Μαθήματα

Μαθήματα Κορμού

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές σε θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής θεωρίας και πρακτικής, να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα λογιστικής, να παρακολουθήσουν το συνολικό λογιστικό κύκλωμα των επιχειρήσεων και να κατανοήσουν τις λογιστικές αρχές, διαδικασίες και κανόνες που πλαισιώνουν τη λογιστική πρακτική. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται εμβάθυνση σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) ενώ δίνεται έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο της Λογιστικής.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 

-να  κατανοούν σε βάθος προχωρημένα θέματα λογιστικής 

-να εφαρμόζουν λογιστικές τεχνικές για την αποτίμηση άυλων και ενσώματων παγίων, την αναπροσαρμογή των παγίων και τις αποσβέσεις τη λογιστική την καθαρή θέση και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. 

-επιλέγουν την καταλληλότερη προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων λογιστικής που αφορούν κυρίως ειδικές περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

-Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Το κανονιστικό, θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

-Η λογιστική διαδικασία, λογιστικός κύκλος

-Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η σύνταξή τους.

-Λογιστική εμπράγματων στοιχείων.

-Λογιστική άυλων στοιχείων

-Αποτίμηση στοιχείων

-Επενδύσεις, βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, αποτίμηση και εμφάνιση τούτων.

-Υποχρεώσεις και προβλέψεις

-Οι λογαριασμοί καθαρής θέσης των επιχειρήσεων.

-Λογιστική μισθώσεων και συναλλαγών σε ξένο νόμισμα.

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

Γκίνογλου, Ταχινάκη “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, ISBN:960-7745-17-5

Mωϋσή, Εκδ. Rosilli,2005

- Needles/Powers/Crosson, “Financial & Managerial Accounting” by, ISBN-13: 978-1285441979/ISBN-10: 1285441974, Houghton Mifflin, 2008

- Α. Τσακλάγκανος “Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, ΙΙ,”, ISBN 978-960-602-031-5,Εκδ. Αφοι Κυριακίδη,2005

- W. Meigs, “Λογιστική. Η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων”, ΙSBN: 978-960-461-077-8,Εκδ. Παπαζήση,2005

 

Διοικητική Λογιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις  3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Η επιβίωση μιας οικονομικής μονάδας μέσα στο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον εξαρτάται από την σωστή και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.  Όλες οι επιχειρηματικές αποφάσεις στηρίζονται σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.Η Διοικητική Λογιστική περιλαμβάνει μεθόδους και τρόπους επιλογής και αξιοποίησης πληροφοριών που περιέχονται στη Χρηματοοικονομική Λογιστική που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων, η κατάρτιση σχεδίων, προϋπολογισμών, καθώς και ο έλεγχος των επιχειρησιακών δράσεων. Το σημαντικότερο μέρος της Διοικητικής Λογιστικής αποτελεί η κοστολόγηση στην οποία επικεντρώνεται κυρίως αυτό το μάθημα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητής θα είναι σε θέση:

-να αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν τη ροή του κόστους την κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής την Activity Based Costing, την κοστολόγηση συμπαραγωγών και υποπαραγωγών προϊόντων 

-να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για τη σύνταξη και αξιολόγηση προϋπολογισμών καθώς και για την επιλογή και εφαρμογή της καταλληλότερης μεθόδου κοστολόγησης για κάθε επιχείρηση

-να χρησιμοποιούν τεχνικές τιμολόγησης και  έλεγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 -Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική - Διοικητική Λογιστική και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον – Βασικές έννοιες.

-Μορφές και συμπεριφορά κόστους – Συσχέτιση κόστους – Επιπέδου δραστηριότητας – Αποτελέσματος

-Κέντρα κόστους – Κατανομή εμμέσου κόστους

-Μέθοδοι κοστολόγησης (παραδοσιακά συστήματα)

-Οριακή κοστολόγηση – Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες

-Εισαγωγή στους Προϋπολογισμούς – Κατάρτιση Προϋπολογισμών

-Ελαστικοί Προϋπολογισμοί – Πρότυπη Κοστολόγηση – Καθορισμός προτύπων – Ανάλυση αποκλίσεων

-Μορφές Κόστους για τη λήψη αποφάσεων – Προϋπολογισμός Επενδύσεων και αξιολόγηση Επενδυτικών σχεδίων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

-  Βενιέρης, Γ., Κοέν Σ., Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις P.I. Publishing, ISBN 978-960-87678-7-4, 2007, Αθήνα

-  Δημητράς Α., Μπάλλας Α., Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Gutenberg, ISBN:960-01-1272,2009

-  R.H. Garrison, F.W. Noreen, Διοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN-13 978-960-209-930-8, 2006, Αθήνα 

 

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις  3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να προσδώσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη επιχείρηση. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές θέματα όπως: αξιολόγηση επενδύσεων, τρόποι χρηματοδότησης μίας επιχείρησης, κόστος κεφαλαίου, λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση, κεφαλαιακή διάρθρωση. Η παρουσίαση είναι προσανατολισμένη στα δεδομένα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες αγορές, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, με εκτενείς αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα. 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

•Ποιος ο ρόλος και οι σκοποί της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης;

•Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές λειτουργίες μιας επιχείρησης;

•Τι μερισματική πολιτική πρέπει να ακολουθήσει μια σύγχρονη επιχείρηση και ποια είναι η άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον;

•Ποιες επενδύσεις πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση και πως θα τις χρηματοδοτήσει;

•Με ποιους τρόπους είναι δυνατή η μέτρηση του κινδύνου και της αποδοτικότητας μιας επένδυσης;

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 

-να εμβαθύνουν σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, των χρηματοοικονομικών λειτουργιών των επιχειρήσεων

-να  προτείνουν  την βέλτιστη κατά περίπτωση μερισματική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει μια σύγχρονη επιχείρηση, την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 

-να αναλύουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους σύγκρισης των εν δυνάμει επενδύσεων που πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση 

-να συμβουλεύουν επιχειρήσεις γαι το πως θα τις χρηματοδοτήσει και τους τρόπους μέτρησης του κινδύνου και της αποδοτικότητας μιας επένδυσης.

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

-Εισαγωγή (Σκοπός, Βασικές Έννοιες, Stakeholders)

-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΠΑ, ΜΑ, Ράντες)

-Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Απόσβεση Δανείου, Sinking Funds, Αποτίμηση Αγαθών)

-Επενδυτικά Σχέδια (Business Plans)

-Αξιολόγηση Επενδύσεων (Payback, Λογιστική Απόδοση)

-Αξιολόγηση Επενδύσεων (ΚΤΡ, ΚΠΑ, ΕΒΑ)

-Αξιολόγηση Επενδύσεων (πληθωρισμός, αβεβαιότητα)

-Πηγές Ξένων Κεφαλαίων (Αγορά Χρήματος, Ομόλογα)

-Πηγές Ιδίων Κεφαλαίων (Μετοχές)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

-  Brealey R. A., Myers, S.C, “Principles of Corporate Finance”, ISBN-13: 978-0073405100/ISBN-10: 0073405108,Mcgraw Hill, 2007

-  Brigham E.F., Ehrhardt M.C., “Financial Management: Theory and Practice”, ISBN-13: 978-0324422696/ISBN-10: 0324422695,South-Western, 2007

-  Damodaran, A., “Applied Corporate Finance: A User’s Manual”, 2nd ed., ISBN-13: 978-0470384640/ISBN-10:0470384646,New York: John Wiley & Sons, 2006

 

 

Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην Τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται η επιστημονική προσέγγιση της διεθνούς λογιστικής τυποποίησης. Γίνεται παρουσίαση, κριτική ανάλυση και εφαρμογή επιλεγμένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένη και επίκαιρη επιστημονική γνώση και να μπορούν να την εφαρμόσουν με επιτυχία χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα αυτά εργαλεία της Λογιστικής επιστήμης και πρακτικής

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 

-να κατανοεί σε βάθος τη σημασία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και το λογιστικό χειρισμό τους 

-να αναλύσει κάθε πρότυπο και να τα εφαρμίζει προκειμένου να επιτευχθέι η ορθή (σύμφωνα με τα ΔΛΠ) λογιστική απεικόνιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και να συνταχθούν ορθά οι λογιστικές της καταστάσεις

-να αξιολογεί την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μέσα από την ορθή ερμηνεία της λογιστικής πληροφόρησης όπως αυτή αποτυπώνεται στις λογιστικές καταστάσεις με την υιοθέτηση και εφαρμογή των ΔΛΠ και ΔΠΧΑ.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

- Λογιστική τυποπoίηση. Όργανα κατάρτισης και θέσπισης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - ΔΛΠ / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΛΧΑ. Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων.

- Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.

- Αναγνώσριση, αποτίμηση και λογιστικός χειρισμός Παγίων. Ενσώματα Πάγια (ΔΛΠ 16) και Πάγια που κατέχονται με σκοπό την πώληση (ΔΛΧΑ 5)

- Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40) Αποθέματα (ΔΛΠ 2)

- Μισθώσεις (ΔΛΠ 17) Άϋλα Πάγια στοιχεία (ΔΛΠ 38) Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων (ΔΛΠ 20)

- Κόστος Δανεισμού (ΔΛΠ 23) Ενδιάμεση Πληροφόρηση - Οικονομικές Αναφορές (ΔΛΠ 34)

- Λογιστικές Πολιτικές - Εκτιμήσεις - Λάθη (ΔΛΠ 8) Μείωση της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού (ΔΛΠ 36) Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς (ΔΛΠ 10)

- Ενοποιήσεις επιχειρήσεων (ΔΛΠ 3) και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΛΠ 27)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

 

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

- Arzac E., Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring, Wiley Finance, 2nd edition, ISBN-13: 978-0470735114, 2010, NY -USA

- Barker, Determining Value: Valuation Models and Financial Statements, Prentice Hall, 1st edition, ISBN-13: 978-0273639794, 2001, NY -USA

- Damodaran A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley Finance, 3rd Edition, ISBN: 978-1-118-01152-2, 2002, USA

- English J., Applied Equity Analysis: Stock Valuation Techniques for Wall Street Professionals, Mc Graw Hill,  ISBN-13: 063-9785320692, 2001, NY -USA

 

-  Lundholm R., and Sloan R., Equity Valuation and Analysis with Eval, McGraw Hill–Irwin, 3rd Edition  ISBN-13: 978-0073526898, 2012, USA

-  Madden B., CFROI Valuation: A Total System Approach to Valuing the Firm, Butterworth-Heinemann, 1st   edition, ISBN-13: 978-0750638654 , 1999, ENGLAND

- Koller, Goedhart and Wessels, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley Finance McKinsey, 6th edition,  ISBN: 978-1-118-87370-0, 2015, USA 

-  Palepu, Healy, Bernard and Peek, Business Analysis and Valuation: IFRS Edition, Thomson Learning, 2nd edition,  ISBN-13: 978-1408017494, 2010, USA

- Penman S., Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw Hill–Irwin, 4th edition, ISBN-13:978 έως 0073379661, 2010, NY

- Rappaport A., Creating Shareholder Value, Free Press, ISBN-13: 978-0684844107, 1997, NY

- Robinson, van Greuning, Henry and Broihahn , International Financial Statement Analysis, Wiley, 2nd edition, ISBN: 978-0-470-91662-9, 2009, USA

-  Stowe J, Robinson T, Pinto J and McLeavey D, Analysis of Equity Investments: Valuation, Association for Investment Management and Research, ISBN-13: 978-0935015768, 2002, USA

 

- Young D and O’Byrne S , EVA and Value-Based Management: A Practical Guide to Implementation, McGraw Hill, 1st edition,  ISBN-13: 978-0071364393, 2000, USA 

 

-  Viebig, Poddig and Varmaz , «Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks», Wiley, 1st edition, ISBN-13: 978-0470031490, 2008, USA

 

 

Λογιστικές Καταστάσεις και Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

 Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν να αναλυθούν εκτενώς οι τεχνικές της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων οικονομικών οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των αρχών σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στα προβλήματα και τους περιορισμούς στη χρήση τους. Οι βασικές διαγνωστικές τεχνικές, οι αριθμοδείκτες, οι ειδικές αναλύσεις ρευστότητας, βιωσιμότητας, οι καταστάσεις χρηματοοικονομικών μεταβολών, τα μοντέλα πρόβλεψης χρεοκοπίας και η χρησιμότητα και συνάφεια της πληροφόρησης, που παρέχουν οι λογιστικές καταστάσεις, με την συμπεριφορά της κεφαλαιαγοράς συνθέτουν τα θέματα που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

- να ερμηνεύουν και να αξιολογούν την παρεχόμενη από τις Λογιστικές καταστάσεις Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

- να προτείνουν τρόπους για τη βελτίωση της Χρηματοοικονομικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και για αποφυγή του κινδύνου της χρεοκοπίας

 - να αναλύουν τις Λογιστικές καταστάσεις και να εξάγουν που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από την αγορά

 

- να συσχετίζουν και να συνδυάζουν τους δείκτες της αγοράς με αυτούς που προκύπτουν από την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στις Λογιστικές καταστάσεις.

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Θεωρία και τεχνικές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης οικονομικών οργανισμών μέσα από τις λογιστικές καταστάσεις τους. Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προβλήματα και περιορισμοί στη χρήση τους. Βασικές διαγνωστικές τεχνικές, αριθμοδείκτες. Ειδικές αναλύσεις ρευστότητας, βιωσιμότητας, καταστάσεων χρηματοοικονομικών μεταβολών, πρόβλεψη χρεοκοπίας. Λογιστικές καταστάσεις και κεφαλαιαγορά. 

 

-Εισαγωγικά  - Τεχνική Ανάλυση

-Κατάσταση Ταμειακών Ροών

-Ανάλυση Ρευστότητας

-Ανάλυση Κερδοφορίας

-Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίων

-Χρηματιστηριακοί Δείκτες.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

- Barker , «Determining Value: Valuation Models and Financial Statements», ISBN-10: 027363979X,ISBN-13: 978-0273639794,Prentice Hall,2001

- Damodaran , «Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset», ISBN: 978-1-118-01152-2,Wiley Finance,2002

- Arzac (2005), «Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring», ISBN : 978-0-470-45247-9 Wiley Finance,2005

- English, «Applied Equity Analysis: Stock Valuation Techniques for Wall Street Professionals», ISBN-13: 063-9785320692/ISBN-10: 0071360514,McGraw Hill,2001

- Lundholm and Sloan , «Equity Valuation and Analysis with Eval», ISBN-13: 978-0073526898/ISBN-10: 0073526894,McGraw Hill–Irwin,2007

 

 

Ποσοτικές Μέθοδοι για την Λήψη Αποφάσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση της πληροφορίας  αποτελούν κυρίαρχες διεργασίες για την υποστήριξη τόσο των καθημερινών εργασιών όσο και για την λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.. Η χρησιμοποίηση της πληροφορίας οδηγεί στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και σε ενέργειες στις οποίες ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος και βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα. Η Ποσοτική Ανάλυση και η Στατιστική αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την Επεξεργασία και Ανάλυση της Πληροφορίας. Μέσα από μεθόδους και τεχνικές επιτρέπει την επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων του αντικειμένου που εξετάζεται και οδηγεί στην ανάλυση της φύσης του, των αιτίων που το προκαλούν και την εκτίμηση-πρόβλεψη του μέλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Στατιστική χρησιμοποιείται από όλους σχεδόν τους Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Κλάδους με σημαντικότερους:

•Διοίκηση Επιχειρήσεων 

•Μάρκετινγκ

•Ιατρική και Φαρμακευτική

•Γεωργία

•Βιομηχανία

•Διοίκηση Παραγωγής

•Διαχείριση Περιβάλλοντος

•Κοινωνιολογία

•Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων

 

Αποτελέσματα της  αποδεδειγμένης μεγάλης χρησιμότητας της Στατιστικής είναι :

•Η συνεχής ανάπτυξη της τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία  νέων μεθόδων και τεχνικών που ξεφεύγουν από τα όρια της περιγραφής όπως είναι οι νέοι κλάδοι της Στατιστική (Ανάλυση Δεδομένων Πολυδιάστατων Μεταβλητών, Στοχαστική Ανάλυση, κλπ)

•Η ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού (Προγραμμάτων Η/Υ) στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλες οι σύγχρονες καινοτομίες; της Στατιστικής.

Το μάθημα στοχεύει να δώσει τα εφόδια στα μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα απασχοληθούν σε επιτελικές θέσεις Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που δημιουργούνται στις θέσεις εργασίας σχετικά με τις Ποσοτικές μεθόδους και τις τεχνικές της. Η παρακολούθηση του μαθήματος  αφενός μεν θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και την πρακτική της Ποσοτικής  Ανάλυσης και αφετέρου μέσα από την πρακτική άσκηση σε πραγματικά προβλήματα θα αποκτηθούν δεξιότητες για την εφαρμογή τους με τη χρήση του SPSS. 

Οι ποσοτικές μέθοδοι της ανάλυσης δεδομένων είναι σήμερα ένα απαραίτητο εργαλέιο για τη λήψη αποφάσεων που χρησιμοποιείται από στελέχη επιχειρήσεων, οικονομικούς αναλυτές χρηματοοικονομικούς συμβούλους και ερευνητές. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης τόσο για την ορθή περιγραφή και παρουσίαση δεδομένων όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων με τη χρήση ποσοτικών τεχνικών παραμετρικών και μη, αποτελεί στόχο αυτού του μαθήματος. Επιπλέον η εφαρμογή μεθόδων για την κατασκευή στατιστικών και οικονομετρικών μοντέλων καθώς και η ανάλυση χρονοσειρών, που θεωρούνται απαραίτητα για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και τους ερευνητές στη χρηματοοικονομική ανάλυση και στη λογιστική, περιλαμβάνονται στους στόχους αυτού του μαθήματος.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

-να αναγνωρίζουν στατιστικές μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής ανάλυσης δεδομένων -να εφαρμόζουν τις μεθόδους αυτές προκειμένου να αναλύουν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρέχουν οι επιχειρήσεις μέσα από τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 

-να αξιολογούν οικονομικά δεδομένα της αγοράς και να κάνουν προβλέψεις 

-να εφαρμόζουν τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων τόσο στην ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών όσο και στην τεχνική ανάλυση 

-να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την κατάλληλη στατιστική μεθοδολογία (παραμετρική ή μη) στην εκπόνηση της εμπειρικής ερευνητικής εργασίας τους που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Εισαγωγή – Βασικές έννοιες

1.Ορισμοί, Στατιστικές έννοιες, Εφαρμογές της Στατιστικής, Τυχαίες Μεταβλητές

Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων 

1.Μέθοδοι Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων, Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων, Στατιστικοί Πίνακες, Γραφικές Παραστάσεις, Στατιστικές Εκθέσεις και Αναφορές. Εφαρμογές στο EXCEL

Ερωτηματολόγια, Δειγματοληψίες και Εξαντλητικές Έρευνες

 

Περιγραφική Στατιστική

1.Παράμετροι θέσης για συνεχείς μεταβλητές, Διακριτές μεταβλητές, Ομαδοποίηση Στοιχείων, Ανάλυση Συχνοτήτων, Μέτρα Κεντρικής Τάσης, Μέτρα Διασποράς, Ασυμμετρία, Κύρτωση, Πινακοποίηση Συχνοτήτων (Crosstabulation), 

Εισαγωγή στο Σύστημα WIMDOWS SPSS 

1.Το περιβάλλον MS WINDOWS, Το στατιστικό πακέτο SPSS, Υποσυστήματα του SPSS, Εισαγωγή και Διαχείριση Στατιστικών Στοιχείων στο SPSS

2.Ορισμός και διαχείριση  Μεταβλητών (Define Variables, Insert Variable. Sort Cases, Merge, transpose)

3.Εφαρμογή των Αναλύσεων Descriptives, και Cross Tabulation

Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων

1.Μαθηματικό Πρότυπο, Έννοια της Πιθανότητας, Ορισμός της Πιθανότητας, Ιδιότητες Πιθανοτήτων,  Υπό Συνθήκη Πιθανότητα, Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα, Θεώρημα του Bayes. 

2.Εφαρμογές και Ασκήσεις

Κατανομές, Διακριτές τυχαίες μεταβλητές, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, Συνάρτηση Πυκνότητας πιθανότητας,  Μαθηματική Ελπίδα, Διακύμανση

Θεωρητικές Κατανομές για διακριτές μεταβλητές

•Ομοιόμορφη

•Κατανομή Barnouli

•Κατανομή Poison

•Υπεργεωμετρική Κατανομή

•Γεωμετρική Κατανομή

Θεωρητικές Κατανομές για συνεχείς μεταβλητές

Ομοιόμορφη Συνεχής Κατανομή

Κανονική Κατανομή

Τυπική Κανονική Κατανομή

Εκθετική Κατανομή

Κατανομή γν

Κατανομή Χ2

Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

1.Συναρτησιακή Εξάρτηση, Στοχαστική Εξάρτηση, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων, Ευθεία Ελαχίστων Τετραγώνων, Καμπύλη δευτέρου Βαθμού, Εκθετική Παλινδρόμηση, Υπερβολική Παλινδρόμηση, Γραμμική συμμεταβολή, Συνδιακύμανση δύο μεταβλητών, Συντελεστές Συσχέτισης, Μοντέλα Logistic και Probit, Πολλαπλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση, 

2.Εφαρμογές στο SPSS (Correlate – Bivariate, Partial, Distances -  Regression-Linear, Curve estimation, Probit, Logistic, Non Linear).

Ενδιάμεση Εξέταση

Χρονολογικές σειρές

1.Συνιστώσες χρονολογικής σειράς, Προσδιορισμός Τάσης Χρονολογικής σειράς (Γραμμική Εξίσωση, καμπύλη δευτέρου βαθμού, εκθετική καμπύλη, λογιστική καμπύλη,), Εποχικές κινήσεις, μακροχρόνιες Περιοδικές Κινήσεις,

2.Εφαρμογές στο SPSS (Times Series – Exponential Smoothing, Autoregression, ARIMA). 

Ανάλυση δεδομένων πολυδιάστατων μεταβλητών

1.Ορισμοί, Έννοιες της Ανάλυσης Πολυδιάστατων Μεταβλητών, Ανάλυση σε κύριες Συ6νιστώσες, Παραγοντική Ανάλυση, Ανάλυση Ομάδων, Διακριτή Ανάλυση, Ανάλυση Αντιστοιχιών, 

2.Εφαρμογές στο SPSS (Data Reduction – Factor Analysis,  Correspondence Analysis).

3.Εφαρμογές στο SPSS (Classify – Cluster Analysis,  Discriminant Analysis).

Μελέτη περίπτωσης

1.Περιγραφή Μελέτης Περίπτωσης που βασίζεται σε πραγματικό πρόβλημα. Συλλογή και Παρουσίαση των Πρωτογενών δεδομένων προς επεξεργασία.

2.Οι εκπαιδευόμενοι θα χωρισθούν σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα εργασθεί αυτόνομα προκειμένου να αναλύσει τα δεδομένα σύμφωνα με τις τεχνικές και μεθόδους  και θα έχει διδαχθεί και να εκπονήσει τη σχετική μελέτη. Ο Εκπαιδευτής θα έχει το ρόλο του Συμβούλου των Ομάδων. Κάθε Ομάδα θα παρουσιάσει την εργασία της .

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

II.Παρουσίαση εργασίας

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

 

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 - Καραπιστόλη Δ., “Στατιστική Επιχειρήσεων”, ISBN 960-516-016-1, ISBN-13 978-960-516-016-6,εκδ. Ανικούλα, 2004

- Γναρδέλης Χ., “Εφαρμοσμένη Στατιστική”, ISBN 978-960-02-2864-9 ,εκδ. Παπαζήση, 2003 

- Ιωαννίδης Δ., “Στατιστική Μεθοδολογία”, ISBN 978-960-586-030-,εκδ. Ζήτη, 2011

- Καρλής Δ, “Μολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση”, ISBN 960-351-594-9, ISBN-13 978-960-351-594-4,εκδ. Σταμούλης, 2005

- Ρόντος Κ., “Στατιστική Έρευνα”, ISBN 960-08-0370-6, ISBN-13 978-960-08-0370-9, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2006

- D. Howitt, “Στατιστική με το SPSS 16”, ISBN 978-960-461-321-2, Κλειδάριθμος, 2010

 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Το μάθημα αυτό καλύπτει αρχικά τις θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με την αξιολόγηση των επενδύσεων σε συνθήκες κινδύνου. Έπειτα επιχειρεί να δώσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση  των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών εξετάζοντας θέματα αποδοτικότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής, τακτικών αγοραστριών εταιριών και υποψηφίων προς εξαγορά επιχειρήσεων, αποτίμηση των επιχειρήσεων που αποτελούν στόχοι εξαγοράς, τρόποι πληρωμής του τιμήματος της εξαγοράς.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 

-  αναλύουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τον κίνδυνο και την απόδοση διάφορων επενδυτικών αποφάσεων

-  να αποτιμούν χρεόγραφα που ενέχουν κίνδυνο να ανακαλύπτει ποιες μετοχές έχουν μη-ορθολογικές τιμές στην αγορά και να κατασκευάζει αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια

-  να εφαρμόζουν τεχνικές και στρατηγικές αξιολόγησης επενδυτικών πλάνων και να επιλέγει την ορθότερη εξ αυτών

-  να αξιολογούν τις μορφές και να υπολογίζει τα οφέλη των διαφόρων μορφών εξαγορών και συγχωνεύσεων

-  να αποτιμούν την απόδοση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης

-  να ανιχνεύουν εταιρείες που είναι πιθανοί στόχοι εξαγορών και συγχωνεύσεων

-  να προτείνουν βελτιώσεις στις επιμέρους διαδικασίες στγχωνεύσεων των επιχειρήσεων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 -Εισαγωγικά – Επενδυτικές Αποφάσεις με τις μεθόδους της ΚΠΑ και του ΕΕΑ (AR Chs 1, 6/ RA Ch 1/ BLA Chs 1, 2, 3/ BM Ch 9/ ΒΗ Κεφ 1, 2) 

-Αποτίμηση Επενδυτικών Σχεδίων – Χρηματοροές και Εφαρμογές (AR Chs 2, 3, 4, 5/ BM Chs 2, 3, 4 ,5 ,6/ BA ch 10/BLA ch 3/ ΒΗ 3)

-Αποτίμηση Επενδυτικών Σχεδίων – Λήψη Αποφάσεων με διάφορες μεθόδους (AR Chs 2, 3, 4, 5/ BM Chs 2, 3, 4 ,5 ,6/ BA ch 10/BLA ch 3/ ΒΗ 3)

-Κίνδυνος και Απόδοση – Ανάλυση ευαισθησίας, ανάλυση με πιθανότητες και κανονική κατανομή (AR Chs 6, 7, 8/RA Ch 7/BA Chs 4, 5, 6/P Chs 7, 8, 14, 15/BKM Chs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/BM Chs 7, 8/EG Ch 15/BLA 13.2/CU Ch 2/ΒΗ Κεφ 7, 8)

-Εξαγορές και Συγχωνεύσεις – Ορισμοί, διάφορες μορφές Συγχωνεύσεων & Εξαγορών και βασικές έννοιες, Στάδια και Ιστορική Εξέλιξη (AR Ch 23/ BM Ch 32, 33, 34/ ΚΥ και σημειώσεις του διδάσκοντα)

-Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Το CAPM το APT και άλλα υποδείγματα αποτίμησης χαρτοφυλακίων (AR Chs 6, 7, 8/RA Ch 7/BA Chs 4, 5, 6/P Chs 7, 8, 14, 15/BKM Chs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/BM Chs 7, 8/EG Ch 15/BLA 13.2/CU Ch 2/ΒΗ Κεφ 7, 8)

-Τα Κίνητρα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, Μεθοδολογία εξέτασης της απόδοσης των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (AR Ch 23/ BM Ch 32, 33, 34/ ΚΥ και σημειώσεις του διδάσκοντα)

-Μέτρηση της Αποδοτικότητας, Μέθοδοι Ανάλυσης Γεγονότων, Ευρήματα Εμπειρικών Ερευνών, Μεθοδολογία της Λειτουργικής Απόφασης (όπως και πριν)

-Στρατηγικές εξαγοράς των εταιριών (Bidders) και μορφές αμύνης των εταιριών που είναι στόχοι εξαγοράς (Targets). Βασικά υποδείγματα αποτίμησης εταιριών που αποτελούν στόχοι εξαγοράς (όπως και πριν)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 -Arnold, G., Corporate Financial Management, Financial Times/ Prentice Hall, 1st edition, ISBN 13: 9780273630784, 1998, NY USA

- Blake D., Financial Market Analysis, Wiley, 2nd edition, ISBN: 978-0-471-87728-8, 1999, USA

- Bailey R., The Economics of Financial Markets, University Press, 1st edition, ISBN-13: 978-0521612807, 2005, USA

- Brealey R. and S. Myers, Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, 9th edition, ISBN: 978007126675, 2008, N. York

-Cuthbertson, K., Quantitative Financial Economics, Wiley, 1st edition,  ISBN:0-471-95359-8, 1996, USA 

- Elton, E. & M. Gruber, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley, 9th edition, ISBN:978-1-118-46994-1, 2010,

- Pilbeam, K.,  Finance and Financial Markets, Macmillan, 3rd edition, ISBN-13: 978-0230233218, 2010

- Radcliffe R., Investments: Concepts, Analysis, Strategies, Addison Wesley Longman Publishing, 5th edition, ISBN-13: 978-0673999887, 1997

- Sharpe, W.F., G.J. Alexander and J.V. Bailey, Investments, Prentice Hall, 6th edition, ISBN-13: 978-0130101303, 1998

 

Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η αναλυτική επεξεργασία των ισχυουσών διατάξεων της Εργατικής νομοθεσίας, κυρίως στο πλαίσιο των ατομικών εργασιακών σχέσεων (σχέση εργασίας σε συνάρτηση με σύμβαση εργασίας, ωράρια, μισθός, υποχρεώσεις των εργαζομένων με ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση πίστεως, υποχρέωση προνοίας της εργοδοτικής πλευράς και λοιπές εργοδοτικές υποχρεώσεις, δίκαιο προαγωγών, διαδικασία πειθαρχικών και προαγωγικών συμβουλίων, δίκαιο απόλυσης και αποζημίωση αυτής) ως επίσης και στο επίπεδο του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου και ειδικότερα επισκόπηση των διατάξεων για τη Συνδικαλιστική ελευθερία, τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη Μεσολάβηση και Διαιτησία και τέλος τις διατάξεις για την αιχμή του συνδικαλιστικού δόρατος (απεργία). 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 

-να αναλύουν και να εφαρμόζουν  τους κανόνες της Εργατικής νομοθεσίας στην εργασιακή πραγματικότητα του μελλοντικού λογιστή ή χρηματοοικονομικού συμβούλου, είτε ως ελεύθερου επαγγελματία είτε ως μισθωτού 

-να κατανοούν  τις κρατικές λειτουργίες

 

-να κατανοούν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Διοίκηση όπως και τα διοικητικά ζητήματα, που αφορούν τις σχέσεις του Κράτους με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1 Εργατική Νομοθεσία

Σύμβαση εργασίας.

Διαδικασία πρόσληψης  μισθωτών, γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης και περί Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

2  Αποδοχές μισθωτών

Χρονικά όρια  εργασίας και αμοιβής για απασχόληση εντός των συμφωνηθεισών ή συμβατικών ωρών ή πέραν του νομίμου ωραρίου.

Νόμιμο, ατομικό και συμβατικό ωράριο.

Εργασία νυχτερινή και αμοιβή αυτής.

Εργασία κατά την Κυριακή.

Εργασία κατά Σάββατο ή κατά ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης και αμοιβή αυτών.

3  Έννοια και αμοιβή της πρόσθετης εργασίας και υπερεργασίας

Έννοια και αμοιβή της νόμιμης και της κατ’ εξαίρεση υπερωριακής απασχόλησης.

Συστήματα εργασίας, τέταρτη βάρδια και διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Επιδόματα εορτών.

4  Κανονική άδεια

Προϋποθέσεις και χρόνος χορήγησης.

Αποδοχές άδειας, συνέπειες από τη μη χορήγησή της

Άδεια εποχιακών επιχειρήσεων..

Άδεια και λύση της σχέσεις εργασίας .

Ημέρες της άδειας που συμψηφίζονται και αμοιβή αυτών.

 Άδεια πριν και μετά τη στράτευση

Ημέρες και αποδοχές επιδόματος αδείας

 5  Αποχή του μισθωτού από την εργασία

Αδικαιολογήτως ή ένεκα σπουδαίου λόγου

Ασθένεια

Κύηση – τοκετός και λοχεία

Στράτευση

Εκτός έδρας – οδοιπορικά έξοδα

Δικαιούχοι αποζημίωσης εκτός έδρας

Οδοιπορικά έξοδα

6  Λύση της σχέσης εργασίας

Απόλυση μισθωτών

Προσδιορισμός μισθού ή ημερομίσθιου για τον υπολογισμό της αποζημίωσης 

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση

Υπολογισμός αποζημίωσης

Καταβολή αποζημίωσης και προσδιορισμός του φόρου με εφάπαξ καταβολή και με δόσεις και πότε αποδίδεται

Προϋπηρεσία μισθωτών, περιορισμός ποσού αποζημίωσης, απόλυση πριν τη συμπλήρωση διμήνου και οικειοθελής αποχώρηση

Αποζημίωση μισθωτού λόγω συνταξιοδότησης

Καταβολή αποζημίωσης μεγαλύτερης της νόμιμης σε μισθωτούς ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιριών

Διαθεσιμότητα

7  Ασφαλιστική Νομοθεσία

Έννοια των αποδοχών, απογραφή ασφαλισμένου, απογραφή εργοδότη

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

Καταβολή εισφορών και πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών

Ειδικό βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

8  Πρόσωπα που υποχρεωτικά ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α

Παλαιοί ασφαλισμένοι και νεοασφαλισμένοι

Υπολογισμός ημερών ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.

9  Ασφάλιση χρόνου ασθένειας και υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α

Ασφάλιση μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας

Αμοιβές – παροχές επί των οποίων οφείλονται εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.

Αμοιβές – παροχές επί των οποίων δεν οφείλονται εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 -Μ. Fefes,  Introduction to law,  Νομική Βιβλιοθήκη, ΙSBN: 978-960-272-267-1, 2004,  Αθήνα

-I. Koukiadis, Labor Law, Εκδόσεις Σάκκουλα, 5η έκδοση, ISBN/ISSN: 978-960-568-133-3, Αθήνα 

-Δ. Μυλωνόπουλος, Δίκαιο του Εμπορίου, I Νομική Βιβλιοθήκη, ISBN: 978-960-272-981-1, 2012,  Αθήνα

 

Μαθήματα κατεύθυνσης λογιστικής

Διαχειριστικός Έλεγχος

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις 2,5
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Ο σκοπός  του μαθήματος είναι να  εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιείται η λογιστική πληροφόρηση (accounting information) για τους σκοπούς διοίκησης, και ειδικότερα για τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να :

 

-  αναλύουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων 

-  προγραμματίζουν τη δράση του διαμέσου των προϋπολογισμών

-  ελέγχουν την υλοποίηση των προγραμμάτων – προϋπολογισμών 

-  αξιολογούν (evaluation) την απόδοση των ατόμων, ομάδων, τμημάτων και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

-  εφαρμόζουν τη φύση της λειτουργίας του ελέγχου

-  αναλύουν και να αξιολογούν τη σχέση διοίκησης και λογιστικής και το ρόλο της τελευταίας ως εργαλείο ελέγχου

-  αναλύουν τη σχέση του ελέγχου με τη λειτουργία του προγραμματισμού και τη στρατηγική της οργάνωσης.

-  συνδυάζουν τα διάφορα εργαλεία ελέγχου που εντοπίζονται στην επιχειρηματική πρακτική.

 

Η κατανόηση και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές και έννοιες των Συστημάτων Ελέγχου της Διοίκησης. Αναλυτικότερα εξετάζεται το σύστημα ορισμού στόχων, μέτρησης αποτελέσματος, αξιολόγησης της απόδοσης και επαναπρογραμματισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι παρακάτω ενότητες:

 

•Εισαγωγή: Βασικές Έννοιες.

• Η λειτουργία του Ελέγχου

•Έλεγχος και στρατηγική

•Οργανωτικές δομές και έλεγχος, Κέντρα Ευθύνης

• Έλεγχος και Λήψη Αποφάσεων

• Επενδυτικές αποφάσεις και έλεγχος της διοίκησης

• Τιμές Μεταφοράς (Transfer Pricing)

• Στρατηγικός Σχεδιασμός

• Προϋπολογισμοί (Στατικοί, Ελαστικοί, Ταμειακοί)

• Απολογισμοί και Ανάλυση Αποκλίσεων

• Ισορροπημένη Κάρτα (Balanced Scorecard)

• Αξιολόγηση και ανταμοιβή προσωπικού

•Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 -Βασικές έννοιες. Η λειτουργία του ελέγχου. Ο έλεγχος στο στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο. Οργανωτικές δομές. Κέντρα ευθύνης

-Στρατηγική και έλεγχος της Διοίκησης. Χάραξη στρατηγικής, θεωρητικές προσεγγίσεις στη στρατηγική, αναδυόμενη στρατηγική, στρατηγικός σχεδιασμός-διαδικασία και σχέδιο. Θεωρίες και συστήματα λήψης αποφάσεων και ελέγχου.

-Διατύπωση στόχων στο βραχυχρόνιο διάστημα, προϋπολογισμοί (συνολικός, ελαστικός, ταμειακός) σχέσεις προϋπολογισμού και στρατηγικού σχεδίου. Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο ελέγχου της διοίκησης. Πολιτικές χρήσεις του προϋπολογισμού. Προϋπολογισμοί επενδυτικών δραστηριοτήτων, εφαρμογή συστημάτων ελέγχου διοίκησης σε ξένη άμεσες επένδυσης

-Αξιολόγηση επιχειρήσεων και κέντρων ευθύνης. Απολογισμοί, μέτρηση αποτελεσμάτων και δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Ανάλυση αποκλίσεων. Τιμές μεταφοράς.

-Ποιοτικές μετρήσεις αξιολόγησης Balanced Scorecard (ισορροπημένη κάρτα). Συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής στελεχών

-Θέματα εσωτερικού ελέγχου Ι

-Θέματα εσωτερικού ελέγχου ΙΙ

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

 

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 -   Anthony  R., &  Govindarajan V., Management Control Systems, Mc Graw-Hill, 11th edition,   ISBN:978-0071232272,    NY –USA

-   Δημητράς A. &  Μπάλλας A.,  Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο,   Εκδόσεις  Gutenberg,  ISBN:960-01-1272-Χ, 2009, Αθήνα

-   C. Emmanuel, Otley D, Merchant K., Accounting for Management Control, Chapman and Hall, 2nd edition, ISBN-10: 186152272X, 1990, USA

 

Φορολογική Πολιτική και Σχεδιασμός

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2,5
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνθεση όλων των παραμέτρων που καθορίζουν και συνθέτουν τη φορολογική πολιτική που θεσμοθετείται σε εθνικό επίπεδο και υιοθετούν οι επιχειρήσεις. Η κατανόηση αλλά και εμβάθυνση σε ένα ευμετάβλητο αντικείμενο όπως είναι η φορολογική πολιτική θεωρείται απαραίτητη για τους αποφοίτους του Μεταπτυχιακου Προγράμματος. Επιπρόσθετα σκοπός του μαθήματος είναι να διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών με παραδείγματα φορολογικών πολιτικών άλλων χωρών.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 -να γνωρίζουν σε βάθος τη δομή του φορολογικού συστήματος 

-να κατανοούν σε βάθος ειδικά θέματα που αφορούν τη φορολογία νομικών και φυσικών προσώπων 

-να εφαρμόζουν τον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών με πραγματικά δεδομένα τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα

-να εξετάζουν επιλεγμένα φορολογικά θέματα άλλων κρατών 

- να κατανοούν φορολογικά θέματα που αφορούν τον έλεγχο των επιχειρήσεων, τον ΦΠΑ, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τις υπεράκτιες επιχειρήσεις, το leasing και τις διαδιακρατικές συναλλαγές

-να συμβουλεύουν σε φορολογικά θέματα τόσο σε φυσικά όσο και σε Νομικά πρόσωπα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Στο μάθημα θα γίνει εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στο Φορολογικό Δίκαιο και περαιτέρω σε σύγχρονα νομικά ζητήματα, όπως η σύνθεση του φορολογικού συστήματος, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, οι διακρατικές συναλλαγές, οι Υπεράκτιες εταιρίες (off-shore) κτλ. 

 

-Έννοια και περιεχόμενο της Φορολογικής Πολιτικής - τα δημόσια έσοδα και η σύνθεση του φορολογικού συστήματος

-Οι φορολογικές παρεμβάσεις με βάση τις νομοθετικές απαιτήσεις: Ειδικότερες προσεγγίσεις στους άμεσους και έμμεσους φόρους

-Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην φορολογία: Εμβάθυνση στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

-Οι έμμεσοι φόροι στο φορολογικό κύκλο: Η σύνδεση με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ο ΦΠΑ ως εθνικός και ευρωπαϊκός φόρος)

-Ειδικά θέματα με βάση τις φορολογικές πλευρές των επιχειρήσεων - οι διακρατικές συναλλαγές στην φορολογία και οι διεθνείς συμβατικοί κανόνες

-Η διακρίβωση της φορολογητέας ύλης – οι φορολογικές διενέξεις - η μέθοδος των τεκμηρίων - τα αντικειμενικά κριτήρια - το πόθεν έσχες κτλ

-Ο τομέας των φορολογικών ελέγχων στον φορολογικό κύκλο - το φορολογικό ποινολόγιο

-Ειδικά φορολογικά θέματα: Φόρος υπεραξίας κτλ

-Υπεράκτιες εταιρίες (off-shore) – μετατοπίσεις φορολογικών υποχρεώσεων – φοροδιαφυγή κτλ

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 - Τσάτος Ν., «Θεωρία των φόρων και Φορολογική Πολιτική», isbn: 978-960-218-779-1, Νίκος Τάτσος,1η έκδ., Αθήνα 

 

Λογιστική Δεοντολογία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις  2,5
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι λογιστικές πρακτικές των επιχειρήσεων είναι κάτω από αυξημένη και λεπτομερή εξέταση μετά από τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Οι λογιστές έχουν νομική και ηθική ευθύνη να εφαρμόζουν τον νόμο και τις  γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και πρακτικές  όταν παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Το μάθημα επικεντρώνεται στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν ηθικά προβλήματα στις επιχειρήσεις από την ανήθικη συμπεριφορά των λογιστών. Το μάθημα προσπαθεί να βοηθήσει το σπουδαστή να αναπτύξει το ηθικό πλαίσιο  το οποίο θα του επιτρέψει να αντιμετωπίσει ηθικά θέματα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στα προβλήματα και τις μεγάλες οικονομικές συνέπειες, τόσο στις ίδιες τις εταιρείες, το προσωπικό τους αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,  που παρουσιάστηκαν, στο πρόσφατο παρελθόν, από την ανήθικη συμπεριφορά διαφόρων επιχειρήσεων όπως οι: Enron, Arthur Andersen, WorldCom και άλλες. Επίσης θα αναλυθούν αποφάσεις και οι νόμοι (όπως The Sarbanes-Oxley Act of 2002   κ.λ.π.) που ψηφίστηκαν με στόχο να εμποδίσουν ανήθικες λογιστικές πρακτικές.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

-  να ερμηνεύουν και να συνδυάζουν θεωρίες που αφορούν το Λογιστικό επάγγελμα 

-  να αξιολογούν τη στάση και τη συμπεριφορά των Λογιστών.

-  να αναλύουν θέματα ηθικής και δεοντολογίας του Λογιστικού επαγγέλματος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 - Εισαγωγικές έννοιες

- Ηθική, Δεοντολογία, Σχολές Ηθικής, Δικαιώματα, Ευθύνη Λογιστών 

- Ηθική στα Οικονομικά Συστήματα και τους Οργανισμούς 

- Επαγγέλματα και επιχειρήσεις

- Χαρακτηριστικά, ομοιότητες, διαφορές 

- Δεοντολογία των Επαγγελματιών Λογιστών

- Τα σκάνδαλα  Enron, Arthur Andersen, WorldCom και άλλα.

- The Sarbanes-Oxley Act of 2002   κ.λ.π.

- Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας

- Λήψη αποφάσεων και Ηθική Συμπεριφορά 

- Ειδικά Θέματα Δεοντολογίας

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

 

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 -C. Cantzos, “Accounting professional ethics”, business/professional/private edition, ISBN-13: 978-0415171724/ISBN-10: 0415171725,Athens 2002

 

Ελεγκτική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές αρχές της ελεγκτικής και την εφαρμογή τους στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Το μάθημα καλύπτει τα δύο βασικά γνωστικά αντικείμενα, την θεωρία και την πρακτική της ελεγκτικής. Έμφαση δίνεται στη φιλοσοφία και το περιβάλλον του επαγγέλματος των Ορκωτών Ελεγκτών  με ειδική προσοχή στη φύση και τον οικονομικό σκοπό της ελεγκτικής, στα πρότυπα ελεγκτικής, στην επαγγελματική συμπεριφορά  και τη νομική ευθύνη των ελεγκτών, στο σχεδιασμό και τα στάδια πραγματοποίησης του ελέγχου και στα τεκμήρια ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόμενων εταιρειών. Τέλος αναλύονται οι μορφές των εκθέσεων ελέγχου και η σημαντικότητά τους. Επίσης παρουσιάζονται συνοπτικά σκάνδαλα, και οι συνέπειές τους, από πλημμελή έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές στα τελευταία έτη. καθώς και μέτρα αποφυγής παρόμοιων καταστάσεων. Το μάθημα γίνεται με διαλέξεις,  παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και ασκήσεις εφαρμογής. Επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των σπουδαστών  στο μάθημα στην τάξη. Για καλύτερη εμπέδωση, είναι δυνατόν να δίνονται παραδείγματα για λύση κατ’ οίκον από τους σπουδαστές και συζήτηση στην τάξη.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

-Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Ελεγκτικής (Εξωτερικού Ελέγχου), καθώς επίσης και την επισκόπηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών και μη επιχειρήσεων. 

-να αναλύουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η ελεγκτική επιστήμη. Έμφαση δίνεται τόσο στην μεθοδολογία ελέγχου από την Αξιολόγηση των σχετικών Κινδύνων και τον Προγραμματισμό Ελέγχου, έως και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, όσο και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της. 

-να εξετάσουν και να εφαρμόσουν  τις σύγχρονες τεχνικές και διαδικασίες ελέγχου για όλα τα κυκλώματα που συνιστούν τις Οικονομικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 —Εισαγωγή στην Ελεγκτική και στο ελεγκτικό επάγγελμα

Υπηρεσίες που προσφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές

—Ιστορία και οργάνωση του ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος

Εταιρική Διακυβέρνηση, Ευθύνες των Ορκωτών Ελεγκτών

Λήψη αποφάσεων και Κώδικας Δεοντολογίας

—Περιπτώσεις Enron, Arthur Andersen, WorldCom, Parmalat, κ.λ.π.

—Σκοπός του ελέγχου και ελεγκτικά τεκμήρια

-Αναδοχή και Σχεδιασμός του Ελέγχου, 

Αναλυτικές Διαδικασίες και επιχειρηματικές μετρήσεις

—Δειγματοληπτικός Έλεγχος

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (σύστημα εσωτερικών δικλίδων), 

—Μελέτη και αξιολόγηση

Έλεγχος κύκλου πωλήσεων

—Έλεγχος κύκλου εφοδιαστικής αλυσίδας

Διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου

—Εκθέσεις Ελέγχου

ΕΕΠ και Εκθέσεις Ελέγχου

—Ειδικά Θέματα Ελέγχου (Παράνομο Χρήμα, Επενδυτικές εταιρείες)

—Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εξετάζουν, αναλύουν και να αξιολογούν εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών.

—Να αξιολογούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ελεγκτές

—Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τις Διαδικασίες και την Εταιρική Διακυβέρνηση των επιχειρήσεων.

—Να αξιολογούν ενδείξεις παραποίησης λογιστικής πληροφόρησης

—Να προτείνουν βελτιώσεις στις οικονομικές εκθέσεις των επιχειρήσεων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

—C. Cantzos, A. Chondraki,  Auditing theory and Practice, Εκδόσεις Stamoulis, 2nd edition, ISBN: 9603516481, 2006

Α. Παπάς,  Introduction to Auditing, Eκδόσεις Μπένου, 1st  edition ISBN: 9608249317, 2003

 

Ερευνητικό Σεμινάριο Ι - Λογιστική θεωρία και έρευνα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις  4
Πιστωτικές Μονάδες:  15
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Η λογιστική θεωρία (accounting theory) άπτεται όλων των προβλημάτων της επιστημονικής βάσης αλλά και της πρακτικής της Λογιστικής. Σκοπός του μαθήματος, είναι η εμβάθυνση στα θέματα λογιστικής θεωρίας μέσω της οποίας οι φοιτητές θα δουν την Λογιστική, πέρα από την τεχνική και την νομοθετική της πλευρά, ως μια σύγχρονη επιστήμη με πολλαπλές δυνατότητες και μεγάλη χρησιμότητα.  Συγκεκριμένα, θα γίνει μια θεώρηση της Λογιστικής με αναφορές σε επιστημονικά άρθρα και προς 2 κατευθύνσεις: α) την επιστημονική και θεωρητική της ανάλυση και β) την μεθοδολογία έρευνας στη Λογιστική. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση θεμάτων λογιστικής θεωρίας που σχετίζονται με τον προσδιορισμό οικονομικών αξιών των επιχειρήσεων. 

 

Με την  επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Να διευρύνουν και να αναλύουν τα επιστημονικά άρθρα και μελέτες της Ελληνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας

Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές έρευνες στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής υιοθετώντας και εφαρμόζοντας μεθόδους επιστημονικής έρευνας και σκέψης

Να συλλέγουν και να αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα με επιστημονικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης

Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να εξηγούν τα ευρήματα της έρευνας

Να εμβαθύνουν σε θέματα επιστημονικής σκέψης

Να μελετούν και να αναλύουν Λογιστικές Θεωρίες και θεωρητικά θέματα στη Λογιστική.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 -Λογιστική και Επιστήμη, θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

-Τάσεις λογιστικής θεωρίας 

-Ιστορική Αναδρομή και εξέλιξη της λογιστικής θεωρίας 

-Επαγωγική και Απαγωγική σκέψη στη λογιστική θεωρία & έρευνα

-Υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς – Θεωρία της Αντιπροσώπευσης 

-Λογιστική έρευνα – Θεωρητικές προσεγγίσεις – Λογιστική θεωρία και πράξη 

-Εμπειρική έρευνα στη Λογιστική – Υποθετικά απαγωγικά μοντέλα 

-Ανάπτυξη της ερευνητικής ιδέας – παρουσιάσεις εργασιών 

-Θεωρία – Βιβλιογραφία και Ερευνητικές Υποθέσεις – παρουσιάσεις εργασιών  

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.- Belkaoui R,A, “Accounting Theory”, Southwestern Cengage, USA, 2004

2.- Hendriksen E, “Accounting Theory”, Irwin Ed, USA, 1977

3.- Smith M, “Research Methods in Accounting”, Sage ,USA, 2011

 

 

Μαθήματα κατεύθυνσης χρηματοοικονομικής

Επενδύσεις

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2,5
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση στον φοιτητή των σύγχρονων κριτηρίων, μεθοδολογιών και εργαλείων απαραίτητα για την κατανόηση, αποτίμηση, σύγκριση και λήψη βέλτιστων κατά περίπτωση επενδυτικών αποφάσεων και επενδυτικών προϊόντων. Σκοπός του είναι να προσφέρει μια ισορροπημένη και συνεκτική εικόνα των επενδυτικών επιλογών έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται στην πράξη και οργανώνει τις θεματικές ενότητες κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή τους. Το μάθημα δίνει έμφαση τόσο στην θεωρητική κατάρτιση όσο και στην εξοικείωση με εφαρμογές, αναλυτικά εργαλεία και πρακτικά προβλήματα.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

-Να αναγνωρίζουν  τα βασικά επενδυτικά χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα) όσο και με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

-να εφαρμόζουν μεθόδους όπως η μέτρηση και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων (hedging and risk management), τις βασικές λειτουργίες των χρηματοοικονομικών αγορών και τέλος την διαδικασία συναλλαγών (trading).

 -να προτείνουν επενδυτικά προϊόντα 

-να συνδυάζουν εργαλεία να συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αποτελεσματικές αγορές

Μετοχές

Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures), τρόπος λειτουργίας περιθωρίων (margin accounts) και πωλήσεις χωρίς κάλυψη (short selling).

Ανταλλαγές (Swaps)

Δικαιώματα Προαίρεσης (options), βασικές θέσεις, διαγραμματική επεξήγηση θέσεων, σύνθετες στρατηγικές (bull/bear).

Διαχείριση κινδύνου με Χρηματοοικονομικά Παράγωγα.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 - D. Vasileiou, N. Iriotis, “Investment Analysis and Portfolio Management”, Recommended Book and Journal Article Resources, by Rosili ISBN: 9789607745224. 2009,  Αθήνα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις  2,5
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου γνώσεις Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης προκειμένου οι σπουδαστές να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

 

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 - να αναλύουν έννοιες κινδύνου και απόδοσης, σχηματισμού χαρτοφυλακίων, επιλογής αρίστων χαρτοφυλακίων, και ισορροπία στη χρηματιστηριακή  αγορά

– να εξετάζουν  θέματα ομολογιών, αγορών αυτών, προσδιορισμού του κινδύνου των ομολογιούχων και συζήτηση των εννοιών κρίσης χρέους κρατών 

- να αξιολογούν θέματα παραγώγων αξιόγραφων καθώς και τη χρήση τους για κερδοσκοπία και κάλυψη χρηματοοικονομικών κινδύνων 

- να χρησιμοποιούν εργαλεία στατιστικής ανάλυσης και χρήσης υπολογιστών ώστε το αντικείμενο της επιλογής βέλτιστων χαρτοφυλακίων να εφαρμοσθεί και με πρακτικό τρόπο

- να συνθέτουν και να διαχειρίζονται απλά και σύνθετα χαρτοφυλάκια

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

-Βασικές έννοιες και εισαγωγή στη χρηματοοικονομική

-Κίνδυνος και απόδοση αξιόγραφων. Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου

-Χαρτοφυλάκια και σχέση κινδύνου απόδοσης

-Αποστροφή κινδύνου

-Τιμολόγηση αξιόγραφων σε συνθήκες ισορροπίας

-Ομολογίες, έννοιες, αγορές, τιμολόγηση

-Κίνδυνος ομολογιούχων, κάλυψη κινδύνων

-Παράγωγα, αξιόγραφα, έννοιες, αγορές, χρήσεις

-Κερδοσκοπία και προστασία με παράγωγα

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 - Σ. Θωμαδάκης, Μ. Ξανθάκης, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εκδόσεις Σταμούλης, Β’ έκδοση, ISBN: 9789603518686, 2011, Αθήνα

- Brealey R. and S. Myers, Principles of Corporate Finance, Mc Graw Hill, 9th edition, ISBN: 978007126675,  2008, N. York

 

Διεθνείς Χρηματαγορές - Κεφαλαιαγορές

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις  2,5
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

 

Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει τον φοιτητή σε επαφή με το περιβάλλον της επιχειρηματικής λειτουργίας  και να του γνωρίσει τις βασικές αγορές κεφαλαίων και χρήματος  αλλά και τα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους προσέγγισης αυτού του περιβάλλοντος.  Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης λειτουργίας των αγορών με την πλήρη απελευθέρωση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Το μάθημα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σχετικά με τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

-να αναλύουν τη λειτουργία των αγορών τα εργαλεία τους

-να αποτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία

-να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τη ρύθμισή τους και τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη

-να αναλύουν τις αναδυόμενες αγορές

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

-Εισαγωγή του μαθήματος αγορές χρήματος και κεφαλαίου στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας και η ρύθμιση αγορών

-Χρηματοοικονομική και οικονομική ανάπτυξη, Συστήματα αγορών BOFS, MOFS

-Ο νόμος της μιας τιμής, Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς, διακρίσεις και εμπειρικοί έλεγχοι ισχύος της

-Εισαγωγή στη θεωρία χαρτοφυλακίου- CAPM- Υποθέσεις τεχνικής ανάλυσης και εφαρμογές στην αγορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών, προϊόντων και μετοχών

-Ισοδυναμίες αγοραστικής δύναμης και επιτοκίων, Fisher effect

-Αγορές σταθερού εισοδήματος, ομολογίες, αποτίμηση και διαχείριση

-Αγορές παραγώγων, futures and options contracts

-VaR- Διαχείριση τραπεζικών κινδύνων, Επιτροπή Βασιλείς Ι και ΙΙ

-Αναδυόμενες αγορές και διαφοροποίηση

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-   J. O. Grabbe, International financial markets, Prentice Hall, 3rd edition,  ISBN0-444-01032-7, 1996, USA

-   F.S.Mishkin, S. G.Eaking, Financial markets and institutions, Addison Wesley, 6th edition,  ASIN: B003SDELII , 2000, USA

 

Δημοσιονομική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις  2,5
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιαστούν και να αναλυθούν θέματα που αφορούν αφ’ ενός τις δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα, τη κατάρτιση και τη εκτέλεση του προϋπολογισμού και αφετέρου την επίδραση του δημοσίου στην οικονομία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

- να αναλύουν την φορολογική πολιτική ενός κράτους

-να ταξινομούν τις δημόσιες δαπάνες  

-να εξετάζουν και να αναλύουν το κόστος και τη χρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών 

-να μελετούν τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές επιδράσεις των φόρων 

- να προτείνουν μεθόδους και πρακτικές δημόσιου δανεισμού

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 -Δημόσια Οικονομική και Δημοσιονομική Πολιτική

-Η οικονομία της αγοράς

-Το κράτος και η έννοια του παρεμβατισμού

-Δημόσιες Δαπάνες: κριτήρια ταξινόμησης

-Δημόσια αγαθά

-Έσοδα:  διακρίσεις

-Φορολογική πολιτική

-Δημόσιος Δανεισμός και Δημόσιος Προϋπολογισμός

-Φόροι και Μικροοικονομικές - Μακροοικονομικές Επιδράσεις

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος..

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Ράπανος Β., Καπλάνογλου Γ., Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική, Τόμος 1ος, ISBN: 978-960-218-632-9, 2009, Αθήνα

 

Ερευνητικό Σεμινάριο Ι - Χρηματοοικονομική θεωρία και έρευνα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Διαλέξεις  4
Πιστωτικές Μονάδες:  15
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Το μάθημα επικεντρώνεται σε στοιχεία της χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Αρχικά, παρουσιάζονται ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος, και η πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών. Ακολούθως, αναλύει τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, εξετάζει τη χρηματοοικονομική δομή και τη χρήση της μόχλευσης από την πλευρά της επιχείρησης και καταλήγει στην ανάλυση του κόστους του κεφαλαίου της επιχείρησης. Το τελευταίο μέρος του μαθήματος αναφέρεται στην μεθοδολογία της έρευνας.

 

Με  την επιτυχή  ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

-Να διευρύνουν και να αναλύουν τα επιστημονικά άρθρα και μελέτες της Ελληνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας

-Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές έρευνες στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής υιοθετώντας και εφαρμόζοντας μεθόδους επιστημονικής έρευνας και σκέψης

-Να συλλέγουν και να αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα με επιστημονικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης

-Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να εξηγούν τα ευρήματα της έρευνας

-Να εμβαθύνουν σε θέματα επιστημονικής σκέψης

-Να μελετούν και να αναλύουν Χρηματοοικονομικές Θεωρίες και θεωρητικά θέματα στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 -Χρηματοοικονομική Λειτουργία

-Πρόβλεψη Χρηματοδοτικών Αναγκών

-Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση

-Χρηματοδοτική Δομή και Χρήση Μόχλευσης

-Χρηματοδοτική Δομή και Χρήση Μόχλευσης

-Το Κόστος Κεφαλαίου

-Το Κόστος Κεφαλαίου 

-Έρευνα

-Έρευνα

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 I.Γραπτή τελική εξέταση:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

-Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

II.Παρουσίαση εργασίας

III.Συμμετοχή στο μάθημα

 

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύτπει από την γραπτή τελική εξέταση και από εργασία που εκπονούν και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Brealey R. A., Myers, S.C, “Principles of Corporate Finance”,isbn-13: 978-0073530734/isbn-10: 0073530735,McGraw Hill, 2007

-Brigham E.F., Ehrhardt M.C., “Financial Management: Theory and Practice”, isbn-13: 978-0324422696/isbn-10: 0324422695,South-Western, 2007

-Damodaran, A., “Applied Corporate Finance”, A User’s Manual, 2nd edition, isbn-13: 978-0470384640/isbn-10: 0470384646,New York: John Wiley & Sons, 2006