ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Σχετικά

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποφοίτων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ελληνικών και Ξένων) για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας αλλά και η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η άσκηση των φοιτητών της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έρευνας και η επιστημονική προσέγγιση στη λύση επιχειρησιακών προβλημάτων που αποτελούν σημαντικό επιχειρηματικό περιεχόμενο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

 

Ειδικότερα η κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική» θα εμπλουτίσει και θα διευρύνει τις γνώσεις  στην Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων ενώ η εξειδίκευση στη «Λογιστική» θα αυξήσει τα τυπικά προσόντα τους για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών.

 

Χρονική Διάρκεια 

 

Γνωστικά Αντικείμενα 

1. Να αναλύει λογιστικές καταστάσεις

2. Να περιγράφει τεχνικές χρηματοοικονομικής λογιστικής 

3. Να διατυπώνει τις αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής και θέματα εφαρμογής των λογιστικών προτύπων 

4. Να καταρτίζει και να αναλύει λογιστικές εκθέσεις

5. Να αναλύει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της λογιστικής πληροφόρησης

6. Να περιγράφει, να διακρίνει καθώς και να διερευνά μεθόδους κοστολόγησης.

7. Να διατυπώνει, να περιγράφει και να ναλύει θέματα αναπροσαρμογής παγίων και αποσβέσεων εργατικού και εμπορικού δικαίου και αξιολόγησης, ανάλυσης και διαχείρισης επενδύσεων, ανάλυσης κεφαλαιαγορών, χρηματαγορών, ειδικών θεμάτων δημοσιονομικής, ειδικών θεμάτων δεοντολογίας λογιστικού επαγγέλματος, λογιστικής θεωρίας και θεωρία της λογιστικής σκέψης, χρηματοοικονομικής θεωρίας και σύγχρονων θεωριών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, χρήσης υπολογιστικών συστημάτων ποσοτικής ανάλυσης  και θεμάτων εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

8. Να αναλύει θέματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, ειδικών θεμάτων αναπροσαρμογής παγίων και αποσβέσεων, ειδικών θεμάτων εργατικού, εμπορικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων καθώς επίσης και χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων.

9. Να αναλύει θέματα ελεγκτικής

10. Να διατυπώνει, να διερευνά και να αναλύει θέματα που αφορούν την λογιστική θεωρία και έρευνα καθώς και την χρηματοοικονομική θεωρία και έρευνα ναάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Να καταρτίζει και να διαχειρίζεται λογιστικές καταστάσεις και προϋπολογισμούς.

2. Να εκπονεί χρηματοοικονομικές αναλύσεις

3. Να διαχειρίζεται φορολογικά θέματα.

4. Να τηρεί λογιστικά βιβλία όλων των κατηγοριών

5. Να χρησιμοποιεί μεθόδους κοστολόγησης.

6. Να διαχειρίζεται χρηματοοικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

7. Να εφαρμόζει τεχνικές ορθολογικής και αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

8. Να διεξάγει έρευνες στο αντικείμενο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.

9. Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέματα και τα κεφάλαια των επιχειρήσεων καθώς και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τα Δ.Λ.Π και τα Ε.Λ.Π για την σύνταξη λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

10. Να ελέγχει τα φορολογικά και οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων εφαρμόζοντας μεθόδους σύγρονης ελεγκτικής τόσο σε θέματα φορολογικού ελέγχου όσο και σε θέματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

 

Δίδακτρα

ΝΑΙ