Μεταπτυχιακό - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Σχετικά

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω σε ζητήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα. Με τον όρο Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας εννοούμε το σύνολο των Οργανισμών, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας όλων των βαθμίδων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα) καθώς και φορέων κοινωνικής προστασίας πολιτών και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας).

Χρονική Διάρκεια 

Έτη

Γνωστικά Αντικείμενα 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω σε ζητήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα. Με τον όρο Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας εννοούμε το σύνολο των Οργανισμών, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας όλων των βαθμίδων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα) καθώς και φορέων κοινωνικής προστασίας πολιτών και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας).

Στόχοι

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η σύνθεση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που πηγάζουν από τις επιστήμες της Υγείας αφενός και από τις επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών αφετέρου, σε αποφοίτους ΑΕΙ με επαγγελματικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά, ιδιαίτερα σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ.

Δίδακτρα

ΝΑΙ