Μαθήματα Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

1o Εξάμηνο

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μικροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών αλλά και της συμπεριφοράς τους στις αγορές.

•Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Να έχει μια σαφή εικόνα των κυριότερων βασικών θεωρητικών εννοιών της οικονομικής επιστήμης.

•Να αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς τα εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης.

•Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επιμέρους μικροοικονομικά ζητήματα.

•Να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μικροοικονομικά φαινόμενα.

•Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας και έρευνάς της .

•Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.

•Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονικής γνώμη.

•Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.

•Να αναπτύσσουν ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύμα στα πλαίσια του επιστημονικού έργου.

•Να διαχειρίζονται ορθολογικά τον χρόνο για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη. Κατανομή των πόρων

•Ζήτηση - συμπεριφορά καταναλωτή

•Προσφορά, Παραγωγή, Κόστος Παραγωγής, Έσοδα Επιχείρησης

•Διαμόρφωση των τιμών στις αγορές

Αμοιβές Συντελεστών Παραγωγής (Έγγειος πρόσοδος, εργατικός μισθός, Τόκος, Κέρδος, Η Πολιτική Οικονομία και οι Κοινωνικές Μεταβολές στους Νέους Χρόνους)_

•Παραρτήματα: Μετανάστευση (Εσωτερική- Εξωτερική) Μεταφορά Πλεονάσματος

Βασικές Δημογραφικές Έννοιες

•Θεωρίες Διανομής και Κατανομής Προσωπικού Εισοδήματος

•Συνοπτική Ιστορία Οικονομικού Βίου

•Οικονομική της Ευημερίας

•Παράρτημα (Διεθνείς Οργανισμοί)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την μικροοικονομική θεωρία και ανάλυση,

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•Παπαηλίας Θ. (1999) Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας Μέρος Α Μικροοικονομική, Αθήνα: Σταμούλης

•Varian H. (2006) Μικροοικονομική, Αθήνα: Κριτική

•Κιόχος Π. Παπανικολάου Γ. και Κιόχος Γ. (2013), ¨Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση¨

•Mankiw G. και Taylor M. (2010), ¨Αρχές Οικονομικής Θεωρίας¨-Τόμος Α’

•Robin Bade, Michael Parkin (2010), ¨Μικροοικονομική, Θεωρία και Πρακτική¨

   

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της Λογιστικής και στον ρόλο της μέσα στην Επιχείρηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

1.Να γνωρίζουν τη σχέση/διαφορά της Λογιστικής με την καταστιχογραφία.

2.Να προσδιορίζουν το νόημα και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις κατηγορίες των λογαριασμών και την έννοια του λογιστικού γεγονότος.

3.Να διακρίνουν πότε χρεώνονται και πότε πιστώνονται οι λογαριασμοί ισολογισμού και οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί.

4.Να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης των δικαιολογητικών με το ημερολόγιο, το καθολικό και το ισοζύγιο.

5.Να κατανοούν πλήρως το συνολικό φάσμα των λογιστικών διαδικασιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η οργάνωση υλικού του μαθήματος σε 13 εβδομάδες περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

•1η Εβδομάδα:  Οικονομικές  και Λογιστικές μονάδες. Ιστορική επισκόπηση και διακρίσεις της Λογιστικής. Εισαγωγικές έννοιες της Λογιστικής.

•2η Εβδομάδα: Βασικές λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως). Λογιστική ισότητα (Χρέωση και Πίστωση).

•3η Εβδομάδα: Καταχωρήσεις λογιστικών γεγονότων (Ημερολόγιο, Καθολικό και Ισοζύγιο). Καταχωρήσεις σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

•4η Εβδομάδα: Καταχωρήσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις.

•5η Εβδομάδα: Καταχωρήσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις. Καταχωρήσεις αμοιβών και εξόδων προσωπικού.

•6η Εβδομάδα: Απογραφή και λογιστικά σφάλματα.

•7η Εβδομάδα: Απογραφή και προσαρμογή λογαριασμών. Λογιστική απεικόνιση των αποσβέσεων.

•8η Εβδομάδα: Μικτοί και Μεταβατικοί Λογαριασμοί.

•9η Εβδομάδα: Προσδιορισμός αποτελέσματος λογιστικής περιόδου.

•10η Εβδομάδα: Ασκήσεις προσδιορισμού αποτελέσματος λογιστικής περιόδου.

•11η Εβδομάδα: Ο λογιστικός κύκλος κάθε χρήσεως. Στάδια λογιστικών διαδικασιών.

•12η Εβδομάδα: Εφαρμογές λογιστικού κύκλου.

•13η Εβδομάδα: Υποθέσεις και αποδεκτές αρχές Λογιστικής. Εφαρμογές.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-Επίλυση Προβλημάτων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Beams F., Brozovsky J., Shoulders C. (2000): "Advanced Accounting", Prentice Hall, USA. 

•Kieso D., J. Weygandt and T. Warfield (2004): "Intermediate Accounting", John Wiley & Sons. 

• Lewis R. and Pendrill D. (2000): "Advanced Financial Accounting", 4th ed., Pittman, London, UK. 

•Stickney C. and R. Weil (2003): " Financial Accounting", South-Western, Thompson Learning. 

•Παπαδέας Π. (2013): "Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση: Βασική θεωρία και χρήση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο", Αθήνα.

•Λεκαράκου Κ. (2014): "Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι", Αθήνα.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας, εξ’ αποστάσεως με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και διαφάνειες από την πλατφόρμα των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Θεωρία - Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές με χρήση της επιστήμης των εφαρμοσμένων μαθηματικών να υπολογίσουν οικονομικών μεγεθών, απαραίτητα για στελέχη λογιστηρίων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να κατανοούν έννοιες όπως απλός τόκος και ανατοκισμός και να υπολογίζουν επιτόκια, τόκους και κεφάλαια. Θα πρέπει να συνδυάζουν τις γνώσεις τους αυτές με τις στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικής ανάλυσης, ώστε να εξετάζουν και να εκτιμούν οικονομικά μεγέθη.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες μαθηματικής ανάλυσης με εφαρμογή σε οικονομικά προβλήματα 

•Απλός τόκος

•Μέσο Επιτόκιο

•Προεξόφληση στον απλό τόκο

•Ισοδύναμα γραμμάτια

•Σύνθετος τόκος ή ανατοκισμός 

•Σειρές πληρωμών ή ράντες 

•Δάνεια

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) στο τέλος του εξαμήνου  επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Επίλυση προβλημάτων

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών

-Ερωτήσεις κρίσεως.

Εργασία επάνω στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων (20% του τελικού βαθμού). 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Κιόχου Π.: "Οικονομικά Μαθηματικά". 

•Παναγιωτόπουλος Α.: "Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών".  

•Parry Lewis J.: "Εισαγωγή εις τα Μαθηματικά της Οικονομικής Ανάλυσης". 

•Φράγκος Α., Χουβαρδάς Β.: "Μαθηματικά για οικονομολόγους".

•Αλεξανδρόπουλος, Παλιατσός, Σάσσαλος: «Μαθηματικά για Οικονομολόγους»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Θεωρία Διαλέξεις και Εργαστήριο 5
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους σπουδαστές στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών και να αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη προγραμμάτων μέσα από σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Ο απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας ενός οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

•Να εξηγεί τη δομή ενός υπολογιστικού συστήματος

•Να εξηγεί τη διαδικασία δημιουργίας και εκτέλεσης ενός προγράμματος από τον Η/Υ

•Να δημιουργεί μικρής κλίμακας προγράμματα για την επίλυση απλών πρακτικών προβλημάτων

•Να διαχειρίζεται λογιστικά φύλλα και να δημιουργεί μικρής κλίμακας εφαρμογές 

•Να χρησιμοποιεί έτοιμα αντικείμενα της γλώσσας προγραμματισμού και ιδιαίτερα τα αντικείμενα γραφικής διασύνδεσης του χρήστη με την εφαρμογή

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

•Λειτουργία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

•Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων

•Αλγόριθμος και Πρόγραμμα

•Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού

•Λογιστικά Φύλλα

•Διαδικασίες & Συναρτήσεις

•Πίνακες & Εφαρμογές

•Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

•Αντικείμενα Γραφικής Διασύνδεσης 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

-Επίλυση απλού προβλήματος 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%) (Συμπερασματική): 

Οι φοιτητές καλούνται να εργαστούν ομαδικά και να υλοποιήσουν προγράμματα μικρής κλίμακας που τους δίνονται στο εργαστήριο. Ο εργαστηριακός καθηγητής βαθμολογεί την ικανότητα των φοιτητών να δώσουν λειτουργικές υλοποιήσεις.

Σκοπός αξιολόγησης: Έλεγχος της ικανότητας δημιουργίας απλών προγραμμάτων για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. 

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός αξιοποίησης των στοιχείων της γλώσσας προγραμματισμού, η λειτουργικότητα του προγράμματος, o βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν (η ποιότητα της λύσης που δόθηκε).

ΙV. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)

Αφορά θέματα που έχουν καλυφθεί στις θεωρητικές διαλέξεις και στα εργαστηριακά μαθήματα. Η δοκιμασία γίνεται on-line μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης και οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να την επαναλάβουν περισσότερες από 1 φορές.  

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

•Beekman, George, Quinn, Michael J., (2008). " Εισαγωγή στην πληροφορική", Εκδόσεις Γκιούρδας Μ., ISBN10: 9605125358Δ. 

•Καρολίδης, Κ. Ξαρχάκος, "Microsoft Office Excel 2010: Θεωρία, συναρτήσεις, προγραμματισμός με VBA, μακροεντολές, εφαρμογές", Εκδόσεις Άβακας,

Ανοικτά Μαθήματα

•http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/ACCO137/

•http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/ACCO136/

•http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/BUSI104/

Διαδικτυακό Υλικό:

•Excel 2010, On-line μαθήματα, http://www.gcflearnfree.org/office2010/excel2010

•Μικρός οδηγός στην ανάπτυξη αλγορίθμων για υπολογιστές, Μάνος Καρβούνης, Τμήμα Πληροφορικής, Παν/μίου Αθηνών: http://cgi.di.uoa.gr/~ip/Odigos.pdf 

•MIT 6.00 Introduction to Computer Science and Programming, Fall 2008, Youtube Videos in: http://www.youtube.com/watch?v=k6U-i4gXkLM

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις ιδιαίτερα αφηρημένες εισαγωγικές νομικές έννοιες, κυρίως του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα (Γενικών Αρχών), αλλά και των λοιπών μερών του ΑΚ (Ενοχικό και Εμπράγματο Δίκαιο) και στην υπαγωγή των βιοτικών σχέσεων στους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Το μάθημα παρέχει γενικές γνώσεις και είναι το υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται οι έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/και νομικών προσώπων. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και χρησιμότητας του δικαίου στη σύγχρονη διοίκηση και οικονομία και η απόκτηση γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

(α) Κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαίου και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

(β) Αποκτούν εξοικείωση με τη νομική ορολογία σε ζητήματα αστικού δικαίου και μαθαίνουν να αναλύουν τη νομολογία μέσω του σχολιασμού σχετικών αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων.

(γ) Διακρίνουν το βασικό σκοπό κάθε νομοθετικής ρύθμισης. 

(δ) Εισάγονται στο νομικό τρόπο σκέψης, στον τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων, ώστε να είναι σε θέση να επιλύουν απλά πρακτικά προβλήματα που άπτονται του αστικού δικαίου, αλλά και ευρύτερα του δικαίου.

(ε) Μαθαίνουν την έννοια των προσώπων (φυσικών και νομικών) και τις νομικές συνέπειες των πράξεων τους στη συναλλακτική ζωή και στην άσκηση τους επαγγέλματός τους.

(στ) Υπολογίζουν το βασικό ρόλο του χρόνου στις νομικές πράξεις.

(ζ) Ενισχύουν την επιστημονική και δημιουργική τους σκέψη και μπορούν να εργαστούν σε ένα διεπιστημονικό και διεθνές περιβάλλον.

(η) Διευρύνουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, προκειμένου να συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

(θ) Κατανοούν τις νομικές απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα κληθούν ως στελέχη της λογιστικής και χρηματοοικονομικής να αναπτύξουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

oΈννοια και λειτουργία του δικαίου - διάκριση από την ηθική και την εθιμοτυπία - πηγές του δικαίου και ιεράρχησή τους - κανόνες δικαίου - διαίρεση του δικαίου - ιστορική εξέλιξη του αστικού δικαίου

oΤα πρόσωπα: Έννοια φυσικών προσώπων - έναρξη και τέλος φυσικών προσώπων - ιδιότητες ή καταστάσεις των φυσικών προσώπων - προστασία της προσωπικότητας, των προϊόντων της διανοίας και των προσωπικών δεδομένων - έννοια, φύση και είδη νομικών προσώπων - σύσταση, λειτουργία και λύση των νομικών προσώπων - δικαιοπραξίες και ευθύνη του νομικού προσώπου

oΔικαίωμα: Έννοια - διακρίσεις - κτήση, αλλοίωση και απώλεια - άσκηση, σύγκρουση και κατάχρηση - ένδικη και αυτοδύναμη προστασία

oΟι δικαιοπραξίες: Έννοια και είδη - προϋποθέσεις για την κατάρτιση δικαιοπραξιών- δικαιοπρακτική ικανότητα - δήλωση βουλήσεως - τύπος - αντίθεση στο νόμο ή τα χρηστά ήθη - κατάρτιση σύμβασης - ανυπόστατες, άκυρες και ακυρώσιμες δικαιοπραξίες - ερμηνεία των δικαιοπραξιών

oΑντιπροσώπευση - άμεση και έμμεση αντιπροσώπευση -πληρεξουσιότητα - έννοια, τύπος, ανάκληση και παύση της πληρεξουσιότητας

oΟ χρόνος στο δίκαιο - προθεσμίες - παραγραφή - αναστολή και διακοπή της παραγραφής - αποσβεστική προθεσμία

oΈννοια της ενοχής - η αρχή της σχετικότητας των ενοχών και οι εξαιρέσεις της - πηγές των ενοχών - είδη ενοχών (ενοχές γένους και είδους, διαζευκτικές ενοχές, χρηματικές ενοχές, ενοχές τόκου) - ειδικότερα η ενοχή για αποζημίωση.

oΦυσιολογία της ενοχής - καλόπιστη εκπλήρωση της οφειλόμενης παροχής - τόπος και χρόνος εκτέλεσης της παροχής - ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής - αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη και πλημμελής εκπλήρωση της ενοχής - υπερημερία δανειστή  - απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών 

oΕνίσχυση της ενοχής - αρραβώνας και ποινική ρήτρα - Μεταβίβαση της ενοχής - εκχώρηση απαίτησης - αναδοχή χρέους - απόσβεση της ενοχής - καταβολή, συμψηφισμός, άφεση χρέους

o«Επώνυμες» ενοχικές συμβάσεις του Αστικού Κώδικα - δωρεά - πώληση - μίσθωση - δάνειο - παρακαταθήκη – χρησιδάνειο.

oΒασικές αρχές του εμπραγμάτου δικαίου - έννοια και περιεχόμενο του εμπράγματου δικαιώματος - διακρίσεις των πραγμάτων - νομή, κατοχή και κυριότητα - πρωτότυπη και παράγωγη κτήση της κυριότητας - δουλείες - πραγματικές δουλείες - προσωπικές δουλείες και ιδίως η επικαρπία

oΕμπράγματη ασφάλεια - έννοια και είδη του ενέχυρου - υποθήκη -δημοσιότητα εμπραγμάτων δικαιωμάτων - μεταγραφή – κτηματολόγιο

Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, και πρακτική εξάσκηση με επίλυση ασκήσεων.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

80% Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρίας

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

2o Εξάμηνο

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της.  

•Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και τα εργαλεία της μακροοικονομικής ανάλυσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. 

•Να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μακροοικονομικά φαινόμενα.

•Να αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς τα εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης.

•Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επιμέρους μικροοικονομικά ζητήματα.

•Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας και έρευνάς της.

•Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη.

•Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημο γνώμη.

•Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.

•Να αναπτύσσουν ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύμα στα πλαίσια του επιστημονικού έργου.

Να διαχειρίζονται ορθολογικά τον χρόνο για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

•Εθνικοί Λογαριασμοί (Εισοδηματικό Κύκλωμα, μακροοικονομικά μεγέθη: Ορισμοί, Οι εξελίξεις   στη μέτρηση του ΑΕΠ, Μεθοδολογία Υπολογισμού Συμμετρικών Πινάκων Εισροών - Εκροών) 

•Κατανάλωση, Αποταμίευση, επένδυση (Θεωρίες για την κατανάλωση, Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επένδυσης)

•Το Τραπεζικό Σύστημα (αγορά χρήματος, Ζήτηση χρήματος Ισορροπία στην αγορά Χρήματος – Καμπύλη LM ισορροπία στην αγορά προϊόντων – καμπύλη IS ισορροπίας στις αγορές χρήματος και προϊόντος: το υπόδειγμα IS-LM Επίμετρο: Πιστωτικές Αγορές)

•Ο Δημόσιος Τομέας και η Οικονομική Πολιτική (Έσοδα, Δαπάνες, Δημόσιος δανεισμός, πολλαπλασιαστές, Κράτος πρόνοιας και κοινωνική ασφάλιση)

•Εξωτερικό Εμπόριο – Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

•Οικονομική της Ανάπτυξης (η κλασική άποψη, η Μαρξική, η Σουμπετεριανή, το υπόδειγμα Harrod-Domar, Επίμετρο: Η πρωταρχική άποψη)

•Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

•Οικονομικές Διαταραχές (Οικονομικοί Κύκλοι)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης,

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την μικροοικονομική θεωρία και ανάλυση,

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•Παπαηλίας Θ. (2000), «Παραδόσεις Μακροοικονομικής (Εισαγωγή στη διαμόρφωση   του Εισοδήματος και της Απασχόλησης)»

•Mankiw G. και Taylor M. (2010), «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας-Τόμος Β’»

•Baumol W. και Blinder A. (2012), «Μακροοικονομική. Αρχές και Πολιτική»

•Βαμβούκας Γ. (2010) «Σύγχρονη Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

•Απέργης Ν. (2005), «Σύγχρονη μακροοικονομική»

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη και εξ’ αποστάσεως με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και διαφάνειας από την πλατφόρμα των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες στατιστικής και τις κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους, για παρουσίαση και για εκτίμηση οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να συλλέξει, να ποσοτικοποιήσει και να περιγράψει με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους δεδομένα επιχειρήσεων, να μπορεί να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα και να υπολογίζει πιθανότητες πραγματοποίησης στόχων της επιχείρησης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες.

•Μέθοδοι συλλογής στατιστικών δεδομένων.

•Τρόποι παρουσίασης στατιστικών δεδομένων.

•Εισαγωγή στην περιγραφική στατιστική.

•Πίνακες συχνοτήτων.

•Γραφικές παραστάσεις.

•Μέτρα θέσης, τάσης και μεταβλητότητας.

•Εισαγωγή στη Συνδυαστική ανάλυση.

•Πιθανότητες.

•Τυχαία μεταβλητή.

•Κατανομές πιθανοτήτων.

•Υπολογισμοί πιθανοτήτων.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού) στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

•Επίλυση προβλημάτων

•Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών

Εργασία επάνω στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων (20% του τελικού βαθμού).

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Επαγωγική Στατιστική – Μ. Χαλικιάς

Στατιστική – Ε. Κατωπόδης, Α. Αλεξανδρόπουλος, Ν. Πρεζεράκος, Α. Παλιατσός

Στατιστική – Π.Κιοχος

Στατιστική Μέθοδοι-Εφαρμογές – Σ. Ζαχαροπούλου

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μία επισκόπηση της ύλης του εμπορικού δικαίου με έμφαση στις εμπορικές εταιρίες (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ανώνυμη, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έμφαση στις ανώνυμες εταιρίες), ώστε ο φοιτητής να αποκομίσει γνώσεις χρήσιμες για τις ανάγκες του σε ζητήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

-Κατανοούν τις έννοιες του εμπόρου και τη διαφορά του με τον ιδιώτη

-Αντιλαμβάνονται την έννοια του κέρδους, η οποία επέχει κεντρικό ρόλο στο εμπόριο 

-Διακρίνουν έννοιες της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνία, σήμα, πνευματικά δικαιώματα) και του ανταγωνισμού 

-Σχηματίσουν το υπόβαθρο που χρειάζεται για τη μελλοντική τους εξέλιξη ως λογιστών ή συμβούλων επιχειρήσεων 

-Διακρίνουν τους διάφορους τύπους των εμπορικών εταιριών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών), τη λειτουργία τους στο εμπόριο και τις μεταξύ τους διαφορές, τις συνέπειες της πτώχευσής τους, ώστε να κατέχουν τις γνώσεις σε θέματα εταιρικού δικαίου που μπορούν να συνδυάσουν με τις ανάγκες του σε ζητήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1. Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, αντικείμενο  και  περιεχόμενο, γιατί αναπτύχθηκε σαν ξεχωριστός κλάδος του Ιδιωτικού Δικαίου, η σχέση του με το Αστικό Δίκαιο,  οικονομική και νομική έννοια του εμπορίου. Συστήματα καθορισμού κεντρικής έννοιας του εμπορικού δικαίου, σκοποί του εμπορικού δικαίου, πηγές και επιμέρους κλάδοι του εμπορικού δικαίου (γενικό μέρος, δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δίκαιο εμπορικών εταιρειών, δίκαιο αξιογράφων, πτωχευτικό δίκαιο, δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, ασφαλιστικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, αεροπορικό δίκαιο).

2. Τι είναι εμπορική πράξη, είδη εμπορικών πράξεων. Αντικειμενικά ή πρωτότυπα εμπορικές πράξεις. Παράγωγα ή παρεπόμενες εμπορικές πράξεις. Παραδείγματα. Συνέπειες της εμπορικότητας μίας πράξης. Έννοια και κτήση της εμπορικής ιδιότητας (ουσιαστικό και τυπικό σύστημα), συνέπειες εμπορικής ιδιότητας, έναρξη εμπορικής δραστηριότητας, εμπορική ικανότητα, απώλεια αυτής, ασυμβίβαστα με την εμπορική ιδιότητα. Υποχρέωση τήρησης εμπορικών βιβλίων, είδη εμπορικών βιβλίων, κανόνες τήρησής τους, συνέπειες της παράβασης των νόμιμων διατυπώσεων, αποδεικτική τους δύναμη, υποχρεώσεις εμπορικής και φορολογικής λογιστικής, επαγγελματικές οργανώσεις εμπόρων.

3. Βιομηχανική ιδιοκτησία. Βασικές έννοιες. Διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης (σήμα, εμπορική επωνυμία). Ευρεσιτεχνία. Ανταγωνισμός. Βασικές έννοιες. Αθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμός. Έννοια επιχείρησης, απαγορευμένες συμπράξεις, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

4. Εμπορικές εταιρίες. Έννοια εταιρίας, εμπορικότητα - συνέπειες, είδη εμπορικών εταιριών, διακρίσεις τους, νομική προσωπικότητα, πηγές του δικαίου των εταιριών. Προσωπικές εμπορικές εταιρίες. Ομόρρυθμη εταιρία. Ετερόρρυθμη εταιρία. Αστική Εταιρεία.  Αφανής ή συμμετοχική εταιρεία. Κοινοπραξία.

5. Ομόρρυθμη εταιρία. Περιεχόμενο και τύπος εταιρικής σύμβασης. Σύσταση, ευθύνη εταίρων, εταιρική συμμετοχή, διοίκηση, εκπροσώπηση, διαχειριστές, λύση, εκκαθάριση, μετατροπή. Ετερόρρυθμη εταιρία. Σύσταση, ευθύνη εταίρων, εταιρική συμμετοχή, διαχείριση, εκπροσώπηση, λύση, εκκαθάριση, μετατροπή.

6. Κεφαλαιουχικές εταιρίες. Ανώνυμη εταιρεία. Έννοια, γνωρίσματα, ίδρυση, έγκριση καταστατικού, διατυπώσεις δημοσιότητας, ακυρότητα, μετοχικό κεφάλαιο, διατήρηση μετοχικού κεφαλαίου, μεταβίβαση μετοχών, ειδικές κατηγορίες μετοχών, ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες.

7. Ανώνυμη εταιρεία. Χρηματοδότηση της Α.Ε.. Γενική συνέλευση των μετόχων. Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γ.Σ.. Δικαιώματα μετόχων. Προϋποθέσεις για την έγκυρη λήψη απόφασης. Έννοια απαρτίας και πλειοψηφίας. Ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

8. Ανώνυμη εταιρεία. Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία του Δ.Σ.. Συναλλαγές μεταξύ μελών διοικητικού συμβουλίου και εταιρίας. Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου. Λήψη αποφάσεων. Ευθύνη Δ.Σ.. Ελεγκτές. Δικαιώματα μειοψηφίας.

9. Ανώνυμη εταιρεία. Αύξηση κεφαλαίου. Πραγματική και ονομαστική αύξηση κεφαλαίου. Μείωση κεφαλαίου. Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση, εξαγορά. Λύση και εκκαθάριση.

10. Εισηγμένη Ανώνυμη εταιρία. Υποχρέωση πληροφόρησης και δημοσιότητας. Προστασία επενδυτών. Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών και προστασία των μετόχων. Ειδικές εταιρικές μορφές (ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρίας, ευρωπαϊκή εταιρία, ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία).

11. Εταιρία περιορισμένης Ευθύνης. Έννοια, ίδρυση, εταιρικό κεφαλαίο, εταιρικά μερίδια. Συνέλευση εταίρων, διαχειριστές. Διαχείριση, εκπροσώπηση. Μετατροπή, συγχώνευση. Λύση και εκκαθάριση.

12. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. Έννοια, ίδρυση, εταιρικό κεφαλαίο, εταιρικά μερίδια. Συνέλευση εταίρων, διαχειριστές. Διαχείριση, εκπροσώπηση. Μετατροπή, συγχώνευση. Λύση και εκκαθάριση. Μονοπρόσωπη εταιρία. Όμιλοι επιχειρήσεων και συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

13. Εισαγωγή στην έννοια των αξιογράφων: Συναλλαγματική (οπισθογράφηση, αποδοχή, τριτεγγύηση, πληρωμή συναλλαγματικής), Γραμμάτιο σε διαταγή, Επιταγή. Βασικές έννοιες πτώχευσης του εμπόρου.   

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει παραδείγματα μέσα από την πρακτική και συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

80% Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρίας

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:

•-Ν. Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, Αθήνα.  

-Γ. Σερελέα,  Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Σύγχρονη Εκδοτική,2000

•-Ο.Γ. Σπηλιόπουλος, Δίκαιο εμπορικής δραστηριότητας και των φορέων άσκησής της, Εκδ. Διόνικος, 2007, Αθήνα

•Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

•-E. McKendrick and R. Goode, Goode on Commercial law, 4th ed., 2010, Penguin Books

•-PS Atiyah, JN Adams, H. MacQueen, Atiyah’s Sale of Goods, 12 ed., 2010, Pearson, London.

 

3o Εξάμηνο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξεις 1
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των Εταιρικών επιχειρήσεων. Στοχεύει να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να διαχειρίζονται λογιστικά τις διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας, μετατροπής και συγχώνευσης των εταιρειών, καθώς και τη φορολόγηση και τη διανομή των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Έννοια και χαρακτηριστικά εταιρείας. Μορφές εταιρικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο. 

2.Προσωπικές, Κεφαλαιουχικές και Μικτές επιχειρήσεις. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. 

3.Ομόρρυθμη εταιρεία (βασικά χαρακτηριστικά και διαδικασία σύστασης, εταιρικό κεφάλαιο και εταιρικές εισφορές). Λογιστική απεικόνιση σύστασης Ο.Ε. 

4.Φορολογία και διανομή αποτελέσματος Ο.Ε. , λύση και εκκαθάριση Ο.Ε. 

5.Ετερόρρυθμη εταιρεία (χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες σε σχέση με την Ο.Ε.)

6.Λογιστική απεικόνιση σύσταση, φορολογία και διανομή αποτελεσμάτων της Ε.Ε. 

7.Ανώνυμες Εταιρείες (χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις σύστασης, όργανα διοίκησης, μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, Ιδρυτικοί τίτλοι). 

8.Λογιστική απεικόνιση σύστασης Α.Ε., αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου. 

9.Φορολογία και διάθεση κερδών Α.Ε. 

10.Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις σύστασης, φορολογία.

11.Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις σύστασης, διοίκηση, φορολογία και διανομή αποτελεσμάτων.

12.Λύση και εκκαθάριση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

13.Συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιρικών επιχειρήσεων. 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Επίλυση προβλημάτων

-Θέματα κριτικής σκέψης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Σαρσέντης Β., Παπαναστασάτος Αν. (2008 ) Λογιστική Εταιριών. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε

Αναστασίου (2013).Η Λογιστική των Εταιριών. Εκδόσεις Λιβάνη.

Λιάπης Κωνσταντίνος (2008). Λογιστική Εταιρειών: Θεωρητικά και πρακτικά θέματα. 1η έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Γ.Μπέννου

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 -κατανοούν σε βάθος το θεωρητικό πλαίσιο και τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

-αντιλαμβάνονται σε βάθος τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ανάλυση εργασίας, προγραμματισμός, προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, αμοιβή)

-Προσδιορίζουν το ρόλο της στρατηγικής ανθρώπινων πόρων στη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης

-Περιγράφει και να διακρίνει τις μεθόδους επιλογής προσωπικού, τα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού, τα συστήματα αμοιβών

-Αναπτύσσει κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης ανθρώπινων πόρων ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της επιχείρησης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1.Έννοια και περιεχόμενο Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ). Διοίκηση Προσωπικού και ΔΑΠ. Σχέση ΔΑΠ με λοιπές λειτουργίες της επιχείρησης. 

2.Θεωρητικές προσεγγίσεις της ΔΑΠ. Τάσεις και εξελίξεις. Προγραμματισμός ΔΑΠ. 

3.Ανάλυση θέσης εργασίας. Περιγραφή θέσης εργασίας. Προδιαγραφές θέσης.

4.Προσέλκυση εργαζομένων. Εσωτερική & εξωτερική προσέλκυση. Πηγές προσέλκυσης και αξιολόγησή τους.

5.Επιλογή προσωπικού. Διαδικασίες & βήματα επιλογής. Βιογραφικό σημείωμα. Τεστ αξιολόγησης.  

6.Συνέντευξη επιλογής. Τύποι συνεντεύξεων. Πρακτικές & τεχνικές. 

7.Εκπαίδευση & κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού. Μοντέλα μάθησης. Γενική εκπαίδευση και επιχειρησιακή εκπαίδευση. Εντοπισμός και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών. 

8.Εκπαίδευση στη θέση εργασίας. Εκπαίδευση εκτός εργασίας. Αξιολόγηση εκπαίδευσης. Ανάπτυξη στελεχών. 

9.Αξιολόγηση προσωπικού. Φιλοσοφία της αξιολόγησης και κριτήρια. Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης. 

10.Συστήματα αξιολόγησης, εργαλεία & έντυπα. Προβλήματα κατά την αξιολόγηση. Σφάλματα αξιολόγησης.

11.Συστήματα αμοιβών. Θεωρητικές προσεγγίσεις, στόχοι & περιεχόμενο της αμοιβής. Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση. 

12.Τυπολογία σταθερών και μεταβλητών συστημάτων αμοιβών. Ατομικές και ομαδικές αμοιβές. Προβλήματα συστημάτων αμοιβών.

13.Εργασιακές σχέσεις. Σχέσεις με τα συνδικάτα. Κανονισμός εργασίας. Πειθαρχική διαδικασία. Διαχείριση παραπόνων. Υγιεινή & ασφάλεια στην εργασία.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για φοιτητές Erasmus.

80% Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου

- Θέματα κριτικής σκέψης.

- Ερωτήσεις λήψης απόφασης.

20% Σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων.

Παρουσίαση εργασίας  (ομαδική εργασία) – προαιρετική (λαμβάνει 10% του συνολικού βαθμού)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Παπαλεξανδρή Ν. & Δ. Μπουραντάς (2003) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα, Μπένος 

Ρεκλείτης Π. & Βαξεβανίδου Μ. (2008) Management Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα, Προπομπός

Τερζίδης Κ. & Κ. Τζωρτζάκης (2004) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα, Rosili

Boxall P , J Purcell and P Wright (eds) (2007) Handbook of Human Resource Management ,Oxford , Oxford University Press .

Dressler G. (2012) Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα, Κριτική

 Legge, K (2005) Human Resource Management – Rhetorics and realities, Macmillan, Basingstoke

 Mabey, C, Salaman, G and Storey, J (1998) Human resource management: A strategic introduction, 2nd edition, Oxford, Blackwell

Noe R., Hollenbeck J. and B. Gerhart (2009) Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα, Παπαζήσης

Paauwe, J (2004) HRM and Performance: Achieving long term viability, Oxford, Oxford University Press

Schuler, R S and Jackson, S E (2000) Strategic Human Resource Management,  Oxford, Blackwell

Torrington D, Hall L, and S. Taylor (2008) Human Resource Management, Edinburg, FT Prentice Hall (7th ed)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις , Ασκήσεις πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στην έννοια και τους σκοπούς της Λογιστικής του Κόστους. Μέσα από το περιεχόμενο του μαθήματος επιδιώκεται 

•η κατανόηση των βασικών εννοιών (κόστος, έξοδο, δαπάνη, έκτακτη ζημιά, έσοδο)

•των κέντρων κόστους

•της εσωλογιστικής και εξωλογιστικής Κοστολόγησης

•της Κοστολόγησης σαν εργαλείο Διοίκησης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Έντυπα και σκοπός της κοστολόγησης, προσέγγιση των εννοιών κόστους, εξόδου, δαπάνης, ζημιάς και εσόδου. 

2.Διακρίσεις και συμπεριφορά του Κόστους 

3.Λειτουργική διάρθρωση μεταποιητικών επιχειρήσεων. Επιμερισμός και επανεπιμερισμός των κατ΄ είδος εξόδων και ομαδοποίησή τους ανά λειτουργία. 

4.Κόστος παραγωγής και στοιχεία που συνθέτουν αυτό. Κοστολογική αντιμετώπιση ανάλωσης πρώτων υλών, άμεσης εργασίας και γενικού κόστους παραγωγής. 

5.Έκθεση κόστους παραγωγής παραχθέντων και πωληθέντων προϊόντων. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

6.Εσωλογιστική και Εξωλογιστική κοστολόγηση. 

7.Μέθοδοι παραγωγής και κοστολόγησης. 

8.Κοστολόγηση υπηρεσιών και διαδικασιών. 

9.Κοστολόγηση μαζικής ή συνεχούς παραγωγής. 

10.Κοστολογική αντιμετώπιση υποπροϊόντων, φύρας, ελαττωματικής παραγωγής. 

11.Κοστολόγηση εξατομικευμένης ή κατά παραγγελία παραγωγής. 

12.Προκαθορισμένος συντελεστής καταλογισμού Γ.Κ.Π. στο κόστος παραγωγής των παραγγελιών. 

13.Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (A.B.C) 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης

-επίλυση προβλημάτων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βενιέρης Γ., Κοέν Σ., Κωλέτση Μ. (2005) Λογιστική Κόστους. Αρχές και Εφαρμογές. Εκδόσεις Ιωαννίδου Π. & Σία ΟΕ.

•Δημοπούλου-Δημάκη Ιωάννα (2006). Διοικητική Λογιστική, Interbooks.

•Garrison R., Noreen E. (2005).Διοικητική Λογιστική , Εκδόσεις Κλειδάρισθμος

•Φίλιος Β. (2012). Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση και λογιστική κόστους για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Ειδικότερα θάματα και σύστημα ασκήσεων.- Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκδόσεις Ο.Π.Α. Α.Ε 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΘΕΣΜΟΙ & ΔΙΚΑΙΟ Ε.Ε.

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από τις πρώτες Κοινότητες (ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ) μέχρι την τωρινή της μορφή, με έμφαση στην εσωτερική αγορά και τις βασικές ελευθερίες αυτής (εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων), και στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η οποία εγκαθιδρύει τη ζώνη ενιαίου νομίσματος στο εσωτερικό της, και αποτελεί ένα προηγμένο στάδιο πολυεθνικής ολοκλήρωσης υλοποιώντας μία κοινή νομισματική πολιτική συνδυαζόμενη με στενά συντονισμένες πολιτικές των κρατών μελών. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από πλευράς των φοιτητών της δυναμικής της Ε.Ε., των σχέσεών της με τα κράτη μέλη, των αρμοδιοτήτων της, των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται μέσα σε αυτή, και της επιρροής του δικαίου που δημιουργείται εντός Ε.Ε. πάνω στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών, αλλά και στις πολιτικές που διαμορφώνονται.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να:

-κατανοούν τις γενικές αρχές πάνω στις οποίες διαμορφώθηκε η τελωνειακή ένωση των αρχικών κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι οποίες μετεξελίχθηκαν στη νύν Ε.Ε.,

-γνωρίζουν τη λειτουργία της Ε.Ε., το σκοπό και τις αξίες της, τις πηγές του δικαίου της, τα θεσμικά της όργανα, τη νομοθετική διαδικασία βάσει της οποίας παράγονται οι κανόνες της Ένωσης,

-αντιλαμβάνονται την έννοια της εσωτερικής αγοράς στην Ε.Ε., την κοινή εμπορική πολιτική που έχει χαραχτεί στα πλαίσια της Ένωσης, καθώς και την εγκαθίδρυση της ευρωζώνης στα πλαίσια της ΟΝΕ, 

-αναγνωρίζουν τους λόγους που οδήγησαν στην εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, και θα γνωρίζουν τις βάσεις για τη νομισματική, συναλλαγματική και δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ, καθώς και τους μηχανισμούς στήριξης των οικονομιών των κρατών μελών της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

-διακρίνουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η δικαστική προστασία στην Ε.Ε., τον έλεγχο επί των κρατών μελών, τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και κάποια ειδικότερα ζητήματα ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου που άπτονται του ενδιαφέροντος των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1.Εισαγωγή. Το Δίκαιο της Ε.Ε.. Σχέση με δημόσιο διεθνές δίκαιο. Ορισμοί. Αυτονομία του ενωσιακού δικαίου. Κράτη και ιδιώτες αποκτούν δικαιώματα από το δίκαιο της Ε.Ε. Ιστορική εξέλιξη της Ε.Ε. Οι πρώτες κοινότητες (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) και οι ιδρυτικές συνθήκες. Η δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όπως αυτές τροποποιήθηκαν μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Στάδια της ολοκλήρωσης: Τελωνειακή ένωση, Κοινή αγορά, Οικονομική και Νομισματική ένωση. Προοπτικές της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Σκοπός και αξίες της Ε.Ε.. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ελευθερία. Δημοκρατία. Ισότητα. Ανθρώπινα δικαιώματα. Περιεχόμενο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε.. Προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

3.Πηγές του δικαίου της Ε.Ε..  ΣΕΕ και ΣΛΕΕ. Πρωτογενές δίκαιο. Παράγωγο δίκαιο. Διεθνείς συνθήκες. Κατανομή αρμοδιότητας μεταξύ της Ε.Ε. και των κρατών μελών. Κατηγορίες αρμοδιοτήτων (αποκλειστικές, συντρέχουσες. υποστηρικτικές). Αρχή της επικουρικότητας. Αρχή της αναλογικότητας.

4.Νομικά χαρακτηριστικά της Ένωσης. Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. Οι αρμοδιότητες του ενωσιακού δικαστή.

5.Θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο. Η Επιτροπή. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ελεγκτικό Συνέδριο.   

6.Η πορεία προς την ευρωπαϊκή νομισματική και οικονομική ενοποίηση. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο στάδιο για τη μετάβαση στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Η Συνθήκη του Μάαστριχτ θέτει τη βάση για το τελευταίο στάδιο της (ΟΝΕ) και η δημιουργία ενιαίου νομίσματος οδηγεί τις χώρες-μέλη στη νέα μορφή οικονομικής ολοκλήρωσης. Σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ), και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Κριτήρια οικονομικής σύγκλισης: σταθερότητα τιμών, δημοσιονομική κατάσταση χωρίς υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα, συμμετοχή στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, σύγκλιση επιτοκίων.

7.Ενέργειες μετά τη λήψη της απόφασης για την έναρξη του τρίτου σταδίου. Συμβολή της ΟΝΕ στην αντιμετώπιση των αδυναμιών που αντιμετώπιζαν οι οικονομίες των  χωρών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ΟΝΕ. Μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ και η εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. 

8.Η παραγωγή κανόνων της ΕΕ. Η Νομοθετική διαδικασία μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Κανονισμός, οδηγίες, απόφαση, σύσταση και γνώμη. Ιεραρχία κανόνων του ενωσιακού δικαίου.  

9.Σχέσεις ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Άμεση ισχύς, άμεση εφαρμογή και άμεσο αποτέλεσμα των κανόνων δικαίου της Ε.Ε. Μηχανισμοί δικαστικής προστασίας στην Ε.Ε. Ο έλεγχος της δράσης των κρατών-μελών στα πλαίσια της Ε.Ε.

10.Ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ε.Ε. Κοινή εμπορική πολιτική. Η κοινή εμπορική πολιτική ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης. Οι εμπορικές συμφωνίες. Πολυμερείς συμφωνίες (Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου). Ο Ενιαίος Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ). 

11.Εμπορική άμυνα στην ΕΕ. Κοινή Γεωργική Πολιτική. Πολιτική ενίσχυσης στην ανάπτυξη με τρίτες χώρες. Φορολογική πολιτική στην ΕΕ.

12.Ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις. Συμπράξεις (συμφωνίες επιχειρήσεων, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, εναρμονισμένη πρακτική). Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Κράτος και Ανταγωνισμός. Έννοια κρατικών ενισχύσεων. Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων κυρίως από την Επιτροπή.

13.Ειδικότερα θέματα ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου. Σχετικές οδηγίες «περί δημοσιότητας», «περί κεφαλαίου», «περί συγχωνεύσεων Α.Ε.», «περί ετήσιων ισολογισμών», «περί διασπάσεως Α.Ε.», «περί ενοποιημένων λογαριασμών», «για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών», «περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων», «περί μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης», «περί δικαιωμάτων των μετόχων»

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

80% Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρίας

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία:

•- Α. Δ. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, Αθήνα 

•- Ν. Μούσης, Ευρωπαϊκή ΄Ενωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 2013, Αθήνα 

•- Β.Α. Χριστιανός, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, Αθήνα

•Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:

•- R. Schutze, European Union Law, Cambridge University Press, 2015, Cambridge

 

MARKETING

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και γενικές αρχές του μάρκετινγκ και της σημασίας του στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και ως στόχο έχει να καταστεί αυτό αντιληπτό από τους φοιτητές, καθώς και να εξοικειωθούν με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του μάρκετινγκ. Το μάθημα ασχολείται, επίσης, με τις γενικές αρχές των ιδιαιτεροτήτων του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αντικειμένου το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

•γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ

•κατανοούν το μίγμα μάρκετινγκ

•γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόζουν στρατηγικές μάρκετινγκ

•αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τις απειλές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

•αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των καταναλωτών

•γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

•Εισαγωγή στο μάρκετινγκ

•Στρατηγικός ρόλος του μάρκετινγκ

•Ανάλυση περιβάλλοντος

•Συμπεριφορά καταναλωτών

•Έρευνες μάρκετινγκ

•Μίγμα μάρκετινγκ

•Τμηματοποίηση αγοράς

•Απόφαση στόχευσης αγοράς

•Αποφάσεις τιμολόγησης

•Αποφάσεις διανομής

•Αποφάσεις προώθησης

•Κύκλος ζωής προϊόντος

•Στρατηγικές μάρκετινγκ με βάση το στάδιο ζωής του προϊόντος

•Εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών και στρατηγικών μάρκετινγκ

•Χρήση νέων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ - social media marketing

•Στοιχεία μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70-90%) που περιλαμβάνει:

•Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου

•Θέματα κριτικής σκέψης.

•Ερωτήσεις λήψης απόφασης.

ΙΙ. Συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διδασκαλία (0-10%)

IIΙ. Προαιρετική Εργασία (0-20%), σε θεματολογία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). Εισαγωγή στο Marketing. 9η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο.

Fahy, J. & Jobber, D. (2014). Αρχές Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Σιώμκος, Γ.Ι. (2013). Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.

Boyd, H., Walker, O. & Larese, Z.C. (2002). Το Μάρκετινγκ και Εισαγωγή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ. Τόμος Α. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Boyd, H., Walker, O. & Larese, Z.C. (2002). Το Μάρκετινγκ και Εισαγωγή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ. Τόμος Β. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Kotler, P. (1999). O Kotler για το Μάρκετινγκ. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης Παιδεία.

Τομαράς, Π. (2010). Τραπεζικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Αυτοέκδοση

 

4o Εξάμηνο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές, το περιεχόμενο και τα μέσα που χρησιμοποιεί η Διοικητική Λογιστική σαν εργαλείο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιδιώκεται μέσα από τη στοχευμένη προσέγγιση των μέσων που την υποστηρίζουν:

•Άμεση και πλήρης Κοστολόγηση

•Σχέση βαθμού δραστηριότητας, Κόστους και Αποτελέσματος

•Προϋπολογισμοί

•Πρότυπο Κόστος

•Κοστολόγηση και Τιμολόγηση

•Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Έννοια και σκοπός της Διοικητικής Λογιστικής. Ο ρόλος της Διοικητικής λογιστικής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στον επιχειρηματικό χώρο. 

2.Πλήρης και άμεση κοστολόγηση. Περιθώριο συνεισφοράς. 

3.Ανάλυση σχέσης δραστηριότητας, κόστους και αποτελέσματος. Ανάλυση Νεκρού Σημείου. 

4.Γενικός προϋπολογισμός, (έννοια , χρησιμότητα, είδη και διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού). 

5.Τεχνικές κατάρτισης  στατικού  και ελαστικού προϋπολογισμού.

6.Έλεγχος με τον προϋπολογισμό

7.Πρότυπο κόστος (έννοια και χρηστικότητα).

8.Προϋποθέσεις εφαρμογής συστήματος κοστολόγησης. Είδη προτύπου κόστους. 

9.Πρότυπο κόστος μονάδος προϊόντος και διαδικασία υπολογισμού του (πρότυπο κόστος πρώτων υλών, Άμεσης εργασίας και Γ.Κ.Π.)

10.Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος (υπολογισμός και ανάλυση αυτών).

11.Έλεγχος των αποκλίσεων και χρήση αυτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

12.Κοστολόγηση και Τιμολόγηση. 

13.Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης

-επίλυση προβλημάτων

-Θέματα κριτικής σκέψης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βενιέρης Γ. (2005). Λογιστική Κόστους. Εκδόσεις Π.Ιωαννίδου & Σία Ο.Ε (PUBLISHING)

•Δημητράς Α., Μπάλλας Απ. (2009). Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο. Εκδόσεις Γ.Δαρδανός-Κ.Δαρδανός Ο.Ε (GUTEMBERG)

•Garrison R., Noreen E. (2005).Διοικητική Λογιστική , Εκδόσεις Κλειδάρισθμος

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να κατανοήσουν οι φοιτητές τις διατάξεις εκείνες των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων», που αφορούν τα Λογιστικά Αρχεία – Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

1.Να γνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής των "Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων" και τις κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους.

2.Να περιγράφουν τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία που τηρούνται στα απλογραφικά και διπλογραφικά λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων.

3.Να επιλέγουν την αναγκαία έκδοση παραστατικών πωλήσεων.

4.Να κατανοούν τις έννοιες του ηλεκτρονικού τιμολογίου, τη αυθεντικότητας του τιμολογίου και της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η οργάνωση υλικού του μαθήματος σε 13 εβδομάδες περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

•1η Εβδομάδα: Ελληνικά Λογιστικά και Φορολογικά Πρότυπα (Λογιστικά Αρχεία, Λογιστικό Σχέδιο, Εταιρικό Δίκαιο – Ν.2190/1920, Φορολογικό Δίκαιο – Άμεση και Έμμεση Φορολογία).

•2η Εβδομάδα: Εισαγωγικοί όροι των Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων και Στοιχείων). Έννοια απαλλαγών. Εφαρμογή.

•3η Εβδομάδα: Έννοια και μέγεθος οντοτήτων. Κατηγορίες βιβλίων φορολογικών.

•4η Εβδομάδα: Βιβλία Απλογραφικά (Εσόδων, Εξόδων) με χειρισμό του Φ.Π.Α. ανά τρίμηνο.

•5η Εβδομάδα: Βιβλία Διπλογραφικά (Ημερολόγιο, Καθολικό κ.ά.) με χειρισμό του Φ.Π.Α. ανά μήνα.

•6η Εβδομάδα: Λογιστικό Σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία σε λογιστική και φορολογική βάση.

•7η Εβδομάδα: Βιβλία υποκαταστήματος και χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων.

•8η Εβδομάδα: Δελτία αποστολής. Εφαρμογές.

•9η Εβδομάδα: Τιμολόγια (Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό). 

•10η Εβδομάδα: Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

•11η Εβδομάδα: Φορολογικοί Μηχανισμοί, Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων.

•12η Εβδομάδα: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και αυθεντικότητα τιμολογίου.

•13η Εβδομάδα: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος, Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Accounting International Study Group (1971): "Accounting for corporate income taxes", AISG, USA

•Gardino, J. (1973): "Accounting, Legal and tax aspects of corporate", Prentice Hall, N.J., USA

• McCarthy, C. (1977): "The federal income tax: its sources and applications, Prentice Hall", N.J., USA

• Παπαδέας Π. (2015), "Λογιστικά Αρχεία - Βιβλία και Στοιχεία με ΦΠΑ & ΕΛΠ", Αθήνα.

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μία φυσιολογική συνέπεια της ανάπτυξης των παραγωγικών σχέσεων στη χώρα μας και της συνειδητοποίησης του γεγονότος, ότι ο οποιοσδήποτε ενεργός ρόλος του πολίτη στον παραγωγικό και διοικητικό μηχανισμό προϋποθέτει ορισμένες γνώσεις στις εργασιακές σχέσεις. Οι ανατροπές που παρατηρούνται σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες στον τρόπο οργάνωσης των σχέσεων εργασίας και κεφαλαίου αποτελούν το μείζον κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα και αγγίζουν ζωτικά προβλήματα επιβίωσης και ασφάλειας του συνόλου του κόσμου της εργασίας. Με αυτήν την έννοια, η παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός του μαθήματος είναι επομένως, η παρουσίαση των βασικών θεσμών του Εργατικού Δικαίου, ατομικού και συλλογικού, για να υπάρχει η δυνατότητα μιας συνολικής αξιολόγησης του είδους και της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να: 

(α) Κατανοούν και εφαρμόζουν κατάλληλα τις βασικές έννοιες και δομές του εργατικού δικαίου.

(β) Εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία σε πρακτικά ζητήματα του επαγγελματικού βίου, όπως είναι η σύνταξη από τον λογιστή-φοροτεχνικό μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.

(γ) Αντιλαμβάνονται το νομικό πλαίσιο ρύθμισης των σχέσεων στο επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να αναπτύξουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους.

(δ) Είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν απλά ζητήματα από την οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων και ιδίως αποκτούν τη δυνατότητα για επεξεργασία συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

(ε) Σέβονται την διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. 

(στ) Μαθαίνουν πώς να επιδεικνύουν επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου.

(ζ) Μπορούν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις.

(η) Λαμβάνουν αποφάσεις σε εργασιακά θέματα.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

oΓένεση - ιστορική εξέλιξη - προστατευτική λειτουργία - πηγές του εργατικού δικαίου - ιεράρχηση των πηγών - Διεθνής Οργάνωση Εργασίας - κοινοτικό εργατικό δίκαιο - βασικές αρχές του εργατικού δικαίου, ιδίως η αρχή της ισότητας και η αρχή της εύνοιας

oΗ ατομική σύμβαση εργασίας - το στοιχείο της εξάρτησης - διάκριση από άλλες έννομες σχέσεις, ιδίως τη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και τη σύμβαση έργου - προϋποθέσεις του κύρους της σύμβασης εργασίας - άκυρη σύμβαση εργασίας 

oΜορφές εμφάνισης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας - σχέση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου - σύμβαση δοκιμής - σύμβαση μαθητείας - ετοιμότητα εργασίας - δανεισμός εργασίας - συμβάσεις εργασίας ειδικών κατηγοριών - ανήλικοι - άτομα με ειδικές ανάγκες - διευθύνοντες σύμβουλοι - αλλοδαποί εργαζόμενοι

oΙδιωτική αυτονομία και εργασιακές σχέσεις - περιορισμοί κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας - περιορισμοί ως προς τη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης εργασίας - περιορισμοί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας - ευέλικτες μορφές απασχόλησης - προσωρινή απασχόληση, τηλεργασία, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, μερική απασχόληση

oΥποχρεώσεις του εργαζομένου - υποχρέωση παροχής εργασίας -  τόπος παροχής εργασίας - χρόνος εργασίας - ωράριο - άδειες - ευθύνη εργαζομένου για ζημίες που προκάλεσε στον εργοδότη - υποχρέωση πίστης του εργαζομένου

oΥποχρεώσεις του εργοδότη - έννοια και διακρίσεις του μισθού - περιεχόμενο του μισθού - πότε οφείλεται μισθός χωρίς να παρέχεται εργασία - συμψηφισμός - προστασία του μισθού

oΗ νομική οργάνωση της εκμετάλλευσης-επιχείρησης - έννοια επιχείρησης και εκμετάλλευσης - διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη - υποχρέωση πρόνοιας - μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας - αρχή της ίσης μεταχείρισης - κανονισμός εργασίας - μεταβολή του προσώπου του εργοδότη - ομαδικές απολύσεις

oΑναστολή και λήξη της σχέσης εργασίας - Αναστολή εκ του νόμου και από σύμβαση - λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου - καταγγελία για σπουδαίο λόγο - λύση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - προϋποθέσεις για το κύρος της καταγγελίας - συνέπειες από την άκυρη απόλυση - καταγγελία της σύμβασης εργασίας από το μισθωτό

oΤο αντικείμενο του συλλογικού εργατικού δικαίου - συνδικαλιστικές ελευθερίες - Σύνταγμα και διεθνείς εγγυήσεις - συνδικαλιστικές οργανώσεις - κατηγορίες, λειτουργία και λύση των συνδικαλιστικών οργανώσεων - προστασία της συνδικαλιστικής δράσης 

oΔίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - συλλογική αυτονομία - έννοια της συλλογικής σύμβασης - κανονιστικοί και ενοχικοί όροι - σύναψη - είδη - δέσμευση από συλλογική σύμβαση εργασίας - επίλυση των συλλογικών διαφορών .

oΔίκαιο της απεργίας και της ανταπεργίας - έννοια απεργίας - προϋποθέσεις για το νόμιμο της απεργίας - μορφές και είδη - άσκηση του δικαιώματος απεργίας - συνέπειες νόμιμης απεργίας - συνέπειες παράνομης απεργίας - ανταπεργία 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

80% Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρίας

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Καζάκος Α., Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Γ έκδοση,  Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2013.

2.Κουκιάδης Ι., Εργατικό Δίκαιο: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το Δίκαιο της Ευελιξίας της Εργασίας, Ζ έκδοση, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη,  2014.

3.Κουκιάδης Ι., Εργατικό Δίκαιο. Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Σάκκουλας,  Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2013.

4.Λεβέντης Γ.- Παπαδημητρίου Κ., Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, 2011.

5.Ληξουριώτης Ι., Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 4η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013.

6.Μοίρα Π. –Μυλωνόπουλος Δ., Εργασιακές Σχέσεις. Θεσμοί – Πολιτικές – Εφαρμογές,  Νομική Βιβλιοθήκη, 2014

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης επικεντρώνοντας κυρίως σε θέματα όπως: προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου, καθορισμός κόστους κεφαλαίου, κεφαλαιακή διάρθρωση, πολιτική μερίσματος. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

1) αναφέρει τον αντικειμενικό σκοπό μιας επιχείρησης και τις τρεις βασικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

2/. καθορίζει το αρχικό κόστος μιας επένδυσης και τις πρόσθετες ετήσιες ταμειακές ροές

3/. υπολογίζει, ερμηνεύει και αξιολογεί τις βασικές μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων

4/. υπολογίζει και ερμηνεύει τον κίνδυνο ενός επενδυτικού προγράμματος

5/. υπολογίζει το κόστος των διαφόρων πηγών κεφαλαίου και το μέσο σταθμικό κόστος

6/. αναλύει την έννοια της κεφαλαιακής διάρθρωσης και περιγράφει τους παράγοντες που την καθορίζουν

7/. παρουσιάζει τις βασικές πολιτικές μερίσματος και να εξηγεί το πληροφοριακό περιεχόμενο της ανακοίνωσης ενός μερίσματος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Στατιστικά εργαλεία απαραίτητα στη χρηματοοικονομική διοίκηση

2. Διαχρονική αξία του χρήματος 

3. Βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής διοίκησης και περιβάλλον της χρηματοοικονομικής λειτουργίας

4. Επενδυτική (Αναπτυξιακή) πολιτική Κινήτρων

5. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών

6. Ανάλυση ταμειακών ροών (αρχικό κόστος, προσθετές ταμειακές ροές)

7. Καθορισμός του κόστους κεφαλαίου 

8. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων 

9. Μέθοδοι ενσωμάτωσης κινδύνου στον προϋπολογισμό επενδύσεων κεφαλαίου

10.  Ανάλυση νεκρού σημείου και λειτουργικής μόχλευσης

11. Χρηματοοικονομική μόχλευση

12. Κεφαλαιακή διάρθρωση

13. Πολιτική μερισμάτων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

-Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την καταχώριση λογιστικών γεγονότων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική, Εκδ. Rossili

2.Κιόχος, Π., Πανάγου, Β., (2015), Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Η/Υ (Ε)

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στο χώρο του εργαστηρίου 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4
Πιστωτικές Μονάδες:  2
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε τεχνικές, μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται για τη χρηματοοικονομική λογιστική πληροφόρηση και την εμπορική  διαχείριση των επιχειρήσεων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια να είναι σε θέση:

•Να κατανοούν τις λογιστικές πληροφορίες

•Να τηρούν τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης

• Να καταχωρούν λογιστικά γεγονότα στα αρχεία της επιχείρησης 

•Να παραμετροποιούν τα λογιστικά γεγονότα

•Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης προγραμμάτων εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης

•Να οργανώνουν τη λογιστική εργασία σε ψηφιακό και μη ψηφιακό περιβάλλον

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σχέση Εμπορικής Διαχείρισης και Γενικής Λογιστικής

•Λογιστικά Συστήματα

•Εξειδικευμένες εφαρμογές στην κλασική λογιστική διαδικασία και πρακτική

•Επίδειξη, ορισμός Διαχειριστικών Περιόδων.

•Παραμετροποίηση προγράμματος Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης, αναλυτική κωδικοποίηση Ειδών Αποθήκης, Πελατών και Προμηθευτών.

•Απογραφή (κατά ποσότητα και αξία)

•Τήρηση  λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης, τις ανάγκες της επιχείρησης και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Φορολογική, Εμπορική, Εργατική, Ασφαλιστική Νομοθεσία)

•Ανάλυση έννοιας και χρήσης δικαιολογητικών στοιχείων

•Δημιουργία παραστατικών

•Καταχωρήσεις λογιστικών γεγονότων (αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές, αξιόγραφα )

•Επιστροφές , εκπτώσεις, ακυρώσεις αγορών- πωλήσεων

•.Εξειδικευμένες εφαρμογές με χρήση Η/Υ για μισθοδοσία

•Ηλεκτρονική υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών και επιχειρηματικής αμοιβής

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (0-40%)

Εργαστηριακή εργασία (40-100%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Στεφάνου Κ. (2013). Λογιστική & Εμπορική διαχείριση με χρήση Η/Υ. εκδόσεις Κ.Στεφάνου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

-Αποκτήσουν σε βάθος γνώση των αρχών της προφορικής και της γραπτής επικοινωνία και γνώση των αρχών της εταιρικής επικοινωνίας.

-Κατανοήσουν  τη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων και της μαζικής επικοινωνίας και  το ρόλο της επικοινωνίας στην αντιμετώπιση κρίσεων

-Περιγράφουν και να διακρίνουν τις ιδιομορφίες των διαφόρων επικοινωνιακών μέσων.

-Συνθέσουν αποτελεσματικά επιχειρησιακά μηνύματα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο  επικοινωνιακό μέσο 

-Αναπτύξουν αποτελεσματική επικοινωνία  με επιχειρηματίες και στελέχη με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο

-Σχεδιάσουν  στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας στο πλαίσιο της επιχείρησης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1. Επικοινωνία: Έννοια, περιεχόμενο, προσεγγίσεις.

2.Ιστορία της επικοινωνίας. Η επικοινωνία σαν κοινωνικό φαινόμενο. 

3.Το διαδραστικό μοντέλο επικοινωνίας. Επικοινωνιακά μέσα. Διαπροσωπική επικοινωνία.

4.Προφορική επικοινωνία. Ρυθμός ομιλίας, παύσεις, ένταση & τόνος φωνής. Η τεχνική της πειθούς.

5.Γραπτή επικοινωνία. Η χρήση των λέξεων. 

6.Η γλώσσα του σώματος. Διαπολιτισμική επικοινωνία.

7. Δεοντολογία της επικοινωνίας, κοινή γνώμη και ΜΜΕ.    

8.Επιχειρησιακή επικοινωνία. Επιλογή και χρήση επικοινωνιακών μέσων. 

9.Διαμόρφωση επιχειρησιακών μηνυμάτων. Δηλώσεις οράματος και αποστολής της επιχείρησης.

10.Δημόσιες σχέσεις.

11.Αμφίδρομη εταιρική επικοινωνία. Επαγγελματικές συσκέψεις.

12.Διαχείριση κρίσεων. Αξιολόγηση κινδύνων. Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής.

13.Μελλοντικές προκλήσεις. Νέες τεχνολογίες και νέες πηγές πληροφόρησης. Μεταβολές στη σύνθεση του κοινού

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

80% γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου

-Θέματα κριτικής σκέψης.

-Ερωτήσεις λήψης απόφασης.

20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Γιαννουλέας Μ. (1998) Συμπεριφορά και διαπροσωπική επικοινωνία. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα

Μπίλλης Λ. (1999) Επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις. Αθήνα, Interbooks

Παπαλεξανδρή Ν. & Δ. Λυμπερόπουλος (2014) Δημόσιες Σχέσεις. Αθήνα, Μπένος

Φαναριώτης Π. (2010) Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Αθήνα, Σταμούλης

Bovee C. & J. Thill (2014) Business communication essentials (6th ed.) Pearson.

Guffey E. & D. Loewy (2011) Business Communication – Process and Product. Mason, Southwestern Cencage Learning (7th ed.)

Himstreet, Baty & Lehman (2002) Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Αθήνα, Έλλην

Locke K. & D. Kinzler (2013) Business and administrative communication. McGraw-Hill Irwin (10th ed.)

O’ Rourke (2011) Business Communication – A case analysis approach. Pearson, Prentice- Hall (5th ed.)

Stuart R., Sarow M & L. Stuart (2008) Αποτελεσματική επικοινωνία στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Αθήνα, Κριτική  

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

•Καταλάβουν το ρόλο του δημόσιου τομέα, 

•Κατανοήσουν τις πολιτικές παρέμβασης στην οικονομία και 

Να αναλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στις κρίσεις ιδιαίτερα μετά τον 20ο αιώνα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα αίτια της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία

•Κοινωνική ευημερία, Δημόσια αγαθά και εξωτερικές οικονομίες

•Πολιτικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων, θεωρίες περί επιλογής δημόσιων αγαθών

•Δημόσιες επιχειρήσεις

•Έσοδα, δαπάνες, δημόσιος δανεισμός, δημόσιο χρέος

•Πολλαπλασιαστές

•Κρατικός προϋπολογισμός

•Θεωρία των φόρων

•Επιδράσεις των φόρων

•Δημόσιες δαπάνες

•Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική

•Η κοινωνική κρίση και η πολιτική αντίδραση

•Η κρίση του κράτους και της κοινωνικής πολιτικής

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 •Παπαηλίας Θ. (2011) Σημειώσεις δημόσιας οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής

•Gayer T. Rosen H., Καπλάνογλου, Ράπανος Β (2009) Δημόσια Οικονομική, Κριτική

•Δαλαμάγκας Β (2003) Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική, Κριτική

•Δράκος Γ (1998) Εισαγωγή στη δημόσια Οικονομική, Σταμούλης

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο Δημόσιος Τομέας σε σχέση με την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος. Στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές το περιεχόμενο, τον σκοπό και τις αδυναμίες του Δημόσιου Λογιστικού, καθώς και την αντιμετώπιση αυτών με την παράλληλη εφαρμογή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων που αναφέρονται στο Δημόσιο Τομέα.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Έννοια και σκοπός Δημοσίου Λογιστικού. Λογιστικές Καταστάσεις Δημοσίου Λογιστικού (προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός)

2.Κρατικός προϋπολογισμός, αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό, κατάρτιση και ψήφιση. Δημόσια έσοδα και έξοδα. 

3.Μητρώο δεσμεύσεων, εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. 

4.Δημόσιοι Υπόλογοι. Κρατικές προμήθειες. 

5.Απολογισμός και ισολογισμός του κράτους. 

6.Έλεγχος της δημόσιας διαχείρισης, Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

7.Λογιστική Τυποποίηση Δημοσίου Τομέα. Ιστορικό υιοθέτησης. Απαιτούμενες  προσαρμογές του Δημοσίου Λογιστικού για την προσαρμογή του στην Λογιστική Τυποποίηση. 

8.Λογιστικές Βάσεις (Ταμειακή, Δεδουλευμένη, Προσαρμοσμένη Ταμειακή Βάση)

9.Διαδικασίες μετάβασης από το Δημόσιο Λογιστικό στο διπλογραφικό  λογιστικό σύστημα. Η απογραφή έναρξης.

10.Περιεχόμενο και λειτουργία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής στον Δημόσιο Τομέα. 

11.Λογαριασμοί Τάξεως Δημοσίου Λογιστικού

12.Διαχείριση υλικών, παρακολούθηση τρεχουσών συναλλαγών ΝΠΔΔ, παγίων επενδυτικών αγαθών. Συλλειτουργία Γενικής Λογιστικής και Δημοσίου Λογιστικού.

13.Προσδιορισμός αποτελεσμάτων και οικονομικών καταστάσεων ΝΠΔΔ

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης

-επίλυση προβλημάτων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Καραγιλάνης Στέλιος (2005), Η οικονομική διαχείριση των ΝΠΔΔ – Εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου, Αθήνα, εκδόσεις Καραναστάση

•Καραγιλάνης Στέλιος (2002), Το οικονομικό διαχειριστικό λογιστικό σύστημα των Δήμων, Αθήνα, εκδόσεις Καραναστάση.

•Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δ.Μ.Υ και Γενικής Κυβέρνησης

 

5o Εξάμηνο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε)

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στο χώρο του εργαστηρίου 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4
Πιστωτικές Μονάδες:  2
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην αναγκαιότητα χρήσης των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, στη διαδικασία επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων, μέσα σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Μέσα από το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύεται η χρήση των ήδη αποκτηθέντων γνώσεων της Λογιστικής επιστήμης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη χρήση Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ERP), για τη βελτίωση του λογιστικού σχεδιασμού και του ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Έννοια και πλεονεκτήματα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στον επιχειρησιακό χώρο. Ολοκληρωμένα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. 

2.Μηχανογραφημένη υποστήριξη απλογραφικών  λογιστικών βιβλίων. Παραμετροποιήσεις για την δημιουργία επιχειρήσεων  και χρήσεων. Συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση λογιστικών πληροφοριών απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων. Δημιουργία, μεταβολή και  διαγραφή στηλών βιβλίων, λογαριασμών και εγγραφών που καλύπτουν όλο το φάσμα των ημερήσιων  εργασιών του λογιστηρίου. 

3.Παραμετροποιήσεις για τη δημιουργία επιχειρήσεων και χρήσεων με διπλογραφικά λογιστικά βιβλία. 

4.Δημιουργία, μεταβολή και διαγραφή λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

5.Μηχανογραφημένη υποστήριξη διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων με τη χρήση λογιστικών πακέτων E.R.P. 

6.Εξειδικευμένες εφαρμογές με χρήση Η/Υ για πάγια περιουσιακά στοιχεία, με ενημέρωση του Μητρώου Παγίων.

7.Έλεγχος ταμείου και τραπεζικών λογαριασμών

8.Έλεγχος κινήσεων. Ισοζύγια. Παρακολούθηση γενικού και αναλυτικών καθολικών.

9.Σύνταξη και εκτύπωση ημερολογίων και καταστάσεων Μ.Υ.Φ. (ΚΕ.Π.Υ.Ο.)

10.Σύνταξη και  εκτύπωση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

11. Εκκαθάριση και Απόδοση Φ.Π.Α. Σύνταξη περιοδικής δήλωσης

12.Κλείσιμο των Βιβλίων

13.Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης με Η/Υ. Παρουσίαση, επεξεργασία και  ανάλυση αριθμοδεικτών

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,

Εργαστηριακή εργασία

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Στεφάνου Κ. (2013). Λογιστική & Εμπορική διαχείριση με χρήση Η/Υ. εκδόσεις Κ.Στεφάνου

•Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α. (2006) Μηχανογραφημένη Λογιστική – Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Γερμανού Φωτεινή.

•Γκίνογλου-Ταχυνάκης-Πρωτόγερος (2004). Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Μηχανογραφημένη Λογιστική. Εκδόσεις Rosili

 

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου εισάγει τον φοιτητή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη δομή, οργάνωση, και λειτουργία του, στις θεωρητικές και πρακτικές  προσεγγίσεις αποτίμησης των αξιογράφων, στα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, στο πιστωτικό κίνδυνο, την λειτουργία του τραπεζικού κλάδου και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Στόχο του μαθήματος αποτελεί επίσης η κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου και χρήματος για την ομαλή λειτουργία μιας οικονομίας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

1/. περιγράφει τις λειτουργίες των σημαντικών χρηματοοικονομικών οργανισμών στα πλαίσια του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος

2/. προσδιορίζει την φύση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισμοί αυτοί. 

3/. υπολογίζει και να αναλύει την απόδοση των διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

4/. εξηγεί τους παράγοντες που την προσδιορίζουν. 

Τέλος, ο φοιτητής θα έχει γνώση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών και θα μπορεί  να χρησιμοποιεί μεθοδολογίες για να προσδιορίζει βασικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτό. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Χρήμα - Εισαγωγή στις βασικές έννοιες

•Νομισματικά μεγέθη

•Προσφορά Χρήματος

•Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

- Άμεση χρηματοδότηση 

-  Έμμεση χρηματοδότηση 

- Μορφές χρηματοπιστωτικών αγορών

•Έννοια των δανειακών κεφαλαίων

•Θεωρία επιτοκίων

•Προσφορά και ζήτηση δανειακών κεφαλαίων

•Μέσα μετασχηματισμού της αποταμίευσης σε δανειακά κεφάλαια

oΠρωτογενή χρηματοοικονομικά προϊόντα στην αγορά χρήματος

oΠαράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα στην τραπεζική αγορά

oΠρωτογενή χρηματοοικονομικά προϊόντα στην κεφαλαιαγορά

oΠαράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα στην κεφαλαιαγορά

•Διαμεσολάβηση στον τραπεζικό τομέα και στις κεφαλαιαγορές

•Αποτελεσματικότητα των αγορών, αλληλεξάρτηση και συνέπειες

• Έλεγχος και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

80% - Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

20% - Σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Θωμαδάκης Σ. και Ξανθάκης Μ. (2011), ¨ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 

• Νούλας Α. (2006), ¨Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

• Σπύρου Σ. (2003), ¨Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

• Θάνος Γ., Κούλης Α. (2011) ¨Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις θεωρίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια και τις διαδικασίες ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Επίσης να γνωρίζουν την πληροφοριακή αξία του ελέγχου, τη φύση της εργασίας των ορκωτών ελεγκτών και τις διάφορες υπηρεσίες (είδη ελέγχου) που παρέχουν. Τέλος, να εξοικειωθούν με το θεσμικό πλαίσιο της ελεγκτικής, τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και την οργάνωση και λειτουργία του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

•Αντιλαμβάνονται την έννοια, τη σημασία και το περιεχόμενο του ελέγχου.

•Αναγνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος.

•Διακρίνουν τα διάφορα είδη του ελέγχου και τα χαρακτηριστικά τους

•Σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Εβδομάδα: Η Φύση και το Αντικείμενο της Ελεγκτικής. 

2η Εβδομάδα: Ιστορική Εξέλιξη και Οργάνωση Ελεγκτικού Επαγγέλματος

3η Εβδομάδα: Η Κοινωνική Ευθύνη και Κώδικες Δεοντολογίας  Ορκωτών Ελεγκτών. 

4η Εβδομάδα: Αναδοχή Πελάτη και Προετοιμασία Ελέγχου. 

5η & 6η Εβδομάδα: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) 

7η Εβδομάδα: Σχεδιασμός ελέγχου & στελέχωση ομάδας

8η  Εβδομάδα: Δειγματοληπτικός Έλεγχος.

9η Εβδομάδα: Ελληνικά και Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

10η Εβδομάδα: Ελεγκτικά Τεκμήρια. 

11η Εβδομάδα: Έλεγχος Κυκλώματος Αγορών και Πωλήσεων 

12η Εβδομάδα: Επιβεβαίωση υπολοίπων τέλους χρήσεως 

13η Εβδομάδα: Εκθέσεις Ελέγχου

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (80%). Θέματα εξετάσεων: Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης και ανάπτυξης.

Ενδιάμεση εξέταση (20%)

ΝΑΙ, ανακοινώνονται μετά την εξέταση.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο γραπτό τους

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Κάντζος Κ.: "Ελεγκτική-Θεωρία και Πρακτική", Εκδ. Σταμούλη.

•Καραμάνης Κ. «Σύγχρονη Ελεγκτική», Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 2008.

•Νεγκάκης, Χ. & Ταχυνάκης, Π. «Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού Ελέγχου», Εκδόσεις Διπλογραφία, Αθήνα 2013

•Παπαστάθης, Π.  «Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος και η πρακτική εφαρμογή του», Αθήνα 2014

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές την ευχέρεια αντιμετώπισης των πολλαπλών δυσκολιών που παρουσιάζουν κατά την ανάλυσή τους οι έμμεσοι φόροι, κυρίως ο ΦΠΑ, από εννοιολογικής και λογιστικής απόψεως.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν ποιες συναλλαγές συνδέονται με ΦΠΑ.

2.Να γνωρίζουν ποιοι υπάγονται σε ΦΠΑ.

3.Να αναφέρουν πού εφαρμόζεται, πού διαφοροποιείται και πώς παρακολουθείται ο ΦΠΑ.

4.Να κατανοούν ποιο είναι το ποσό της συναλλαγής και κατά πόσο φορολογείται με ΦΠΑ.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η οργάνωση υλικού του μαθήματος σε 13 εβδομάδες περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

•1η Εβδομάδα: Έννοια της έμμεσης φορολογίας.  

•2η Εβδομάδα: Φορολογικές εισροές και εκροές σε σχέση με τον ΦΠΑ. Φορολογητέα βάση για την επιβολή του φόρου. Έννοια της παράδοσης των αγαθών και της παροχής των υπηρεσιών. Συντελεστές. Περιοδική δήλωση. Η σημασία του τόπου παράδοσης των αγαθών καθώς και του τόπου παροχής ή του τόπου λήψης των υπηρεσιών.

•3η Εβδομάδα: Πώς λειτουργεί η μέθοδος της πίστωσης του φόρου. Εκροές και εισροές. Διάκριση των εκροών σε φορολογητέες, απαλλασσόμενες, με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

•4η Εβδομάδα: Διάκριση των εισροών σε δαπάνες ή έξοδα με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες εισροές.

•5η Εβδομάδα: ΦΠΑ και λογιστικά βιβλία. Παρακολούθηση των συναλλαγών σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. 

•6η Εβδομάδα: Διαχείριση του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες. Έντυπα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (στατιστικοί και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες).

•7η Εβδομάδα: Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και ΦΠΑ. Λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών που περιλαμβάνουν ΦΠΑ.  

•8η Εβδομάδα: Διακανονισμός του φόρου. Αναλογική έκπτωση του ΦΠΑ (Pro-rata).

•9η Εβδομάδα: Διαχείριση του ΦΠΑ των παγίων και πενταετής διακανονισμός του φόρου. Λογιστική αντιμετώπιση.

•10η Εβδομάδα: Ειδικά καθεστώτα του ΦΠΑ.

•11η Εβδομάδα: Αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.

•12η Εβδομάδα: Επιστροφή του ΦΠΑ. Αναφορά στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

•13η Εβδομάδα: Οι υπόχρεοι και οι υποχρεώσεις τους. Λογιστικός χειρισμός (απλές και τριγωνικές συναλλαγές).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 - Επίλυση Προβλημάτων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Παπαδέας Π.(2015): "Λογιστική Έμμεσων Φόρων σε Εθνικό & Ευρωπαϊκό Επίπεδο", Αθήνα.

•Σγουρινάκης Ν., Μιχελινάκης Β. (2014): "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας", Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

•Φλώρος Α. (2012): "Λογιστική και πρακτική αντιμετώπιση του ΦΠΑ", Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

•Καραγιάννης Ι., Καραγιάννη Α., Καραγιάννης Δ. (2015): "Φ.Π.Α. - Δηλώσεις στην πράξη", Θεσσαλονίκη.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

-Κατανοούν την οργάνωση και τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις δραστηριότητές τους, καθώς και την εποπτεία που ασκείται επ’ αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

-Αντιλαμβάνονται1. τη θέση της Τράπεζας της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και η σχέση της με τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 2. τις εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης, η χορήγηση πίστωσης, η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων, τα μέσα πληρωμής, οι τραπεζικές εγγυήσεις, 3. τις συμβάσεις που γίνονται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διευκόλυνση του εμπορίου όπως οι χρηματοδοτικές συμβάσεις (factoring, forfaiting, leasing), 4. τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα στις επενδυτικές δραστηριότητες. 

-Διακρίνουν το σύνολο των κανόνων εντός του οποίου ιδρύονται, οργανώνονται, λειτουργούν τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες), ασκούν τις τραπεζικές τους δραστηριότητες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εποπτεία στις επιχειρήσεις αυτές και στις δραστηριότητές τους.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1. Εισαγωγή. Εξέλιξη, αντικείμενο και οικονομική σημασία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Έννοια της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έννοια δημόσιου τραπεζικού δικαίου. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρωσυστήματος.

2. Διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος: αδειοδοσία και ανάκληση άδειας, μικρο-προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος και μικρο-προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία τους. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

3. Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος. Η θέση της  στο ευρωπαϊκό και διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όργανα. Σκοπός και αρμοδιότητες. 

4. Ειδικότεροι όροι χορήγησης άδειας λειτουργίας στα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πως ασκεί εποπτεία και πως παρεμβαίνει στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

5. Κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Σκοπός, διοίκηση, πόροι, ύψος κάλυψης.

6. Έννοια ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου. Υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών τους. Τραπεζικός λογαριασμός. Τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασμός.

7. Εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες. Η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης. Είδη τραπεζικών καταθέσεων. Πιστωτικές συμβάσεις. Τραπεζικό δάνειο. Τιτλοποίηση απαιτήσεων. Εξασφάλιση των πιστώσεων.

8. Λοιπές Εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες. Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων (πληρωμές χωρίς χρήμα). Σύμβαση τραπεζικού εμβάσματος. Σύμβαση γύρου. Ελαττωματική διεκπεραίωση εντολών πληρωμής.

9. Λοιπές Εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες. Μέσα πληρωμής. Τραπεζική επιταγή. Ταξιδιωτική επιταγή. Πιστωτικές κάρτες. Κάρτες αυτόματης ανάληψης και κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Τραπεζικές εγγυήσεις. Εγγυητική επιστολή. Αποδοχή συναλλαγματικών. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση. Είσπραξη αξιών.

10. Σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις. Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting).

11. Λοιπές χρηματοδοτικές συμβάσεις. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). Συμμετοχική χρηματοδότηση  (venturecapitalfunds, privateequityfunds).

12. Επενδυτικές υπηρεσίες. Χρηματοπιστωτικά μέσα. Διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

13. Λήψη και διαβίβαση εντολών. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών. Διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

80% Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρίας

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ν. Ρόκας – Χ. Γκόρτσος, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, Αθήνα 

•Σπ. Δ. Ψυχομάνης, Δίκαιο του Τραπεζικού Συστήματος (οι Τράπεζες και η Εποπτεία τους), Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει λογιστικά θέματα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Καλύπτονται εξειδικευμένα θέματα  λογιστικής που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων αυτών. Αναφορά γίνεται σε τουριστικές - ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

•Να κατανοούν ειδικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στον ξενοδοχειακό και ναυτιλιακό κλάδο

•Να χειρίζονται θέματα απόκτησης πλοίου με πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο 

•Να εκτιμούν τις νομικές διαφορές που υπάρχουν στις διάφορες μορφές ναυτιλιακών εταιρειών 

•Να αναλύουν και καταχωρούν δεδομένα από το Λογαριασμό Πλοιάρχου

•Να τηρούν την Main Courante

•Να χειρίζονται ειδικά θέματα ΦΠΑ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

•Να λειτουργούν συγκεκριμένους λογαριασμούς για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Έννοιες (allotment, guarantee commitment, overbooking, underbooking, tour operator κ.α).  Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing), νομοθεσία και λογιστική παρακολούθηση

2.  Δείκτες πληρότητας, κόστους, εσόδων και κερδών, Δημοτικός φόρος, Διαχωρισμός ΦΠΑ σε πακέτο all inclusive ή full boad, μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, prorata

3. Τήρηση Main courante με παραδείγματα εφαρμογής

4. Αγορά, κατασκευή, δανειοδότηση, επιχορήγηση, αποτίμηση, αναπροσαρμογή παγίων

5. Αναλώσιμα υλικά, είδη συσκευασίας επιστρεπτέα και μη, πρώτες και βοηθητικές ύλες, απογραφή, αποτίμηση, καταστροφή

6. Πελάτες και προκαταβολές πελατών, λογαριασμοί διαχειρίσεως, παραγγελίες

7. Εργατικά θέματα (εποχιακή απασχόληση, υπολογισμός μισθοδοσίας, ειδικές συμβάσεις)

8. Έννοια πλοίου, κατηγορίες πλοίων, νομικά χαρακτηριστικά, μονάδες μέτρησης (net tonnage, gross tonnage, deadweight), ναυτιλιακά έγγραφα, νηογνώμονας, ναυλομεσίτης, πράκτορας, ασφαλιστής, ναυλωτής,  P & I clubs, σταλίες, επισταλίες, claims, αβαρίες, ρυμούλκηση, πλοηγός

9. Η σημαία των πλοίων, τα νηολόγια και η σχετική νομοθεσία, Φορολογία πλοίων υπό ελληνική σημαία

10. Ειδικές μορφές ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Ν 959/79, Ν 849/78, Ν 2687/53, ΑΝ 89/67, Ν 27/75, Ν 3182/03) και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους

11. Πρωτότυπος τρόπος απόκτησης πλοίου (λογιστική παρακολούθηση πληρωμών κατά την κατασκευαστική περίοδο), Παράγωγος τρόπος απόκτησης πλοίου (ΜΟΑ, Bill of Sale)

12. Συμβάσεις ναυλώσεως, ειδικοί όροι αυτών και η λογιστική τους αντιμετώπιση (voyage charter, time charter, bare boat charter), Λογαριασμοί Πρακτόρων και συναλλαγματικές διαφορές, Ασφάλιση πλοίου – Clubs, Επιθεωρήσεις πλοίου – Νηογνώμονες 

13. Λογαριασμός Πλοιάρχου (Master’s General Account)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

•-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

•-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

•-Επίλυση προβλημάτων

•-Θέματα κριτικής σκέψης

Ενδιάμεση εξέταση

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Λεκαράκου Κ., (2011),  «Ξενοδοχειακή Λογιστική», έκδοση ιδίας

• Λεκαράκου Κ., Παπασπύρου Α. (2014), «Ναυτιλιακή Λογιστική», έκδοση ιδίων

• Πρωτοψάλτης Ν.,(1999), «Γενική και Αναλυτική Λογιστική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», Εκδόσεις  Σταμούλη ΑΕ

• Ίσαρης Δ., (2014), «Η Λογιστική στον Τουριστικό Τομέα», έκδοση ιδίου

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις αρχές λειτουργίας των λογαριασμών της λογιστικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να μπορούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους από τα προηγούμενα μαθήματα λογιστικού περιεχομένου σε ειδικότερα θέματα όπως θα τα αντιμετωπίσουν στην πράξη. Επίσης να κατανοήσουν τον ενιαίο σχεδιασμό της λογιστικής με σκοπό να εξασφαλίζονται ομοιογενή στοιχεία, πληροφορίες, οικονομικά αποτελέσματα για όλες τις οντότητες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

•Να οργανώνουν την καταχώριση λογιστικών γεγονότων για απόκτηση παγίων με πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο και την πώλησή τους

•Να χειρίζονται θέματα επιχορηγήσεων και δωρεών

•Να καταχωρούν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

•Να χειρίζονται ειδικά θέματα αποθεμάτων όπως καταστροφή, δωρεά, απαξίωση, διαφορές απογραφής

•Να εκτιμούν λογιστικές πληροφορίες

•Να συγκρίνουν και αξιολογούν τη λογιστική πληροφόρηση διαχρονικά

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Επιχορηγούμενα περιουσιακά στοιχεία

2.Πώληση παγίων με διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις

3.Δωρεές παγίων περιουσιακών στοιχείων, Ιδιοπαραγωγή

4.Είδη συσκευασίας, επιστρεπτέα και μη

5.Παραγγελίες εξωτερικού, Πάγιες προκαταβολές

6.Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, εμφάνιση-κεφαλαιοποίηση υπεραξίας, αναπροσαρμογή επιχορηγηθέντων κτιρίων, υπολογισμός και φορολογία υπεραξίας

7.Διαφορές απογραφής, απαξίωση αποθεμάτων και κλειστή αποθήκη

8.Καταστροφή και δωρεές αποθεμάτων

9.Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Αποτίμηση διαθεσίμων, είσπραξη-πληρωμή και αποτίμηση βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων-υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα

10.Υποχρεώσεις από πιστώσεις ή δάνεια σε ξένο νόμισμα για απόκτηση παγίων

11.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα

12.Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

13.Υποκαταστήματα, χρηματοδοτική και λειτουργική μίσθωση

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση (80%) στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

•-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

•-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

•-Επίλυση προβλημάτων

•-Θέματα κριτικής σκέψης

Ενδιάμεση εξέταση (20%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

• Λεκαράκου Κ., (2014),  «Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο»  

• Σγουρινάκης Ν., (2010), «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Εκδόσεις Οικονομική Βιβλιοθήκη

• Αληφαντής Γ., (2010), «Ασκήσεις Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Πάμισος

• Μπατσινίλας Ε.-Πατατούκας Κ.,(2010), «Σύγχρονη Λογιστική», Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

 

6o Εξάμηνο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη χρήση, αξιοποίηση και ανάλυση των δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με σκοπό την αξιολόγηση της επιχείρησης και την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων, σε σχέση με την κατανομή οικονομικών πόρων. Επίσης στην αποτίμηση της αξίας επιχείρησης και την εκτίμηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Αναγνωρίζει τα είδη και τα συστατικά μέρη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

•Ερμηνεύει την παρεχόμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

•Εφαρμόζει τεχνικές χρηματοοικονομικής ανάλυσης

•Υπολογίζει και συνδυάζει αριθμοδείκτες διαφόρων κατηγοριών

•Αξιολογεί την επίδοση και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων

•Αποτιμά την αξία της επιχείρησης

•Συγκρίνει όμορες επιχειρήσεις και κλάδους της οικονομίας

•Εισηγείται σε αποφάσεις κατανομής οικονομικών πόρων

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στις έννοιες της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

2.Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και το κανονιστικό τους πλαίσιο (ΔΛΠ & ΕΛΠ). 

3.Τεχνική Ανάλυση. Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση. Κατάσταση τάσης και κοινών μεγεθών.

4.Προσαρμογή Λογιστικών μεγεθών για σκοπούς Ανάλυσης Χρηματοοικονομικής Κατάστασης.

5.Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας.

6.Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης. 

7.Κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών σύμφωνα με το ΔΛΠ 7.

8.Ερμηνεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών, Ποιότητα Κερδών, Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές.

9.Ανάλυση Νεκρού Σημείου – Λειτουργική Μόχλευση

10.Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων, Απλός και σύνθετος αριθμοδείκτης..

11.Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων, Χρηματοοικονομική Μόχλευση και κόστος δανεισμού.

12.Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και εκτίμηση φερεγγυότητας επιχείρησης.

13.Επενδυτικοί αριθμοδείκτες. Αποτίμηση εταιρειών – Πρακτικά παραδείγματα (case studies) εισηγμένων εταιρειών.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ενδιάμεση & Τελική εξέταση (80%). Θέματα εξετάσεων: Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.

Εργασία με επίλυση προβλημάτων (20%)

ΝΑΙ, ανακοινώνονται μετά την εξέταση.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο γραπτό τους

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Γκίκας, Δ. Χ., Παπαδάκη Α. Ι. και Σιουγλέ, Γ. Σ. (2010). Ανάλυση & αποτίμηση επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

•Κάντζος, Κ. (2002). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα: Εκδόσεις INTERBOOKS.

•Μπατσινίλας, Ε. Γ. και Πατατούκας, Κ. Π. (2012). Σύγχρονη Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. 

•Νιάρχος, Ν. (2004), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, 7η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης.

•Παπαδέας, Π. & Ν. Συκιανάκης, Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα 2014.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου (portfolio management) και της διοίκησης κινδύνου (risk management). Εξετάζει θέματα αποτίμησης χρεογράφων και επιλογής του άριστου χαρτοφυλακίου. Μελετά τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου όπως είναι τα παράγωγα.

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:  

γνωρίζουν τα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα (ομολογίες, μετοχές, κλπ) 

•Αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών και της διεθνούς οικονομίας

•προτείνουν τις κατάλληλες επενδυτικές επιλογές

•διαχειρίζονται χρηματοοικονομικούς κινδύνους 

•εφαρμόζουν τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να υλοποιούν επενδυτικές αποφάσεις

•προτείνουν και να εφαρμόζουν μεθόδους διαμόρφωσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

•αντιμετωπίζουν τους διευρυμένους κινδύνους που συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, των χρηματοοικονομικών αγορών και της επιχειρηματικής δράσης.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Αποτίμηση Αξιόγραφων Σταθερού Εισοδήματος

2.Αποτίμηση Μετοχών

3.Θεωρία Χαρτοφυλακίου

4.Θεωρία Κεφαλαιαγοράς

5.Διαχείριση Επενδύσεων και προφίλ του Επενδυτή

6.Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων: Ποιοτική & Ποσοτική Προσέγγιση

7.Τεχνική Ανάλυση

8.Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών

9.Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μετοχών & Ομολογιών

10.Αμοιβαία Κεφάλαια

11.Παράγωγα Προϊόντα

12.Αξιολόγηση Απόδοσης Χαρτοφυλακίου

13.Αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου (ρίσκου).

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση (80%). Θέματα εξετάσεων: Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.

Εργασία με επίλυση προβλημάτων (20%)

ΝΑΙ, ανακοινώνονται μετά την εξέταση.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο γραπτό τους.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν., Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, εκδόσεις Rosili, Αθήνα.

• Κιόχος Π. – Γ. Παπανικολάου – Α. Κιόχος (2003). Διαχείριση χαρτοφυλακίων και χρηματοοικονομικών κινδύνων . Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα. 

•Παπαδάμου, Σ., (2009). Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Μία Σύγχρονη Προσέγγιση , Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών. Διδασκαλία μέσω Η/Υ, χρήση Διαδικτύου
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα  που θα βοηθήσουν τους σπουδαστές/ριες  να ανταποκριθούν αποτελεσματικά τόσο στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους  όσο και σε ένα ακαδημαικό περιβάλλον. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα είναι ικανοί/ες  να:

•κατανοούν κείμενα της ειδικότητας τους (συγγράμματα, οικονομικές καταστάσεις, διαγράμματα), έχοντας διδαχθεί την ορολογία και το ύφος κειμένων  που συναντάται στην οικονομική των επιχειρήσεων και τη λογιστική

• αναπαράγουν κείμενα από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και αντίστροφα    

•συντάσσουν ακαδημαϊκές εργασίες με σαφή διατύπωση του θέματος προς υποστήριξη και συνοχή λόγου, κάνοντας χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας με παράθεση βιβλιογραφικής αναφοράς , και να κάνουν παρουσίαση των εργασιών  

•επικοινωνούν ευχερώς προφορικά  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

Academic Readings  (ανάλυση κειμένων συνοδευόμενων απο ασκήσεις  ορολογίας και γλώσσας) 

•Economics and the Business Environment

•Types and Legal Forms of Business Organizations

•Accounting Defined

•Employment Opportunities in Accounting

•Accounting Principles

•The Accounting Cycle

•Financial Statements

•Financial Ratios

•Budgeting

•Sources of Capital

•Money and Banking

•Fiscal Policy and Taxation

•Business in the Global Environment

Writing Skills  

•Structuring  and organizing expository texts

•Structuring an argument

•Methods of paragraph development (example, cause and effect, process analysis, comparison and contrast, classification) 

•Describing factual information presented in graphical form  

•Writing abstracts and summaries

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)

Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, ορολογίας και χρήσης γλώσσας 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι:   

-σύντομης απάντησης ή πολλαπλής επιλογής

- συμπλήρωση κειμένου 

-ανάπτυξη θέματος

- μετάφραση

-περίληψη

ΙΙ.Εργασία προαιρετική (20%)

Γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός θέματος σχετικού με την Διοικητική, Οικονομική Επιστήμη και Λογιστική.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Koutsoyanni, E. (2013) Business and Money Matters in English. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

Koutsoyanni, E. (2008) Writing Skills for Academic and Professional Purposes. Course notes.

Koutsoyanni, E. (2013) A Guide to English Grammar and Usage. Course notes. 

Selected material from various sources(textbooks, newspaper articles, journals, brochures, advertisements, etc.)   

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις βασικές έννοιες και τον τρόπο φορολόγησης εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης να διδάξει τη μεθοδολογία υπολογισμού των λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων, καθώς και τον προσδιορισμό των οφειλόμενων φόρων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

•Να διακρίνουν τις πηγές εισοδήματος

•Να ξεχωρίζουν τις εκπιπτόμενες από τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες

•Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

•Να υπολογίζουν τον φόρο που αντιστοιχεί στα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων

•Να συμπληρώνουν τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

1.Εισαγωγή, έννοιες, υποκείμενο του φόρου, φορολογική κατοικία, μόνιμη εγκατάσταση, φορολογητέο εισόδημα, φορολογικό έτος, εξαρτώμενα μέλη, χρόνος κτήσης εισοδήματος
2.Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, Μειώσεις φόρου για δαπάνες, ιατρικά έξοδα και δωρεές
3.Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, Παροχές σε είδος, Προκαταβολή, παρακράτηση, απόδοση φόρου, Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
4.Φορολογικές αποσβέσεις και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων, Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων φορολογικών δηλώσεων
5.Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία, φορολογικοί συντελεστές), Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, μεταβίβαση τίτλων, φορολογικοί συντελεστές)
6.Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
7.Υποκείμενα του φόρου, Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα, Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
8.Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, Φορολογικές αποσβέσεις και προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
9.Ενδοομιλικά μερίσματα, Ενδοομιλικές συναλλαγές
10.Φορολογικοί συντελεστές, Φορολογία ΟΕ, ΕΕ
11.Φορολογία ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμών
12.Παρακρατούμενοι φόροι, Παρακρατηθείς και προκαταβλητέος φόρος εισοδήματος
Φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων φορολογικών δηλώσεων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

•-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

•-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

•-Επίλυση προβλημάτων

•-Θέματα κριτικής σκέψης

Ενδιάμεση γραπτή εργασία

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Σγουρινάκης Ν., Μιχελινάκης Β., (2014),  «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», Εκδόσεις  Οικονομική Βιβλιοθήκη

•Φλώρος Α., (2010), «Φορολογική Λογιστική», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ

•Κοψιαύτης Α., (2015), «Ανάλυση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων»,   Οικονομικές Εκδόσεις ΕΕ

•Καούνης Δ., (2014), «Φορολογία Εισοδήματος», έκδοση ιδίου

•Κορομηλάς Γ., (2014), «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», Εκδόσεις Tax Advisors

•Αθανασάκη Β., Κουκουτσής Γ., (2015), «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», Εκδόσεις  Νομική Βιβλιοθήκη

•Σταματόπουλος Δ., Καραβοκύρης Α., (2014), «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα μελετά τον τρόπο διαμόρφωσης της επιχειρηματικής  ηθικής (και κουλτούρας), καθώς και τον τρόπο μέσω του οποίου σχηματίζεται η κοινωνική υπευθυνότητα από τις επιχειρήσεις. Το μάθημα επικεντρώνεται στο κοινωνικό ρόλο και την ανάληψη κοινωνικών ευθυνών (εταιρική κοινωνική ευθύνη) που αναλαμβάνει μία επιχείρηση προκειμένου ταυτόχρονα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα  να μεριμνήσει για τους μετόχους, εργαζομένους, πελάτες και δανειστές της, αλλά και να σεβαστεί και να ενδιαφερθεί έμπρακτα για το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα. Επίσης, το μάθημα διερευνά τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος που ο φοιτητής του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής θα ακολουθήσει μελλοντικά, όπως του λογιστή, ορκωτού ελεγκτή, χρηματοοικονομικού συμβούλου ή στελέχους επιχειρήσεων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει ναείναι σε θέση να:

-κατανοούντις προϋποθέσεις ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στην επιχειρηματική και δεοντολογία. 

-διακρίνουν τις αρχές και τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων της επιχείρησης, καθώς και με το θεσμικό και δεοντολογικό πλαίσιο και τους κανόνες άσκησης του επαγγέλματος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1. Η ηθική ως κλάδος της φιλοσοφίας. Κοινωνικό σύνολο, ηθικοί κανόνες, δεοντολογικά πρότυπα συμπεριφοράς. Θεωρίες περί ηθικής. Διαφορά ηθικού και θετού δικαίου. Διαφορά δικαίου και ηθικής.

2. Ηθική συμπεριφορά οικονομικών συστημάτων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Ηθικό & δεοντολογικό πλαίσιο επιχειρήσεων.

3. Κώδικες ηθικής και δεοντολογίας επιχειρήσεων. Έννοια. Ηθική και νομική διάσταση. Ρόλος και σημασία.

4. Διοικητική δεοντολογία και επαγγελματική κατάρτιση. Έννοια. Βελτίωση της ποιοτικής στάθμης του προσωπικού.

5.  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Έννοια. Υποχρεώσεις και ευθύνες της επιχείρησης. Σχέσεις επιχειρήσεων και κοινωνικών τους εταίρων (stakeholders).

6. Παγκοσμιοποίηση, επιχειρήσεις,  προστασία περιβάλλοντος & δημόσιου συμφέροντος. Οικονομικά σκάνδαλα & και πρόληψη εταιρικής απάτης (fraudprevention).

7. Έννοια και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης (corporategovernance). Αποξένωση μετόχων από τη διοίκηση της εταιρίας και τρόπος διοίκησης της εταιρίας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχέσεις διοίκησης, στελεχών, εργαζομένων και μετόχων: Συγκρούσεις συμφερόντων και προστασία μετόχων.

8. Γιατί οι θεσμικοί επενδυτές περιμένουν να υπάρχουν κανόνες δεοντολογίας σχετικά με τον τρόπο διοίκησης των μεγάλων εταιριών πέραν από τους λογιστικούς και χρηματιστηριακούς κανόνες. Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Λογοδοσία θεσμικών οργάνων διοίκησης και ελέγχου στη γενική συνέλευση.

9. Εκτελεστικά και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας Ανώνυμης Εταιρίας. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Λοιποί περιορισμοί. Η σημασία του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση και η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες. Μέτρα για την αποτροπή κρίσεων.

10. Οικονομικές αποφάσεις της διοίκησης και διαχειριστικοί έλεγχοι (managementcontrols). Χρηματοοικονομικά συστήματα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας (EconomicValueAddedMethods), Κόστος Κεφαλαίου και δημιουργία αξίας για τους μετόχους  (shareholders’ value).

 11. Επαγγέλματα και επιχειρήσεις. Επαγγελματικές οργανώσεις. Ο ρόλος του επαγγελματία λογιστή.

12. Κώδικες δεοντολογίας άσκησης λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις. Υποχρεώσεις και προνόμια για τα μέλη μιας επαγγελματικής οργάνωσης.

13. Ειδικά θέματα δεοντολογίας στις επιχειρήσεις και στο λογιστικό επάγγελμα. Δικαιώματα και καθήκοντα των εργαζομένων σε μία επιχείρηση

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

80% Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρίας

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Β. Δρυμπέτα και Θ. Λαζαρίδη, Εταιρική Διακυβέρνηση, Σοφία Α.Ε., 2011 

•Α. Ντάνου, Επιχειρηματική Δεοντολογία και Πρακτική, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2015

•Κ. Κάντζου, Λογιστική Δεοντολογία, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2011

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, την επιλογή και την τιμολόγηση των δανειακών και καταθετικών προϊόντων τους, καθώς και την κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και εξετάζεται ο τρόπος μέτρησης και αξιολόγησης της κερδοφορίας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

1/. αναγνωρίζει τις λειτουργίες που επιτελούν τα πιστωτικά ιδρύματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

2/. να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν σχέση με τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, σε δεδομένες εκτιμήσεις μεταβολής των επιτοκίων, έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται τα καθαρά έσοδα ή η καθαρή θέσης του, 

3/. να κατανοήσει τις βασικές συνιστώσες του προβλήματος της παροχής ή μη πιστώσεων και τους όρους κάτω από τους οποίους  αυτές δίνονται, 

4/. να μετράνε την ρευστότητα ενός πιστωτικού ιδρύματος και 

5/. να αναγνωρίζουν τις αιτίες δημιουργίας του κινδύνου ρευστότητας, καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισης του μέσω της διαχείρισης ενεργητικού - παθητικού

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

•Βασικές έννοιες - όροι της τραπεζικής χρηματοοικονομικής, 

•Ανάλυση της αποτελεσματικότητας των τραπεζών,

•Διαχείριση κινδύνων εμπορικών τραπεζών, 

•Διαχείριση ενεργητικού - παθητικού (ανάλυση ανοίγματος, διαχείριση ανοίγματος, υπόδειγμα μέσης διάρκειας αναμονής αξιών - ανοίγματος), 

•Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας (εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ρευστότητας, οι κίνδυνοι διαχείρισης ρευστότητας, υπολογισμός της τραπεζικής ρευστότητας, ανάλυση σχέσης μεταξύ ρευστότητας και κερδοφορίας).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Μελάς, Κ., (2009), Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική, Εξάντας Εκδοτική

2. Ντόκας, Ι., Χριστόπουλος, Α.,  (2013), Θέματα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής θεωρίας, Κριτική

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 •Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με την κατάλληλη μεθοδολογία που είναι αναγκαία για τη μελέτη και τον έλεγχο των οικονομικών φαινομένων, τη διατύπωση ποσοτικών σχέσεων και νόμων και τη διενέργεια προβλέψεων σε σχέση με την εξέλιξή τους.

•Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Να έχει μια σαφή εικόνα των βασικών εννοιών και υποθέσεων του γραμμικού υποδείγματος.

•Να κατανοήσουν τον έλεγχο και τις επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος.

•Να μελετήσουν την παραβίαση των υποθέσεων του υποδείγματος.

•Να εξετάσουν υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις.

•Να εφαρμόσουν συστήματα εξισώσεων.

•Να αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις στην ανάλυση χρονολογικών σειρών.

Να εκτιμήσουν και να προβλέψουν υποδείγματα χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γραμμικό υπόδειγμα: βασικές έννοιες, υποθέσεις, εκτιμήτριες και ιδιότητές τους

•Έλεγχος και επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος

Παραβίαση των υποθέσεων του γραμμικού υποδείγματος. (Πολυσυγγραμμικότητα, αυτοσυσχέτιση κλπ)

•Υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις

•Συστήματα εξισώσεων: Βασικές έννοιες, ταυτοποίηση, μέθοδοι εκτίμησης (περιορισμένης ή πλήρους πληροφόρησης)

•Εισαγωγή στην ανάλυση χρονολογικών σειρών

•Εκτίμηση και πρόβλεψη υποδειγμάτων χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κατάλληλη μεθοδολογία που είναι αναγκαία για ορθή εμπειρική μελέτη και έλεγχο της οικονομικής θεωρίας και γενικότερα τω οικονομικών φαινομένων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

•Johnston J – Dinardo J (2005) Οικονομετρικές Μέθοδοι, εκδόσεις Κλειδάριθμος 

•Wooldridge J (2011) Εισαγωγή στην οικονομετρία, εκδόσεις Παπαζήση

•Τσάβαλης Η (2008) Οικονομετρία, εκδόσεις ΟΠΑ

•Τσιώνας Ε (2010), Εφαρμοσμένη οικονομετρία, εκδόσεις ΟΠΑ

•Θαλασσινός Ε (1992), Οικονομετρία – Ανάλυση απλής παλινδρόμησης, εδόσεις Σταμούλη

Jarret J (1993), Μέθοδοι προβλέψεων για οικονομικές – επιχειρηματικές αποφάσεις, 2002 Guttenberg

Ζαχαροπούλου Χ, Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Τόμος Β, εκδόσεις Σοφία

•Κιντής Α (1994), Στατιστικές και οικονομετρικές μέθοδοι, Guttenberg

•Watsham TJ, Parramore K (1997), Quantitative methods in Finance, Thomson

•Benninga S (1997), Financial Modelling, MIT Press   

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα ασχολείται με θέματα λογιστικής παρακολούθησης ομίλου επιχειρήσεων και κατάρτισης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

•Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

•Να αποτιμούν συμμετοχές και χρεόγραφα

•Να αντιληφθούν τις έννοιες και τις πράξεις σχετικά με Εξαγορές και Συγχωνεύεις καθώς και τη λογιστική τους αντιμετώπιση.

•Να αντιλαμβάνεται το πλαίσιο ενοποίσης σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

•Να διακρίνουν και να καταρτίζουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

•Να αντιλαμβάνονται και να παρακολουθούν λογιστικά τις διαιτερικές πράξεις και συναλλαγές μεταξύ εταιρειών ενός ομίλου.

•Να γνωρίζουν τη φύση και τη λογιστική παρακολούθηση λοιπών ειδών επιχειρηματικών συνεργασιών και συνενώσεων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η Εβδομάδα: Επιχειρηματικές Συνενώσεις

2η Εβδομάδα:  Λογιστική Επενδύσεων και συμμετοχών

3η Εβδομάδα: Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

4η Εβδομάδα: Λογιστικός χειρισμός εξαγορών

 5η Εβδομάδα: Λογιστικός χειρισμός συγχωνεύσεων.

6η Εβδομάδα: Ενοποίηση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων: Ισολογισμός

7η Εβδομάδα:  Δικαιώματα Μειοψηφίας και Διαφορές Ενοποίησης

8η Εβδομάδα: Ενοποίηση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

9η Εβδομάδα: Διεταιρικές Πράξεις  και ενοποίηση

10η Εβδομάδα: Έμμεσες συμμετοχές

11η Εβδομάδα: Αμοιβαίες συμμετοχές

12η Εβδομάδα: Πράξεις Κεφαλαίων μεταξύ εταιριών ομίλου

13η Εβδομάδα: Ενδο-ομιλικές συναλλαγές.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση, με επίλυση προβλημάτων (70%)

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και σύντομης απάντησης.

Ενδιάμεση εξέταση (30%)

ΝΑΙ, ανακοινώνονται μετά την εξέταση.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο γραπτό τους

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Αληφαντής, Γ.  «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις», εκδόσεις  Διπλογραφία.

•Γκίνογλου, Δ. & Ταχυνάκης, Π.  «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις», εκδόσεις  Rosili.

•Κάντζος, Κ. «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις», εκδόσεις  ΦΑΙΔΙΜΟΣ.

•Χέβας, Δ. «Η λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων», εκδόσεις  Μπένου.

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να αξιοποιηθούν οι γνώσεις που έχουν οι φοιτητές στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, μέσα στα πλαίσια της ιδιομορφίας των εργασιών στις τραπεζικές επιχειρήσεις με βάση τις αρχές του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (ΚΛΣΤ). 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

1.Να διακρίνουν τις τραπεζικές εργασίες σε ενεργητικές, μεσολαβητικές και παθητικές.

2.Να καταχωρούν λογιστικά τα ιδιόμορφα τραπεζικά γεγονότα σύμφωνα με το Κλαδικό Σχέδιο Τραπεζών.

3.Να κατανοούν τη λειτουργία των τραπεζικών παραγώγων.

4.Να αναλύουν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των τραπεζών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η οργάνωση υλικού του μαθήματος σε 13 εβδομάδες περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

•1η Εβδομάδα: Εισαγωγικοί τραπεζικοί όροι. Σύγκριση του Kλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Κ.Λ.Σ.) με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.).

•2η Εβδομάδα: Εισαγωγή στην έννοια των χορηγήσεων. Προεξόφληση γραμματίων. Χορηγήσεις σε καθυστέρηση.

•3η Εβδομάδα: Χορηγήσεις με ενέχυρο φορτωτικά έγγραφα.

•4η Εβδομάδα: Χορηγήσεις με ενέχυρο χρεόγραφα ή αποθέματα εμπορευμάτων.

•5η Εβδομάδα: Χορηγήσεις με ενέχυρο συναλλαγματικές. Έννοια του Factoring.

•6η Εβδομάδα: Leasing:  Χρηματοοικονομική λειτουργία και λογιστική απεικόνιση.

•7η Εβδομάδα: Καταθέσεις όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας.

•8η Εβδομάδα: Άλλες κατηγορίες καταθέσεων, Ομόλογα, Έντοκα γραμμάτια.

•9η Εβδομάδα: Συνάλλαγμα: Χορηγήσεις, καταθέσεις και συναλλαγματικές διαφορές.

•10η Εβδομάδα: Προσδιορισμός αποτελέσματος και φορολόγηση κερδών στις Τράπεζες.

•11η Εβδομάδα: Οικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες Τραπεζών.

•12η Εβδομάδα: Λογαριασμοί Τάξεως (Futures & Options σε FTSE/ΧΑΑ- 20-40-Hedging).

•13η Εβδομάδα: Χρηματοοικονομικά Μέσα (ΔΛΠ-IΑS 21, 32,39,ΔΠΧΠ – IFRS7).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

- Επίλυση Προβλημάτων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Baye M. and Jansen D. (1995): "Money, Banking and Financial Markets", Houghton Mifflin Co. 

•Brown C., Mallet D., Taylor M. (1993): "Banks", London. 

•Cance D. (1995): "Introduction to Options and Futures", Dryden Press, Florida. 

•Ernst & Young (1993): "International Bank accounting", Vol. 1,2,3rd ed. 

•Hempel G. and Simonson D. (1999): "Bank Management", John Wiley % Sons, Inc. New York. 

•Παπαδέας Π. (2011): «Τραπεζικές Εργασίες & Παράγωγα μέσω ΚΛΣ, 4η Έκδοση, Αθήνα.

 

7o Εξάμηνο

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στη διεθνή λογιστική τυποποίηση. Να κατανοήσουν τα Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα (I.A.S. & I.F.R.S.) και την εφαρμογή τους στις οντότητες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα 

•Μπορεί να προετοιμάζει, καταρτίζει και παρουσιάζει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, ενδιάμεσες και ετήσιες,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Δ.Λ.Π & Δ.Π.Χ.Α 

•Αναγνωρίζει και αποτιμά –επιμετρεί τα οικονομικά στοιχεία των οντοτήτων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π & Δ.Π.Χ.Α.

•Προσδιορίζει τα έσοδα , τα έξοδα και το συγκεντρωτικό εισόδημα οντότητας που εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π & Δ.Π.Χ.Α.

• Μπορεί να ελέγχει και να προσδιορίζει την απομείωση της αξίας των στοιχείων της οντότητας

•Μπορεί να παρακολουθεί, να  χειρίζεται λογιστικά , να αξιολογεί και να εκτιμά τα Κυκλοφορούντα και Μη Κυκλοφορούντα στοιχεία.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη διεθνή λογιστική τυποποίηση. I.A.S/I.F.R.S. & US G.A.A.P

•Όργανα κατάρτισης και θέσπισης ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων.

•Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές 

•Ενδιάμεση Πληροφόρηση - Οικονομικές Αναφορές 

•Αναγνώριση, επιμέτρηση και λογιστικός χειρισμός Παγίων. Ενσώματα Πάγια  και Πάγια που κατέχονται με σκοπό την πώληση 

•Επενδύσεις σε Ακίνητα  

•Άϋλα Πάγια στοιχεία. Μισθώσεις 

•Απομείωση της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού

•Αποθέματα. Εύλογη αξία

•Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων. Κόστος δανεισμού

• Προβλέψεις. Έσοδα 

•Παροχές σε εργαζόμενους. Φόροι εισοδήματος

•Συνενώσεις  επιχειρήσεων και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Επίλυση προβλημάτων (80-100%)

•Ατομική Εργασία (0-20%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Grant Thornton (2009) «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S Αναλυτική Παρουσίαση» (Α΄,Β΄&Γ΄τόμος) Γ΄έκδοση Grant Thornton- Αθήνα
  • Βλάχος Χρίστος-Λουκάς Λουκά (2009) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα » Α΄και Β΄τόμος Εκδόσεις Παπαζήση – Αθήνα
  • Γκίκας, Δ., Παπαδάκη, Α. (2012). Χρηματοοικονομική Λογιστική, International Financial Reporting Standards. Εκδόσεις: Μπένου. 
  • Μπατσινίλας Ε, Πατατούκας Κ., (2012) «Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» Τόμος Α΄, Β΄.  Έκδοση 2η ,Εκδόσεις Αθ.Σταμούλη
  • Ντζανάτος Δημήτρης (2008) «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα Ελληνικά» εκδόσεις Καστανιώτη- Αθήνα
  • Ντζανάτος Δημήτρης (2010) «Δημιουργία των σημειώσεων (Νotes) των οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητάς τους» Τόμος Α΄και Β΄ εκδόσεις Καστανιώτη- Αθήνα
  • Πρωτοψάλτης Νικόλαος (2009) «Παραδείγματα εφαρμογής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» (2 τόμοι) εκδόσεις Αθ.Σταμούλης

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις Θεωρίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει κατανοήσει τις διαδιακασίες και τις τεχνικές της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση σε θέματα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα:

1.Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά την ερευνητική γλώσσα και ορολογία.

2.Έχουν κατανοήσει πώς σχεδιάζεται ένα ερευνητικό πρόγραμμα.

3.Είναι σε θέση να συσχετίζουν τα διάφορα ερευνητικά ερωτήματα με την κατάλληλη για αυτά μεθοδολογία.

4.Είναι εξοικειωμένοι με την ποσοτική και την ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα.

5.Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς και τα προτερήματα των δαφόραων μεθόδων συλλογής δεδομένων.

6.Μπορούν να περιγράψουν πώς πραγματοποιείται η ανάλυση δεδομένων.

7.Γνωρίζουν πώς κατασκευάζεται ένα ερωτηματολόγιο.

8.Μπορούν να οργανώσουν επισκόπηση βιβλιογραφίας για κάποιο ερευνητικό ζήτημα.

9.Είναι σε θέση να αναλύσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν με κριτικό πνεύμα δημοσιευμένα ερευνητικά  άρθρα, τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας.

10.Έχουν επίγνωση των κανόνων επιστημονικής δεοντολογίας και της διαδικασίας δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Επιστημονική προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων

•Αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία

•Ηθικές διαστάσεις και προβληματισμοί. Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα

•Η διαδικασία της κοινωνικής έρευνας

•Σχεδιασμός και στάδια διεξαγωγής της έρευνας

•Προβλήματα μέτρησης, δειγματοληψίας, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων

•Διαμόρφωση ερωτηματολογίων

•Τεχνική συνέντευξης

•Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

•Ερμηνεία και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση: (80%) Στα Ελληνικά,

-Ερωτήσεις για ανάπτυξη,

ΙΙ. Γραπτή Εργασία: (20%)  Κατάθεση και προφορική παρουσίαση γραπτής εργασίας σχετικής με θέματα γενικά της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.  Σιώμκος Γ. και Μαύρος Δ. (2008), ‘Ερευνα αγοράς

2. Φράγκος Χ. (2004), Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων

3. Σαχίνη Καρδάση Α. (2004), Μεθοδολογία Έρευνας

4. Δημητριάδη Ε. (2000), Μεθοδολογία επιχειρηματικής έρευνας

5. Babbie E. (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Εκδόσεις Κριτική

6. Σημειώσεις παραδόσεων, ετησίως αναθεωρούμενες.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει την ύλη της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και να εστιάσει το ενδιαφέρον σε κάποια ειδικά χρηματοδοτικά θέματα, όπως η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η βραχυχρόνια χρηματοδότηση, κλπ. Παράλληλα εξετάζονται τα διάφορα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, η σημασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων και η επίπτωσής τους στους μετόχους.

Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

•Προσδιορίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης και να σχεδιάζει το ταμειακό της πρόγραμμα.

•Αξιολογεί και επιλέγει τους βέλτιστους τρόπους διαχείρισης των λογαριασμών του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης

•Αναγνωρίζει και διακρίνει τις εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης

•Συγκρίνει και προτείνει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε σχέση με τις κεφαλαιακές ανάγκες

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Πρόβλεψη Χρηματοδοτικών Αναγκών -Ταμειακός Προϋπολογισμός

2.Αναμενόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

3.Στατική και Δυναμική Χρηματοοικονομική Ισορροπία

4.Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

5.Διοίκηση Διαθεσίμων

6.Διοίκηση Χρεογράφων

7.Διοίκηση Απαιτήσεων

8.Διοίκηση Αποθεμάτων

9.Χρηματοδοτική Μίσθωση

10.Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών

11.Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων

12.Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

13.Επιχειρηματική Αποτυχία και Πρόβλεψη Βιωσιμότητας

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ενδιάμεση & Τελική εξέταση (80%). Θέματα εξετάσεων: Συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων.

Γραπτή Εργασία (20%)

ΝΑΙ, ανακοινώνονται μετά την εξέταση.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο γραπτό τους

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική 

•Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία & Πρακτική, εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2008.

•Δράκος, Α. & Καραθανάσης, Γ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2010.

•Κιόχος, Π. & Β. Πανάγου, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, εκδόσεις Ε. Κιόχου, Αθήνα 2015.

Ξενόγλωσση 

•Brealey, R. & Myers, S., Principles of Corporate Finance, McGraw Hill.

•Van Horne J, Financial Management and Policy, Prentice Hall, 5 th edition

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διεύρυνση και ταυτόχρονα η ενοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών  τους, σχετικά με την επιχείρηση και το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται αφού κατανοήσει  ο φοιτητής /τρια την αναγκαιότητα της επιχειρησιακής στρατηγικής , το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στο πολύπλοκο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, να αποκτήσει γνώσεις  των βασικών εννοιών, μεθόδων και εργαλείων διαμόρφωσης και εφαρμογής στρατηγικής στην επιχείρηση  για να εξασφαλίσει την ανταγωνιστική τοποθέτηση της στην αγορά ( ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) και τη βιωσιμότητα της.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα: 

1/. έχει κατανόηση των παραγόντων του μακρο-  και μίκρο- περιβάλλοντος της λειτουργίας μιας επιχείρησης, 

2/. έχει γνώση των βασικών δυνάμεων που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου, 

3/. διακρίνει βασικά είδη των στρατηγικών και θα μπορεί να αναλύει τα χαρακτηριστικά τους. 

Τέλος, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να παρουσιάσουν μια μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει την ανάλυση της αποστολής μιας επιχείρησης, των συνθηκών του περιβάλλοντος και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών μιας επιχείρησης.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική

•Στρατηγική ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος-Πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων

•Στρατηγική ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος – Συγκριτική Προτυποποίηση.

•Εταιρική Αποστολή – Όραμα –Εταιρικές Δηλώσεις Αποστολής

•Βασικές Θεωρήσεις της Στρατηγικής

•Θεωρία της S.W.O.T. (Δυνατότητες – Αδυναμίες – Ευκαιρίες – Απειλές), Περιπτώσεις Μελετών με S.W.O.T. ανάλυση

•Ανάλυση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών

•Επιλογή κατάλληλης Στρατηγικής

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης, που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,

Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Thompson, S. (2014), Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Εκδ. Utopia

2.Παπαδάκης Β. (2012), ¨Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α΄¨ Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα.

3.Μιχαλόπουλος Μ., Γρηγορούδης Ε. και Ζοπουνίδης Κ. (2007), ¨ Στρατηγική των Επιχειρήσεων ¨, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.

4.Γεωργόπουλος Ν. (2010), ¨Στρατηγικό Μάνατζμεντ¨, Εκδόσεις  ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα.

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίες θα καταστήσουν τους σπουδαστές ικανούς να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα  σε επιχειρησιακό περιβάλλον.  Ειδικότερα, το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής  επικοινωνίας και παρέχει (α) πρακτικές οδηγίες που αφορούν στη μεθοδολογία σύνταξης  αναφορών και επιστολών  και (β) εξάσκηση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου για παρουσιάσεις επιχειρησιακών θεμάτων  και συμμετοχή σε επαγγελματικές συναντήσεις. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/ρίες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

•συντάσσουν επιχειρησιακές επιστολές, υπομνήματα και εκθέσεις, χρησιμοποιώντας το   κατάλληλο λεξιλόγιο, ύφος, και δομή  

•συντάσσουν επιχειρησιακές εκθέσεις με ανάλυση στοιχείων και παρουσίαση αποτελεσμάτων   

•οργανώνουν  μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας  οπτικοακουστικά μέσα 

•συντάσσουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή 

•συμμετέχουν σε επαγγελματικές συναντήσεις και συνεντεύξεις

•αντιλαμβάνονται πώς η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας  διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του  κώδικα εππαγγελματικής δεοντολογίας 

•αναγνωρίζουν πως οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν την επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

Business communication  skills :

•Business letters: Format, Style and Content

•Letters of Inquiry, Quotations and Offers

•Orders, Order acknowledgements 

•Sales promotion letters

•Banking and Credit letters  

•Memoranda, Telephone conversations and E-mails

•Βusiness meetings

•Business reports (dealing with numbers, interpreting graphics)

•Questionnaire compilation

•Business presentations

Career skills

•Job adverts and Job descriptions

•Job interviews

•Letters of application, Cover  letters and CV writing

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80% του βαθμού) που αποτελείται από δύο μέρη:

-Μέρος Α (40%): Ερωτήσεις που σχετίζονται με την γλωσσική δομή και χρήση της Αγγλικής γλώσσας 

-Μέρος Β (40%): Σύνταξη επιχειρησιακής επιστολής ή/και περιγραφή γραφικών παραστάσεων 

ΙΙ. Γραπτή εργασία και παρουσίαση ενός επιχειρησιακού θέματος   (20% του βαθμού)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Diamantis, G. (2013) English for Business Communication. Αθήνα:Φαίδιμος.  

Chiotis-Lesowitch, I. & Diamantis, G.(2005) Speech Communication Skills in the Global Workforce. Αθήνα: P.I. Publishing.

Comford, J., Revell, R. & Scott, Ch. (2007) Business Reports in English. U.K. Cambridge University Press.

Koutsoyanni, E. (2015) Selected Elements of Written and Oral Communication. Διδακτικές Σημειώσεις.

[Online] Available at: http://moodle.teipir.gr/course/info.php?id=140

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

-Κατανοούν τη σημασία της επιχειρηματικότητας σαν μοχλό ανάπτυξης

-Αντιλαμβάνονται σε βάθος τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας

-Κατανοούν σε βάθος  την έννοια και τις βασικές αρχές της καινοτομίας 

-Περιγράφουν και να διακρίνουν την τυπολογία της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

τις πηγές χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων, τους τρόπους δικτύωσης των επιχειρήσεων  

- Αναπτύσσουν επιχειρησιακά σχέδια, και ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

-Εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν με τη δημιουργία μικρής εικονικής επιχείρησης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές έννοιες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1.Επιχειρηματικότητα: Περιεχόμενο, ορισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις.

2.Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, παρακίνηση & δημογραφικό προφίλ  επιχειρηματία. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιχειρηματία και διοικητικού στελέχους. Ενδο-επιχειρηματικότητα (Intrapreneurship).

3.Επιχειρηματική Πρόθεση (Entrepreneurial Intention). Επίδοξοι Επιχειρηματίες. Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (GEM). Επιχειρηματικότητα Αρχικών Σταδίων και Καθιερωμένη Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας και Ανάγκης. Οικονομική κρίση και επιχειρηματική δραστηριότητα.

4.Υλοποίηση επιχειρηματικής ιδέας. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan).

5.Στρατηγική νεοφυών επιχειρήσεων. Ανάλυση αγοράς & ανταγωνισμού.  

6.Χρηματοοικονομικό & Λογιστικό πρόγραμμα νεοφυών επιχειρήσεων. Πρόγραμμα Μάρκετινγκ νεοφυών επιχειρήσεων.   

7.Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

8.Οικογενειακές επιχειρήσεις.

9.Εναλλακτικές μορφές μικρής επιχειρηματικότητας. Αυτοαπασχόληση. Τηλεργασία. Εργασία από το σπίτι.

10.Νεανική επιχειρηματικότητα. Γυναικεία επιχειρηματικότητα.  

11.Επιχειρηματικότητα & καινοτομία. Οικονομική εκμετάλλευση εφευρέσεων. Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών. Κέντρα Αριστείας (Excellence Centers). Τεχνοβλαστοί (Spin-offs).

12.Χρηματοδότηση και υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Θεσμικό πλαίσιο. Επενδυτικά κίνητρα & αναπτυξιακά προγράμματα. Εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών

13.Δικτύωση νεοφυών επιχειρήσεων. Το υπόδειγμα της Silicon Valley. Το υπόδειγμα της Τρίτης Ιταλίας. Τεχνοπόλεις, τεχνολογικά πάρκα, συστάδες, δίκτυα, θερμοκοιτίδες

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική 

•80% Γραπτή εξέταση (που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου

- Θέματα κριτικής σκέψης.

- Ερωτήσεις λήψης απόφασης.

•20% σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων

•Παρουσίαση εργασίας  (ομαδική εργασία) – προαιρετική (λαμβάνει 10% του συνολικού βαθμού)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Κυριαζόπουλος Π. & Λ. Βρυζίδης (2008) Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα. Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική

Σαλαβού Ε. (2013) Καινοτομία και αλλαγή στο επιχειρείν. Αθήνα, Rosili

Σαλαβού Ε. (2006) Δρόμοι εξέλιξης στο επιχειρείν. Αθήνα, Καστανιώτης

Σαρρή Κ. & Α. Τριχοπούλου (2008) Γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αθήνα, Rosili

Deakins D. & Freel M. (2014) Επιχειρηματικότητα και μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Rosili

Green F & D Storey (2011) Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αθήνα, Κριτική

Fayolle A (2007) Entrepreneurship and new value creation. Cambridge, Cambridge University Press

Hougaard S. (2005) The business idea. Berlin, Springer 

Lowe R & S Mariott (2006) Enterprise: Entrepreneurship & Innovation. Burlington, Butterworth-Heinemann

Stutely R. (2003) Το ιδανικό επιχειρηματικό σχέδιο. Αθήνα, Παπασωτηρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και την κρίση στην Ελλάδα. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Να έχει μια σαφή εικόνα της εξέλιξης των εθνικών λογαριασμών από το 1994 έως και σήμερα.

•Να αποκτήσουν γνώση περί των δημογραφικών εξελίξεων και την απασχόληση.

•Να μελετούν για τις εξελίξεις και τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

•Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της ελληνικής οικονομίας από το 1950 έως και σήμερα.

•Να αξιολογούν την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών.

•Να έχουν ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά.

•Να αξιολογούν και να κατανοήσουν τις δημογραφικές εξελίξεις με την πληθυσμιακή εξέλιξη.

•Να διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στον αγροτικό, το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα.

Να συνθέτουν την οικονομική με την πολιτική πραγματικότητα της χώρας

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι εθνικοί λογαριασμοί (1994-2000)

•Δημογραφικές εξελίξεις – απασχόληση

•Αγροτικός τομέας: εξελίξεις – προβλήματα

•Βιομηχανία: εξελίξεις – προβλήματα

•Υπηρεσίες: εξελίξεις – προβλήματα

•Η Ελληνική οικονομία 2000-σήμερα

•Η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών

•Ο πληθυσμός -εργατικό δυναμικό – απασχόληση

•Ο αγροτικός τομέας

•Δευτερογενής τομέας

•Τριτογενής τομέας

•Οι πολιτικές εξελίξεις

•Η Ελλάδα σε κρίση

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Παπαηλίας Θ (2015), Οικονομία και κοινωνία, Αθήνα: Κριτική

•Γιαννιώτης Α (2015), Η Ελληνική οικονομία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Γιαμννιώτης

•Νεγεπόντη-Δελιβάνη Μ (2007), Τα αδιέξοδα της Ελληνικής οικονομίας, Σμπίλιας   

 

8o Εξάμηνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία