Μαθήματα

1ο Εξάμηνο

Προσομοίωση και Υπολογισμός Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού με Χρήση Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με την σωστή προσομοίωση και τον υπολογισμό κατασκευών πολιτικού μηχανικού με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών στατικής και δυναμικής ανάλυσης και πεπερασμένων στοιχείων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση για τις μεθόδους προσομοίωσης κατασκευών.

2.Γνώση και δεξιότητες στην σωστή προσομοίωση.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να υπολογίσουν τις κατασκευές με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών στατικής και δυναμικής ανάλυσης και πεπερασμένων στοιχείων.

2.Να προσομοιώσουν κατάλληλα κάθε είδους κατασκευή.

3.Να αξιολογούν τις παραδοχές προσομοίωσης.

4.Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονική γνώμη.

5.Να διαχειρίζονται ορθολογικά τον χρόνο για την έγκυρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση για:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

Λήψη αποφάσεων.

Αυτόνομη εργασία. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Γραπτή Εξέταση: 80% 

Προετοιμασία για εργασία εξαμήνου: 20% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Αβραμίδης,Ι., Α. Αθανατοπούλου, K. Μορφίδης, Α. Σέξτος, (2011) Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης & διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.

2.Κωμοδρόμος Π. (2009), Ανάλυση κατασκευών - Σύγχρονες μέθοδοι με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 2η έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (ISBN 9607182448).

3.ETABS nonlinear 2015. Computers and Structures, Inc., Berkeley, California, USA. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τον παραθυρικό προγραμματισμό και να εξοικειωθούν με τη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού, όπως VB & VBA, των εργαλείων προγραμματισμού, όπως το Visual Studio, και των προγραμματιζόμενων εφαρμογών όπως είναι τα λογιστικά φύλλα. Το μάθημα προϋποθέτει στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού προπτυχιακού επιπέδου και εστιάζει στη μεθοδολογία του παραθυρικού προγραμματισμού, στη χρήση αντικειμένων και των αντιστοίχων ιδιοτήτων & μεθόδων, και στην έννοια του σύνθετου έργου που αποτελείται από επί μέρους τμήματα/αντικείμενα. Τα προγράμματα και οι εφαρμογές που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιλέγονται έτσι ώστε να κατανοούν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην επίλυση προβλημάτων της ειδικότητάς τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

1.Κατανοούν τις έννοιες και τις τεχνικές του προγραμματισμού ΗΥ και τις δυνατότητες που προσφέρουν.

2.Κατανοούν τη φιλοσοφία του παραθυρικού προγραμματισμού και να μπορούν να κάνουν χρήση των αντικειμένων, των ιδιοτήτων και των μεθόδων τους.

3.Αναλύουν πρακτικά προβλήματα της ειδικότητας, και να τα επιλύουν με προγράμματα ΗΥ

4.Ερμηνεύουν τις απαιτήσεις επικοινωνίας χρήστη-υπολογιστή και να τις περιγράφουν & απεικονίζουν στη γραφική διεπαφή/GUI μιας εφαρμογής

5.Συνδυάζουν παλαιότερες/μικρότερες εφαρμογές για τη δημιουργία πιο σύνθετων και ολοκληρωμένων πακέτων

6.Υλοποιούν με ευκολία προγράμματα σε γλώσσα VB/VBA στο Visual Studio και το Excel.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

Εισαγωγή στον προγραμματισμό εφαρμογών για την επίλυση προβλημάτων πολιτικού μηχανικού. Χρήση σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού (VISUAL BASIC) σε περιβάλλον Windows (.ΝΕΤ). Εισαγωγή σε VB & VBA,  Ρύθμιση Visual Studio, Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Visual Basic, Εργαλειοθήκη στοιχείων ελέγχου της VB. Δημιουργία παραθυρικών εφαρμογών. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.  Αντικείμενα & Κλάσεις αντικειμένων. Ιδιότητες, Μέθοδοι, Γεγονότα/Συμβάντα. Διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος. Λογικές αποφάσεις (if-else) και βρόγχοι επαναλήψεων (for-next, do-loop), Διαχείριση μητρώων, Ορισμός και πράξεις πινάκων, συναρτήσεις πινάκων, Γραφική απεικόνιση δεδομένων. Πίνακες αντικειμένων, Διαχείριση αρχείων (αποθήκευση, μορφοποίηση, εγγραφή). Διαχείριση αλφαριθμητικών (strings). Ανάπτυξη λογιστικών φύλλων  (MS Excel) με χρήση γλώσσας προγραμματισμού (VBA). Ρύθμιση MS Excel, Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών VBA, Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ VB.NET/VB6 & VBA, Προγραμματισμός Λογιστικού φύλλου. Συναρτήσεις του Excel. Εντολή/συνάρτηση ελέγχου IF. Εργαλειοθήκη στοιχείων ελέγχου (Controls) για φύλλα Excel. Μακροεντολές και VBA. Συνεργασία Λογιστικού φύλλου & VBA. Δημιουργία Φόρμας. Εργαλειοθήκη στοιχείων ελέγχου (Controls) της VBA. Δημιουργία και κλήση συναρτήσεων/μεθόδων στη VBA. Διαχείριση αρχείων δεδομένων. Κοινόχρηστα πλαίσια ελέγχου. Ανάπτυξη απλών εφαρμογών της ειδικότητας πολιτικού μηχανικού όπως: υπολογισμός εμβαδών επιφανειών, επίλυση στατικών προβλημάτων, απεικόνιση καμπτικών ροπών αμφιέρειστης δοκού, κλπ.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική (ή αγγλική)

Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου (πολλαπλής επιλογής) και επίλυση προβλημάτων με ανάπτυξη προγράμματος σε ΗΥ  

Ασκήσεις (30%), με Παράδοση 3 Γραπτών Εργασιών που αναρτώνται περιοδικά (3*10%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.MICHAEL HALVORSON, 2016, MICROSOFT VISUAL BASIC 2013, ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-667-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656353

2.John Walkenbach, 2011, Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Microsoft Excel 2010 με VBA,  Εκδόσεις  Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, , ISBN: 978-960-512-6278, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12551216

Ενεργειακός Σχεδιασμός και Αναβάθμιση Κτηρίων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και ασκήσεις πράξεων 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

• Κατανόηση της ηλιακής γεωμετρίας και χρήση της για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση επαρκούς σκίασης

• Υπολογισμός της μετάδοσης θερμικής ενέργειας και των συντελεστών της

• Κατανόηση παθητικού ενεργειακού σχεδιασμού

• Αξιολόγηση σε ενεργειακό επίπεδο του προσανατολισμού πόλεων και κτηρίων

• Υπολογισμός εξαερισμού σε κτήρια

• Κατανόηση μονάδων μέτρησης

• Χρήση χαρακτηριστικών των υλικών για ενεργειακούς υπολογισμούς

• Επιλογή μεθόδων φυσικού φωτισμού

• Κατανόηση λογισμικού ενεργειακής προσομοίωσης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη σχεδίαση και την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τα οποία να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη και να έχουν μειωμένο αποτύπωμα ισοδύναμου του διοξειδίου του άνθρακα. Χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη:

1. Επεξήγηση του κλίματος. Περιγραφή της κίνησης της γης και της σχέσης της με τον ήλιο, ζητήματα κλιματικής αλλαγής, περιγραφή των κλιματικών ζωνών στη χώρα μας

2. Βιοκλιματικός σχεδιασμός. Θέματα μορφής και προσανατολισμού των κτηρίων και των πόλεων, εσωτερική οργάνωση κτηρίων, αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού

3. Θερμότητα και θερμοκρασία. Επεξήγηση των τρόπων μεταφοράς θερμότητας και της θερμικής άνεσης

4. Θερμική συμπεριφορά των κτηρίων. Το κτήριο ως θερμικό σύστημα, μετάδοση ενέργειας από αδιαφανή και διαφανή στοιχεία, θερμογέφυρες, σχεδιασμός σκιάστρων, μεταφορά ενέργειας από εξαερισμό, εσωτερικά θερμικά κέρδη, θερμική υστέρηση υλικών

5. Παθητικός θερμικός σχεδιασμός. Παθητικά ηλιακά συστήματα, τοίχοι μάζας, κίνηση του αέρα, εξάτμιση, νυκτερινός δροσισμός, ηλιακή προστασία

6. Φυσικός φωτισμός. Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, υπολογισμός ζωνών φυσικού φωτισμού, υπολογισμός του συντελεστή φυσικού φωτισμού

7. Τεχνητός φωτισμός. Πηγές φωτός, φωτεινή απόδοση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων, φωτομετρικοί υπολογισμοί, συστήματα ελέγχου φωτισμού

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 70% ,

Ασκήσεις Πράξης (με Παράδοση Γραπτών Εργασιών): 30% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

TOTEE 20701-1/2010

TOTEE 20701-2/2010

TOTEE 20701-3/2010

Μπονάρου Άννα. (2014). Μονοκατοικίες ενεργειακές. ΚΤΙΡΙΟ: Θεσσαλονίκη

Szokolay Steven V. (2008). Introduction to architectural science. 2nd ed. Routledge: NY

DeKay Mark and Brown G. Z. (2014). Sun, wind & light, architectural design strategies. 3rd ed. Wiley:NJ

 

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση των αρχών σχεδιασμού των μεταλλικών κατασκευών και η γνώση των ελέγχων διαστασιολόγησης κατά την κανονιστική διάταξη του Ευρωκώδικα 3. Μετά το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση να μπορεί να σχεδιάσει και να υπολογίσει μεταλλικούς φορείς.  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Σχεδιασμός 

2. Σύνθεση  

3. Ανάλυση μεταλλικών φορέων 

4. Έλεγχοι διαστασιολόγης 

5. Λειτουργικότητας μεταλλικών μελών με την κανονιστική διάταξη του Ευρωκώδικα 

5. Χρήση λογισμικού ανάλυσης 

6. Διαστασιολόγηση μεταλλικών κατασκευών

7. Έλεχγος τάσεων σε κάμψη

8. Έλεγχος τάσεων σε διάτμηση

9. Έλεγχος σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό

10.Επισκόπηση σημαντικών μεταλλικών κατασκευών

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 70%,

Εργασία Εξαμήνου: 30%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Androic, Dujmovic and Dzeda, Παραδείγματα κατά Ευρωκώδικα 3. Υπολογισμοί και Διαστασιολόγηση Σιδηρών Κατασκευών, Εκδόσεις Γκιούρδας,, Αθήνα. 

Βάγια, I. Ερμόπουλου, Ι. Ιωαννίδη, Γ. (1997), Σιδηρές κατασκευές παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3, τόμος Ι, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα. 

Βάγια, Ι. Ερμόπουλου, Ι. Ιωαννίδη, Γ. (1999), Σιδηρές κατασκευές παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3,τόμος ΙΙ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Βάγια, Ι. Ερμόπουλου, Ι. Ιωαννίδη, Γ. (2003), Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Βάγια, Ι., Σιδηρές κατασκευές. ανάλυση και διαστασιολόγηση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Ερμόπουλου, Ι., Σιδηρές γέφυρες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Ερμόπουλου, Ι. (1999), Ευρωκώδικας 1, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Κουνάδης, Α. (1991), Σιδηρές κατασκευές συμπεριφορά και ανάλυση (τόμοι 1 & 2), Εκδόσεις Συμεών.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Armstrong, S. Jaspart, J.-P. Lopez, M. S. Ryan, I. Rizou, R. Brown, D. Emberey, C. and Ivanyi, M. (1999), Structural Steelwork Eurocode –Development of a Trans-national Approach, Leonardo Da Vinci Programme, cd-rom.

Bleich, F. R. (1952), Buckling strength of metal structures, McGraw-Hill Book Company, New York.

BS 5950 (2000), Structural use of steel building, Part 1, Code of practice for design – Rolled and welded sections, British Standards Institution, UK

Bureau, A. Galea, Y. Jaspart, J.-P. Maquoi, R. Muzeau, J.-P. Villette, M. (1999), Proposal for a version of Eurocode 3, TC8-ECCS Meeting, Timisoara.

Chan, S.L. and Chui, P.P.-T. (2000), Nonlinear static and cyclic analysis of steel frames with semi-rigid connections, Elsevier.

Chen, W.F. and Kim, S.E. (1997), LRFD Steel design using advanced analysis, CRC Press, New York.

DIN 18 800-2

Eurocode 3 Design of steel structures Part1-1: General rules and rules for buildings,  CEN Brussels 1992, CEN Document EN 1993-1-1:1992.

Eurocode 3 Design of steel structures Part 3: Βuildings, CEN Brussels 2001, CEN Document EN 1993-3:2001.

Eurocode 3 Design of steel structures Part 1.1: General rules and rules for buildings, CEN Brussels 2004, CEN Document EN 1993-1-1:2004.

Halasz, O. (2002), Stability and ductility of steel structures, Akademiai Kiado, Budapest

L.R.F.D. (1999), Load and Resistance Factor Design Specification for structural steel buildings, American Institute of Steel Construction Inc., Chicago

Petersen C. (1988), Stahlbau Grundlagen der Berechnung und baulichen Ausbildung von Stahlbauten, Vieweg.

Rubin, H. und Vogel, U. (1982), Baustatik ebener Stabwerke in: Stahlbau Handbuch, Vieweg.

Salmon, C. G. and Johnson, J. E. (1996), Steel structures: design and behavior, 4th Ed., Harper Collins College Publishers, New York.

Segui, T. W. (1999), LRFD steel design,   2nd Ed., PWS Publishing, New York.

Task Committee on Effective length, (1997), Effective length and notional load approaches for assessing frame stability: Implications for Amarican Steel Design, ASCE.

Άρθρα σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά

Barreto, V. and Camotin, D. (1998), “Computer-aided design of structural steel plane frames according to Eurocode 3”, Journal of Constructional Steel Research, Vol.46, pg.367-368.

Boissonnade N., Jaspart J.-P., Muzeau J.-P., Villette M. (2002), “Improvement of the interaction formulae for beam columns in Eurocode 3”,  Journal of Computers and Structures, Vol. 80, pg. 2375-2385.

Byfield, M. P. and  Nethercot, D.A. (1997), “A new look at Eurocode 3”, Engineering Structures, Vol.19, pg.780-787.

Fukumoto, Y. (1996), “New constructional steels and structural stability”, Engineering Structures, Vol.18, pg. 786-791.

Gelder, J. and Steenhuis, M. (1998),  “A knowledge-based system approach for code-checking of steel structures according to Eurocode 3”, Journal of Computers and Structures, Vol.67, pg.347-355.

King C. (2001), “What’s new in portal design”, New steel construction, pg.30-32.

Linder, J. (1997), “Design of steel beams and beam columns”, Engineering Structures, Vol. 19, pg. 378-384.

White D. and Clarke M. (1997), “Design of beam-columns in steel frames. I: philoshophies and procedures”, Journal of Structural Engineering, Vol. 123, pg. 1556-1564. 

White D. and Clarke M. (1997), “Design of beam-columns in steel frames. II: comparison of standards”, Journal of Structural Engineering, Vol. 123, pg. 1565-1575.

 

2o Εξάμηνο

Αντισεισμικές Κατασκευές

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές γνώσεις για τις βασικές αρχές των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών και την τεχνική σεισμολογία και να αναπτυχθούν ικανότητες υπολογισμού της σεισμικής απόκρισης των κατασκευών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Βασικές γνώσεις τεχνικής σεισμολογίας.

2.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών δυναμικής απόκρισης των κατασκευών και αντισεισμικού σχεδιασμού.

3.Γνώση και κατανόηση των φασμάτων απόκρισης. 

4.Γνώση και δεξιότητες στην επεξεργασία επιταχυνσιογραφημάτων και την κατασκευή φασμάτων απόκρισης με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

5.Γνώση και ικανότητες επίλυσης και υπολογισμού της δυναμικής απόκρισης μονοβάθμιων και πολυβάθμιων συστημάτων σε σεισμικές φορτίσεις. 

6.Ικανότητα σχεδιασμού με στάθμες επιτελεστικότητας.

7.Γνώση ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να υπολογίσουν την σεισμική απόκριση μονοβάθμιων και πολυβάθμιων συστημάτων με ελαστική ή ανελαστική συμπεριφορά.

2.Να κατανοήσουν τη σεισμική συμπεριφορά μιας κατασκευής υπολογίζοντας σημαντικά μεγέθη της ανελαστικής απόκρισης της, όπως η πλαστιμότητα, ο δείκτης συμπεριφοράς και η υπεραντοχή της.

3.Να αναλύουν τις κατασκευές λαμβάνοντας υπόψιν  την πραγματική ανελαστική συμπεριφορά τους.

4.Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονική γνώμη.

5.Να διαχειρίζονται επιτυχώς το χρόνο για την έγκυρη και ορθή ανταπόκριση στα καθήκοντα του μελετητή μηχανικού

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Στοιχεία τεχνικής σεισμολογίας. Επανάληψη σε βασικά στοιχεία. Μονοβάθμιος ταλαντωτής. Φάσμα απόκρισης, ελαστικά φάσματα, ανελαστικά φάσματα. Μέθοδος μονωρόφου.

2.Φάσματα, επιταχυνσιογραφήματα, επιλογή και κλιμάκωση επιταχυνσιογρα-φημάτων. 

3.Βασικές αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού. Σύγχρονοι κανονισμοί και Ευρωκώδικας 8. Ικανοτικός σχεδιασμός.

4.Αντισεισμικός σχεδιασμός με στάθμες επιτελεστικότητας.

5.Ειδικά θέματα αντισεισμικών κατασκευών. 

6.Σεισμική μόνωση.

7.Επίδειξη δυναμικής συμπεριφοράς με χρήση μικρής σεισμικής τράπεζας.

8.Ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης. Ανάλυση χρονοϊστορίας. 

9.Ανελαστικές αναλύσεις. Στατική μη-γραμμική ανελαστική ανάλυση (pushover). Μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας.

10.Εφαρμογές με λογισμικό ανελαστικών αναλύσεων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Γραπτή Εξέταση: 80% 

Προετοιμασία για εργασία εξαμήνου: 20% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Καραγιάννης, Χ., (2013), Σχεδιασμός – Συμπεριφορά Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα Έναντι Σεισμού, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία.

2.Fardis M.N., E. Carvalho, A. Elnashai, E. Faccioli, P. Pinto, A. Plumier (2011), Οδηγός σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

3.Αβραμίδης,Ι., Α. Αθανατοπούλου, K. Μορφίδης, Α. Σέξτος, (2011) Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης & διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.

4.Elnashai, A., L. Di Sarno, (2008), Fundamentals of earthquake engineering, Wiley.

5.Elghazouli, A. (Ed.). (2009). Seismic design of buildings to Eurocode 8. CRC Press. 

6.Moehle, J. (2014). Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings. McGraw Hill Professional.

7.Sucuoglu H., Akkar S. (2014), Basic Earthquake Engineering: From Seismology to Analysis and Design, Springer. DOI 10.1007/978-3-319-01026-7.

8.Paulay, T. Και Priestley, M. J. N. (1996), Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

9.Bachmann Hugo (1998), Αντισεισμική προστασία κατασκευών, Αθήνα: Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα  ΣΙΑ ΕΕ.

10.Πενέλης, Γ.Γ. και Κάππος, Α. Ι. (1999), Αντισεισμικές Κατασκευές από Σκυρόδεμα. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

11.Αναστασιάδης, Κ. Κ. (2001), Αντισεισμικές Κατασκευές Ι., Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

12.Clough R.W. και Penzien J.  (1993), Dynamics of Structures, McGraw-Hill, New York. 2nd Edition.

13.Dowrick, D. J. (1983), Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Αθήνα: Γκιούρδας.

14.Chopra, Α. (2011), Dynamics of Structures, Prentice-Hall International Series in Civil Engineering and Engineering Mechanics, 4th Edition 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στο αντικείμενο του κύκλου ζωής υλικών και προϊόντων. Παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης του Κύκλου Ζωής Υλικών και Προϊόντων, σε συνδυασμό και σύγκριση με παρόμοιες μεθόδους όπως το Οικολογικό Αποτύπωμα. Έμφαση δίδεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές Τεχνικών Έργων, όπως σκυρόδεμα, μέταλλα, πλίνθοι, σύνθετα μονωτικά υλικά, κ.λ.π. Η ανάλυση επεκτείνεται και σε συνολικές κατασκευές όπως κτίρια .Στην πορεία του μαθήματος γίνεται σταδιακή εμβάθυνση σε έννοιες και μεθοδολογίες οι οποίες απαιτούν ανάπτυξη ικανοτήτων στον φοιτητή προκειμένου να τις κατανοήσει και να τις εμπεδώσει χρησιμοποιώντας γι αυτόν τον σκοπό και τις νέες τεχνολογίες. Το μάθημα είναι συνδεδεμένο με το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων ,κυρίως από τις κατασκευές και τις κατεδαφίσεις, την ολοκληρωμένη διαχείριση του και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση του στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας. . Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα επιλογής κατάλληλων υλικών και μεθοδολογιών για την κατασκευή τεχνικών έργων προκειμένου να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

Μετα την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:

•Να κατανοεί θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, φύσης των υλικών, φυσικών πόρων καθώς και κύκλου ζωής προιόντων και υλικών. Θα μπορεί να περιγράψει αντίστοιχα θέματα, να διερευνήσει τις αιτίες πιθανών προβλημάτων από πλευράς περιβαλλοντικής και οικονομικής.

•Να αντιλαμβάνεται , να ερμηνεύει και να αποσαφηνίζει θέματα σχετικά με τον κύκλο ζωής υλικών και προιόντων,,να εκτιμάει τα προβλήματα και να οδηγείται σε σωστά συμπεράσματα.

•Να χρησιμοποιεί κάθε αρχή και γνώση που σχετίζεται με τον κύκλο ζωής υλικών και προιόντων, να υπολογίζει και να κωδικοποιείμε ακρίβεια τα προβλήματα και να αναζητεί την λύση τους με την χρήση των θεωρητικών δεδομένων , αποκτώντας διαρκώς μεγαλύτερη εμπειρία.

•Να αναλύει  προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κατανάλωσης ενέργειας κατά την διάρκεια όλων των σταδίων ζωής ενός τεχνικού έργου ,ώστε να συνδυάζει και να εφαρμόζει στον σχεδιασμό κλασσικές και νεότερες μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση τους.

•Να αναπτύξει κριτική σκέψη ώστε να συγκρίνει και να αξιολογεί μεθόδους και υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τεχνικών έργων και τις επιπτώσεις τους στην  ρύπανση/μόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς και την αξιοποίηση των προιόντων και υλικών στο τέλος ζωής του έργου.

•Να δημιουργεί καθ όλη την διάρκεια των μαθημάτων ατομικες ή/ και ομαδικές πρωτότυπες εργασίες προτείνοντας νέες ιδέες και λύσεις 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή  στο Περιβάλλον. Βασικές έννοιες. Περιβαλλοντική υποβάθμιση.

2.Ρύπανση/μόλυνση ατμόσφαιρας, νερού, εδάφους Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, Υποβάθμιση της στοιβάδας του Όζοντος, Όξινη βροχή.

3.Εισαγωγή στα Υλικά. Κατηγοριοποίηση υλικών. Μέταλλα και κράματα, κεραμικά υλικά, οργανικά πολυμερή υλικά, σύνθετα υλικά

4.Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι

5.Οικολογικό αποτύπωμα

6.Κύκλος ζωής υλικών και προϊόντων

7.Μέθοδος προσέγγισης του κύκλου ζωής

8.Ανάλυση του κύκλου ζωής. Εφαρμογές σε δομικά  υλικά και προϊόντα

9.Το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων. Κατηγοριοποίηση στερεών αποβλήτων, Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων

10.Βασική και ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων

11.Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών και προϊόντων

12.Σχεδιασμός  τεχνικού έργου αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα υλικά και μεθόδους. Σύγκριση έργων με την μέθοδο του Κύκλου ζωής  σε όλες τις φάσεις ζωής τους.

13.Συμπεράσματα

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% ,

Ασκήσεις Πράξης (με Παράδοση Γραπτών Εργασιών): 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.  Χ.Χριστούλας , Κ Χατζιμπίρος, Α.Ανδρεαδάκης  «Μαθήματα  οικολογίας»  Αθήνα 1995

2.Σκορδίλης Α. «Κριτήρια και Μεθοδολογία Επιλογής Χώρων Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων» Έκδοση ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα 1986

3.Χ.Χριστούλας ,Α. Ανδρεαδάκης κ.α. «Περιβαλλοντική Τεχνολογία» Αθήνα  1997

4. Η. Λιώκη-Λιβαδά   «Εισαγωγή στην Υδρομετεωρολογία»            Αθήνα 1999

5.Καββαδάς Μ., 1999. Σημειώσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ε.Μ.Π.,   Μάρτιος 1999

6.Η Ε.Ε. και η διαχείριση των αποβλήτων. , 2000,Ευρωπαϊκή. Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

7.Ζιώγας χ. «Σχεδιασμός, Μεθοδολογία Εντοπισμού Επιλογή Χώρου για την Υγειονομική Ταφή των Απορριμμάτων» Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής

8.Κουσκούρης Α. - Στοϊλόπουλος Β. «Κατασκευή και Λειτουργία  των ΧΥΤΑ» Σεμινάριο Υγειονομική Ταφή στην Ελλάδα - Πραγματικότητα - Προβλήματα - Προοπτικές, Αθήνα 2001

9.Κολοκοτρώνη Κ. – Φαγογένη Ε. «κατασκευή και λειτουργία  των ΧΥΤΑ» σεμινάριο υγειονομική ταφή στην Ελλάδα – πραγματικότητα- προβλήματα-προοπτικές,  Aθήνα 2001

10.Μ. Παραλίκα «Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων» Αθήνα 2008

11. Μ.Παραλίκα « Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών και προϊόντων» Σημειώσεις ΤΕΙ Πειραιά ,2015

12. Tchobanoglous G. , Theisen H., Vigil S., 1993. Integrated Solid Waste   Management. McGraw-Hill

13. Stutz J.,Williams S.,Ligon P., 1998. Toward Waste Prevention Performance Indicators: First draft report , OECD

14. C.Dobson, G. Gilpin     “Watersheds”      N.Y. 1999

15. A. M. Middlebrook-M. A. Tolbert    «Stratospheric Ozon Depletion» Colorado Univ. 2000 

16. Taylor, Nelson, Sofres Consulting, February 2000. "Cost-efficiency of Packaging Recovery System. The case of France, Germany, The Netherlands and the U.K.", Final report, Commission of the European Communities 

17.Baldasano J., Soriano C.,2000. "Emissions of greenhouse gases from anaerobic digestion processes: comparison with other municipal solid waste treatments", Water Science & Technology, v.41,N.03-2000 p. 275-281

18. City of Philadelphia,. Municipal Waste Management Plant 2000-2010, Dept. of  Streets, Sanitation Division, April 2000

19. ISO 14040/2006

20 . Morris R. and al. “Product Life Cycle Assessment”,  Transylvania Univ. of Brasov,2007

21. Paralika M. and al. “Product Recycling Technologies”Transylvania Univ. of Brasov,2007

22.J. Drexhage-D. Murphy  «Sustainable Development  From Brundtland to Rio 2012” U.N, N.Y. 2010 

23. Georgia Institute of Technology Dr. Charlene Bayer and al. “Guide to Building Life Cycle Assesment in Practice” American Institute of Architects,2010

24. U.S. Green Building Council “ Life Cycle Assessment of Building Assemblies and Materials”, Pilot Credit 1,2010

25 Hsu S, L. “Life cycle assessment of materials and construction in commercial Structures :Variability and limitations”., Bachelor thesis, M.I.T. 2010

26. E.P.A. “Life cycle assesement”

27. E.P.A. “Environmental Footprint Analysis”

28. Global footprint Network “ Footprint of nations” , 2011

 

Διοίκηση έργου

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/τρια  θα είναι σε θέση να: 

•Εκτελεί όλα τα βήματα για την διαχείριση και την διοίκηση ενός έργου σεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης. 

•Μορφώνει  και να δημιουργεί χρονικά διαγράμματα και να εκτιμά το κόστος του κάθε έργου.

•Eκτελεί συγκεκριμένα λογισμικά για την εκτίμηση του κόστους και τον χρονικό προγραμματισμό.

•Nα κατανοεί τη σχέση μεταξύ διαχείρισης έργου και επιχείρησης.

•Αναπτύσσει την γνώση των παραγόντων που συντελούν στο τελικό αποτέλεσμα του έργου.  Να αντιμετωπίσει στρατηγικής σημασίας παράγοντες για την διαχείριση ενός έργου, όπως η επίδραση του κόστους, του χρονικού περιορισμού και της ποιότητάς του.

•Αναπτύσσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων μέσω της μελέτης επιλεκτικών έργων, δημιουργίας λεπτομερούς πλάνου ενός υποθετικού έργου και αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν τις πρακτικές διοίκησης έργων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1)Η φύση της διαχείρισης του Έργου, σχέση έργων και συστημάτων παραγωγής, χαρακτηριστικά των έργων. Στοιχεία, έννοιες και ορολογία .

2)Κύκλος ζωή του έργου, προσέγγιση  μέσω διεργασιών, βασικές ενότητες για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων

3)Προσδιορισμός του αντικειμένου του Έργου, ανάλυση και οργάνωση εργασιών, διοικητική δομή υλοποίησης.

4)Προσδιορισμός των στοιχείων της μεθόδου με την οποία σχεδιάζεται και βελτιστοποιείται ο χρονικός προγραμματισμός του Έργου.

5)Ειδικά προβλήματα χρονοπρογραμματισμού, διοίκηση περιθωρίων δραστηριοτήτων, μοντελοποίηση προβλημάτων στο περιβάλλον MS-Project ή άλλων softwares

6)Μοντελοποίηση της αβεβαιότητας στον χρονικό προγραμματισμό με την μέθοδο PERT και απλών μοντέλων προσομοίωσης.

7)Σχεδιασμός του Προϋπολογισμού του Έργου και μέθοδοι παρακολούθησης και βελτιστοποίησης του κόστους ενός Έργου.

8)Μέθοδοι ταυτόχρονης διαχείρισης προβλημάτων επίτευξης χρονοπρογραμματισμού και βελτίωσης κόστους ενός Έργου, Ανάλυση βάσει της Μεθόδου Δεδουλευμένης Αξίας.

9)Διαχείριση Πόρων, προσδιορισμός και μοντελοποίηση πόρων σε ένα Έργο, μέθοδοι εξομάλυνσης πόρων και εξοικείωση προβλημάτων διαχείρισης πόρων στο περιβάλλον MS-Project

10)Έλεγχος με στατιστικές μεθόδους και επίτευξη συμφωνημένης ποιότητας

11)Διαχείριση Κινδύνων και αβεβαιότητας κατά την υλοποίηση ενός έργου, κίνδυνοι που συνδέονται με τον χρονοπρογραμματισμό και το κόστος υλοποίησης, μέθοδοι υπολογισμού επίπτωσης των κινδύνων

12)Τερματισμός ενός Έργου και μέθοδοι ολοκλήρωσης

13)Ανασκόπηση των μεθόδων διαχείρισης έργου μέσω της παρουσίασης εργασιών των φοιτητών. 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 70% ,

Ασκήσεις Πράξης (με Παράδοση Γραπτών Εργασιών): 30%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σεραφείμ Πολύζος, , Διοίκηση και Διαχείριση των Έργων, 2η Έκδοση¨,  Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 2011, ISBN 978-960-218-732-6

2.Maylor, Harvey, Διαχείριση έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005, ISBN 960-209-853-8

3.Γρηγόριος Πραστάκος, Διοικητική Επιστήμη στην Πράξη, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2005, ISBN: 960-351-625-2 

4.Harvey Maylor, Project Management, 3rd edition, Prentice Hall, Pearson.

5.Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel Jr., (2008) Project Management: A Managerial Approach, Wiley

6.Project Management Body of Knowledge, PMI, 2008, Project Management Institute, USA.

7.Project Management: Processes, Methodologies, and Economics (2nd Edition), Shtub, A., Bard, J. and Globerson, S. 2004, Prentice Hall, USA.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1.Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών του Σχεδιασμού και Υπολογισμού Φορέων από Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, ώστε με την χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφορικών συστημάτων να μπορούν να προγραμματίζουν και να επιλύουν φορείς σε διάφορες φορτίσεις και διαφορετική γεωμετρία από Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα.

2.Έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να διαστασιολογούν  φορείς (Δοκούς, Υποστυλώματα, Πλαίσια) από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

3.Να μπορούν με άνεση να συνθέτουν, επιλύουν και υπολογίζουν τα εσωτερικά εντατικά μεγέθη, τις παραμορφώσεις , τις τάσεις και τους οπλισμούς σε φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν :

 

1.Αρχές σχεδιασμού φορέων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. 

2.Αρχές υπολογισμού – Υλικά –Συνεργασία  υλικών.

3.Σχεδιασμός ορθογωνικών διατομών  σε κάμψη με ή χωρίς ορθή δύναμη.

4.Διαγράμματα αλληλεπιδράσεως Μ-Ν.

5.Υπολογισμός πλακοδοκών σε κάμψη .

6.Υπολογισμός ορθογωνικών  και κυκλικών διατομών  σε διαξονική  κάμψη.

7.Διαστασιολόγηση σε τέμνουσα δύναμη.

8.Ειδικά κεφάλαια σκυροδέματος-Αστοχίες- καταρρεύσεις και αίτια πρόκλησης τους.

9.Διαστασιολόγηση σε στρέψη.

10.Θεμελιώσεις κατασκευών (Πεδιλοδοκοί).

11.Θεμελιώσεις κατασκευών (Γενική κοιτόστρωση - Πάσσαλο ι).

12.Ειδικά κεφάλαια σκυροδέματος (Μορφολογία  βλαβών –Επισκευή  ή Ενίσχυση).

13.Ειδικά κεφάλαια σκυροδέματος (Αντοχή σκυροδέματος σε Πυρκαιά) .

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Θεωρία

1.Γραπτή τελική Εξέταση (80%), που  περιλαμβάνει: 

           -Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου

           -Επίλυση υπολογιστικoύ προβλήματος

2.Ασκήσεις Πράξης (20%), που περιλαμβάνει:

  - Επίλυση ασκήσεων στην αίθουσα.

  - Επίλυση και Παράδοση Γραπτού Θέματος στο 

    τέλος του εξαμήνου 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.W.H. Mosley, R. Hulse and J. H. Bungey, (1996),Reinforced Concrete Design to Eurocode2.

2. Θ .Γεωργόπουλος (2015), Ωπλισμένο  Σκυρόδεμα.

3. Απ. Κωνσταντινίδη, (1996), Εφαρμογές Ωπλισμένου Σκυροδέματος.

4. F. K. Kong and R. H. Evans, (1975), Reinforced And Pre-stressed Concrete, London: Nelson

 

5. Διδακτικές Σημειώσεις Κ. Δημάκου.

3o Εξάμηνο

Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Υφισταμένων Κατασκευών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης/Εργαστήριο 1, WorkShops 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία και τις μεθόδους αποτίμησης και ανασχεδιασμού υφισταμένων κατασκευών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση των ισχυόντων στη χώρα μας  κανονισμών επεμβάσεων.

2.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των σταθμών  επιτελεστικότητας.

3.Γνώση των μεθόδων αποτίμησης υφισταμένων κατασκευών. 

4.Γνώση της διαδικασίας ανασχεδιασμού 

5.Πρακτικές δεξιότητες στην αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφισταμένων κατασκευών με χρήση εξειδικευμένου, σύγχρονου λογισμικού. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να υπολογίσουν την αντοχή και φέρουσα ικανότητα μιας κατασκευής.

2.Να διερευνήσουν και να αναλύσουν τις υφιστάμενες κατασκευές.

3.Να κατανοήσουν την σεισμική συμπεριφορά μιας κατασκευής και να εκτιμήσουν την αντοχή της.

4.Να μελετούν και να αξιολογούν κριτικά τη φέρουσα ικανότητα μιας κατασκευής και να προτείνουν λύσεις για την αναβάθμιση της.

5.Να χρησιμοποιούν εξειδικευμένο, σύγχρονο λογισμικό για να αποτιμήσουν τη φέρουσα ικανότητα υφισταμένων κατασκευών και για να τις ανασχεδιάσουν.

6.Να αναπτύσσουν ατομική ευθύνη και να διατυπώνουν επιστημονική γνώμη.

7.Να διαχειρίζονται επιτυχώς το χρόνο για την έγκυρη και ορθή ανταπόκριση στα καθήκοντα του μελετητή μηχανικού 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Ιστορικό κανονισμών. Κανονισμός Επεμβάσεων και EC8-3.

2.Πεδίο εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ, Βασικές αρχές.

3.Στάθμες επιτελεστικότητας

4.Διερεύνηση φέροντος οργανισμού. Στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων.

5.Μέθοδοι ανάλυσης: προκαταρκτική ανάλυση, ελαστικές και ανελαστικές μέθοδοι.

6.Ανελαστικές στατικές αναλύσεις, καμπύλη ικανότητας συσχέτιση με  στάθμες επιτελεστικότητας.

7.Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης.

8.Μη γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας, επιλογή κατάλληλων επιταχυνσιογραφη-μάτων.

9.Εφαρμογές ελαστικών και ανελαστικών αναλύσεων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Γραπτή Εξέταση: 80% 

Προετοιμασία για εργασία εξαμήνου: 20%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2013). Κανονισμός Επεμβάσεων. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ΦΕΚ 2187/Β/05-09-2013, 1η Αναθεώρηση.

2.EC8-3. (2005). EN 1998-3 Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance, Part 3: Assessment and Retrofitting of Buildings.

3.ATC-40. (1996). Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings. Applied Technology Council, Report ATC-40. Redwood City.

4.FEMA-440. (2005). Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures. FEMA-440, Redwood City.

5.Fardis, M. N. (2009). Seismic design, assessment and retrofitting of concrete buildings: based on EN-Eurocode 8 (Vol. 8). Springer Science & Business Media.

6.Akkar, S., & Metin, A. (2007). Assessment of improved nonlinear static procedures in FEMA-440. Journal of Structural Engineering, 133(9), 1237-1246.

7.Αβραμίδης,Ι., Α. Αθανατοπούλου, K. Μορφίδης, Α. Σέξτος, (2011) Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης & διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.

8.Καραγιάννης, Χ., (2013), Σχεδιασμός – Συμπεριφορά Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα Έναντι Σεισμού, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία

 

Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας - Συντήρηση, Αποτίμηση Αξιοπιστίας Υφισταμένων και Επισκευασμένων Κατασκευών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας, και σε ομάδες εργασίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Διενεργείται εισαγωγή στις παραδοσιακές μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.). Δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης των εν λόγω τεχνολογιών  με αποτέλεσμα την ορθή εφαρμογή αυτών. Παρουσιάζεται η Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας (Π.Δ.Α.) η οποία ξεκινά από το σχεδιαστικό στάδιο κατασκευής δομών και φυσικά επεκτείνεται στις επισκευές.

Παρουσιάζονται οι τεχνικές ενσωμάτωσης  αισθητήρων σε μία κατασκευή, ούτως ώστε να επιτευχθεί η καταγραφή, ανάλυση, εντοπισμός και πρόγνωση των συνθηκών φόρτισης/ αποδυνάμωσης αυτής.

Ορίζεται το σύνολο γνώσεων και πληροφοριών, που πρέπει να συλλεχθούν για την ενσωμάτωση τέτοιας μεθοδολογίας συστημάτων στην κατασκευή. Πραγματοποιείται βελτιστοποίηση στρατηγικής παρακολούθησης της δομής, επαναξιολόγηση, επιθεώρηση και συντήρηση συστημάτων βασισμένη στις επισκευές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

1.Να μπορούν με άνεση να κάνουν χρήση των εννοιών που σχετίζονται με την Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας, να έχουν τη δυνατότητα να ταξινομούν σωστά τις αιτίες που προκαλούν τα διάφορα προβλήματα. 

2.Να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά με την εφαρμογή ΜΚΕ και/ή συστημάτων ΠΔΑ. 

3.Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1.Εισαγωγή στην Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας

2.Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι 

3.Αισθητήρες

4.Παρακολούθηση  Δομικής Ακεραιότητας

5.Φιλοσοφία σχεδιασμού με ανοχή αστοχιών

6.Πειραματικός έλεγχος πολυμερισμού σύνθετων επισκευαστικών επιθεμάτων με τη χρήση συστημάτων προηγμένων αισθητήρων. 

7.Επίδειξη τεχνολογιών ΜΚΕ

8.Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης εφαρμογής τεχνολογίας ΠΔΑ

9.Ερευνητικές Μεθοδολογίες

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική. 

Θεωρία

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

ΙΙ. Προετοιμασία και παρουσίαση εργασιών που αφορούν μελέτες περιπτώσεων (40%) που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Κωνσταντίνος Καλκάνης, Γεώργιος Καντεράκης. Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας - Συντήρηση, Αποτίμηση Αξιοπιστίας Υφισταμένων και Επισκευασμένων Κατασκευών. Αθήνα, 2015.

2.Π. Βουθούνης "ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’’ ISBN10: 9608543142. Αυτοέκδοση.

3.Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών, Θεόδωρου Κερμανίδη, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Πάτρα.

4.Damage Tolerance Design Philosophy» (G. Tsamasphyros & G. Kanterakis, NTUA/SAS, 2005). 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των φοιτητών 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες των επισκευών και ενισχύσεων των κατασκευών γενικότερα. Ταυτόχρονα, με το πέρασμα του χρόνου εμβαθύνει σε ποιο εξειδικευμένες γνώσεις και έννοιες που απαιτούν ικανότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων από πλευράς των φοιτητών, τόσο στην κατανόηση όσο και στη χρήση της νέας τεχνολογίας.

Ασχολείται με τα προβλήματα (άμεσα και έμμεσα) που δημιουργεί ο σεισμός άλλα και άλλες αιτίες στις κατασκευές  , αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης των προβλημάτων αυτών. Το μάθημα αυτό είναι επίσης μια ανάλυση από τεχνολογικής πλευράς, στα θέματα που αφορούν και σχετίζονται μεθόδους ενίσχυσης των κατασκευών. 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από πλευράς των σπουδαστών τόσο της σημασίας των αιτιών που προκαλούν βλάβες στις κατασκευές, των τεχνικών της ενίσχυσης, όσο και η ανάπτυξη μιας σύγχρονης αντίληψης, πολύ στενά συνδεδεμένης με την προστασία της κατασκευής , σε έναν εν δυνάμει ενεργό και σκεπτόμενο πολίτη και επιστήμονα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

1.Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την επισκευή  και την ενίσχυση των κατασκευών γενικότερα. Να μπορούν να περιγράφουν έννοιες σχετικές και να προσδιορίζουν τις αιτίες-πηγές που προκαλούν πρόβλημα στην κατασκευή.

2.Να είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα σχετικά με τις σεισμικές βλάβες  και να μπορούν, αφού γενικεύσουν το πρόβλημα, να εκτιμούν σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα.

3.Να μπορούν με άνεση να κάνουν χρήση των εννοιών που σχετίζονται με την ενίσχυση, να προβαίνουν σε νέους υπολογισμούς, να έχουν τη δυνατότητα να ταξινομούν σωστά τις αιτίες που προκαλούν τα διάφορα σχετικά προβλήματα και να παράγουν νέα γνώση, αποκτώντας ταυτόχρονα εμπειρία εφαρμογής.

4.Να έχουν την ικανότητα να αναλύουν τα προβλήματα σεισμικών βλαβών και ορθής διάγνωσης τους  έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν, να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν παλαιότερες αλλά και καινοτόμες τεχνολογίες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

5.Να είναι σε θέση να μπορούν να αναθεωρούν αρχικές απόψεις που σχετίζονται με τις μεθόδους επισκευής -ενίσχυσης και την εφαρμογή τους, να μπορούν να δημιουργούν, στο μέτρο του εφικτού, νέα γνώση, να μπορούν να συνθέτουν και να οργανώνουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.

6.Να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές τεχνικές σχετικά με τις μεθόδους ενίσχυσης (για παράδειγμα ενίσχυση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα η με ινοπλισμένα πολυμερή FRP ενός βλαβέντος δομικού στοιχείου ). 

7.Να είναι σε θέση να προβαίνουν σε διαδικασίες μετρήσεων  σε συσκευές NDT γνωρίζοντας άριστα τον χειρισμό κατάλληλων μετρητικών διατάξεων και να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να κρίνουν σωστά τις καταστάσεις, προτείνοντας σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη λύση.

Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή - Βασικές αρχές ενίσχυσης των κατασκευών.

Στρατηγικές επεμβάσεων –επιλογή συστήματος επεμβάσεων

2. Μέθοδοι διάγνωσης βλαβών φέροντος οργανισμού

Τυπικοί βαθμοί βλαβών των δομικών στοιχείων-Μη Καταστροφικοί

Έλεγχοι-Ημικαταστροφικοί Έλεγχοι-Επιτόπου Χημικοί έλεγχοι.

3. Μέθοδοι ανάλυσης υφιστάμενων κατασκευών –εισαγωγή στον ΚΑΝΕΠΕ- Παράδειγμα υπολογισμού. Επανασχεδιασμός επισκευασμένων στοιχείων.

4. Επισκευή η Ενίσχυση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα –Υλικά

επισκευής, έγχυτο σκυρόδεμα , εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, εποξεικές

ρητίνες , χάλυβας.

5. Φιλοσοφία, Τεχνικές  και Πειραματικές μέθοδοι Ενίσχυσης Δομικών Στοιχείων  Οπλισμένου Σκυροδέματος σε Κάμψη, Διάτμηση και Στρέψη (Κ. Δημάκος). 

6. Επισκευή –Ενίσχυση δοκών –με πρόσθετη στρώση σκυροδέματος –με

προσθήκη μεταλλικών στοιχείων –με επικολλητά χαλύβδινα ελάσματα-

Ενίσχυση δοκών σε Διάτμηση-Ενίσχυση με Μανδύες οπλισμένου

Σκυροδέματος (εγχύτου ή εκτοξευόμενου)

7. Επισκευή –Ενίσχυση υποστυλωμάτων  και Τοιχωμάτων– επισκευή υποστυλωμάτων – Ενίσχυση με αύξηση διατομής με περίσφιξη με προσθήκη νέων υποστυλωμάτων. Προσωρινές υποστυλώσεις

8. Ενίσχυση πλαισιακού φορέα με δικτυωτούς Συνδέσμους-αστοχίες

δικτυωτών συνδέσμων-Παράδειγμα

9. Ενίσχυση κατασκευών με Σύνθετα υλικά.-Κατηγορίες σύνθετων υλικών –Ινοπλισμένα πολυμερή-Συμπεριφορά ινοπλισμένων υλικών-Ίνες υάλου- Άνθρακα- Πολυαραμίδης.-Ρητίνες και τύποι αυτών-Μικρομηχανική Σύνθετων Υλικών – Περίσφιξη- Αντοχή σε Τέμνουσα-Παράδειγμα Εφαρμογής.

10.  Αποτίμηση Υφιστάμενης κατασκευής  σε Σεισμικά φορτία. 

11. Διαστασιολόγηση Επεμβάσεων (Ενισχύσεων) κτιρίου).

12. Στοιχεία Ενίσχυσης Γεφυρών –εισαγωγή στην Σεισμική Μόνωση

13. Επισκευές –Ενισχύσεις Κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρία

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

-Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

ΙΙ. Σύντομη γραπτή ενδιάμεση εξέταση-test (20%) που γίνεται στο τέλος των παραδόσεων και περιλαμβάνει:

 

-Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων εφαρμογής και απάντηση ερωτήσεων κρίσης (γίνεται τουλάχιστον τρεις φορές ανά εξάμηνο και μετά από την ολοκλήρωση της  παράδοσης μιας θεματικής ενότητας του μαθήματος)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, (2002) ΚΑΝΕΠΕ, (2012)

2. Δρίτσος Σ.Η. (2005), Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, Πάτρα: αυτοέκδοση. ISBN 9109150500

3. Σπυράκος Κ. (2004), Ενίσχυση κατασκευών για σεισμικά φορτία, Αθήνα: ΤΕΕ. ISBN 9608369053

4. Ροβήλος Α. (2001), Μετασεισμικός έλεγχος σε κτίρια - Σεισμική παθολογία κτιρίων -Οδηγίες και μέθοδοι επισκευών κτιρίων με βλάβες από σεισμό, Αθήνα: Παπασωτηρίου. ISBN 9607510909

5. Πενέλης Γ.Γ και Κάππος Α.Ι. (1999), Αντισεισμικές Κατασκευές από Σκυρόδεμα, Θεσσαλονίκη: εκδ. Ζήτη.ISBN 9604311301

6. Καραντώνη-Μαραγκού Τ. (1997), Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία, Πάτρα: εκδ. Παν. Πατρών.

7. Τριανταφύλλου Αθ. Ενισχύσεις Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας με Σύνθετα Υλικά, Πάτρα, 2006. ΙSBN 9609217702

8. Berg, Adam, C., Bank, Lawrence, C., Oliva, Michael, G., Russell, Jeffrey, S., ΄Construction and Cost Analysis of an FRP Reinforced Concrete Bridge Deck΄΄, Construction and Building Materials 20 (2006) 515-526

9. Malhotra V.M., Testing Hardened Concrete: Non destructive methods, ACI Monograph, No 9, 1976

 

Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου και Υπολογισμός Απωλειών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και ασκήσεις πράξης 3
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/τρια  θα είναι σε θέση να: 

•Εκτελεί όλα τα βήματα για την εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης μιας περιοχής που υπόκειται σε συγκεκριμένα γεωμορφολογικά και σεισμολογικά  χαρακτηριστικά (ρήγματα, έδαφος)

•Μορφώνει  και να δημιουργεί καμπύλες θραυστότητας και καμπύλες τρωτότητας για κάθε τύπο κατασκευών.

•Να εκτελεί συγκεκριμένα λογισμικά για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου και τον υπολογισμό των απωλειών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

•Γεωμετρία και χαρακτηριστικά των ρηγμάτων. Μηχανισμός γένεσης σεισμών.

•Σεισμική κίνηση κοντινού πεδίου.

•Σχέσεις απόσβεσης της σεισμικής εδαφικής κίνησης.

•Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας.

•Επίδραση της εδαφικής στρώσης.

•Κατάστρωση τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων.

•Επιλογή και κλιμάκωση επιταχυνσιογραφημάτων σχεδιασμού.

•Μεθοδολογία εκτίμησης βλαβών και σεισμικής διακινδύνευσης.

•Μέθοδοι αποτίμησης κόστους και ανθρωπίνων απωλειών.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 80% ,

Ασκήσεις Πράξης (με Παράδοση Γραπτών Εργασιών): 20% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • 1.Β.Κ. Παπαζάχος, Γ.Φ. Καρακαίσης, Π.Μ. Χατζηδημητρίου, Εισαγωγή στη σεισμολογία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2005, ISBN 960-431-979-5
  • 2.ΕΠΑΝΤΥΚ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΔΟΣ, Προσεισμική ενίσχυση υφισταμένων κατασκευών, Β έκδοση, Εκδόσεις Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2006, ISBN 960-8369-20-7.
  • 3.Multi-hazard Loss Estimation Methodology, Earthquake Model, Hazus –MH 2.1, Technical Manual Developed by: Department of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency, Mitigation Division, Washington, D.C.http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1716-25045-6422/hazus_mr4_earthquake_tech_manual.pdf 
  • 4.Philippe Gueguen, “Seismic Vulnerability of Structures”, Wiley-ISTE , February 2013, ISBN: 978-1-84821-524-5