Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Σχετικά

Σκοπός του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των νέων συνθηκών που προέκυψαν από την Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία. 

Αναφέρεται σε στελέχη Επιχειρήσεων και Δημόσιων  Οργανισμών  τα οποία λειτουργούν ή επιθυμούν να λειτουργήσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με τις νέες εργασιακές συνθήκες και τη χρήση της νέας τεχνολογίας, αδιακρίτως αν οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον στην Ελλάδα ή σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έννοια “Διεθνής Διοικητική” αξιοποιείται με την αναφορά της λειτουργίας του Οργανισμού στα πρότυπα διοίκησης της 3ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπου δεν επηρεάζεται από τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της αλλά από την ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία.

Χρονική Διάρκεια 

2 Έτη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος  οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Να λειτουργούν σαν στελέχη Οικονομικών Οργανισμών σε τομείς όπως Marketing και Διαχείρισης ανθρώπινων πόρων

Να κατανοήσουν τα πολύπλοκα ζητήματα που συνδέονται με το διεθνές και το παγκόσμιο περιβάλλον των επιχειρήσεων εφαρμόζοντας  μια άνθρωπο-κεντρική φιλοσοφία στο  Μάρκετινγκ και στη  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Να αναλύουν  βασικές έννοιες  της λειτουργίας  ενός Οργανισμού  στηριζόμενοι σε ποσοτικά αποτελέσματα  τόσο της Παραγωγικότητας όσο και της αποδοτικότητας των συντελεστών του.

Να κατανοούν τα προβλήματα, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη,  καθώς και το ρόλο  των σύγχρονων  κοινωνικών υπηρεσιών.

Να έχουν μυηθεί και να έχουν ενδιατρίψει στην μεθοδολογία της έρευνας  και να παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία για την μύηση τους αυτή, μέσω των ερευνητικών του Διπλωματικών εργασιών.

Δίδακτρα

ΝΑΙ