατομική ή Ομαδική Εργασία (20%)

Οι σπουδαστές καθοδηγούνται στη γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός θέματος σχετικού με την Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Koutsoyanni,E. Themes in Tourism. Course notes.

•Koutsoyanni, E. (2008) Writing Skills for Academic and Professional Purposes. Course  notes.

•Koutsoyanni, E. (2013) A Guide to English Grammar and Usage. Course notes. 

•Hardwick,C. English for Tourism. British council Specialist English. [Online] Available at:   

    www.britishcouncil.org/professionals-specialisms-tourism-intro.htm

•A selection of topics from the LCCI Spoken English for Tourism Syllabus (at the teacher’s discretion) 

•Selected material from textbooks, newspaper articles, journals, brochures, advertisements, etc. (at the teacher’s discretion)   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις - 5
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας και του περιεχομένου της έρευνας της τουριστικής αγοράς. Συνδέει την έρευνα αγοράς με την διαδικασία του τουριστικού μάρκετινγκ και αναλύει την σχέση μεταξύ της λήψης αποφάσεων και της κατάστρωσης ερευνητικών σχεδίων. Παρουσιάζεται η σημασία της έρευνας στον τουρισμό, επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες και τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της έρευνας της τουριστικής αγοράς και περιγράφονται τα κύρια τμήματα της έρευνας. Επίσης, αναλύονται οι έννοιες της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

•Κατανοούν τις βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της τουριστικής αγοράς. 

•Περιγράφουν τους τύπους των σχεδίων έρευνας 

•Αναλύουν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και τα είδη της έρευνας σύμφωνα με την προέλευση των στοιχείων. 

•Εξηγούν τους τρόπους συλλογής πρωτογενών στοιχείων και να αξιολογεί συγκριτικά τις μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό. 

•Περιγράφουν τους περιορισμούς της έρευνας της τουριστικής αγοράς 

•Εντοπίζουν τους οργανισμούς που πραγματοποιούν έρευνα στον τουρισμό

•Χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών

•Αναλύουν την έννοια της δειγματοληψίας στην έρευνα της τουριστικής αγοράς καθώς και των βασικών δειγματοληπτικών μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

•Συντάσσουν ερωτηματολόγια και να κατασκευάζουν ανοικτές ή κλειστές ερωτήσεις όλων των τύπων.

•Εξηγούν την τεχνική της λήψης συνεντεύξεων.

•Χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές της ποιοτικής έρευνας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Εισαγωγικές έννοιες στην έρευνα. Ιδιαιτερότητες της έρευνας της τουριστικής αγοράς. Μεθοδολογίες έρευνας τουριστικής αγοράς, (Τύποι σχεδίων έρευνας, Στάδια έρευνας, Είδη έρευνας, Περιορισμοί, Οργανισμοί της ΕΤΑ). Δείγμα και δειγματοληψία, Ερωτηματολόγια. Σχεδιασμός, Ερωτήσεις, Μέθοδοι και τεχνικές συλλογής στοιχείων. Συνεντεύξεις. Ποιοτική Έρευνα. Ανάλυση στοιχείων και επεξεργασία στοιχείων. Σύνταξη τελικής αναφοράς. Παρουσίαση. Εφαρμογές.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-     Ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα ερωτηματολόγια στον τουρισμό

ΙΙ. Ατομική Εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•Χρήστου, Ε. (1999). Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, εκδ. Interbooks, Αθήνα.

•Μοίρα, Π. (2006). Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Σημειώσεις παραδόσεων, εκδ. ΕΣΔΔ, Αθήνα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•Annals of Tourism Research

•Annals of Leisure Research

Journal of Travel Research 

•Tourism Management, Research, Policies, Practice

•Asia Pacific Journal of Tourism Research

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης - 5 (3Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εξειδίκευση στις πολιτικές στον τομέα του τουρισμού. 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η εμβάθυνση σε πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

•γνωρίζουν τα στάδια και την ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

•κατανοούν τον θεσμικό ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

•περιγράφουν και να αξιολογούν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του τουρισμού

•αναλύουν βασικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης

•χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χάραξη πολιτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορική εξέλιξη του ενωσιακού δικαίου. 

•Πρωτογενές δίκαιο (συνθήκες) και παράγωγο δίκαιο. 

•Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση σ’  αυτά που έχουν αρμοδιότητα στον τουρισμό. 

•Ο Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

•Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στον τουρισμό. 

•Η παροχή υπηρεσιών ξενάγησης. 

•Οργανωμένα ταξίδια. 

•Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες τουριστικές ενδομεταφορές. 

•Ειδικά θέματα τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οικολογικό Σήμα, Οργανωμένα Ταξίδια).

•Αερομεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

•Οι στατιστικές του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

-     Επίλυση Προβλημάτων (θέματα σχετικά με την τουριστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%) (Συμπερασματική)

Θα ανατεθούν δύο γραπτές ατομικές εργασίες έρευνας. Το θέμα ποικίλει και προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την έναρξη των μαθημάτων.

 Σκοπός αξιολόγησης: Αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, εξέταση των δεξιοτήτων έρευνας των σπουδαστών και της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της.

 Κριτήρια αξιολόγησης: Ποιότητα γραπτής και προφορικής παρουσίασης, αξιολόγηση του περιεχόμενου, οργάνωση και ποιότητα συγγραφής και της προφορικής παρουσίασης.

ΙΙΙ. Ομαδική Εργασία (10%) (Συμπερασματική)

Θα ανατεθεί μια ομαδική εργασία η οποία θα παρουσιαστεί με την ολοκλήρωση των διαλέξεων. Οι σπουδαστές θα δουλέψουν σε ομάδες για να παρουσιάσουν ένα σύγχρονο θέμα για τον τουρισμό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός αξιολόγησης: Αξιολόγηση της προόδου των σπουδαστών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, του ομαδικού πνεύματος και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους.

Κριτήρια αξιολόγησης: Κριτική σκέψη, δεξιότητες ομαδικής εργασίας, επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Μυλωνόπουλος, Δ. – Μοίρα, Π. (2011). «Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρισμός»,  εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

2.Διονυσοπούλου, Π. (2011). Ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, εκδ. Παπαζήση.

Διαδικτυακό Υλικό:

•Europa.eu 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Εργαστήριο - 5 (3Θ+2Ε)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αναφέρεται στην ξενοδοχειακή λογιστική. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της ξενοδοχειακής λογιστικής και τη σημασία της στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Επίσης, παρουσιάζονται στους φοιτητές οι βασικές αρχές, αλλά και οι ιδιαιτερότητες της ξενοδοχειακής λογιστικής. Τέλος, περιγράφεται πώς, μέσω της ξενοδοχειακής λογιστικής, ελέγχεται και διορθώνεται η πορεία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

α) καταρτίζουν και να ενημερώνουν τη main courante

β) ερμηνεύουν την οικονομική πληροφόρηση που διατίθεται στις λογιστικές καταστάσεις και τα εξειδικευμένα βιβλία των ξενοδοχειακών καταστάσεων

γ) να καταρτίζουν  προϋπολογισμό, τόσο γενικό όσο και κατά τομέα δραστηριότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

δ) να κοστολογούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές  μονάδες

ε) κατανοούν τη σημασία της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης στη λήψη αποφάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εβδομάδα 1η 

Εισαγωγή στην Ξενοδοχειακή Λογιστική- Διαφοροποίηση και ιδιαιτερότητες Ξενοδοχειακής Λογιστικής ως αποτέλεσμα του ιδιαίτερου τρόπου οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Εβδομάδα 2η 

Λογιστήριο Ξενοδοχειακής Επιχείρησης – Οργάνωση και λειτουργία Main Courante

Εβδομάδα 3η 

Έλεγχος εσόδων και εξόδων κατά κλάδο εκμετάλλευσης

Εβδομάδα 4η 

Βιβλία και στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Εβδομάδα 5η 

Φόρος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Εβδομάδα 6η 

Δείκτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

Εβδομάδα 7 

Λογιστική συναλλάγματος

Εβδομάδα 8η 

Κοστολόγηση υπηρεσιών – Εισαγωγή

Εβδομάδα 9η 

Μέθοδοι κοστολόγησης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Εβδομάδα 10η 

Σύνταξη Προϋπολογισμού Ξενοδοχειακής Επιχείρησης, (Γενικός και ανά Τομέα) 

Εβδομάδα 11η 

Εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Εβδομάδα 12η 

Ξενοδοχειακή Λογιστική και λήψη αποφάσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες.

 13η εβδομάδα 

Τελική εξέταση του μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)  που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις επιλογής

-     Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ, Κατερίνα, 2011. Ξενοδοχειακή Λογιστική. 6η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Πάμισος.

2.ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ, Δημήτρης, ΣΑΡΛΗΣ, Κώστας, 1989. Ξενοδοχειακή Λογιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

3.ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ, Κωνσταντίνος, 2000. Ξενοδοχειακή Λογιστική. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης - 5 (3Θ+2ΑΠ)
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Το μάθημα αυτό αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, ως οικονομικής δραστηριότητας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της λειτουργίας του πλοίου, της στελέχωσής του και της εκμετάλλευσής του. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα και τη σημασία της στην οικονομία 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητής θα είναι ικανοί να:

•Κατανοούν τη σημασία του πλοίου στις θαλάσσιες μεταφορές και της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία

•Γνωρίζουν τους τύπους  του πλοίου

•Αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα της ναυτικής εργασίας

•Διαχειρίζονται τις λειτουργικές διαδικασίες της ναυτιλιακής κίνησης

•Γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ναυτικού πράκτορα και άλλων ναυτιλιακών επαγγελμάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η νομική έννοια του πλοίου. 

•Η κυριότητα και η νηολόγηση του πλοίου. 

•Ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου. 

•Νομικές μορφές εκμετάλλευσης του πλοίου. Ο διοικητικός φορέας της ναυτιλίας. 

•Η στελέχωση του πλοίου και οι συνδικαλιστικοί φορείς. 

•Η ναύλωση και η θαλάσσια ασφάλιση. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). «Ναυτικό Δίκαιο, Δημόσιο και Ιδιωτικό», Β΄ έκδοση, Σταμούλης ΑΕ, Αθήνα.

•Πουλαντζάς, Ν. (2005). “Ναυτικό Δίκαιο”, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

•Αντάπασης, Αντ. (2011). “Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο”, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•Περιβάλλον και Δίκαιο

•Νόμος και Φύση

 

8o Εξάμηνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία