Μαθήματα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

1o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να

•επιλύει προβλήματα γραμμικών συστημάτων με μεθόδους γραμμικής άλγεβρας.

•επιλύει εξισώσεις στο μιγαδικό επίπεδο.

•εξηγεί την φυσική σημασία της παραγώγου και του ολοκληρώματος και την χρήση τους στην μοντελοποίηση προβλημάτων της μηχανικής, της θεωρίας πεδίων κα.

•Υπολογίζει  ολοκληρώσιμες και παραγωγίσιμες συναρτήσεις.

•συνδυάζουν άνετα τα τεχνολογικά μαθήματα και να διατυπώνουν και να επιλύουν υπολογιστικά προβλήματα στο χώρο της Ηλεκτρονικής, 

•οργανώνουν τη δουλειά τους και να ανταπεξέρχονται επιτυχώς σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες. 

•Ορίζουν, κατανοούν και εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα έχει σκοπό να μυήσει τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές στις  βασικές έννοιες του Διανυσματικού Λογισμού, της θεωρίας πινάκων, των μιγαδικών αριθμών, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Tο περιεχόμενο του μαθήματος είναι: 

Α. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Διανύσματα. Ορισμοί, Μέτρο διανύσματος, Βασικές Πράξεις και Ιδιότητες.

2.Γωνία δύο Διανυσμάτων. Εσωτερικό Γινόμενο και Εξωτερικό Γινόμενο δύο διανυσμάτων

3.Διανυσματικοί Χώροι, ορισμός και ιδιότητες. Γραμμική Εξάρτηση και Γραμμική Ανεξαρτησία διανυσμάτων. Βάση του διανυσματικού χώρου.

 Β. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.Η φανταστική μονάδα  ως λύση της εξίσωσης . Ορισμός των μιγαδικών αριθμών. Συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί. Πρόσθεση πολλαπλασιασμός μιγαδικών αριθμών. Κλάσμα μιγαδικών αριθμών.

2.Μιγαδικό Επίπεδο και Γεωμετρική Παράσταση μιγαδικού αριθμού. Μέτρο και Όρισμα μιγαδικού αριθμοί. Τριγωνομετρική, Πολική και Εκθετική Μορφή Μιγαδικού Αριθμού

3. Ν-ιοστές ρίζες μιγαδικού και Ν-ιοστές ρίζες της μονάδας. Θεώρημα De Moivre.

 Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ

1.Ορισμός Πίνακα και Ορίζουσας. Υπολογισμός και Ιδιότητες των Οριζουσών. Η μέθοδος Crammer

2.Ισότητα πινάκων, Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός πινάκων. Είδη πινάκων (Μοναδιαίος, συμμετρικός, διαγώνιος, τριγωνικός), Ανάστροφος πίνακας. Αντίστροφος πίνακας και υπολογισμός του.

3.Επίλυση Γραμμικού Συστήματος (με χρήση πινάκων).

4.Χαρακτηριστική Εξίσωση τετραγωνικού πίνακα, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα.

 Δ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Όρια και συνέχεια συναρτήσεων μίας μεταβλητής. Εφαπτομένη συνάρτησης, ρυθμός μεταβολής. Παράγωγοι Συναρτήσεων, ιδιότητες, παράγωγοι βασικών συναρτήσεων.

2.Θεώρημα Rolle και μέσης τιμής. Μελέτη παραγωγίσιμων συναρτήσεων

3.Αόριστο Ολοκλήρωμα: Ορισμός και υπολογισμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Ολοκλήρωση κατά παράγοντες. Υπολογισμός με μετασχηματισμό.

4.Ορισμένο Ολοκλήρωμα: Ορισμός και γεωμετρική ερμηνεία. Θεμελιώδες Θεώρημα Ολοκληρωτικού Λογισμού. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (70%)

 

Εργασίες μαθήματος (30%)

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται δύο υποχρεωτικές εργασίες από όλους τους φοιτητές 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Γραμμική Άλγεβρα” G. Strang, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005

2.Μαθηματικά I” Επ. Κατωπόδης, Αρ. Μακρυγιάννης, Σπ. Σάσσαλος εκδ. “Σύγχρονη Εκδοτική”, 2004

3.“Μαθηματικά I” Δ. Αναστασάτος εκδ. “Κωστάκη,  1996

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΦΥΣΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

•υπολογίζει  μέση τιμή, τυπική απόκλιση, σφάλμα από μετάδοση και σύνθετα σφάλματα μετρήσεων

•σχεδιάζει  γραφικά τα αποτελέσματα εργαστηριακών μετρήσεων 

•ανακατασκευάζει εκθετικές, λογαριθμικές και εξισώσεις δύναμης  σε γραμμική έκφραση

•ορίζει την ταχύτητα, επιτάχυνση, κινητική ενέργεια και έργο.

•υπολογίζει τη θέση, ταχύτητα και επιτάχυνση κινητού αν είναι γνωστή η σχέση (α) δύναμης-θέσης, (β) δύναμης-ταχύτητας (γ) ταχύτητας-θέσης και (δ) επιτάχυνσης-θέσης

•ορίζει τις συνθήκες διατηρητικότητας πεδίων

•προσδιορίζει αν κάποιο  πεδίο είναι διατηρητικό

•υπολογίζει τα μεγέθη της κίνησης (θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση) σε αρμονικές, εξαναγκασμένες και φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις

•υπολογίζει τη σχέση δύναμης-γωνιακής συχνότητας σε εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις και να καθορίζει τη σχέση της συχνότητα συντονισμού με τα φυσικά χαρακτηριστικά του εξαναγκασμένου ταλαντωτή

•υπολογίζει τη σχέση συντελεστή ποιότητας με τα R,L,C για κύκλωμα εξαναγκασμένων 

•ταλαντώσεων RLC σε σειρά

•ορίζει τη στάθμη Fermi

•ορίζει τη σχέση ενέργειας και περιοχής απογύμνωσης σε διόδους p-n

•σχεδιάζει τα διαγράμματα ενέργειας θέσης σε διόδους επαφής

•ερμηνεύει το φαινόμενο της χιονοστοιβάδας γράφει τις τέσσερις εξισώσεις του Maxwell στο κενό και σε μέσο διάδοσης

•ορίζει το ρεύμα μετατόπισης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνονται οι 52 ώρες του θεωρητικού μαθήματος που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω

 

Θεωρητικό Τμήμα

 Α. ΜΗΧΑΝΙΚΗ   (22 ώρες)

Β. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (6 ώρες)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ   (12 ώρες)

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ   (12 ώρες)

 

Α.ΜΗΧΑΝΙΚΗ                                                    

1.ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  (6 ώρες)

Α.ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   (4 ΩΡΕΣ)

Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Νόμοι Νεύτωνα, Ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση

Μηχανική κίνηση σωμάτων και συστημάτων σωμάτων. Παραδείγματα

B.ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (1 ΩΡΑ)

Έργο-ενέργεια, Θεώρημα κινητικής ενέργειας,  Διατηρητικές δυνάμεις

Γ.ΒΑΡΥΤΗΤΑ & ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ(1 ΩΡΑ)

Επιτάχυνση της βαρύτητας. Πεδίο βαρύτητας,  Ένταση πεδίου βαρύτητας,

Διατηρητικότητα βαρυτικού πεδίου Ελεύθερη πτώση σωμάτων, 

Εργαστηριακός υπολογισμός επιτάχυνσης βαρύτητας μέσω ελεύθερης πτώσης

2.ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ & ΚΥΜΑΤΑ  (16 ώρες)

Α.ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ    (7 ΩΡΕΣ)

Ελατήρια & νόμος του Hooke, Αρμονική ταλάντωση ελατηρίου

Σταθερά ταλάντωσης-σχέση με  την ιδιοσυχνότητα

Ταλάντωση συστήματος ελατηρίων

Απλό εκκρεμές, Ελεύθερη ταλάντωση απλού εκκρεμούς

Φθίνουσα ταλάντωση απλού εκκρεμούς-επίδραση αντιστάσεων

Είδη ροής-εσωτερική τριβή

Συντελεστής ποιότητας ταλάντωσης

Εργαστηριακός υπολογισμός μεγεθών μέσω ταλάντωσης σωμάτων, επιτάχυνσης βαρύτητας μέσω ταλάντωσης. αντιστάσεων ταλάντωσης

Μοριακό υπόβαθρο ταλαντωτικής συμπεριφοράς-εφελκυσμός, θλίψη & στρέψη

Β.ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (7 ΩΡΕΣ)

Ελαστικά αρμονικά κύματα, Διάδοση ελαστικού αρμονικού κύματος

Εξίσωση του αρμονικού κύματος, Ταχύτητα φάσης και ταχύτητα ομάδας

Θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής

Κυματική συμβολή, Ενέργεια ελαστικού αρμονικού κύματος

Ελαστικά αρμονικά κύματα στον τρισδιάστατο χώρο

Γεωμετρική αναπαράσταση

Πυκνότητα ενέργειας & ένταση κύματος

Εξίσωση επίπεδου κύματος, Εξίσωση σφαιρικού κύματος

Εξασθένηση ελαστικών κυμάτων

Ακουστικά κύματα, Φύση των ακουστικών κυμάτων

Ανάλυση Fourier, Μονάδα db και dbm

Εργαστηριακός υπολογισμός συντελεστή εξασθένησης κυμάτων

Γ.ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ (2 ΩΡΕΣ)

Ιδιοταλαντώσεις ελαστικού συστήματος πολλών σωματίων

Ιδιοταλαντώσεις ελαστικής χορδής, Ιδιοταλάντωση ως αποτέλεσμα συμβολής κυμάτων

Επιτρεπόμενες ιδιοταλαντώσεις χορδής-αρχή κβαντωσης

Ανάλυση Fourier ταλαντώσεων χορδής-φάσμα ιδιοσυχνοτήτων

Ιδιοταλαντώσεις αέριας στήλης, Ιδιοσυχνότητες, Συντονισμός, Στοιχεία φυσικής μουσικών σωμάτων

Εργαστηριακή μελέτη κανονικών τρόπων ταλάντωσης

 

Β. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  (6 ώρες)

Α.ΚΥΚΛΩΜΑ RC (2 ΩΡΕΣ)

Φόρτιση πυκνωτή, Εκφόρτιση πυκνωτή, Σταθερά χρόνου κυκλώματος RC-στατιστική σημασία

Mεταβατική συμπεριφορά κυκλώματος RC

Διαφορική συμπεριφορά κυκλώματος RC ως προς φορτίο και  ως προς ρεύμα

B. Κύκλωμα RL (0.5 ΩΡΕΣ)

Σταθερά χρόνου κυκλώματος RL-στατιστική σημασία

Mεταβατική συμπεριφορά κυκλώματος RL

Γ, Kύκλωμα RLC σε σειρά (3.5 ΩΡΕΣ)

Εμπέδηση, Mεταβατική συμπεριφορά κυκλώματος RLC, Iδιοσυχνότητα

Υπερκρίσιμη απόσβεση, Κρίσιμη απόσβεση, Υποκρίσιμη απόσβεση

Σύγκριση των τριών τύπων αποσβέσεων, Αρμονικά διεγειρόμενα κυκλώματα RLC

Ισχύς, Συντονισμός κυκλώματος RLC, Συντελεστής ποιότητας-διαφορά φάσης

Σχέση συντελεστή ποιότητα και καμπυλών συντονισμού, Φυσική σημασία του συντελεστή ποιότητας, Κύκλωμα RLC σε παραλληλία, Συντονισμός μέγιστης εμπέδησης, Συντονισμός μέγιστης ισχύος

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ   (12 ώρες)                                                               

Α.ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (6 ΩΡΕΣ)

Σωματίδια & κύματα, Κύματα de Broglie,  Εξίσωση Scrhoendinger

Γραμμικό ενεργειακό φάσμα ατόμων

Κβαντικοί αριθμοί, Έννοιες ατομικής φυσικής

Ενεργειακό φάσμα ελευθέρων και δέσμιων ηλεκτρονίων

Θεμελιώδης και διεγερμένη κατάσταση ατόμου

Ενεργειακές ζώνες, Ενεργειακό φάσμα ηλεκτρονίων σε κρύσταλλο

Διάκριση αγωγών-ημιαγωγών-μονωτών, Ηλεκτρική αγωγιμότητα ημιαγωγών

Ενδογενείς ημιαγωγοί, Ημιαγωγοί προσμίξεων, Ενεργός μάζα ηλεκτρονίων

Οπές και ηλεκτρόνια. Απελευθέρωση & επανασύνδεση φορέων

Επαφή p-n,  Επαφή p-n σε θερμική ισορροπία, Δυναμικό επαφή, Επαφή p-n υπό την επίδραση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Ορθή πόλωση, Ανάστροφη πόλωση

Β.ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ (1 ΩΡΑ)

Συνάρτηση κατανομής Fermi-Dirac, Θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων

Εργαστηριακή μελέτη θερμιονικής εκπομπής ηλεκτρονίων από μέταλλο

Γ.ΦΩΤΟΑΓΩΓΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (3 ΩΡΕΣ)

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Εσωτερικό φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Φωτοηλεκτρική εξίσωση του Einstein

Φωτοδίοδοι, Συμπεριφορά φωτοδιόδου, Μη φωτιζόμενη φωτοδίοδος. Φωτιζόμενη φωτοδίοδος

Ρεύμα κόρου, Ρεύμα σκότους, Χαρακτηριστική καμπύλη φωτοδιόδου

Μετατροπή φωτεινού σήματος σε ηλεκτρικό

Φωτοκύτταρο, Περιγραφή & λειτουργία, Χαρακτηριστικές καμπύλες φωτοκυττάρου

Φωτοβολταϊκό στοιχείο, Αρχή λειτουργίας φωτοβολταϊκού στοιχείου

Φωτοβολατϊκό στοιχείο χωρίς φορτίο και υπό φορτίο

Καμπύλη απόδοσης & σημείο λειτουργίας φωτοβολταϊκού στοιχείου

Εργαστηριακή μελέτη χαρακτηριστικών καμπυλών φωτοδιόδου, φωτοκυττάρου, απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου

Δ.ΔΙΟΔΟI ΕΠΑΦΗΣ & ZENER (1 ΩΡΑ)

Εργαστηριακή μελέτη χαρακτηριστικής διόδου και διόδου Zener

Ε.LASER  (1 ΩΡΑ)

Κυματική και σωματιδιακή φύση του φωτός

Συμβολή φωτός, Συμβολή σύμφωνου φωτός με φράγμα, Πόλωση φωτός

Ακτινοβολία laser, Αναστροφή πληθυσμών-μετασταθής κατάσταση

Laser ρουμπινίου, Laser He-Ne, Ιδιότητες ακτινοβολίας laser, Εφαρμογές laser

Εργαστηριακή μελέτη συβολής φωτός laser σε φράγμα, πόλωσης του φωτός

 

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ   (12 ΩΡΕΣ)

 

Α.ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜ ΠΕΔΙΟ (2 ΩΡΕΣ)

Ιδιότητες των ΗΜ δυνάμεων

Κίνηση σε στάσιμα ΗΜ πεδία, Ολίσθηση σε καμπύλα & μη ομογενή μαγνητικά πεδία

Κίνηση σε μεταβαλλόμενα ΗΜ πεδία, Ζώνες ακτινοβολίας γης

Β.ΝΟΜΟI ΤΟΥ AMPERE & GAUSS (3 ΩΡΕΣ)

Νόμος Ampere, Νόμος Gauss,  Δυνάμεις μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών

Γ.ΕΠΑΓΩΓΗ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ (3 ΩΡΕΣ)

Νόμος Faraday, ΗΕΔ επαγωγής, Ρεύμα μετατόπισης

Αμοιβαία επαγωγή, Αυτεπαγωγή, Συζευγμένα πεδία, Ενέργεια μαγνητικού πεδίου

 Δ.ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL  (4 ΩΡΕΣ)

Εξισώσεις Maxwell στο κενό χωρίς πηγές και με πηγές

Μαγνητικό πεδίο και μαγνητική επαγωγή, Ηλεκτρικό πεδίο και διηλεκτρική μετατόπιση

Διάδοση ΗΜ πεδίων σε αγωγούς

 

Εργαστηριακό Τμήμα

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ(2)

1.  Εισαγωγικές έννοιες εργαστηριακής φυσικής-ανάλυση σφαλμάτων & γραφικών παραστάσεων -μελέτη ειδικών θεμάτων. Μετρήσεις με μικρόμετρο και διαστημόμετρο. [ΕΜ-ΑΣΚΗΣΗ 1,2 & 3]

2.   Εισαγωγή στις ηλεκτρικές μετρήσεις-μέτρηση αντίστασης με πολύμετρο (Αναλογικά πολύμετρα στρεπτού πηνίου-Μέτρηση αντίστασης) [ΕΗ-ΑΣΚΗΣΗ 1] και εισαγωγή στον παλμογράφο[ΕΗ-ΑΣΚΗΣΗ 3 & 4]. Χρήση παλμογράφου για θεμελιώδεις ηλεκτρικές μετρήσεις-μέτρηση περιόδου & εκτίμηση συχνότητας, μέτρηση ενεργού τάσης (Καθοδικός παλμογράφος απλής και διπλής δέσμης) και μελέτη σύνθεσης ταλαντώσεων, καμπύλες Lissajous-μέτρηση διαφοράς φάσης(Καθοδικός παλμογράφος απλής και διπλής δέσμης) 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ(4)

3.  Μελέτη νόμου ελαστικότητας Ηοοke & ελεύθερης ταλάντωσης ελατηρίου-υπολογισμός σταθεράς ελαστικότητας (Υπολογισμός σταθεράς ελατηρίου) [ΕΜ-ΑΣΚΗΣΗ 6]

4.  Μελέτη φθίνουσας ταλάντωσης εκκρεμούς-υπολογισμός επιτάχυνσης βαρύτητας, συντελεστή ποιότητας(Μέτρηση επιτάχυνσης βαρύτητας με το απλό εκκρεμές) [ΕΜ-ΑΣΚΗΣΗ 5Α]

5.  Στάσιμα μηχανικά κύματα (Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με τη μέθοδο Quincke) [ΕΜ-ΑΣΚΗΣΗ 12] και Μελέτη κινήσεων & θεωρήματος έργου ενέργειας (Αεροτροχιά) [EM-ΑΣΚΗΣΗ 4]

6.   Οδεύοντα μηχανικά κύματα-μονάδες db & dbm (Μέτρηση της έντασης του ήχου και προσδιορισμός του συντελεστή εξασθένησής του) [ΕΜ-ΑΣΚΗΣΗ 11]

 

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ(7)

7.   Μελέτη χαρακτηριστικής ηλεκτρικής πηγής και υπολογισμός εσωτερικής αντίστασης πηγής & μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτή (Μέτρηση της ηλεκτρεγερτικής δύναμης και της εσωτερικής αντίστασης ηλεκτρικής πηγής & μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτή) [ΕΗ-ΑΣΚΗΣΗ 5 & 6]

8.  Μελέτη συντονισμού κυκλώματος RLC-υπολογισμός συντελεστή ποιότητας (Ανάλυση συμπεριφοράς του κυκλώματος RLC στο εναλλασσόμενο ρεύμα) [ΕΗ-ΑΣΚΗΣΗ 10]

9.  Μελέτη θερμιονικής εκπομπής μετάλλων (Θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων από μέταλλο) [EH-AΣΚΗΣΗ 11] και Μελέτη φωτοαγώγιμων στοιχείων- φωτοβολταϊκό στοιχείου (Φωτοαγώγιμα στοιχεία) [ΕΜ-ΑΣΚΗΣΗ 12]

10. Μελέτη φωτοδιόδου (Φωτοδίοδος) [ΑΣΚΗΣΗ 17 & 18]

11. Μελέτη διόδου επαφής και Zener (Δίοδος επαφής-Δίοδος Zener) [AΣΚΗΣΗ 19]

12. Μελέτη κυματικής υφής φωτός (Φυσική μελέτη ακτινοβολίας Laser) [AΣΚΗΣΗ 15]

13. Μελέτη συμπεριφοράς ακτινοβολίας γ (Εξασθένηση ακτινοβολίας γ από την ύλη-Απαριθμητής GM) [AΣΚΗΣΗ 16]

 

Τα ανωτέρω περιλαμβάνουν τα ακόλουθα την θεωρητική διδασκαλία στα παρακάτω εδάφια

1.ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ           (5 ώρες)

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (2.5 ΩΡΕΣ)

Σημασία της θεωρίας Ανάλυσης Σφαλμάτων

Μετρήσεις, Πραγματική τιμή-Αληθινή τιμή

Πιθανότητα εμφάνισης μέτρησης-Κατανομές αποτελεσμάτων

Αληθινό σφάλμα-Αβεβαιότητα-Σχετικό σφάλμα

Συστηματικά σφάλματα-Τυχαία σφάλματα

Αβεβαιότητα λόγω οργανολογίας

Μέση τιμή-Μέσο Σφάλμα-Στατιστικές Αποκλίσεις

Άλλες στατιστικές ροπές

Διαστήματα αξιοπιστίας-Σημαντικά ψηφία-Επιστημονική γραφή αποτελεσμάτων

Στρογγυλοποίηση

Σύνθετες μετρήσεις-Μετάδοση σφαλμάτων

Μετάδοση σφάλματος-Τύποι υπολογισμού

Εκτιμήσεις μέσης τιμής και σφάλματος

Επιδράσεις επιμέρους τιμών αβεβαιότητας-Σταθμισμένη μέση τιμή

Τρόποι παρουσίασης αποτελεσμάτων μετρήσεων

Στατιστικά πακέτα υπολογισμού σφαλμάτων-συνήθεις εντολές

Παραδείγματα υπολογισμών σε gcc και gfortran

Παραδείγματα πραγματικών μετρήσεων-Παραδείγματα παρουσιάσεων

Αξιολόγηση

 

Β.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  (2.5 ΩΡΕΣ)

Σημασία των γραφικών παραστάσεων στην επιστημονική παρουσίαση

Ευθείες παραστάσεις (trends)-τύποι-εξισώσεις

Κλίση ευθείας-Πειραματική εύρεση

Καμπύλες παραστάσεις-Συνήθεις τύποι

Εφαπτομένη καμπύλης-Πειραματική εύρεση

Κλίση καμπύλης σε σημείο-Πειραματική εύρεση

Προσαρμογή σε ευθεία

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων-χ2-Likelihood-Στάθμιση αποτελεσμάτων

Συντελεστής r2

Εκτίμηση σφάλματος, Προσαρμογή σε πολυώνυμο, Πολλαπλή προσαρμογή-Stepwise regression

Άλλες μέθοδοι (PCA, Multivariate methods, κ.λπ

Παραδείγματα πραγματικών μετρήσεων-Παραδείγματα παρουσιάσεων

 

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (2 ώρες)

Μετρήσεις ηλεκτρικών συστημάτων

 

Α.ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ ΣΤΡΕΠΤΟΥ ΠΗΝΙΟΥ  0.5 ΩΡΕΣ

Θεμελιώδεις φυσικές αρχές,  Περιγραφή & ιδιότητες,  Αρχή λειτουργίας

Χρήση πολυμέτρων ως αμπερόμετρα και βολτόμετρα, Επέκταση της περιοχής μέτρησης πολυμέτρων

Επιλογή καταλληλότερου βολτομέτρου

Μέτρηση τάσης, Μέτρηση έντασης ρεύματος με πολύμετρο

B.ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ    1 ΩΡΑ

Περιγραφή & τμήματα, Ηλεκτρονικό τηλεβόλο

Γεννήτρια πριονωτών τάσεων

Ενισχυτές οριζοντίων & κατακόρυφων αποκλίσεων

Ρύθμιση έντασης δέσμης

Συστήματα απόκλισης δέσμης-Ηλεκτροστατικό, Μαγνητικό

Βασικά κομβία λειτουργίας, Είδη μετρήσεων με παλμογράφο

Μέτρηση τάσης DC, AC

Σύνθεση-συμβολή αμοιβαία κάθετων ταλαντώσεων-Καμπύλες Lissajous

Μέτρηση συχνότητας μέσω χρονικής διαφοράς, μέσω συμβολής

Μέτρηση διαφοράς φάσεως μέσω χρονικών διαφορών, μέσω συμβολής

Μετρήσεις μηχανικών συστημάτων

Γ.ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Αισθητήρες παραμόρφωσης, πίεσης, θερμοκρασίας, υγρασίας

Δ.ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

Ε.ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ    0.5 ΩΡΕΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ   8 ΩΡΕΣ

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (2 ώρες)

Α.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ    1 ΩΡΑ

Ορισμός, Μέτρηση αντίστασης με πολύμετρο

Μέτρηση αντίστασης με βολτόμετρο και αμπερόμετρο-ελάχιστα σφάλματα μέτρησης

Αντίσταση παράλληλα στο βολτόμετρο, Αντίσταση σε σειρά με το αμπερόμετρο

Προσδιορισμός μεγίστης αντίστασης δυνάμενης να μετρηθεί

Β.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ  0.5 ΩΡΕΣ

Ηλεκτρεγερτική δύναμη, Εσωτερική αντίσταση πηγής-Πολική τάση

ΗΕΔ εξ επαγωγής-μηχανιστικό πρότυπο κινούμενου αγωγού

Ηλεκτρολυτικό δυναμικό-πόλωση ηλεκτροδίων

Συσσωρευτές και στοιχεία, Συσσωρευτές μολύβδου, Αλκαλικοί συσσωρευτές

Γαλβανικά στοιχεία (Μη επαναφορτιζόμενα, Επαναφορτιζόμενα)

Μέτρηση ΗΕΔ-εσωτερικής αντίστασης πηγής με ροοστάτη, με αντιστάθμιση, με το θεώρημα μεγίστης ισχύος

Γ.ΠΥΚΝΩΤΗΣ    0.5 ΩΡΕΣ

Εκτεταμένα-εντοπισμένα ηλεκτροστατικά πεδία

Χωρητικότητα εντοπισμένου πεδίου, Ορισμοί., Μονάδες μέτρησης, Ενέργεια και πυκνότητα ενέργειας εντοπισμένου ηλεκτροστατικού πεδίου, Μορφές πυκνωτών

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για τους φοιτητές Erasmus.

 

Αξιολόγηση θεωρητικού τμήματος (60%)

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει:

Μεθοδολογική επίλυση ασκήσεων και ανάπτυξη θεμάτων Μηχανικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Ταλαντώσεων και Κυματικής. (50%)

ΙΙ. Συμμετοχή σε project (5%)

ΙΙΙ. Συμμετοχή στην τάξη (5%)

 

Αξιολόγηση εργαστηριακού τμήματος (40%)

ΙV. Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις  

Ι. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (10%)

ΙΙ. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (15%)

ΙΙΙ. Παρουσία (5%)

ΙV. Tελική γραπτή εξέταση (10%)

 

Τα κριτήρια αναρτώνται στο site 

 http://dniko.herokuapp.com/  και στο http://electra.teipir.gr  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 

1.Εργαστηριακή Φυσική, Σύγχρονη Εκδοτική, 2014

2.H.D.Young, “Πανεπιστημιακή Φυσική, Μηχανική και Θερμοδυναμική”, Εκδ. Παπαζήση, 2012 

3.“Physics”, J. Willey and Sons, 1992.

4.“Physics for Scientists and Engineers”, Τόµοι Ι και ΙΙΙ, Απόδοση στα Ελληνικά Λεωνίδα Ρεσβάνη,  Serway – SGSS, 1992.

5.M. Alonso, E. Finn, “Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, Μηχανική και

Θερμοδυναμική”, Μετάφραση Λ. Κ. Ρεσβάνη, Αθήνα 1981.

6.“Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου Berkley”, McGraw-Hill, 1996.

 

Συναφείς διαδικτυακοί τόποι

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να

•Περιγράφουν τα προγράμματα  Autocad και Eagle

•Εκτιμούν τους βασικούς κανόνες των τυπωμένων κυκλωμάτων

•Σχεδιάζουν Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  

•Σχεδιάζουν Μηχανολογικό και ηλεκτρονικό σχέδιο σε πλατφόρμα Autocad

•Δημιουργούν με βάση τους κανόνες του μηχανολογικού σχεδίου

•Σχεδιάζουν σχηματικά και layout για τυπωμένα κυκλώματα σε πλατφόρμα Eagle

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός :

Η εισαγωγή και η κατανόηση της πορείας απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειμένων σε μορφή τέτοια που να επιτρέπει την σαφή κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων. Η εκμάθηση βασικών συμβόλων και η σωστή συνδεσμολογία ηλεκτρονικών αναλογικών και ψηφιακών εξαρτημάτων, λογικών διαγραμμάτων ροής κλπ. Η γνωριμία, κατανόηση και χρήση σχεδιαστικών πακέτων CAD διανυσματικού τύπου. Το πρόγραμμα EAGLE . Η παρουσίαση εκτυπωμένων εργασιών μέσα από το περιβάλλον του σχεδιαστικού πακέτου σε μεγάλο format (Α3).

Περιγραφή:

Αρχές Μηχανολογικού σχεδίου, Αρχές Ηλεκτρονικού σχεδίου, Σχεδίαση Καλωδιώσεως

Δικτύων, Χωροταξική ανάλυση, Αρχές σχεδιασμού σχηματικών κυκλωμάτων, Εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση, Διδαχή vector σχεδίασης με χρήση CAD προγραμμάτων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

 

Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (40%)

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται δύο υποχρεωτικές εργασίες από όλους τους φοιτητές 

(20% εκάστη) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Mastering AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015: Autodesk Official Press1st Edition, George Omura, Brian C. Benton, Sybex, 2015 

2.Beginning AutoCAD 2015 , Cheryl Shrock, Steve Heather, 2014

3.Printed Circuit Design with EAGLE, J.Viscaino et al., 2013

Learning to fly with EAGLE v.6, Duncan, ELEKTOR Publishing,  2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκ. Πράξης  2, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Tην ικανότητα να γράψουν, μεταγλωττίσουν και διορθώσουν προγράμματα στην γλώσσα προγραμματισμού C.

2.Ικανοποιητική γνώση και κατανόηση προγραμματισμού με χρήση μίας δομημένης γλώσσας.

3.Γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση αλγορίθμων για προγραμματισμό γενικού σκοπού. 

4.Γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη μεσαίου μεγέθους έργων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

2.Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Τελεστές και παραστάσεις

3.Είσοδος και έξοδος

4.Έλεγχος ροής

5.Αποφάσεις

6.Δομές Επανάληψης

7.Πίνακες

8.Δείκτες και αναφορές

9.Συναρτήσεις

10.Συναρτήσεις, Εμβέλεια και ορατότητα 

11.Προηγμένες συναρτήσεις

12.Συναρτήσεις με πίνακες, Αναδρομικές συναρτήσεις

13.Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 

Προαιρετική εργασία  η οποία προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της θεωρίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 •Δ. Κυτάγιας & Ι. Ψαρομήλιγκος, “Visual Basic – Από την τάξη στο εργαστήριο”, Εκδόσεις Δηρός, 2004.

•Microsoft Visual Basic 2010, Step by Step (Step by Step Developer) 1st Ed., 2010

•Microsoft Visual Basic 2010  Developer's Handbook (Developer Reference), Klaus Löffelmann, 2010

•Alka R. Harriger, Susan K. Lisack, John K. Gotwals, Kyle D. Lutes, “Introduction to Computer Programming with Visual Basic 6: A Problem - Solving Approach”, 1999 

•David I. Schneider, “An Introduction to Programming with Visual Basic 6.0” (4th Edition),1998

•Greg Perry, “Sams Teach Yourself Visual Basic 6 in 21 Days”, 1998

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκ. Πράξης  2, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των ηλεκτρονικών στοιχείων και κυκλωμάτων.  Οι φοιτητές αποκτούν  τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να αναλύουν, προσομοιώνουν και σχεδιάζουν αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα με διακριτά στοιχεία γραμμικά και μη γραμμικά στοιχεία στο συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα, για μικρά σήματα εισόδου.

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: 

•Αναγνωρίζει τα στοιχεία του κυκλώματος

•Υπολογίζει  και επιλέγει τις κατάλληλες αντιστάσεις 

•Εξηγεί τις διαδικασίες των αρχών υπέρθεσης, 

•Μετρά τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων

•Παράγει τα ισοδύναμα κατά Thevenin ναι Norton

•κατανοεί τις αρχές λειτουργίας βασικών ημιαγωγικών διατάξεων 

•γνωρίζει τις I-V χαρακτηριστικές  των ηλεκτρονικών διατάξεων

•πραγματοποιήσει πολώσεις διαφόρων ηλεκτρονικών διατάξεων

•εκτιμήσει την περιοχή λειτουργίας διατάξεων

•σχεδιάζει το υβριδικό ισοδύναμο μικρών σημάτων

•Κρίνει την διάταξη που πρέπει να χρησιμοποιήσει για τις κατασκευαστικές του ανάγκες

•χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα δεδομένα των κατασκευαστών των στοιχείων

•Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα κύκλωμα με χρήση διόδων και transistor.

•Αξιολογεί τις διατάξεις και επιλέγει το κατάλληλο transistor και την κατάλληλη συνδεσμολογία ανάλογα με τις ανάγκες του

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό τμήμα

•Ηλεκτρικό κύκλωμα

•Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος. Συνδεσμολογία αντιστάσεων 

•Κανόνες Kirhhoff

•Συνδεσμολογία αντιστάσεων, πηγών 

•Βασικοί νόμοι και μέθοδοι επίλυσης γραμμικών κυκλωμάτων (αρχή της υπέρθεσης, θεωρήματα Thevenin, Norton, Millman)

•Επαφές p-n. Δίοδοι,  I-V Χαρακτηριστικές, Δίοδος με ορθή & ανάστροφη πόλωση. Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης- ρεύματος διόδων επαφής Ρ-Ν. Ευθεία φόρτου. Μελέτη κυκλωμάτων με διόδους, -η δίοδος ως διακόπτης, ανόρθωση εναλλασσομένου ρεύματος, τροφοδοτικές διατάξεις-,  Δίοδος Ζener, σταθεροποιητές τάσης και ρεύματος

•Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ενισχυτικής διάταξης

•Διπολικά transistor επαφής (BJT), Το τρανζίστορ ως διακόπτης δομή και λειτουργία των τρανζίστορ NPN και PNP, Κυκλώματα πόλωσης CB, CE, CC. Σχέση μεταξύ των ρευμάτων IC, IB και IE Χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου των BJT 

•Τransistor επίδρασης πεδίου (FET). Πόλωση κυκλωμάτων ενισχυτών με τρανζίστορ επαφής και πεδίου, ανάλυση της σταθερότητας του σημείου ηρεμίας, πηγές ρεύματος

•Λειτουργία ενισχυτών σε ασθενή σήματα παράμετροι και χαρακτηριστικά αυτών. Λειτουργία των ενισχυτών με ΒJT ή FET στις χαμηλές συχνότητες σε συνδεσμολογίες κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη και αντίστοιχα για τα transistor επίδρασης πεδίου (Κοινής πηγής, κοινής καταβόθρας, κοινής πύλης). Μοντέλα και παράμετροι των ηλεκτρονικών στοιχείων, προσομοίωση αυτών

 

Εργαστηριακό τμήμα

1.ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2.ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΣΗΣ

3.Εισαγωγή στο Μultisim

4.ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΣ (ΠΥΡΙΤΙΟΥ - ΓΕΡΜΑΝΙΟΥ)

5.ΔΙΟΔΟΣ ZENER - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟ ZENER

6.ΑΝΟΡΘΩΣΗ (ΑΠΛΗ - ΔΙΠΛΗ), ΨΑΛΙΔΙΣΤΕΣ

7.ΚΥΚΛΩΜΑ R-C, ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

8.ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

9.ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

10.ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ

11.ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

12.J-FET

13.ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

Δύο προόδους κατά την διάρκεια του εξαμήνου

ΑΕπίλυση Προβλημάτων με συνδεσμολογία αντιστάσεων, ασκήσεις διόδων και των εφαρμογών τους, αρχή της υπέρθεσης, Θεώρημα Thevenin, Norton(25%)

Β   Επίλυση προβλημάτων με transistor(BJT, FET)  είτε με την χρήση μόνο συνεχούς είτε με εναλλασσόμενο πηγή και με την χρήση υβριδικών παραμέτρων (25%)

Ή /και 

Τελική εξέταση με όλη την ανωτέρω περιγραφόμενη θεματολογία.

ΙΙ. Ενεργός συμμετοχή στην τάξη  ( 10%) 

ΙΙΙ. Eργαστηριακές Ασκήσεις (40%)

Α) Προφορική εξέταση (30%)

Β) Παράδοση φύλλου εργασίας (20%)

Γ) Τελική εξέταση(50%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

1.« Ηλεκτρονικά – Δίοδοι και ενισχυτικά στοιχεία» Π. Γιαννακόπουλος, 2012

2.«Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική»  Γ. Τόμπρας, Εκδόσεις Δίαυλος,2006 

3.“The Art of Electronics”, Horowitz & Hill, Cambridge University Press, 3rd ed., 2015

4.“Microelectronic Circuit Design”, R. Jaeger & Blalock, 4th Edition, McGraw Hill, ISBN 978-0-07-338045-2, 2011,  ΕκδόσειςΤζιόλα.

5. “Electronic devices and Circuit Theory”, R. Boylestal, L. Nashelsky, Prentice Hall, 11th ed., 2012 

6.«Microelectronic Circuits» A. S. Sedra and K. C. Smith, Oxford University Press, 6th edition, ISBN-978-0-19-532303-0,  2010

7. “Advanced Electronic Circuits”, U. Tietze, Berlin: Springer Verlag, 1998. 

8.“Electronic Circuits Analysis, Simulation and Design”, N. R. Malik, Prentice   Hall, 1995.

9.“Computerized Circuit Analysis Using SPICE Programs”, B.M Wilamowski, R.C. Jaeger, McGraw-Hill. 1997

10. “Electronics Circuits and Applications”, S.D.Senturia, John Wiley & Sons, 1989

 

Διαδικτυακοί τόποι

http://101science.com/basicelectronics.htm 

http://wiring.org.co/learning/tutorials/breadboard/

http://www.electronics-tutorials.ws/logic/logic_1.html 

   http://www.ijecse.org/  

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

2o Εξάμηνο

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4, Ασκ. Πράξης  1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η σπουδαστής/στρια θα πρέπει να είναι ικανός/η:

•Να επιλύει διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης.

•Να μελετά εφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων σε προβλήματα Μηχανικής, θερμοδυναμικής, κυκλωμάτων.  

•Να βρίσκει τις ανεξάρτητες λύσεις μιας διαφορικής εξίσωσης.

•Να επιλύει διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης καθώς και συστήματα διαφορικών εξισώσεων.

•Να χρησιμοποιεί τον μετασχηματισμό Laplace για την επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων, συστημάτων διαφορικών εξισώσεων   καθώς και για την  επίλυση προβλημάτων αρχικών τιμών. 

•Να επιλύει βασικά λογικά και συνδυαστικά προβλήματα. 

•Να παρακολουθεί άνετα τα τεχνολογικά μαθήματα, να διατυπώνει και να επιλύει υπολογιστικά προβλήματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους σπουδαστές σε βασικές έννοιες των Διαφορικών Εξισώσεων πρώτης και ανώτερης τάξης, του Μετασχηματισμού Laplace καθώς και των Διακριτών Μαθηματικών. Επίσης, δίνεται  έμφαση στις εφαρμογές των παραπάνω γνωστικών πεδίων σε προβλήματα  από τον χώρο των Ηλεκτρονικών. Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

Α. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

¥ Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις, Oρισμοί: Δ.Ε Συνήθεις, Δ.Ε με μερικές παραγώγους,  Τάξη, βαθμός Δ.Ε, πότε μία Δ.Ε λέγεται γραμμική Δ.Ε, λύση Δ.Ε, ολοκλήρωμα Δ.Ε., Π.Α.Τ, (Πρόβλημα Αρχικών Τιμών), Μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών, Δ.Ε αναγόμενες σε χωριζομένων μεταβλητών με την μέθοδο της αντικατάστασης, Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως, Δ.Ε. αναγόμενες σε ομογενείς, Πλήρεις διαφορικές εξισώσεις, Δ.Ε. αναγόμενες σε πλήρεις με την χρήση του ολοκληρωτικού παράγοντα  του Euler, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως με ολοκληρωτικούς  παράγοντες, Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli  και  Ricatti,  Εφαρμογές διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξεως σε προβλήματα μηχανικής, θερμοδυναμικής, κυκλώματα. Ανεξάρτητες λύσεις Δ.Ε, Ορίζουσα Wrosky, Μείωση της τάξεως μίας Δ.Ε, Δ.Ε. Clairaut, Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως και ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Χαρακτηριστική εξίσωση. Μη ομογενείς διαφορικές εξισώσεις δευτέρας και ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών. Δ.Ε με μεταβλητούς συντελεστές, Δ.Ε. Euler. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων.  Εφαρμογή τελεστών για τη λύση Δ.Ε με σταθερούς συντελεστές.

Β. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE

¥ Ιδιότητες και αντιστροφή των μετασχηματισμών Laplace, Συνέλιξη, Εφαρμογή στη λύση προβλημάτων αρχικών τιμών και συστημάτων Δ.Ε.,  Ευστάθεια,  Επέκταση λύσεων,  Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace, Επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace, Εφαρμογές του μετασχηματισμού Laplace σε συστήματα μεταφοράς,   Η μέθοδος της γραμμικοποίησης.

Γ. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

¥ Ορισμοί βασικών Εννοιών Λογικής και Θεωρίας Συνόλων, Πράξεις Συνόλων, Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Σειρές, Γεννήτριες Συναρτήσεις, Μετασχηματισμός Ζ

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

    Eπίλυση προβλημάτων 

ΙΙ. Συμμετοχή στην τάξη (20%)

ΙΙΙ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής   (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

1.  Ι. Γεωργούδης, Α. Παλιατσός, Ν. Πρεζεράκος, “Διαφορικές Εξισώσεις”, Σύγχρονη Εκδοτική, 1995.

2.  Δ. Αναστασάτος, Ν. Κουρής, Ι. Ντρικόγιας, Δ. Πετράκης, “Διαφορικές Εξισώσεις”, ΔΗΡΟΣ, 2001.

3.  Γ. Δάσιος, “Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις”, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΟΕΔΒ, 1987.

4.  Κ. Θ. Χατζηνικολάου, “Διαφορικές Εξισώσεις”, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1989.

5.  T. M. Greese, R. M. Haralick, “Differential Equations for Engineer”, McGraw – Hill, 1978.

6.  G. Stephenson, “Εισαγωγή στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις”, Έκδοση της ΕΜE, Αθήνα 1987.

7.  Γαγαλής, Θεοδώρου, Λαμπίρης, Κομισόπουλος, Τσουκαλάς, “Μετασχηματισμοί Laplace, Σειρές Fourier”, Δηρός, 2002.

8.  Α. Αλεξανδρόπουλος, Λ. Βρυζίδης , “Μαθηματικά ΙΙΙ-Εφαρμοσμένα”, Σύγχρονη Εκδοτική, 1995.

ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις Πράξης 1, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα Λογικά Κυκλώματα είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές του δευτέρου εξαμήνου.

Μαθησιακά αποτελέσματα  του θεωρητικού μαθήματος είναι:

•Προσδιορισμός  των αριθμητικών συστημάτων 

•περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των πράξεων από τους Η/Υ και γενίκευση  σε όλα τα αριθμητικά συστήματα

•Αναγνώριση των βασικών κωδίκων που χρησιμοποιούνται στους Η/Υ

•Προσδιορισμός πράξεων βάση του προτύπου ΙΕΕΕ-754

•συνδυασμός των θεωρημάτων της Άλγεβρας Boole

•επιλογή  του κατάλληλου θεωρήματος για απλοποιήσεις

•επιλογή των τρόπων απλοποίησης και ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων (π.χ. Karnaugh)

•επιλογή των κατάλληλων λογικών πυλών

•Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας των απαριθμητών και λοιπών κυκλωμάτων με την χρήση στοιχείων μνήμης (flip-flop)

•Προσδιορισμός των βασικών μνημών για την βέλτιστη υλοποίηση κυκλώματος

•ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων

•σχεδίαση κυκλωμάτων καταχωρητών, μετρητών, κωδικοποιητών πολυπλεκτών

•Σύνθεση  πυλών για την δημιουργία κυκλωμάτων αριθμητικών πράξεων

•Ανακατασκευή  κυκλώματος ώστε  να εκτελεί διαφορετική λειτουργία

•Σχεδίαση κυκλώματος βασικών λειτουργιών υπολογιστή 

 

Εργαστήριο

Το εργαστήριο τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

•Αναγνώριση των λειτουργιών των λογικών πυλών

•Επιλογή των κατάλληλων πυλών

•Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας του 7 segment display

•ανάλυση και υλοποίηση βασικών κυκλωμάτων αριθμητικών πράξεων

•σχεδίαση καταχωρητή

•σύνθεση πυλών και ολοκληρωμένων για την υλοποίηση μετρητών,

•υλοποίηση κυκλωμάτων κωδικοποιητών και  πολυπλεκτών

•επιλογή κατάλληλου τύπου μνήμης με στόχο το μικρότερο κόστος 

•σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων χρήσιμων στην καθημερινή ζωή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνουν τις 39 ώρες του θεωρητικού μαθήματος

Θεωρητικό Τμήμα

•Βασικά αριθμητικά συστήματα- Προσημασμένοι και μη προσημασμένοι αριθμοί Πράξεις με αυτούς και μετατροπές σε διαφορετική βάση   (5)

•Κώδικες - BCD, Gray, Αiken, κλπ (2)

•ΙΕΕΕ αναπαράσταση (1)

•Βασικές Λογικές πύλες και πίνακας αλήθειας. (2)

•Boolean άλγεβρα – Θεωρήματα, ΕΛΒΟ, ΜΕΒΟ και κυκλώματα υλοποίησης Απλοποίηση με μηδενκά(6)

•De Morgan’s θεωρήματα - NAND και NOR πύλες. (1)

•Χάρτης Karnaugh πολλαπλών μεταβλητών (3)

•Πολυπλέκτες Κωδικοποιητές. (3)

•Βασικά Flip-Flops (2)

•Το J-K Flip-Flop (1)

•Πολυδονητές (2)

•Απαριθμητές (2)

•Σύγχρονοι απαριθμητές και βασικές μηχανές καταστάσεων. (6)

•Χρήση μνημών – PLA , PROM, PAL, RAM, ROM, PROM και εφαρμογές (3)

 

Εργαστηριακό Τμήμα

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

•Λογικές Πύλες

•ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE - ΧΑΡΤΗΣ KARNAUGH - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ME NAND ΚΑΙ NOR

•ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ - BCD TO 7 SEGMENT (Αποκωδικοποίηση BCD σε ενδείκτη επτά τμημάτων)  

•ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ - ΑΦΑΙΡΕΤΕΣ

•FLIP-FLOP

•ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΟΛΙΣΘΗΤΕΣ

•ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ - ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ

•ΜΕΤΡΗΤΕΣ Ι Ασύγχρονοι δυαδικοί μετρητές. Σχεδίαση σύγχρονων μετρητών

•ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΙΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 74193

(Αύξων μετρητής, Φθίνων μετρητής,  Μετρητής μεταβλητού modulo) 

•Προγραμματισμός των PLA, PLA, PROM

•A/D-D/A

•ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με Λογισμικό ALTERA (4 ώρες)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (20%)

ΙΙ. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (40%)

ΙΙΙ. Παρουσία (10%)

ΙV. Tελική γραπτή εξέταση (30%)

 

Στο θεωρητικό τμήμα δίνεται η δυνατότητα ισοβαρών απαλλακτικών προόδων (2) κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

 

Τα κριτήρια αναρτώνται στο site 

http://dniko.herokuapp.com/ και στο http://electra.teipir.gr 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.«Σχεδίαση και Υλοποίηση  Ψηφιακών Κυκλωμάτων», Π. Γιαννακόπουλος, Λ. Ασλάνογλου Αυτοέκδοση Π. Γιαννακόπουλος, 2014

2.“Digital Design”, Morris Mano, Παπασωτηρίου, 2012

3.Ψηφιακή Σχεδίαση αρχές και Πρακτικές, J. Wakerly, Κλειδάριθμος, 2005

4.Practical Digital Electronics,N.P. Cook. Pearson/Prentice Hall, 2004

5.Digital Electronics. A Practical Approach. W. Kleitz. Prentice Hall,  2005

6.Digital Systems, Principles and Applications, R.J. Tocci., N.S.Widmer, G.L. Moss. Pearson/Prentice Hall, 2004

7.Digital Fundamentals, T.L.Floyd. 8th Ed.,  Prentice Hall,   8th ed., 2005

8.Complete Digital Design, M. Balch, Mc Graw Hill, 2003

9.Digital Principles and Design, D.Givone, Mc Graw Hill, 2002

10.«Digital Logic Design», 4th  Edition, Brian Holdsworth; Clive Woods,  Newnes, 2002

11.Digital Logic Design Principles, N.Balabanian, John Wiley, 2001

 

Συναφής διαδικτυακοί τόποι

•http://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/  

•http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/csintro/files/binary-2005.pdf   

(Σηµειώσεις μόνο στα συστήµατα αρίθµησης και τη δυαδική παράσταση αριθµών, ΕΜΠ,2005)

•http://www.electronics-tutorials.ws/logic/logic_1.html   

•http://www.electronics-tutorials.ws/   

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Circuits and Systems Magazine, IEEE

ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο Διαλέξεις και Εργαστήριο με χρήση Τ.Π.Ε.
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  ΘΕΩΡΙΑ 2,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές 

1.Θα μπορούν να εξηγήσουν τίς μεθόδους ανάλυσης κυκλωμάτων, να εκτιμήσουν ποιά μέθοδος είναι προτιμότερη κάθε φορά, να παραθέσουν επεξηγηματικά τα βήματα ανάλυσης των μετασχηματισμών Laplace & Fourier, και να εξάγουν συμπεράσματα από την ‘’ανάγνωση’’ διαγραμμάτων πόλων/μηδενικών, καμπυλών απόκρισης κλπ. 

2.Θα είναι σε θέση να εξετάσουν και να αναλύσουν άγνωστα κυκλώματα, να υπολογίσουν βασικά μεγέθη όπως συναρτήσεις μεταφοράς, χρονική απόκριση, απόκριση στην συχνότητα, τάξη κυκλώματος και να παράξουν τα αντίστοιχα γραφήματα θεωρητικά η/και με χρήση προγράμματος. 

3.θα είναι ικανοί να επιδείξουν την εργαστηριακή διεξαγωγή μετρήσεων και να συσχετίσουν η να συγκρίνουν πειραματικά με θεωρητικά αποτελέσματα συνάγοντας δικαιολογημένα συμπεράσματα. 

4.Θα κατέχουν θεμελιωμένη γνώση και επαρκή κατανόηση της θεωρίας και των αντίστοιχων μεθόδων μέτρησης των εμπλεκομένων μεγεθών με χρήση εργαστηριακών οργάνων, καθώς επίσης θα γνωρίζουν την διαδικασία εξομοίωσης με κάποιο πρόγραμμα της επιλογής τους.

5.Τέλος θα είναι ικανοί να υλοποιούν τα αντίστοιχα κυκλώματα εργαστηριακά και να πραγματοποιούν τις αναλογες μετρήσεις. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ύλη μαθήματος:

•Εισαγωγή: Ορισμοί & Βασικές Έννοιες– Ιδιότητες & Ταξινόμηση Κυκλωμάτων – Σήματα.

•Στοιχεία Κυκλωμάτων – Νόμοι - Ισχύς & Ενέργεια.

•Νόμοι Kirchhoff - Μέθοδοι Ανάλυσης: Βρόχων – Κόμβων, Χρήση Πινάκων.

•Χρονική Απόκριση: Φυσική - Εξαναγκασμένη - Πλήρης.

•Μετασχηματισμός Laplace: Ιδιότητες - Αντίστροφος μετασχηματισμός – Πίνακες – Μέθοδοι Υπολογισμού.

•Ανάλυση κυκλωμάτων: Συναρτήσεις Μεταφοράς & Οδηγούσες – Πόλοι & Μηδενικά -   - Βηματική Απόκριση - Κρουστική Απόκριση.

•Μετασχηματισμός Fourier: Ανάλυση στην συχνότητα – Απόκριση Πλάτους & Φάσης.

•Αναλογικά Φίλτρα- Τάξεις Φίλτρων - Παθητικά και Ενεργά – Τελεστικoί Ενισχυτές.

 

Εργαστηριακό Τμήμα

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική

 

Γραπτή Εξέταση: 60%

Κυρίως Επίλυση προβλημάτων (Γραπτή) 

 

Εργαστηριακή Απόδοση: 40% 

Γραπτή, Εργαστηριακή Εργασία και ‘’Δημόσια’’ Παρουσίαση (εργαστήριο) 

Όγκος εργασίας και ενεργός παρουσία συνυπολογίζονται.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.‘’Σήματα, Συστήματα και Κυκλώματα’’, Η.Γ.Δημόπουλος, Unitext, 2003

2.‘’Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Τόμος ΙΙ’’, Ν.Ι.Μάργαρης, Εκδόσεις Τζιόλας, 2010

3.«Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων W. H. Hayt, Jr, J. E. Kemmerly, S. M. Durbin,», εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, 8η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2014.

4.«Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα», C. K. Alexander, M.N.O. Sadiku, εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2013

5.«Ηλεκτρικά Κυκλώματα», Ν. Παπαμάρκος, Τόμος ΑΒ, Ξάνθη, 2012

6. ‘’Ηλεκτρικά Κυκλώματα’’, J.A.Edminister, Schaum’s Outline Series, ΕΣΠΙ.

’Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων’’, W.H.Hayt Jr. & J.E.Kemmerly, Εκδόσεις Τζιόλα, 1996.

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκ. Πράξης 2, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να

•Περιγράφουν τους Διαφορικούς και τους Τελεστικούς  Ενισχυτές

•Διακρίνουν τους Διαφορικούς και τους Τελεστικούς  Ενισχυτές

•Εφαρμόζουν τους ημιαγωγούς FPGA

•Αναπτύσσουν προγράμματα με το PSPICE

•Σχεδιάζουν βασικά στοιχεία ΟΚ

•Δημιουργούν ΟΚ με τους  FPGA

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τεχνογνωσία για την ανάλυση,

σχεδίαση και κατασκευή βασικών στοιχείων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μικροηλεκτρονικής.

Περιεχόμενο:

Διαφορικοί Ενισχυτές, Τελεστικοί Ενισχυτές. 

Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ανάπτυξη κρυστάλλων, κατασκευή δισκιδίων, επιταξία, οξείδωση, διάχυση, εμφύτευση, μικρολιθογραφία). Σχεδίαση VLSI, FPGA.

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Κατασκευή, Σχεδίαση και Εφαρμογές). Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (NMOS ,PMOS) και διπολικά. Transistor Υψηλών Ταχυτήτων. 

Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Αναλογικά Μοντέλα MOSFET. Bipolar, MOS, CMOS, BiCMOS, ECL Κυκλώματα. -Δυναμική, CCDs.

Μοντέλα Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης και Παράμετροι Προσομοίωσης με το πρόγραμμα SPICE.

Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής

•Ο σκοπός του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής είναι Ο φοιτητής:

να γνωρίσει την λειτουργία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

•Να εξοικειωθεί με αυτά μέσα από την χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές

•Να κατανοήσει την εφαρμογή τους στους τομείς της σημερινής σύγχρονης βιομηχανίας της μικροηλεκτρονικής

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργασίες εργαστηριακού μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Richard C. Jaeger, “Μικροηλεκτρονική”, McGraw-Hill – Tziola, 2013

2. Sedra & Smith/ Saunders, “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα”, College Publishing – εκδόσεις Παπασωτηρίου.1991

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις 2, Ασκ. Πράξης 2, Εργαστήριο 2 
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα έχει γνώσεις:

1.Στην ανάπτυξη προγραμμάτων με βάση συναρτήσεις

2.Στον χειρισμό δομών δεδομένων και την χρήση δεικτών (pointers).

3.Στην χρήση αρχείων, δυναμικής μνήμης και δυναμικών δομών δεδομένων 

4.Στην χρήση σύνθετων και εξελιγμένων τεχνικών του Δομημένου Προγραμματισμού

 

Επιπλέον ο σπουδαστής θα μπορεί να:

1.Χρησιμοποιεί αποδοτικά ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης προγράμματος 

2.Σχεδιάζει και σωστά υλοποιεί και καταγράφει λύσεις σε προηγμένα υπολογιστικά προβλήματα

3.Μεταφέρει λύσεις προβλημάτων σε πρόγραμμα με χρήση της γλώσσας C

4.Εφαρμόζει εκσφαλματώσεις και ελέγχους για την εύρεση λαθών 

5.Εφαρμόζει δομημένες τεχνικές που περιλαμβάνουν σχεδιαστικές προσεγγίσεις, χρήση ονομάτων και χρήση εγχειριδίων καθώς και  αποφυγή υπερβολικών διακλαδώσεων στο πρόγραμμα

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1)Αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού

2)Χαρακτήρες και Συμβολοσειρές

3)Δείκτες σε συναρτήσεις

4)Δυναμική διαχείριση μνήμης

5)Εφαρμογές με δυναμικούς πίνακες

6)Απαριθμητοί τύποι, Ενώσεις

7)Δομές

8)Συναρτήσεις και δομές

9)Αρχεία Ι

10)Αρχεία ΙΙ

11)Στοίβες 

12)Συνδεδεμένες λίστες και ουρές

13)Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

1)Συναρτήσεις Πίνακες με τεχνικές Δομημένου Προγραμματισμού

2)Χρήση χαρακτήρων και Συμβολοσειρές

3)Δείκτες σε συναρτήσεις

4)Δυναμική διαχείριση μνήμης

5)Εφαρμογές με δυναμικούς πίνακες

6)Απαριθμητοί τύποι, Ενώσεις

7)Χρήση και εφαρμογές με Δομές

8)Συναρτήσεις και δομές

9)Διαχείριση Αρχείων Ι

10)Διαχείριση Αρχείων ΙΙ

11)Στοίβες, Εφαρμογές

12)Συνδεδεμένες λίστες και ουρές

13)Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετική εργασία  η οποία προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της θεωρίας. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Γ. Τσελίκης, Ν. Τσελίκας, 2012, C από την θεωρία στην Εφαρμογή, 2η Έκδοση.

2.Δ. Καρολίδης,2013, C, έκδοση ιδίου.

3.H. Cheng, C για Επιστήμονες και Μηχανικούς, 2012, 1η Έκδοση, Εκδόσεις  Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.

4.P. Deitel, H. Deitel, 2014, Οδηγός της C για Προγραμματιστές, 1η Εκδ. Εκδότης: Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ

5.Ν. Μ. Χατζηγιαννάκης, Η Γλώσσα C σε Βάθος, 2012,  Έκδ.4η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ

6.C. Sedgewick, Algorithms in C, 1998, Addison-Wesley

7.Kernighan, Ritchie, 1988, The C Programming Language, 2nd Edition, Prentice Hall

8.S. Prata, C Primer Plus (Developer's Library), 2013, 6th Edition, Addison-Wesley Professional

9.Y.H. Lu, 2015, Intermediate C Programming, CRC Press

10.C Style and Coding Standards, http://www.chrisott.org/resources/cstyle/ indhillcstyle.pdf

 

3o Εξάμηνο

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

•Εξοικειωθεί με τις έννοιες του σήματος & συστήματος.

•Γνωρίζει πώς να περιγράφει ένα σήμα με μαθηματικό τρόπο και να περιγράφει τις ιδιότητές τους στο πεδίο του συνεχούς ή του διακριτού χρόνου. 

•Αναλύει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται σήματα στον υπολογιστή.

•Κατανοεί την  πράξη της συνέλιξης δύο σημάτων και να εκτιμά τη σημασία της στην ανάλυση ΓΧΑ συστημάτων.

•Κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στα πεδία του χρόνου και των συχνοτήτων και να εκτιμά τη σημασία της ανάλυσης Fourier (στο συνεχές και στο διακριτό πεδίο του χρόνου).

•Εξοικειωθεί  με το περιβάλλον και την εργαλειοθήκη επεξεργασίας σήματος του MATLAB. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνονται οι 52 ώρες του θεωρητικού μαθήματος που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω

 

Θεωρητικό Τμήμα

•Κατηγορίες σημάτων.

•Βασικά στοιχεία συστήματος DSP.

•Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.

•Θεώρημα δειγματοληψίας.

•Σήματα διακριτού χρόνου (Είδη, ταξινόμηση).

•Συστήματα διακριτού χρόνου (Είδη, διαγράμματα, ταξινόμηση).

•Συνέλιξη (Convolution). Ιδιότητες.

•Ανάλυση συστημάτων LTI.

•Συστήματα περιγραφόμενα με εξισώσεις διαφορών.

•Συσχέτιση (Cross correlation, auto correlation).

•Συστήματα FIR και IIR.

•Μετ/σμός Ζ. Εφαρμογές στη λύση εξισώσεων διαφορών.

•Ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων.

•DTFT.

•Μετασχηματισμοί DFT, FFT.

•Πραγματοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου.

•Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων.

•Φασματική ανάλυση.

Εργαστηριακό Τμήμα

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

•Introduction to MATLAB®(4 ώρες)

•Signals

•System

•Time Domain System Analysis

•Fourier Series

•Fourier Transform

•Fourier Analysis of Discrete-Time Signals

•Frequency Response

•The Laplace Transform

•z-Transform

•Transfer Function

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για τους φοιτητές Erasmus.

Αξιολόγηση θεωρητικού τμήματος (60%)

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  (40%)

ΙΙ. Συμμετοχή σε project (20%)

Αξιολόγηση εργαστηριακού τμήματος (40%)

ΙV. Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις  

Ι. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (10%)

ΙΙ. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (15%)

ΙΙΙ. Παρουσία (5%)

ΙV. Tελική γραπτή εξέταση (10%)

 

Τα κριτήρια αναρτώνται στο site 

http://aveloni.daidalos.teipir.gr/signals/  

και στο http://electra.teipir.gr 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010

2.Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2009 

3.Hsu H. P., “Schaum's Outline of Signals and Systems,  2nd Ed.,  2010

4.Girod B., Rabenstein R., Stenger A., "Signals and Systems", Wiley, 2001

5.Ziemer R. E., Tranter W. H., Fannin D. R., "Signals and Systems: Continuous and Discrete", 4th Ed., Macmillan, 1998

6.Balmer L., "Signals and Systems", 2nd Ed., Prentice Hall, 1997

 

Συναφείς διαδικτυακοί τόποι

http://ocw.mit.edu/resources/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/

http://tutorialspoint.com/signals_and_systems/index.htm

https://stanford.edu/~boyd/ee102/

http://www.dspguide.com/ch5/1.htm

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?reload=true&punumber=79

http://www.signal.uu.se/Publications/ppapers.html

http://ieee-cas.org/publications-2

http://www.afcea.org/content/

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκ. Πράξης 1, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

•Να κατανοούν τις έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και τις αρχές χρήσης κληρονομικότητας, πολυμορφισμού, ενθυλάκωσης και υπερφόρτωσης μεθόδους.

•Διακρίνουν κλάσεις, αντικείμενα και μέλη κλάσεων καθώς και τις σχέσεις τους μεταξύ τους ώστε να επιλύουν ένα πρόβλημα.

•Δημιουργούν εφαρμογές κάνοντας χρήση ενδεδειγμένων τεχνικών διασύνδεσης καθώς και σωστής δόμησης προγράμματος στις οποίες βασίζεται ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

•Να χρησιμοποιούν εργαλεία για εκσφαλμάτωση προγραμμάτων καθώς και χρήση εργαλείων που βοηθούν συνεργασία στην ανάπτυξη προγράμματος 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με Java

2.Επιλογές, Επαναλήψεις

3.Χαρακτήρες και Συμβολοσειρές

4.Μέθοδοι

5.Πίνακες

6.Αντικείμενα και κλάσεις

7.Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός

8.Προηγμένες τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

9.Εξαιρέσεις και Αρχεία

10.Αφηρημένες κλάσεις και Interfaces

11.Java Swing

12.Γεγονοστραφής Προγραμματισμός και Animations 

13.Βάσεις Δεδομένων με Java 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρία: 60%

Εξέταση εργαστηρίου: 40%

Προαιρετική εργασία  η οποία προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της θεωρίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.«Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με Java» Χ. Κυτάγιας, Κ. Κυτάγιας, Δ. Κυτάγιας, Γ. Πρεζεράκος, , 1η Έκδοση, Σύγχρονη Εκδοτική, 2013

2.«Java Προγραμματισμός» H. M. ,P. J. Deitel, 10η Εκδ., Εκδότης Χ. Γκιούρδας & ΣΙΑ ΕΕ, 2015

3.«Εισαγωγή στην Java» Γ. Λιακέας,  Έκδοση 2η, Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2015

4.«Java για όλους» Ν. Ν. Καρανικόλας, Έκδοση 1η, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών ΜΟΝ. ΕΠΕ,  2013

5.«Java: The Complete Reference»,  H.Schildt, 9th Ed., McGraw-Hill Education, 2014

6.«Intro to Java Programming» Dr. Liang, 10th Ed., Pearson, 2014

7.«Java Performance» C.  Hunt and B. John, 1st Ed., Addison-Wesley Professional, 2012

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:

 Θεωρία και Άσκηση Πράξης: σε Αμφιθέατρο, Εργαστήριο: στην Αίθουσα Εργαστηρίου

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Θεωρία 2, Άσκηση Πράξης 1, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του εξαμηνιαίου Μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να μπορούν:  

-Να περιγράφουν τη δομή ενός βασικού ΜικροΕπεξεργαστή (Μ/Ε), να ονομάζουν τα βασικά του μέρη, να σχεδιάζουν το μπλοκ διάγραμμά του καθώς και την σύνδεσή του με την Μνήμη  

-Να  εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο ένας Μ/Ε αποθηκεύει αριθμητικές τιμές και τον τρόπο που εκτελεί απλές αριθμητικές και λογικές πράξεις  

-Να περιγράφουν όλα τα ενδιάμεσα στάδια τα οποία διέρχεται ένα πρόγραμμα Assembly Μ/Ε έως ότου είναι έτοιμο προς εκτέλεση και να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μία εντολή Assembly Μ/Ε εκτελείται  

-Να απαριθμούν βασικές εντολές Assembly Μ/Ε και να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας τους  

-Να αναδεικνύουν την σημασία κάθε στοιχείου του Μ/Ε και να εξηγούν τον ρόλο του στη λειτουργία του Μ/Ε  

-Να εκτιμούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μ/Ε και την επίδρασή τους στις επιδόσεις του Μ/Ε   

-Να γράφουν προγράμματα Assembly M/E τα οποία να υπολογίζουν αποτελέσματα αριθμητικών ή λογικών πράξεων, ταξινομούν δεδομένα, παράγουν αποτελέσματα, κλπ.  

-Να καταδεικνύουν πώς κώδικας, δεδομένα και αποτελέσματα αποθηκεύονται στη Μνήμη (δηλαδή να συνθέτουν έναν ¨Χάρτη Μνήμης" του προγράμματος)    

-Να εξετάζουν και να αναλύουν τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων στοιχείων του Μ/Ε καθώς και του ίδιου του Μ/Ε με τη Μνήμη  

-Να εξετάζουν και να αναλύουν προβλήματα που αφορούν στο λογισμικό, να τα επιλύουν εφαρμόζοντας υπολογιστικές ή/και αλγοριθμικές μεθόδους και να γενικεύουν τα συμπεράσματά τους ώστε να καλύπτουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις  

-Να διαθέτουν μία εκτενή και εις βάθος θεώρηση του Μ/Ε και της Μνήμης συνθέτοντας γνώσεις από διάφορα Γνωστικά Αντικείμενα όπως Ηλεκτρονικής, Άλγεβρας Boole και Προγραμματισμού  

-Να αξιολογούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός Μ/Ε να κρίνουν την επίδρασή τους στην απόδοσή του.    

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

•Ανάλυση δομής και λειτουργίας μικροεπεξεργαστών και συμβολή τους στην υλοποίηση μικροϋπολογιστικών συστημάτων. 

•Εσωτερική αρχιτεκτονική, τρόποι διευθυνσιοδότησης, ρεπερτόριο εντολών, μοντέλο προγραμματισμού. 

•Λειτουργία και έλεγχος λογισμικών εφαρμογών όπως συμβολομεταφραστές (assemblers), συνδέτες (linkers),  φορτωτές (loaders), εξομοιωτές (simulators), κλπ. 

•Προγραμματισμός σε συμβολική γλώσσα και εφαρμογές.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ (13 εβδομάδες)

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις είναι σχεδιασμένες και λειτουργούν στο λογισμικό περιβάλλον emu8086, έναν προσομοιωτή του Επεξεργαστή 8086 και της Μνήμης, που λειτουργεί σε περιβάλλον MS-Windows 7. Όλη η Εργαστηριακή εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται με βάση το συγκεκριμένο λογισμικό, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του στους προσωπικούς υπολογιστές των σπουδαστών. 

•Βασικές Έννοιες Hardware - Κυριότερες Φάσεις Εκτέλεσης Εντολής - Εισαγωγή στον emu8086

•Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις Μνήμης - Εντολές  mov και xchg

•Εντολές  Αριθμητικών και Λογικών Πράξεων 8bit 

•Εντολές  Αριθμητικών Πράξεων 16 bit - Flags

•Εντολές Αριθμητικών Πράξεων μεταξύ Προσημασμένων Αριθμών 8 και 16 bit 

•Τμήμα δεδομένων - Οδηγίες – Μεταβλητές

•Μεταβλητές - Σταθερές - Δείκτες (Pointers) 

•Τρόποι Διευθυνσιοδότησης - Εντολές Ολίσθησης-Περιστροφής

•Διακλαδώσεις - Βρόχοι. Εντολές άλματος.

•Σωρός: Δομή - Εντολές - Ρόλος SP.  Διαδικασίες.

•Πέρασμα τιμών από Κ.Π. σε Διαδικασία. Χρήση σωρού. Διακοπές.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρία: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Εργαστήριο: Ενδιάμεση και τελική γραπτή εξέταση.            

Προφορική εξέταση των Ασκήσεων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Ι. Ν. Έλληνας, Π. Δ. Κεντερλής, «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ο Επεξεργαστής 8086», Αθήνα, 2008

2.N. Senthil Kumar, M. Saravanan, S. Jeevananthan, «Microprocessors and Microcontrollers», Oxford University Press, 2011

3.John Uffenbeck, «Microcomputers and Microprocessors», Prentice Hall, 1999

4.Απ. Κοσσίδας, Μ. Ραγκούση, Σπ. Ματιάτος, «Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών», εκδόσεις Μπένου, 1996 

5.Πεκμεστζή Κιαμάλ, «Συστήματα Μικροϋπολογιστών (Υλικό και Λογισμικό)», εκδόσεις Συμμετρία, 1996

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις Πράξης 1, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές αποκτούν την  δυνατότητα να

•Αναγνωρίζουν Μεθοδολογίες Σχεδίασης VLSI 

•Αναγνωρίζουν Μεθοδολογίες Σχεδίασης Standard Cell Design, Full custom Design, ASIC

•Σχεδιάζουν  σύγχρονα αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα πολύ μεγάλης ολοκλήρωσης.

•Εφαρμόζουν full-custom layout

•Υποστηρίζουν Προσομοίωση Κυκλωμάτων με το SPICE

•Δημιουργούν Ενισχυτές πολλών Βαθμίδων

•Σχεδιάζουν Συστήματα (D/A, A/D, Φίλτρα, Διαμορφωτές, Πολλαπλασιαστές, κα)

•Επιλέγουν Δομημένη μεθοδολογία στη σχεδίαση πολύ μεγάλων συστημάτων. 

•Σχεδιάζουν  Υποσυστήματα CMOS, στοιχεία μνήμης RAM, ROM

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τεχνογνωσία για τη μεθοδολογία, σχεδίαση και κατασκευή σύγχρονων αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων πολύ μεγάλης ολοκλήρωσης (VLSI).

Περιεχόμενο:

Μεθοδολογίες Σχεδίασης VLSI, Standard Cell Design, Full custom Design, ASIC,

FPGA,VHDL, ASIC. Τεχνολογίες Σχεδίασης. Είδη διαφορικών ενισχυτών, τελεστικών

ενισχυτών, ψηφιακά κυκλώματα. Διεξοδική αναφορά στις τεχνικές σχεδίασης κυκλωμάτων CMOS, BiCMOS. VLSI Oλοκληρωμένα κυκλώματα. Μοντέλα Ασθενών Σημάτων και DC.

Προσομοίωση Κυκλωμάτων με το SPICE. Βασικά δομικά Κυκλώματα (Πηγές Ρεύματος,

Καθρέπτες, Διακόπτες), Ενισχυτές (Αντιστροφέας, Διαδοχής, Διαφορικός, Εξόδου και Τελεστικός).

Ενισχυτές πολλών Βαθμίδων, Απόκριση Συχνότητας, Ανάδραση, Ευστάθεια. Αναλογικά

Συστήματα (D/A, A/D, Φίλτρα, Διαμορφωτές, Πολλαπλασιαστές, Ταλαντωτές, PLL).

Χαρακτηρισμός κυκλώματος και εκτίμηση απόδοσης: εκτίμηση αντίστασης, πυκνωτή,

διακοπτικές χαρακτηριστικές, μέγεθος τρανζίστορ CMOS. Δομημένη μεθοδολογία στη σχεδίαση πολύ μεγάλων συστημάτων. Σχεδιασμός Υποσυστήματος CMOS, στοιχεία μνήμης RAM, ROM, έλεγχος, χρονισμός. Φυσική Σχεδίαση. Layout (αναπτύγματος). Κυκλώματα Διακοπτόμενων Πυκνωτών και εφαρμογές σε φίλτρα.

Εργαστήριο Σχεδίασης VLSI

Ο σκοπός του εργαστηρίου Σχεδίασης VLSI είναι:

Η γνωριμία του φοιτητή με τις μεθοδολογίες σχεδίασης CMOS ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Η εξοικείωσή του με την τεχνική πλήρους φυσικού σχεδιασμού (full-custom layout) λογικών πυλών με χρήση εργαλείων σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε υπολογιστή

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

 

 

Εργασίες μαθήματος (40%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

 

 

1.“Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS VLSI”, Weste- Eshraghian, Addison- Wesley –εκδόσεις Παπασωτηρίου,  3η έκδοση, 2004

2.“VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits (McGraw-Hill Series in Electrical Engineering)”, Geiger-Allen-Strader, McGraw- Hill, 2013

3.“Mixed Analog-Digital VLSI Devices and Technology”, Y. Tsividis, McGraw-Hill, World Scientific, 2005

4.VLSI Design, A. ALBERT RAJ, T. LATHA PHI Learning Pvt. Ltd., 2008 

5.VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits Randall L. Geiger, 2007

6.VLSI Design, V.S.Bagad,  Technical Publications, 2009

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις Πράξης 1, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να

•περιγράφουν τη χρήση των κυριότερων Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων (ΔΔΑ) 

•αναπτύσσουν λογισμικό

•αναλύουν Αλγορίθμους

•συνθέτουν Νοητικούς τύπους Δεδομένων, 

•Δημιουργούν Λίστες, Στοίβες (Stacks), 

•Αναλύουν Ουρές (Queues), Διπλές Ουρές (Deques), 

•Εφαρμόζουν  Δένδρα αναζήτησης, 

•Αναγνωρίζουν τους Πίνακες κερματισμού, 

•Αξιολογούν τους Αλγόριθμους Αναζήτησης και Ταξινόμησης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές, την κατασκευή και χρήση των κυριότερων Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων (ΔΔΑ) που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό και στην κατασκευή λογισμικού και που επηρεάζουν την απόδοση του. Αναλύονται οι ΔΔΑ  εκείνες που η χρήση μίας τουλάχιστον από αυτές απαιτείται για να κατασκευασθεί και λειτουργήσει οποιοδήποτε αξιόλογο πρόγραμμα

Περιεχόμενο

•Εισαγωγή, Ανάλυση Αλγορίθμων, 

•Νοητικοί τύποι Δεδομένων, 

•Αλφαριθμητικά (Strings), Διανύσματα, 

•Λίστες, Στοίβες (Stacks), 

•Ουρές (Queues), Διπλές Ουρές (Deques), 

•Δένδρα, Δένδρα αναζήτησης, 

•Πίνακες κερματισμού, 

•Αλγόριθμοι Αναζήτησης και Ταξινόμηση

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Eργαστηριακές ασκήσεις ( 40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

1. [Preiss, Java]  Bruno R. Preiss, «Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Java», 1998.

2. [Sedgewick, Java] Robert Sedgewick, «Algorithms in Java», Third Edition, PARTS 1-4, FUNDAMENTALS DATA STRUCTURES SORTING SEARCHING, 2002.

3. [Sedgewick, C++] Robert Sedgewick, «Algorithms in C++», Third Edition, PARTS 1-4, FUNDAMENTALS DATA STRUCTURES SORTING SEARCHING, 1998

4. Niklaus Wirth, «Algorithms & Data Structures», Prentice-Hal, 1986

 

 

 

-Διαδικτυακοί τόποι:

http://www.brpreiss.com/books/opus5/html/book.html

4o Εξάμηνο

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη με αλληλεπίδραση με τους φοιτητές πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις Πράξης 1, Eργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός:

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της των ψηφιακών συστημάτων καθώς και της ψηφιακής διαμόρφωσης σήματος, αποστολής και ανάκτησης του αρχικού σήματος της πληροφορίας. 

 

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Περιγράφει τα βασικά δομικά στοιχεία ενός τυπικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος

•Περιγράφει τις βασικές τεχνικές ψηφιακής και αναλογικής διαμόρφωσης με 500 λέξεις κατά περίπτωση

•Εξηγεί τον  μετασχηματισμό Fourier

•Διακρίνει το σήμα από τη φέρουσα αυτού και τις  μορφές σημάτων πληροφορίας

•Προτείνει τρόπους προστασίας από την Η/Μ Ακτινοβολία 

•Προτείνει κατάλληλα μέσα μετάδοσης 

•Υπολογίζει  μεγέθη του συστήματος μετάδοσης

•Προτείνει μορφές διαμόρφωσης αναλογικών σημάτων

•Εξηγεί την  Ασύρματη επικοινωνία

• Ψηφιακή  μετάδοση ψηφιακών σημάτων

•Εξετάζει τις Ασύρματες επικοινωνίες

•Συνδυάζει τις τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και πολυπλεξίας

•Αναγνωρίζει την  πληροφορία και την κωδικοποιεί 

•Παράγει Ψηφιοποιημένα αναλογικά σήματα 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των μεθόδων διαμόρφωσης και ψηφιακής μετάδοσης σήματος. 

Ο μαθηματικός φορμαλισμός της θεωρίας της πληροφορίας είναι η βάση της κατανόησης των διαμορφώσεων.

Γνώσεις του μετασχηματισμού Fourier, και των φασιθετών διευκολύνουν τον φοιτητή στην κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων.

Η ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία μέσω των αντίστοιχων διαμορφώσεων και μέσων μετάδοσης  διευκολύνουν τον φοιτητή στην απόφαση για την χρησιμοποίηση του κατάλληλου μέσου και της κατάλληλης διαμόρφωσης κατά περίπτωση.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες Γενικευμένη άποψη του τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Χαρακτηριστικά μεγέθη μετάδοσης.

Βασικές γνώσεις μετασχηματισμού Fourier, σήματος και φασιθετών

Στοιχεία μετάδοσης, Κώδικες, Decibel, Συγχρονισμός, Διαχείριση σφαλμάτων, Συμπίεση 

Στοιχεία θεωρίας της πληροφορίας και κωδικοποίησης (Bits, εντροπία, ρυθμός πληροφορίας, Θεωρήματα Shannon).

Ενσύρματα Μέσα μετάδοσης, Τηλεφωνικές γραμμές, Ομοαξονικά, Οπτικές Ίνες,

Ασύρματες επικοινωνίες, Κεραίες, Μικροκυματικές ζεύξεις, Δορυφορικές επικοινωνίες, Η/Μ Ακτινοβολία και Υγεία, Μετρήσεις Πεδίων,

Ασύρματη τηλεφωνία, GSM, DCS, GPRS, UMTS, DECT, TETRA 

Ψηφιοποίηση αναλογικού σήματος (Δειγματοληψία, Κβαντοποίηση, Κωδικοποίηση).

Εύρος ζώνης και χωρητικότητα καναλιού. Είδη και μορφές σημάτων πληροφορίας. 

Αναλογική διαμόρφωση ψηφιακού σήματος (ASK, FSK, PSK, QAM, TCM και DMT). 

Η λειτουργία του modem (Φωνόσυχνο V90/92, ADSL,VDSL). 

Βασικά στοιχεία ψηφιακής μετάδοσης. 

Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης αναλογικών σημάτων (PAM, PPM, PWM, PCM και δ). 

Ψηφιακή  μετάδοση ψηφιακών σημάτων (NRZ, RZ, Biphase, Κώδικες γραμμής). 

Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και πολυπλεξίας (FDM, TDM και CDM). 

Τεχνικές διαμόρφωσης διάχυτου φάσματος (spread spectrum). 

Συστήματα ψηφιακής μετάδοσης σε υψηλές ταχύτητες (Ευρωπαϊκό σύστημα Ε1 και οι ανώτερες τάξεις ιεραρχίας, συστήματα PDH και SDH). 

Ασύρματα δίκτυα Wi-Fi,  Ψηφιακή μετάδοση υψηλών ταχυτήτων, PDH, SDH, SONET

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

DigiCom 

1. Eκπομπή και Λήψη Ψηφιακών Σημάτων 

2. ΑSK – FSK 

3. BPSK – DPSK 

4. QPSK – Ανίχνευση σήματος Φορέα με PLL 

Opti Com 

1. Aκουστικός Ενισχυτής 

2. Οπτική Επικοινωνία και Εκπομπή Φωτός σε Οπτική  Ίνα 

3. Ψηφιακή και Υπέρυθρη Επικοινωνία 

ΑΜ /FΜ 

1. Aνίχνευση ΑΜ και Διαμόρφωση Πλάτους 

2. Διαμόρφωση Συχνότητας 

3. DSB και SSB 

ΑDC/DAC 

1. Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό και αντίστροφα 

2. Δειγματοληψία Σήματος και Ανάκτηση 

3. PAC – PCM – δ διαμόρφωση

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (35%) που περιλαμβάνει:

Επίλυση προβλημάτων σε βασικά θέματα τηλεπικοινωνιών

Θεωρητικές απαντήσεις κατανόησης της ανάλυσης σήματος κατά Fourier

Θεωρητικές απαντήσεις κατανόησης της Δειγματοληψίας

Θεωρητικές απαντήσεις κατανόησης των αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων

Εκπόνηση βιβλιογραφικής έρευνας σχετικής με σύγχρονους τρόπους μετάδοσης σήματος και πληροφορίας(15%)

Συμμετοχή στις παραδόσεις (10%)

 

ΙΙ. Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις  (40%)

Α. Προφορική θεωρητική εξέταση (10%)

Β. Παρουσίαση διαφανειών θεωρίας και υλοποίησης των ασκήσεων (20%)

Γ.  Γραπτή εξέταση επί της υλοποίηση των ασκήσεων (10%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

1.«Ψηφιακές Επικοινωνίες»,  Π. Γιαννακόπουλος, Σύγχρονη Εκδοτική, 2012

2.“Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών»”, Αλεξόπουλος και Λαγογιάννης, ΓΙΑΛΟΣ, 8η έκδοση, 2012

3.«Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες», Π. Γ. Κωττής, Εκδόσεις A. Τζιόλας & Yιοι, Α.Ε., 2011

4.“Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”, Taub & Schilling, McGraw Hill, 2/e. 2009

5.“Digital Communications: Fundamentals and Applications”, Bernard Sklar, Pearson Education, 2/e, 2001

6.“Digital Communications: Design for the Real World”, Andy Bateman, Addison Wesley,  Prentice Hall, 1998

7.«Digital and Analog Communication Systems», M. Shanmugam, John Wiley&Sons, Mετάφραση Καρούμπαλος, 1979

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

IEEE Communications Magazine  

IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις Πράξης 1, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κάνει κατανοητή την σημερινή θεωρία και πρακτική των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, καθώς και να παρουσιάσει μια σε βάθος τεχνική επισκόπηση των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εκτός από τις τεχνικές λεπτομέρειες τονίζονται επίσης και γενικότερα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την ανεξαρτησία των δεδομένων, την ακεραιότητα, την ασφάλεια, την ανάκτηση, την απόδοση, τις αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων και τέλος την διαχείριση βάσεων δεδομένων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα μπορεί να:

1.Χρησιμοποιεί την μεθοδολογία σχεδιασμού Βάσεων δεδομένων και επιβεβαιώνει την ακεραιότητα δομής ης Βάσης

2. Εφαρμόζει τις Βάσεις δεδομένων σε εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιώντας κυρίως το σχεσιακό μοντέλο. 

3.Χρησιμοποιεί την SQL καθώς και λογισμικά που υποστηρίζουν μία Βάση δεδομένων. 

4.Εφαρμόζει τη θεωρία για να υποστηρίξει διάφορα μοντέλα δεδομένων και γλώσσες ερωτημάτων

5.Εφαρμόζει πολιτικές ασφαλείας και ακεραιότητας που αφορούν βάσεις δεδομένων 

6.Έχει την δυνατότητα να εργάζεται  σε επίπεδο ομάδας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων 

7.Κατανοεί τις νέες εξελίξεις και τάσεις στις βάσεις δεδομένων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

2.Μοντέλα Βάσης Δεδομένων.

3.Σχεσιακό Μοντέλο

4.Σχεδιασμός του σχεσιακού μοντέλου

5.Προηγμένα συστήματα Βάσεων Δεδομένων

6.Προγραμματισμός Σχεσιακής Βάσης

7.Η SQL ως γλώσσα χειρισμού δεδομένων.

8.Προηγμένη SQL 

9.Σχεδίαση βάσεων δεδομένων και συγχρονισμός 

10.Διαχείριση Βάσης δεδομένων.

11.Βελτιστοποίηση Βάσεων

12.Διαχείριση και ασφάλεια

13.Κατανεμημένα συστήματα Βάσεων Δεδομένων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρία: 60%

 

Εξέταση εργαστηρίου: 40%

 

Προαιρετική εργασία  η οποία προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της θεωρίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Ε. Κεχρής,2015, Σχεσιακές βάσεις δεδομένων, 2η έκδοση., Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

2.Ι. Μανωλόπουλος - Α. Ν. Παπαδόπουλος, 2006, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

3.R. Raghu, G. Joahannes, 2013,  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση,  Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί

4.A.Silberschatz, H.F. Korth and S. Sudarshan, 2010, Database System Concepts, 6th Edition, McGraw-Hill

5.G.-Molina H., Ullman J. and Widom J., 2002, Database Systems: The Complete Book", Prentice Hall Inc

6.C.J Date, 2004, An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc.

 

Ψ.Ε.Σ.

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

•Εξοικειωθεί με τις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος.

•Κατανοήσει θέματα που αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία και μετάδοση σήματος και τις τεχνικές που την διέπουν.

•Εξοικειωθεί με τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων που βασίζονται σε κυκλώματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνονται οι 52 ώρες του θεωρητικού μαθήματος που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω

 

Θεωρητικό Τμήμα

•Κατηγορίες σημάτων. 

•Βασικά στοιχεία συστήματος DSP.

•Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.

•Θεώρημα δειγματοληψίας.

•Σήματα διακριτού χρόνου (Είδη, ταξινόμηση).

•Συστήματα διακριτού χρόνου (Είδη, διαγράμματα, ταξινόμηση).

•Συνέλιξη (Convolution). Ιδιότητες. 

•Ανάλυση συστημάτων LTI. 

•Συστήματα περιγραφόμενα με εξισώσεις διαφορών.

•Συσχέτιση (Cross correlation, auto correlation). 

•Συστήματα FIR και IIR. 

•Μετ/σμός Ζ. Εφαρμογές στη λύση εξισώσεων διαφορών.

•Ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων. 

•DTFT.

•Μετασχηματισμοί DFT, FFT.

•Πραγματοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου.

•Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. 

•Φασματική ανάλυση.

 

Εργαστηριακό Τμήμα

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

•Εισαγωγή στα διακριτά σήματα

•Δημιουργία διακριτών σημάτων με USER INTERFACE (MASTERING DSP)

•Συνέλιξη – Κρουστικά απόκριση – Υπολογισμός απόκρισης φίλτρου

•Απόκριση συχνότητας διακριτού φίλτρου –Fourier Series

•Επίδραση της θέσης των πόλων στη συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου.

•Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου

•Διακριτός μετασχηματισμός Fourier

•Tαχύς μετασχηματισμός Fourier

•Ψηφιακά φίλτρα IIR

•Ψηφιακά φίλτρα FIR

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για τους φοιτητές Erasmus.

 

Αξιολόγηση θεωρητικού τμήματος (60%)

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  (40%)

ΙΙ. Συμμετοχή σε project (20%)

 

Αξιολόγηση εργαστηριακού τμήματος (40%)

ΙV. Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις  

Ι. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (10%)

ΙΙ. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (15%)

ΙΙΙ. Παρουσία (5%)

ΙV. Tελική γραπτή εξέταση (10%)

 

Τα κριτήρια αναρτώνται στο site 

http://aveloni.daidalos.teipir.gr/dsp/  

και στο http://electra.teipir.gr  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

1.Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.

2.Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2009 

3.Alex Palamides, Anastasia Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, Taylor and Francis group, Aug. 2010. 

4.S. K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, 2nd edition, McGraw-Hill, 2000. 

5.A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, and J. R. Buck, Discrete-Time Signal Processing, 2nd edition, Prentice-Hall, 1999. 

6.V. K. Ingle and J. G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB, Brooks/Cole, 1999

7.M. H. Hayes, Schaum's Outline of Digital Signal Processing, McGraw-Hill, 1998

8.S. K. Mitra and J. F. Kaiser (eds.), Handbook for Digital Signal Processing, Wiley-Interscience, 1993

9.J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, 3rd edition, Prentice-Hall, 1995

10. K. Steiglitz, A Digital Signal Processing Primer: With Applications to Digital Audio and Computer Music, Addison-Wesley, 1996

11.A. Papoulis, Signal Analysis, McGraw-Hill, 1977

 

 

Συναφείς διαδικτυακοί τόποι

http://ocw.mit.edu/resources/res-6-008-digital-signal-processing-spring-2011/

http://www.dspguide.com/whatdsp.htm

http://www.ece.ntua.gr/research/research-areas?view=researcharea&id=10120

http://dsp.rice.edu/

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10512004

http://www.signalprocessingsociety.org/publications/periodicals/spm/

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=79

http://www.journals.elsevier.com/digital-signal-processing/

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:

Θεωρία και Άσκηση Πράξης: σε Αμφιθέατρο

Εργαστήριο: στην Αίθουσα Εργαστηρίου

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Θεωρία 3, Άσκηση Πράξης 1, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του εξαμηνιαίου Μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει:  

-Να περιγράφουν τη βασική δομή ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), να ονομάζουν τα βασικά του μέρη, 

-να σχεδιάζουν το μπλοκ διάγραμμά του καθώς και την σύνδεσή του με τις Εξωτερικές Συσκευές   

-Να  εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο ένας Η/Υ εκτελεί προγράμματα και  επικοινωνεί με τις Εξωτερικές Συσκευές     

-Να απαριθμούν τους βασικούς τρόπους επικοινωνίας ενός Η/Υ με τις Εξωτερικές Συσκευές και να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας τους  

-Να αναδεικνύουν την σημασία κάθε στοιχείου του Η/Υ και να εξηγούν τον ρόλο του στη λειτουργία του Η/Υ  

-Να εκτιμούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Η/Υ και την επίδρασή τους στις επιδόσεις του Η/Υ  

-Να γράφουν προγράμματα με τα οποία να εισάγουν στον Η/Υ δεδομένα από μία Εξωτερική Συσκευή, να τα ταξινομούν ή να εκτελούν αριθμητικούς υπολογισμούς και να εξάγουν τα αποτελέσματα σε άλλη Εξωτερική Συσκευή  

-Να εξετάζουν και να αναλύουν τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων μερών του Η/Υ μεταξύ τους και με τις Εξωτερικές Συσκευές   

-Να εξετάζουν και να αναλύουν προβλήματα που αφορούν στο λογισμικό, να τα επιλύουν εφαρμόζοντας υπολογιστικές ή/και αλγοριθμικές μεθόδους και να γενικεύουν τα συμπεράσματά τους ώστε να καλύπτουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις  

-Να διαθέτουν μία εκτενή και εις βάθος θεώρηση του Η/Υ συνθέτοντας γνώσεις από διάφορα Γνωστικά Αντικείμενα όπως Ηλεκτρονικής, Άλγεβρας Boole και Προγραμματισμού      

-Να αξιολογούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός Η/Υ να κρίνουν την επίδρασή τους στην επικοινωνία του με τις Εξωτερικές Συσκευές και την γενική απόδοσή του  

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος

Αρχιτεκτονική σύγχρονων επεξεργαστών. Αρτηρίες επικοινωνίας, συστήματα μνήμης (κατηγορίες, χαρακτηριστικά, διαχείριση), διασύνδεση περιφερειακών συσκευών (τύποι, τεχνικές διασύνδεσης). Τεχνικές Διακοπών και DMA. Λογισμικό χαμηλού επιπέδου. Μικροϋπολογιστικά συστήματα (αρχιτεκτονική, λογισμικό χαμηλού επιπέδου), δίαυλοι, βασικές μονάδες εισόδου-εξόδου (τυπικά χαρακτηριστικά). Ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση των μονάδων του μικροϋπολογιστικού συστήματος.  

 

Εργαστηριακό μέρος

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις είναι σχεδιασμένες και λειτουργούν στο λογισμικό περιβάλλον emu8086, έναν προσομοιωτή του Επεξεργαστή 8086 και της Μνήμης, που λειτουργεί σε περιβάλλον MS-Windows 7. Όλη η Εργαστηριακή εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται με βάση το συγκεκριμένο λογισμικό, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του στους προσωπικούς υπολογιστές των σπουδαστών. 

1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (procedures)

2.ΣΩΡΟΣ (Stack)

3.ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  BUΒBLESORT

4.ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  SELECTSORT 

5.ΔΙΑΚΟΠΕΣ  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (4 ώρες)

6.Πρόγραμμα "FIRST NATURAL NUMBERS"

7.Πρόγραμμα "Exp_2" 

8.ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

9.ΑΛΛΑΓΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΘΕΣΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΑΡΧΕΙΟΥ

10. Επαναληπτική Άσκηση

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρία: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Εργαστήριο: Ενδιάμεση και τελική γραπτή εξέταση.

Προφορική εξέταση των Ασκήσεων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Ι. Ν. Έλληνας, «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Οικογένεια Επεξεργαστών 80Χ86», Αθήνα, 2007.

2.Γ. Κόγιας, «Αρχιτεκτονική, Οργάνωση και Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών», Σύγχρονη Εκδοτική, 2005.

3.W. Stallings, «Computer Organization and Architecture», Prentice Hall, 2000.

4.Tom Shanley, «The Unabridged Pentium 4», Addison Wesley, 2005.

 

Σ.Α.Ε.

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

•Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

•Κατανοούν σε βάθος και εφαρμόζουν τις κλασικές μεθόδους ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων αυτομάτου έλεγχου.

•Μοντελοποιούν απλά φυσικά συστήματα με χρήση μαθηματικών εργαλείων.

•Χρησιμοποιούν χρήσιμα εργαλεία περιγραφής, ανάλυσης και σχεδίασης Σ.Α.Ε.

•Αποσαφηνίσουν την αξία  διαφόρων μαθηματικών εργαλείων στην ανάπτυξη Σ.Α.Ε.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνονται οι 52 ώρες του θεωρητικού μαθήματος που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω

 

Θεωρητικό Τμήμα

•Εισαγωγή στα Σ.Α.Ε.

•Μαθηματικές Έννοιες: Τα βασικά σήματα.

•Μετασχηματισμός Laplace. 

•Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace. 

•Εφαρμογές μετασχηματισμού Laplace.

•Περιγραφή Συστημάτων: Είδη μαθηματικών μοντέλων. 

•Ολοκληρoδιαφορικές εξισώσεις, συνάρτηση μεταφοράς, κρουστική απόκριση. 

•Μετάβαση από περιγραφή σε περιγραφή. 

•Διαγράμματα βαθμίδων. 

•Παραδείγματα Σ.Α.Ε. 

•Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο του Χρόνου: Αναλυτική έκφραση της χρονικής απόκρισης συστημάτων. 

•Συστήματα πρώτης και δεύτερης τάξης. 

•Σύγκριση συμπεριφοράς ανοικτών και κλειστών συστημάτων. 

•Σφάλματα συστημάτων στη μόνιμη κατάσταση. 

•Γεωμετρικός Τόπος των Ριζών. 

•Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας: Αρμονική απόκριση. 

•Συσχέτιση αρμονικής και χρονικής απόκρισης. 

•Διαγράμματα Bode. 

•Διαγράμματα Nyquist. 

•Ευστάθεια: Ορισμός ευστάθειας Φραγμένης-Εισόδου Φραγμένης-Εξόδου (ΦΕΦΕ). 

•Κριτήρια ευστάθειας ΦΕΦΕ. 

•Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας ΦΕΦΕ (Routh, Hurwitz, συνεχών κλασμάτων), το κριτήριο Nyquist.

•Περιγραφή Συστημάτων: Εξισώσεις κατάστασης, μετάβαση από περιγραφή σε περιγραφή, ισοδυναμία περιγραφών. 

•Περιγραφή εξαρτημάτων και διατάξεων συστημάτων αυτόματου ελέγχου. 

•Περιγραφή πρακτικών Σ.Α.Ε.

•Ανάλυση Συστημάτων στο Χώρο των Καταστάσεων: Λύση των εξισώσεων κατάστασης. 

•Παρατηρησιμότητα και ελεγξιμότητα. 

•Κλασικές Μέθοδοι Σχεδίασης Σ.Α.Ε.: Γενικά, προδιαγραφές. 

•Σχεδίαση με ενισχυτές και με PID. 

•Σχεδίαση με δίκτυα προήγησης φάσης, καθυστέρησης φάσης και καθυστέρησης-προήγησης φάσης. 

Εργαστηριακό Τμήμα

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

•ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ  LABVIEW ΜΕΡΟΣ Α

•ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ  LABVIEW ΜΕΡΟΣ Β

•ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Σ.Α.Ε ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW CONTROL DESIGN TOOLKIT

•ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ PLC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LADSIM

•ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ PLC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOGIXPRO

•ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB

•ΕΛΕΓΚΤΕΣ PID

•ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ BODE

•INVERTED PENDULUΜ

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για τους φοιτητές Erasmus.

 

Αξιολόγηση θεωρητικού τμήματος (60%)

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  (40%)

ΙΙ. Συμμετοχή σε project (20%)

 

ΙV. Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις  

Ι. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (10%)

ΙΙ. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (15%)

ΙΙΙ. Tελική γραπτή εξέταση (10%)

 

Τα κριτήρια αναρτώνται στο site 

http://aveloni.daidalos.teipir.gr/sae/  

και στο http://electra.teipir.gr

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

1.Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση ,  Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2011.

2.Μαλατέστας Π., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Β τόμος, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2001.

3.Μαλατέστας Π., Ασκήσεις Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Β τόμος, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2007.

4.Dorf R., Bishop R., Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.

5.Παρασκευόπουλος Παρ., Αναγνώριση Συστημάτων και Προσαρμοστικός Έλεγχος, Αθήνα 1992.

6.Α. Veloni - Α. Palamides, Control Systems Problems: Formulas - ,Matlab® and Solutions, CRC Press, USA 2011.

7.Ogata, Katsuhiko: "Modern Control Engineering (5th Edition)", Prentice-Hall, Inc., 2009 (ISBN: 0-13-615673-8) (Main Textbook)

8.Goodwin, Graham, Graebe Stefan, Salgado, Mario: Control System Design", Prentice-Hall, Inc., 2001 (ISBN: 0-13-958653-9)

9.Astrom, Karl and Murray, Richard: Feedback Systems: An Introduction for Scientists and  Engineers", Princeton University Press, 2008 (ISBN: 0-691-13576-2)

Συναφείς διαδικτυακοί τόποι

Control Tutorials for Matlab, Carnegie Mellon 

Control Engineering Virtual Library, University of Cambridge

Scientific American

IEEE Control Systems Society

Journal of IFAC, the International Federation of Automatic Control, Elsevier

IEEE Spectrum

IEEE Transactions on Automatic Control

SIAM Journal On Control and Optimization

Systems & Control Letters, Elsevier

MIT's OpenCourseWare

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=37

http://www.ieeecss.org/publications/csm

http://www.controleng.com/magazine.html

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκ. Πράξης  2, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

5o Εξάμηνο

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να:

•περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας των δικτύων δεδομένων 

•σχεδιάζουν και να υποστηρίζουν  σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών

•διακρίνουν τις τοπολογίες και τους  τύπους των δικτύων. 

•Εφαρμόζουν ασύγχρονη και σύγχρονη σειριακή μετάδοση.

•εφαρμόζουν τεχνικές πολύπλεξης πακέτων και προσπέλασης φυσικού μέσου μεταφοράς

•Περιγράφουν τις αρχιτεκτονικές OSI και TCP/IP και τις τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος, μηνύματος - πακέτου. 

•Εξηγούν τα Πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης, και  τα πρωτόκολλα IPv4, IPv6., UDP, ΤCP, ΑRP, RARP, ICMP,  Η.323, SIP, BOOTP, DHCP, ΝΑΤ,  IGMP, DVMRP, MOSPF, PIΜ

•Προτείνουν διευθυνσιοδότηση ΙΡ, τάξεις δικτύων, μάσκες, υποδίκτυα, broadcast και multicast

•Αναπτύσσουν Αλγόριθμους δρομολόγησης RIP, OSPF, BGP. 

•Αναπτύσσουν το δίκτυο ΜΒΟΝΕ και τα εργαλεία sdr, vat, rat, vic. 

•Προτείνουν στοιχεία τεχνολογιών πρόσβασης xDSL, WLAN. VPN. 

•Υποστηρίζουν τεχνολογίες tunneling: MPLS, IPsec, IΡinIP, L2ΤP, GRE 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αρχές λειτουργίας των δικτύων δεδομένων και να αποκτήσουν τις επιδεξιότητες να σχεδιάζουν να υλοποιούν και να συντηρούν σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών.

Περιεχόμενο:

Ιστορική αναδρομή (arpanet, sita, bitnet κ.α.). Tοπολογίες δικτύων: αστέρα, βρόχου, bus. Tύποι δικτύων: LAN, WAN, MAN. Ασύγχρονη και σύγχρονη σειριακή μετάδοση. 

Τεχνικές πολύπλεξης πακέτων και προσπέλασης φυσικού μέσου μεταφοράς: TDMA, ALOHA, SLOTTTED ALOHA, CSMA/CD, reservation ALOHA, reservation TDMA, Token Ring. Αυτοπροσαρμoζόμενο πρωτόκολλο URN.

Ασύρματα LAN. Τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.x. Οι αρχιτεκτονικές OSI και TCP/IP. 

Τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος, μηνύματος - πακέτου. 

Νοητά κυκλώματα και δεδομενογράμματα. 

Πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης (LAPB, PPP, HDLC). Πρωτόκολλα Χ.25 και Frame Relay. Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN). Δίκτυα ATM. Τo δίκτυο ethernet και τα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6.

Διευθυνσιοδότηση ΙΡ, τάξεις δικτύων, μάσκες, υποδίκτυα, broadcast και multicast. 

Tα πρωτόκολλα ΑRP, RARP, ICMP. Tα πρωτόκολλα UDP και ΤCP. 

Τυποποιήσεις διεπαφών DTE-DCE, ενεργά στοιχεία δικτύων: hub, switcheς, δρομολογητές. Δομημένη καλωδίωση. Αλγόριθμοι δρομολόγησης RIP, OSPF, BGP. H υπηρεσία DNS. 

Τα πρωτόκολλα BOOTP, DHCP. Proxies (διαμεσολαβητές) και πρωτόκολλο ΝΑΤ. 

Τα πρωτόκολλα και οι εφαρμογές telnet, ftp, tftp, smtp, pop3, imap. 

Τεχνικές και πρωτόκολλα multicasting IGMP, DVMRP, MOSPF, PIΜ. 

Το δίκτυο ΜΒΟΝΕ και τα εργαλεία sdr, vat, rat, vic. 

Η υπηρεσία VoIP και τα πρωτόκολλα Η.323 και SIP. 

Στοιχεία τεχνολογιών πρόσβασης xDSL, WLAN. Ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα - VPN. 

Tεχνολογίες tunneling: MPLS, IPsec, IΡinIP, L2ΤP, GRE. Ποιότητα υπηρεσιών - QoS.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

 

1.Β.Κ. Ράπτη, “Δίκτυα Δεδομένων, Θεωρία και Εφαρμογές”, ISBN: 960-92387-0-1, 2004.

2.Travis Russell, “Τηλεπικοινωνιακά Πρωτόκολλα”, 2η έκδοση – ISBN: 960-8050-35-9,

Eκδόσεις Τζιόλα, 2001.

3.Douglas E. Comer, “Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών”, ISBN: 960-209584-9, εκδόσεις

Κλειδάριθμος, 2001.

4.Andrew S. Tanenbaum, “Δίκτυα Υπολογιστών”, 3η έκδοση – ISBN:960-7510-70-4, Eκδόσεις Παπασωτηρίου, 2000.

5.Christian Huitema, “Routing in the Internet”, Prentice Hall, ISBN:0-13-132192-7, 1995.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Ψ-Σ.Α.Ε.

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Άσκηση Πράξης 1, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι ικανοί, να:

•γνωρίζουν μεθοδολογίες για την ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων αυτόματου ελέγχου.

•Εφαρμόσουν μεθοδολογίες για την ανάλυση των ΨΣΑΕ

•εμβαθύνουν στην περιγραφή και ανάλυση σύγχρονων Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου.

•συνθέσουν τις παραπάνω γνώσεις για την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων ψηφιακού ελέγχου.

•σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν οι φοιτητές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου που χρησιμοποιούν σήματα Διακριτού Χρόνου  ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές που δίνονται για το σύστημα όσον αφορά στην ευστάθεια, στην ακρίβεια, στην ταχύτητα και στις άλλες παραμέτρους του συστήματος. 

•προγραμματίζουν Λογικούς Ελεγκτές (PLC) χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν συστήματα αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία.

•διαθέτουν πρακτική εμπειρία στα παραπάνω, μέσω του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα:

Θεωρία

•Βασική δομή ενός συστήματος ελέγχου με υπολογιστή.

• Τα βασικά σήματα διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμός Ζ, αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ και εφαρμογές. Ιδιότητες διακριτών συστημάτων. Εξισώσεις διαφορών, εξισώσεις κατάστασης και συναρτήσεις μεταφοράς. Δειγματοληπτικά συστήματα.

• Μετάβαση από την G(s) στην G(z).

• Ευστάθεια φραγμένης εισόδου φραγμένης εξόδου.

• Το κριτήριο Jury και η μέθοδος Lyapunov. 

•Ρυθμιστής διακριτού χρόνου ισοδύναμος αναλογικού. PID διακριτού χρόνου. 

•Έλεγχος deadbeat.

•Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου.

Εργαστήριο (13 εβδομάδες)

•Προσομοίωση Ι - CC (Comprehensive control)

•Προσομοίωση ΙΙ – MATLAB

•Προσομοίωση ΙIΙ  - SIMULINK

•Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές – PLC

•Ψηφιακός έλεγχος υδραυλικού συστήματος

•LABVIEW

•ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

•SCADA systems

•Ψηφιακοί ελεγκτές PID

Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι  MATLAB/SIMULINK,  LABVIEW,  COMPREHENSIVE CONTROL, PCUSIM, LADSIM, LOGIXPRO, STEP7 , WINCC.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση  (60%)

Γραπτή εργαστηριακή εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

1.Α. Βελώνη, Ψηφιακά Σ.Α.Ε, Αυτοέκδοση, Ιούνιος 2014

2.Π.Παρασκευόπουλος, Βέλτιστος Έλεγχος, Φίλτρο Kalman, Στοχαστικός Έλεγχος, Αθήνα 1998.

3.Π.Σύρκος, Κ.Κούκος, Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με το Matlab , Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2005.

4.Π.Παρασκευόπουλος, Έλεγχος Συστημάτων με Υπολογιστές, Αθήνα 2005

5.A.Veloni – A.Palamides, Control System Problems: Formulas, Matlab (r) and Solutions, CRC Press, USA 2011.

6.R.Dorf, R.Bishop, Modern Control Systems, 10th Edition, 2004.

7.N.Nise, Control Systems Engineering, 5th Edition, 2007.

Συναφείς διαδικτυακοί τόποι

•http://www.controleng.com/

•http://www.controlglobal.com/   

•http://www.controldesign.com/

•http://www2.ece.ohio-state.edu/~passino/761DL.html

•http://www.princeton.edu/~stengel/

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

IEEE Xplore: Control Systems Magazine, IEEE

 

Σ.Α.Μ. - ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη με αλληλεπίδραση με τους φοιτητές πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις Πράξης 1, Eργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν την δυνατότητα να:

•Περιγράφουν την ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων  

•Αναπτύσσουν προγράμματα  υπολογιστικών συστημάτων.

•Αναπτύσσουν Προγράμματα εφαρμογής και επικοινωνίας υπολογιστών δια μέσου της σειριακής πόρτας RS- 232  με Assembly, C ή Visual Basic. 

•Περιγράφουν των ηλεκτρονικών στοιχείων και περιφερειακών συσκευών, που συνδέονται με τον υπολογιστή προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος, 

•Σχεδιάζουν υλικό όπως ηλεκτρονόμοι, δίοδοι, τρανζίστορ, οπτοσυζεύκτες, πληκτρολόγια, οθόνες LCD, βηματικοί κινητήρες, αναγνώστες μαγνητικών καρτών 

•Περιγράφουν  μικροελεγκτέ,ς 8-ψήφιων της οικογένειας MCS-51

•Περιγράφουν μικροελεγκτές,  16-ψήφιων της οικογένειας MCS-96 της Intel.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του υλικού των υπολογιστών και ειδικότερα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των υπολογιστικών συστημάτων.

Περιεχόμενο:

Προγράμματα εφαρμογής και επικοινωνίας υπολογιστών δια μέσου της σειριακής πόρτας RS- 232 με συστήματα βασισμένα σε μικροελεγκτές χρησιμοποιώντας τις γλώσσες προγραμματισμού Assembly, C και Visual Basic. Περιγραφή των ηλεκτρονικών στοιχείων και περιφερειακών συσκευών, που συνδέονται με τον υπολογιστή προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος, όπως μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό A/D και ψηφιακού σε αναλογικό, μετατροπείς σήματος RS-232, RS-422/RS-485 σε TTL και αντίστροφα, ηλεκτρονόμοι, δίοδοι, τρανζίστορ, οπτοσυζεύκτες, πληκτρολόγια, οθόνες LCD, βηματικοί κινητήρες, αναγνώστες μαγνητικών καρτών κ.λ.π. Περιγραφή των 8-ψήφιων μικροελεγκτών της οικογένειας MCS-51 της Intel και των άλλων  κατασκευαστών συμβατών με αυτούς. Περιγραφή των 16-ψήφιων μικροελεγκτών της οικογένειας MCS-96 της Intel.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

1. “Ανάπτυξη συστημάτων με μικροελεγκτές”, Στ. Αλατσαθιανός, Eκδόσεις Γκιούρδας, 2004

2. “Τεχνολογία Υπολογιστών”, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις (ΕΤΕ) 2003

3. “Μικρουπολογιστές- Μικροελεγκτές”, Δημ.Πογαρίδης, Εκδόσεις ΙΩΝ.2002

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να:

•Αναπτύσσουν  σύγχρονων εφαρμογών και μοντέλων που χρησιμοποιούν τρέχουσες τεχνολογίες ΔιαΔικτύου 

•Αναγνωρίζουν έννοιες  όπως Διακομιστές - www Servers, Φυλλομετρητές - www Browsers

•Περιγράφουν τα μοντέλα υποδομής (client-server, multi-tier, applets-servlets) αναπτύσσουν τα στοιχεία των δυο βασικών ειδών εξυπηρετών: web και database servers τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού για ανάπτυξη – υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών όπως HTML, CSS, D-HTML, PHP, MySQL, XML, Javascript, BOM, DOM, AJAX, JQuery 

•Αναπτύσσουν  κατανεμημένες εφαρμογές και μοντέλα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες Διαδικτύου

•Υποστηρίζουν portals (ψηφιακές πύλες) συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce),ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)

•Αναγνωρίζουν θέματα ασφάλειας, αρχών και προτύπων σχεδίασης των συστημάτων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός:

To μάθημα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών και μοντέλων που χρησιμοποιούν τρέχουσες τεχνολογίες ΔιαΔικτύου και βασίζονται σε πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού.

Περιεχόμενο :

Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW). Διακομιστές - www Servers.

Φυλλομετρητές - www Browsers. Apache Web Server. Περιγράφονται τα μοντέλα υποδομής (client-server, multi-tier, applets-servlets) και αναπτύσσονται τα στοιχεία των δυο βασικών ειδών εξυπηρετών: web και database servers. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των σημαντικότερων τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού για ανάπτυξη – υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών όπως HTML, CSS, D-HTML, PHP, MySQL, XML, Javascript, BOM, DOM, AJAX, JQuery Ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών και μοντέλων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες Διαδικτύου. Παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία των κατανεμημένων εφαρμογών και τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε κατανεμημένα μοντέλα, όπως portals (ψηφιακές πύλες) συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce),ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ηλεκτρονικής  συνδιάσκεψης κ.λπ. και συζητούνται θέματα ασφάλειας, αρχών και προτύπων σχεδίασης των συστημάτων αυτών.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Π. Δ. Κεντερλής, “Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών - Θεωρία & Πράξη”, ISBN: 978-960-

931421-3, 2009

2.Luke Welling & Laura Thomson, “Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL”, SAMS pub., ISBN: 960-512-351-7, εκδόσεις Γκιούρδα, 2002.

3.Mohammed J. Kabir, “Apache Server 2 - bible”, ISBN: 0-7645-4821-2, Hungry Minds Inc. 2002.

4.J.Greenspan & B.Bulger, “MySQL / PHP Database Applications”, ISBN: 0-7645-4760-7, M&T

Books, 2001.

5.Elliotte Rusty Harold, “XML Bible”, ISBN: 0-7645-4760-7, Hungry Minds Inc. 2001.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να

•Αναλύουν  χρονικά τη διαχείριση της ΚΜΕ και της Κεντρικής Μνήμης, 

•Περιγράφουν τους  μηχανισμούς  διευρυμένης μνήμης, και της  εικονικής μνήμης

•Περιγράφουν τη συντονισμένη χρονοδρομολόγηση διεργασιών και τις στρατηγικές εκμετάλλευσης της διαθεσιμότητας των βασικότερων πόρων (όπως χρόνος και μνήμη) 

•Αναπτύσσουν τη Διεπαφή Χρήστη

•Υλοποιούν  Λ.Σ. 

•Οργανώνουν Παράλληλη και Ψευδοπαράλληλη εκτέλεση, 

•Οργανώνουν τη  Διαχείριση πραγματικής μνήμης, 

•Διαχειρίζονται την  Εικονική μνήμη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός

Εισαγωγή στις βασικές αρχές και μηχανισμούς λειτουργίας και συντονισμού του Η/Υ με τα βασικότερα προγράμματα υποδομής τόσο από πλευράς χρήστη (εκμετάλλευση) όσο και από πλευράς συστήματος (υλοποίηση).  Το Λειτουργικό σύστημα ορίζει τη λογισμική διεπαφή του υλικού με την αρχιτεκτονική του Η/Υ μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο μηχανικό να ελέγχει και να εκμεταλλεύεται το υλικό με στόχο το μέγιστο όφελος του χρήστη. Ταυτόχρονα το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τους πόρους του συστήματος, υλικού ή/και λογισμικού χαρακτήρα, μεταξύ των χρηστών, των προγραμμάτων τους και του συστήματος. Αναλύεται χρονικά η διαχείριση της/των ΚΜΕ και της Κεντρικής Μνήμης, επίσης αναλύονται μηχανισμοί διευρυμένης μνήμης, όπως η εικονική μνήμη, συμπεριλαμβανομένης και της κρυφής μνήμης. Αναλύονται, η συντονισμένη χρονοδρομολόγηση διεργασιών και οι στρατηγικές εκμετάλλευσης της διαθεσιμότητας των βασικότερων πόρων (όπως χρόνος και μνήμη) ώστε να  αποφεύγονται ακραίες καταστάσεις αδιεξόδων

Περιεχόμενο:

Ιστορικά Στοιχεία, Αρχές Σχεδίασης, Διεπαφή Χρήστη, Δομές ΛΣ, Υλοποίηση ΛΣ, Διεργασίες - Νήματα, Συντονισμός, Παράλληλη και Ψευτοπαράλληλη εκτέλεση, Διαχείριση πόρων, Οργάνωση πραγματικής μνήμης, Διαχείριση πραγματικής μνήμης, Εικονική μνήμη και η διαχείρισή της, Χρονοδρομολόγηση διεργασιών, Αδιέξοδα 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Tanenbaum A, «Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα» 3η έκδοση, 2008

2.Silberschatz etc., «Applied Operating Systems Concept».8η έκδοση, 2008

3.Gary Nutt, «Operating Systems, 3η έκδοση, Addison Wesley 2003

4.Crowley, «Operating Systems - A Design Oriented Approach,  Tata McGraw-Hill, 2001

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VHDL & FPGA

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να:

•Προσδιορίζουν τον  σύγχρονο τρόπο ανάπτυξης και σχεδίασης των ψηφιακών συστημάτων, αναπτύσσουν λογισμικό με χρήση της VHDL

•Εξετάζουν διατάξεις προγραμματιζόμενης λογικής (PLDs), CPLDs 

•Αναπτύσσουν διατάξεις πυλών προγραμματιζόμενου πεδίου (FPGA)

•Συνθέτουν  μοντέλα για διάφορες τεχνολογίες αιχμής (ASICs)

•Οργανώνουν Δομημένη μεθοδολογία στη σχεδίαση πολύ μεγάλων συστημάτων

•Εξηγούν την Μοντελοποίηση Συνδυαστικής και Ακολουθιακής Λογικής

•Δημιουργούν Σύγχρονα και Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα

•Οργανώνουν την μοντελοποίηση αριθμητικών πράξεων και μονάδων

•Υποστηρίζουν την Βέλτιστη Υλοποίηση και τον  Έλεγχο των  Λογικών Κυκλωμάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός :

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση του σύγχρονου τρόπου ανάπτυξης και σχεδίασης των ψηφιακών συστημάτων, καθώς και η υλοποίηση και εξομοίωση τους με χρήση της VHDL.

Περιεχόμενο :

Εισαγωγή στη σύγχρονες τεχνολογίες υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων : SSI, Semi-custom, Full-Custom και κυρίως στις διατάξεις προγραμματιζόμενης λογικής (PLDs), CPLDs και διατάξεις πυλών προγραμματιζόμενου πεδίου (FPGA). Σύνθεση των μοντέλων για διάφορες τεχνολογίες αιχμής που προορίζονται σε συγκεκριμένες εφαρμογές : ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα εφαρμογής (ASICs). Εισαγωγή στις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού περιγραφής κυκλωμάτων υλικού, Αντικείμενα δεδομένων, Εντολές σύμφωνης αντιστοίχησης, οντότητες σχεδίων στην γλώσσα VHDL, Εντολή διαδικασίας, Εντολή συνιστώσας. Εισαγωγή στη εκμάθηση της γλώσσας VHDL. Δομημένη μεθοδολογία στη σχεδίαση πολύ μεγάλων συστημάτων. Μοντελοποίηση Συνδυαστικής και Ακολουθιακής Λογικής. Σύγχρονα και Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα. Μοντελοποίηση αριθμητικών πράξεων και μονάδων Μνήμης και Διαύλων. Βελτιστοποίηση Υλοποίησης και Έλεγχος Λογικών Κυκλωμάτων. Σύνθεση με VHDL.

Εργαστήριο Αυτόματης Σχεδίασης VHDL & FPGA

Ο σκοπός του εργαστηρίου Αυτόματης Σχεδίασης VHDL & FPGA είναι:

Η γνωριμία του φοιτητή με συσκευές FPGAs ή (Field Programmable Gate Array)

Η εκμάθηση της γλώσσας VHDL καθώς και οι χρήσεις της στην σύγχρονη βιομηχανία

Η εξοικείωση του φοιτητή με την γλώσσα VHDL μέσα από την δημιουργία εφαρμογών της γλώσσας σε υπολογιστή

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

1.Brown-Vranesic, “Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL”, McGraw-Hill- Tziola, 2011

2.Salcic Z. & Smailagic A., "Digital System Design & Prototyping Using FPGA & HDL", Kluwer Academic Publishers, 2000.

3.Parhami B., "Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Designs", Oxford Uiv. Press, 1999.

4.Hayes J., "Computer Architecture and Organization", Mc Graw-Hil, 3rd Edition, 1998

5.Salcic, “VHDL and FPLDs”, Kluwer Academic Publishers, 1998

6.Hennessy J.-Patterson D., “Computer Architecture: A Quantitive Approach", Morgan

Kaufmann Publishers, 2nd Edition, 1996.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των τεχνολογιών ελέγχου και μείωσης της ρύπανσης, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Αναλύονται  τα προβλήματα (άμεσα και έμμεσα) που επηρεάζουν τους ανθρώπους λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, δυσμενείς επιπτώσεις στις κατασκευές, κ.λπ.), καθώς και στις δράσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων.

Ακολουθούν εξειδικευμένες γνώσεις και έννοιες που απαιτούν την ικανότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους σπουδαστές, τόσο την κατανόηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα:

• αναγνωρίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 

•περιγράφουν τις σχετικές έννοιες και να εντοπίσουν τις αιτίες-πηγές που προκαλούν πρόβλημα στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

•  αντιλαμβάνονται, να ερμηνεύουν και να εξηγήσουν σαφώς θέματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, να γενικεύσουν το πρόβλημα και να κάνουν σωστές εκτιμήσεις ώστε να καταλήξουν σε σωστά συμπεράσματα.

•   κατατάσσουν τις αιτίες των διαφόρων προβλημάτων για τη δημιουργία νέας γνώσης,

•  αναλύουν προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, 

•Συνδυάζουν και  σχεδιάζουν, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των παλαιών, αλλά και των καινοτόμων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων

•  θα αναθεωρούν παλιές απόψεις που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν νέα γνώση. 

•συνθέσουν και να οργανώσουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.

¥Κρίνουν, συγκρίνουν και αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (για παράδειγμα, οι υψηλές συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και λόγω επεισοδίων μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα).

• συμμετέχουν σε «εκστρατείες» πραγματοποίησης μετρήσεων- πειραματικών διαδικασιών. 

•χειρίζονται κατάλληλα όργανα μέτρησης 

•αξιολογούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων, προκειμένου να κρίνουν σωστά τις καταστάσεις και σε κάθε περίπτωση να προτείνουν κατάλληλη λύση.

•  συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους, θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο μελέτη περίπτωσης από τα αρχικά της στάδια μέχρι την τελική αξιολόγηση

•διαχειρίζονται και προστατεύουν το περιβάλλον,

•χειρίζονται δεδομένων μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων,

•έχουν τη δυνατότητα ανάδειξης ορθών συμπερασμάτων, που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

•προτείνουν νέες ιδέες και λύσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

•Βασικές οικολογικές έννοιες. 

•Η επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. 

•Το περιβάλλον σε αστική περιοχή. 

•Ρύπανση ατμόσφαιρας, υδρόσφαιρας, εδάφους. 

•Τεχνολογία ελέγχου ρύπανσης. 

•Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και φυσικά διαθέσιμα. 

•Μέτρα προστασίας για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ασκήσεις:

•Εισαγωγή – Ανάλυση στόχων και διαδικασιών εργαστηρίου.

•Μετεωρολογικός σταθμός.

•Βασικές λειτουργίες υπολογιστικών φύλλων – Εισαγωγή απλών τύπων – Συναρτήσεις.

•Βιοκλιματικοί δείκτες.

•Παρουσίαση εργασιών σπουδαστών.

•Εκπαιδευτική εκδρομή.

•Καταγραφικό σωματιδιακής ρύπανσης Aerocet 531.

•Περιβαλλοντικοί δείκτες.

•Πρότυπος δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PSI).

•Δείκτης ποιότητας αέρα (AQI).

•Ευρωπαϊκός τοπικός δείκτης ρύπανσης (ERPI).

•Παρουσίαση εργασιών.

•Αξιολόγηση.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική γραπτή εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος: 60%.

Συνεχής αξιολόγηση και τελική εξέταση για το εργαστηριακό μέρος: 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

•Paliatsos, A.G. (2010). Environnemental Technology - Introduction in ambient environnent issues

•Vallero, D.A. (2008). Fundamentals of air pollution, 4th Edition, Academic Press (ISBN: 978-0-12-373615-4). Vallero, D.A. (2008). Fundamentals of air pollution, 4th Edition, Academic Press (ISBN: 978-0-12-373615-4).

•Boubel, R.W., Fox, D.L., Turner, D.B. and Stern, A.C. (1994). Fundamentals of air pollution, 3rd Edition, Academic Press (ISBN: 0-12-118930-9).

 

6o Εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΥΡΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις Πράξης 1, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να

•Αναγνωρίζουν τις  περιφερειακές συσκευές 

•Εξηγούν τις βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης

•εξηγούν τις Βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης 

•Επιλέγουν συστήματα αρχείων σε συνδυασμό με την αποδοτική διαχείριση αποθηκευτικών οργανώνουν χώρους των περιφερειακών μονάδων μόνιμης μνημόνευσης 

•Ορίζουν τη μέγιστη διαθεσιμότητα, αποκλειστικότητα και απορρήτου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός:

Η διερεύνηση της λογισμικής διεπαφής των περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης του Η/Υ μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον μηχανικό να ελέγχει και να εκμεταλλεύεται το υλικό με στόχο το μέγιστο όφελος του χρήστη. Εξετάζονται διάφορα συστήματα αρχείων σε συνδυασμό με την αποδοτική διαχείριση αποθηκευτικών χώρων των περιφερειακών μονάδων μόνιμης μνημόνευσης καθώς και μέθοδοι εξασφάλισης μέγιστης διαθεσιμότητας, αποκλειστικότητας και απορρήτου

Περιεχόμενο:

Βασικές Δομές ΛΣ, Ορισμός περιφερειακών συσκευών, βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης, οδηγοί συσκευών, συστήματα αρχείων, διεπαφή χρήστη, ασφάλεια και προστασία, απόδοση συστήματος Βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης, οδηγοί συσκευών, συστήματα αρχείων, διεπαφή χρήστη, απόδοση συστήματος.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

1.Tanenbaum A, «Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα» 3η έκδοση, 2008

2.Silberschatz etc., «Applied Operating Systems Concept».8η έκδοση, 2008 

3.B. Kernighan, Rob Pike , «Το Περιβάλλον Προγραμματισμού UNIX», Κλειδάριθμος, 2001.

4.Stallings, «Λειτουργικά Συστήματα - Αρχές Σχεδίασης»6η έκδοση, Τζιόλας, 2009

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη με αλληλεπίδραση με τους φοιτητές πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις. Πράξης 1, Eργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες: 5,5 
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Περιγράφει την Δομή και λειτουργία των βασικών μονάδων ενός βιομηχανικού ρομπότ. 

•Αναπτύσσει Εφαρμογές της ρομποτικής στην βιομηχανία. 

•Εξετάζει την Κινηματική και Δυναμική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων. 

•Σχεδιάζει Τροχιά. 

•Ελέγχει ρομπότ και Ευφυή ρομπότ. 

•Συνθέτει Αισθητήρια συστήματα στην ρομποτική. 

•Εξετάζει την Μηχανική όραση στην ρομποτική. 

•Εφαρμόζει Γλώσσες προγραμματισμού των ρομπότ.  

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές αρχές της επιστήμης της ρομποτικής η οποία είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη, σύγχρονη και “πολυσυλλεκτική” επιστήμη με σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Έμφαση δίδεται στην περιγραφή και ανάλυση των βιομηχανικών ρομπότ, τα οποία αποτελούν ένα βασικό εργαλείο σε όλες τις σύγχρονες μονάδες βιομηχανικής παραγωγής.

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην ρομποτική. Δομή και λειτουργία των βασικών μονάδων ενός βιομηχανικού ρομπότ. Εφαρμογές της ρομποτικής στην βιομηχανία και αλλού. Κινηματική και Δυναμική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων. Σχεδιασμός Τροχιάς. Έλεγχος των ρομπότ. Ευφυή ρομπότ. Αισθητήρια συστήματα στην ρομποτική. Μηχανική όραση και ρομποτική. Γλώσσες προγραμματισμού των ρομπότ. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

SCARA I και ΙΙ

VISION I Και ΙΙ

Προσομοίωση

ΜΑ2000

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

1.Κ. Μπαλαφούτης, “Εισαγωγή στην Ρομποτική”, Σημειώσεις, ΤΕΙ Πειραιά, 2005.

2.Δ. Εμίρης, “Ρομποτική”, Εκδόσεις Άνωση, Αθήνα 2000.

3.L. Sciavicco, B. Siciliano, “Modeling and Control of Robot Manipulators”, McGraw, 1996.

4.C. Canudas de Wit, B. Siciliano, and G. Bastin, “Theory of Robot Control”, Springer, 1996

5.P.J. McKerrow “Introduction to Robotics”, Addison Wesley, Reading MA, 1991

6.R. J. Schilling, "Fundamentals of Robotics: Analysis and Control", Prentice-Hall

International,1990

7.T. Yoshikawa, "Foundations of Robotics - Analysis and Control", MIT Press 1990.

8.M. W. Spong, M. Vdyasagar, "Robot Dynamics and Control", John Wiley & Sons, Inc, 1989

9.J. J. Craig, "Introduction to Robotics:Mechanics and Control", Addison Wesley, 1986

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να:

•Περιγράφει την Διαχείριση ενός δικτύου, 

•Εξηγεί υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε ένα δίκτυο,

•Εξηγεί τις Απαραίτητες λειτουργίες και τα συστατικά στοιχεία του πυρήνα του δικτύου 

•Εξετάζει Επιθέσεις σε ένα δίκτυο και στις εφαρμογές του, 

•Δημιουργεί την Προστασία του δικτύου, 

•Ελέγχει την πρόσβαση και την αυθεντικοποίηση (ΑΑΑ). 

•Διακρίνει τις Βασικές έννοιες και τους ορισμούς της κρυπτογραφίας και της ασφάλειας

•Εξηγεί την Κρυπτογραφία Δημοσίου και  Ιδιωτικού Κλειδιού

•Διαχειρίζεται Συμμετρική και Ασύμμετρη κρυπτογραφία. Έλεγχος προσπέλασης. Συνδυάζει Ταυτοποίηση και Διαχείριση ευπαθειών και επιθέσεων

•Σχεδιάζει εφαρμογές (e-banking και e-payments, e-government και e-voting).

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός :

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις αρχές των βασικών

υπηρεσιών ενός διαδικτυακού παροχέα και τους αλγόριθμους κρυπτογράφισης καθώς και η εξοικείωση τους με εργαλεία ελέγχου ασφάλειας και διαχείρισης των υπηρεσιών αυτών.

Περιεχόμενο :

Διαχείριση ενός δικτύου, ποιές διαχειριστικές ανάγκες υπάρχουν σε ένα δίκτυο και σε ποια επίπεδα. Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε ένα δίκτυο, εφαρμογές και λειτουργίες που εκτελούνται. Αναφορά στις υπηρεσίες DNS, SMTP, POP, IMAP, WEB, FTP, NTP, LDAP, DialUP. Απαραίτητες λειτουργίες και συστατικά στοιχεία του πυρήνα του δικτύου (πρωτόκολλα δρομολόγησης, Firewalls, VPN κτλ). Επιθέσεις σε ένα δίκτυο και στις εφαρμογές του, κατηγορίες επιθέσεων και επιπτώσεις στη λειτουργία του δικτύου. Προστασία του δικτύου, προστασία σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, προστασία των υπηρεσιών. Έλεγχος πρόσβασης και αυθεντικοποίηση (ΑΑΑ). Μέθοδοι παρακολούθησης ελέγχου και διαχείρισης της ασφάλειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας ενός δικτύου καθώς και των υπηρεσιών του (SNMP, MIBs, NMS-OpenView, NetSight, RMON). Βασικές έννοιες και ορισμοί της κρυπτογραφίας και της ασφάλειας. Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού, περιγραφή και ορισμοί (DES, 3DES κτλ). Κρυπτογραφία Ιδιωτικού Κλειδιού (RSA, El Gamal κτλ). Συμμετρική και Ασύμμετρη κρυπτογραφία. Έλεγχος προσπέλασης. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση

(Message Authentication Code, συνθηματικά, βιομετρικές τεχνικές, smart cards, access control lists). Υποδομή Δημοσίου κλειδιού, ψηφιακές υπογραφές (hash συναρτήσεις, πιστοποιητικά, υπηρεσίες πιστοποίησης). Παραδείγματα logging, syslog services, log collectors, log analysis, command line tools, nslookup, snmp-based εργαλεία. Intrusion Detection Systems. Διαχείριση ευπαθειών και επιθέσεων, περιγραφή εφαρμογών (e-banking και e-payments, e-government και e-voting).

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz, “Hacking ExposedTM 6th Ed. : Network Security Secrets & Solutions”, Εκδόσεις Μ Γκιούρδας, ΙSBN 978-960-512-582-0, 2009

2.Strebe Matthew, “Network Security Foundations”, ISBN: 0782143741, Sybex, 2004.

3.Ross & Morgan, “Network Security Essentials”, ISBN: 0764525034, J. Wiley & Sons Inc., 2003. 

4.Fischer-Hubner, “IT Security & Privacy: Design & use of PR”, ISBN:3540421424, Springer, 2001.

5.Β. Μάγκλαρης, Τ. Χιώτης, Θ. Καρούνος, Φ. Σταματελόπουλος, “Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών”, Eκδόσεις ΕΜΠ, 1994.

6.Cheswick, “Firewalls and Internet Security”, ISBN:0-201-63357-4, Addison Wesley, 1994.

7.William Stallings, “SNMP, SNMPv2, and CMIP- The practical Guide to Network Management Standards”,ISBN: 0-201-63331-0, Addison-Wesley, 1993.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστήρια 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι ικανοί, να :

•εξηγήσουν τις διαφορές μεταξύ ενός μεταγλωττιστή και διερμηνέα και επίσης να περιγράψουν το τρόπο  λειτουργίας αυτών των προγραμμάτων.

•κατασκευάσουν λεκτικούς αναλυτές και να τους χρησιμοποιήσουν σε προγράμματα ανάλυσης κειμένων

•εκφράσουν τη γραμματική μιας γλώσσας προγραμματισμού.

•κατασκευάσουν αναλυτές σύνταξης και να τους χρησιμοποιήσουν σε προγράμματα ανάλυσης κειμένων

•εκτελέσουν  εργασίες σημασιολογικής ανάλυσης

•κατασκευάσουν μια γεννήτρια κώδικα.

•συζητήσουν  τα πλεονεκτήματα των διαφόρων τεχνικών βελτιστοποίησης κώδικα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των σύγχρονων μεταγλωττιστών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα:

Θεωρία

1.Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού και μεταγλωττιστές

2.Πεπερασμένα Αυτόματα και Κανονικές Εκφράσεις

3.Γραμματική χωρίς συσχέτιση περιεχομένου και συντακτική ανάλυση

4.Ανάλυση  Καθοδική

5.Ανάλυση Ανοδική 

6.Ορισμοί και μετάφραση οδηγούμενη από τη σύνταξη

7.Διαχείρισης Πίνακα Συμβόλων

8.Περιβάλλον εκτέλεσης

9.Δημιουργία ενδιάμεσου κώδικα

10.Βελτιστοποίηση κώδικα

11.Δημιουργία κώδικα

12.JIT μεταγλωττιστής

13.παράλληλη εκτέλεση

Εργαστήριο

•Κατασκευή ενός απλού σαρωτή

•Λεκτική ανάλυση (πεπερασμένα αυτόματα)

•Λεκτική ανάλυση (κανονικές εκφράσεις)

•Συντακτική ανάλυση (LL αναλυτές)

•Συντακτική ανάλυση (καθοδικοί αναλυτές)

•Συντακτική ανάλυση (LR αναλυτές)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση  (50%)

Παρουσία στις διαλέξεις (10%)

Γραπτή εργαστηριακή εργασία (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

"Compilers: Principles, Techniques, and Tools", A. Aho (etc), ISBN: 9780321486813, Addison Wesley/USA, 2006

"Compilers", Ν. Papaspyrou and E. Skordalakis, ISBN: 9789602661352, Athanasopoulos Publishers Ltd/Greece, 2002

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Functional Programming, http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JFP  

 

ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Με αλληλεπίδραση με τους σπουδαστές
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Ασκήσεις Πράξης 1
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει το σπουδαστή ενήμερο αναφορικά με την Εθνική και την Κοινοτική νομοθεσία στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Δίνει ενημέρωση για τις ψηφιακές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στους πολίτες των χωρών μέσα από την ψηφιακή πολιτική της κάθε χώρας και της διείσδυσης του διαδικτύου σε αυτές. 

Επίσης αναφέρεται σε έννοιες  όπως η τηλεργασία, τα διαδικτυακά παιγνίδια και ναρκωτικά και το νομικό πλαίσιο που τα διέπει. Περιγράφονται επίσης εφαρμογές για τα ΑμΕΑ. 

Το μάθημα συνεπώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής μπορεί να δημιουργήσει δικές του νέες εφαρμογές για στην κοινωνία. 

Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της ανάγκης ύπαρξης κανόνων δικαίου για την σωστή ανάπτυξη και προώθηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που δίνουν για χρήση στην αγορά.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να:

•κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά και νομικό πλαίσιο των ονομάτων χώρου

•Διακρίνει προβλήματα κατά την διερεύνηση πληροφοριακών εγκλημάτων. 

•Ταξινομεί Ονόματα Χώρου στο Διαδίκτυο. 

•Εξηγεί τον Κανονισμό Εκχώρησης

•Προτείνει Ονόματα Χώρου με Κατάληξη .gr

•Ορίζει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

•Αναπτύσσει την Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο

•Περιγράφει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές

•Εξετάζει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

•Αναπτύσσει το Δίκαιο ανταγωνισμού στις επικοινωνίες

•διακρίνει πιθανούς διαδικτυακούς κινδύνους

•χρησιμοποιεί  εφαρμογές για τα ΑμΕΑ

•συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια νέα ιδέα

•περιγράφει το μαθηματικό μοντέλο δημιουργίας των υπολογιστών

•Αναγνωρίζει την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

•Διακρίνει τα ηλεκτρονικά ναρκωτικά

•Ανακαλύπτει τα νέα κοινωνικά δίκτυα

•προτείνει νέες εφαρμογές με στόχο την τηλεργασία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα διαπραγματεύεται τα παρακάτω θέματα:

•Η ανάγκη για πρόσθετη νομοθεσία. Πληροφορικό Έγκλημα. Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο.

•Προβλήματα κατά την διερεύνηση πληροφοριακών εγκλημάτων. Φορείς παραγωγής νομοθεσίας.

•Ονόματα Χώρου (domain names) στο Διαδίκτυο. ICANN και DNS. Κανονισμός Εκχώρησης

•Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

•Προστασία και άρση του απορρήτου της επικοινωνίας

•Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

•Άδειες Λογισμικού και πατέντες στο λογισμικό

•Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο

•Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικές Υπογραφές

•Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

•Δίκαιο ανταγωνισμού στις επικοινωνίες

•Ιστορική εξέλιξη της πληροφορικής

•Φιλοσοφική θεώρηση της πληροφορικής (Ηilbert, Godel, Turing)

•Ψηφιακή Στρατηγική, Ψηφιακή Σύγκλιση, Κοινωνία της Πληροφορίας

•Ψηφιακή Εθνική Στρατηγική

• Ρόλος της Πληροφορικής στις σχέσεις Κράτους – Πολίτη (ηλεκτρονική διακυβέρνηση).

•Τηλεργασία

•Πληροφορική και Κοινωνικοί Θεσμοί, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, ηλεκτρονικά ναρκωτικά, ηλεκτρονική παρενόχληση , φίλτρα προστασίας

•Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Crawlers

•Εφαρμογές της πληροφορικής προς  τους πολίτες- Παραδείγματα χρήσης για ΑμΕΑ

•Ανάπτυξη χαρακτήρων (Second Life)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

Απαντήσεις στις βασικές αρχές του δικαίου,  όπως αυτέ περιγράφονται παραπάνω

Απαντήσεις  που αφορούν στην τηλεργασία, την φιλοσοφική θεώρηση, τον ρόλο της πληροφορικής στις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη

ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας σε ένα θέμα που περιλαμβάνει τις σύγχρονες εφαρμογές της πληροφορικής στην κοινωνία και δημόσια παρουσίασή της. (20%)

ΙΙΙ. Συμμετοχή στην τάξη(10%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στον διαδικτυακό τόπο  dniko.herokuapp.com  και στον  http://s2e.teipir.gr/en/index.html

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•Π. Γιαννακόπουλος, “Πληροφορική και Κοινωνία”, 2009, ISBN: 978-960-9313-26-1. 

•Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος, “Δίκαιο πληροφορικής”, 2010, ISBN/ISSN: 978-960-445- 592-8

• Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος, “Ψηφιακή Ελλάδα”, 2010, ISBN: 9789604613816

•Μανιάτης Αντώνιος, “Δίκαιο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών”, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, ISBN: 978-960-15-1591-7

•Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία, “Ζητήματα από το Δίκαιο Πληροφορικής”, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, ISBN: 978-960-15-0660-82,  

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Technology in Society, Elsevier

http://www.itandsociety.org/ 

 http://nms.sagepub.com/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Eργαστηριακές ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να:

•Περιγράφουν τις βασικές αρχές απεικόνισης δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών με Η/Υ, 

•Συνδυάζουν βασικές  αρχές σύνθεσης 

•εφαρμόζουν τεχνολογίες παροχής ψηφιακού πολυμεσικού (multimedia) περιεχομένου (κείμενο, ήχος, εικόνα, κίνηση, video)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός:

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών αρχών απεικόνισης δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών με Η/Υ, καθώς και των βασικών αρχών σύνθεσης εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνολογίες παροχής ψηφιακού πολυμεσικού (multimedia) περιεχομένου (κείμενο, ήχος, εικόνα, κίνηση, video).

Περιεχόμενο:

Κώδικες και μέθοδοι ψηφιοποίησης κειμένου, εικόνας, ήχου. Συστήματα και μοντέλα

καθορισμού χρωμάτων, έγχρωμο κείμενο και έγχρωμα γραφικά. Τυποποίηση αρχείων εικόνας, video, ήχου. Bit mapped και vectorized αρχεία εικόνας. Αλγόριθμοι dithering. Αnimation.

Μέθοδοι συμπίεσης. Συσκευές απεικόνισης, ψηφιοποίησης και αποθηκευτικά μέσα. Συστήματα Συντεταγμένων. Ο αλγόριθμος του Bresenhmam για τη σχεδίαση ευθυγράμμων τμημάτων.

Δισδιάστατες και Τρισδιάστατες Γεωμετρικές Μορφές. Μέθοδοι εξομάλυνσης. Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί σχημάτων. Γραμμικά, μη γραμμικά και τυχαία Fractals. Απεικόνιση υφής (texture mapping), μοντέλα φωτισμού και μέθοδοι σκίασης και χαρακτηριστικά τρισδιάστατης σκηνής (rendering). Σύνθεση και συγχρονισμός πολυμεσικής παρουσίασης, γλώσσα προγραμματισμού SMIL. Στοιχεία σύνθεσης Εικονικής Πραγματικότητας και γλώσσα προγραμματισμoύ VRML. Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών. Ηλεκτρονική μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων και τεχνολογίες streaming.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.“Real networks production guide”, RealNetwork, 2002.

2.Gilbert Held and Thomas R. Marshall, “Data Compression”, John Wiley & sons.

3.Nigel Chapman and & Jenny Chapman, “Digital Multimedia”, John Wiley & Sons, ISBN: 0471983861, 2000.

4.Tay Vaughan, “Multimedia: Making it Work”, McGraw-Hill Osborne Media; 6th edition, 2003.

5.Vaughan Tay “Multimedia : Making it work”, 7th Ed., Ελληνική Απόδοση - Γ. Σαμαράς, Εκδόσεις Μ.Γκιουρδας, .ISBN: 978-960-512-528-8, 2007.

6.W. M. Newman, R. F. Sproull, “Principles of Interactive Computer Graphics”, Mc Graw- Hill, 1986.

7.S. Harrington, “Computer Graphics”, Mc Graw-Hill, 1987.

8.J. Neider, T. Davis, M. Woo, “Open GL Programming Guide”, Addison-Wesley, 1993.

9.R. Hollands, “The Virtual Reality”, ed. by John Wiley & sons , ISBN: 0471958719, 1996.

10.ISO/IEC WD 14772, “The Virtual Reality Modeling Language Specification”, Ver. 2.0, 1996.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη με αλληλεπίδραση με τους φοιτητές πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Eργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Εξηγεί τιε βασικές  έννοιες βιομηχανικού αυτοματισμού

•Περιγράφει Αισθητήρια: Φυσική δομή, σχεδίαση, κατασκευή, 

•Αναπτύσσει Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 

•Δικτύωση Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου. 

•Υποστηρίζει Πρωτόκολλα διασύνδεσης ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (CAN), (LIN), FlexRay και (MOST)

•Εξηγεί την Αρχιτεκτονική, λειτουργία, εφαρμογές και προγραμματισμός  των PLC

•Αναπτύσσει συστήματα αυτοματισμού κτιρίων

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η θεωρία του μαθήματος διαρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες 

1) Εισαγωγή/ Ανασκόπηση βασικών εννοιών βιομηχανικού αυτοματισμού/ ελέγχου

2) Αισθητήρια: Φυσική δομή, σχεδίαση, κατασκευή, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές

3) Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition Systems -SCADA

4) Δικτύωση Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου. Πρωτόκολλα διασύνδεσης των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου με έμφαση στα: Controller Area Network (CAN), Local-Interconnect Network (LIN), FlexRay και Media Oriented Systems Transport (MOST)

5) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (Programmable Logic Controllers-PLC): Αρχιτεκτονική, λειτουργία, εφαρμογές και προγραμματισμός PLC

6) Συστήματα αυτοματισμού κτιρίων. Τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές, πλατφόρμες και εξειδικευμένα πρωτόκολλα δικτύωσης ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών και υπηρεσιών με σκοπό την αυτοματοποίηση λειτουργιών και τον απομακρυσμένο έλεγχο

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ασχολούμαστε με απλούς αισθητήρες που κυκλοφορούν στην αγορά και κυκλώματα που τους χρησιμοποιούν σε διάφορες εφαρμογές. Επικεντρωνόμαστε στην μελέτη της απόκρισης των αισθητήρων (όπως επιλεκτικότητα, όρια λειτουργίας) και την εξηγούμε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχεδίασης/τεχνολογίας τους.  Με χρήση του προγράμματος Labview ασχολούμαστε με την καταγραφή με PC των μετρήσεων που λαμβάνουμε και την περαιτέρω αξιοποίηση τους

Όσο αφορά το Βιομηχανικό Έλεγχο επικεντρωνόμαστε στο πλέον διαδεδομένο δίκτυο για το σκοπό αυτό, το CAN bus. Αφού μελετήσουμε τις βασικές αρχές λειτουργίας του, πειραματιζόμαστε με development boards της Microchip, τα οποία συνδέουν μικροελεγκτές με το δίκτυο CAΝ. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1)Ηλεκτρικές Μετρήσεις, τεύχος Ι- Κλασσικές Μετρήσεις, Ν. Ι. Θεοδώρου, Ν. Αθανασόπουλος-Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε., 2000

2)Α. Μπιρμπίλης, “Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Εξαρτήματα Θεωρία”, ΤΤΙΟ, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 2000.

3)P.Elgar, “Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου”, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999.

4)George Stephanopoulos, Chonghun Han., “Intelligent systems in process engineering: paradigms from design and operations”, Academic Press, 1996.

5)Robert King, “Βιομηχανικός Έλεγχος”, εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1996

6)S. Brian Morris, “Automated Manufacturing Systems Actuators, Controls, Sensors and Robotics”, McGraw Hill, 1995

 

7o Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

•Αναλύει ένα πρόβλημα και προσδιορίζει και καθορίζει τις απαιτήσεις που οδηγήσουν σε μία κατάλληλη λύση του.

•Δρομολογεί, σχεδιάζει, αναλύει, υλοποιεί, αξιολογεί και συντηρεί ένα λογισμικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συστήματος χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές.

•Συμμετέχει παραγωγικά στις ομάδες έργου λογισμικού με μέλη από διάφορους επιστημονικούς κλάδους

•Επικοινωνεί αποτελεσματικά μέσα από προφορικές και γραπτές εκθέσεις, καθώς και τεκμηρίωση του λογισμικού

•Κατανοεί  θέματα επαγγελματικά, ηθικά, νομικά, ασφάλειας ενός λογισμικού καθώς και κοινωνικά θέματα και ευθύνες που απορρέουν

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Η δημιουργία ενός Λογισμικού συστήματος,

2. Μηχανική Λογισμικού, Επάγγελμα και Ηθική, Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

3.Μοντέλα Διεργασιών Λογισμικού

4.Νέες και αναδυόμενες Μεθοδολογίες

5.Απαιτήσεις Λογισμικού

6.Σχεδιασμός: Αρχιτεκτονική και Μεθοδολογία

7.Χαρακτηριστικά σχεδιασμού και Μετρήσεις

8.Υλοποίηση

9.Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας

10.Διαχείριση Διαμόρφωσης, Ολοκλήρωση  και Εκδόσεις

11.Υποστήριξη και Συντήρηση

12..Διαχείριση Λογισμικού έργου  

13.Σύγχρονα προβλήματα με το λογισμικό, Ασφάλεια, Συσκότιση, Επικύρωση, Επαλήθευση

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρία: 60%

Εξέταση εργαστηρίου: 40%

Προαιρετική εργασία  η οποία προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της θεωρίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Τ Ι. Sommerville, Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 2009, 8η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

2.S. L. Pfleeger, Τεχνολογία Λογισμικού: Θεωρία και Πράξη, 2011, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος EΠΕ 

3.Α. Ν. Χατζηγεωργίου, Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση UML: Aρχές Πρότυπα και Ευρετικοί Κανόνες, 2005, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος EΠΕ

4.Β. Γερογίαννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Γ. Σταμέλλος,  Π. Φιτζιλής, 2006, Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML, 1η εκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος EΠΕ

5.F. Tsui, O. Karam, B. Bernal, 2013, Essentials οf Software Engineering, 3rd Edition, Jones & Bartlett Learning.

6.R. Pressman, B. Maxim, 2014, Software Engineering: A Practitioner's Approach 8th Edition, McGraw-Hill  

7.R. Stephens, Beginning Software Engineering, 2015, 1st Edition,Wrox

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό  και τη διαχείριση έργων. Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την αποτελεσματική προσέγγιση τεχνοοικονομικών ζητημάτων, η διαχείριση ενός έργου στο σύνολό του, από τη σύλληψη της ιδέας, το σχεδιασμό του, τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων προγραμματισμού για  την παρακολούθηση των έργων, τη χρηματοοικονομική μελέτη για τη χρηματοδότησή του, τον έλεγχο των επιμέρους σταδίων, τη συγγραφή των συμβάσεων ανάθεσης του έργου, και την τελική παρουσίαση του έργου στην κοινότητα- αγορά. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

¥Αναγνωρίζουν τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων, 

¥Διακρίνουν τα διαθέσιμα εργαλεία και τις τεχνικές της διαχείρισης του έργου και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων σε χρόνο και εντός του προϋπολογισμού

¥διακρίνουν τους βασικούς ρόλους σε ένα έργο και θα εκτιμούν το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση του έργου.

¥Συνδυάζουν τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων  για να προσδιορίσουν βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

¥υπολογίζουν τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου 

¥αλλάζουν  το χρονοδιάγραμμα του έργου εάν χρειαστεί.

¥αναδιοργανώνουν την πορεία των έργων 

¥Προτείνουν εξειδικευμένο λογισμικό κατά περίπτωση

¥Δημιουργούν κατάλληλα διαγράμματα ροής έργων

¥Συγκρίνουν τις πηγές που παρέχονται από το PMI και το PRINCE2

Περιεχόμενο Μαθήματος

To θεωρητικό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει

¥Βασικές Έννοιες.  Έννοια του έργου – προγράμματος - χαρτοφυλακίου  και της διαχείρισης  έργου, διαχειριστής του έργου, Μελέτη σκοπιμότητας έργου,   Hype Cycle

¥ορισμός και προδιαγραφές του έργου

¥Δομές και πλαίσιο του έργου. Οι φάσεις και τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης

¥εργασίες του έργου, συγκρότηση της ομάδας του έργου, Ρόλοι και υπευθυνότητες

¥Κοστολόγηση και Προϋπολογισμός του Έργου. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων

¥Εισαγωγή στη Δικτυωτή Ανάλυση:  Έργο, δραστηριότητα, αλληλο-συσχετίσεις 

¥Επίλυση Δικτύων Αλγόριθμοι επίλυσης τοξωτών και κομβικών δικτύων δραστηριοτήτων,

¥Διαχείριση πόρων,  Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού έργου 

¥Διαχείριση αβεβαιότητας, Τεχνική PERT, διάγραμμα Gantt

¥Τεχνικές Διαχείρισης χρονοδιαγράμματος έργου- Κρίσιμη διαδρομή,  Νωρίτερος και βραδύτερος χρόνος

¥Διαχείριση δαπανών έργου. Αλγόριθμος ελαχιστοποίησης κόστους, Σχέση κόστους και διάρκειας δραστηριότητας

¥διαχείριση ποιότητας ενός έργου

¥Διαχείριση επικοινωνιών του έργου

¥Ανάλυση - Σχέδια διαχείρισης κινδύνου έργου 

¥Διαχείριση αλλαγών έργου

¥Διαδικασία περάτωσης του έργου

¥Εκμάθηση και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης έργων (MS-Project, MSIS) 

¥Διαδικασίες πιστοποίησης διαχειριστών έργου: Φορείς πιστοποίησης, αντικείμενο, μεθοδολογία

¥Ηθική – Κανόνες

 

Το εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει τις ενότητες (13 εβδομάδες)

1.Βασικές αρχές του λογισμικού MS-Project, απλά παραδείγματα έργων

2.Εισαγωγή στη μέθοδο των τοξωτών δικτύων – άσκηση

3.Εισαγωγή στη μέθοδο των κομβικών δικτύων – άσκηση

4.Επίλυση/Εύρεση της κρίσιμης διαδρομής – άσκηση

5.Χρονικά Περιθώρια – ελάχιστοι και βραδύτεροι χρόνοι – άσκηση

6.Εισαγωγή στη μέθοδο PERT και παραδείγματα – άσκηση

7.Συνδυαστικές ασκήσεις των προηγούμενων μεθόδων με εισαγωγή στοιχείων αβεβαιότητας στην υλοποίηση του έργου (π.χ. στοχασμός χρόνου υλοποίησης) - άσκηση

8.Εισαγωγή ανθρώπινων πόρων, ωράριο εργασιών – άσκηση

9.Εισαγωγή κόστους ανθρώπινου δυναμικού, πάγιου κόστους δραστηριοτήτων – άσκηση

10.Ανάλυση χρήσιμων μετρικών κόστους ανά δραστηριότητα/ανά έργο, αξιολόγηση έργου – άσκηση

11.Βελτιστοποίηση έργων – συνδυαστικές ασκήσεις κόστους/χρόνου, κόστους/πόρων (μέρος 1ο)

12.Βελτιστοποίηση έργων – συνδυαστικές ασκήσεις κόστους/χρόνου, κόστους/πόρων (μέρος 2ο)

13.Ανάλυση έργων σε πραγματικές συνθήκες, ανάλυση πολυπλοκότητας – παράδειγμα ρεαλιστικού έργου πληροφορικής

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

-Eπίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου (χρόνου, κόστους κλπ)

-Aξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

-    Διαγράμματα

ΙΙ. Συμμετοχή στην τάξη (10%)

ΙΙΙ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από το PMI μετά την 6η εβδομάδα   (10%)

ΙV. Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης (10%) 

V. Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις  (40%)

Α) Γραπτή εξέταση (20%)

Β) Παρουσίαση του project κατά την εργαστηριακή εξάσκηση (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.«Διαχείριση έργων» ,  Απόστολος Ι. Κοκκόσης,  Σύγχρονη Εκδοτική, 2011

2.«Διαχείριση έργου ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ” Rory Burke, Εκδόσεις Κριτική, 2014 

3.A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK, 5th, PMI, 893-7485908328, 2013

4.Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done…Nothing More, Juana Clark Craig,  9781478129226, 2012

5.Project Management Absolute Beginner's Guide (3rd Edition), Greg Horine, 3rd, 2012

6.The New One-Page Project Manager:…  , Clark A. Campbell, Mike Campbell, 978-1118378373,  Wiley, 2012

7.Project Management For Dummies , Stanley E. Portny, John Wiley, 2013

8.Project Management For Beginners: Proven Project Management Methods To Complete, Ed Stark, Clyde Bank, 2014  

9.Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams, Terry Schmidt,  John Wiley, 2009

 

Διαδικτυακές σημειώσεις

PRINCE 2, https://www.prince2.com/uk/prince2-examination-format

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Project Management Journal, http://www.pmi.org/learning/publications-project-management-journal.asp

 

ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη με αλληλεπίδραση με τους φοιτητές πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Eργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Αναγνωρίζουν  τη λειτουργία, τις εφαρμογές, τους περιορισμούς και των βασικές αρχές σχεδίασης μηχατρονικών συστημάτων. 

•Κατανοούν τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη σε συστήματα παραγωγής και υπολογιστικά ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα.

•Αναλύουν τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη σε συστήματα παραγωγής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η κατανόηση της λειτουργίας, των εφαρμογών, των περιορισμών και των βασικών αρχών σχεδίασης μηχατρονικών συστημάτων. Η εξοικείωση με τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη τους με εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής και υπολογιστικά ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα.

Περιεχόμενο :

Εισαγωγή στη μηχατρονική. Τεχνολογικό υπόβαθρο μηχατρονικής : Ψηφιακά και Αναλογικά σήματα & συστήματα. Επεξεργασία σήματος. Ηλεκτρονικά & Ενισχυτές Ισχύος. Φίλτρα.

Μετατροπείς A/D & D/A. Αισθητήρες & Ενεργοποιητές. Κινητήρες DC, AC, βηματικοί.

Ψηφιακή Λογική. Τεχνολογίες μικροεπεξεργαστών. Ενσωματωμένα συστήματα. Θεωρία

Ελέγχου. Σχεδίαση ελεγκτών. PLC. Μεθοδολογία σχεδιασμού μηχατρονικής: Επιλογή

τεχνολογιών, δυναμική μοντελοποίηση, προσομοίωση, διασύνδεση και ενσωμάτωση

συστημάτων. Εφαρμογές.

 

Εργαστηριακό τμήμα

Mία εργασία εξαμήνου, δηλαδή μία μηχατρονική διάταξη 

Απλές εφαρμογές σε πλακέτα της Microchip "Mechatronics DemoBoard" (DM163029) 

Μία παρουσίαση λειτουργίας της μηχανής CNCRolandEGX-300

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (60%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)

Το μηχατρονικό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει και ανάδραση, δηλαδή αισθητήρια (σύστημα κλειστού βρόγχου). Ισούται με μηχανολογία (1) + πληροφορική (2) +ηλεκτρονικά (3), η εργασία που θα περιλαμβάνει: Κατασκευή [1] + "εγκέφαλο" (προγραμματισμό (2))

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.W. Bolton “Mechatronics: Electronic Control Systems”, 2003

2.Robert H. Bishop, “Modern control systems analysis & design using Matlab and Simulink”, 1997.

3.Robert H. Bishop, “The mechatronics handbook, CRC press, 2002

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές  Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του θεωρητικού μέρους του μαθήματος είναι:

•Αναγνώριση των βασικών εννοιών της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων.

•Αναγνώριση των βασικών αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων και βίντεο.

•Περιγραφή των αλγορίθμων εμπλουτισμού και αποκατάστασης εικόνων.

•Εξήγηση των τεχνικών αύξησης της αντίθεσης, εξισορρόπησης ιστογράμματος, απαλοιφής θορύβου, δημιουργίας ειδικών φίλτρων πρώτης και δεύτερης παραγώγου, δημιουργίας τετραδικών δέντρων.

•Διάκριση των τεχνικών δειγματοληψίας και κωδικοποίησης εικόνων και βίντεο.

•Αναγνώριση των προτύπων συμπίεσης εικόνων και βίντεο.

•Περιγραφή των μετασχηματισμών εικόνων και εκτίμηση της χρήσης τους σε εφαρμογές.

•Εξήγηση των μεθόδων χειρισμού εικόνων με το Matlab.

•Ανάπτυξη αλγορίθμων για την επεξεργασία εικόνων με το Matlab.

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος είναι:

•Αναγνώριση των συναρτήσεων του Matlab για τον χειρισμό εικόνων.

•Εξήγηση των τρόπων εμπλουτισμού μιας εικόνας (αύξηση της αντίθεσης, αντιστροφή φωτεινότητας, τεμαχισμός, εξισορρόπηση ιστογράμματος).

•Ανάλυση των μεθόδων αποκατάστασης εικόνων (απαλοιφή θορύβου, φίλτρα χώρου, προσαρμοζόμενα φίλτρα).

•Υλοποίηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση φίλτρων πρώτης και δεύτερης παραγώγου.

•Υλοποίηση προγραμμάτων για τη δημιουργία τετραδικών δέντρων.

•Περιγραφή των μετασχηματισμών Fourier και DCT και υλοποίηση προγραμμάτων με ανάλογες εφαρμογές.

•Περιγραφή του τρόπου δειγματοληψίας και υλοποίηση αλγορίθμων κωδικοποίησης και συμπίεσης εικόνων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνουν τις 26 ώρες του θεωρητικού μαθήματος.

Θεωρητικό Μέρος 

•Εισαγωγικές έννοιες

•Βελτιστοποίηση εικόνας

•Αποκατάσταση εικόνας

•Δειγματοληψία και κβαντοποίηση

•Μετασχηματισμοί εικόνας

•Μετασχηματισμός Fourier

•Μετασχηματισμός DCT

•Κωδικοποίηση εικόνας (Επιλεγμένα θέματα)

•Συμπίεση εικόνας

•Το πρότυπο συμπίεσης JPEG

•Κωδικοποίηση βίντεο (Επιλεγμένα θέματα)

 

Το εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει τις 13 ασκήσεις που ακολουθούν (13 δίωρα μαθήματα).

Εργαστηριακό Μέρος

•Εισαγωγικές έννοιες στο Matlab για εικόνες.

•Τρόποι χειρισμού εικόνων με το Matlab (ανάγνωση και εγγραφή διαφόρων τύπων εικόνων).

•Υλοποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης εικόνων (αύξηση της αντίθεσης, αντιστροφή φωτεινότητας, τεμαχισμός φωτεινότητας, ιστόγραμμα).

•Εξισορρόπηση ιστογράμματος.

•Τετραδικά δέντρα.

•Υλοποίηση αλγορίθμων αποκατάστασης εικόνων (τύποι φίλτρων, τύποι θορύβων, επέκταση εικόνων).

•Φίλτρα αριθμητικού και γεωμετρικού μέσου, μεσαία φίλτρα, ελάχιστης ή μέγιστης τιμής.

•Φίλτρα πρώτης και δεύτερης παραγώγου, προσαρμοζόμενα φίλτρα.

•Μετασχηματισμοί Fourier και DCT. Εφαρμογές αυτών στις εικόνες.

•Δειγματοληψία και τεχνικές κωδικοποίησης εικόνων.

•Κωδικοποίηση Huffman και Αριθμητική Κωδικοποίηση.

•Το πρότυπο συμπίεσης εικόνων JPEG.

•Το πρότυπο συμπίεσης βίντεο MPEG.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Αξιολόγηση θεωρητικού μέρους (60%)

 

Γραπτή τελική εξέταση

 

Αξιολόγηση εργαστηριακού μέρους (40%)

 

•Υποβολή Εργαστηριακής Άσκησης: 40% 

•Ατομική εξέταση στο τέλος εξαμήνου: 60%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.«Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & Βίντεο», Ι. Ν. Έλληνας, Αθήνα, 2010

2.«Digital Image Processing using MATLAB»R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins, , Prentice Hall, 2004

3.«Digital Image Processing», R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Prentice Hall, 2002

4.«Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας»,  N. H. Παπαμάρκος, Δημοκρίτειο, Ξάνθη, 2001

A. Κ. Jain, «Fundamentals of Digital Image Processing», Prentice Hall, 1989

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα μπορεί:

1)Να περιγράψει τα διαφορετικά μοντέλα παράλληλου προγραμματισμού και να διακρίνει τις διαφορές τους και τα βασικότερα πλεονεκτήματά τους.

2)Να σχεδιάσει αποδοτικούς παράλληλους αλγόριθμους και εφαρμογές

3)Να αναλύει τις απαιτήσεις προγραμματισμού ενός παράλληλου συστήματος και να αξιολογεί τις αδυναμίες των παράλληλων μοντέλων και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό παράλληλων συστημάτων

4)Να αναλύει την απόδοση . παράλληλων προγραμμάτων και εφαρμογών και να εκτιμά τους τύπους των εφαρμογών για τις οποίες ο παράλληλος προγραμματισμός είναι αποδοτικός και χρήσιμος.

5)Να μετράει την απόδοση των παράλληλων προγραμμάτων και εφαρμογών που υλοποιεί με σύγχρονα μέτρα, τεχνικές και εργαλεία.

6)Nα χρησιμοποιεί την διεθνή βιβλιογραφία για έρευνα και λύσεις σε προβλήματα παράλληλης επεξεργασίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

1)Εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία.

2)Αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας.

3)Αρχές παράλληλου προγραμματισμού. 

4)Παράλληλο Υλικό και Λογισμικό

5)Μέθοδοι, τεχνικές και δίκτυα διασύνδεσης. 

6)Προγραμματιστικά μοντέλα και εργαλεία. 

7)Σχεδιασμός και υλοποίηση παράλληλων προγραμμάτων. Συγχρονισμός. 

8)Μελέτη, ανάλυση και πρόβλεψη επίδοσης. Συγχρονισμός. 

9)Ανάπτυξη εφαρμογών παράλληλης επεξεργασίας με χρήση MPI, 

10)Aνάπτυξη εφαρμογών παράλληλης επεξεργασίας με χρήση OpenMP,

11)Προηγμένος προγραμματισμός με OpenMp

12)Aνάπτυξη εφαρμογών παράλληλης επεξεργασίας με χρήση CUDA

13)Προβλήματα παράλληλης επεξεργασίας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετική εργασία (που προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της Θεωρίας)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Γ. Πάντζιου, Β. Μάμαλης, Α. Τομαράς, 2013, Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό, Έκδοση 1η, Εκδόσεις Νέως Τεχνολογιών Μον. ΕΠΕ

2.Σ. Παπαδάκης, Κ. Διαμαντάρας, 2012, Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Παράλληλης Επεξεργασίας, 1η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ

3.P. S. Pacheco,Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό, 2015, Έκδ. 1η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ

4.A. Grama, V. Kumar, A. Gupta, G. Karypis, 2003, Introduction to Parallel Computing, Addison Wesley

5.M. J. Quinn, Parallel Programming in C with MPI and OpenMP, 2004, 1st Ed., McGraw Hill

6.M. McCool, J. Reinders, A. Robison, 2012, Structured Parallel Programming: Patterns for Efficient Computation, 1st Ed., Morgan Kaufmann

7.D. Serpanos, T. Wolf, 2011, Architecture of Network Systems, Morgan-Kaufmann Publishers

 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές είναι ικανοί, να :

•κατανοούν τις βασικές αρχές, τους αλγορίθμους και τις τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

•κρίνουν και να αποφασίσουν ανάλογα με το πρόβλημα, τον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης.

•κρίνουν και να αποφασίσουν ανάλογα με το πρόβλημα, τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσουν για την επίλυση.

•εφαρμόζουν τους αλγορίθμους της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίλυση γνωστών προβλημάτων.

•σχεδιάζουν και να υλοποιούν λογισμικό με συνδυασμό τεχνικών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών και των αλγορίθμων της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η αναπαράσταση της  γνώσης  και η υλοποίηση ευφυών τεχνικών, για την επίλυση προβλημάτων. Τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα είναι:

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

•Εισαγωγή στη λογική και αιτιολογία 

•Αναζήτηση με ή χωρίς πληροφορία από το χώρο έρευνας 

•Αναπαράσταση Γνώσης

•Παίξιμο Παιχνιδιών  / Αναζήτηση με αντίπαλο

•Έμπειρα Συστήματα

•Προσαρμογή και Μηχανική Μάθηση

•Νευρωνικά Δίκτυα

•Γενετικοί Αλγόριθμοι

•Naive Bayes / K-Means

•Συστήματα Συστάσεων

•AI και ο Παγκόσμιος Ιστός

•Εφαρμογές και Προοπτικές

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (100%)

Προαιρετική εργασία και παρουσίαση η οποία καλύπτει το 40% της τελικής βαθμολογίας. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1."Artificial Intelligence", I . Vlahavas , P . Kefalas , N . Bassiliades , F . Kokkoras , Ι. Sakellariou., ISBN: 978-960-8396-64-7, Publisher: University of Macedonia Press/Greece, 2011

2." Artificial Intelligence: A Modern Approach", S. Russell & P. Norvig, ISBN: 978-0136042594, Publisher: Pearson/USA, 2010

3."Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems", Michael Negnevitsky, ISBN: 978-1408225745, Addison Wesley/USA, 2011

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

"AI Magazine", AAAI Organization, http://www.aaai.org/Magazine/magazine.php

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων επιστημονικών γνώσεων για τη θεμελίωση σε επίπεδο εφαρμογής μεθόδων μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης συστημάτων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές:

•  θα είναι εξοικειωμένοι με τη μελέτη των βασικών στατιστικών θεμάτων (γραμμική παλινδρόμηση - συσχέτιση, ανάλυση διακύμανσης, μη παραμετρικό έλεγχο υποθέσεων) με εφαρμογή σε συστήματα υπολογιστών 

•  θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και μεθόδους, επομένως θα είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

Μεθοδολογία προβλέψεων. Υποδείγματα Arma, Arima, Arimax, Kalman, πλαίσιο Box-Jenkins. Υποδείγματα νευρωνικών δικτύων. Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών υποδειγμάτων πρόβλεψης. Εισαγωγικές έννοιες, πρότυπα, προσομοίωση, έννοια στοχαστικότητας στις προσομοιώσεις, προτυποποίηση και προσομοίωση περιβαλλοντικών συστημάτων. Μοντέλα διασποράς αερίων ρύπων από γραμμικές, επιφανειακές και σημειακές πηγές. Προσέγγιση Lagrange. Α

ναλυτικές και αριθμητικές λύσεις. Μοντέλα κυψελίδων. 

Προσομοιώσεις για επιλεγμένες περιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Εφαρμογές. Μεταφορά και διασπορά μεγάλης απόστασης.

Μαθηματικά πρότυπα βελτιστοποίησης. Μη γραμμική βελτιστοποίηση. Κοίλα σύνολα και συναρτήσεις. Θεωρήματα μαθηματικής βελτιστοποίησης. 

Προβλήματα βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς. 

Μέθοδοι βελτιστοποίησης με περιορισμούς. 

Παραδείγματα εφαρμογών σε περιβαλλοντικά προβλήματα και τα αίτια τους (ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ρύπανση εδάφους, στερεά απόβλητα, ηχορύπανση, ακτινοβολίες).

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Τελική γραπτή εξέταση:  100%.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

•Paliatsos, A.G. (2015). Modelling and System Optimization - Key Topics (Lecture Notes, provided in written form).

•Wilks, D.S. (2011). Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, 3rd Edition, International Geophysics Series, Vol. 100, Academic Press (ISBN: 978-0-12-385022-5).

•Brown, L.C., Mac Berthouex, P. (2002). Statistics for Environmental Engineers, 2nd Edition, CRC Press (ISBN: 1-56670-592-4).

•Alexandropoulos, A., Katopodis, E., Paliatsos, A., Prezerakos, N. (1994). Statistics. Synchroni Ekdotiki (ISBN: 960-7344-33-2).

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη με αλληλεπίδραση με τους φοιτητές πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Εκτιμήσει τις δυνατότητες και τον βασικό τρόπο χρήσης των τεχνολογιών δικτύων Ευρείας ζώνης, καθώς και να διακρίνει τις απαιτήσεις και τρόπο εξυπηρέτησης υπηρεσιών πάνω από αυτά.

•Γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται η μεταγωγή πακέτων πάνω από Δίκτυα Ευρείας Ζώνης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δρομολόγηση πληροφορίας με χρήση τεχνολογιών χρήσης ετικέτας.

•Αξιολογεί τις δυνατότητες των εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο πρωτοκόλλων και τεχνολογιών δικτύου πρόσβασης/κορμού, για την εξυπηρέτηση των αναγκών επικοινωνίας δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες.

•Αναλύσει και υπολογίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών πρωτοκόλλων με στόχο την αξιολόγηση/πρόταση/επιλογή λύσεων ανάπτυξης υποδομών επικοινωνίας, ή την εργασία σε σχετικό αντικείμενο.

•Εργαστεί μόνος/η του/της ή να συνεργαστεί με συμφοιτητές ή με μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού/αποφάσεων/επιλογών τεχνολογιών υλοποίησης Ευρυζωνικών Δικτύων.

 

Λέξεις κλειδιά: Δικτύωση Υπολογιστών, Δίκτυα πακέτων, Πρωτόκολλα, Ευρυζωνικές τεχνολογίες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός:

Το μάθημα των Τεχνολογιών Ευρυζωνικών Δικτύων στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον τρόπο λειτουργίας των δικτύων ευρείας ζώνης. Το μάθημα παρουσιάζει θεωρητικά και πρακτικά θέματα τεχνολογιών διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων πάνω από δίκτυα ευρείας ζώνης, τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση υψηλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων, τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας με χρήση πακέτων, καθώς και θέματα υπηρεσιών με υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά στο ρυθμό μετάδοσης και την εξασφάλιση ποιότητας, όπως η μετάδοση ροών πολυμέσων.

Περιεχόμενο

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές  ευρυζωνικών δικτύων, αρχίζοντας από τις βασικές αρχές δικτύων μεταγωγής πακέτου, πάνω στις οποίες βασίζονται όλα τα μοντέρνα ευρυζωνικά δίκτυα, καλύπτοντας τόσο τεχνολογίες πρόσβασης, όσο και δικτύων κορμού.

Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω:

•Μεταγωγή κυκλώματος, μεταγωγή πακέτου, αναμετάδοση πλαισίου (Frame Relay), οπτική μεταγωγή. Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH/SONET).

•Αρχιτεκτονικές Δικτύων B-ISDN και xDSL

•Δίκτυα βασισμένα στον Ασύγχρονο Τρόπου Μεταφοράς (ΑΤΜ).

•Αρχιτεκτονικές μεταγωγέων πακέτου.

•Eπισκόπηση τεχνολογιών δικτύων για υπηρεσίες πολυμέσων.

•Διαχείριση πόρων, μορφοποίησης κίνησης, προτεραιοτήτων.

•Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη λήξη των διαλέξεων και περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση (100%) στη διδαχθείσα ύλη. 

 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα Ελληνικά, με ανοικτές σημειώσεις και περιλαμβάνουν ένα η περισσότερα από τα παρακάτω:

-  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

-  Σχεδίαση ή/και ανάλυση τρόπου λειτουργίας υποδομών δικτύων ευρείας ζώνης.

-  Επίλυση προβλημάτων σχετικών με θέματα μετάδοσης πληροφορίας, μεταγωγής πακέτων και δρομολόγησης δεδομένων.

-  Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1.Δικτύωση Υπολογιστών, James F. Kurose - Keith W. Ross, 6η Έκδοση, εκδ. Γκιούρδας, 2013.

2.Δίκτυα Υπολογιστών, Tanenbaum, Wetherall, 5η Αμερικανική έκδοση, εκδ. Κλειδάριθμος, 2011

3.Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet , Douglas E. Comer, , 6η Έκδοση, Κλειδάριθμος, 2014

4.Δίκτυα Ευρείας Ζώνης: 3η Έκδοση, Βενιέρης Ιάκωβος,  2012

5.«ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ», Χρ. Βασιλόπουλος, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΔΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ, Κλειδάριθμος, 2010

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

IEEE Communications Magazine  

Elsevier Computer Communications

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι ικανοί, να :

•Συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις κυριότερες θεωρίες μάθησης.

•Προσδιορίζουν  τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων συστημάτων διαχείρισης μάθησης καθώς και πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

•Συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν την σύγχρονη και ασύγχρονη εκμάθηση.

•Εγκαθιστούν  και  κάνουν  χρήση βασικών διαχειριστικών  λειτουργιών ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης.

•Δημιουργούν  εκπαιδευτικά πολυμεσικά αντικείμενα μάθησης.

Κατανοούν και σχεδιάζουν ένα  εκπαιδευτικό σενάριο για ένα εξ' αποστάσεως  μάθημα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση των εκπαιδευτικών θεωριών και η εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πόρων και εργασιών. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα:

1.Εισαγωγή και  το υπόβαθρο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

2.Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης.

3.Θεωρίες μάθησης.

4.Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθήματος.

5.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πολυμέσων Μάθησης. 

6.Εργαλεία Συγγραφής Μαθημάτων.

7.Πρότυπα Μαθησιακής  Τεχνολογίας.

8. Σύγχρονες διαδικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

9.Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Η Περίπτωση του Moodle

10.Σύγχρονη E-Learning: Η περίπτωση του OpenMeetings

11.Συνεργατικά και εικονικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση

12.Θέματα αξιολόγησης

13.Μελλοντικές Τάσεις στην Εκπαίδευση

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Εργασία (80%)

Οι σπουδαστές καλούνται να αναπτύξουν  ένα δικτυακό τόπο για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

Επιπλέον υλοποιούν και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Παρουσία στις διαλέξεις (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1."Educational Scenarios with Computer", T. Mikropoulos, I. Mpellou, ISBN: 9789604613915, Klidarithmos Publishers/Greece, 2010

2. “Advanced Learning Technologies for Learning”, S. Retalis (Editor), ISBN 960033983X, Kastaniotis Publishing, 2005.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

iJET, International Journal of Emerging Technologies in E-Learning, http://www.i-jet.org/ 

8o Εξάμηνο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία