Μαθήματα Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σκοπό να μυήσει τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές στις  βασικές έννοιες του Διανυσματικού Λογισμού, της θεωρίας πινάκων, των μιγαδικών αριθμών, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα που απαιτούν Ολοκλήρωση, να χειρίζονται θέματα Διανυσματικού Λογισμού, να επιλύουν Γραμμικά Συστήματα μεγάλων διαστάσεων. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.       Γραμμική Άλγεβρα, Πίνακες, Ορίζουσες 

2.       Αντίστροφος Πίνακας, Γραμμικά Συστήματα Εξισώσεων

3.       Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα πινάκων

4.       Εφαρμογή της θεωρίας των πινάκων και οριζουσών στη λύση γραμμικών συστημάτων

5.       Διανυσματικός Λογισμός, Διανύσματα, Διπλά Τριπλά και μεικτά γινόμενα διανυσμάτων, Εφαρμογές στη Γεωμετρία και στη Μηχανική

6.       Μιγαδικοί Αριθμοί, Ορισμοί, Μέτρο κι όρισμα, Πολικές συντεταγμένες. Γεωμετρική κι εκθετική Μορφή

7.       Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων στο Μιγαδικό επίπεδο.

8.       Συναρτήσεις, Παράγωγος, Εφαρμογές των παραγώγων

9.       Αόριστα και Ορισμένα Ολοκληρώματα Μέθοδοι ολοκλήρωσης

10.   Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Σύγκλιση Γενικευμένων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. “Mathematics  I”. E. Katopodis, Α. Μakrigiannis, S. Sassalos (in Greek)

2. “Μathematics I” D. Anastasatos, (in Greek)

3.  Linear Algebra  G. Strang. (in English)

Διδακτικές Σημειώσεις 

 

ΦΥΣΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική  κατανόηση των  βασικών αρχών  και νόμων της Φυσικής, (στα θέματα μηχανικής, κυματικής και θερμοδυναμικής) και θα έχουν αποκτήσει μια  βάση γνώσεων που είναι απαραίτητη  για την παρακολούθηση Τεχνολογικών μαθημάτων και γενικότερα την παρακολούθηση της εξέλιξης της σύγχρονης τεχνολογίας 

2.Γνώση και δεξιότητες στο να χειριστούν απλές σχέσεις διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού για να υπολογίσουν φυσικές ποσότητες (θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση, ενέργεια, ισχύ, ροπή, θερμότητα κλπ) να προβλέψουν την συμπεριφορά φυσικών μεγεθών, να συγκρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα.

3.Γνώση και δεξιότητες στο να χρησιμοποιούν  τις μεθόδους και τις πιο βασικές τεχνικές της πειραματικής φυσικής 

4.Ικανότητα να χειριστούν συσκευές μετρήσεων για να πάρουν μετρήσεις, να τις επεξεργαστούν, να τις αξιολογήσουν και να συσχετίσουν φυσικά μεγέθη

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να υπολογίσουν φυσικές ποσότητες (θέση, ταχύτητα, επιτάχυνση, ενέργεια, ισχύ, ροπή κλπ) 

2.Να προβλέψουν την συμπεριφορά φυσικών μεγεθών, και να επιλέγουν τις κατάλληλες παραμέτρους για επιτύχουν επιθυμητή συμπεριφορά 

3.Να χειριστούν συσκευές και πειραματικές διατάξεις μέτρησης φυσικών μεγεθών

4.Να λαμβάνουν αυτόνομα μετρήσεις, να τις επεξεργάζονται, να συσχετίσουν φυσικά μεγέθη καθώς και να υπολογίζουν ή να εκτιμούν σφάλματα.

5.Να αποφασίζουν εάν οι μετρήσεις τους είναι μέσα στα πλαίσια των πειραματικών αβεβαιοτήτων ή αν υπάρχει συστηματικό σφάλμα σε μέρος ή όλη την πειραματική διάταξη

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή - Σύστημα μονάδων, Συστήματα αναφοράς, Στοιχεία διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού

2.Διανύσματα - Κίνηση σε μία και δύο διαστάσεις,  Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου

3.Δυναμική υλικού σημείου, Νόμοι Νεύτωνα

4.Ορμή,  Έργο, Ισχύς, Ενέργεια, Διατήρηση Ενέργειας  

5.Σύστημα σωμάτων -  Κινηματική και Δυναμική στερεού σώματος, Ροπή, Στροφορμή, Ροπή αδρανείας, παραδείγματα - εφαρμογές, αντιστοιχίες φυσικών ποσοτήτων μεταξύ Μεταφορικής και Περιστροφικής κίνησης, Κύλιση, Θεώρημα έργου-ενέργειας για στροφική κίνηση εφαρμογές.  Σύνδεση φυσικών ποσοτήτων με την τεχνολογία αισθητήρων. 

6.Πεδίο βαρύτητας - Νόμοι Kepler. 

7.Ταλαντώσεις - διαφορικές εξισώσεις ταλαντευόμενων συστημάτων, αντιστοιχίες μεταξύ μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων. Εισαγωγή Κύματα, διαφορική εξίσωση κύματος, Μηχανικά – Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Επαλληλία κυμάτων, κυματικές ιδιότητες εφαρμογές. Εφαρμογές στον Αυτοματισμό 

8.Θερμικές ιδιότητες της ύλης, Θερμοκρασία, Διάδοση θερμότητας- αντιστοιχίες μεταξύ μηχανικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών και θερμικών συστημάτων.  Θερμοδυναμικοί νόμοι, εφαρμογές. Εφαρμογές υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1.Σφάλματα μετρήσεων

2.Γραφικές παραστάσεις

3.Μικρόμετρο 

4.Αεροτροχιά

5.Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με το απλό εκκρεμές

6.Υπολογισμός της σταθεράς ελατηρίου.

7.Υπολογισμός μέτρου ελαστικότητας./ Μέτρο κάμψης

8.Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη βοήθεια της άνωσης.

9.Υπολογισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρών με τη μέθοδο της πτώσης μικρών σφαιρών.

10.Μέτρηση της εστιακής απόστασης φακού.

11.Μέτρηση της ειδικής θερμότητας υγρού

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση ή Εξέταση προόδου μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.H.D. YOUNG: Πανεπιστημιακή Φυσική Α Τόμος

2.R.Serway :PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS (ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ Α΄ ΤΟΜΟΣ )

3.Haliday-Resnick-Walker: «Φυσική » A Τόμος Εκδόσεις Gutenberg

4.Α.Ζήσος:  «Φυσική Ι» Σύγχρονη Εκδοτική

5.Η.Ohanian: «Φυσική » A Τόμος Μηχανική

6.«Οι Εννοιες της Φυσικής», P. G. Hewitt, Τόμος Ι (εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Tην ικανότητα αν γράψει, μεταγλωττίσει και διορθώσει προγράμματα στην γλώσσα προγραμματισμού C++.

2.Ικανοποιητική γνώση και κατανόηση προγραμματισμού με χρήση μίας δομημένης γλώσσας.

3.Γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση αλγορίθμων για προγραμματισμό γενικού σκοπού. 

4.Γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη μεσαίου μεγέθους έργων 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

2.Βασικοί τύποι, είσοδος και έξοδος

3.Αρχές δομημένου προγραμματισμού

4.Αποφάσεις

5.Επαναλήψεις

6.Πίνακες

7.Συναρτήσεις

8.Δείκτες και αναφορές

9.Προηγμένες συναρτήσεις

10.Συμβολοσειρές

11.Δομές

12.Εισαγωγή στις κλάσεις

13.Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Εξέταση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.SCHAUM'S ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ C++, JOHN R. HUBBARD 

2.Χατζηγιαννάκης N.M., Η γλώσσα C++ σε βάθος,2η εκδ., ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2013.

3.Liberty J., Πλήρες εγχειρίδιο της C++,5η εκδ, Α. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ, 2006.

4.Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, 4th Edition, 2013.

5.Tony Gaddis,Starting Out with C++ from Control Structures to Objects, 8th Edition, 2014.

6.Deitel & Deitel, (Harvey & Paul), C++ How to Program (5th Edition), 2005.

7.D. S. Malik, C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, 2014.

8.Επιπλέον συγγράμματα ελεύθερης διανομής σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, epub)

9.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ I

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Γνώση και κριτική  κατανόηση της βασικής θεωρίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση των περισσότερων μαθημάτων του τμήματος Αυτοματισμού.

2.Γνώση και δεξιότητες στην επίλυση κυκλωμάτων με αντιστάσεις,  στον υπολογισμό ισχύος,  τον ισολογισμό ισχύος 

3.Γνώση και δεξιότητες  ώστε να ανταποκρίνονται σε εργασίες που απαιτούν συνδεσμολογία κυκλωμάτων, χρήση τροφοδοτικών, πολυμέτρων / παλμογράφου για να μετρήσουν ρεύματα, τάσεις.

4.Γνώση και ικανότητα να επεξεργάζονται, να αξιολογούν μετρήσεις και να συσχετίσουν ηλεκτρικά μεγέθη.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να επιλύουν κυκλώματα συνεχούς ρεύματος εφαρμόζοντας τους νόμους του Kirchhoff , μέθοδο Βρόχων, Κόμβων,αρχή επαλληλίας, μετασχηματισμούς πηγών

2.Να προβλέπουν την συμπεριφορά ηλεκτρικών μεγεθών σε ορισμένα κυκλώματα και να μπορούν να επιλέξουν τις τιμές των στοιχείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επιτευχθεί επιθυμητή συμπεριφορά στο κύκλωμα

3.Να βρίσκουν το ισοδύναμο κύκλωμα Thevenin-Norton και να υπολογίζουν την μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο.

4.Να χειριστούν τροφοδοτικά, πολύμετρα, παλμογράφο και να λαμβάνουν αυτόνομα μετρήσεις.

5. Να επεξεργάζονται μετρήσεις, να συσχετίζουν ηλεκτρικά  μεγέθη καθώς και να υπολογίζουν ή να εκτιμούν σφάλματα 

6.Να κάνουν θεωρητικούς υπολογισμούς για τα μεγέθη που μετρούν, να αξιολογούν αν οι μετρήσεις τους είναι μέσα στα πλαίσια των πειραματικών αβεβαιοτήτων και να εντοπίζουν συστηματικά σφάλματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών : Κατανόηση των ουσιαστικών συνιστωσών κάθε θεωρητικού ή πειραματικού ζητήματος, μέσα από αναφορά σε προυπάρχουσα γνώση και δημιουργική αξιοποίησή της, σε συνδυασμό με αναζήτηση σχετικού υλικού στο διαδίκτυο.

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις : Αξιοποίηση του νέου περιβάλλοντος που συνεπάγεται η ένταξη σε ένα καινούριο μάθημα ή εργαστήριο, για την καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας, της ευελιξίας και του αισθήματος αυτοπεποίθησης, που είναι απαραίτητα για την επιτυχή αντιμετώπιση κάθε νέας κατάστασης.

Λήψη αποφάσεων : Καλλιέργεια της ιδέας ότι βασικός άξονας στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που παρουσιάζονται σε θεωρητικά ή πειραματικά θέματα, είναι ο ίδιος ο σπουδαστής και προώθηση της αντίστοιχης πρωτοβουλίας.

Αυτόνομη εργασία : Ανάπτυξη της προσωπικής ικανότητας του σπουδαστή για τη συγκέντρωση υλικού σχετικού με το ζήτημα που τον απασχολεί, την επίλυση προβλημάτων και την εκπόνηση εργασιών.

Ομαδική εργασία : Ανάπτυξη της ικανότητας για δημιουργική συνεργασία στο πλαίσιο μιας ομάδας, με στόχο την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον – Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον : Γνώση της ξένης ορολογίας αλλά και ουσιαστική επαφή με το γνωστικό αντικείμενο συγγενών επιστημονικών πεδίων, για τη διευκόλυνση σχετικών συνεργασιών.

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα : Καλλιέργεια της δυνατότητας αλλά και της διάθεσης για αρμονική συνεργασία, στο πλαίσιο μιας ομάδας με άτομα άλλης φυλής, θρησκείας, διαφορετικού κοινωνικού ή πνευματικού επιπέδου, η άτομα ειδικών αναγκών.

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου : μέσα από τη συνύπαρξη σε ομάδες εργασίας και τις κοινές δράσεις, ανάπτυξη της αλληλοεκτίμησης, της αναγνώρισης των κοινών αναγκών και προσδοκιών, αλλά και του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτως φύλου. 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής : Ικανότητα εντοπισμού λαθών σε προτάσεις, χειρισμούς ζητημάτων, αποτελέσματα. Αναγνώριση προβλημάτων μέσα από τον εντοπισμό αντιφάσεων και ανακολουθιών στα αποτελέσματα ενός πειράματος ή μιας άσκησης.

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών – Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης : Επαφή με την ουσία του μαθήματος και της πειραματικής άσκησης, δημιουργικός προβληματισμός πάνω στις σημαντικές παραμέτρους κάθε θέματος και την ενδεχόμενη σύνδεση με άλλα, ενθάρρυνση για τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση ή Εξέταση προόδου μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Χατζαράκης Γεώργιος : Ηλεκτρικά κυκλώματα, Εκδόσεις Τζιόλα

2.Χαριτάντη Γ: Ηλεκτρικά κυκλώματα,  Εκδόσεις  ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

3.ΗλεκτροτεχνίαΙ&ΙΙ  Γ.Πολίτης-Δ.Πυρομάλλης.

4.Sadiku-Alexander, Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013, ISBN 9604182625.

5.John O’Malley, Schaum's Outline of Basic Circuit Analysis, (2nd Ed.), McGraw-Hill, 2011, 

6. Ηλεκτροτεχνία, Ν. Κολιόπουλου –Η. Λ ΌΗ

7. Ηλεκτρικά κυκλώματα, Κανελλόπουλος-Βαζούρας –Λιβιεράτος

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

1.Περιγράψουν με σαφήνεια ένα πρόβλημα, να προσδιορίσουν τα μέρη του και να αναλύσουν τις επιμέρους λειτουργίες του.

2.Να έχουν κατανοήσει πλήρως τους κανόνες σχεδίασης κυκλωμάτων.  

3.Να σχεδιάζουν με ακρίβεια μία τυπωμένη πλακέτα ενός κυκλώματος 

4.Να έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να ελέγχουν το πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας ενός κυκλώματος.

5.Ερευνήσουν, μελετήσουν, αναπτύξουν, οργανώσουν και προωθήσουν καινοτόμες λύσεις για διάφορες εφαρμογές.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.1Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ο.Κ. - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

2.2Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ INVERTER-ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

3.3Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ nand 2 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

4.4Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ and 2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

5.5Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ carry cell ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

6.6Η Ενότητα : ΣΧΕΔΙΑΣΗ cmos ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MICROWIND

7.7Η Ενότητα : ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

8.8Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  Α΄ΜΕΡΟΣ

9.9Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  Β΄ΜΕΡΟΣ

10.10Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ M.O.S. 

11.11Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΩΤΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

12.12Η Ενότητα : ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΜΕΝΙΩΝ

13.13Η Ενότητα : ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Τελική Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εκπόνηση – Συγγραφή – Παρουσίαση εργασίας: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σχεδίαση CAD και ηλεκτρονική κατασκευή, Κοκκόσης Απ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ

2.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

3.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Μια καλή εικόνα της έννοιας του σήματος και της έννοιας του συστήματος, τόσο στον συνεχή όσο και στον διακριτό χρόνο, ως και του τρόπου με τον οποίο ένα σύστημα επηρεάζει / τροποποιεί ένα σήμα.

2.Ικανότητα μαθηματικής ανάλυσης της λειτουργίας των συστημάτων. 

3.Γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση περισσότερο προχωρημένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους. 

Αναλυτικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη λειτουργία των δομικών στοιχείων ενός συστήματος, το οποίο έχει ένα ή περισσότερα σήματα εισόδου και ένα ή περισσότερα σήματα εξόδου. 

2.Να μελετούν τη συμπεριφορά ενός συστήματος και να προσδιορίζουν το σήμα εξόδου από το σήμα εισόδου του συστήματος.

3.Να βρίσκουν μια μαθηματική περιγραφή ενός συστήματος, η οποία θα τους βοηθήσει στη μελέτη της λειτουργίας του.  

4.Να παρακολουθήσουν με ευκολία περισσότερο προωθημένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου

2.Ο μετασχηματισμός Fourier

3.Οι μετασχηματισμοί Laplace και Ζ

4.Συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου

5.Σύνδεση σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου, Χ. Καραϊσκος και Δ. Κάντζος, Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2015.

2.Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, Σ. Θεοδωρίδης – Κ. Μπερμπερίδης, εκδόσεις Τυπωθήτω, 1998.

3.Σήματα και Συστήματα, Σ. Καραμπογιάς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009. 

4.Signals and Systems, A. V. Oppenheim – A. S. Willsky, 2nd edition, Prentice Hall International, Inc., 1997. 

5.Digital Signal Processing, G. Proakis – D. Manolakis, 2nd edition, Maxwell McMillan International Editions, 1992.

 

2o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής:

•θα διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση στη θεωρητική κατασκευή και μελέτη Διαφορικών Εξισώσεων πρώτης και ανώτερης τάξης, των Μετασχηματισμού Laplace και Ζ.,

•θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να κατανοεί βασικές αρχές και μεθόδους με αποτέλεσμα να μπορεί να τις αξιοποιεί στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

 Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις, Oρισμοί: Δ.Ε Συνήθεις, Δ.Ε με μερικές παραγώγους,  Τάξη, βαθμός Δ.Ε, πότε μία Δ.Ε λέγεται γραμμική Δ.Ε, λύση Δ.Ε, ολοκλήρωμα Δ.Ε., Π.Α.Τ, (Πρόβλημα Αρχικών Τιμών), Μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών, Δ.Ε αναγόμενες σε χωριζομένων μεταβλητών με την μέθοδο της αντικατάστασης, Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως, Δ.Ε. αναγόμενες σε ομογενείς, Πλήρεις διαφορικές εξισώσεις, Δ.Ε. αναγόμενες σε πλήρεις με την χρήση του ολοκληρωτικού παράγοντα   του Euler, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως με ολοκληρωτικούς  παράγοντες, Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli  και  Ricatti,  Εφαρμογές διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξεως σε προβλήματα μηχανικής, θερμοδυναμικής, κυκλώματα. Ανεξάρτητες λύσεις Δ.Ε, Ορίζουσα Wrosky, Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως και ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Χαρακτηριστική εξίσωση. Μη ομογενείς διαφορικές εξισώσεις δευτέρας και ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών. Δ.Ε με μεταβλητούς συντελεστές, Δ.Ε. Euler. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων.  Εφαρμογή τελεστών για τη λύση Δ.Ε με σταθερούς συντελεστές.

Β. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE

 Ιδιότητες και αντιστροφή των μετασχηματισμών Laplace, Συνέλιξη, Εφαρμογή στη λύση προβλημάτων αρχικών τιμών και συστημάτων Δ.Ε.,  Ευστάθεια,  Επέκταση λύσεων,  Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace, Επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace, Εφαρμογές του μετασχηματισμού Laplace σε συστήματα μεταφοράς,   Η μέθοδος της γραμμικοποίησης.

Γ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ζ 

Ορισμοί βασικών Ακολουθιών, Σειρών και Δυναμοσειρών. Ακτίνα Συγκλισης. Μετασχηματισμός Ζ. Επίλυση Εξισώσεων Διαφορών

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Γραπτή Εξέταση: 100%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Differential Equations, Ι. Geogoudis, Α. Paliatsos, Ν. Prezerakos  (in Greek).

2.Applied Mathematics, III, A. Alexandrpoulos, (in Greek). 

3.Laplace and Fourier transformations, Gagalis, (in Greek) 

4.Differential Equations, D.  Anastasatos, (in Greek)

5.Διδακτικές Σημειώσεις 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.εξοικείωση με ένα πλατύ φάσμα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Ο.Κ.) και συστημάτων συνδυαστικής λογικής.

2.κατάρτιση πάνω στη σχεδίαση ψηφιακών συνδυαστικών συστημάτων συνδυαστικής λογικής.

3.δυνατότητα χρήσης των γνώσεων για τον εντοπισμό κυκλωματικών βλαβών. 

4.Ικανότητα επιλογής του βέλτιστου είδους Ο.Κ. από πλευράς ηλεκτρικών χαρακτηριστικών για ποικίλες εφαρμογές που θα φέρουν εις πέρας διάφορους στόχους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Ολοκληρωμένα κυκλώματα (Ο.Κ.). Οι οικογένειες TTL, CMOS, IΙL, ECL, Αρσενικούχου γαλλίου, και υποκατηγορίες. 

2.Είδη συσκευασίας των Ο.Κ. Οι παράγοντες και τα κριτήρια επιλογής Ο.Κ. για συγκεκριμένες εφαρμογές. 

3.Συγκριτικοί πίνακες ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των διαφόρων οικογενειών Ο.Κ.

4.Οι παράγοντες ταχύτητας- κατανάλωσης ισχύος- θορύβου- συντελεστή Fan out. 

5.H xρήση και η εφαρμογή στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων των φύλλων δεδομένων των Ο.Κ. των διαφόρων κατασκευαστριών εταιρειών. 

6.Η συνδεσμολογία Ο.Κ. ομοίων και διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών-μαθηματικά κριτήρια. 

7.Σχηματικά διαγράμματα IEEE/ANSI.

8.Οι λογικές πύλες (ενεργού έλξης, ανοικτού συλλέκτη, τρικατάστατες, προεκτείνουσες και προέκτασης, απομονωτές-οδηγοί), ο έλεγχος διέλευσης ψηφιακών σημάτων.

9.Τα αριθμητικά κυκλώματα, οι ψηφιακοί συγκριτές, οι κωδικοποιητές και οι αποκωδικοποιητές, οι πολυπλέκτες και οι αποπλέκτες, οι γεννήτριες συναρτήσεων. 

10.Οι ελεγκτές και οι γεννήτριες ψηφίων ισοτιμίας. Η αριθμητική και λογική μονάδα. Ο εντοπισμός βλαβών. 

11.Oι μνήμες ROM, EPROM, EEPROM, PLDs, PLAs, PALs.

Τα αριθμητικά συστήματα, οι αριθμητικές πράξεις σε διάφορα αριθμητικά συστήματα, οι κώδικες, τα θεωρήματα και τα αξιώματα της άλγεβρας του Μπουλ.

12.Οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων με άλγεβρα Boole, πίνακες Καρνώ και αλγόριθμο ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων Queen McClausky. 

13.Η ανάλυση και η σύνθεση των συνδυαστικών συστημάτων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Εφαρμογές Ψηφιακής Συνδυαστικής Λογικής, Ν. Καλοκάση, Κεντρική διάθεση Παπασωτηρίου, Γ΄ έκδοση , Αθήνα 2007.

2.Digital Systems, Principles and Applications. Tocci-Widmer. Prentice Hall, 1998. 

3.Digital Design, Μ. Μοrris Mano, Prentice Hall International, 1991. 

4.Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, R. L. Τokheim, McGraw Hill Book Company 1990, ελληνική έκδοση Α. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην ανάπτυξη εφαρμογών με τις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. H πρακτική γίνεται με τη χρήση της γλώσσας C++, η οποία αποτελεί αναφορά στο χώρο του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και είναι διαθέσιμη και συμβατή σε διαφορετικά  λειτουργικά συστήματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής/στρια θα είναι σε θέση να:

•επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, και αρχών που σχετίζονται με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.

•διακρίνει τη πληροφορία που θα πρέπει να κωδικοποιηθεί στα πλαίσια ενός προβλήματος και να σχεδιάσει και υλοποιήσει  τους κατάλληλους τύπους δεδομένων  για την αναπαράσταση της 

•διακρίνει και υλοποιήσει τις  σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα της εφαρμογής 

•διακρίνει και υλοποιήσει τους τελεστές των αντικειμένων 

•να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αποσφαλμάτωσης για τον εντοπισμό και τη επιδιόρθωση σφαλμάτων στο κώδικα ενός προγράμματος

•εργαστεί μόνος/η   ή σε συνεργασία  με συμφοιτητές σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών για την ανάπτυξη προγραμμάτων με το μοντέλο του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού καθώς και η πρακτική άσκηση στη γλώσσα C++, γνώσεις αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του γνωστικού και επαγγελματικού αντικειμένου. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα:

Υπερφόρτωση Συναρτήσεων 

Πρότυπα Συναρτήσεων 

Προκαθορισμένες Τιμές σε παραμέτρους συναρτήσεων 

Δημιουργία Κλάσεων 

Αντικείμενα κλάσεων σαν παράμετροι συναρτήσεων 

Χρήση του δείκτη this 

Δυναμικοί πίνακες αντικειμένων 

Στατικές μέθοδοι και ιδιότητες μιας κλάσης 

Φιλικές συναρτήσεις και κλάσεις 

Συνάρτηση δόμησης αντιγράφου και ο τελεστής = 

Υπερφόρτωση τελεστών 

Κληρονομικότητα 

Ροές εισόδου/εξόδου

Δομές δεδομένων 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική εξέταση  (60%)

Εργαστηριακή εξέταση (40%)

Οι ανωτέρω  εξετάσεις περιλαμβάνουν : α) Ανάπτυξη εφαρμογής  β) Κατασκευή υποπρογράμματος γ)  Ανίχνευση σφαλμάτων σε κώδικα

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Η γλώσσα C++ σε βάθος, Μ. Χατζηγιαννάκης, Κλειδάριθμος, 2008

Μάθετε  τη C++ από το μηδέν, Η.Schildt,Κλειδάριθμος,2007

Dr. Dobbs Journal, http://www.drdobbs.com/cpp

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική  κατανόηση της βασικής θεωρίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος.

2.Γνώση και δεξιότητες στην επίλυση κυκλωμάτων με αντιστάσεις, πυκνωτές και πηνία, στον υπολογισμό μιγαδικής ισχύος,  τον ισολογισμό ισχύος και τη χρήση τεχνικών βελτίωσης συντελεστή ισχύος

3.Γνώση και δεξιότητες  ώστε να ανταποκρίνονται σε εργασίες που απαιτούν συνδεσμολογία κυκλωμάτων, χρήση γεννητριών συχνοτήτων, πολυμέτρων / παλμογράφου για να μετρήσουν ρεύματα, τάσεις, διαφορά φάσης. 

4.Γνώση και ικανότητα να επεξεργάζονται, να αξιολογούν μετρήσεις και να συσχετίσουν ηλεκτρικά μεγέθη.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να προσδιορίσουν τις ιδιότητες κυκλωμάτων με πηνία και πυκνωτές, 

2.Να επιλύουν κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος (με διάφορες τεχνικές), να υπολογίζουν και να δίνουν γραφικά το αποτέλεσμα τάσης / ρεύματος με τον χρόνο καθώς και να αναγνωρίζουν από τη διαφορά φάσης εάν το φορτίο είναι επαγωγικό ή χωρητικό

3.Να προβλέπουν την συμπεριφορά ηλεκτρικών μεγεθών σε ορισμένα κυκλώματα (συντονισμός- φίλτρα), και να μπορούν να επιλέξουν τις τιμές των στοιχείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επιτευχθεί επιθυμητή συμπεριφορά στο κύκλωμα

4.Να υπολογίζουν τρίγωνο ισχύος σε μονοφασικά και συμμετρικά τριφασικά συστήματα καθώς επίσης να βελτιώνουν τον συντελεστή ισχύος κυκλώματος προσθέτοντας αντιδραστικά στοιχεία

5.Να χειριστούν γεννήτριες, πολύμετρα, παλμογράφο και να λαμβάνουν αυτόνομα μετρήσεις.

6. Να επεξεργάζονται μετρήσεις, να συσχετίζουν ηλεκτρικά  μεγέθη καθώς και να υπολογίζουν ή να εκτιμούν σφάλματα 

7.Να κάνουν θεωρητικούς υπολογισμούς για τα μεγέθη που μετρούν, να αξιολογούν αν οι μετρήσεις τους είναι μέσα στα πλαίσια των πειραματικών αβεβαιοτήτων και να εντοπίζουν συστηματικά σφάλματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή Παραγωγή – Μεταφορά Εναλλασσόμενου Ρεύματος

2.Στρεφόμενα Διανύσματα – Αναπαράσταση ημιτονικών Ρευμάτων –Τάσεων στο μιγαδικό επίπεδο. 

3.Σύντομη θεωρία μιγαδικών αριθμών

4.Μετατροπές από πεδίο χρόνου σε πεδίο συχνότητας

5.Ημιτονοειδής Μόνιμη Κατάσταση (ΗΜΚ). Στοιχεία κυκλωμάτων R, L, C.

6.Σύνθετη αντίσταση - Συνδεσμολογία αντιστάσεων

7.Νόμος του Ohm. Νόμοι του Kirchhoff. Διαιρέτης ρεύματος-τάσης.

8.Ισχύς και ενέργεια στην (ΗΜΚ).Μέση, Φαινόμενη, Άεργη Ισχύς. Τρίγωνο Ισχύος

9.Βελτίωση συντελεστή ισχύος (cosφ) σε σύνθετα ηλεκτρικά παθητικά φορτία

10.R,L,C σειρά –Παράλληλα, Συντονισμός Κυκλωμάτων, Φίλτρα

11.Τεχνικές επίλυσης γραμμικών κυκλωμάτων στην ΗΜΚ. (Εφαρμογές, μέθοδος βρόχων, μέθοδος τάσης κόμβου).

12.Θεωρήματα Γραμμικών Κυκλωμάτων (απλοποίηση κυκλώματος, Θεώρημα υπέρθεσης, θεώρημα Thevenin, Θεώρημα Norton, Μέγιστη μεταφορά ισχύος)

13.Τριφασικά συμμετρικά και ασύμμετρα κυκλώματα. (συνδεσμολογία Υ και Δ, Ισχύς σε συμμετρικά συστήματα)

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1.Εισαγωγικό Μάθημα -Εναλλασσόμενο ρεύμα – Μιγαδική παράσταση εναλλασσομένων μεγεθών

2.Κύκλωμα RC- Φόρτιση πυκνωτή

3.ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α ( Βασικές μετρήσεις )

4.ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Β (Μέτρηση διαφοράς φάσης ) 

5.Κύκλωμα RL - Μέτρηση αυτεπαγωγής πηνίου

6.Κύκλωμα RC - Μέτρηση χωρητικότητας Πυκνωτή

7.Κύκλωμα RLC σε σειρά- Συντονισμός Α μέρος

8.Κύκλωμα RLC σε σειρά Β μέρος

9.Κυκλώματα στοιχείων  R,L,C - παράλληλη σύνδεση 

10.Θεώρημα Thevenin  στο AC 

11.Θεώρημα  Norton  στο AC 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση ή Εξέταση προόδου μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.JOSEPH A. EDMINISTER: Theory and Problems of ELECTRIC CIRCUITS Schaum’s Outline Series McGRAW-HILL.

2.ΗλεκτροτεχνίαΙ&ΙΙ  Γ.Πολίτης-Δ.Πυρομάλλης.

3.Sadiku-Alexander, Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013, ISBN 9604182625.

4.Χατζαράκης Γεώργιος : Ηλεκτρικά κυκλώματα (τόμος Β),Εκδόσεις Τζιόλα

 Ηλεκτροτεχνία, Ν. Κολιόπουλου –Η. Λ ΌΗ

Ηλεκτρικά κυκλώματα, Κανελλόπουλος-Βαζούρας –Λιβιεράτος

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 5, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

1.Περιγράψουν με σαφήνεια ένα πρόβλημα, να προσδιορίσουν τα μέρη του και να αναλύσουν τις επιμέρους λειτουργίες του.

2.Να έχουν κατανοήσει πλήρως τους κανόνες ανάλυσης κυκλωμάτων.  

3.Να αναλύουν την φυσική συμπεριφορά των βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων όπως είναι η δίοδος, το τρανζίστορ και ο τελεστικός ενισχυτής και στην ανάλυση και σύνθεση κυκλωμάτων που εμπεριέχουν τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία.

4.Να έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να ελέγχουν το πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος.

5.Ερευνήσουν, μελετήσουν, αναπτύξουν, οργανώσουν και προωθήσουν καινοτόμες λύσεις για διάφορες εφαρμογές

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Ηλεκτρικά κυκλώματα (Νόμοι του Kirchhoff, Διαιρέτης τάσης και ρεύματος, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Αρχή της επαλληλίας), 

2.Ηλεκτρικά σήματα (Περιγραφή ημιτονικού σήματος, Μέση και ενεργός τιμή σήματος, Μέση ισχύς σήματος, Τριγωνομετρικές σειρές Fourier σήματος και Γραμμικό φάσμα σήματος) 

3.Βασική θεωρία ημιαγωγών και η επαφή p-n: Ενεργειακές στάθμες – ενεργειακές ζώνες, Εξωγενείς ημιαγωγοί τύπου n και τύπου p, Ποιοτική μελέτη, 

4.Ορθή και ανάστροφη πόλωση επαφής p-n,Χαρακτηριστική καμπύλη, Μηχανισμοί κατάρρευσης πολωμένης επαφή p-n, Επίδραση της θερμοκρασίας στη αγωγή διόδου, 

5.Ημιαγωγός δίοδος και εφαρμογές: Περιγραφή διόδου και γραμμική χαρακτηριστική: Ανάλυση dc κυκλώματος με διόδους και μικρό σήμα, LEDs – Φωτοδίοδοι – Φωτοβολταϊκά κύτταρα – Οπτοζεύκτες, 

6.Κυκλώματα ψαλιδιστών με διόδους, Μοντελοποίηση διόδου Zener, κυκλώματα σταθεροποίησης τάσης, Κυκλώματα ημιανόρθωσης και ανόρθωσης πλήρους κύματος, 

7.Γραμμικές τροφοδοτικές διατάξεις με φίλτρα πυκνωτή και τύπου π, Διακοπτικές βαθμίδες ελέγχου (Δίοδος τεσσάρων περιοχών, Diac, Thyristor,Triac), Τρανζίστορ διπολικής επαφής: Δομή και φυσική λειτουργία του τρανζίστορ, Μοντέλο Ebers-Moll, Λειτουργία στο συνεχές, Φαινόμενο Early, 

8.Χαρακτηριστικές καμπύλες σε σύνδεση κοινού εκπομπού, Μοντέλο μικρών σημάτων, Το τρανζίστορ ως ενισχυτής: Κυκλώματα πόλωσης του τρανζίστορ, συντελεστές ευστάθειας, Υβριδικό ισοδύναμο μικρών σημάτων, ανάλυση απλού ενισχυτή στο εναλλασσόμενο, 

9.Γραμμή φορτίου και σημείο λειτουργίας του ενισχυτή στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο, Φωτοτρανζίστορ, 

10.Η δίοδος και το τρανζίστορ ως διακόπτες, MOSFET Τρανζίστορ, Δομή και φυσική λειτουργία του MOSFET, 

11.Ολοκληρωμένοι ενισχυτές: Τελεστικός ενισχυτής, Ενισχυτές θετικής και αρνητικής ενίσχυσης, 

12.Κυκλώματα ολοκληρωτή και διαφοριστή, Ανάλυση κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές, 

13.Αναστρέφων αθροιστής, Ενίσχυση ρεύματος, Ενισχυτές οργανολογίας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση: 60%

Εκπόνηση – Συγγραφή – Παρουσίαση εργασίας: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Γ. Χαριτάντης, «Ηλεκτρονικά Ι», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος 2006.

2.Malvino, «Ηλεκτρονική», Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.

3.R. Jaeger, «Μικροηλεκτρονική» Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

4.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

5.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

3o Εξάμηνο

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής:

•θα διαθέτει εμπεριστατωμένη γνώση στη θεωρητική κατασκευή και μελέτη αριθμητικών μεθόδων, όσο και στην υλοποίηση των αντίστοιχων αλγορίθμων στον υπολογιστή για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων,

•θα έχει εξοικειωθεί με τη μελέτη βασικών θεμάτων στατιστικής ανάλυσης (γραμμική παλινδρόμηση - συσχέτιση, ανάλυση διασποράς, μη παραμετρικούς ελέγχους υποθέσεων) με χρήση Η/Υ και

•θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να κατανοεί βασικές αρχές και μεθόδους με αποτέλεσμα να μπορεί να τις αξιοποιεί στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων.

Πιο αναλυτικά, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση:

•να κάνει χρήση αριθμητικών ή στατιστικών μεθόδων και μαθηματικού λογισμικού, ώστε να δίνει αριθμητικές λύσεις σε προβλήματα του γνωστικού του πεδίου,

•να είναι σε θέσει να κατανοήσει και να σχολιάσει τα αποτελέσματα που θα προκύψουν,

•να θεμελιώσει μαθηματικά τα αποτελέσματα της έρευνάς του και

•να μπορέσει να κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιλυθούν προβλήματα που θα συναντήσει, τόσο κατά τη διάρκεια εργαστηριακών ασκήσεων, όσο και κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας του

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Αριθμητική Ανάλυση: Προσεγγιστικές μέθοδοι:

•Επίλυσης μη γραμμικών εξισώσεων.

•Παρεμβολής (Γραμμική παρεμβολή, παρεμβολή Lagrange, παρεμβολή Newton για ισαπέχοντα και μη ισαπέχοντα σημεία).

•Προσέγγισης (γραμμική, λογαριθμική, εκθετική και power προσέγγιση, πολλαπλή γραμμική προσέγγιση, ανάλυση διασποράς στην επιλογή μοντέλου προσέγγισης).

•Αριθμητικής ολοκλήρωσης.

•Επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.

Πιθανότητες - Στατιστική:

•Ενδεχόμενα και πιθανότητες.

•Δεσμευμένη πιθανότητα.

•Θεώρημα ολικής πιθανότητας και θεώρημα Bayes.

•Τυχαίες μεταβλητές.

•Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών.

•Κατανομές πιθανότητας. Βασικές κατανομές (διωνυμική, εκθετική, Γ, F, x2, Poisson, Student).

•Πολυμεταβλητές κατανομές.

•Κατανομή συναρτήσεως τυχαίων μεταβλητών.

•Στατιστική συμπερασματολογία και δειγματοληψία, γενικές αρχές.

•Εκτίμηση παραμέτρων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Αλεξανδρόπουλος, Α., Παλιατσός, Α., Σοφιανός, Γ. (1995). Βασικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

2.Αλεξανδρόπουλος, Αν., Κατωπόδης, Επ., Παλιατσός, Αθ., Πρεζεράκος, Ν. (1994). Στατιστική. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

3.Λιώκη-Λειβαδά, Η. και Ασημακόπουλος, Δ.Ν. (2007). Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Στατιστική – Τεύχος Ι – Μεθοδολογίες. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.

4.Κολυβά-Μαχαίρα, Φ. και Μπόρα-Σέντα, Ε. (1998). Στατιστική: Θεωρία – Εφαρμογές. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

5.Μπόρα-Σέντα, Ε. και Μωυσιάδης, Χ. (1997). Εφαρμοσμένη Στατιστική. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

6.Ayyub, B.M., McCuen, R.H. (1996). Numerical Methods for Engineers. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

7.Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River.

8.Chapra, S.C., Canale, R.P. (2010). Numerical methods for Engineers. 6th Edition, McGraw-Hill Book Company.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση στην χρήση νέων τεχνολογιών προγραμματισμού.

2.Γνώση και δεξιότητες στην σχεδίαση λογισμικού σύμφωνα με τις αρχές της Μηχανικής Λογισμικού.

3.Γνώση και ικανότητες σύνθεσης, κατασκευής, υλοποίησης, συντήρησης, προγραμμάτων σε γραφικό περιβάλλον που ενσωματώνει χειρισμό συμβάντων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι φοιτητές διδάσκονται μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού (Visual Basic or Python) και που χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη, καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) και υποστηρίζει το παράδειγμα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Οι φοιτητές εμπλέκονται σε κατάλληλα έργα λογισμικού και πρέπει να είναι ικανοί να υλοποιήσουν μικρές εφαρμογές σε μία  γλώσσα επιλογής από τις ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1.Εισαγωγή στη Μηχανική Λογισμικού

2.Μοντέλα Ανάπτυξης Κύκλου Ζωής Λογισμικού

3.Ανάλυση, Σχεδίαση Εφαρμογής και Υλοποίηση

4.Η γλώσσα UML

5.Σχεδίαση της Διεπαφής με τον Χρήστη

6.Προγραμματισμός με σχεδιαστικά Μορφήματα (Design Patterns)

7.Προγραμματισμός σε Γραφικό Περιβάλλον Διεπαφής, 

8.Συμβάντα και Χειριστές Συμβάντων

9.Οπτικά Αντικείμενα Διεπαφής, Βιβλιοθήκες Οπτικών Αντικειμένων

10.Δημιουργία Menu

11.Χρήση Πολυμέσων

12.Επικοινωνία με Βάσεις Δεδομένων

13.Απλές επεκτάσεις σε εφαρμογές διαδικτύου

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Εξέταση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Visual Basic, Τζιάλλας Γρηγόρης, 2011, Εκδόσεις ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2.MICHAEL HALVORSON, MICROSOFT VISUAL BASIC 2013, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, 1η/2016,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

3.Γκούμας Στέφανος - Συμεωνίδης Συμεών, Οπτικός Προγραμματισμός σε Visual Basic, 1η/2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

4.Paul Deitel, Harvey Deitel, Visual Basic 2010 Προγραμματισμός,  6η έκδ./2011,  Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

5.JOHN V. GUTTAG, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON, Έκδοση: 1η/2015,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

6.ΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΓΑΡΜΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON, Β' ΕΚΔΟΣΗ/2013, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών

7.Γιακουμάκης Μανόλης, Διαμαντίδης Νίκος, Τεχνολογία λογισμικού, Έκδοση: 1η έκδ./2009,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ

8.SHARI LAWRENCE PFLEEGER, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ,  2η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ/2011, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

9.Επιπλέον συγγράμματα ελεύθερης διανομής σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, epub)

10.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.κατανόηση των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Ο.Κ.) ακολουθιακής λογικής με εκτεταμένες επιστημονικές και εμπορικές εφαρμογές 

2.Ικανότητα σχεδίασης ψηφιακών ακολουθιακών συστημάτων που θα φέρουν εις πέρας ψηφιακούς στόχους με το δυνατόν μικρότερο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος και το μικρότερο δυνατό βάρος και όγκο.

3. Γνώση  για τον εντοπισμό βλαβών.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Οι αρχές και οι εφαρμογές της ψηφιακής ακολουθιακής λογικής.

2.Τα δομικά στοιχεία των ακολουθιακών συστημάτων (φλιπ φλοπς SR, JK, D, T, το ακμοπυρίδοτο των φ.φ., διαιρέτες συχνότητας.).

3.Οι καταχωρητές. Οι ασύγχρονοι δυαδικοί απαριθμητές (αύξοντες, ελάσσονες, αμφίδρομοι, βάσης Ν, διαιρέτες συχνότητας). 

4.Οι σύγχρονοι δυαδικοί απαριθμητές. 

5.Απαριθμητές με προτοποθέτηση, σύγχρονοι και ασύγχρονοι. 

6.Απαριθμητές κυκλικοί, BCD8421, τύπου Johnson. 

7.Σκανδαλιστής Schmitt, κυκλώματα χρονισμού -ψηφιακές γεννήτριες τετραγωνικών παλμών. 

8.Ημιαγωγικές μνήμες (RAM).

9. Αναλογικοί προς ψηφιακούς μετατροπείς (τύπου ψηφιακής ανωγής, διαδοχικών προσεγγίσεων, διπλής κλίσης, μετατροπής τάσης προς συχνότητα και τάσης σε χρόνο, τύπου flash).

10.Ψηφιακοί προς Αναλογικούς μετατροπείς (τύπου βαρών αντιστάσεων, δικτύωσης R-2R, τύπου πυκνωτών διακοπτών).

11.Η ανάλυση και η σύνθεση των σύγχρονων ακολουθιακών συστημάτων (διαγράμματα ροής, πίνακες λειτουργίας, πίνακες μεταβάσεων, πίνακες διέγερσης, αλγόριθμος ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων). 

12.Ασύγχρονα ακολουθιακά συστήματα. Ανάλυση και σύνθεση.

13.Εργαστηριακό πρόγραμμα εξομοίωσης: Multisim 2010 (digital).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της εργαστηριακής άσκησης. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Εφαρμογές Ψηφιακής Ακολουθιακής Λογικής, Ν. Καλοκάση, Κεντρική διάθεση Παπασωτηρίου, Β΄ έκδοση Ιανουάριος 2003, ISBN 960-90500-3-4.

2. Digital Systems, Principles and Applications. Tocci-Widmer. Prentice Hall,1998.

3. Digital Design, Μ. Μοrris Mano, Prentice Hall International, 1991.

4. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, R. L. Τokheim, McGraw Hill Book Company 1990, ελληνική έκδοση Α. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.

 

Σ.Α.Ε. Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το μάθημα, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

•Να οριοθετήσουν ένα σύστημα ξεχωρίζοντας τη δομή, τις συνιστώσες και την συνολική λειτουργία του.

•Να υπολογίσουν ένα μοντέλο ενός συστήματος με χρήση βασικών μαθηματικών και φυσικών νόμων.

•Να αναλύσουν, μελετήσουν και αξιολογήσουν τη λειτουργία κάθε τμήματος του συστήματος αλλά και του συνόλου με χρήση του μαθηματικού μοντέλου χωρίς να είναι αναγκαία η εκτέλεση πειραματικών δοκιμών.

•Να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης για τη βελτίωση λειτουργίας του συστήματος και, σε επόμενο μάθημα, τον αποτελεσματικό έλεγχο αυτού.

•Να συμπεράνουν τη σημασία του σχεδιασμού ενός συστήματος με χρήση μεθόδων μοντελοποίησης και εξομοίωσης για την σωστή λειτουργία του και να εκτιμήσουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής στην οικονομία και την κοινωνία.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Βασικές έννοιες ανοιχτών και κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου – Παραδείγματα.

2.Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο το χρόνου.  Μαθηματικά ομοιώματα φυσικών συστημάτων.

3.Ανάλογα συστήματα.

4.Αναλογική εξομοίωση συστημάτων – Αναλογικά διαγράμματα.

5.Μαθηματική παράσταση συστημάτων στο επίπεδο της συχνότητας.  Μετασχηματισμός Laplace, επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων στο μιγαδικό επίπεδο. 

6.Διαγράμματα βαθμίδων, συναρτήσεις μεταφοράς, ολικής συνάρτηση μεταφοράς συστήματος.  

7.Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace, μέθοδος υπολοίπων.

8.Χρονική απόκριση συστημάτων 1ου και 2ου βαθμού.

9.Αρμονική απόκριση συστημάτων – Λογαριθμικά διαγράμματα Bode μέτρου και φάσης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Η βαθμολόγηση των ασκήσεων πράξης μπορεί να συμμετάσχει μέχρι ποσοστού 40% στον τελικό βαθμό του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, με το υπόλοιπο (κατ΄ελάχιστο 60%) να διαμορφώνεται από την γραπτή εξέταση

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σ., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005.

2.Μαλατέστας Π., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2011.

3.Dorf R., Bishop R., Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003, ISBN 960 8050 94.

4.Παρασκευόπουλος Παρ., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Βασικές έννοιες και εφαρμογές, Αθήνα 1996

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις σύγχρονες εφαρμογές των ηλεκτρικών μηχανών λαμβάνοντας υπόψη και τα γενικότερα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο φοιτητής θα έχει ολοκληρωμένη άποψη για την στατική και την δυναμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών μηχανών με σκοπό να μπορεί να σχεδιάζει συστήματα με την βέλτιστη απόδοση σε επίπεδο ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας. Ιδιαίτερα, θα μπορεί να αναπτύσσει και να αναλύει βασικές έννοιες και φαινόμενα που σχετίζονται με την λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών καθώς και με την μοντελοποίησή τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι Ηλεκτρικές Μηχανές, ως το μεγαλύτερο από πλευράς εφαρμογών, σύστημα ενεργοποιητών, είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής. Επομένως ο κατανόηση της θεωρίας λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών έτσι ώστε να λειτουργούν με  ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού. Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής: 

•Βασικές αρχές μαγνητισμού και μαγνητικών κυκλωμάτων, νόμοι ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ανάπτυξη δύναμης σε ηλεκτροφόρο αγωγό, μαγνητικές ιδιότητες ύλης, μαγνητική ροπή και σιδηρομαγμητικά υλικά

•Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας, συστήματα με απλή και πολλαπλή διέγερση μιας εξόδου και δυναμικές εξισώσεις

•Μετασχηματιστές, λειτουργία κενού φορτίου, ιδανικός μετασχηματιστής, ισοδύναμο κύκλωμα μονοφασικού μετασχηματιστή, παράλληλη λειτουργία και συνδεσμολογίες

•Βασικές αρχές ηλεκτρικών μηχανών, βασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών, τυλίγματα, λειτουργία στα 4 τεταρτημόρια, στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, ανάπτυξη τάσης και ανάπτυξη ροπής

•Ηλεκτρικές μηχανές (μόνιμη κατάσταση), κατασκευαστική περιγραφή, μηχανισμοί παραγωγής τάσης και ροπής, ουδέτερη ζώνη, μετακίνηση ψυκτρών, μαγνητικοί πόλοι, μέθοδοι διέγερσης και είδη μηχανών Σ.Ρ. και βελτιστοποίηση του βαθμού απόδοσης

•Ηλεκτρικές μηχανές Σ.Ρ. και δυναμική ανάλυση, στοιχειώδης ηλεκτρική μηχανή Σ.Ρ., ξένη διέγερση, παράλληλη διέγερση, διέγερση σειράς και σύνθετης διέγερσης

•Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας, αρχή λειτουργίας, ισοδύναμο μονοφασικό κύκλωμα, ροή ισχύος και βαθμός απόδοσης, χαρακτηριστική ροπής-στροφών, μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς

•Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας, θεωρία των δύο στρεφόμενων πεδίων, ισοδύναμο κύκλωμα, υπολογισμός σταθερών και μέθοδοι εκκίνησης 

•Δυναμική ανάλυση ασύγχρονου κινητήρα, αυτεπαγωγή στάτη και δρομέα και γενικευμένη ανάλυση της ασύγχρονης μηχανής 

•Σύγχρονες μηχανές, εισαγωγή στην ανάπτυξη τάσης και ροπής, περιοχές ασφαλούς λειτουργίας, μηχανές έκτυπων πόλων, σύγχρονη γεννήτρια με έκτυπους πόλους, σύγχρονος κινητήρας με έκτυπους πόλους

•Δυναμική ανάλυση σύγχρονης μηχανής, μετασχηματισμοί τάσεων και πεπλεγμένων ροών, εξίσωση μηχανικών ταλαντώσεων και συμμετρικό τριφασικό βραχυκύκλωμα

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 30%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.«Ηλεκτρικές  Μηχανές», Μαλατέστας Παντελής, εκδόσεις Τζιόλα 2012, ISBN:978-960-418-337-1

2.«Ηλεκτρικές Μηχανές», Μιχ. Παπουτσιδάκης, Σημειώσεις θεωρίας, 2012, http://islab.teipir.gr 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με τις Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο στην κατανόηση της λειτουργίας και χρήσης των Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και στην σχεδίαση τους. Επίσης προσφέρει γνώσεις σε  θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συστημάτων πυρασφάλειας και RFID.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Κατανόηση της τεχνολογίας του υλικού ράγας που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρολογικό βιομηχανικό εξοπλισμό.

2.Βασικές γνώσεις για σχεδίαση και λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

3.Την βασική γνώση σχετικά με τις Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και κλασικό αυτοματισμό.

4.Τις βασικές γνώσεις για κατανόηση της λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

5.Τις γνώσεις για σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων Ασφαλείας - Πυρασφάλειας

6.Τις βασικές γνώσεις λειτουργίας των RFID συστημάτων

7.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με τις Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στην τεχνολογία και εξέλιξη ηλεκτρικών - ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων  

2.Εισαγωγή στις ηλεκτρικές κτιριακές εγκαταστάσεις

3.Υπολογισμοί και διαστασιολόγηση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

4.Εισαγωγή στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις – τεχνολογία ηλεκτρονόμων.

5.Εφαρμοσμένες διατάξεις στον κλασσικό αυτοματισμό – Ηλεκτρικοί κινητήρες

6.Συστήματα εκκίνησης κινητήρων εναλλασσομένου

7.Αυτοματισμοί ελέγχου ταχύτητας και πέδησης 

8.Αρχές  λειτουργίας εναλλακτήρων – ηλεκτρικοί μετατροπείς 

9.Βηματικοί Κινητήρες 

10.Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

11.Συστήματα  - Αισθητήρες για συστήματα ασφαλείας - πυρασφάλειας 

12.Συστήματα RFID

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακές ασκήσεις: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μπιτζιώνης Β., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2011.

2. Ηλεκτρικές μηχανές- Θεωρία, λειτουργία, εφαρμογές, ρυθμίσεις και έλεγχος, Charles Ι. Hubert, Εκδόσεις Ίων, 2008.

3. Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνηση-Αυτοματισμός, Μπιτζιωνης Β.

4. E.K. Σερβετά, Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 1996.

5. Δ.Φ. Ρήγα , Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί 1990.

6. Ν.Α. Μυλωνόπουλου , Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κινήσεως και Κανονισμοί Κατασκευής αυτών 1977. 32

7. Σπυρίδωνος Ν. Βασιλακοπούλου «Ηλεκτρικές Μηχανές», Εκδόσεων Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 1986.

8. Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων, X. Παπακωνσταντίνου, «Ι2Ν».

9. http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1338/1/129/

http://www.rfidtec.co.za/index.asp?m=1

http://www.idtechex.com/products/en/articles/00000042.asp

http://www.lavalink.com/fileadmin/newsletters/link_06.04.pdf

http://www.rfida.com/rfidgallery.htm

http://www.webopedia.com/TERM/R/RFID.html 

 

4o Εξάμηνο

Σ.Α.Ε. ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το μάθημα, οι φοιτητές:

•Θα είναι ικανοί να αναλύσουν τη λειτουργία και απόδοση ενός συστήματος σε ανοικτό και κλειστό βρόχο.

•Θα  μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες μεθόδους σχεδιασμών ελεγκτών ώστε να υπολογίσουν λύση ελέγχου για την επίτευξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών απόδοσης στο σύστημα κλειστού βρόχου.

•Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχή κατανόηση προχωρημένων γνώσεων αυτομάτου ελέγχου που παρέχονται από αντίστοιχα μαθήματα σε επόμενα εξάμηνα.

•Να συμπεράνουν τη σημασία του σχεδιασμού διαδικασίας ελέγχου ενός συστήματος για την σωστή λειτουργία του και να εκτιμήσουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής στην οικονομία και την κοινωνία

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Χαρακτηριστικά κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

2.Μόνιμα σφάλματα.

3.Ευστάθεια συστημάτων – Κριτήρια ευστάθειας κατά Routh και Hurwitz.

4.Σχετική ευστάθεια κλειστών συστημάτων – Τόπος ριζών.

5.Σύνθεση συστημάτων με τη μέθοδο του τόπου ριζών.

6.Πολικά αρμονικά διαγράμματα Nyquist.

7.Ευστάθεια κλειστών συστημάτων κατά Nyquist και Bode.

8.Σύνθεση συστημάτων κατά Bode.

9.Εξισώσεις εσωτερικής κατάστασης συστημάτων.

10.Λύση των εξισώσεων κατάστασης και ιδιοτιμές του συστήματος.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Η βαθμολόγηση των ασκήσεων πράξης μπορεί να συμμετάσχει μέχρι ποσοστού 40% στον τελικό βαθμό του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, με το υπόλοιπο (κατ΄ελάχιστο 60%) να διαμορφώνεται από την γραπτή εξέταση

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σ., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005.

2.Μαλατέστας Π., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2011.

3.Dorf R., Bishop R., Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003, ISBN 960 8050 94.

4.Παρασκευόπουλος Παρ., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Βασικές έννοιες και εφαρμογές, Αθήνα 1996.

 

ΗΛ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛ/ΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κατανόηση της θεωρίας σφαλμάτων και της διαδικασίας της ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής μέτρησης. 

2.Γνώση και δεξιότητες στην εκτίμηση σφάλματος, την εκτέλεση μέτρησης, την προεργασία/μετατροπή μέτρησης, την επεξεργασία μέτρησης και τέλος την συλλογή μέτρησης σε ποικίλες διατάξεις, είτε αναλογικές, είτε ψηφιακές με ή χωρίς τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων.

3.Γνώση και ικανότητες σύνθεσης, κατασκευής, προγραμματισμού, συντήρησης, επίβλεψης της λειτουργίας, εκσφαλμάτωσης και επιδιόρθωσης μετρητικού συστήματος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Συστήματα μέτρησης μονάδων, διαπίστευση, διακρίβωση μετρητικών οργάνων και αισθητήρων.

2.Τυπική αλυσίδα μέτρησης, θεωρία διάδοσης σφαλμάτων, υπολογισμός συστηματικών, τυχαίων και σύνθετων σφαλμάτων.

3.Χαρακτηριστικά οργάνων και αισθητήρων, κλάση οργάνου. Είδη αισθητήρων/μετατροπέων.

4.Κυκλώματα προεργασίας σήματος, γέφυρες Wheatstone, τελεστικοί ενισχυτές και εφαρμογές τους.

5.Ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση σήματος, μετατροπείς A/D. 

6.Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, σφάλμα μέτρησης βολτομέτρου και αμπερομέτρου, μέτρηση ισχύος τριφασικού δικτύου.

7.Αρχές λειτουργίας αναλογικών μετρητικών οργάνων, ηλεκτροδυναμικά όργανα, όργανα κινητού σιδήρου, όργανα κινητού πηνίου, επαγωγικά όργανα.

8.Σχεδίαση και υλοποίηση μετρητικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Σημειώσεις Μαθήματος, Δ. Κάντζος.

2. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Κ. Ψωμόπουλος, Εκδόσεις Τσότρα.

3. Συστήματα Μετρήσεων, Ρ. Κινγκ, Εκδόσεις Τζιόλα.

4. Τεχνολογία Μετρήσεων, Αισθητήρια, Α. Γαστεράτος, Σ. Μουρούτσος και Ι. Ανδρεάδης, Εκδόσεις Γκιούρδα.

5. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, ΤΕΥΧΟΣ Ι - Κλασσικές Μετρήσεις, N. Θεοδώρου, Εκδόσεις Συμμετρία.

6. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Β. Πετρίδης, Εκδόσεις University Studio Press 

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Τις απαραίτητες γνώσεις για την  ανάπτυξη εφαρμογών με τη βοήθεια μικροελεγκτών. 

2.Γνώσεις για τη σχεδίαση, υλοποίηση και προγραμματισμό ενσωματωμένων συστημάτων.  

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να διαθέτουν καλή γνώση του μικροελεγκτή 8051, τον προγραμματισμό του και τη σύνδεσή του με εξωτερικά chips μνήμης και εξειδικευμένων περιφερειακών.

2.Να μπορούν να κάνουν την παραπάνω εργασία και για άλλους μικροελεγκτές που έχουν ως βάση τον 8051 ή όχι.

3.Να μπορούν να  κατανοήσουν και να εξηγήσουν τη λειτουργία υπάρχοντος συστήματος που έχει αναπτυχθεί με βάση τον 8051 ή έναν άλλον μικροελεγκτή. 

4.Να αντιμετωπίζουν και να λύνουν τεχνικά προβλήματα με τη χρήση μικροελεγκτών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Η δομή του μικροελεγκτή 8051

2.Η γλώσσα του 8051

3.Το σύστημα διακοπών του 8051

4.Οι απαριθμητές του 8051 και οι προκαλούμενες από αυτούς διακοπές

5.Σύνδεση chips εξωτερικής μνήμης με τον 8051

6.Η σειριακή πόρτα του 8051

7.Διατάξεις για επανεκκίνηση του 8051

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.O μικροελεγκτής 8051, Χ. Καραΐσκος, Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2010.

2.The 8051 Microcontroller, I. Scott McKenzie, Prentice Hall, 1995. 

3.Ανάπτυξη Συστημάτων με Μικροελεγκτές, Σταμάτης Αλατσαθιανός, αυτοέκδοση, 2007.

4.Σχεδίαση Συστημάτων Μικροεπεξεργαστών, Δημήτρης Πογαρίδης, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2006.  

 

CAD/CAM

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της χρήσης νέων τεχνολογιών και πληροφορικών συστημάτων στη σχεδίαση προϊόντων και διαδικασιών και τη λειτουργία παραγωγικών μονάδων.

2.Γνώση και δεξιότητες στην προτυποποίηση και εξομοίωση συστημάτων, την αριστοποίηση και σχεδίαση προϊόντων, διαδικασιών και συστημάτων, τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής με τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων.

3.Γνώση και ικανότητες σύνθεσης, κατασκευής, προγραμματισμού, συντήρησης, επίβλεψης της λειτουργίας, εκσφαλμάτωσης και επιδιόρθωσης συστήματος σχεδίασης και παραγωγής με τη χρήση υπολογιστικών/πληροφοριακών συστημάτων. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα μέρη, να επιλέξουν τις συναρτήσεις και λειτουργίες συστήματος CAD/CAM και να συντάξουν σχετικές προδιαγραφές.

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία συστήματος CAD/CAM, να εκτιμήσουν τις επιδόσεις και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές συστήματος CAD/CAM, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του συστήματος.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας και να υποστηρίξουν Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στην παραγωγή με νέες τεχνολογίες

2.Προτυποποίηση και εξομοίωση συστημάτων

3.Έλεγχος και αριστοποίηση συστημάτων 

4.Αποφάσεις και προβλέψεις με την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων

5.Σχεδίαση με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων

6.Αρχές και συστήματα γραφικών/περιβάλλοντα σχεδίασης και εργονομία 

7.Αρχές και μέθοδος σχεδίασης παραγωγικών μονάδων με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων

8.Προγραμματισμός παραγωγής με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων

9.Έλεγχος παραγωγικών διαδικασιών με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων

10.Ποιότητα/Πιστοποίηση/Αρχές και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας/Προσεγγίσεις συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας 

11.Σχεδίαση, Λειτουργία και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Cad/Cam, Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ

2.Βασικές Αρχές Συστημάτων CAD/CAM/CAE, Kunwoo LEE, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ

3.Σχεδίαση CAD και ηλεκτρονική κατασκευή, Κοκκόσης Απ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ

4.Συστήματα CAD/ CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, Μπιλάλης Νικόλαος Α.,Μαραβελάκης Εμμανουήλ, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ

5.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

1.Περιγράψουν με σαφήνεια ένα πρόβλημα, να προσδιορίσουν τα μέρη του και να αναλύσουν τις επιμέρους λειτουργίες του.

2.Να έχουν κατανοήσει πλήρως τους κανόνες ανάλυσης κυκλωμάτων.  

3.Να αναλύουν την φυσική συμπεριφορά των βασικών κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος στοιχείων όπως είναι διόδους, τρανζίστορς (διπολικά, MOS-FET, IGBT) θυρίστορς, και στην ανάλυση και σύνθεση κυκλωμάτων που εμπεριέχουν τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία.

4.Να έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να ελέγχουν το πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος.

5.Ερευνήσουν, μελετήσουν, αναπτύξουν, οργανώσουν και προωθήσουν καινοτόμες λύσεις για διάφορες εφαρμογές

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Ηλεκτρονικά Ισχύος- Ιστορική εξέλιξη, 

2.βασικά στοιχεία των ηλεκτρονικών ισχύος (διόδους)

3. τρανζίστορς (διπολικά, MOS-FET, IGBT) θυρίστορς, προστασία ,παλμογεννήτριες, μεταβατικά φαινόμενα, φαινόμενα μετάβασης, κ

4.ατηγορίες κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος, 

5.Ηλεκτρονικά κυκλώματα ισχύος (κυκλώματα μη ελεγχόμενα - ελεγχόμενα),

6.Ηλεκτρονικοί Ελεγχόμενοι Διακόπτες εναλλασσομένου ρεύματος-triac.,

7. Ετεροοδηγούμενα κυκλώματα: Μονοφασική γέφυρα Β2, Ανορθωτής δύο παλμών μεσαίας λήψης (Μ2), Τριφασικός ανορθωτής τριών παλμών (Μ3), 

8.Τριφασική γέφυρα Β6, Αυτοοδηγούμενα κυκλώματα: Μετατροπείς υποβιβασμού - Ανύψωσης (step down converter, boost converter, flyback converter),

9.Μονοφασικός Αντιστροφέας συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, 

10.Μονοφασικός Αντιστροφέας με ημιτονοειδή τάση εξόδου,

11.Τριφασικός Αντιστροφέας), 

12.Εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος στον έλεγχο κίνησης 

13.έλεγχος κινητήρων συνεχούς ρεύματος - έλεγχος Buck converter, έλεγχος ασύγχρονων κινητήρων).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εκπόνηση – Συγγραφή – Παρουσίαση εργασίας: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Ηλεκτρονικά ισχύος Συγγραφείς:   Tore Undeland -  Ned Mohan -  William Robbins 

2.Ηλεκτρονικά ισχύος, Συγγραφείς:   Στέφανος Μανιάς, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ.

3.Φροντιστηριακές ασκήσεις ηλετρονικών ισχύος και ανάλυση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με το πρόγραμμα προσομοίωσης PSIM, Συγγραφείς:   Στέφανος Μανιάς, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ

4.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

5.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:

Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2

Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αντιληφθεί πως λειτουργούν τα δίκτυα δεδομένων και ποιες αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται. Επίσης πως υλοποιούνται τα στοιχεία του δικτύου με βάση ψηφιακά κυκλώματα και λογισμικό. Βασική δεξιότητα που στοχεύει το μάθημα είναι να μάθει να σχεδιάζει τοπικά δίκτυα, να χρησιμοποιεί δικτυακές εφαρμογές και να εξομοιώνει την ποσοτική λειτουργία δικτύων υπολογιστών

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Να κατανοούν την αρχιτεκτονική OSI και να γνωρίζουν με λεπτομέρεια πώς λειτουργούν τα τρία κατώτερα στρώματα. 

Τη λειτουργία του Στρώματος Σύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer)

 Το πρωτόκολλο HDLC, LAPB, που δίνει βασικές αρχές δικτυακού πρωτοκόλλου 

Να κατανοούν το Παράθυρο ολίσθησης, 

Τον Έλεγχο ροής και διόρθωση λαθών με επαναποστολή πλαισίων/πακέτων,

Τη λειτουργία Τοπικών Δικτύων, με κύριο παράδειγμα το δίκτυο Ethernet, αλλά για σύγκριση και τον  δακτύλιο σκυτάλης, 

Τις μεθόδους διασύνδεσης τοπικών δικτύων, Γέφυρες και μεταγωγείς, 

Το στρώμα δικτύου, Το πρωτόκολλο Χ.25, Εφαρμογές

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική OSI και ακολούθως εξειδικεύσεις στα τρία κατώτερα στρώματα. 

•Τη λειτουργία του Στρώματος Σύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer).

•Το πρωτόκολλο HDLC, LAPB,

•Το παράθυρο ολίσθησης, 

•Ο Έλεγχος ροής και διόρθωση λαθών

•Τα Τοπικά Δίκτυα

•Το δίκτυο Ethernet

•Ο δακτύλιος σκυτάλης

•Διασύνδεση τοπικών δικτύων

•Γέφυρες και μεταγωγείς

•Το στρώμα δικτύου

•Το πρωτόκολλο Χ.25

•Εφαρμογές

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σημειώσεις Θεωρίας Δικτύων Υπολογιστών, Ι.Δ. Αγγελόπουλος. Διαθέσιμες σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: http//:auto.teipir.gr (ιδέ Μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών, αριστερή στήλη).

2.Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.

3.James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4

4.Jean Walrand, "Communication Networks", 2nd ed., McGraw Hill, 1998, ISBN 0256205671.

5.Data Networks των D.Bertsekas-Galagher.Μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα:http://www.pdftop.com/ebook/data%20networks%20bertsekas/

6.Αρης Αλεξόπουλος, Γιώργος Λαγογιάννης, «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Πέμπτη έκδοση, 1999, ISBN: 960-220-086-3

7.A. Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 4η έκδοση, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008 (Ελληνική μετάφραση του υπ’ αριθ. 1)

8.Larry Peterson, Bruce Davie, «Δίκτυα Υπολογιστών, μια προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων», 4η Αμερικανική Έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμο

 

5o Εξάμηνο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να διαστασιολογήσει, να σχεδιάσει και να αναπτύξει στην πράξη μία εφαρμογή που τυχόν θα του ανατεθεί η οποία θα συγκεντρώνει την έννοια του Ελέγχου Κίνησης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα μια γραμμή μεταφοράς, μια διαδικασία συσκευασίας σε βιομηχανικό περιβάλλον κα. Με τις γνώσεις που αποκομίζει από το μάθημα ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κάνει την κατάλληλη επιλογή ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων ώστε να υλοποιήσει την ζητούμενη εφαρμογή καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο ελέγχου προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία τον σχεδιασμό του

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα συστήματα κίνησης είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής. Επομένως ο έλεγχος των συστημάτων κίνησης, έτσι ώστε τα συστήματα κίνησης να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού. Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής: 

1.Στατική και Δυναμική Περιγραφή Μηχανικής Κίνησης, χαρακτηριστικά και καμπύλες ροπής και απόδοσης κινητηρίων διατάξεων, μελέτη εύρεσης σημείου ισορροπίας.

2.Ζεύξη Φορτίου- Κινητήρα, περιγραφή της έννοιας της μετάδοσης, κιβώτιο μετάδοσης με μαθηματικούς υπολογισμούς των σχέσεων που καθορίζουν τον λόγο μετάδοσης, μελέτη απωλειών

3.Συστήματα Κίνησης και Εφαρμογές, μεταφορικές ταινίες, ταινιόδρομοι, ανυψωτικά συστήματα, πολλαπλασιασμός ή υποπολλαπλασιασμός ταχύτητας εκτέλεσης διαδικασίας, συστήματα συσκευασίας και αποθήκευσης και συντήρηση αυτών.

4.Κινητήριες Μηχανές, περιγραφή δομής και λειτουργικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών, υδραυλικών και πνευματικών κινητήρων, διαχωρισμός συγχρονων-ασύγχρονων κινητήρων και εμβάθυνση στον τρόπο επιλογής του κατάλληλου κινητήρα για την εκάστοτε εφαρμογή με έμφαση στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε κινητήρα. 

5.Διατάξεις Ρύθμισης και Τροφοδοσίας, κυκλώματα τροφοδοσίας ηλεκτρικών κινητήρων, ανορθωτικές διατάξεις και διατάξεις διαχείρισης της ισχύος.

6.Μέθοδοι Ελέγχου Συστημάτων Κίνησης, κλασσικές μέθοδοι ελέγχου τριών όρων και συνδυασμοί αυτών, εισαγωγή μικρο-επεξεργαστών στα συστήματα κίνησης και δημιουργία ελέγχου σε κλειστό και ανοιχτό βρόγχο, μελέτη αισθητηρίων κίνησης με αναλογικά και ψηφιακά σήματα και επιπλέον εισαγωγή σε συγχρονες μεθόδους ευφυούς ελέγχου    

Εργαστηριακές Ασκήσεις:

1.Εισαγωγή στους ηλεκτρονόμους

2.Απλή κίνηση: λειτουργία και στάση

3.Εκκίνηση, στάση και βηματισμός

4.Προστασία ηλεκτροκινητήρα

5.Απλές κινήσεις σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα

6.Εναλλαγή κατεύθυνσης σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα

7.Παλινδρόμηση σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα

8.Συνδυασμένες κινήσεις σε ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα

9.Κίνηση ελεγχόμενη από χρονικό

10.Έλεγχος παλινδρομικής κίνησης εμβόλου

11.Καταμέτρηση κινήσεων με ηλεκτρονόμους

12.Κινήσεις ελεγχόμενες από διπλό χρονικό

13.Στατική χαρακτηριστική γραμμικού υδραυλικού κινητήρα

14.Στατική χαρακτηριστική περιστροφικού υδραυλικού κινητήρα

15.Δυναμική απόκριση ηλεκτρο-υδρ. συστήματος περιστροφικής κίνησης

16.Προσδιορισμός στοιχείων κυκλώματος τυμπάνου ηλεκτροκινητήρα σ.ρ.

17.Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής μεταστρεφόμενου η/κ

18.Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής φορτίου

19.Ρύθμιση ταχύτητας η/κ με διαμόρφωση εύρους παλμού

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.«Ηλεκτρική κίνηση», Μαλατέστας Παντελής, εκδόσεις Τζιόλα 2010, ISBN:978-960-418-251-0

2.«Εργαστηριακή εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και αυτοματισμού», Πανταζής, Νικόλαος Α., εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. 2006, ISBN: 9603516619

3.«Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου», Elgar, Peter, εκδόσεις Τζιόλα 2000, ISBN: 9608050316

4.«Σερβοκινητήρια συστήματα», Μαδεμλής, Χρήστος, εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 9604182137 

5.«Έλεγχος Κίνησης», Μιχ. Παπουτσιδάκης, Σημειώσεις Θεωρίας, 2011, http://islab.teipir.gr

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Σ.Α.Ε.

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μαθησιακό αποτέλεσμα είναι ο φοιτητής αρχικά να έχει μία γνωριμία και περιγραφή όλων των επιμέρους υδραυλικών και πνευματικών εξαρτημάτων. Η διαδικασία σύνθεσης και λειτουργίας ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος ακολουθεί, η οποία θα βοηθήσει τον φοιτητή να σχηματίσει ένα ισχυρό περιβάλλον γνώσης γύρω από το αντικείμενο ελέγχου Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων τα οποία αποτελούν θεμελιώδη μέρη μιας εργοστασιακής και βιομηχανικής μονάδας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος Υδραυλικά και Πνευματικά Σ.Α.Ε. βασίζεται σε: Βασικές Αρχές και Δομικά Στοιχεία Υδραυλικών και Πνευματικών Αυτοματισμών, Πνευματικά και Υδραυλικά Διαγράμματα, Τυποποίηση DIN-ISO, Κυκλώματα Κίνησης και Ρύθμισης, Μονάδες παραγωγής Υδραυλικής Ισχύος, Σύνθετα Πνευματικά και Υδραυλικά Κυκλώματα Βιομηχανικών Εφαρμογών. Στο μάθημα γίνεται διεξοδική περιγραφή και επίδειξη τεχνολογιών που βασίζονται στην μεταφορά ενέργειας μέσω Υδραυλικών-Πνευματικών συστημάτων, γίνεται αναφορά στην σπουδαιότητα της ανάπτυξης της αυτοματοποίησης καθώς και στην σύγκριση τεχνολογιών κίνησης και ελέγχου όπως και στις μονάδες παραγωγής Υδραυλικής και Πνευματικής ισχύος. 

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής: 

1.Ανάλυση βασικότερων Πνευματικών δομικών στοιχείων, αναφορά στις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας τους.

2.Ανάλυση στην διαδικασία ελέγχου Πνευματικών συστημάτων με περιγραφή όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών 

3.Σχεδίαση και ανάλυση όλων των βασικών Υδραυλικών δομικών στοιχείων και κυκλωμάτων.

4.Ανάλυση της λειτουργίας και συγκρότησης τυχαίων Υδραυλικών κυκλωμάτων.

5.Περιγραφή συμβολισμών κατά ISO, για την μεταφορά ρευστών και των δομοστοιχείων.

6.Παρουσίαση του Πνευματικού Προγραμματιστή, επεξήγηση συμβόλων και υλοποίηση αυτού.

7.Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και μεθοδολογίες προγραμματισμού συσχετισμών κινήσεων εμβόλων

8.Ανάλυση σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού, απεικόνιση συσχετιζόμενων κινήσεων και παραδείγματα αυτών.

9.Μελέτη και επίδειξη ειδικών συστημάτων Πνευματικού αυτοματισμού.

10.Εναλλακτικές μεθοδολογίες συγκρότησης διαγραμμάτων Υδρευλικών και Πνευματικών συστημάτων

11.Ηλεκτροπνευματικά προηγμένα κυκλώματα και εφαρμογές στις σύγχρονες βιομηχανίες  

Εργαστηριακές Ασκήσεις:

1.Κίνηση πνευματικού εμβόλου απλής ενέργειας 

2.Κίνηση πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας 

3.Αύξηση-Μείωση ταχύτητας πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας

4.Αύξηση-Μείωση δύναμης πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας

5.Αύξηση-Μείωση δύναμης πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας προς τις δύο κατευθύνσεις

6.Αύξηση-Μείωση ταχύτητας πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας προς τις δύο κατευθύνσεις

7.Συσχετιζόμενη κίνηση εμβόλων συνεχούς λειτουργίας 

8.Παλινδρόμηση εμβόλου με σταμάτημα σε τυχαία θέση

9.Αυτοματισμός σταθμού μεταφοράς

10.Ρύθμιση ταχύτητας εμβόλου και προς τις 2 κατευθύνσεις

11.Ρύθμιση ταχύτητας εμβόλου και προς τις 2 κατευθύνσεις με ρυθμιστή ροής

12.Έλεγχος Υδραυλικού εμβόλου

13.Κύκλωμα Υδραυλικού εμβόλου διαφορικής ταχύτητας

14.Κύκλωμα αναγέννησης Υδραυλικού εμβόλου

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.«Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα», Κωστόπουλος, Θεόδωρος Ν., εκδόσεις Συμεών 2009, ISBN: 9607888979

2.«Υδραυλικά – Πνευματικά Συστήματα και Εφαρμογές», Ρούτουλας Αθ., εκδόσεις Συγχρονη Εκδοτική 2008. 

3.«Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ», Μιχ. Παπουτσιδάκης, Σημειώσεις Θεωρίας, 2011, http://islab.teipir.gr

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και άριστη κατανόηση της θεωρίας και των αρχών των Συστημάτων Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων και Ελέγχου, των μεθόδων σχεδίασης και εφαρμογής τους σε υφιστάμενα συστήματα.

2.Γνώση και δεξιότητα στην ανάλυση αναγκών εφαρμογής Σ.Σ.Δ., τη σχεδίαση, οργάνωση, υλοποίηση, προγραμματισμό και λειτουργία Σ.Σ.Δ. σε ζητούμενη εφαρμογή.

3.Γνώση και ικανότητες σύνθεσης, κατασκευής, προγραμματισμού, συντήρησης, επίβλεψης της λειτουργίας, εκσφαλμάτωσης και επιδιόρθωσης Σ.Σ.Δ..

Αναλυτικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1.Περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα μέρη και τις λειτουργίες Σ.Σ.Δ. και να προδιαγράψουν Σ.Σ.Δ..

2.Εξηγήσουν τη λειτουργία Σ.Σ.Δ, εκτιμήσουν τις επιδόσεις του και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του, καθώς και να συντάξουν μελέτη αναγκών εγκατάστασης Σ.Σ.Δ..

3.Να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, κατασκευάσουν, προγραμματίσουν, συντηρήσουν, επιβλέψουν τη λειτουργία, εκσφαλματώσουν και επιδιορθώσουν Σ.Σ.Δ..

4.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ποιότητα και απαιτούν τη λειτουργία σχετικών Σ.Σ.Δ.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Σήματα, μετρήσεις, συστήματα μετρήσεων και ελέγχου

2.Δειγματοληψία σημάτων

3.Ενισχυτές, φίλτρα και μετατροπείς ρεύματος τάσης 

4.Λήψη και διευθέτηση σημάτων, αισθητήρια, αναλογική επεξεργασία σημάτων

5.Μετατροπή αναλογικών σε ψηφιακά σήματα

6.Διασύνδεση συστημάτων μετρήσεων 

7.Πληροφορία και θόρυβος

8.Τηλεμετρικά συστήματα

9.Δίκτυα υπολογιστών/συστήματα μετρήσεων και ελέγχου 

10.Προδιαγραφές και αξιοπιστία συστημάτων

11.Υλοποίηση συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ

2.Εφαρμογές Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων, Πυρομάλης Δ. -Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2012

3.LabView για μηχανικούς, Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Ο.Ε

4.LabVIEW based Advanced Instrumentation Systems, Sumathi, S.Surekha, P., Heal-Link/Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

5.Bentley John P., Συστήματα μετρήσεων,Βασικές Αρχές, Στέλλα Παρίκου & ΣΙΑ ΟΕ

6.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη μετάδοση αναλογικών ή ψηφιακών σημάτων μέσω διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης ενός υψίσυχνου φέροντος σήματος ή με την ψηφιακή μετάδοση χωρίς διαμόρφωση / αποδιαμόρφωση.

2.Επαρκείς ικανότητες για σχεδίαση, λειτουργία και χρήση ποικιλίας συσκευών και διατάξεων Τηλεπικοινωνιών. 

3.Βελτιωμένη ικανότητα κατανόησης της λειτουργίας συστημάτων, στα οποία βασικό στοιχείο είναι η μετάδοση πληροφορίας (κινητή τηλεφωνία, δίκτυα υπολογιστών, τηλε-έλεγχος, τηλεχειρισμός κ. α.).   

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

2.Να συντάσσουν προδιαγραφές για την προμήθεια ενός συστήματος επικοινωνιών. 

3.Να αξιολογούν και να εκτιμούν τις επιδόσεις ενός συστήματος μετάδοσης της πληροφορίας.

4.Να εφαρμόζουν τεχνικές αναβάθμισης της ποιότητας ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

5.Να συντηρούν και να επεκτείνουν συστήματα τηλεπικοινωνιών.  

6.Να κατανοούν κανόνες σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος από την υπερβολική χρήση συστημάτων επικοινωνιών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Φασματική ανάλυση σημάτων 

2. Μετασχηματισμός Fourier 

3. Διαμόρφωση πλάτους 

4. Διαμόρφωση συχνότητας

5. Ψηφιακή διαμόρφωση 

6. Δειγματοληψία – Κβαντοποίηση – Κωδικοποίηση 

7. Διαμόρφωση δ 

8. Συστήματα πολυπλεξίας 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Χ. Καραΐσκος, Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2010.

2.Ψηφιακά και Αναλογικά Συστήματα Επικοινωνίας, K. Sam Shanmugam, Μετάφραση Κ. Καρούμπαλου, 1990, Εκδόσεις Γ. Α. Πνευματικού.

3.Συστήματα Επικοινωνίας, Simon Haykin, Μετάφραση Ε. Συκά και Μ. Θεολόγου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

4.Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες, Hwei P. Hsu, Μετάφραση Ι. Βαρδιάμπαση, Schaum’s Outline Series.

5.Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Α. Αλεξόπουλος – Γ. Λαγογιάννης,      αυτοέκδοση

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΕ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το μάθημα, οι φοιτητές θα μπορούν:

•Να υπολογίσουν ένα μοντέλο συστήματος, να αναλύσουν τον τρόπο λειτουργίας του και να σχεδιάσουν έλεγχο για αυτό με χρήση εξελιγμένων μεθόδων.

•Να κατανοήσουν τις βαθύτερες λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά των μεθόδων σχεδιασμού λύσεων ελέγχου που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα σχετικά μαθήματα.

•Να συμπεράνουν τη σημασία του σχεδιασμού συστήματος με προηγμένες μεθόδους μοντελοποίησης και ελέγχου για την σωστή λειτουργία του και να εκτιμήσουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής στην οικονομία και την κοινωνία.

•Να αντιληφθούν τη σημασία της έρευνας στο πεδίο του ελέγχου συστημάτων και να αποκτήσουν γνώσεις χρήσιμες για την επιτυχή προετοιμασία μεταπτυχιακών σπουδών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Μαθηματική μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με μεταβλητές παραμέτρους – Μέθοδος Lagrange. 

2.Ολική συνάρτηση μεταφοράς σύνθετων συστημάτων, Διάγραμμα ροής – Τύπος του Mason. 

3.Γενικευμένος τόπος ριζών, Κλειστά συστήματα ελέγχου με αρνητικό κέρδος ή θετική ανάδραση. 

4.Το γενικό πρόβλημα της αναλυτικής σύνθεσης συστημάτων ελέγχου με αλγεβρικές μεθόδους. 

5.Το πρόβλημα της ελεγξιμότητας και παρατηρησιμότητας της εσωτερικής κατάστασης ενός συστήματος. 

6.Έλεγχος κατάστασης, σύνθεση πολλαπλού ελεγκτή αναλογίας με ανάδραση της εσωτερικής κατάστασης ενός συστήματος. 

7.Το πρόβλημα της συνθεσιμότητας, επιτρεπτά όρια των επιθυμητών προδιαγραφών ώστε να έχει λύση το πρόβλημα της σύνθεσης. 

8.Στοιχεία μη γραμμικών συστημάτων. 

9.Σχεδιασμός ελέγχου και επίτευξη προδιαγραφών απόδοσης κλειστού βρόχου με διαμόρφωση διαγράμματος BODE ανοικτού βρόχου.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Dorf R., Bishop R., Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.

2.Παρασκευόπουλος Παρ., Αναγνώριση Συστημάτων και Προσαρμοστικός Έλεγχος, Αθήνα 1992.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞ. ΣΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας ψηφιακού σήματος και της σχέσης του με το αναλογικό σήμα. 

2.Γνώση και δεξιότητες στα μαθηματικά εργαλεία που βοηθούν στην αναλυτική μελέτη και επεξεργασία ψηφιακών σημάτων αλλά και στην κατανόηση των περιορισμών ή προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την επεξεργασία σημάτων στο ψηφιακό πεδίο. 

3.Γνώση και ικανότητες σχεδιασμού, σύνθεσης, προγραμματισμού, εκσφαλμάτωσης και επιδιόρθωσης λειτουργίας ψηφιακού συστήματος με χρήση υπολογιστή

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Αναλογικά σήματα, Μετασχηματισμός Fourier (FT), σειρά Fourier.

2.Συστήματα LTI συνεχούς χρόνου. 

3.Σήματα διακριτού χρόνου άπειρης χρονικής έκτασης, Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου (DTFT)

4.Συστήματα LTI διακριτού χρόνου, γραμμική συνέλιξη, φίλτρα μέσης τιμής, φίλτρα «χτένα». 

5.Δειγματοληψία, Θεώρημα Nyquist και επικάλυψη, μετατροπείς A/D, σχέση με το αναλογικό πεδίο .

6.Ψηφιακά σήματα πεπερασμένης έκτασης, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT), σχέση με FT και DTFT, διακριτότητα DFT και επιλογή παραθύρου, κυκλική συνέλιξη και σχέση με τη γραμμική. 

7.Εξισώσεις διαφορών, Μετασχηματισμός Ζ, εισαγωγή στα FIR και ΙΙR φίλτρα.

8.Ανάλυση ψηφιακών σημάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

9.Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας σήματος τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σημειώσεις Μαθήματος, Δ. Κάντζος.

2.Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Γ. Σύρκος, Αυτοέκδοση.

3.A Course in Digital Signal Processing, B. Porat, Εκδόσεις John Wiley and Sons.

4.Discrete-Time Signal Processing, A. Oppenheim, R. Schafer, J.R. Buck, Εκδόσεις Pearson Education.

5.Digital Signal Processing, Shaum’s Outline Series, M. H. Hayes, Εκδόσεις McGraw-Hill.

6.Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, J.G. Proakis, D.K. Manolakis, Εκδόσεις Prentice Hall

 

6o Εξάμηνο

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεματολογίας της Ρομποτικής.

2.Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση και ανάλυση πρακτικών συστημάτων Ρομποτικής, και ειδικότερα Βιομηχανικών Ρομποτικών Βραχιόνων.

3.Γνώση και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σχεδίασης, προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης συστημάτων Ρομποτικής. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τα βασικά μέρη ενός συστήματος Ρομποτικής.

2.Να διακρίνουν και να απαριθμούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν μια σύνθετη ολοκληρωμένη διάταξη Ρομποτικής.

3.Να διατυπώνουν σε μορφή διαγράμματος λειτουργικών και πληροφοριακών συνδέσεων (αρχιτεκτονική) και σε μορφή δομικού διαγράμματος  ένα σύστημα Ρομποτικής.

4.Να απαριθμούν και να περιγράφουν τα συνήθη προβλήματα σύνθεσης και προγραμματισμού ενός Μηχατρονικού Ρομποτικής.

5.Να εξηγούν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης, τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης για τα συνήθη προβλήματα οργάνωσης του ρομποτικού έργου.

6.Να διατυπώνουν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης ή και κατάλληλων διαγραμμάτων χρονισμού ή παραδειγμάτων κώδικα, τη λειτουργία ελέγχου σε ένα σύστημα Ρομποτικής.

7.Να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν παραδείγματα ολοκληρωμένης διάταξης Ρομποτικής (υλισμικό, λογισμικό) με αισθητήρια, όργανα δράσης, μονάδα ελέγχου

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Υπόβαθρο της Ρομποτικής: αντικείμενο της Ρομποτικής  και εφαρμογές των ρομπότ

Δομή ("αρχικτεκτονική") Ρομπότ: δομικά χαρακτηριστικά των ρομπότ 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ρομπότ

Υπόβαθρο της κινηματικής: γεωμετρία της στροφικής κίνησης

Γεωμετρία του ομογενούς μετασχηματισμού

Ευθύ κινηματικό πρόβλημα  -αποτύπωση με τη μέθοδο Denavit-Hartenberg

Έλεγχος κίνησης του ρομπότ: ηλεκτρικοί ενεργοποιητές

Έλεγχος αρθρώσεων: proportional-derivative

Σχεδιασμός τροχιάς: σχεδιασμός με γραμμικά τμήματα και παραβολικές μίξεις

Προγραμματισμός Ρομποτικού Έργου: οργάνωση και ροή πληροφορίας

Σύστημα Ρομποτικής: υλικό και λογισμικό

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό μέρος = 60%

- Γραπτή εξέταση.

- Προαιρετική ομαδική ή ατομική εργασία, με συμμετοχή 25% του συνολικού βαθμού του θεωρητικού μέρους (και αντίστοιχη προσαρμογή της συμμετοχής της γραπτής εξέτασης).

Εργαστηριακό μέρος =40%

- Προφορική εξέταση σε κάθε άσκηση (ενότητα)

- Ατομική ή ομαδική εργασία

- Συνοπτική γραπτή εξέταση

Υποστήριξη

- Ενδεικτικές λύσεις προηγούμενων εξετάσεων

- Θεματολογία εξέτασης

- Κριτήρια αξιολόγησης.

Παρέχονται  σε ανακοίνωση/ ανάρτηση στην αρχή του εξαμήνου και προ των εξετάσεων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

Φ. Κουμπουλής και Β. Μέρτζιος, "Εισαγωγή στη Ρομποτική",  εκδ. Παπασωτηρίου, 2002 [Εύδοξος 9626]

Graig J., "Εισαγωγή στη Ρομποτική",  εκδ. Τζιόλα, 2009 [Εύδοξος 18548724]

Λογισμικό (ανοικτής, ελεύθεσης χρήσηςή με ακαδημαϊκή άδεια)

- προσομοίωσης ρομπότ

- ανάλυσης κινηματικής.

Συνοπτικές Σημειώσεις (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους).

Υλικό υποστήριξης (λύσεις εξετάσεων, πρόσθετες σημειώσεις κλπ.)

Πρόσθετη και Διαδικτυακή βιβλιογραφία, σε ορισμένα κεφάλαια (ανανεούμενη).

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι εκπαίδευση των φοιτητών σε έλεγχο με PID ελεγκτές και βελτιστοποίηση αυτών με την μέθοδο Ziegler-Nichols και Cohen-Coon, εξάσκηση σε προγραμματισμό λογικών ελεγκτών (PLC), εκπαίδευση και κατανόηση στον εποπτικό ελέγχου με συστήματα συλλογής δεδομένων (SCADA) και εξάσκηση σε εργαστηριακές ασκήσεις Βιομηχανικού Ελέγχου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και να αναγνωρίσουν τους όρους των PID ελεγκτών.

2.Να βελτιστοποιούν και να αριστοποιούν τις παραμέτρους P, I, D χρησιμοποιώντας γνωστές μεθόδους όπως η Zeigler Nichols και οι Cohen Coon. 

3.Να κατανοήσουν και να προγραμματίσουν σύγχρονους βιομηχανικούς λογικούς ελεγκτές.

4.Να διαχειρίζονται συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).

5.Να εργαστούν σε αντίστοιχα βιομηχανικά περιβάλλοντα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Αναλογικά συστήματα ελέγχου.

2.Εισαγωγή στους Ελεγκτές.

3.Ελεγκτές αναλογίας-ολοκλήρωσης-διαφόρησης PID

4.Μέθοδος βαθμονόμησης Ziegler-Nichols

5.Μέθοδος βαθμονόμησης Cohen-Coon

6.Έλεγχος με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

7.Ψηφιακός έλεγχος.

8.Σύγχρονοι μέθοδοι ελέγχου.

9.Προσαρμοστικός έλεγχος.

10.Εισαγωγή στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές.

11.Προγραμματισμός λογικών ελεγκτών.

12.Ασαφής λογική και ελεγκτές.

13.Αποδόσεις των συστημάτων ελέγχου

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Deshpande P.B., Ash R.H., Elements of computer Process Control, Instrument Society of America, North Carolina , 1981.

2.Stefanopoulos G , Chemical Process Control , Prentice-Hall , New Jersey , 1984.

3.Leigh J.R ,Applied Digital Control , Prentice-Hall , International, London , 1985.

4.Jacob J.M , Industrial Control Electronics, Prentice-Hall, New Jersey, 1988.

5. Fallside F. , «Control System Design by pole zero Assignment» , Academic Press, 1977.

6. Κινγκ Ρ.Ε , «Βιομηχανικός Έλεγχος», Παπασωτηρίου , Αθήνα 1996.

7. Ρουμπής Σ. , «Αυτοματισμούς με PLC»,Siemens, Αθήνα 1987

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασική επιδίωξη του μαθήματος «Υπολογιστική Νοημοσύνη» (YN) είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν ένα καλό επίπεδο γνώσης για τις θεμελιώδεις αρχές της υπολογιστικής νοημοσύνης. Το μάθημα της ΥΝ θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν και να εμβαθύνουν στις τεχνικές των Τεχνικών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ), και Γενετικών Αλγορίθμων (ΓΑ) ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε αυτό το δυναμικά αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο. Η εισαγωγή των νέων εννοιών δίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατόν αυτάρκεια δηλαδή με όσο το δυνατόν λιγότερο προαπαιτούμενες γνώσεις. Οι ΓΑ προσφέρουν ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της βελτιστοποίησης πραγματικών συστημάτων και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιούν σύνθετα συστήματα που είναι περίπλοκη η μαθηματική προτυποποίησή τους. Η πρώτη επαφή των φοιτητών στην ανάπτυξη ΤΝΔ και γενετικών αλγορίθμων επιτυγχάνεται σε περιβάλλον MATLAB. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Έχει κατανόηση τα βασικά χαρακτηριστικά και τις μεθοδολογίες της υπολογιστικής νοημοσύνης.

•Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών για την ανάπτυξη των ΓΑ και των ΤΝΔ.

•Είναι σε θέση διακρίνει πότε και γιατί εφαρμόζουμε ΓΑ και ΤΝΔ σε ένα πραγματικό σύστημα.

•Η εξοικείωση με τις τεχνικές της υπολογιστικής νοημοσύνης προσδίδει στους φοιτητές τη δεξιότητα να ενσωματώνουν αυτές τις τεχνικές σε συστήματα ελέγχου

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

i.Τεχνητός νευρώνας, μάθηση στον απλό νευρώνα, κανόνας δέλτα για βηματικές και συνεχείς συναρτήσεις ενεργοποίησης.

ii.Τεχνητά νευρωνικά μοντέλα, εκπαίδευση ΝΔ με επίβλεψη, η μέθοδος της οπισθοδιάδοσης του σφάλματος (Backpropagation).

iii.Δομή των Γενετικών Αλγορίθμων, ανάπτυξη παραδειγμάτων πως και πού χρησιμοποιούνται οι ΓΑ.

iv.Matlab Neural Network Toolbox, Matlab Optimization Toolbox.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Επίλυση προβλημάτων 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Σ. Τζαφέστας, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Τόμος Α, Τόμος Β, 2002.

2.Ρ-E Κινγκ, Ευφυής Έλεγχος, Τζιόλα, 2004.

3.Γ. Μπούταλης, Γ. Συρακούλης, Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές, 2010.

6.J. Jang, C. Sun, E. Mizutani, Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice Hall, 1997.

7.F. Karray and C. De Silva, Soft Computing and Intelligent Systems Design, Addison Wesley, 2004.

8.Κ. Διαμαντάρας, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Κλειδάριθμος, 2007.

9.Simon Haykin, Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.

10.A. Engelbrecht, Computational Intelligence: An Introduction, Wiley, 2007

11.J. Kennedy, R.C. Eberchat, Swarm Intelligence, Academic Press, 2001.

12.Σημειώσεις - Διαφάνειες διαλέξεων.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.Applied Soft Computing – Elsevier

2.IEEE Transactions on Evolutionary Computation

3.IEEE Computational Intelligence Magazine

4.Computational Intelligence – Wiley

5.Soft Computing – Springer

 

ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεματολογίας της Μηχατρονικής.

2.Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση και ανάλυση πρακτικών συστημάτων Μηχατρονικής.

3.Γνώση και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σχεδίασης, προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης σύνθετων ολοκληρωμένων ψηφιακών διατάξεων Μηχατρονικής. 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τα βασικά μέρη ενός συστήματος Μηχατρονικής.

2.Να διακρίνουν και να απαριθμούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν μια σύνθετη ολοκληρωμένη διάταξη.

3.Να διατυπώνουν σε μορφή διαγράμματος λειτουργικών και πληροφοριακών συνδέσεων (αρχιτεκτονική) και σε μορφή δομικού διαγράμματος  ένα Μηχατρονικό σύστημα.

4.Να απαριθμούν και να περιγράφουν τα συνήθη προβλήματα σύνθεσης και προγραμματισμού ενός Μηχατρονικού συστήματος.

5.Να εξηγούν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης, τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης για τα συνήθη προβλήματα διαστρωμάτωσης (interfacing) με χρήση λογισμικού και υλισμικού.

6.Να διατυπώνουν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης ή και κατάλληλων διαγραμμάτων χρονισμού ή παραδειγμάτων κώδικα, τη λειτουργία ελέγχου σε ένα Μηχατρονικό σύστημα.

7.Να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν παραδείγματα ολοκληρωμένης διάταξης (υλισμικό, λογισμικό) με αισθητήρια, όργανα δράσης, μονάδα ελέγχου.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Υπόβαθρο της Μηχατρονικής

•αναγκαιότητα της Μηχατρονικής

•περιεχόμενο της Μηχατρονικής

•θεωρητικό πρότυπο του Μηχατρονικού συστήματος

•εφαρμογές της Μηχατρονικής

Μηχατρονικά συστήματα, υποσυστήματα και διάμεσα προσαρμογής (interfacing)

•γενική δομή υποσυστήματος αισθητηρίων

•γενική δομή υποσυστήματος οργάνων δράσης

•προσαρμογή και χρήση "δυαδικών" αισθητήρων και οργάνων δράσης

•προσαρμογή και χρήση "αναλογικών" αισθητήρων και οργάνων δράσης

•παραδείγματα υλοποίησης διάμεσων (interface)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό μέρος = 60%

- Γραπτή εξέταση.

- Προαιρετική ομαδική ή ατομική εργασία, με συμμετοχή 25% του συνολικού βαθμού του θεωρητικού μέρους (και αντίστοιχη προσαρμογή της συμμετοχής της γραπτής εξέτασης).

Εργαστηριακό μέρος =40%

- Προφορική εξέταση σε κάθε άσκηση (ενότητα)

- Ατομική ή ομαδική εργασία

- Συνοπτική γραπτή εξέταση

Υποστήριξη

- Ενδεικτικές λύσεις προηγούμενων εξετάσεων

- Θεματολογία εξέτασης

- Κριτήρια αξιολόγησης.

Παρέχονται  σε ανακοίνωση/ ανάρτηση στην αρχή του εξαμήνου και προ των εξετάσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

Nesculescu D. "Μηχατρονική", εκδ. Α. Τζιόλα, 2011 [Εύδοξος 18548929]

Auslander D. και C. Kempf, "Μηχατρονική", Πανεπιστημιακές Εκδ. ΕΜΠ, 1998 [Εύδοξος 25897].

Λογισμικό (ανοικτής, ελεύθεσης χρήσηςή με ακαδημαϊκή άδεια)

- ανάπτυξης εφαρμογών σε σύστημα μικρο-ελεγκτή

- προσομοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

- προσομοίωσης διεργασιών πραγματικού χρόνου.

Συνοπτικές Σημειώσεις (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους).

Υλικό υποστήριξης (λύσεις εξετάσεων, πρόσθετες σημειώσεις κλπ.)

Διαδικτυακό υλικό αναφοράς για το σύστημα μικροελεγκτή Arduino http://www.arduino.cc

Πρόσθετη και Διαδικτυακή βιβλιογραφία, σε ορισμένα κεφάλαια (ανανεούμενη)

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν ευρεία γνώση πάνω στις αρχές λειτουργίας και ελέγχου συστημάτων διακριτού χρόνου.  Επεκτείνονται οι γνώσεις των φοιτητών που αποκτήθηκαν σε μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων σχετικές με τη  μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων αλλά και το σχεδιασμό ελεγκτών συστημάτων στο διακριτό πεδίο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να γνωρίζουν το αντικείμενο, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές του ψηφιακού ελέγχου

2.Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές ψηφιακών, υβριδικών και αναλογικών συστημάτων.

3.Να μετατρέπουν ένα σύστημα από το συνεχή χρόνο στο διακριτό και το αντίθετο.

4.Να μπορούν να αναλύσουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος διακριτού χρόνου στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας.

5.Να σχεδιάζουν και να συνθέτουν ελεγκτές που θα υλοποιηθούν σε ψηφιακό υλισμικό.

6.Να εφαρμόζουν τις τεχνικές ψηφιακού ελέγχου σε ψηφιακά, ή αναλογικά συστήματα.

7.Να διαθέτουν πρακτική εμπειρία τόσο ανάλυσης όσο και εφαρμογής στο διακριτό χρόνο που θα αποκτήσουν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγικές έννοιες αναλογικών και υβριδικών συστημάτων. Μετασχηματισμός Ζ - ιδιότητες - συνέλιξη.

2.Αντίστροφος Ζ -- μέθοδος μερικών κλασμάτων και μιγαδικής ολοκλήρωσης -- Συνάρτηση μεταφοράς υβριδικών συστημάτων. 

3.Μέθοδοι διακριτοποίησης (αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης, zero order hold –ZOH, Tustin ή διγραμμική). Μελέτη των ιδιοτήτων τους και τυπικά φαινόμενα [επικάλυψη –aliasing, (προ-) παραμόρφωση – (pre-)warping].

4.Διακριτές εξισώσεις κατάστασης - Ευθεία μορφή (Observer Canonical Form)- Κανονική μορφή (Controller Canonical Form) - Λύση εξισώσεων κατάστασης.

5.Ανάλυση κλειστών διακριτών συστημάτων με εξισώσεις κατάστασης. Μελέτη ευστάθειας συστημάτων δειγματοληπτικών δεδομένων – υπενθύμιση Γεωμετρικού Τόπου Ριζών. 

6.Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών από αναλογικά πρότυπα. Τυπικές περιπτώσεις (σύστημα βιομηχανικής διεργασίας) σχεδιασμού ελεγκτή δύο (PI, PD) ή και τριών όρων PID μέσω Γεωμετρικού Τόπου Ριζών.

7.Έλεγχος με ανάδραση μεταβλητών κατάστασης, ελεγξιμότητα (controllability) – παρατηρησιμότητα (observability), τοποθέτηση πόλων κλειστού βρόχου, έλεγχος Dead-beat, παρατηρητές (observers) Luenberger

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Ψηφιακός Έλεγχος, Κλασσικός Σύγχρονος Εξελικτικός Με Matlab, Σύρκος Γεώργιος, 2004

2.Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων με το MATLAB, Σύρκος Γεώργιος, Κούκος Ιωάννης, 2004

3.Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Θεωρία και Εφαρμογές, Τόμος Β: ΣΑΕ Διακριτού Χρόνου, Π. Ν. Παρασκευόπουλος, 2007.

4.Computer-Controlled Systems: Theory and Design, Third Edition,  Karl A Astrom & Bjorn Wittenmark, 2011.

5.Discrete-Time Control Systems (2nd Edition), Katsuhiko Ogata,1995.

6.Digital Control System Design, M. Santina, A. Stubberud & G. Hostetter, Saunders College Publishing, 1994. ISBN 0-03-076012-7.

7.Digital Control Systems Analysis and Design, C. Phillips & H. Troy, Prentice Hall, 1984

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

•Να διακρίνουν τα στάδια εξέλιξης της τεχνολογίας και των αυτομάτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

•Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την τεχνολογία του αυτομάτου ελέγχου.

•Να χαράσουν το δρόμο που οδηγεί από την επιθυμία στο αποτέλεσμα, έτσι όπως διαγράφεται από το όραμα στην υλοποίηση των αυτομάτων, κατά την εξέλιξή τους από τα μυθικά μέχρι τα ελληνιστικά αυτόματα. 

•Να τροποποιούν την κίνηση ενός σώματος που προέρχεται από μια εξωτερική ενέργεια σε μία αυτοκίνηση του ίδιου του σώματος που προκαλείται από εσωτερική ενέργεια.

•Να συνδέουν την πορεία της επιστήμης και της τεχνολογίας του αυτομάτου ελέγχου με τις άλλες επιστήμες, την κοινωνική εξέλιξη και τον πολιτισμό του ανθρώπου από την αρχαία ελληνική παράδοση μέχρι την Αναγέννηση, τη Βιομηχανική επανάσταση και τη σύγχρονη εποχή

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην Ιστορία της Τεχνολογίας και των Αυτομάτων – Βασικές έννοιες. 2. Παράλληλη εξέλιξη Τεχνολογίας και Κοινωνίας – Οι βασικές περίοδοι που χαρακτηρίζουν την Ιστορία της Τεχνολογίας και ο ρόλος των αυτομάτων στις περιόδους αυτές. 3. Η ομηρική Ασπίδα του Αχιλλέα σαν παράδειγμα μετάβασης από τον ποιητικό λόγο στην τεχνική δημιουργία. 4. Μυθική Τεχνολογία και μυθικά Αυτόματα – Τα Αυτόματα σαν όραμα. 5. Τεχνολογία στον Ηρόδοτο – Τα πρώτα ιστορικά Αυτόματα στο χώρο της Μεσογείου. 6. Η εξέλιξη της ελληνικής τεχνικής αντίληψης για την πτήση – Δαίδαλος, Αρχύτας, Κλεοίτας. 7. Η φιλοσοφική προϊστορία του αυτομάτου ελέγχου στα προσωκρατικά και κλασσικά χρόνια – Αντίφαση, Ανάδραση, Κυβερνητική. 8. Η εξέλιξη της ελληνικής τεχνικής αντίληψης για τη μέτρηση του χρόνου – Αυτορρυθμιζόμενα υδραυλικά Ωρολόγια και ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων. 9. Οι Αλεξανδρινοί Μηχανικοί και Αυτοματοποιοί – Κτησίβιος, Φίλων, Ήρων. Προγραμματισμός των κινήσεων και κλειστά συστήματα αυτομάτου ελέγχου στα ελληνιστικά χρόνια. 10. Μεταελληνιστικά, βυζαντινά και αραβικά αυτόματα. 11. Αυτόματα και Ευρωπαϊκή Αναγέννηση – Leonardo da Vinci. 12. Αυτόματα και Βιομηχανική Επανάσταση – Η εξέλιξη των επινοήσεων που οδήγησαν στην πρώτη ατμομηχανή. 13. Σύγχρονη εξέλιξη του αυτομάτου ελέγχου

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση χωρίς εργασία, με ποσοστό 100% 

ή εναλλακικά: 

Γραπτή εργασία και παρουσίασή της με ποσοστό 40% & γραπτή εξέταση με ποσοστό 60%. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σ., Ιστορία της Τεχνολογίας και των Αυτομάτων, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005.

2.Καλλιγερόπουλος Δ., Μύθος και Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και των αυτομάτων, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999, ISBN 960 03 2384 4.

3.Καλλιγερόπουλος Δ., Αυτοματοποιητική Ήρωνα του Αλεξανδρινού, Αθήνα 1996, ISBN 960 90520 02

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τα οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των τεχνικών εταιρειών

Να κατανοούν τι είναι και πώς οργανώνεται μια τεχνική και τεχνολογική εταιρεία, ιδιομορφίες και διαφορές από άλλες εταιρείες.

Να έχουν γνώσεις Οικονομικής Ιστορίας, Τι είναι Οικονομικοί Πόροι, ποιά τα Οικονομικά Συστήματα

Παραγωγή και Παραγωγικότητα στις τεχνικές εταιρείες

Από τι επηρεάζεται η Παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής

Τι σημαίνει και ποιά η σημασία των Οικονομιών κλίμακος

Για Τιμές και Αγορές

Πώς γίνεται η Επιχειρηματική οργάνωση

Πως λειτουργεί το χρήμα και οι Τράπεζες, Εταιρική Χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών

Κυβέρνηση και Οικονομία, Πληθωρισμός

Διεθνείς οικονοµικές σχέσεις

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να κατανοούν τις βασικές οργανωτικές μορφές και να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της οικονομίας που επηρεάζουν τη εταιρική λειτουργία

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία συστήματος της εταιρείας εντός του οικονομικού συστήματος

3.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η τεχνική και τεχνολογική εταιρεία, ιδιομορφίες και διαφορές από άλλες εταιρείες.

•Οικονομική Ιστορία, Οικονομικοί Πόροι, Οικονομικά Συστήματα

•Δομή και οργάνωση τεχνικών ετατιρειών και τεχνικών έργων

•Παραγωγή και Παραγωγικότητα στις τεχνικές εταιρείες

•Παραγωγικότητα και κόστος παραγωγής

•Οικονομίες κλίμακος

•Τιμές και Αγορές

•Επιχειρηματική οργάνωση

•Χρήμα και Τράπεζες, Εταιρική Χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών

•Κυβέρνηση και Οικονομία, Πληθωρισμός

•Διεθνείς οικονοµικές σχέσεις

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 50% 

Εξάσκηση και τεστ μέσω Διαδικτύου 50%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σημειώσεις “Τεχνικές Οργάνωσης και Οικονομίας», Ι.Δ. Αγγελόπουλος. Διαθέσιμες σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: http//:auto.teipir.gr 

2.Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Θ. Γεωργακόπουλου και άλλων, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Έκδοση ΣΤ, Αθήνα 2002

3.Εισαγωγή στην Οικονομική, David Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Τόμος Α’, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 1998 (Ελληνική Μετάφραση). 

4.Starting Economics, G.F. Stanlake, Longman Editions, London , 1997, Fourteenth Impression

 

7o Εξάμηνο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει γνώση σε εφαρμογές προηγμένου ελέγχου, την ικανότητα να βελτιστοποιούν βιομηχανικά μοντέλα με προσαρμοστικό έλεγχο, την ικανότητα εφαρμογής πληροφορικού ελέγχου σε βιομηχανικό περιβάλλον,  την ικανότητα για εφαρμογή συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (SCADA) και τις απαραίτητες γνώσεις για εφαρμογή συστημάτων κατανεμημένου ελέγχου (DCS).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν, να αναγνωρίσουν και να υλοποιήσουνεφαρμογές προηγμένου ελέγχου.  

2.Να βελτιστοποιούν βιομηχανικά μοντέλα με την τεχνική του προσαρμοστικού ελέγχου.

3.Να εφαρμόζουν πληροφορικό έλεγχο σε βιομηχανικό περιβάλλον. 

4.Να εφαρμόζουν και να αναπτύσσουν συστημάτα κατανεμημένου ελέγχου.

5.Να υλοποιούν συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με απομακρυσμένο εποπτικό έλεγχο

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στον έλεγχο των παραγωγικών διεργασιών.

2.Έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών.

3.Ψηφιακός έλεγχος.

4.Προηγμένα συστήματα ελέγχου.

5.Προσαρμοστικός έλεγχος. 

6.Συμπερασματικός έλεγχος.

7.Αναγνώριση διεργασίας-προσαρμοστικός έλεγχος.

8.Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου – DCS (DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS).

9.Εμπορικοί τύποι κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου (DCS).

10.Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής πληροφοριών (SCADA).

11.Περιφερειακά συστημάτων SCADA-DCS

12.Ολοκληρωμένα και έμπειρα συστήματα ελέγχου.

13.Αναγνώριση διεργασίας με την μέθοδο «έλεγχος παλμού»

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Deshpande P.B., Ash R.H., Elements of computer Process Control, Instrument Society of America, North Carolina , 1981

2.Stefanopoulos G , Chemical Process Control , Prentice-Hall , New Jersey , 1984.

3.Jacob J.M , Industrial Control Electronics, Prentice-Hall, New Jersey, 1988.

4.kusic G.L. Computer power systems analysis , Prentice- Hall ,New Jersey ,1986.

5.Τορτέλης Δ. ‘Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου YOKOGAWA ‘ , Σεμινάριο Συστήματα Εποπτικού ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών (SCADA) 1992 , Αθήνα.

6.Λυγερός Α.Ι ,Στεριούλης Γρ. , ‘Από το Κατανεμημένο Σύστημα Ρύθμισης (DCS) στην προηγούμενη ρύθμιση (APC) και το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής (MIS) στα Ε.Λ.Δ.Α. ‘Ημερίδα Συλλόγου Χ.Μ’ , Αθήνα ,Μάιος 1994.

7.Κρικέτου Β.Γ , Παστρά Κ.Σ , <<έμπειρα συστήματα>>, Εκδόσεις ΕΑΝΤ , Αθήνα 1989.

8.Harmon R.W , << Advanced Process Control>>, McGraw Hill , 1981.

9.Olsson G. , Piano G,<> ,Prentice-Hall,1992. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν 

αντιληφθεί σε βάθος πώς λειτουργεί το Διαδίκτυο και τα πρωτόκολλα που αποτελούν τη βάση της αρχιτεκτονικής του. Βασική δεξιότητα που στοχεύει να δώσει το μάθημα είναι πως μπορεί χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο σαν εργαλείο γεφύρωσης απομακρυσμένων μονάδων για δημιουργία κατανεμημένων συστημάτων.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα μέρη, να επιλέξουν και να σχεδιάσουν  συναρτήσεις και λειτουργίες διαδικτυακών μερών και να συντάξουν σχετικές προδιαγραφές.

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία του Διαδικτύου, να εκτιμήσουν τις επιδόσεις και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν διαικτυακές εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του συστήματος.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας και να υποστηρίξουν Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου μέσω Διαδικτύου.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο, 

οι διευθύνσεις του Διαδικτύου, 

το πρωτόκολλο Διαδικτύου IP (Internet Protocol), 

Δρομολόγηση Πακέτων στο INTERNET, Άμεση και έμμεση δρομολόγηση,

 Ενθυλάκωση δεδομενογραμμάτων και το πρωτόκολλο ARP, 

Πίνακες δρομολόγησης, Αλγόριθμοι εύρεσης τοπολογίας και διαχείριση πινάκων, 

Το πρωτόκολλο Μηνυμάτων Ελέγχου του Internet (ICMP Internet Control Message Protocol), 

Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol), Εγκατάσταση και απόλυση συνδέσεων TCP, 

Έλεγχος συμφόρησης και σχετικοί αλγόριθμοι,

Αταξική δρομολόγηση, Το IPv6, Το πρωτόκολλο UDP, 

Ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP, Εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σημειώσεις Θεωρίας Διαδικτυακών Πρωτοκόλλων, Ι.Δ. Αγγελόπουλος. Διαθέσιμες σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: http//:auto.teipir.gr (ιδέ Μάθημα Διαδικτυακά Πρωτόκολλα, αριστερή στήλη)

2.Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.

3.James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4

4.TCP/IP Illustrated, W. Richard Stevens, Addison-Wesley

5.Interworking with TCP/IP vol. I, Principles, protocols and Architecture, 2nd ed. Douglas Comer, Prentice-Hall Int.

6.Jean Walrand, "Communication Networks", 2nd ed., McGraw Hill, 1998, ISBN 0256205671.

7.A. Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008 (Ελληνική έκδοση του 1) Larry Peterson, Bruce Davie, «Δίκτυα Υπολογιστών, μια προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων», 4η Αμερικανική Έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος

 

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν ένα καλό επίπεδο γνώσης για τις θεμελιώδεις αρχές και τα μοντέλα της ασαφούς λογικής και να κατανοήσουν τη λειτουργία των συστημάτων ασαφούς λογικής. Η εισαγωγή των νέων εννοιών δίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατόν αυτάρκεια δηλαδή με όσο το δυνατόν λιγότερο προαπαιτούμενες γνώσεις. Η θεωρία της ασαφούς λογικής προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης πραγματικών συστημάτων και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μελετούν σύνθετα συστήματα που είναι περίπλοκη η μαθηματική προτυποποίησή τους. Στο εργαστηριακό μέρος έγινε προσπάθεια να αποδοθεί αρμονικά η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η πρώτη επαφή των φοιτητών στην ανάπτυξη ευφυών τεχνικών επιτυγχάνεται σε περιβάλλον MATLAB. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Έχει κατανόηση τα βασικά χαρακτηριστικά και μεθοδολογίες του ευφυούς ελέγχου.

•Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων.

•Είναι σε θέση διακρίνει πότε και γιατί εφαρμόζουμε ευφυείς τεχνικές σε ένα πραγματικό σύστημα.

•Η εξοικείωση με τις τεχνικές του ευφυούς ελέγχου προσδίδει στους φοιτητές τη δεξιότητα να αναπτύσσουν και να σχεδιάζουν συστήματα ελέγχου

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

i.Εισαγωγικά Στοιχεία – Ασαφή Σύνολα, Συναρτήσεις Συμμετοχής

ii.Πράξεις με Ασαφή Σύνολα

iii.Αρχή της Επέκτασης – Ασαφείς Γλωσσικές Περιγραφές

iv.Ασαφείς Σχέσεις – Συνθετικός Κανόνας Συμπεράσματος

v.Ασαφής Λογική

vi.Ασαφής Συλλογισμός (Προσεγγιστικός Συλλογισμός)

vii.Ασαφής Βάση Γνώσης – Μηχανές Ασαφούς Συμπεράσματος (Mamdani, Larsen, Tsukamoto)

viii.Συστήματα Ασαφούς Λογικής (ΣΑΛ) – Μέθοδοι Ασαφοποίησης,  αποασαφοποίησης

ix.Ασαφής Συλλογισμός TSK 

x.Ελεγκτές Ασαφούς Λογικής (ΕΑΛ) 

xi.ΕΑΛ τύπου PID

xii.Βελτιστοποίηση ΣΑΛ

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρίας

-Επίλυση προβλημάτων 

-Συγκριτική αξιολόγηση μεθοδολογιών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.Σ. Τζαφέστας, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Τόμος Α, Τόμος Β, 2002.

2.Γ. Θεοδώρου, Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

3.Ρ-E Κινγκ, Ευφυής Έλεγχος, Τζιόλα, 2004.

4.Γ. Μπούταλης, Γ. Συρακούλης, Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές, 2010.

6.L.X. Wang, Α Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice Hall, 1997.

7.J. Jang, C. Sun, E. Mizutani, Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice Hall, 1997.

8.T. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, MacGraw-Hill, NY, 1995.

9.B. Kosko, Fuzzy Engineering, Prentice Hall, 1997

10.L. Tsoukalas, R. Uhrig, Fuzzy and Neural Approaches in Engineering, MATLAB Supplement, John Wiley & Sons, 1997.

11.F. Karray and C. De Silva, Soft Computing and Intelligent Systems Design, Addison Wesley, 2004.

12.D. Driankov, H Hellendoorn, M. Reinfrank “An introduction to fuzzy control”, Springer 1995

13.Σημειώσεις - Διαφάνειες διαλέξεων.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.IEEE Transactions on Fuzzy Systems

2.Fuzzy Sets and Systems  - Elsevier

3.International Journal of Fuzzy Systems - Springer

4.Journal of Intelligent and Fuzzy Systems - IOS Press

5.Applied Soft Computing - Elsevier

6.Information Sciences – Elsevier

7.Fuzzy Information and Engineering - Elsevier

8.Intelligent Industrial Systems – Springer

9.IEEE Computational Intelligence Magazine

 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τις κυριότερες εφαρμογές των δικτύων και του Διαδικτύου και να αποκτήσει δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου σαν εργαλείου βελτίωσης της παραγωγικότητας, της γνώσης αλλά και της κοινωνικής επικοινωνίας. Η κεντρική εφαρμογή είναι φυσικά ο ιστός και οι φυλλομετρητές μέσω των πρωτοκόλλων HTTP, ASP, κτλ. Συμπληρωματικά παρουσιάζονται τα ζητήματα ασφάλειας δικτύων.

Πιο λεπτομερώς: 

Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP, 

Διάφορες εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ),

Τις γλώσσες  HTML, HTTP, ASP, 

Σύγκριση με το Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN), 

Πως μεταφέρεται φωνή πραγματικού χρόνου με το πρωτόκολλο IP– (VoIP), Τεχνολογία VoIP, 

Τα ζητήματα ασφάλειας δικτύων, Κρυπτογραφία μυστικής κλείδας, Κρυπτογραφία δημόσιας κλείδας.

Επίσης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να εξηγήσουν τη λειτουργία των κυριότερων εφαρμογών να εκτιμήσουν τις επιδόσεις και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας τους.

2.Να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του συστήματος.

3.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας και να υποστηρίξουν εφαρμογές σε Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου.

4.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP, 

Εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ), HTML, HTTP, ASP, 

Το Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN), 

Φωνή πραγματικού χρόνου με το πρωτόκολλο IP– (VoIP), Τεχνολογία VoIP

Ασφάλεια δικτύων, 

Κρυπτογραφία μυστικής κλείδας, 

Κρυπτογραφία δημόσιας κλείδας

Wireless LANs.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σημειώσεις Τηλεματικών εφαρμογών, Ι.Δ. Αγγελόπουλος

2.Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.

3.James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4

4.TCP/IP Illustrated, W. Richard Stevens, Addison-Wesley 5. Applied cryptography, Bruce Schneider, John Wiley & sons, 2nd edition

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να σχεδιάσει, οργανώσει, αναπτύξει, εγκαταστήσει, εκσφαλματώσει, συντηρήσει, επισκευάσει και λειτουργήσει πληροφοριακά συστήματα κα ειδικότερα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης παραγωγής με έμφαση σε λογισμικό εφαρμογών παραγωγικών εφαρμογών, όπως linux, Microsoft Access, Excel, Word, Power Point, Drupal, HTML, Joomla και OpenERP.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Πληροφοριακά Συστήματα: Δεδομένα, πληροφορία, πληροφοριακά συστήματα, διεργασίες (transaction), επεξεργασία (processing), υλικό συστημάτων, λογισμικό συστημάτων, μέθοδοι επεξεργασίας, είδη λογισμικού, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό εφαρμογών, επεξεργαστές κειμένων, φύλλα εργασίας, βάσεις δεδομένων, πακέτα γραφικών, λογισμικό εκδόσεων, λογισμικό σχεδίασης, λογισμικό προβολής και παρουσιάσεων, συστήματα υπερκειμένων (hypertext), νοήμονα συστήματα (knowledge-based systems), λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, λογισμικό διαχείρισης έργου (project management).

2.Επικοινωνία Υπολογιστών: Πρότυπα επικοινωνιών, δίκτυα, πρωτόκολλα επικοινωνιών, υπηρεσίες, παγκόσμιος ιστός, διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων.

3.Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Σχεδίαση συστημάτων, έρευνες αγοράς, διαφήμιση, προμήθειες – πωλήσεις, πληρωμές, διανομή, αποθήκες, λογιστήρια, συστήματα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, μέθοδοι επεξεργασίας, ανάπτυξη συστημάτων, ασφάλεια συστημάτων, προστασία δεδομένων, εργονομία.

4.Λογισμικό Εφαρμογών: Βάσεις δεδομένων, γλώσσες υψηλού επιπέδου, λογιστικά φύλλα, γραφικά, συστήματα επιχειρησιακών πόρων (ERP – CRM- CIM).

Εργαστηριακή Άσκηση:

1.Εισαγωγή στην Πληροφορική και τα Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών. Υλικό και Λογισμικό Η/Υ. Διαχείριση αρχείων και εφαρμογές.

2.Επεξεργασία κειμένου, μορφοποίηση εγγράφου, δημιουργία ολοκληρωμένων εντύπων, πίνακες- αντικείμενα, διαχείριση αλληλογραφίας, ανάλυση και δημιουργία παρουσίασης κειμένων με διαφάνειες.

3.Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα , υπολογισμοί στο φύλλο εργασίας, διαμόρφωση φύλλου εργασίας, συναρτήσεις, γραφήματα.

4. Εφαρμογές βάσεων δεδομένων, εφαρμογή και ανάλυση των αντικειμένων της βάσης δεδομένων: Πίνακες, φόρμες, ερωτήματα, κτλπ.

5.Το internet: Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Περιήγηση και αξιοποίηση του διαδικτύου, internet explorer και άλλοι περιηγητές, αναζήτηση πληροφοριών στο internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επικοινωνία μέσω διαδικτύου, ανάπτυξη ιστοσελίδας.

6.Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 40% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 24%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Πληροφοριακά Συστήματα, Γεώργιος Βασιλακόπουλος

2.Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Ι (Εισαγωγή στην τεχνολογία και στρατηγική), Πολλάλης Γιάννης Α., Γιαννακόπουλος Διονύσης Ι., Παπουτσής Ιωάννης, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

3.Πληροφοριακά Συστήματα , Hoffer J., Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

4.Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Υψηλάντης Παντελής Γ., Σ. Πατάκης Α.Ε.Ε.Δ.Ε.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεματολογίας των ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις εργαλειομηχανές CNC και άλλες ηλεκτρομηχανικές διατάξεις ακριβείας.

2.Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση και ανάλυση πρακτικών συστημάτων ελέγχου των κινήσεων σε εργαλειομηχανές CNC και άλλες ηλεκτρομηχανικές διατάξεις ακριβείας.

3.Γνώση και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σχεδίασης, προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης ψηφιακών διατάξεων ελέγχου για σε εργαλειομηχανές CNC και άλλες ηλεκτρομηχανικές διατάξεις ακριβείας 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τα βασικά είδη εργαλειομηχανών CNC και συναφών διατάξεων, ανάλογα με το είδος της επιτελούμενης κατεργασίας.

2.Να διακρίνουν και να απαριθμούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν μια σύνθετη ηλεκτρομηχανική διάταξη, όπως οι εργαλειομηχανές CNC, όταν τους παρουσιάζεται

3.Να διατυπώνουν σε μορφή διαγράμματος λειτουργικών και πληροφοριακών συνδέσεων (αρχιτεκτονική) και σε μορφή δομικού διαγράμματος  ένα σύστημα ελέγχου για εργαλειομηχανή CNC.

4.Να επιλέγουν τη μορφή και τις παραμέτρους ενός ψηφιακού ελεγκτή κατάλληλου για τον έλεγχο μιας κίνησης (άξονα) εργαλειομηχανής, ως προς τη θέση, την ταχύτητα, τη ροπή/δύναμη.

5.Να απαριθμούν και να περιγράφουν τα συνήθη προβλήματα προγραμματισμού  πραγματικού χρόνου (real-time) για τον έλεγχο των εργαλειομηχανών CNC και άλλων ηλεκτρομηχανικών διατάξεων ακριβείας.

6.Να εξηγούν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης, τις μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης για τα συνήθη προβλήματα προγραμματισμού  πραγματικού χρόνου (real-time) σε  εργαλειομηχανές CNC, με χρήση λογισμικού και υλισμικού.

7.Να διατυπώνουν, με τη μορφή σύντομης έκθεσης ή και κατάλληλων διαγραμμάτων χρονισμού ή παραδειγμάτων κώδικα, τη λειτουργία πολυπλεξίας χρόνου (multitasking).

8.Να καταστρώνουν νέο κώδικα και να αποσφαλματώνουν υφιστάμενο κώδικα, σε περιβάλλον ολοκληρωμένου συστήματος μικρο-ελεγκτή, για την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πραγματικού χρόνου.

9.Να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν παραδείγματα ολοκληρωμένης διάταξης (υλισμικό, λογισμικό) για την προσομοίωση και επίδειξη ηλεκτρομηχανικών κινήσεων ακριβείας, με χρήση συστήματος μικροελεγκτή

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ψηφιακά ελεγχόμενη (computer numerically controlled) κίνηση: σκοπός και χρήση

2. Δομή (αρχιτεκτονική) πρακτικών συστημάτων CNC

3. Απαιτήσεις ψηφιακού ελέγχου των εργαλειομηχανών

4. Φυσικά μεγέθη και φαινόμενα στις συνήθεις κατεργασίες

5. Όργανα και διαστρώματα Tεχνολογίας CNC: γενική δομή και σύνθεση

6. Ενεργοποίηση κινητήρα συνεχούς ρεύματος

7. Ενεργοποίηση βηματικου κινητήρα

8. ενεργοποίηση ενδείξεων (LED)

9. ανίχνευση/μέτρηση θέσης μέσω ηλ. τάσης

10. Προβλήματα και προγραμματισμός εφαρμογών CNC - πραγματικού χρόνου

11. Διαχείριση χρόνου και εργασιών (task) σε περιβάλλον μικροελεγκτή

12. Διαχείριση εισόδων (δυαδικές και αναλογικές)

13. Διαχείριση εξόδων (δυαδικές και αναλογικές)

14. Απλή πολυπλεξία εκτέλεσης (multitasking)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση στο θεωρητικό μέρος: 60%

Αξιολόγηση ομαδικής εργασίας και συνοπτική ατομική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος:40% 

Υποστήριξη: ενδεικτικές λύσεις προηγούμενων εξετάσεων, θεματολογία και κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση/ ανάρτηση στην αρχή του εξαμήνου και προ των εξετάσεων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Stebe Krar & G. Arthur, "Μηχανές Αριθμητικού Ελέγχου CNC", Εκδ. Α. Τζιολα, 1998.

Dieter Brehme, "Εργαστήριο Εργαλειομηχανών CNC", εκδ. Γ. κ Σ.Παρίκου, 1999.

Συνοπτικές Σημειώσεις (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους)

Διαδικτυακό υλικό αναφοράς για το σύστημα μικροελεγκτή Arduino http://www.arduino.cc

Πρόσθετη και Διαδικτυακή βιβλιογραφία, σε ορισμένα κεφάλαια (ανανεούμενη)

 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, στην αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο υπολογιστών Αγγλικής Γλώσσας
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχοι του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων του φοιτητή στην Αγγλική γλώσσα:

•να κατανοεί επιστημονικά κείμενα σχετικά με το αντικείμενο του αυτοματισμού, είτε συνολικά (global understanding) είτε λεπτομερώς (scanning-thorough comprehension)

•να κατακτά την ορολογία και το συντακτικό των επιστημονικών κειμένων μέσω ποικίλων στρατηγικών και μεθόδων

•να αναλύει την δομή και τα στοιχεία οργάνωσης του επιστημονικού λόγου σε πολλαπλά επίπεδα (πρότασης, παραγράφου, κειμένου) 

•να παράγει προφορικό λόγο και να συντάσσει γραπτό λόγο πολλαπλών μορφών (οδηγίες, περιγραφή εξαρτημάτων, λειτουργιών και διαδικασιών, σύνταξη δοκιμίων και επαγγελματικής αλληλογραφίας κ.λ.π.).

•Αναλυτικά, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

•να κατακτά και  να χρησιμοποιεί  την δομή τεχνικών κειμένων, το τεχνικό λεξιλόγιο και την ορολογία που συνδέονται με τον τομέα του Αυτοματισμού  

•να εξάγει ειδικές πληροφορίες από κείμενα σχετικά με συσκευές/μηχανές, εξαρτήματα, δομές, και διαδικασίες  

•να αναγνωρίζει συσκευές/μηχανές, εξαρτήματα, δομές, διαδικασίες και να εξηγεί την λειτουργία τους 

•να κατανοεί την δομή και λειτουργία συσκευών/μηχανών και εξαρτημάτων 

•να αναγνωρίζει διαφορές μεταξύ τύπων συσκευών/μηχανών και εξαρτημάτων 

•να κατανοεί την σχέση μεταξύ δομών, εξαρτημάτων και διαδικασιών  

•να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές διαφορετικών εξαρτημάτων και συσκευών/μηχανών 

•να περιγράφει εξαρτήματα, συσκευές/μηχανές, δομές και διαδικασίες 

•να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών τύπων διαδικασιών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

•Control Systems

•Industrial Control-Programmable Logic Controllers (PLCs)

•Artificial Intelligence: Machine Learning Systems – Expert Systems

•Flexible Manufacturing I

•Flexible Manufacturing II

•CAD/CAM

•Computer Numerical Control

•Information Management and Processing

•Robotics

•Mechatronics

•Microelectromechanical Systems

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Διάφορες Πηγές του Διαδικτύου

2.Αυθεντικά κείμενα ειδικότητας

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεματολογίας των τεχνικο-οικονομικών προβλημάτων που  ενέχονται σε μια επιχειρησιακή δραστηριότητα, σχέδιο ή τεχνικό έργο.

2.Γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, διατύπωση και ανάλυση πρακτικών καταστάσεων ως προβλήματα αριστοποίησης με βάση τεχνο-οικονομικά κριτήρια

3.Γνώση και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων βέλτιστου προγραμματισμού έργων και λήψης αποφάσεων, μέσω μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να διατυπώνουν σε μορφή διαγράμματος PERT και Gantt το πρόγραμμα εργασιών (workplan) μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας ἠ τεχνικού έργου που διατυπώνεται με περιγραφικό τρόπο (κείμενο) ή σε μορφή πίνακα δραστηριοτήτων

2.Να εντοπίζουν την κρίσιμη διαδρομή μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας ἠ τεχνικού έργου και να υπολογίζουν την επίπτωση επιμέρους καθυστερήσεων στη συνολική διάρκεια

3.Να υπολογίζουν την ανάλωση πόρων, διατυπωμένη με τη μορφή βαθμωτής συνάρτησης παραμέτρων της επιχειρησιακής δραστηριότητας ἠ τεχνικού έργου

4.Να διατυπώνουν σε μορφή (διαγράμματος) δένδρου αποφάσεων τα σημεία διαχείρισης /ελέγχου μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας ἠ τεχνικού έργου που διατυπώνεται με περιγραφικό τρόπο (κείμενο) ή σε μορφή πίνακα δραστηριοτήτων

5.Να διατυπώνουν σε πίνακα απλού παιγνίου τα σημεία διαχείρισης /ελέγχου μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας ἠ τεχνικού έργου που διατυπώνεται με περιγραφικό τρόπο (κείμενο) ή σε μορφή πίνακα δραστηριοτήτων

6.Να διαμορφώνουν σε μαθηματική μορφή το κριτήριο αριστοποιησης (συνάρτηση κόστους) για τη διαχείριση /έλεγχο

7.Να υπολογίζουν την άριστη σειρά αποφάσεων /δράσεων ελέγχου για διαφορετικές κατανομές πιθανότητας,  με βάση το δένδρο αποφάσεων ή τον πίνακα του παίγνου, αντίστοιχα  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην τεχνική μελέτη: αντικείμενο, περιεχόμενα, δομή και μορφή

2. Το περιβάλλον της τεχνικής μελέτης: επιχειρησιακή δραστηριότητα, τεχνικό έργο

3. Τεχνο-οικονομικό σχέδιο και επιχειρησιακή αριστοποίηση

4. Βασικές έννοιες της θεωρίας αποφάσεων

5. Δενδρα αποφάσεων: διατύπωση προβλήματος,  διαγραμματική κατάστρωση

6.  Επίλυση δένδρου αποφάσεων με βάση την αναμενόμενη τιμή

7. Διαμόρφωση συναρτήσεων ωφελιμότητας, τυπικές συναρτήσεις ωφελιμότητας

8. Έννοια και διαμόρφωση της υποκειμενικής πιθανότητας

9. Παίγνια δύο παικτών: Ισορροπία Nash, παίγνια συνεργασίας

10. Προγραμματισμός τεχνικού έργου: διαμερισμός σε δραστηριότητες

11. Διαγραμματική απεικόνιση: διάγραμμα PERT, διάγραμμα Gantt

12. Προβλήματα διαχείρισης έργου: κρίσιμη διαδρομή έργου, σώρευση κόστους

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 25%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης. 

Ενδεικτικές λύσεις προηγούμενων εξετάσεων, θεματολογία και κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση/ ανάρτηση στην αρχή του εξαμήνου και προ των εξετάσεων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Μαγείρου Ε., "Παίγνια και Αποφάσεις", εκδ. Κριτική, 2012, Εύδοξος= 22727935

Gibbons R., "Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων", εκδ. Gutenberg, 2009, Eύδοξος= 31325

Μηλιώτη Ε., "Οικονομοτεχνικές Μελέτες", εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική (Εύδοξος=4372)

Αναστασίου Θ., "Οικονομοτεχνικές Μελέτες", εκδ. Έλλην (Εύδοξος=16520)

Πρόσθετη και Διαδικτυακή βιβλιογραφία, σε ορισμένα κεφάλαια (ανανεούμενη)

 

ΑΣΦ. ΕΡΓ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒ.

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μάθημα ΔΟΝΑ στο αντικείμενο της Ασφάλειας Εργασίας & Προστασίας Περιβάλλοντος.  

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και ερμηνεία της εφαρμογής των κανονισμών και της νομοθεσίας που αφορούν την Ασφάλεια Εργασίας  και την εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες έτσι ώστε να μπορεί να διακρίνει , εξηγήσει και εκτιμήσει του παράγοντες για μια ασφαλή εργασία . 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Ασφάλειας Εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και να μπορεί να επιλύει σχετικά προβλήματα και να εφαρμόζει την ανάλογη νομοθεσία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Έχει κατανοήσει τα βασικά και επιμέρους χαρακτηριστικά των κινδύνων ατυχημάτων κατά την εργασία .

•Έχει γνώση των μεθόδων και των τεχνικών της αντιμετώπισης  και διαχείρισης των κινδύνων ατυχημάτων κατά την εργασία  .

•Διακρίνει τους βασικούς ρόλους του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας σε μια επιχείρηση.

•Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει τους νόμους και της διατάξεις περί ασφάλειας στην εργασία.

•Να αξιολογεί και να αναγνωρίζει την πιθανότητα , συχνότητα και αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων κατά την εργασία.

•Αναλύει και να προτείνει μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία.

•Να αναγνωρίζει  την ρύπανση της ατμόσφαιρας , των υδάτων και του εδάφους.

•Να εκτιμά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

1.Εισαγωγικές έννοιες

2.Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα

3.Υποχρεώσεις εργοδοτών-Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργαζομένων

4.Ο ρόλος του τεχνικού ασφάλειας 

5.Η ειδικότητα του γιατρού εργασίας στους επαγγελματικούς χώρους 

6.Σώμα επιθεώρησης εργασίας 

7.Ατυχήματα-Πρώτες βοήθειες

8.Το μικροκλίμα στον εργασιακό χώρο 

9.Φωτισμός

10.Πυρκαγιά και πυροπροστασία

11. Ο θόρυβος στον εργασιακό χώρο

12.Κίνδυνοι από ηλεκτρική ενέργεια

13.Οι χημικοί παράγοντες ως επαγγελματικός κίνδυνος

14.Αποθήκευση υλικών

15.Συγκολλήσεις-Κοπές μετάλλων

16.Εργασίες σε ύψη

17.Ανυψωτικά μηχανήματα και διακίνηση φορτίων

18.Εργονομία

19.Οθόνες οπτικής απεικόνισης

20.Ακτινοβολία

21.Σήμανση

22.Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων

23.Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων . Παράδειγμα εφαρμογής                                                                                                                                                                  

24.Προστασία Περιβάλλοντος

25.Ατμοσφαιρική ρύπανση

26.Ρύπανση υδάτων

27.Ρύπανση εδάφους

28.Εκτίμηση Περιβαλλοντικών κινδύνων 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρία

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου

-Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

ΙΙ. Παρουσίαση ατομικής  Εργασίας (20%) 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Παπακωνσταντίνου Κ. -  Μπελιάς Χ.  ,Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Προστασία Περιβάλλοντος , εκδόσεις Rosili, ISBN 978-960-89407-0-3 , Κωδικός Εύδοξος 7374, Αθήνα 2007.

2.Ζωγόπουλος Ευστ., Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία , Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα  2004, ISBN 960-209-713-2, ISBN-13 978-960-209-713-7.

3.Ανδρεάδης Π. -  Παπαϊωάννου Γ. Ασφάλεια  Εργαζομένου, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα, 1997

4.Βελονάκης Μ. Υγεία Εργασία, Ιατρική της Εργασίας, Αθήνα, 1990

5.Δρίβας Σ., Ζορμπά Κ., Κουκουλάκη Θ. Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα , 2001

6.Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών – Τμήμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Οδηγός για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα, 2004.

7.Θεοδωράτος Π. Υγιεινή, Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα, 1997

8.Λινού Α. Ιατρική της Εργασίας. Επιδημιολογία και Πρόληψη. Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 2005

9.Πρόδρομος Ι. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 1995

10.Σαραφόπουλος Ν. Οδηγός υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2001.

11.Σπυρόπουλος Γ. Υγεία, ασφάλεια και συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα: εξελίξεις και προοπτικές, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2000

12.Ν. 1568/85, (177/Α), «Υγιεινή & Ασφάλεια εργαζομένων»

13.Π.Δ. 294/88, (138/Α), «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85»

14.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΕΛΙΥΑΕ. Πηγές εργασιακού στρες, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα, 2002

15.1. Μαρχαβίλας Π.Κ., “Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας-Διαχείριση του Επαγγελματικού Κινδύνου”, ISBN 978-960-418-171-1, Σελ. 300, Εκδόσεις Τζιόλα., Θεσσαλονίκη 2009.

2. Μαρχαβίλας Π.Κ., “Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία”, ISBN 978-960-418- 978-960-89407-0-3 227-5, Σελ. 380, Εκδόσεις Τζιόλα., Θεσσαλονίκη 2010.

Ξενόγλωσση:

1.Gobba F., Cavalleri A. Color vision impairment in workers exposed to neurotoxin chemicals. Neurotoxicology 2003, 24: 693-702 (Review)

2.Hengstler JG., Bolm-Audorff U., Faldum A., Janssen K., Reifenrath M., Gotte W. et al. Occupational exposure to heavy metals: DNA damage induction and DNA repair inhibition prove co-exposures to cadmium, cobalt and lead as more dangerous than hitherto expected. Carcinogenesis 2003, 24: 63-73 

3.Hum L., Kreiger N., Finkelstein MM. The relationship between parental occupation and bone cancer risk in offspring. Int J Epidemiol 1998, 27: 766-771

4.Jacquet P. Sensitivity of germ cells and embryos to ionizing radiation. J Biol Regulat Homeost Agents 2004, 18: 106-114 (Review)

5.Makowiec-Dabrowska T., Hanke W., Radwan-Wlodarczyk Z., Koszada-Wlodarczyk W., Sobala W. Working condition of pregnant women. Departures from regulation on occupations especially noxious or hazardous to women. Md Polish 2003, 54: 33-43

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

1.Ιστοσελίδα Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ):  http://www.elinyae.gr 

2.Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας: http://www.osh.gr

3.Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας:  http://www.fireservice.gr  

4.European Agency for Safety and Health at Work:  http://osha.eu.int

5.International Labour Organization:  http://www.ilo.org 

6.European Commission. Employment and Social Affairs:   http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.htm

7.National Institure for Occupational Safety and Health (USA):  http://www.cdc.gov/niosh/homepage.htm

 

8o Εξάμηνο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία