Μαθήματα

1o Εξάμηνο

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι στόχοι του μαθήματος εξυπηρετούν την παρουσίαση και ανάλυση των μέσων και στόχων της οικονομικής πολιτικής, της σύγκρουσης επιδιώξεων που παρουσιάζονται κατά την άσκησή της και της παρουσίασης επιστημονικών «παραδειγμάτων» στο χώρο της οικονομικής πολιτικής. Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: Πρώτον επιδιώκει να εισάγει τον φοιτητή στα αίτια ανάπτυξης της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία (και στη φιλοσοφία που τη συνοδεύει) και δεύτερον επικεντρώνεται στην ανάλυση των διαφορών στην ασκούμενη οικονομική πολιτική στην πρόσφατη περίοδο. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Αναλύει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας και της Ευρωζώνης γενικότερα

•Αξιολογεί τις προτεινόμενες λύσεις που αφορούν το δημοσιονομικό πρόβλημα

•Χαράσσει νέες πολιτικές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ανακύπτοντα προβλήματα 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται:

• Οι βασικές Μακροοικονομικές Έννοιες

• Η οικονομία της αγοράς (Επιτεύγματα και αδυναμίες. Αρίστη κατανομή παραγωγικών πόρων. Κριτήρια Ευημερίας).

• Το κράτος και η έννοια του παρεμβατισμού

• Δημόσιες Δαπάνες: κριτήρια ταξινόμησης

• Δημόσια αγαθά (Κόστος δημοσίων αγαθών, μέθοδοι χρηματοδότησης)

• Έσοδα: διακρίσεις

• Φορολογική πολιτική (Είδη Φόρων, Μέτρα φορολογικής πολιτικής, φορολογικά βάρη)

• Δημόσιος δανεισμός (Μορφές- Διακρίσεις, Στόχοι)

• Προϋπολογισμός

• Επίδραση του δημοσίου στην οικονομία (Φόροι και Μακροοικονομικές Επιδράσεις. Φόροι και Μικροοικονομικές Επιδράσεις, Πολλαπλασιαστές)

• Δημοσιονομική πολιτική (Μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας. Σχέση Δημοσιονομικής και Νομισματικής πολιτικής)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (60%) και από την ατομική εργασία που εκπονούν (40%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Παπαηλίας Θ. (2011) Σημειώσεις δημόσιας οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής

•Gayer T. Rosen H., Καπλάνογλου, Ράπανος Β (2009) Δημόσια Οικονομική, Κριτική

•Δαλαμάγκας Β (2003) Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική, Κριτική

•Δράκος Γ (1998) Εισαγωγή στη δημόσια Οικονομική, Σταμούλης

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής που ολοκληρώνει το εξάμηνο διδασκαλίας γνωρίζει περί Οικονομικής Μεθοδολογίας, υποδειγμάτων Γενικής Ισορροπίας, Προσφορά-Ζήτηση και προσδιορισμός Τιμών. Επίσης, εμβαθύνουμε στον Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας, στην Εργασιακή Θεωρία της Αξίας, στο Απόλυτο Πλεονέκτημα, τις Τιμές Διεθνούς Εμπορίου, τί είναι Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ισορροπία Διεθνούς Εμπορίου, Οφέλη από το Διεθνές Εμπόριο και στον  Προσδιορισμό των Σχετικών Μισθών. 

Ο στόχος είναι η κατανόηση και η εξοικείωση με βασικές έννοιες της διεθνούς νομισματικής μακροοικονομικής, όπως το ισοζύγιο πληρωμών, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, η αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών συναλλαγμάτων, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η ανταγωνιστικότητα αγαθών και χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω: Μη Δασμολογικοί Εμπορικοί Φραγμοί, Ποσοτικοί Περιορισμοί ή Ποσοστώσεις, Ομοιότητες μεταξύ Δασμών και Ποσοστώσεων, Επιδοτήσεις Εξαγωγών, Πολιτικές Κρατικών Προμηθειών, Πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας, Επιχειρήματα υπέρ του Προστατευτισμού, Δασμοί και Δημόσια Έσοδα, Προστασία και Εθνική Άμυνα, Επιχειρήματα υπέρ της Δασμολογικής Προστασίας της Νηπιακής Βιομηχανίας. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τιμές, Επιτόκια και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Λογαριασμός Τρεχουσών Συναλλαγών και Χρηματοδότηση αυτού, Κατάταξη Συναλλαγών, Ισορροπία Ισοζυγίου Πληρωμών και Προσαρμογή.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διεθνές Εμπόριο & Εμπορική Πολιτική

•Στοιχεία από την Μικροοικονομική Θεωρία της Γενικής Ισορροπίας

•Το Κλασσικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου

•Το Υπόδειγμα του Εφοδιασμού των Χωρών σε Παραγωγικούς Συντελεστές 

•Δασμοί - Μη Δασμολογικοί Φραγμοί και Επιχειρήματα υπέρ του Προστατευτισμού: 

Διεθνής Χρηματοοικονομική

•Εισαγωγή και Ισοζύγιο Πληρωμών: 

•Αγορά Συναλλάγματος: Τρέχουσα Τιμή (spot rate), Αρμπιτράζ ή Κερδοσκοπική Παρέμβαση, Προθεσμιακή Τιμή (forward rate), Ανταλλαγές Νομισμάτων (swaps), Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures), Δικαιώματα Προαίρεσης για Αγορά και Πώληση (optios), Παρέμβαση Κεντρικής Τράπεζας, Μαύρη Αγορά και Παράλληλη Αγορά.

•Τιμές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: Ισοτιμία των Αγοραστικών Δυνάμεων, Επιτόκια, Επιτόκια και Ισοτιμία Επιτοκίων, Απόλυτη και Σχετική Ισοτιμία Αγοραστικών Δυνάμεων, Χρόνος και Πληθωρισμός, Αποκλίσεις και Ισοτιμία των Αγοραστικών Δυνάμεων, Υπερτιμημένα και Υποτιμημένα Νομίσματα, Ισοτιμία Επιτοκίων, Επιτόκια και Πληθωρισμός, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Προσδοκώμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διαχρονική Διάρθρωση των Επιτοκίων.

•Συναλλαγματικός Κίνδυνος, Προβλέψεις και Διεθνείς Επενδύσεις: Μορφές Συναλλαγματικού Κινδύνου, Ασφάλιστρο Συναλλαγματικού Κινδύνου, Αποτελεσματικότητα της Αγοράς, Διεθνείς Επενδύσεις και Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Φυγή Κεφαλαίων, Διεθνής Δανεισμός και Κρίσεις.

Βασικές Θεωρίες του Ισοζυγίου Πληρωμών: Εξισορρόπηση του Εμπορικού Ισοζυγίου: Θεωρία Ελαστικοτήτων, Ελαστικότητα και Καμπύλες J, Συμπεράσματα από τις Υποτιμήσεις, Εξισορρόπηση του Ισοζυγίου Πληρωμών: η Νομισματική Προσέγγιση.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

•S. Husted - M. Melvin: Διεθνή Οικονομικά, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 2008 (αντίστοιχα κεφάλαια).

•P. Krugman - M. Obstfeld: Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική, Επιστημονική Βιβλιοθήκη, Τόμος Α (αντίστοιχα κεφάλαια).

•P. Kenen: Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999, Τόμος Πρώτος (αντίστοιχα κεφάλαια).

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•Αξιολογούν τη θεωρία των οικονομικών ολοκληρώσεων γενικά

•Αναλύουν τη συστηματική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα μετά τη θέση σε ισχύ της Νέας Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•Εφαρμόζουν τη θεωρία της Οικονομικής Ολοκλήρωσης στα ανακύπτοντα προβλήματα των μελών κρατών της ΕΕ

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι διάφορες μορφές ή στάδια της οικονομικής ολοκλήρωσης, τα οφέλη της οικονομικής ολοκλήρωσης γενικά, τα οφέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) που αναφέρονται στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων και στην οικονομική μεγέθυνση, τα οφέλη της ΟΝΕ που αφορούν τη σταθερότητα των τιμών (η σταθεροποίηση του γενικού επιπέδου των τιμών), το κόστος της οικονομικής ολοκλήρωσης γενικά, το κόστος του κοινού νομίσματος, η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών, οι φάσεις και τα στάδια της ΟΝΕ, τα κριτήρια εισόδου στην ΟΝΕ, η νομισματική πολιτική της ΟΝΕ, τα στοιχεία και τα όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Πολιτικής (ΕΝΠ), η στρατηγική της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), οι δύο πυλώνες στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής (οικονομική και νομισματική ανάλυση), η εφαρμογή της κοινής νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος: μέσα και τις διαδικασίες (πράξεις ανοικτής αγοράς, πάγιες διευκολύνσεις, ελάχιστα αποθεματικά), ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, η συναλλαγματική πολιτική της ΕΝΠ, η δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ, το γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής (no-bailout ρήτρα και ο ηθικός κίνδυνος), το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: το Σύστημα Πολυμερούς Εποπτείας, ή η Διαδικασία Πολυμερούς Εποπτείας, Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης: οι στόχοι και τα επιτεύγματα, ο Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΜΕΠ), η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), η εφαρμογή της ΔΥΕ στην περίπτωση της Ελλάδας και όλων των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ), οι Γενικοί Προσανατολισμοί της Οικονομικής Πολιτικής (ΓΠΟΠ), η Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ (το «Πακέτο των Έξι»): πυλώνες και στόχοι (δημοσιονομική πολιτική,  εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες), η Διαδικασία  Μακροοικονομικών Ανισορροπιών: μηχανισμός προειδοποίησης και πίνακας αποτελεσμάτων, η έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM), η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM): στόχοι, όργανα λήψης αποφάσεων, νομική μορφή, τα μέσα και η διάρθρωση του κεφαλαίου του.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Επίλυση προβλημάτων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Βαβούρας Ι., Οικονομική Πολιτική, 2013, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Αναλύει τα τρέχοντα προβλήματα στηριζόμενος στις βασικές έννοιες του Διοικητικού Δικαίου

•Συνθέτει τις εναλλακτικές λύσεις που ανακύπτουν με βάση το Διοικητικό Δίκαιο

•Αξιολογούν τους βασικούς θεσμούς του κράτους

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος:

•Γενικές αρχές Διοικητικού Δικαίου. 

•Έννοια και διακρίσεις διοικητικών πράξεων. 

•Έννοια και διακρίσεις διοικητικών οργάνων. 

•Διοικητική και δικαστική προστασία του διοικουμένου.

•Εξέλιξη του Διοικητικού Δικαίου στην Ελλάδα.

•Αρχή της νομιμότητας της Διοίκησης.

•Έννοια και διακρίσεις των διοικητικών πράξεων και των διοικητικών οργάνων.

•Διοικητικές συμβάσεις.

•Διοικητική οργάνωση της χώρας.

•Διοικητική δικονομία

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Συμμετοχή στο μάθημα 

II.Διεξαγωγή 5 διαγωνισμάτων (30%)

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση  (70%) και από τα 5 διαγωνίσματα στα οποία εξετάζονται στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές και έντυπες σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Σπηλιωτόπουλος Ε., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2011, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

2ο Εξάμηνο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα συστήματα αξιολόγησης και αμοιβών που ισχύουν ή που μπορούν να εφαρμοστούν στις δημόσιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν αναφορές και σε ανάλογα συστήματα που ισχύουν σε άλλες χώρες κατά περίπτωση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Εφαρμόζει διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης προσωπικού 

•Αξιολογεί τα σφάλματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης

•Σχεδιάζει ομαδικά κίνητρα αμοιβών στη μετέπειτα πορεία του 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

o Διαχρονική εξέλιξη της αξιολόγησης του προσωπικού: Από τη Διοίκηση Προσωπικού στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Σημασία της αξιολόγησης προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Στόχοι και κριτήρια της αξιολόγησης προσωπικού.

o Σχεδιασμός θέσης εργασίας, ανάλυση θέσης εργασίας, περιγραφή θέσης εργασίας και προδιαγραφές θέσης εργασίας στο δημόσιο τομέα. Εξέλιξη των υπαλλήλων.

o Υποκειμενικά συστήματα αξιολόγησης προσωπικού: Απλή κατάταξη, κατάταξη ανά ζεύγη, επιβεβλημένη επιλογή, γραφικές κλίμακες κατάταξης. Συστήματα αξιολόγησης στην Ελληνική δημόσια διοίκηση.

o Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού με βάση τη συμπεριφορά: Μέθοδος κρίσιμων περιστατικών, κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς (Behaviorally Anchored Rating Scales – BARS), κλίμακες παρακολούθησης της συμπεριφοράς (Behavioral Observation Scales – BOS).

o Αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα: Διοίκηση μέσω Στόχων (Management by Objectives – MBO) και Σύστημα Μέτρησης Παραγωγικότητας (Productivity Measurement & Evaluation System – PRoMES). Αξιολόγηση με βάση την ποιότητα.

o Αξιολογητές: Προϊστάμενος, ομόβαθμοι, υφιστάμενοι, πελάτες, αυτοαξιολόγηση, σφαιρική αξιολόγηση.

o Σφάλματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Εγκυρότητα και αξιοπιστία της αξιολόγησης. Συνέντευξη αξιολόγησης.

o Σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα. Ιστορική εξέλιξη των συστημάτων αμοιβών. Σημασία και περιεχόμενο της αμοιβής.

o Χρήμα και παρακίνηση. Θεωρίες παρακίνησης των υπαλλήλων: Θεωρίες Δίκαιης Μεταχείρισης (Adams), Επιτευγμάτων (McClelland), Προσδοκίας (Vroom).

o Σύνθεση της αμοιβής. Πολιτικές αμοιβών προσωπικού. Προσδιορισμός της αμοιβής με βάση την αγορά και με βάση την αξία της εργασίας. Καθορισμός εύρους κλιμακίων αμοιβών. Κλιμάκια αμοιβών στο δημόσιο τομέα.

o Συστήματα ατομικών αμοιβών. Bonus, προμήθειες, επιδόματα αξίας, αμοιβή με βάση πρότυπες ώρες, αμοιβή με βάση τις επαγγελματικές δεξιότητες. Προβλήματα των ατομικών συστημάτων αμοιβών.

o Ομαδικά κίνητρα αμοιβών. Διανομή κερδών, δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, σχέδια διάθεσης μετοχών (Employee Stock Ownership – ESOP). Είδη πρόσθετων παροχών στο προσωπικό. Αμοιβές διευθυντικών στελεχών. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (70%) και από εργασία που εκπονούν (30%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Βαξεβανίδου Μ. & Π. Ρεκλείτης (2008): Management Ανθρωπίνων Πόρων: Θεωρία & Πράξη. Αθήνα: Προπομπός.

•Berman E.M., Bowman J.S., West, J.P. & M.V. Wart (2001): Human Resource Management in Public Service. London: Sage.

•Colclough Ch. (ed.) (1997): Public Sector Pay and Adjustment. London: Routledge.

•Condray S.E. (2005): Handbook of Human Resource Management in Government. San Francisco: Jossey-Bass.

•Dessler G. (επιμ: Κέφης Β.) (2012): Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα: Κριτική.

•Κανελλόπουλος Χ. & Ν. Παπαλεξανδρή (επιμ.) (1990): Αξιοποίηση Προσωπικού με Ανάπτυξη Στελεχών και Βελτίωση Οργάνωσης. Αθήνα: International Publishing.

•Καρκατσούλης Π. (2004): Το Κράτος σε Μετάβαση. Αθήνα: 

•Σιδέρης - Νικολάου Ι. (2006): Διοικώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αθήνα: Σιδέρης.

•Noe R.A., Hollenbeck J.R. & B. Gerhart (επιμ: Πατσίκας Στ. & Γ. Ασπρίδης) (2009): Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Παπαζήσης.

•OECD (2005): Performance Pay for Government Employees. Paris: OECD

•Παγκάκης Γρ. (2003): Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Σάκκουλας.

•Παπαλεξανδρή Ν. & Δ. Μπουραντάς (2003): Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Μπένος.

•Πατρινός Δ. & Α. Αναστασίου (2009): Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Αθήνα: Παπαζήσης.

•Pynes, J.E. (2004): Human Resources Management in Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass.

•Risher, H.W. (1999): Aligning Pay and Results. N. York: AMACOM.

•Ξυροτύρη-Κουφίδου, Στ. (2001): Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Ανίκουλας.

•Τερζίδης Κ. & Κ. Τζωρτζάκης (2004): Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Rossili.

•Torrington D., Hall L. & St. Taylor (2006): Human Resource Management. Harlow: Prentice-Hall.

•Χυτήρης Λ. (2001): Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Αθήνα: Interbooks.

•WorldatWork (2007): The WorldatWork Handbook of Compensation, Benefits & Total Rewards. Hoboken NJ: Wiley.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα επιδιώκει να κατανοήσουν οι φοιτητές τους μηχανισμούς άσκησης της δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης σε ένα πραγματικό και όχι ιδεατό περιβάλλον, στο οποίο υφίστανται διαρκείς, φανερές και αφανείς τριβές αλλά και αντιφάσεις. Λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι περιορισμοί, όπως αυτοί προκύπτουν από αντιτιθέμενα συμφέροντα, και όπως αναδύονται συχνά, απρόβλεπτα, από εγχώριες και διεθνείς συγκρούσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Αναλύει τους μηχανισμούς άσκησης της δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης

•Αξιολογεί τις διαφορές μεταξύ κυβέρνησης και διακυβέρνησης

•Πιστοποιεί την αξιοπιστία αποφάσεων, που λαμβάνονται κατά την άσκηση της δημόσιας πολιτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα κύρια σημεία στα οποία εστιάζονται οι παραδόσεις είναι:

•Η αλληλεξάρτηση μεταξύ πολιτικών, θέσεων και απόψεων των διαφόρων επιμέρους ομάδων που απαρτίζουν το σύνολο των κοινωνικών δυνάμεων και της δημόσιας πολιτικής όπως αυτή εκφράζεται από την επίσημη κυβέρνηση. 

•Ερμηνεύει  τις διαφορές μεταξύ κυβέρνησης και διακυβέρνησης

•Η ερμηνεία και η σημασία των θεσμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη περίοδο

•Διερευνά τις άλλοτε ορθολογικές και τις άλλοτε ανορθολογικές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά την άσκηση της δημόσιας πολιτικής. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο συχνά οι τελικές αποφάσεις κινούνται σε τροχιά εκτός της αναμενόμενης τάσης

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (70%) και από την ατομική εργασία που εκπονούν (30%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•North D. C., 2006, Θεσμοί, Θεσμική Αλλαγή και Οικονομική Επίδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

 

•Economic Outlook

{slider ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ |closed}

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα .
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Αναλύει τους βασικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ενός έργου

•Αξιολογεί τις δημόσιες επενδύσεις επί τη βάση των διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων

•Οργανώνει την παρακολούθηση και πραγματοποίηση των υλοποιούμενων έργων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται:

1η Παράδοση: Διαχρονική Αξία του Χρήματος: Απλός Τόκος, Ανατοκισμός, Σειρές Πληρωμών

2η Παράδοση: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Δείκτες Ρευστότητας, Δείκτες Δραστηριότητας, Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης, Δείκτες Οικονομικής Κάλυψης, Δείκτες Απόδοσης, Δείκτες Αποτίμησης, Ανάλυση Κοινού Σημείου και Αριθμοδείκτες Τάσης, Περιορισμοί της Ανάλυσης Αριθμοδεικτών.

3η Παράδοση: Ανάλυση Ταμειακών Ροών: Υπολογισμός Αρχικού Κόστους μιας Επένδυσης, Υπολογισμός των Πρόσθετων Ταμειακών Ροών, Υπολογισμός της Τελικής Ταμειακής Ροής.

4η Παράδοση: Κόστος Κεφαλαίου: Κόστος Ομολογιακού Δανείου, Κόστος Προνομιούχων Μετοχών, Κόστος Παρακρατημένων ή Αδιανέμητων Κερδών, Κόστος Νέων Κοινών Μετοχών, Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου, Οριακό Κόστος Κεφαλαίου

5η Παράδοση: Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων, Πληθωρισμός και Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου

6η Παράδοση: Κίνδυνος και Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου: Μέθοδοι Ενσωμάτωσης του Κινδύνου στον Προϋπολογισμό Επενδύσεων Κεφαλαίου, Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Σεναρίου, Δένδρα Αποφάσεων.

7η Παράδοση: Ανάλυση Μόχλευσης: Ανάλυση Νεκρού Σημείου, Ανάλυση Ταμειακού Νεκρού Σημείου, Επιχειρηματικός Κίνδυνος, Λειτουργική Μόχλευση, Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος, Χρηματοοικονομική Μόχλευση, Συνδυασμένη Μόχλευση.

8η Παράδοση: Το Κόστος και το Όφελος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: Η Νεοκλασική Θεωρία του Κόστους και του Οφέλους της Μεταφοράς Κεφαλαίου, Εμπειρικές Προσεγγίσεις στο Πρόβλημα της Μέτρησης του Κόστους και του Οφέλους των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η Σχέση μεταξύ Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Οικονομικής Μεγέθυνσης

9η-10η Παράδοση: Λεπτομέρειες για Δημόσιες Επενδύσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:

Διδασκαλία στην αίθουσα 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7.5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θεωρητικό επίπεδο της Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής και η πρακτική εφαρμογή της. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στις βασικότερες έννοιες των φόρων, τα κριτήρια επιβολής τους και τη χρησιμότητά τους ως μέσα άσκησης πολιτικής. Εξετάζονται, επίσης, ζητήματα σχετικά με την επιβολή των φόρων, όπως το κόστος της φορολογικής διοίκησης, οι αντιδράσεις των ιδιωτικών φορέων στην επιβολή των φόρων ή την αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Αναλύει τα κοινωνικά φαινόμενα κατά την περίοδο κρίσης

•Εφαρμόζει, με βάση τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί το Κράτος Πρόνοιας, τις βέλτιστες πρακτικές για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων

•Οργανώνει δομές και προγράμματα που απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται:

•Γενική Θεωρία των Φόρων. 

•Διακρίσεις των Φόρων.

• Οι Φόροι ως Μέσα Άσκησης Πολιτικής.

• Η Φορολογική Δικαιοσύνη ως Κριτήριο Επιβολής των Φόρων. 

•Το Κόστος της Φορολογικής Διοίκησης. 

•Οι Αντιδράσεις των Φορολογούμενων στην Επιβολή των Φόρων.

• Φορολογικές Παραβάσεις και Διαφθορά.

• Φορολογία και Κοινωνική Πολιτική. 

 

•Φορολογία και Περιβαλλοντική Πολιτική.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Άσκηση πεδίου

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (70%) και από την Άσκηση Πεδίου (30%) .

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Παπαηλίας Θ., 2014, Οικονομία και Κοινωνία, Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία μεταπολεμικά, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

•Esping-Andersen G., 2006, Γιατί χρειαζόμαστε ένα Νέο Κοινωνικό Κράτος, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα

•Spicker P., 2004, Το κράτος Πρόνοιας μια γενική θεωρία, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

 

3ο Εξάμηνο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:

Διδασκαλία στην αίθουσα 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία  3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το γνωστικό αντικείμενο της Ανάλυσης  Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ασχολείται με τη χρήση και την ερμηνεία των λογιστικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τις δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σκοπός αυτού του αντικειμένου είναι να συμβάλλει στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας, της απόδοσης και των προοπτικών των επιχειρήσεων. Επίσης να υποβοηθήσει στη λήψη αποφάσεων, σχετικών με τη χρηματοδότηση της εταιρίας, την κατανομή πόρων και την επιλογή επενδύσεων. Για την κατανόηση του μαθήματος οι φοιτητές απαιτείται να έχουν βασικές γνώσεις λογιστικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•ερμηνεύουν και να αξιολογούν την παρεχόμενη από τις Λογιστικές καταστάσεις Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

•προτείνουν τρόπους για τη βελτίωση της Χρηματοοικονομικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και για αποφυγή του κινδύνου της χρεοκοπίας

•αναλύουν τις Λογιστικές καταστάσεις και να εξάγουν που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από την αγορά

 

•συσχετίζουν και να συνδυάζουν τους δείκτες της αγοράς με αυτούς που προκύπτουν από την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στις Λογιστικές καταστάσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγικές έννοιες Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και το κανονιστικό τους πλαίσιο. 

2.Τεχνική Ανάλυση. Διαστρωματική και Διαχρονική Ανάλυση. Κατάσταση τάσης και κοινών μεγεθών.

3.Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας και Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης.

4.Κατάρτιση και Ερμηνεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών, Ποιότητα Κερδών, Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές.

5.Ανάλυση Αποδοτικότητας (Κερδοφορίας) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων,  Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων,  Χρηματοοικονομική Μόχλευση.

6.Λήψη αποφάσεων βάσει κόστους. Σημείο εξίσωσης εσόδων εξόδων. Λειτουργική Μόχλευση.

7.Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης. Χρηματιστηριακοί αριθμοδείκτες.

8.Μελέτη Περίπτωσης (case study)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (70%) και από εργασία που εκπονούν (30%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

 

•Γκίκας, Δ. Χ., Παπαδάκη Α. Ι. και Σιουγλέ, Γ. Σ. (2010). Ανάλυση & αποτίμηση επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

•Κάντζος, Κ. (2002). Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα: Εκδόσεις INTERBOOKS.

•Μπατσινίλας, Ε. Γ. και Πατατούκας, Κ. Π. (2012). Σύγχρονη Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. 

•Νιάρχος, Ν. (2004), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, 7η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης.

•Παπαδέας, Π. & Ν. Συκιανάκης, Ανάλυση & Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Αθήνα 2014.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

 

•Economic Outlook

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:

Θεωρία 3

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Σχεδιάζει προγράμματα για τη γνωστοποίηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για αυτά

•Αξιολογεί τις θεσμικές ρυθμίσεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο 

 

•Αναλύει τις μεθόδους προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται:

•Εξέλιξη της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•Οικουμενικά και περιφερειακά συστήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

•Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ουσιαστικές και Δικονομικές διατάξεις).

•Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

 

•Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (70%) και από εργασία που εκπονούν (30%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Σισιλιάνος Λ. Α., (2013), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

 

•Economic Outlook

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Παρακολουθεί τον τρόπο σύνταξης και ελέγχου του Δημόσιου Προϋπολογισμού

•Συνθέτει επί τη βάση των Βασικών εθνικολογιστικών εννοιών προϋπολογισμούς  σε ΟΤΑ, σε περιφέρειες και ΝΠΔΔ

•Αξιολογεί τη σχέση του  Δημόσιου προϋπολογισμού, Απολογισμού με την Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

 

•Αναλύει τη σχέση του  Δημόσιου προϋπολογισμού, Απολογισμού με το κύκλωμα της δημόσιας Λογιστικής

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

•Αναλυτική εξέταση των εννοιών Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός και λοιπών δημοσιονομικών καταστάσεων, Ισολογισμός, Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης κλπ. 

 

•Ανάλυση των συσχετιζομένων εθνικολογιστικών εννοιών όπως Δημόσιο Έλλειμμα, Δημόσιο Χρέος. Διερεύνηση των σταδίων που ακολουθεί ο Προϋπολογισμός (π.χ κατάρτιση ψήφιση εκτέλεση, έλεγχος).Σχέση του Δημόσιου Προϋπολογισμού Απολογισμού με την Δημόσια Λογιστική( Λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης). 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (70%) και από εργασία που εκπονούν (30%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρέχει τις θεωρητικές και εμπειρικές βάσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την στατιστική ανάλυση δεδομένων δειγματοληπτικών ερευνών, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή, στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας στην ανάλυση των δεδομένων, στην εξέταση των προϋποθέσεων και των διαγνώσεων και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να:

•Οργανώνει τη συλλογή, σύμπτυξη και παρουσίαση δεδομένων,

•Εφαρμόζει τις κατάλληλους τεχνικές προκειμένου να επεξεργαστεί τα δεδομένα

•Αξιολογεί τη διαμόρφωση υποδειγμάτων απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων

 

•Αξιολογεί τη διαμόρφωση υποδειγμάτων παραγοντικής ανάλυσης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

•Ο ρόλος της Στατιστικής στις σύγχρονες έρευνες και στην οικονομία. Ορολογία και βασικές έννοιες (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές). Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων (μέτρα θέσεως, μέτρα διασποράς). Κανονική κατανομή. Βασικές έννοιες ελέγχου υποθέσεων (Υποθέσεις, σφάλματα, περιοχή αποδοχής, κρίσιμη περιοχή, ελεγχοσυνάρτηση). Εισαγωγή στους ελέγχους υποθέσεων μέσων τιμών.

•Θεωρητική αναφορά στους υπόλοιπους παραμετρικούς ελέγχους

(Έλεγχοι υποθέσεων για τη διαφορά των μέσων τιμών δύο ανεξάρτητων πληθυσμών, για τη διαφορά μέσων τιμών ζευγαρωτών παρατηρήσεων).

•Καταχώρηση δεδομένων στο SPSS, βασικές εντολές κατασκευής και διαχείρισης μεταβλητών, βασικά διαγράμματα και περιγραφικά στατιστικά στο SPSS, έλεγχος υπόθεσης κανονικότητας μέσω SPSS.

•Στοιχεία Ανάλυσης Κατηγορικών Δεδομένων. (Έλεγχοι Ανεξαρτησίας.χ2 ) .

•Ασκήσεις ελέγχου υποθέσεων μέσης τιμής, και διαφοράς δύο μέσων τιμών με χρήση SPSS.

•Ανεξαρτησία κατηγορικών μεταβλητών με χρήση χ2 στο SPSS. Απλή παλινδρόμηση στο SPSS, καλή προσαρμογή του μοντέλου.

•Απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης, Προβλέψεις). Ερμηνεία της μεταβλητότητας

•Εξέταση ορθότητας του μοντέλου. Έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης. Ανάλυση υπολοίπων

•Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τους συντελεστές της γραμμικής παλινδρόμησης, Προβλέψεις). Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Σύγκριση μοντέλων. Μέθοδοι επιλογής μεταβλητών. Διαγνωστικά πολλαπλής παλινδρόμησης. Πολλαπλή παλινδρόμηση στο SPSS, καλή προσαρμογή του μοντέλου και επιλογή καταλληλότερου στατιστικού μοντέλου

•Παραγοντική Ανάλυση με τη μέθοδο κύριων συνιστωσών, Παραγοντική Ανάλυση στο SPSS.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Ι. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων με τη βοήθεια του προγράμματος power point.

II. ανάρτηση των διδακτικών σημειώσεων του μαθήματος, των διαλέξεων του μαθήματος και λοιπών πληροφοριών και ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος

III. τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails και χρήση σύγχρονης πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.I.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (60%) και από την ατομική εργασία που εκπονούν (40%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

{slider ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ |closed}

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θεωρητικό επίπεδο της Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής και η πρακτική εφαρμογή της. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στις βασικότερες έννοιες των φόρων, τα κριτήρια επιβολής τους και τη χρησιμότητά τους ως μέσα άσκησης πολιτικής. Εξετάζονται, επίσης, ζητήματα σχετικά με την επιβολή των φόρων, όπως το κόστος της φορολογικής διοίκησης, οι αντιδράσεις των ιδιωτικών φορέων στην επιβολή των φόρων ή την αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•Αναλύουν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή διαδοχικών φορολογικών νόμων

•Εφαρμόζουν βέλτιστες πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη τις επιβαλλόμενες κάθε φορά διατάξεις

•Οργανώνουν λύσεις για τα προβλήματα που αφορούν το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό γίνεται αναφορά στη Θεωρία των Φόρων, εστιάζοντας στις λειτουργίες των φόρων και την κατανομή των φορολογικών βαρών. Γίνεται, επίσης, αναφορά στη διάκριση μεταξύ φόρων και τελών και στα κριτήρια επιβολής των φόρων. Εξετάζεται η σχέση μεταξύ Φορολογίας και Οικονομικής Ανάπτυξης, εστιάζοντας στην πολιτική των φορολογικών κινήτρων. Εξετάζεται, επίσης, η Φορολογία ως μέσο άσκησης Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Τέλος, εξετάζονται θέματα Φορολογικής Διοίκησης, Φορολογικού Ανταγωνισμού και Φορολογικής Συμμόρφωσης.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα παρακάτω:

-Γενική Θεωρία των Φόρων 

-Διακρίσεις των Φόρων 

-Οι Φόροι ως Μέσα Άσκησης Πολιτικής. Η Φορολογική Δικαιοσύνη ως Κριτήριο Επιβολής των Φόρων. Το Κόστος της Φορολογικής Διοίκησης. Οι Αντιδράσεις των Φορολογούμενων στην Επιβολή των Φόρων. Φορολογικές Παραβάσεις και Διαφθορά. Φορολογία και Κοινωνική Πολιτική. Φορολογία και Περιβαλλοντική Πολιτική.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (70%) και από εργασία που εκπονούν (30%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Τάτσος Ν., Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική, 2012, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•International Journal of Economic Theory

•Economic Papers: A journal of applied economics and policy

•Economic Policy

•International Economic Review

•Economic Outlook

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών» εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα την προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές της Ολικής Ποιότητας, στοιχεία που κάνουν τους σύγχρονους οργανισμούς και υπηρεσίες περισσότερο ευέλικτους και καινοτόμους (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά κατά τη διάρκεια των διαλέξεων). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•Εφαρμόζει το γνωστικό αντικείμενο στην μετέπειτα πορεία τους

•Αναλύει τα βασικά σημεία της Ολικής Ποιότητας

•Αξιολογεί την ποιότητα στην ελληνική πραγματικότητα 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο των διαλέξεων εστιάζεται στη πληρέστερη προσφορά γνώσεων για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διδαχθούν και τα εξής:

• Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αντικειμενικοί σκοποί και οι συνέπειες της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

• Οι κύκλοι ποιότητας

• Ποιότητα και ανθρώπινος παράγοντας

• Ποιότητα και καινοτομία

• Διαχείριση διαδικασιών

• Κόστος ποιότητας

• Διαχείριση αλλαγών (change management)

• Τα μοντέλα πιστοποίησης (ISO, HACCP, EMAS)

• Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διοίκησης Ποιότητας (European Foundation for Quality Management-EFQM)

• Η ποιότητα των υπηρεσιών (The SERVQUAL model)

• Μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας

• Τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας

• Ο ποιοτικός manager

• Η ποιότητα στην ελληνική πραγματικότητα

• Ποιότητα και δημόσιος τομέας

• Δείκτες ικανοποίησης πελατών

• Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering-BPR)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις ανάπτυξης Δοκιμίων

- Επίλυση προβλημάτων

I.Παρουσίαση εργασίας

II.Συμμετοχή στο μάθημα

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση (70%) και από εργασία που εκπονούν (30%) και παρουσιάζουν στην τάξη οι φοιτητές.

Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Κέφης Ν., Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 2014, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

4ο Εξάμηνο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην αίθουσα 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: Θεωρία 3
Πιστωτικές Μονάδες: 7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις έρευνας και το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο. Να παρουσιάσει τις βασικές μορφές μεθοδολογίας και τη χρήση των αντίστοιχων ερευνητικών εργαλείων (ποσοτικών ή ποιοτικών). Ταυτόχρονα, βασικό στόχο αποτελεί οι φοιτητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να δομήσουν και να διαρθρώσουν μια επιστημονική μελέτη, γνωρίζοντας τις βασικές αρχές δεοντολογίας στη συγγραφή της. Επιπλέον, προκειμένου να μυηθούν στη λογική και την πρακτική της έρευνας, επιχειρείται η ανάδειξη καλών πρακτικών μέσω των οποίων αναδεικνύονται τα βασικά στοιχεία στη διάρθρωση της επιστημονικής εργασίας. Μέσω της συγγραφής του ερευνητικού πρωτοκόλλου και της πρακτικής εφαρμογής αναμένεται να αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες, τόσο για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίες, όσο και ευρύτερα για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα της διπλωματικής εργασίας που θα πρέπει να εκπονήσουν στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού τους διπλώματος. Τέλος, βασική επιδίωξη αποτελεί η εκμάθηση άλλων σχετικών διαδικασιών όπως για παράδειγμα η αποτελεσματική παρουσίαση. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ο φοιτητής είναι σε θέση να:

•συντάξει διπλωματική εργασία που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου

•εφαρμόζει τις πρακτικές αυτές στην μετέπειτα εξέλιξή του

•κατέχει πιστοποιημένες γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 

Περιεχόμενο Μαθήματος

i.Εισαγωγικές έννοιες

ii.Στατική των ρευστών

iii.Κινηματική των ρευστών

iv.Εξισώσεις ρευστοδυναμικής

v.Τυρβώδεις ροές

vi.Μονοδιάστατες ασυμπίεστες ροές σε κλειστούς αγωγούς

vii.Εφαρμογές στις θεματικές ενότητες του μαθήματος

viii.Εργαστηριακές ασκήσεις και περιπτώσεις μελέτης στις ενότητες του θεωρητικού μέρους του μαθήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Παρουσίαση του ερευνητικού πρωτοκόλλου στην Επιτροπή στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις στους φοιτητές μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

•Ζαφειρόπουλος Κ., Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, 2015, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

•Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ε., Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, 2011, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα

 

•Παναγιωτάκος Δ., Μεθοδολογία της Έρευνας & της Ανάλυσης Δεδομένων για τις Επιστήμες της Υγείας