Μαθήματα Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

1o Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Βασικές γνώσεις του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού λογισμού.

2.Εμπειρία στην εφαρμογή των Μαθηματικών σε άλλους τομείς.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν βασικά προβλήματα με χρήση των Μαθηματικών.

2.Να εφαρμόσουν μεθόδους του Διαφορικού Λογισμού σε απλά προβλήματα Οικονομικών και Φυσικής.

3.Να διακρίνουν τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη λύση προβλημάτων.

4.Να διατυπώσουν και να λύσουν ένα πρόβλημα με τη βοήθεια των Μαθηματικών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων μιας μεταβλητής.

2. Εφαπτομένη συνάρτησης, ρυθμός μεταβολής.

3. Παράγωγοι συναρτήσεων, ιδιότητες, παράγωγοι βασικών συναρτήσεων.

4. Θεώρημα Rolle και μέσης τιμής.

5. Τοπικά ακρότατα και μελέτη παραγωγίσιμων συναρτήσεων.

6. Αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμός και υπολογισμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων.

7. Ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

8. Υπολογισμός με μετασχηματισμό.

9. Ορισμένο ολοκλήρωμα, ορισμός και γεωμετρική ερμηνεία.

10. Θεμελιώδες θεώρημα ολοκληρωτικού λογισμού.

11. Γενικευμένα ολοκληρώματα.

12. Στοιχεία Οικονομικών Μαθηματικών.

13. Οικονομικές συναρτήσεις, προβλήματα βελτιστοποίησης συναρτήσεων μιας μεταβλητής (αριστοποίηση κέρδους, παραγωγής, κόστους, αποθεμάτων).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Θ.Ρασσιάς, «Μαθηματική Ανάλυση Ι», Εκδόσεις Τσιότρας, Αθήνα, 2014.

2. Ε. Κατωπόδης, Α. Μακρυγιάνης, Σ. Σάσσαλος, «Μαθηματικά Ι – Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός», ΙΙ, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1995.

3. Ι. Γεωργούδης, Α. Παλιατσός, Ν. Πρεζεράκος, «Διαφορικές Εξισώσεις», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1995.

4. Αναστασίου, Δημητρακούδης, Κουρής, Α. Πετράκης, Δ. Τσουκαλάς, «Διαφορικός – Ολοκληρωτικός Λογισμός», ΙΙ, Εκδόσεις Δηρός, Αθήνα, 2002.

5. Α. Αλεξανδρόπουλος, Α. Παλιατσός, Σ. Σάσσαλος, «Μαθηματικά για Οικονομολόγους – Οικονομικά Μαθηματικά», Ι, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2002.

6. Κ. Α. Stroud, D. J. Booth, “Engineering Mathematics”, Palgrave Macmillan, New York, 2007.

7. Α. Αλεξανδρόπουλος, Λ. Βρυζίδης, Σ. Ζαχαροπούλου, Α. Παλιατσός, «Εργαστηριακές Ασκήσεις Υπολογιστικών Μαθηματικών με Εφαρμογές σε Mathematica και Matlab», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2006.

 

ΦΥΣΙΚΗ Ι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  5
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση της θεωρίας και των αρχών της Μηχανικής.

2.Ικανότητα κατανόησης μερικών βασικών εννοιών Φυσικής που υπεισέρχονται σε διάφορα προβλήματα της κλωστοϋφαντουργίας.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και να κατανοήσουν βασικούς νόμους της Μηχανικής.

2.Να εφαρμόσουν αρχές της Φυσικής στην κλωστοϋφαντουργία.

3.Να αφομοιώσουν και ει δυνατόν, να αναπτύξουν νέες τεχνικές παραγωγής.

4.Να βρουν λύσεις σε προβλήματα παραγωγικής διαδικασίας που σχετίζονται με τη Μηχανική

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1) Κινηματική: Διανύσματα. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων. Παράγωγος διανύσματος.

2) Καμπυλόγραμμη, κυκλική, ευθύγραμμη κίνηση. Καμπυλόγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση.

3) Σχετική κίνηση. Μετασχηματισμός Γαλιλαίου.

4) Δυναμική υλικού σημείου: Νόμοι του Νεύτωνα, δυνάμεις και είδη δυνάμεων.

5) Ελαστικές δυνάμεις και δυνάμεις τριβής.

6) Νόμοι διατήρησης: Κινητική ενέργεια, έργο, ισχύς, διατηρητικές δυνάμεις.

7) Δυναμική ενέργεια. Νόμος διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. 

8) Νόμος διατήρησης της ορμής. Κρούση δύο σωμάτων.

9) Νόμος διατήρησης της στροφορμής.

10) Συστήματα μεταβλητής μάζας.

11) Μηχανική του στερεού σώματος: Σύνθετη κίνηση, κίνηση στο επίπεδο, κίνηση του Κ.Μ. ενός σώματος. Περιστροφή σώματος γύρω από ορισμένο άξονα. Κινητική ενέργεια σώματος που περιστρέφεται. Έργο ροπής.

12) Ταλαντώσεις: Ταλαντώσεις συστήματος ενός βαθμού ελευθερίας. Αρμονικές ταλαντώσεις. Πρόσθεση αμοιβαία καθέτων ταλαντώσεων. Φθίνουσες ταλαντώσεις.

13) Θερμοδυναμική: Θερμοκρασία, καταστατική εξίσωση των τελείων αερίων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. R. Resnick, D. Halliday, J.Walker, «Φυσική», Eκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2013.

2. H.D.Young, «Πανεπιστημιακή Φυσική» , τόμος Α’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

3. R. Resnick, D. Halliday, K. Krane, «Φυσική», Ελληνική Μετάφραση Α. Ακύλας, Γ. Διαμαντόπουλος, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Πνευματικός, Αθήνα, 2009.

4. Π. Σκούντζος, Α. Σκούντζος, «Μετακλασσική Φυσική», ΙΙ, Μακεδονικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2004.

5. R. Serway, “Physics for Scientists and Engineers”, I, II, III, Ελληνική Μετάφραση Λ. Κ. Ρεσβάνης, Εκδόσεις Λ. Κ. Ρεσβάνη, Αθήνα, 1991.

6. M. M. Sternheim, J. W. Kane, “General Physics”, 2nd Edition, Wiley, 1991.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση της θεωρίας, των νόμων και των κανόνων της Γενικής Χημείας που προσδιορίζονται, περιγράφονται και συνδυάζονται στα πεδία της Ανόργανης και Οργανικής Χημείας και της αναγνώρισης και επιλογής τους στα πεδία αυτά.

2.Κατανόηση του περιεχομένου της Γενικής Χημείας όπως παραπάνω έτσι να μπορούν διακρίνουν και να εξηγήσουν τα χημικά φαινόμενα, να εκτιμήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματά τους και να μπορούν να γενικεύσουν και να συμπεραίνουν τους συσχετισμούς τους με το λογικό πυρήνα του αντικειμένου των σπουδών τους.

3.Δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω έτσι ώστε να ανακαλύψουν, ταξινομήσουν και εξετάσουν τα κύρια χημικά φαινόμενα στις διεργασίες της Κλωστοϋφαντουργικής Βιομηχανίας που εμπλέκονται στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού, δυνατότητα υπολογισμού των παραγομένων προϊόντων και των αποτελεσμάτων  των παραπάνω διεργασιών.

4. Δυνατότητα ανάλυσης των παραπάνω διεργασιών που περιλαμβάνει υποδιαίρεση, συνδυασμό, ανάπτυξη, διαφοροποίηση και σχεδιασμό τους.

5.Δυνατότητα σύνθεσης έτσι ώστε να μπορούν να προτείνουν, οργανώσουν, συνθέσουν και εξηγήσουν τις παραπάνω διεργασίες καθώς και να αναδιοργανώσουν και αναθεωρήσουν ήδη εφαρμοζόμενες διεργασίες και πρακτικές στην  Κλωστοϋφαντουργική Βιομηχανία.

6.Δυνατότητα αξιολόγησης των σχετικών διεργασιών κρινόμενων με βάση τα μετρήσιμα αποτελέσματά τους, σύγκρισης σχετικών εναλλακτικών διεργασιών, συνδυασμού τους με κανόνες προστασίας περιβάλλοντος και τελικού συμπερασμού ως προς την αριστοποίηση των αποτελεσμάτων των προτεινομένων διεργασιών αυτών και δυνατότητα υποστήριξής της

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Περιοδικός πίνακας των στοιχείων, ατομική δομή, σύγχρονη ατομική θεωρία. Μόρια και χημικοί δεσμοί. ΕΒΔ2 Χημεία των διαλυμάτων. Διαλυτότητα. Παρασκευή διαλυμάτων, νόμοι αραίωσης. ΕΒΔ3 Ταχύτητα και μηχανισμός χημικής αντίδρασης. ΕΒΔ4 Θερμοχημεία. ΕΒΔ5 Βασικές αρχές χημικής ισορροπίας. Παράγοντες ισορροπίας. Αρχή Le Chatelier–Van’t Hoff. ΕΒΔ6 Οξέα, βάσεις, άλατα. Θεωρίες οξέων και βάσεων. ΕΒΔ7 Εξουδετέρωση. Δείκτες. Ιοντική ισορροπία. Προσδιορισμός pH και pKa. ΕΒΔ8 Αριθμός οξείδωσης. Οξειδοαναγωγή, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. ΕΒΔ9 Κατάταξη οργανικών ενώσεων, ομόλογες σειρές. ΕΒΔ10 Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων (SN1, SN2, E1, E2). ΕΒΔ11 Άκυκλες και κυκλικές ενώσεις. ΕΒΔ12 Αρωματικές ενώσεις, αρωματικός χαρακτήρας, δομές συντονισμού. ΕΒΔ13 Επαγωγικό, συζυγιακό φαινόμενο. Υβριδισμός, sp, sp2, sp3 υβριδοποιημένα τροχιακά.

Ογκομετρική ανάλυση και οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Χημική ανάλυση, ανιχνεύσεις και ταυτοποιήσεις υλικών.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C. Bissonnette, “General Chemistry: Principles and Modern Applications”, 10th Edition, Prentice Hall, 2010.

2.J. McMurry, R. C. Fay, “General Chemistry: Atoms First”, 1st Edition, Prentice Hall, 2009. 

3.J. House, “Inorganic Chemistry”, 2nd Edition, Academic Press, 2012.

4.D. D. Ebbing, S. D. Gammon, “General Chemistry”, 10th Edition, Cengage Learning, USA, 2012.

5.G. S. Weiss, Th. G. Greco, L. H. Rickard, “Experiments in General Chemistry”, 9th Edition, Prentice Hall, 2006.

6.M. B. Smith, J. March, “March’s Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure”, 6th Edition, John Wiley & Sons, USA, 2007.

7.H. Meislich, H. Nechamkin, J. Sharefkin, G. Hademenos, “Schaum’s Outline of Theory and Problems of Organic Chemistry”, 3rd Edition, McGraw-Hill, 1999.

8.J. E. McMurry, “Organic Chemistry”, 8th Edition, Cengage Learning, Canada, 2011.

9.J. E. McMurry, “Fundamentals of Organic Chemistry”, 7th Edition, Cengage Learning, USA, 2010.

10.B. F. Woodfield, M. C. Asplund, S. Haderlie, “Virtual Chemlab: Problems and Assignments for the Virtual Laboratory”, 6th Edition, Pearson Prentice Hall, 2007.

11.Σημειώσεις των Καθηγητών ‘’Σημειώσεις Γενικής Χημείας’’, ’’Σημειώσεις Γενικής Οργανικής Χημείας’’ και ’’Σημειώσεις Εργαστηρίου Γενικής Χημείας’’.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 7
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της δομής των κλωστοϋφαντουργικών ινών η οποία καθορίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες των παραγομένων από αυτές νημάτων και υφασμάτων.

2.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των σημαντικότερων ιδιοτήτων των φυσικών ινών καθώς και εξοικείωση με τις μεθόδους προσδιορισμού και μέτρησης αυτών.

3.Γνώση και δεξιότητες για την αναγνώριση φυσικών και τεχνητών ινών.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να γνωρίζουν από ποια φυτά και από ποια τμήματά τους (σπόρο, καρπό, φύλλο, στέλεχος) αλλά και ποια ζώα συλλέγονται ίνες για κλωστοϋφαντουργική χρήση.

2.Να προσδιορίζουν τα προϊόντα που παράγονται από τις διάφορες φυτικές και ζωικές ίνες.

3.Να φροντίζουν τα προϊόντα που παράγονται από τις κλωστοϋφαντουργικές ίνες.

4.Να κατανοούν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές των μεθόδων παραγωγής τεχνητών ινών από φυσικά αλλά και συνθετικά πολυμερή.

5.Να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη τεχνητών ινών και να αναφέρουν εμπορικές ονομασίες αυτών.

6.Να γνωρίζουν τα είδη προϊόντων που παράγονται από τις διάφορες τεχνητές ίνες καθώς και στοιχειώδεις πληροφορίες για τη φροντίδα αυτών των προϊόντων.

7.Να αναφέρουν ειδικές χρήσεις ορισμένων τεχνολογικά προηγμένων τεχνητών ινών.

8.Να εφαρμόζουν μεθόδους για την αναγνώριση φυσικών και τεχνητών ινών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στις Κλωστοϋφαντουργικές ίνες.

2.Γενικά χαρακτηριστικά. Φύση και δομή των ινών.

3.Ταξινόμηση ινών (φυσικές, τεχνητές).

4.Εξέλιξη της παραγωγής και της κατανάλωσης των Κλωστοϋφαντουργικών ινών.

5.Αναλυτική παρουσίαση ινών κάθε κατηγορίας (κυτταρινικές, πρωτεϊνικές, τεχνητές ίνες φυσικών πολυμερών, συνθετικές), με έμφαση στην ανάπτυξη και τη μορφολογία των φυσικών ινών και στην παραγωγή των τεχνητών ινών.

6.Μέθοδοι και συσκευές αναγνώρισης–ταυτοποίησης Κλωστοϋφαντουργικών ινών.

7. Φυσικές, μηχανικές, χημικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά φυσικών Κλωστοϋφαντουργικών ινών.

8.Μέθοδοι και συσκευές προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων αυτών.

9.Χρήσεις και προϋποθέσεις της κατάλληλης ανάμειξης ινών για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων.

10.Επίδραση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των ινών στα τελικά προϊόντα.

11.Εργαστηριακές ασκήσεις για την ταυτοποίηση–αναγνώριση των Κλωστοϋφαντουργικών ινών και για τον προσδιορισμό φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους (μήκος, λεπτότητα, διάμετρος, μορφολογία, γραμμική πυκνότητα, υγροσκοπικότητα, εφελκυστική αντοχή).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.JWS Hearle & RH Peters: Fibre Structure, Butterworths, Manchester, 1963

2.Identification of Textile Materials, The Textile Institute, Manchester, 1985

3.JE Booth: Principles of Textile Testing, Heywood, London, 1986

4.JG Cook: Handbook of Textile fibres, Parts I & II, Merrow, 1993

5.SB Warner: Fiber Science, Prentice Hall, 1995

6.JC Masson: Acrylic Fiber Technology and applications, Marcel Dekker, Inc., 1995

7.P Carty: Fibre properties, Pentaxion Ltd, Newcastle, 1996

8.WE Morton & JWS Hearle: Physical properties of textile fibres, The Textile Institute, 1997

9.T Hongu & GO Phillips: New fibers, Woodhead, 1997

10.BP Saville: Physical testing of textiles, Woodhead, 1999

11.C. Woodings: Regenerated cellulose fibres, Woodhead, 2001

12.J Mussig: Industrial applications of natural fibres, Wiley, 2010

13.J WS Hearle: High-performance fibres, Woodhead, 2001

14.RR Franck: Silk, mohair, cashmere and other luxury fibres, Woodhead 2001

15.Ν Πριμέντας: Ίνες – Φυσικές, Μηχανικές, Χημικές ιδιότητες, Αθήνα, 1977

16.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

17.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διάλεξη - Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4, Εργαστήριο 3
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•Αναγνωρίζουν, αναλύουν και κατηγοριοποιούν τους διαφορετικούς τύπους υφασμάτων.

•Εξηγούν τις ιδιότητες των διαφορετικών τύπων υφασμάτων και αναφέρουν παραδείγματα χρήσης τους.

•Αναγνωρίζουν, σχεδιάζουν και εξηγούν τον τρόπο παραγωγής βασικών πλεκτών δομών.

•Αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη μιας πλεκτομηχανής και να περιγράφουν τη συνδιαστική λειτουργία αυτών.

•Εξηγούν τις βασικές ρυθμίσεις που γίνονται στις πλεκτομηχανές και τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων αυτών στο παραγώμενο πλεκτό ύφασμα.

•Εκτελούν ρυθμίσεις και να λειτουργούν μια χειροκίνητη πλεκτομηχανή προκειμένου να παράξουν βασικές πλεκτές δομές

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.ΕΙσαγωγή: Κατηγορίες Υφασμάτων και γενικά χαρακτηριστικά.

2.Πλεκτική Υφαδιού: Δομή θηλιάς, Σχηματισμός θηλιάς, Βασικά μέρη πλεκτομηχανής υφαδιού.

3.Μονόπλακα πλεκτά, κατασκευή υφάσματος και χαρακτηριστικά, Περιγραφή ρυθμίσεων και λειτουργίας μηχανής.

4.Δίπλακα πλεκτά, κατασκευή υφάσματος και χαρακτηριστικά, περιγραφή ρυθμίσεων και λειτουργίας μηχανής.

5.Στοιχείο Φασόν, σχηματισμός και χαρακτηριστικά, περιγραφή ρυθμίσεων και λειτουργίας μηχανής, συνήθεις πλεκτές δομές που παράγονται με τη χρήση του στοιχείου Φασόν.

6.Στοιχείο Επίπλευσης, σχηματισμός και χαρακτηριστικά, περιγραφή ρυθμίσεων και λειτουργίας μηχανής, συνήθεις πλεκτές δομές που παράγονται με τη χρήση του στοιχείου Επίπλευσης.

7.Μεταφορά θηλιάς. Λειτουργίες μηχανής και συνήθεις δομές που παράγονται με μεταφορά θηλιάς.

8.Σχέδια χρώματος πλεκτού.

9.Ευθύγραμμες και κυκλικές πλεκτομηχανές υφαδιού, συγκρίση, ομοιότητες και διαφορές.

10.Πλεκτική Στημονιού, σχηματισμός θηλιών και δομές στημονοπλεκτών, βασικές λειτουργίες των πλεκτομηχανών στημονιού, σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών υφαδο-πλεκτών και στημονο-πλεκτών.

11.Συνήθη ελαττώματα στην κατασκευή πλεκτών και διορθωτικές ενέργειες στην παραγωγή.

12.Διαδικασίες παραγωγής στην πλεκτοβιομηχανία.

13.Επιλογή κατάλληλου τύπου υφάσματος με τη χρήση «εργαλείων» λήψης απόφάσεων (PUGH Matrix, Pairwise Comparison Method)

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Τελικός Βαθμός Μαθήματος = 

Θεωρητικό μέρος (60%) + Εργαστηριακό μέρος (40%) 

Αξιολόγηση Θεωρητικού μέρους:

•Τελική Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ερωτήσεις κρίσεως, ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης και σχεδίαση.

Αξιολόγηση Εργαστηριακού μέρους:

•Κατά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών Ασκήσεων, η κατανόηση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες αξιολογούνται με την παράδοση της  γραπτής αναφοράς (έντυπο) της εργαστηριακής άσκησης. Ο τελικός βαθμός του Εργαστηριακού μέρους προκύπτει ως μέσος όρος των επιμέρους Ασκήσεων.  

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

1. Βαθμός προαγωγής 5 (min 1 - max 10) 

2.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εργασίες περιγράφονται ανά περίπτωση στην ανάθεση της εργασίας.

3.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εξετάσεις είναι: 

•Ορθότητα απάντησης και ακρίβεια αντιστοιχίας με τα ζητούμενα.

•Οργάνωση δομής της απάντησης: λογική-επαγωγική παράθεση δεδομένων, εφαρμοζόμενων μεθόδων και συμπερασμάτων.

•Διατύπωση προτάσεων που δείχνουν ικανότητα ανάλυσης, σύγκρισης, ταξινόμησης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων, μεθόδων και αποτελεσμάτων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- Recommended Book and Journal Article Resources:

D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001.

C. Mazza, P. Zonda, “Reference Book of Textile Technologies-Knitting”, Fondazione ACIMIT, 2002

S.C. Ray, “Fundamentals and Advances in Knitting Ttechnology”, Woodhead Publishing India Pvt. Ltd., 2011

K.-F. Au, “Advances in Knitting Technology”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011.

I. Wünsch, “Lexikon Wirkerei und Strickerei”, Deutscher Fachverlag, GmbH, 2008.

K. P. Weber, M. O. Weber “Wirkerei und Strickerei, Technologische und Bindungstechnische Grundlagen”, Μelliand, 2008.

F. Tellier-Loumagne, W. Kuhlmann, “Textildesign Stricken: Inspirationen aus der Natur”, Haupt Verlag, 2007.

W. Holthaus, “Maschen Lexikon (Edition Textil)”, Deutscher Fachverlag, GmbH, 2007.

C. Iyer, B. Mammel, W. Schäch, “Rundstricken. Theorie und Praxis der Maschentechnik”, 1991

 

2o Εξάμηνο

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση  της θεωρίας και των αρχών της Φυσικής.

2.Ικανότητα κατανόησης μερικών βασικών εννοιών Φυσικής που υπεισέρχονται σε διάφορα προβλήματα της κλωστοϋφαντουργίας.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και να κατανοήσουν βασικούς νόμους της Φυσικής.

2.Να εφαρμόσουν αρχές της Φυσικής στην κλωστοϋφαντουργία.

3.Να αφομοιώσουν και ει δυνατόν, να αναπτύξουν νέες τεχνικές παραγωγής.

4.Να βρουν λύσεις σε προβλήματα παραγωγικής διαδικασίας που σχετίζονται με τη Φυσική.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ηλεκτρικό πεδίο.

2. Διηλεκτρικά, χωρητικότητα, πυκνωτές.

3. Ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση.

4. Ηλεκτρικές πηγές, φόρτιση–εκφόρτιση πυκνωτή.

5. Μαγνητικό πεδίο, νόμοι μαγνητισμού.

6. Εναλλασσόμενο ρεύμα, βασικές έννοιες και νόμοι.

7. Φυσική του ατόμου.

8. Ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell.

9. Κβαντική θεωρία του φωτός. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

10. Δομή του ατόμου. Άτομο του Bohr.

11. Βασική φασματοσκοπία. Ακτίνες Χ, ιδιότητες, παραγωγή.

12. Φύση του πυρήνα. Βασικές αρχές σχέσης μάζας ενέργειας. Ενέργεια συνδέσεως.

13. Φυσική ραδιενέργεια, νόμοι. Τεχνητή ραδιενέργεια, τρόποι ανίχνευσης, απαρίθμησης, εφαρμογές.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. R.Serway,J.Jewett, «Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς», τόμος Β’, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2014.

2. D.H.Young, «Πανεπιστημιακή Φυσική», τόμος Β’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

 3. R. Resnick, D. Halliday, K. Krane, «Φυσική», Ελληνική Μετάφραση Α. Ακύλας, Γ. Διαμαντόπουλος, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Πνευματικός, Αθήνα, 2009.

4. Π. Σκούντζος, Α. Σκούντζος, «Μετακλασσική Φυσική», ΙΙ, Μακεδονικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2004.

5. R. Serway, “Physics for Scientists and Engineers”, I, II, III, Ελληνική Μετάφραση Λ. Κ. Ρεσβάνης, Εκδόσεις Λ. Κ. Ρεσβάνη, Αθήνα, 1991.

6. M. M. Sternheim, J. W. Kane, “General Physics”, 2nd Edition, Wiley, 1991.

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση της θεωρίας, των νόμων και των κανόνων της Φυσικοχημείας  που προσδιορίζονται, περιγράφονται και συνδυάζονται στα διαφορετικά πεδία του συνόλου της Χημείας και της αναγνώρισης και επιλογής τους στα πεδία αυτά.

2.Κατανόηση  του περιεχομένου της Φυσικοχημείας όπως παραπάνω έτσι να μπορούν διακρίνουν και να εξηγήσουν τα φυσικοχημικά φαινόμενα, να εκτιμήσουν ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματά τους και να μπορούν να γενικεύσουν και να συμπεραίνουν τους συσχετισμούς τους με το λογικό πυρήνα του αντικειμένου των σπουδών τους.

3.Δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω έτσι ώστε να ανακαλύψουν, ταξινομήσουν και εξετάσουν τα κύρια φυσικοχημικά φαινόμενα στις φυσικοχημικές διεργασίες της Κλωστοϋφαντουργικής Βιομηχανίας που εμπλέκονται στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού, δυνατότητα υπολογισμού των παραγομένων προϊόντων και των αποτελεσμάτων  των παραπάνω διεργασιών.

4. Δυνατότητα ανάλυσης των παραπάνω φυσικοχημικών διεργασιών που περιλαμβάνει υποδιαίρεση, συνδυασμό, ανάπτυξη, διαφοροποίηση και σχεδιασμό τους.

5.Δυνατότητα σύνθεσης έτσι ώστε να μπορούν να προτείνουν, οργανώσουν, συνθέσουν και εξηγήσουν τις παραπάνω διεργασίες καθώς και να αναδιοργανώσουν και αναθεωρήσουν ήδη εφαρμοζόμενες φυσικοχημικές διεργασίες και πρακτικές στην Κλωστοϋφαντουργική Βιομηχανία.

6.Δυνατότητα αξιολόγησης των σχετικών φυσικοχημικών διεργασιών, κρινόμενων με βάση τα  μετρήσιμα αποτελέσματά τους, σύγκρισης σχετικών εναλλακτικών διεργασιών, συνδυασμού τους με κανόνες προστασίας περιβάλλοντος και τελικού συμπερασμού ως προς την αριστοποίηση των αποτελεσμάτων των διεργασιών αυτών και δυνατότητα υποστήριξής της

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Χημική Θερμοδυναμική. ΕΒΔ2 Στοιχεία κινητικής των αντιδράσεων. ΕΒΔ3 Διαλύματα μοριακά, κολλοειδή και ηλεκτρολυτικά. ΕΒΔ4 Καταστάσεις της ύλης, τάση ατμών, σημείο βρασμού των διαλυμάτων, ισορροπίες φάσεων, ελεύθερη ενέργεια. ΕΒΔ5 Προσθετικές ιδιότητες, ταπείνωση σημείου πήξεως, ανύψωση σημείου ζέσεως, οσμωτικά φαινόμενα. ΕΒΔ6 Υγρή κατάσταση. ΕΒΔ7 Επιφανειακή τάση. Ιξώδες. ΕΒΔ8 Επιφανειακά φαινόμενα. ΕΒΔ9 Προσρόφηση. ΕΒΔ10 Στοιχεία Ηλεκτροχημείας. ΕΒΔ11 Στερεά κατάσταση, κρυσταλλογραφία, κρυσταλλογραφικά συστήματα, κρυσταλλική συμμετρία και κρυσταλλικό πλέγμα. ΕΒΔ12 Μεταλλική κατάσταση. ΕΒΔ13 Ενόργανες φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης.

Εργαστηριακές ασκήσεις στην κινητική αντιδράσεων, τα ηλεκτρολυτικά και ρυθμιστικά διαλύματα, το pH, την ενεργότητα, την αγωγιμότητα, τα γαλβανικά στοιχεία, τη διάβρωση των μετάλλων και την προστασία τους, καθώς και ασκήσεις στις φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.G. M. Borrow, “Physical Chemistry”, 5th Edition, Tata McGraw - Hill, New Delhi, 2007.

2.W. Moore, “Physical Chemistry”, 5th Edition, Universities Press, 1999.

3.C. R. Metz, “Schaum’s Outline of Physical Chemistry”, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1988.

4.C. R. Metz, “Schaum’s 2000 Solved Problems in Physical Chemistry”, McGraw-Hill, 1990.

5.P. Atkins, J. de Paula, “Atkins’ Physical Chemistry”, 9th Edition, Oxford University Press, 2010. 

6.Y. Gerasomov (Ed.), “Physical Chemistry”, Mir Publishers, Moscow, 1974.

7.Ν. Θ. Ρακιντζή, “Φυσικοχημεία”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1994.

8.Ν. Α. Κατσάνου, “Φυσικοχημεία (Βασική Θεώρηση)”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1999.

9.Γ. Σ. Καραϊσκάκης, “Φυσικοχημεία”, Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα, 1998.

10.Σημειώσεις του Καθηγητή ‘’ Σημειώσεις Φυσικοχημείας & Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας’’

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 6
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών των κοντόινων υλικών (βαμβακερό σύστημα) και των μακρόινων υλικών (μάλλινο σύστημα) συμβατικής τεχνολογίας για την παραγωγή νημάτων.

2.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών παραγωγής νημάτων από συνεχείς τεχνητές ίνες και μεθόδους κοπής των συνεχών ινών σε ορισμένο μήκος για παραγωγή σύμμεικτων νημάτων και προϊόντων.

3.Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων ρυθμίσεων των μηχανημάτων νηματοποίησης κοντόινων και μακρόινων υλικών και της νηματοποίησης συνεχών ινών.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στα δύο βασικά συστήματα συμβατικής νηματοποίησης (βαμβακερό/μάλλινο) καθώς και τα μηχανήματα παραγωγής συνεχών ινών και μετατροπής αυτών σε κοντόινες πρώτες ύλες.

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία του κάθε μηχανήματος αμφοτέρων των συμβατικών συστημάτων νηματοποίησης και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των συμβατικών συστημάτων νηματοποίησης, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των κοντόινων και των μακρόινων υλικών.

2.Αρχές των συστημάτων παραγωγής νημάτων.

3.Τεχνολογία νηματοποίησης στο συμβατικό βαμβακερό σύστημα («πενιέ-καρντέ», επεξεργασίες, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων).

4.Τεχνολογία νηματοποίησης στο συμβατικό μάλλινο σύστημα (επεξεργασίες, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων).

5.Παράμετροι και τελικές χρήσεις νημάτων.

6.Στοιχεία για παραγωγή σύμμεικτων νημάτων.

7.Τεχνολογία νηματοποίησης συνεχών τεχνητών ινών (επεξεργασίες, μηχανήματα).

8.Σχεδιασμός παραγωγής νημάτων.

9.Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία.

10.Υπολογισμοί που αφορούν στα στοιχεία παραγωγής, απόδοσης και χαρακτηριστικών ποιότητας ανά στάδιο / επεξεργασίες του βαμβακερού συστήματος νηματοποίησης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.W Klein: Manual of Textile Technology, Textile Institute, 1995

2.E. Oxtoby: Spun Yarn Technology, Butterworths & Co. Ltd, 1987

3.RTD Richards & AB Sykes: Manual of Textile Technology, Textile Institute, 1994

4.JE Booth: Textile Mathematics Vol.1,2,3, The Textile Institute, 1975

5.PR Lord: Handbook of yarn production, The Textile Institute, 2003

6.A Brearly & JA Iredale: The Woolen Industry, WIRA, 1980

7.A Brearly & JA Iredale:  The Worsted Industry, WIRA, 1980

8.H Lubos, P Ursiny: Yarn Texturizing Technology, COMETT EUROTEX, 1994

9.Θ Πέππας: Συμβατική Νηματοποίηση στο Βαμβακερό σύστημα, 1998

10.Α Πριμέντας & Χ Μουτσάτσος: Εφαρμογές στη Συμβατική Νηματοποίηση, 2002

11.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

12.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διάλεξη - Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4, Εργαστήριο 3
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Αναφέρουν και εξηγούν τα στάδια παραγωγής στη βιομηχανία ετοίμου ενδύματος.

•Εξηγούν τις μεθόδους κοπής του υφάσματος και αναλύουν τις βασικές αρχές που τις διέπουν.

•Αναγνωρίζουν, περιγράφουν και εξηγούν τη λειτουργία μηχανών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενδύματος.

•Αναγνωρίζουν και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των διαφορετικών τύπων βελόνων.

•Περιγράφουν τους όρους και τις γενικές αρχές σχεδίασης προτύπων κοπής.

•Υλοποιούν απλά πρότυπα κοπής και διαβαθμίσεις στα μεγέθη τους.

•Αναγνωρίζουν και περιγράφουν τον τρόπο κατασκευής και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κατηγοριών ένωσης και τύπων ραφής.

•Αναγνωρίζουν προβλήματα ραφής και προτείνουν λύσεις.

•Εφαρμόζουν πρότυπες μεθόδους  χρονομέτρησης των διαδικασιών ραφής.

•Αναφέρουν και περιγράφουν διαφορετικές διατάξεις και μοντέλα διαχείρισης παραγωγής στη βιομηχανία ετοίμου ενδύματος.

•Εκτελούν βασικές εργασίες, ρύθμισης, συντήρησης και λειτουργίας, σε ραπτομηχανές (γαζωτικές, ακμής).

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

1.Ιστορική αναδρομή της βιομηχανίας ένδυσης στη Ελλάδα και την ΕΕ. Παράγοντες που επηρεάζουν την βιομηχανία ένδυσης (γεωγραφική κατανομή, μέγεθος επιχειρήσεων, κανάλια διανομής).

2.Δομή των μονάδων και μέθοδοι παραγωγής στη βιομηχανία ενδύματος (επώνυμο προϊόν και φασόν).

3.Διαδικασίες Σχεδίασης.

4.Αρχές και ανάπτυξη προτύπων κοπής βάσει ανθρωπομετρικών δεδομένων.

5.Πρότυπα κοπής, Διαβάθμιση προτύπων κοπής, προετοιμασία υφάσματος και διαδικασίες κοπής.

6.Γραμμές παραγωγής στη βιομηχανία ετοίμου ενδύματος.

7.Μηχανές ραφής, τύποι ραφής και κατηγορίες ενώσεων.

8.Χαρακτηριστικά ποιότητας και Έλεγχος ποιότητας τελικού ενδύματος.

9.Διαδικασίες Εφοδιαστικής αλυσίδας. Συσκευασία, Αποθήκευση και διανομή ενδυμάτων.

10.Συστήματα διαχείρισης πωλήσεων, διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εμπόριο.

11.Συστήματα διοίκησης παραγωγής, Quick Response Manufacturing (QRM).

12.Διασφάλιση Ποιότητας στη βιομηχανία ενδύματος. Εφαρμογή στατιστικών ελέγχων στη βιομηχανική παραγωγή ενδύματος.

13.Συστήματα Ολικής Ποιότητας. Διαδικασίες πιστοποίησης Ποιότητας.

Εργαστήριο

1.Σχεδίαση ενδύματος -Πηγές έμπνευσης, Πίνακες διαθέσεων, Στάδια σχεδίασης, Κύκλος ζωής προϊόντος.

2.Μετρήσεις στο σώμα και βιομηχανικά μεγέθη ενδυμάτων.

3.Εισαγωγή στις έννοιες των προτύπων κοπής.

4.Πρότυπα κοπής για δημιουργία φούστας.

5.Διαβάθμιση  προτύπων κοπής.

6.Πρότυπα κοπής για δημιουργία κορσάζ (ενδύματος για το επάνω μέρος του σώματος).

7.Εισαγωγή στις ραπτομηχανές.

8.Τύποι ραπτομηχανών και ραφών.

9.Κατηγορίες ενώσεων και ειδικός εξοπλισμός ραπτομηχανών.

10.Χρονομέτρηση διαδικασιών ραφής, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής.

11.Μοντέλα οργάνωσης και διαχείρισης παραγωγής στη βιομηχανία ετοίμου ενδύματος.

12.Λεπτομέρειες και τελειοποίηση (φινίρισμα) ενδυμάτων.

13.Έλεγχος Ποιότητας ενδυμάτων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Τελικός Βαθμός Μαθήματος = 

Θεωρητικό μέρος (60%) + Εργαστηριακό μέρος (40%) 

Αξιολόγηση Θεωρητικού μέρους:

•Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, ερωτήσεις κρίσεως και ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας (60%).

•Γραπτή εργασία και παρουσίασή της δημοσίως (40%).

Αξιολόγηση Εργαστηριακού μέρους:

•Κατά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, η κατανόηση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες αξιολογούνται με την παράδοση της πρακτικής κατασκευής ή της γραπτής αναφοράς (έντυπο) της εργαστηριακής άσκησης (60%).

•Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (40%).

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

1. Βαθμός προαγωγής 5 (min 1 - max 10) 

2.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εργασίες περιγράφονται ανά περίπτωση στην ανάθεση της εργασίας.

3.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εξετάσεις είναι: 

•Ορθότητα απάντησης και ακρίβεια αντιστοιχίας με τα ζητούμενα.

•Οργάνωση δομής της απάντησης: λογική-επαγωγική παράθεση δεδομένων, εφαρμοζόμενων μεθόδων και συμπερασμάτων.

•Διατύπωση προτάσεων που δείχνουν ικανότητα ανάλυσης, σύγκρισης, ταξινόμησης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων, μεθόδων και αποτελεσμάτων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

V.R. Babu, “Industrial engineering in apparel production”, 2012.

C. Fairhurst, “Advances in apparel production”, 2008.

G. Colovic, “Management of Technology Systems in Garment Industry”, 2011.

W. Aldrich, «Metric Pattern Cutting for Women's Wear», 2009.

H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, “Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007.

A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-Fachbuch”, Stam, 2008.

C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag, 2011.

S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”, 2011.

J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”, 2010.

W. Aldrich, «Σχεδίαση και Κοπή Γυναικείων Ρούχων», 2009.

B. Wirschun, «Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδυμάτων με Corel Draw», 2009.

H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, “Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007.

A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-/Fachbuch”, Stam, 2008.

C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag, 2011.

S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”, 2011.

J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”, 2010.

G. Cho, “Smart Clothing: Technology and Applications”, Taylor and Francis, 2009

 

ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 7
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας των ακτινοβολιών, του χρώματος και των νέων υλικών, των νόμων που διέπουν τη χρήση των χρωμάτων, των κανόνων της Βαφικής, των αρχών της χρήσης του βαφικού εξοπλισμού, των επεξεργασιών βαφής και των ιδιοτήτων των προηγμένων κλωστοϋφαντουργικών ινών.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο της βαφής, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση βαμμένου προϊόντος, στη διασφάλιση της ποιότητάς του.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στην παραγωγή έγχρωμων προϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του βαφικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων και προδιαγραφών βαφής εξελιγμένων συνθετικών ινών.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις μεθόδους βαφής, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες της παραγωγής, να επιλέγουν τον κατάλληλο βαφικό εξοπλισμό.

2.Να εξηγούν τη λειτουργία μηχανημάτων και συσκευών βαφής, να εκτιμούν τις δυνατότητες των διαφορετικών ινών.

3.Να υπολογίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας του εξοπλισμού, να εξετάζουν τις εφαρμογές των προηγμένων ινών.

4.Να συνδυάζουν παραδοσιακές και σύγχρονες βαφικές διεργασίες, να σχεδιάζουν βελτιώσεις της παραγωγής, να αναπτύσσουν τεχνικές πιστοποίησης χρωμάτων και βαμμένων ινών, να διαφοροποιούν τις προδιαγραφές βαφής.

5.Να συνθέτουν νέες στρατηγικές εφαρμογής χρωμάτων, να οργανώνουν την παραγωγή βαμμένου προϊόντος, να αναθεωρούν τις βαφικές διαδικασίες.

6.Να συγκρίνουν διαφορετικές αποχρώσεις και προς βαφή υλικά, να αξιολογούν την απόδοση προϊόντος, να υποστηρίζουν την ορθή βαφική πρακτική.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Ακτινοβολίες και χρώμα. Εισαγωγή στα χρώματα. ΕΒΔ2 Το νερό και τα υδατικά διαλύματα στη Bαφική. Ηλεκτρολύτες και ιοντικές ισορροπίες. ΕΒΔ3 Αντοχές χρωματισμών. Βαφικές θεωρίες. Συνεχείς και ασυνεχείς διεργασίες, προκατεργασίες και συνθήκες βαφής. ΕΒΔ4 Μέθοδοι βαφής βαμβακιού, μαλλιού, συνθετικών ινών. ΕΒΔ5 Γενικά στοιχεία βαφής συμμείκτων. Βαφικά χαρακτηριστικά διαφόρων κατηγοριών χρωμάτων. ΕΒΔ6 Τρόποι βαφής και ταυτοποίησης Κλωστοϋφαντουργικών υλών. Αρχές λειτουργίας και ταξινόμηση βαφικών μηχανών. ΕΒΔ7 Γενικά στοιχεία Eξευγενισμού. Μηχανικές και χημικές διεργασίες Εξευγενισμού. ΕΒΔ8 Βασικές αρχές και προετοιμασία τυποβαφής. Περιγραφή μεθόδων, μετακατεργασίες και ειδικές μέθοδοι Τυποβαφικής. ΕΒΔ9 Προηγμένες συνθετικές ίνες. Πλήρως αρωματικά πολυαμίδια, π- και μ- πολυαραμιδικές ίνες, δομή, παραγωγή, ιδιότητες και βαφή τους. ΕΒΔ10 Υαλονήματα, παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, ιξωδοελαστική συμπεριφορά και ενίσχυση σύνθετων υλικών. Οπτικές ίνες γυαλιού. Χημική σύσταση, μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και δομή των υαλονημάτων. ΕΒΔ11 Ανθρακονήματα, προέλευση, κατηγορίες, δομή, παραγωγή, ιδιότητες. Κοίλες ίνες άνθρακα. Ελαστομερείς ίνες, παραγωγή, χημικές και θερμικές ιδιότητες, μικροσκοπική εμφάνιση και χρήσεις. ΕΒΔ12 Ολεφινικές ίνες, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Φθοροπολυμερή, μελαμίνη, ορυκτές ίνες, εξελιγμένες πολυακρυλικές ίνες, κεραμικά υλικά και ίνες ειδικών χαρακτηριστικών. ΕΒΔ13 Σύνθετα υλικά, μέθοδοι παραγωγής, ιδιότητες, συμπεριφορά στην κρούση, απορρόφηση υγρασίας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

J. Shore, “Cellulosics Dyeing”, The Society of Dyers and Colourists, 1995.

A. D. Broadbent, “Basic Principles of Textile Coloration”, 2001.

A. K. R. Choudhury, “Textile Preparation and Dyeing”, Science Publishers, 2006.

J. R. Aspland, “Textile Dyeing and Coloration”, AATCC, 1997.

Hugh, MacDonald, Smith, “High Performance Pigments”, Wiley-VCH, 2002.

G. Buxbaum, G. Pfaff, “Industrial Inorganic Pigments”, Wiley-VCH, 2005.

J. W. S. Hearle, “High Performance Fibers”, Woodhead Publishing Ltd, 2004.

T. Fukuda, Z. Maekawa, T. Fujii, “Advances in Fiber Composite Materials”, Elsevier, 1994.

J. M. Hodgkinson, “Mechanical Testing of Advanced Fibre Composites”, Woodhead Publishing Ltd, 2000.

L. Tong, A. P. Mouritz, M. K. Bannister, “3D Fibre Reinforced Polymer Composites”, Elsevier, 2002.

A. Miravete, “3-D Textile Reinforcements in Composite Materials”, Woodhead Publishing Ltd, 1999.

T.-W. Chou, “Microstructural Design of Fiber Composites”, Cambridge University Press, 1992.

B. D. Agarwal, L. J. Broutman, K. Chandrashekhara, “Analysis and Performance of Fiber Composites”, John Wiley and Sons, 2006.

K. K. Chawla, “Fibrous Materials”, Cambridge University Press, 1998.

 

3o Εξάμηνο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών του  προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον.

2.Εμπειρική γνώση και δεξιότητες στην εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών  για την δημιουργία προγραμμάτων σε γραφικό περιβάλλον.

3.Γνώση και ικανότητες σύνθεσης για τη σχεδίαση και τη ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εξέλιξη του περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη, Γλώσσες προγραμματισμού, Βασικά χαρακτηριστικά του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη , Βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον.

2. Βασικές αρχές του object oriented programming. Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Σταθερές, Εντολές εξίσωσης και υπολογισμοί, Βασικοί μηχανισμοί, Text box, Command button.

3. Συγκρίσεις και αποφάσεις, Τελεστές σύγκρισης, Λογικοί Τελεστές, Nested comparison statements, Scroll bars controls.

4. Εισαγωγή στα Loops, Event driven, determinate, indeterminate, Nested loops, Variables Scope, Repetition statements, List box, Combo box.

5. Πίνακες, Check box, Option button, Frame control.

6. Επεξεργασία πινάκων, one and two dimensional arrays, Lists and Arrays, Multiple Lists.

7. Αρχεία, Programmer-Defined Types, Direct Access Files and Object Classes.

8. Πολλαπλές φόρμες και Γενικές δηλώσεις, Debugging loops.

9. Functions, Subs and Modules. Procedure scope. Global declarations and the Code Module.

10. Menus and mouse events. Transformation of a button’s application to a menu application.

11. Βάσεις Δεδομένων, The Data Control, The object RecordSet, Navigation in a data base, Χρήση SQL queries.

12. Χρήση της Visual Basic στη δημιουργία γραφικών.

13. Εφαρμογές Web και Visual Basic.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Υποχρεωτική εργασία

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. C. Angeli, Programming with Visual Basic, Synchroni Ekdotiki.

2. T. P. McKeown, Learning to program with Visual Basic, John Wiley & Sons, Inc.

3. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεωμένη Ετήσια

4. Εργαστηριακές Ασκήσεις – Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Βασικές γνώσεις θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής.

2.Εμπειρία στην εφαρμογή των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας και των Οικονομικών.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να κατανοήσουν τις  βασικές έννοιες των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής.

2.Να κατανοήσουν τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων και της εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων.

3.Να περιγράψουν βασικά προβλήματα με χρήση των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής.

4.Να εφαρμόσουν Στατιστικές μεθόδους σε προβλήματα Οικονομικών και  Κλωστοϋφαντουργίας, όπως π.χ σε έλεγχο ποιότητας υλικών.

5.Να διακρίνουν τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην λύση προβλημάτων.

6.Να διατυπώσουν και να λύσουν ένα πρόβλημα με την βοήθεια των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Περιγραφική Στατιστική, στατιστικός πληθυσμός–δείγμα, συλλογή και ταξινόμηση αριθμητικών δεδομένων.

2. Ιστογράμματα και πολύγωνα συχνοτήτων.

3. Μέτρα θέσης και διασποράς.

4. Πιθανότητες: Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα, κλασικός–αξιωματικός ορισμός πιθανότητας, κανόνες υπολογισμού πιθανότητας.

6. Ολική πιθανότητα, τύπος του Bayes.

7. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή, διακύμανση.

8. Κυριότερες διακριτές κατανομές.

9. Κανονική κατανομή, χρήση της κανονικής κατανομής στην εκτίμηση λάθους. 

10. Στατιστική επαγωγή, δειγματοληψία.

11. Διαστήματα εμπιστοσύνης για την μέση τιμή και την αναλογία.

12. Έλεγχος υποθέσεων.

13. Γραμμική παλινδρόμηση

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Α. Αλεξανδρόπουλος, Ε. Κατωπόδης, Α. Παλιατσός, Ν. Πρεζεράκος, «Στατιστική», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1994.

2. Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντα, «Στατιστική: Θεωρία – Εφαρμογές», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1998.

3. Π. Κικίλιας, Δ. Παλαμούρδας, Α. Πετράκης, Δ. Τσουκαλάς, «Στατιστική – Πιθανότητες», Εκδόσεις Δηρός, Αθήνα, 2002.

4. Ε. Μπόρα-Σέντα, Χ. Μωϋσιάδης, «Εφαρμοσμένη Στατιστική: Πολλαπλή Παλινδρόμηση – Ανάλυση Διασποράς – Χρονοσειρές», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1990.

5. P. G. Hoel, S. C. Port, C. J. Stone, «Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2004.

6. Α. Αλεξανδρόπουλος, Λ. Βρυζίδης, Σ. Ζαχαροπούλου, Α. Παλιατσός, «Εργαστηριακές Ασκήσεις Υπολογιστικών Μαθηματικών με Εφαρμογές σε Mathematica και Matlab», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2006

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας, στο εργαστήριο και σε ομάδες εργασίας με φυσική παρουσία των φοιτητών
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

1.Να αναγνωρίζει τα συνήθη στοιχεία που αποτελούν τα Μηχανολογικά σύνολα και τις υποκατηγορίες αυτών.

2.Να έχει την δυνατότητα επιλογής και διαστασιολόγησης του κατάλληλου στοιχείου για κάθε εφαρμογή.

3.Να αναλύει την εντατική κατάσταση του κάθε στοιχείου.

4.Να υπολογίζει την αντοχή του κάθε στοιχείου για κάθε περίπτωση καταπόνησης.

5.Να επιλέγει το κατάλληλο υλικό βάση υπολογισμών.

6.Να σχεδιάζει και να υπολογίζει Μηχανολογικές διατάξεις.

7.Γνωρίζει τους κανόνες σχεδίασης και συγχρόνως αποκτά τεχνική αντίληψη των κατασκευών

8.Κατανοεί τις τεχνικές σχεδίασης που πρέπει να ακολουθήσει κατά τη εκπόνηση των σχεδίων

9.Αναλύει σε μηχανολογικό σχέδιο τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του κάθε εξαρτήματος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

Θεωρία

1.Εισαγωγή-Γενικές Οδηγίες του Μαθήματος

2.Ανοχές – Συναρμογές

3.Υπολογισμός σε Αντοχή: Εφελκυσμός-Θλίψη

4.Υπολογισμός σε Αντοχή: Στρέψη – Κάμψη

5.Υπολογισμός σε Αντοχή: Λυγισμός – Σύνθετη καταπόνηση

6.Κοχλίες – Κοχλίοσυνδέσεις

7.Ελατήρια

8.Άξονες – Άτρακτοι

9.Στοιχεία σύνδεσης Ατράκτου πλήμνης

10.Έδρανα κύλισης – Έδρανα Ολίσθησης

Εργαστήριο

1.Εισαγωγή-Γενικές Οδηγίες του Μαθήματος

2.Σχεδίαση Όψεων

3.ΣχεδίασηΤομών

4.Κανόνες αναγραφής διαστάσεων

5.Αλληλοτομίες – Αναπτύγματα

6.Ανάγνωση Σχεδίου

7.Αρίθμηση Σχεδίων – Κατάλογος Τεμαχίων

8.Συναρμολογημένα Σχέδια

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρία (60%)

Γραπτή Εξέταση: 80-100%

Εργασία (προαιρετικά): Μέχρι ποσοστού 20%

Εργαστήριο (40%)

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 30%

Ενδιάμεση πρόοδος: 20%

Τελική Εξέταση: 50%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Κ. Στεργίου, Ι. Στεργίου, «Στοιχεία Μηχανών Ι (Σχεδιασμός, Συναρμογές, Αντοχή, Συγκολλήσεις, Ηλώσεις, Κοχλίες, Ελατήρια, Άτρακτοι, Σύνδεσμοι, Έδρανα)», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2003.

2.Κ. Στεργίου, Ι. Στεργίου, «Στοιχεία Μηχανών ΙΙ (Μετάδοση Κίνησης, Οδοντωτοί Τροχοί, Ιμάντες, Αλυσίδες)», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2002.

3.Μ. Βούλγαρης, «Μηχανολογικό Σχέδιο», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2004.

4.Β. Παπαμητούκας, «Μηχανολογικό Σχέδιο», UniversityPress, 2002.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών της προετοιμασίας της ύφανσης που αφορά τις μεθόδους και τα μηχανήματα επεξεργασίας των νημάτων.

2.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών της ορθής προετοιμασίας των νημάτων στην απόδοση του υφαντικού μηχανήματος και τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου υφάσματος.

3.Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων ρυθμίσεων των υφαντικών μηχανημάτων.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην προετοιμασία των νημάτων υφαντικής.

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία του κάθε μηχανήματος προετοιμασίας και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές στη φάση της προετοιμασίας ύφανσης να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των νημάτων.

2.Αρχές των συστημάτων προετοιμασίας ύφανσης.

3.Τεχνολογία προετοιμασίας ύφανσης, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων).

4.Τεχνολογία ύφανσης συμβατικών μηχανημάτων, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων).

5.Τεχνολογία ύφανσης μη συμβατικών μηχανημάτων, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων). Παράμετροι και τελικές χρήσεις νημάτων.

6.Στοιχεία για παραγωγή υφαντών.

7.Σχεδιασμός παραγωγής προκαταρκτικών σταδίων.

8.Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. V. John, “Shuttleless Looms”, The Textile Institute, Manchester, 1980.

2. O. Talavasek, V. Svaty, “Shuttleless Weaving Machines”, Amsterdam, 1981.

3. “Textile Machinery: Investing for the Future”, The Textile Institute, Manchester, 1982.

4. A. Ormerod, “Modern Preparation and Weaving Machinery”, Butterworth & Co. Ltd, 1983.

5. L. Simon, M. Hubner, “Vorberetungstechnik fur die Weberei, Wirkerei und Strickerei”, Springer Verlag, Berlin, 1983.

6. P. R. Lord, M. H. Mohamed, “Weaving: Conversion of Yarn to Fabric”, Merrow, Watford, 1992.

7. R. Marks, P. J. Lawton, D. A. Holmes, “An Introduction to Textiles: Volume III – Fabrics, School of Textile Studies”, Bolton Institute of Higher Education, 1993.

8. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια.

9. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

•Αναγνωρίζει τις πλεκτές δομές και τους διαφορετικούς τύπους πλεκτομηχανών.

•Αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς-συστήματα που χρησιμοποιούνται στις ευθύγραμμες και κυκλικές πλεκτομηχανές για τον σχηματισμό θηλιάς.

•Αντιλαμβάνεται τα ηλεκτρονικά συστήματα επιλογής βελονών (ευθύγραμμων και κυκλικών πλεκτομηχανών).

•Κατασκευάζουν πλεκτά στημονιού με ένα, δυο και τρεις κλωστοφόρους.

•Ρυθμίζουν τα διάφορα μέρη μιας πλεκτομηχανής για βελτίωση της ποιότητας των πλεκτών. 

•Γνωρίζει την δομή των ευθύγραμμων και κυκλικών πλεκτομηχανών.

•Έχει γνώση της δημιουργίας πλεκτού σχεδίου.

•Ρυθμίζει το μήκος θηλειάς ενός πλεκτού μέσα από τα στοιχεία πλέξης.

•Εντοπίζει προβλήματα που συσχετίζονται με το πλεκτό σχέδιο.

•Αντιλαμβάνεται το δομικά χαρακτηριστικά ενός πλεκτού υφάσματος.

•Δημιουργεί σχέδια σε  στημονοπλεκτομηχανές.

•Αναλύει πλεκτές δομές με στόχο την αναπαραγωγή τους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Παρουσίαση και ανάπτυξη της τεχνολογίας των ευθύγραμμων πλεκτομηχανών, χειροκίνητων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών. Αναλυτική περιγραφή λειτουργικών τμημάτων των μηχανών. Έλεγχος, συντήρηση και αυτοματισμοί των ηλεκτρονικών πλεκτομηχανών. Παρουσίαση και ανάπτυξη του τρόπου μεταφοράς της θηλιάς. Αναφορές σε διάφορα αντιπροσωπευτικά θέματα που συσχετίζονται με τις ευθύγραμμες πλεκτομηχανές. Γενική παρουσίαση και ανάλυση μηχανισμών (κύλινδρος, δίσκος, σύστημα τροφοδότησης κλωστής) κυκλικών πλεκτομηχανών. Ρυθμίσεις, αυτοματισμοί διαδικασίας πλέξης και ανάπτυξη πλεκτών. Ηλεκτρονικές πλεκτομηχανές, ανάλυση και παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας τους με αναφορές στα λειτουργικά μέρη της μηχανής. Ανάπτυξη στημονοπλεκτομηχανών «Ράσσελ» και «Τρικότ».

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις  περιγραφής και ανάλυσης.

ΙΙ. Παρουσίαση Εργαστηριακών Ασκήσεων (40%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 Βιβλίο «Τεχνολογία Πλεκτικής» Ε. Γράβας, Σύγχρονη Εκδοτική, 2008, ISBN: 978-960-6674-12-9)

D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001.

K.-F. Au, “Advances in Knitting Technology”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011.

D. F. Palling, “Warp Knitting Technology”.

S. Raz, “Flat Knitting, the New Generation”.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”, 2010.

Knitting Technic

Kettenwirk-Praxis, Karl Mayer

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΒΑΦΙΚΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας τυποβαφής και των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται, των νόμων της Τυποβαφικής, των αρχών χρήσης υφασμάτων και εξοπλισμού, των επεξεργασιών ψηφιακής εκτύπωσης.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγής τυποβαμμένου υφάσματος, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση της τυποβαφής, στη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντος.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στις μεθόδους της Τυποβαφικής, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του τυποβαφικού εξοπλισμού, στη σύνταξη προδιαγραφών τυποβαφής και ψηφιακής εκτύπωσης.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις μεθόδους τυποβαφής, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του τυποβαφείου, να επιλέγουν τον τυποβαφικό εξοπλισμό.

2.Να εξηγούν τη λειτουργία των τυποβαφικών μηχανών, να εκτιμούν τις δυνατότητές τους.

3.Να υπολογίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας των μηχανών, να εξετάζουν την εφαρμογή τυποβαφικού πολτού σε διάφορα υποστρώματα.

4.Να συνδυάζουν παραδοσιακές και ψηφιακές τυποβαφικές διεργασίες, να σχεδιάζουν βελτιώσεις χρωμάτων και αντοχών χρωματισμού, να αναπτύσσουν τεχνικές τυποποίησης των προϊόντων, να διαφοροποιούν τις συνθήκες παραγωγής.

5.Να συνθέτουν νέες στρατηγικές ψηφιακής τυποβαφής, να οργανώνουν την παραγωγή τυποβαμμένων υφασμάτων, να αναθεωρούν διαδικασίες προκατεργασίας και μετακατεργασίας των προς τυποβαφή πρώτων υλών.

6.Να συγκρίνουν παρτίδες προϊόντων, να αξιολογούν την απόδοση των τυποβαφικών εγκαταστάσεων, να υποστηρίζουν τη συνεχή βελτιστοποίηση της παραγωγής τους.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Χρώματα και βοηθητικά τυποβαφής. ΕΒΔ2 Ιξώδες, πολτός τυποβαφής και υπολογισμοί. ΕΒΔ3 Μηχανολογικός εξοπλισμός Τυποβαφικής. ΕΒΔ4 Τυποβαφή σε ύφασμα βαμβακερό, μάλλινο, πολυεστερικό, πολυαμιδικό και οξικής κυτταρίνης. ΕΒΔ5 Βιομηχανικές μέθοδοι Τυποβαφικής. Τυποβαφή απευθείας, αποχρωματισμού, παρεμπόδισης και εξάχνωσης. ΕΒΔ6 Πορεία τυποβαφής, στέγνωμα, άτμιση, έκπλυση. ΕΒΔ7 Ψηφιακή εκτύπωση, κατηγορίες μελανιών. ΕΒΔ8 Εκτυπωτές ψεκασμού, συνεχούς και κατ’ απαίτηση ροής. ΕΒΔ9 Συστήματα κεφαλών, πιεζοηλεκτρικά, θερμικά, φορτισμένης σταγόνας. ΕΒΔ10 Μελάνια με χρώματα διασποράς, υδατοδιαλυτά συστήματα χρωμάτων. ΕΒΔ11 Χρωστικές στην ψηφιακή εκτύπωση, αντοχές χρωματισμών. ΕΒΔ12 Ανάλυση εκτύπωσης, ψηφιακός έλεγχος απόχρωσης. ΕΒΔ13 Παράμετροι και σταθερότητα εκτύπωσης, συνθήκες άτμισης

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

4o Εξάμηνο

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη).
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

•να χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα ως προσοντούχος Κλωστουφαντουργός μηχανικός.

•να κατανοεί αγγλικά επιστημονικά και τεχνικά κείμενα της ειδικότητάς του.

•να αναπτύξει δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου.

•να αναπτύξει δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου.

•να αναπτύξει δεξιότητες ακουστικής κατανόησης προφορικού λόγου.

•να αναπτύξει δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου.

•να εξοικειωθεί με στρατηγικές ανάλυσης αυθεντικών τεχνικών κειμένων της ειδικότητάς του( σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

•να καταστεί ικανός ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ακαδημαικές του υποχρεώσεις (πρόσβαση σε βιβλιογραφία ,συγγράμματα,επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικά προγράμματα).

•να αναπτύξει επαρκές λεξιλόγιο της ειδικότητάς του.

•να εξοικειωθεί με διάφορα είδη κειμένων όπως αναφορές, άρθρα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

•ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΝΕΣ- ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ- ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ –ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΝΩΝ

•ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΑ ΣΤΟ ΝΗΜΑ( ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ)

•ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

•ΤΟ ΜΑΛΛΙ- Η ΚΛΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΛΙΝΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

•ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

•ΠΛΕΚΤΙΚΗ –ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΕΛΟΝΩΝ- ΥΦΑΔΟΠΛΕΚΤΑ-ΣΤΗΜΟΝΟΠΛΕΚΤΑ

•ΥΦΑΝΤΙΚΗ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΩΝ-ΑΡΓΑΛΕΙΟΙ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΦΑΝΣΕΙΣ

•ΒΑΦΙΚΗ- ΠΛΥΣΙΜΟ- ΛΕΥΚΑΝΣΗ- ΦΙΝΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

•ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

•ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

•ΤΥΠΟΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με

•την τελική εξέταση (80%)στη διδαχθείσα ύλη.

Επιπλέον αξιολογούνται

Παράδοση, παρουσίαση και εξέταση τελικής εργασίας (project) (20%).

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

2.ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΠΗΓΕΣ INTERNET

3.ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διάλεξη - Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•Να κατανοήσουν την έννοια της επιχείρησης ως οικονομικού οργανισμού.

•Το Μάνατζμεντ ως περιεχόμενο και δράσεις.

•Να Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων Κ/Υ και ένδυσης στη Ελλάδα και διεθνώς.

•Να εφαρμόζουν και να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις τις διαδικασίες της σύγχρονης διοίκησης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Η Επιχείρηση ως οικονομικός οργανισμός.

2.Συστατικά  της στοιχεία -περιβάλλον- τύποι επιχειρήσεων.

3.Λειτουργιές επιχειρήσεων.

4.Έννοια και περιεχόμενο Μάνατζμεντ.

5.Δραστηριότητες Μάνατζμεντ.

6.Προγραμματισμός.

7.Οργάνωση.

8.Ανθρώπινο δυναμικό.

9. Έλεγχος.

10.Διοίκηση  ολικής ποιότητας.

11.Προγραμματισμός προσωπικού χρόνου.

12.Μάνατζμεντ σταδιοδρομίας.

13.Συμπεράσματα.

* Τα ανωτέρω αντικείμενα κατανέμονται σε 13 διαλέξεις.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Στοιχεία  Αξιολόγησης:

1.Τελική Γραπτή Εξέταση : 100%

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

1. Βαθμός προαγωγής 5 (min 1 - max 10)

2.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εργασίες περιγράφονται ανά περίπτωση στην ανάθεση της εργασίας.

3.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εξετάσεις είναι:

•Ορθότητα απάντησης και ακρίβεια αντιστοιχίας με τα ζητούμενα.

•Οργάνωση δομής της απάντησης: λογική-επαγωγική παράθεση δεδομένων, εφαρμοζόμενων μεθόδων και συμπερασμάτων.

•Διατύπωση προτάσεων που δείχνουν ικανότητα ανάλυσης, σύγκρισης, ταξινόμησης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων, μεθόδων και αποτελεσμάτων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χ. Φλώρος, «Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων (Modern Businesss Management)», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1993.

Κ. Τζωρτζάκης, Α. Τζωρτζάκη, «Οργάνωση και Διοίκηση», Rosili–Αδελφοί Τζωρτζάκη.

«Νέες Τεχνολογίες, Οργάνωση Εργασίας και Σχηματισμός των Ειδικοτήτων», ΙΝΕ, 2003.

W. Lazonick, «Η Οργάνωση των Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.

Θ. Β. Πάκος, «Βιομηχανική Οργάνωση», Εκδόσεις Παπαζήση, 1997.

«Κοινωνία, Τεχνολογία και Αναδιάρθρωση της Παραγωγής», Εκδόσεις Παπαζήση.

M. E. Porter, “Competitive Advantage”, The Free Press.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 7
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών παραγωγής υφάσματος.

2.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των τεχνολογιών  παραγωγής υφάσματος σε συμβατικές και μη υφαντικές μηχανές.

3.Γνώση και δεξιότητες των ιδιαιτεροτήτων των επί μέρους μηχανισμών

4.Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων ρυθμίσεων των μηχανημάτων παραγωγής υφάσματος.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή υφασμάτων στα βασικά συστήματα συμβατικής υφαντικής  καθώς και τα μηχανήματα παραγωγής υφάσματος στη μη συμβατική υφαντική.

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία του κάθε μηχανήματος αμφοτέρων των συστημάτων ύφανσης  και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των συστημάτων ύφανσης, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Μηχανισμοί για την εισαγωγή του υφαδιού στο άνοιγμα.

2.Μηχανισμοί ανάμειξης υφαδιού.

3.Μηχανισμοί ελέγχου στημονιού και υφαδιού.

4.Αρχές των συστημάτων παραγωγής υφαντών.

5.Τεχνολογία ύφανσης στο συμβατικό σύστημα, επεξεργασίες, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων).

6.Τεχνολογία ύφανσης στα μη συμβατικά συστήματα (επεξεργασίες, μηχανήματα, βασικές ρυθμίσεις και χαρακτηριστικά μηχανημάτων).

7.Παράμετροι και τελικές χρήσεις υφαντών.

8.Στοιχεία για παραγωγή υφαντών.

9.Σχεδιασμός παραγωγής υφαντών.

10.Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία.

11.Υπολογισμοί που αφορούν στα στοιχεία παραγωγής, απόδοσης και χαρακτηριστικών ποιότητας ανά στάδιο.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Grundlagen”, I, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1978.

2.H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Mechanismen”, II, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1980.

3.H. Hollstein, “Fertigungstechnik Weberei Webmachinen”, III, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1985.

4.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

5.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΑΣΜ.- ΕΝΔΥΜ.

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις  2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

•Αναγνωρίζει τις μεθόδους ελέγχου ποιότητας των υφαντών και πλεκτών βάση διεθνών προτύπων ελέγχου.

•Αξιολογεί τα αποτελέσματα.

•Αναπτύσσει τις κατάλληλες προδιαγραφές υφασμάτων.

•Επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τη τελική χρήση του υφάσματος.

•Αντιλαμβάνεται να αναλύει τα δομικά χαρακτηριστικά των υφασμάτων.

•Αναλύει πλεκτές-υφαντες δομές με στόχο την αναπαραγωγή τους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανάπτυξη και παρουσίαση της δομής του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας για υφάσματα και ενδύματα. Τυποποίηση παραγωγής, έλεγχοι παραγωγής και προϊόντων.

Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για υφαντά υφάσματα: Μέτρηση πάχους, πυκνότητας, βάρους, κυμάτωσης, τριβής, εφελκυσμού, διαπερατότητας νερού και αέρα.

Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για πλεκτά υφάσματα: Απόκλιση θηλιών, μήκος θηλιάς, μέτρηση πυκνότητας, βάρος υφάσματος, πάχος πλεκτού.

Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για έτοιμα ενδύματα: Γλίστρημα ραφής, έλεγχοι διαστάσεων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις  περιγραφής και ανάλυσης.

-    Ερωτήσεις κρίσεως

ΙΙ. Παρουσίαση Εργαστηριακών Ασκήσεων (40%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

•Σημειώσεις Θεωρίας και σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων.

•Διεθνή πρότυπα ελέγχου ποιότητας και προδιαγραφών όπως ISO, BS, κτλ.

Βιβλία:

•M. Bona, “Textile Quality-Physical Methods of Product and Process Control”

C. J. E. Booth, “Principles of the Textile Testing”.

 

ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 7
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των βαφικών θεωριών, των νόμων κινητικής  της βαφής, των κανόνων σχεδιασμού ενός βαφείου, των αρχών κατασκευής των μηχανών, των επεξεργασιών παρασκευής χρωμάτων.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση της βαφής, στη διασφάλιση της ποιότητάς της.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στις χημικές και φασματοφωτομετρικές μεθόδους, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση βαφικού και αναλυτικού εξοπλισμού, στη σύνταξη δειγματολογίων και προτύπων συνταγών βαφής.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις φασματοσκοπικές τεχνικές ελέγχου, να αναγνωρίζουν τις πρώτες ύλες και τα χρώματα, να επιλέγουν τον εξοπλισμό.

2.Να εξηγούν τις φυσικοχημικές παραμέτρους βαφής, να εκτιμούν τη σύσταση και την ποιότητα των υφανσίμων.

3.Να υπολογίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας του βαφείου, να εξετάζουν την εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης.

4.Να συνδυάζουν βαφικές διεργασίες και χρωστικές, να σχεδιάζουν συστήματα ποιότητας, να αναπτύσσουν τις παραγωγικές διαδικασίες, να διαφοροποιούν τις προδιαγραφές ποιότητας.

5.Να συνθέτουν νέες στρατηγικές διαχείρισης, να οργανώνουν τον έλεγχο ποιότητας βαφής, να αναθεωρούν τις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας.

6.Να συγκρίνουν αποχρώσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά βαφής, να αξιολογούν την απόδοση των ελέγχων ποιότητας, να υποστηρίζουν την ορθή εφαρμογή των χημικών αναλύσεων ταυτοποίησης ινών.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Κινητική της βαφής. Βαφή με όλες τις κατηγορίες χρωμάτων. Επίδραση θερμοκρασίας, ανάδευσης και χημικής τροποποίησης των ινών στην κινητική της βαφής. ΕΒΔ2 Βαφή κάθε κατηγορίας υφανσίμων με κατάλληλες κατηγορίες χρωμάτων. Ανάλυση συμβολισμών στις καρτέλες χρωμάτων. ΕΒΔ3 Μέγεθος μορίου χρώματος, αρχές συνδυαστικότητας χρωμάτων, επαναληψιμότητα απόχρωσης, αντοχές χρωματισμών. ΕΒΔ4 Σχεδιασμός ενός σύγχρονου βαφείου. Πλυντήρια. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις λεύκανσης. ΕΒΔ5 Μηχανές βαφής εμποτισμού και συνεχούς λειτουργίας, ανέμες, μηχανές βαφής τσιλέδων, αυτόκλειστα, jets, jiggers, μπόμπες. ΕΒΔ6 Πλεονεκτήματα και περιορισμοί βαφικών μηχανών διαφόρων τύπων. Ειδικοί υπολογισμοί σε σχέση με την ορθή λειτουργία των βαφείων. ΕΒΔ7 Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας παραγωγής και χρήσης χρωστικών υλών. Χρώμα, χημική δομή. Περιγραφή τεχνολογίας παραγωγής χρωμάτων. ΕΒΔ8 Μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών εφαρμογής χρωστικών σε υποστρώματα. ΕΒΔ9 Χημικοί έλεγχοι σε πρόσθετα υλικά βαφής. Φασματοφωτομετρικοί έλεγχοι σε λουτρά βαφής. Εφαρμογές φασματοσκοπίας ανάκλασης στην ταυτοποίηση αποχρώσεων. Εφαρμογή χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (T.L.C.) σε χρωστικές ύλες. ΕΒΔ10 Παρασκευές χρωμάτων–pigments. Φυσικές, χημικές και φασματοσκοπικές μέθοδοι ταυτοποίησης υφανσίμων. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση συμμείκτων. Ταυτοποίηση χρώματος σε σκόνη και βαμμένου προϊόντος. ΕΒΔ11 Προσδιορισμός αντοχών χρωματισμών. Θεωρία κλίμακας των γκρι. Μέτρηση αντοχής στο πλύσιμο και την τριβή. Μέτρηση υδροφοβίας εξευγενισμένου υφανσίμου. ΕΒΔ12 Συστήματα, πιστοποίηση ποιότητας. Επιθεώρηση, έλεγχος, διασφάλιση, διοίκηση ολικής ποιότητας. Ποιοτική παραγωγική διαδικασία. Εργαλεία διοίκησης ολικής ποιότητας. Κόστος ποιότητας. Συστήματα ολικής ποιότητας. Φορείς πιστοποίησης. ΕΒΔ13 Πρότυπα, σειρά προτύπων ISO 9000. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Πρότυπα ISO 14000. Διαχείριση ποιότητας. Εξελίξεις στα συστήματα ποιότητας

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

C. M. Carr, “Chemistry of the Textiles Industry”, Springer, 1995.

K. Hunger, “Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications”, John Wiley and Sons, 2003.

H. Zollinger, “Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments”, Helvetica Chimica Acta, 2003.

S. M. Burkinshaw, “Chemical Principles of Synthetic Fibre Dyeing”, Springer, 1995.

J. Shore, “Practical Dyeing: Fibre Types and Dyeing Processes”, ΙΙ, The Society of Dyers and Colourists, 2004.

J. R. Aspland, “Textile Dyeing and Coloration”, AATCC, 1997.

H. G. Völz, “Industrial Color Testing: Fundamentals and Techniques”, Wiley-VCH, 2001.

S. J. Kadolph, “Quality Assurance for Textiles and Apparel”, Fairchild Publications, 1998.

B. J. Collier, H. H. Epps, “Textile Testing and Analysis”, Prentice Hall, 1998.

J. Raul, “Textile Testing”, APH Publishing, 2005.

J. Hu, “Fabric Testing”, CRC Press, 2008.

 

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 6
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας του Εξευγενισμού, των νόμων της μηχανικής και της χημικής κατεργασίας, των κανόνων διαδραστικής σχεδίασης, των αρχών παραγωγής ευφυών ενδυμάτων, των επεξεργασιών συντήρησης των υφασμάτων.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο του Εξευγενισμού, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση των μεθόδων του, στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στην κατασκευή εξευγενισμένων προϊόντων, στη συντήρηση, επιδιόρθωση, αποκατάσταση ιματισμού, στη σύνταξη ειδικών προδιαγραφών.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις μεθόδους Εξευγενισμού, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του χρήστη των εξευγενισμένων ενδυμάτων, να επιλέγουν την καταλληλότερη επεξεργασία.

2.Να εξηγούν τις δυνατότητες της διαδραστικής τεχνολογίας, να εκτιμούν τις προοπτικές της.

3.Να υπολογίζουν τις παραμέτρους εφαρμογής των επεξεργασιών Εξευγενισμού, να εξετάζουν τις εφαρμογές της έξυπνης ένδυσης.

4.Να συνδυάζουν καθιερωμένες διεργασίες Εξευγενισμού με σύγχρονες διαδραστικές δομές, να σχεδιάζουν βελτιώσεις ιδιοτήτων σε έξυπνα προϊόντα, να αναπτύσσουν ενδύματα με ειδικά χαρακτηριστικά, να διαφοροποιούν τις εφαρμογές των υφασμάτων.

5.Να συνθέτουν διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφασμάτων, να οργανώνουν την παραγωγή διαδραστικών προϊόντων, να αναθεωρούν τους όρους και τη δεοντολογία συντήρησης.

6.Να συγκρίνουν μεθόδους και προϊόντα Εξευγενισμού, να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των διαδραστικών υλικών, να υποστηρίζουν ορθές πρακτικές αποκατάστασης.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Μηχανικός Εξευγενισμός και στόχοι του. Ξυράφι, χνουδιάστρα, καλάνδρα λείανσης, στίλπνωσης και παραγωγής σχεδίων, σμυρίγδι. Κατεργασίες αντισυστολής. ΕΒΔ2 Μέθοδοι χημικού Εξευγενισμού και φινιριστικά προϊόντα. Μαλάκωμα, κολλάρισμα, αδιαβροχοποίηση και εξευγενισμός υδοφοβίας, αντιπυρικός, αντιστατικός, αντισκωρικός, διατήρησης μορφής. ΕΒΔ3 Ειδικά φινιρίσματα, αντισηπτικό, επιβάρυνσης. Μηχανολογικός εξοπλισμός και ιδιαιτερότητες χρήσης. ΕΒΔ4 Διαδικασίες εξευγενισμού ανάλογα με την ύφανση και την πλέξη των υφασμάτων. Σύγκριση μεθόδων και προϊόντων εξευγενισμού σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους. ΕΒΔ5 Διαδραστικά υλικά και προϊόντα. Διαδραστική σχεδίαση. Έξυπνες και ευφυείς διαδραστικές δομές. ΕΒΔ6 Αγώγιμα πολυμερή, ενεργοποιητές. Διαδραστικά πολυμερή, υφάσματα και πολυμερικές μεμβράνες. Πολυμερή μνήμης μορφής. ΕΒΔ7 Υφάσματα ενισχυμένων δομών ελέγχου δικτύωσης. Δίκτυα Bragg και διαχείριση φωτός. ΕΒΔ8 Ιματισμός ψύχους. Διαχείριση θερμότητας, θερμομονωτικά, θερμορυθμιστικά, θερμοευαίσθητα υφάσματα. ΕΒΔ9 Έξυπνα υφάσματα για ιατρικές εφαρμογές. Μεμβράνες διαχωρισμού αερίων. Εφαρμογές του Εξευγενισμού στη σχεδίαση και παραγωγή ευφυών διαδραστικών ενδυμάτων. ΕΒΔ10 Εισαγωγή στη συντήρηση υφασμάτων. Δεοντολογία συντήρησης. ΕΒΔ11 Αποτύπωση, τεκμηρίωση και διάγνωση φθοράς. Αίτια και μηχανισμοί γήρανσης. ΕΒΔ12 Μεθοδολογία και τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης υφασμάτων. ΕΒΔ13 Καθαρισμός, προληπτική συντήρηση, οδηγίες διατήρησης, υλικά και εφαρμογές αποκατάστασης υφασμάτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

D. Heywood, “Textile Finishing”, The Society of Dyers and Colourists, 2003.

W. D. Schindler, P. J. Hauser, “Chemical Finishing of Textiles”, The Textile Institute, Manchester, 2004.

A. Demir, H. M. Behery, “Synthetic Filament Yarn: Texturing Technology”, Prentice Hall, 1997.

K. Lacasse, W. Baumann, “Textile Chemicals: Environmental Data and Facts”, Springer, 2004.

B. Wulfhorst, T. Gries, D. Veit, “Textile Technology”, Hanser Verlag, 2006.

P. E. Slade, “Handbook of Fiber Finish Technology”, Marcel Dekker, Inc., 1998.

A. K. Sen, “Coated Textiles: Principles and Applications”, CRC Press, 2007.

X. Tao, “Wearable Electronics and Photonics”, Woodhead Publishing Ltd, 2005.

X. Tao, “Smart Fibres, Fabrics and Clothing”, Woodhead Publishing Ltd, 2001.

L. van Langenhove, The Textile Institute, “Smart Textiles for Medicine and Healthcare: Materials, Systems and Applications”, CRC Press, Manchester, 2007.

R. Shishoo, “Textiles in Sport”, Woodhead Publishing Ltd/The Textile Institute, 2005.

A. R. Horrocks, S. C. Anand, “Handbook of Technical Textiles”, Woodhead Publishing Ltd, 2000.

P. Vincenzini, R. Paradiso, “Smart Textiles”, Trans Tech Publication, 2009.

G. Cho, “Smart Clothing: Technology and Applications”, Taylor and Francis, 2009.

S. Jayaraman, P. Kiekens, A. M. Grančarić, NATO Public Diplomacy Division, NATO Programme for Security through Science, “Intelligent Textiles for Personal Protection and Safety”, IOS Press, 2006.

 

5o Εξάμηνο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 7
Πιστωτικές Μονάδες:  8
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών του ελέγχου ποιότητας στην Κλωστοϋφαντουργία

2.Γνώση και δεξιότητες στο σχεδιασμό  συστημάτων ελέγχου ποιότητας των Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη βιομηχανία.

3.Γνώση και δεξιότητες στην προτυποποίηση και στην αριστοποίηση των Κ/Υ προϊόντων.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τις ποικίλες συσκευές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο ποιότητας ημιεπεξεργασμένων και τελικών προϊόντων κλωστηρίου (φιτίλι, πρόνημα, νήμα).

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία και το χειρισμό της κάθε εργαστηριακής συσκευής ελέγχου ποιότητας κλωστοϋφαντουργικών γραμμικών ινοδομών.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των υπαρχόντων συσκευών και μεθόδων ελέγχου ποιότητας προϊόντων νηματοποίησης, να συνθέσουν, οργανώσουν και αξιολογήσουν την απόδοση νέων εφαρμογών (συσκευών και μεθόδων).

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Η ποιότητα, η διαχείριση ποιότητας και ο έλεγχος ποιότητας στις σύγχρονες συνθήκες παραγωγής.

2.Οργάνωση εργαστηρίου και σχεδιασμός ελέγχου ποιότητας νημάτων σε σύγχρονα κλωστήρια.

3.Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά νημάτων.

4.Επίδραση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των ινών στα παραγόμενα νήματα.

5.Εφαρμογές σύγχρονων στατιστικών μεθόδων στον έλεγχο ποιότητας ημιεπεξεργασμένων και τελικών νημάτων για την επίλυση προβλημάτων.

6.Μελέτες εξειδικευμένων περιπτώσεων (case studies).

7.Ασκήσεις σχετικές με τον προσδιορισμό της ποιότητας των ενδιάμεσων προϊόντων Κλωστικής και των νημάτων: (γραμμική πυκνότητα, στρίψη, υγροσκοπικότητα, οπτική - χωρητική ανομοιομορφία μάζας, εφελκυστική αντοχή, τριβή, μάλλιασμα).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.BP Saville: Physical testing of textiles, Woodhead, 1999

2.JE Booth:  Principles of the Textile Testing, 1986

3.WE Morton & JWS Hearle: Physical properties of textile fibres, The Textile Institute, 1997

4.Μ Bona: Textile Quality, The Textile Institute, 1994

5.GAV Leaf: Practical statistics for the Textile Industry: Part I, The Textile Institute, 1984

6.GAV Leaf: Practical statistics for the Textile Industry: Part II, The Textile Institute, 1987

7.Μ Bona: Statistical methods for the textile industry, Eurotex – Comett, 1993

8.A Πριμέντας: Έλεγχος Ποιότητας Νημάτων - Εργαστηριακές ασκήσεις, 2004

9.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διάλεξη - Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•Αναγνωρίζουν, αναλύουν και κατηγοριοποιούν τις διαφορετικές Τεχνολογίες Πλεκτικής.

•Κάνουν συγκρίσεις και αξιολογούν το τεχνολογικό επίπεδο διαφορετικών μηχανών πλεκτικής.

•Περιγράφουν την κατασκευή και τα  χαρακτηριστικά εξελιγμένων πλεκτών προϊόντων.

•Αξιολογούν και επιλέγουν την κατάλληλη Τεχνολογία Πλεκτικής λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προδιαγραφές του τελικού προϊόντος.

•Περιγράφουν την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία συστημάτων αυτόματης λήψης δεδομένων και εξηγούν τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέγονται από το χώρο παραγωγής ενός Πλεκτηρίου.

•Εκτελούν βασικές λειτουργίες και να σχεδιάζουν βασικές δομές πλεκτών στο λογισμικό “Stoll M1 plus”.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Ορισμοί για την Τεχνολογία και την Καινοτομία. Συζήτηση για τα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία που επηρεάζουν την εξέλιξη των Τεχνολογιών Πλεκτικής.

2.Ταξινόμηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πλεκτικής και των αντίστοιχων προϊόντων και εφαρμογών.

3.Κριτήρια για την αξιολόγηση του τεχνολογικού επιπέδου των μηχανών πλεκτικής.

4.Εξελίξεις στη Τεχνολογία Πλεκτικής Υφαδιού.

5.Εξελίξεις στη Τεχνολογία Πλεκτικής Στημονιού.

6.Τεχνολογία Άραφων Πλεκτών.

7.Τεχνολογίες ειδικών και αθλητικών Πλεκτών.

8.Τεχνολογίες Πλεκτών για τεχνικές εφαρμογές.

9.Τεχνολογίες Πλεκτών για ιατρικές εφαρμογές.

10.Συστήματα αυτόματης συλλογής δεδομένων (online) από το χώρο παραγωγής 

11.Σύγχρονα συστήματα σχεδίασης πλεκτών. Εισαγωγή στο λογισμικό «STOLL  M1 Plus».

* Τα ανωτέρω αντικείμενα κατανέμονται σε 13 διαλέξεις και 13 εργαστηριακά μαθήματα

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Στοιχεία  Αξιολόγησης:

1.Τελική Γραπτή Εξέταση (ερωτηματολόγιο): 40%

2.Γραπτή Εργασία/ Έκθεση &  Δημόσια Παρουσίαση: 20%

3.Εργαστηριακές Εργασίες: 20%

4.Προφρική εξέταση Εργαστηρίου: 20%

Κριτήρια Αξιολόγησης:

1. Βαθμός προαγωγής 5 (min 1 - max 10)

2.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εργασίες περιγράφονται ανά περίπτωση στην ανάθεση της εργασίας.

3.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εξετάσεις είναι:

Ορθότητα απάντησης και ακρίβεια αντιστοιχίας με τα ζητούμενα.

Οργάνωση δομής της απάντησης: λογική-επαγωγική παράθεση δεδομένων, εφαρμοζόμενων μεθόδων και συμπερασμάτων.

Διατύπωση προτάσεων που δείχνουν ικανότητα ανάλυσης, σύγκρισης, ταξινόμησης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων, μεθόδων και αποτελεσμάτων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

D. J. Spencer, “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2001.

K.-F. Au, “Advances in Knitting Technology”, Woodhead Publishing Series in Textiles, 2011.

A.R. Horrocks and S.C. Anand, Editors, “Handbook of Technical Textiles”, Woodhead Publishing, 2000.

A.R. Horrocks and S.C. Anand, Editors, “Handbook of Technical Textiles”, Volume 1: Technical Textile Processes, Woodhead Publishing, 2016.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες της αισθητικής, της ιστορίας της ενδυμασίας και στο σχέδιο μόδας.

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς στην ελεύθερη σχεδίαση. Δίνονται οι βασικές αρχές σχετικά με την ανατομία του σώματος (ανδρικού γυναικίου και παιδικού) και τη σχεδίαση μοντέλων. Οι χρωματικές αρμονικές και η επιλογή σωστών συνδυασμών χρωμάτων,η χρήση διαφορετικών εργαλείών σχεδίασης αποτελούν στόχους του μαθήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζει την εξέλιξη της ενδυμασίας και τα χαρακτηριστικά της ανά εποχή και πολιτισμό.

-τηρεί τους κανόνες της αισθητικής και τους κατάλληλους χρωματικούς συνδιασμούς ανάλογα με την περίπτωση ώστε να επιτευχθεί η απόδοση του επιθυμητού αποτελέσματος,

-να αποτυπώνουν διάφορα είδη ενδύματος επιτυγχάνοντας τη σωστή απόδοση των υφών και των χαρακτηριστικών των υφασμάτων,

 να κατανοούν τις πηγές έμπνευσης των τάσεων μόδας και να αντιλαμβάνονται τις νέες τάσεις της μόδας και πώς αυτές μπορούν να αποτυπωθούν στη δημιουργία νέου ενδύματος

-να γνωρίζουν τα βοηθητικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα ενδύματα και το ρόλο που έχουν διαδρμαματίσει μέσα στο χρόνο.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

i.Βασικές Έννοιες. Διάκριση μεταξύ ενδυμασιών διαφορετικών εποχών.

ii.Οι φάσεις και τα βασικά στοιχεία της σχεδίασης σώματος.

iii.Βασικές έννοιες και αρχές αισθητικής. Χρωματικές αρμονικές, συνδυασμοί, αντιθέσεις και σχήματα.

iv.Αρχές και μεθοδολογία φωτοσκίασης και απόδοσης διαφορετικών δομικών χαρακτηριστικών

v.Μέθοδοι εικονογράφησης, ανάλυση και εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών.

vi.Τεχνικές απόδοσης διαφορετικών σχεδίων και υφών υφασμάτων και ενδυμάτων.

vii.Εισαγωγή στην τεχνική σχεδίαση ενδύματος. Βασικές αρχές τεχνικής σχεδίασης

viii.Παρουσίαση των εργασιών και κριτική ανάλυσή τους

ix.     Κριτήρια Επιτυχίας Έργου

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Γραπτή εξέταση (70%):

Με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, Ερωτήσεις κρίσεως και συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας

Γραπτή εργασία (40%) και παρουσίασή της δημοσίως.

Κατά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, η κατανόηση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες αξιολογούνται με την παράδοση της γραπτής αναφοράς της εργαστηριακής άσκησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

B. Payne, G. Winakor, J. Farrell-Beck, «Ενδυματολογία – Ιστορία της Ενδυμασίας», 2009, Εκδόσεις ΙΩΝ 2009 ISBN 960-411-020-9.

Elaine Stone, In fashion, 2nd edition, 978 1 60901 222 9, 2011

K. McKelvey, J. Munslow, «Σχεδιαστής Μόδας», 2004, Εκδόσεις ΙΩΝ.

Valerie Steele, The Berg Companion to Fashion, 978 1 84788 592 0, 2010.

Valerie Cumming, The Dictionarry of Fashion History, 978 1 84788 534 0, 2010.

Eundeok Kim, Ann Marie Fiore, Hyejeong Kim, Fashion Trends, 978 1 84788 294 3, 2011.

Elizabeth Bye, Fashion Design, 978 1 84788 267 7, 2010.

Theresa M. Winge, Body style, 978 1 84788 001 7, 2011. .

Janice Ellinwood, Fashion by Design, 978 1 56367 848 6, 2011.

S. De Clerck, “Future Textile, Surprising Textiles, Design and Art”, 2008.

Anne Stegemeyer, Who's Who in Fashion, 5th edition, 978 1 56367 710 6, 2010

 

ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 6
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας του χρωματικού χώρου, των νόμων της Χρωματομετρίας, των κανόνων εκτίμησης χρώματος, των αρχών σύγκρισης χρωμάτων και αντοχών χρωματισμού, των επεξεργασιών βελτίωσης αντοχών.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο δημιουργίας προτύπων, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση αποχρώσεων, στη διασφάλιση της ποιότητας παρτίδων βαφείου.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στην εκτίμηση δύναμης βαφής, στη σύνταξη προτύπων ελέγχου ποιότητας απόχρωσης.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις μεθόδους προσδιορισμού διαφοράς χρώματος, να αναγνωρίζουν τα είδη των αποχρώσεων.

2.Να εξηγούν την εφαρμογή της διαφοράς χρώματος στον έλεγχο ποιότητας, να εκτιμούν τις δυνατότητες συνδυασμού χρωμάτων.

3.Να υπολογίζουν τις παραμέτρους βελτιστοποίησης αποδεκτών παρτίδων, να εξετάζουν τη συνδυαστικότητα χρωμάτων.

4.Να συνδυάζουν χρωματισμούς, να αναπτύσσουν τεχνικές παρτιδοποίησης αποχρώσεων, να διαφοροποιούν τις προδιαγραφές για χρώματα διαφορετικών κατασκευαστών.

5.Να συνθέτουν δοκιμές μέτρησης αντοχών χρωματισμού, να οργανώνουν τη διαμόρφωση και μέτρηση προτύπων.

6.Να συγκρίνουν παρόμοιες αποχρώσεις, να αξιολογούν την απόδοση των προτύπων εκτίμησής τους.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Θεωρία της χρωματομετρίας. ΕΒΔ2,3 Χρωματικός χώρος CIEL*a*b*. ΕΒΔ4 Εκτίμηση διαφοράς χρώματος, ΔE*, CMC και άλλες μορφές. ΕΒΔ5,6 Εφαρμογή της διαφοράς χρώματος στον έλεγχο ποιότητας. ΕΒΔ7 Εκτίμηση της δύναμης βαφής. ΕΒΔ8 Εκτίμηση και σύγκριση παρόμοιων χρωμάτων, παρτίδες, σύγκριση χρωμάτων διαφορετικών κατασκευαστών. ΕΒΔ9,10 Δοκιμασίες αντοχής και εκτίμηση πειραματικών αποτελεσμάτων επεξεργασιών βελτίωσης αντοχών. ΕΒΔ11 Δημιουργία και μέτρηση προτύπων, χρήση τους στη βιομηχανία. ΕΒΔ12 Παρτιδοποίηση αποχρώσεων και βελτιστοποίηση αποδεκτών παρτίδων βαφείου. ΕΒΔ13 Συνδυαστικότητα χρωμάτων και είδη αποχρώσεων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

R. G. Kuehni, “Color: An Introduction to Practice and Principles”, Wiley, 2004.

G. A. Klein, “Industrial Color Physics”, Springer, 2010.

G. Wyszeki, W. S. Stiles, “Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae”, Wiley, 2000.

E. Reinhard, “Color Imaging: Fundamentals and Applications”, A. K. Peters, 2008.

D. Malacara, “Color Vision and Colorimetry: Theory and Applications”, SPIE Press, 2002.

R. W. G. Hunt, “Measuring Colour”, Ellis Horwood Ltd, 1991.

N. Ohta, A. R. Robertson, A. A. Robertson, “Colorimetry: Fundamentals and Applications”, John Wiley and Sons, 2005.

M. D. Fairchild, “Color Appearance Models”, John Wiley and Sons, 2005.

R. W. G. Hunt, “The Reproduction of Colour”, John Wiley and Sons, 2004.

R. S. Berns, F. W. Billmeyer, M. Saltzman, “Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology”, 3rd Edition Wiley, 2000.

R. McDonald, “Colour Physics for Industry”, The Society of Dyers and Colourists on behalf of the Dyers’ Company Publications Trust, 1987.

A. K. R. Choudhury, “Modern Concepts of Color and Appearance”, Science Publishers, 2000.

K. Lee, M. S. Mohammadi, “Modelling the Reflectivity of Oily Coatings on Textile Substrates”, J. Text. Inst., 100, 120 (2009).

 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας των βιοπολυμερών, των νόμων που διέπουν τις νανοδομές και τα νανοϋλικά, των κανόνων της Νανοτεχνολογίας, των αρχών σχεδίασης και παραγωγής νανοϊνών, των επεξεργασιών ηλεκτροϊνοποίησης.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο ιδιοτήτων των νανοϊνών, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση προϊόντων Νανοτεχνολογίας, στη διασφάλιση της ποιότητας των βιοϋλικών.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στην τεχνολογία νανοϋλικών, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση εξοπλισμού ηλεκτροϊνοποίησης, στη σύνταξη προδιαγραφών χρήσης βιοπολυμερών.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις μεθόδους της Νανοτεχνολογίας, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες σχεδίασης βιοπολυμερών, να επιλέγουν τον εξοπλισμό παραγωγής τους.

2.Να εξηγούν τη λειτουργία των βιοπολυμερών στη Μηχανική ιστών, να εκτιμούν τις δυνατότητες αξιοποίησης των νανοϋλικών.

3.Να υπολογίζουν τις παραμέτρους της ηλεκτροϊνοποίησης, να εξετάζουν τις εφαρμογές της.

4.Να συνδυάζουν παραδοσιακές κλωστοϋφαντουργικές δομές και σύγχρονες νανοδομές, να σχεδιάζουν βελτιωμένες εφαρμογές των βιοπολυμερών, να αναπτύσσουν προϊόντα προστασίας υφασμάτων, να διαφοροποιούν τις προδιαγραφές βιοϋλικών.

5.Να συνθέτουν δομές από νανοΐνες, να οργανώνουν την παραγωγή τους, να αναθεωρούν τις διαδικασίες ενσωμάτωσής τους σε υφάσματα.

6.Να συγκρίνουν διαφορετικά βιοϋλικά, να αξιολογούν την απόδοσή τους, να υποστηρίζουν την ορθή εφαρμογή τους.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Νανοτεχνολογία και νανοΐνες. Κύριες μέθοδοι παραγωγής νανοϊνών. Σχεδίαση και είδη νανοϊνών. ΕΒΔ2 Χαρακτηρισμός νανοϊνών, μορφολογία, μοριακή δομή και μηχανικές ιδιότητες. ΕΒΔ3 Ηλεκτροϊνοποίηση. Βασικοί παράγοντες ηλεκτροϊνοποίησης, υλικά (πολυμερή, σύνθετα, κεραμικά) και ιδιότητες αυτών. ΕΒΔ4 Τα διαλύματα και οι ιδιότητές τους, διαλυτότητα πολυμερούς, ιξώδες, επιφανειακή τάση, πτητικότητα, αγωγιμότητα. ΕΒΔ5 Το ηλεκτρικό πεδίο στην ηλεκτροϊνοποίηση, ιοντισμός και επιφανειακά φορτία. ΕΒΔ6 Η διαδικασία της ηλεκτροϊνοποίησης, παράμετροι του πολυμερούς, ηλεκτροτεχνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, ηλεκτροϊνοποίηση τήγματος. ΕΒΔ7 Σχεδίαση συσκευών ηλεκτροϊνοποίησης και συλλεκτών. ΕΒΔ8 Προτυποποίηση της ηλεκτροϊνοποίησης, ιξωδοελαστικά χαρακτηριστικά, αποτύπωση του ψεκασμού, σχέσεις και δυνάμεις. ΕΒΔ9 Ορισμός και είδη βιοπολυμερών βιοϋλικών, βιοεμπνευσμένα νανοϋλικά, σύνθετα και αυτο-οργανωνόμενα βιοϋλικά. ΕΒΔ10 Νανοδομές και νανοεργαλεία, πολυμερείς νανοαγωγοί, μεμβράνες, νανοκαλώδια και νανοΐνες, βιομοριακοί αισθητήρες, οπτικοί νανοβιοαισθητήρες, ενζυμικοί βιοαισθητήρες. ΕΒΔ11 Πολυμερή με αντιμικροβιακές ιδιότητες, χημική και βιολογική προστασία υφασμάτων, θεραπεία πληγών και εγκαυμάτων. ΕΒΔ12 Βιοπολυμερή και νανοΐνες στη Μηχανική ιστών, φυσικά και σύνθετα υλικά, ανάπτυξη και καλλιέργεια κυττάρων, συνέργεια με πρωτεΐνες. Βιοενεργά ικριώματα, δομή, παρασκευή και ιδιότητες. ΕΒΔ13 Ανάπλαση ιστών στην ορθοπεδική (οστά, σπονδυλική στήλη, μυελός), οδοντιατρική, νευροχειρουργική (νευρώνες), χειρουργική (δέρμα, αρτηρίες, όργανα). Φαρμακευτικά βιοπολυμερή, νανοτεχνολογικές εφαρμογές στην αποδέσμευση ουσιών

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

C. G. Gebelein, C. E. Carraher, “Biotechnology and Bioactive Polymers”, American Chemical Society Symposium, Springer, 1994.

C. G. Gebelein, American Chemical Society, Division of Polymeric Materials: Science and Engineering, “Advances in Biomedical Polymers”, American Chemical Society Meeting, Plenum Press, 1987.

C. G. Gebelein, R. L. Dunn, “Progress in Biomedical Polymers”, American Chemical Society Meeting, Springer, 1990.

S. Dumitriu, “Polymeric Biomaterials”, Marcel Dekker, Inc., 2002.

S. W. Shalaby, “Polymers as Biomaterials”, American Chemical Society Meeting, Plenum Press, 1984.

M. Jenkins, Institute of Materials, Minerals and Mining, “Biomedical Polymers”, Woodhead Publishing Ltd/Maney Pub. on behalf of Institute of Materials, Minerals and Mining, 2007.

E. Chiellini, “Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics”, Springer, 2001.

M. I. Shtilman, “Polymeric Biomaterials”, I, VSP, 2003.

 

6o Εξάμηνο

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΗΣ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των  διαφόρων σχεδίων (μορφών) ύφανσης τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή απλών, πολλαπλών και ειδικών υφασμάτων.

2.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών μετασχηματισμού του θεωρητικού σχεδίου σε ύφασμα και αντιστρόφως. 

3.Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων υπολογισμών για την αναπαραγωγή των υφασμάτων.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα σχεδία ύφανσης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή υφαντών.

2.Να εξηγήσουν τη εφαρμογή του κάθε σχεδίου, ανάλογα με την χρήση του υφαντού. 

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των υφαντικών σχεδίων, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες μορφές σχεδίων και να αξιολογήσουν την απόδοση τους.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Ανάπτυξη αρχών ύφανσης και παράμετροι αυτής.

2.Απεικόνιση σχεδίων, υφασμάτων και μιτώματος.

3.Ταξινόμηση σχεδίων. Βασικά σχέδια: Απλά, «διαγωνάλ», «σατέν». Παράγωγα σχέδια. Επεξεργασμένα σχέδια. Απεικόνιση, δημιουργία σχεδίων διπλής όψης. Σχέδια μιτώματος, καρτέλες, χαρακτηριστικά στοιχεία υφασμάτων με τα παραπάνω σχέδια.

4.Χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες κλωστών στημονιού και υφαδιού. Βασικές αρχές ανάλυσης υφάσματος.

5.Εφαρμογή των παραπάνω σχεδίων επί υφασμάτων, καθώς και ανάλυση και σύνθεση υφασμάτων σε πειραματικούς αργαλειούς.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Autorenkollektiv Gewebe Technik”, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1978.

2.Blinov, Shibabaw, Belay, “Design of Woven Fabrics”, 1988.

3.H. W. Kipp, “Narrow Fabric Weaving”, Salzburg, Sauerlander, 1989.

4. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια.

5.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 6
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών μετασκευής νημάτων και των τεχνολογιών μη συμβατικής νηματοποίησης για την παραγωγή εξειδικευμένων νημάτων.

2.Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων ρυθμίσεων των μηχανημάτων μετασκευής νημάτων και μη συμβατικής νηματοποίησης.

3.Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων διαδικασιών για το σχεδιασμό και την οργάνωση της παραγωγής νημάτων βασισμένη σε σύγχρονες αντιλήψεις οργάνωσης της παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη μετασκευή νημάτων και στη μη συμβατική νηματοποίηση 

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία του κάθε μηχανήματος μετασκευής νημάτων και μη συμβατικής νηματοποίησης για την παραγωγή εξειδικευμένων νημάτων και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των επεξεργασιών μετασκευής νημάτων και των τεχνολογιών μη συμβατικής νηματοποίησης για την παραγωγή εξειδικευμένων νημάτων, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Αρχές και τεχνολογίες των συστημάτων μετασκευής νημάτων και παραγωγής φαντεζί νημάτων.

2.Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων-τύπων φαντεζί νημάτων.

3.Αρχές, τεχνολογίες και σύγχρονες παραλλαγές συστημάτων συμβατικής νηματοποίησης.

4.Αρχές και τεχνολογίες των συστημάτων μη συμβατικής νηματοποίησης (OE, Airjet, Friction).

5.Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων-τύπων μη συμβατικών νημάτων.

6.Γενικές αρχές οργάνωσης παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων. Ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO. Ανάπτυξη φιλοσοφίας Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM).

7.Αρχές ίδρυσης Κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης. Συστήματα προσδιορισμού παραγωγικότητας. Εφαρμοσμένες τεχνικές κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις.

8.Ανάπτυξη των εννοιών γρήγορης απόκρισης (QR), αρχικής εφαρμογής και επιτυχίας (RFT-JIT) σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις.

9.Δομές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων τηλεποπτείας, τηλεχειρισμού και ελέγχου, ειδικές μορφές τέτοιων συστημάτων κλωστοϋφαντουργίας. Ιεραρχικές δομές βιομηχανικών πληροφοριακών συστημάτων. Τυπικά παραδείγματα στην κλωστοϋφαντουργία. Στοιχεία δικτύων υπολογιστών. Ολοκληρωμένη παραγωγή με υπολογιστές.

10.Σχεδιασμός και εκτέλεση παραγγελίας παραγωγής νημάτων ειδικών προδιαγραφών με μη συμβατικές μεθόδους νηματοποίησης.

11.Σχεδιασμός παραγωγής νημάτων. Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία.

12.Σχεδιασμός πειράματος με χρήση ελέγχου ποιότητας για τον προσδιορισμό της επίδρασης μεταβλητών της παραγωγικής διαδικασίας στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Υπολογισμοί που αφορούν στα στοιχεία παραγωγής, απόδοσης και χαρακτηριστικών ποιότητας ανά στάδιο / επεξεργασίες συστήματος μη συμβατικής νηματοποίησης.

13.Ασκήσεις σχεδιασμού/προγραμματισμού ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων τηλεποπτείας, τηλεχειρισμού και ελέγχου.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.W Klein: New spinning systems, The Textile Institute, 1987

2.CA Lawrence: Advances in yarn spinning technology, Woodhead, 2010

3.H Deussen: Rotor spinning technology, Schlafhorst Inc., 1993

4.PR Lord: Handbook of yarn production, The Textile Institute, 2003

5.JWS Hearle, L Hollick,  DK Wilson: Yarn texturing technology, Woodhead, 2001

6.RH Gong and RM Wright: Fancy yarns, Woodhead, 2002

7.VD Dudeja: Management of textile industry, Textile Trade Press, 1981

8.RL Flood: Beyond TQM, J. Wiley & Sons, 1993

9.MJ Fox: Quality Assurance Management, Chapman and Hall, 1993

10.F Price: Right First Time, Gower, 1994

11.Σ Βασιλειάδης: Νέες Τεχνολογίες Νηματοποίησης, 1997

12.Α Πριμέντας: Στρατηγικές και Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής Κλωστοϋφαντουργικών Επιχειρήσεων, Σημειώσεις, 2002

13.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

14.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

•ερμηνεύουν το διαστασιολόγιο και να λαμβάνουν μετρήσεις για τη δημιουργία ενδύματος.

•γνωρίζουν τα βασικά πατρόν και να κάνουν και μεγεθύνσεις σε διάφορα μεγέθη.

•έχουν δεξιότητες ώστε να υπολογίζουν σμίκρυνση και μεγέθυνση πατρόν υπό συγκεκριμένη κλίμακα.

•ειναι ικανοί να αλλάζουν το στυλ του πατρόν.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κατασκευή προτύπων για φούστα, παντελόνι, γιλέκο, ζακέτα/σακάκι, μπλούζα/υποκάμισο, φόρεμα, παλτό, κάπα και η ανάπτυξή τους στα διάφορα μεγέθη.

•Κατασκευή προτύπου για πλεκτά ενδύματα.

•Κατασκευή προτύπου για εσώρουχα και μαγιό.

•Δημιουργία παιδικών προτύπων και ανάπτυξη αυτών στα διάφορα μεγέθη σύμφωνα με την ηλικία.

•Τοποθέτηση προτύπου στον πάγκο κοπής, σε μινιατούρα και σε πραγματικές διαστάσεις.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Γραπτή εξέταση (60%):

Με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, Ερωτήσεις κρίσεως και συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας

Γραπτή εργασία (40%) και παρουσίασή της δημοσίως.

Κατά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, η κατανόηση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες αξιολογούνται με την παράδοση της γραπτής αναφοράς της εργαστηριακής άσκησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Σχεδίαση και κοπή γυναικείων ρούχων, Aldrich Winifred, 2009 ISBN 960-411-274-0. 

2.Garment Technology for Fashion Designers, Gerry Cooklin, 2001, ISBN 0-632-04775-5

3.Pattern cutting for women’s outwear, Gerry Cooklin, 2001, ISBN 0-632-03797-0

4.Pattern grading for women’s clothes, Gerry Cooklin, 2001, ISBN 0-632- 02295-7

5.Fashion Your Future, Ben Johnson-Hill, 1998

6.Draping - Women's and Misses' Garment Design 1980 Rohr Publishing Co.

7.Professional Patternmaking for Designers - Women's Wear  Men'w Casual Wear 1984 Jack Plycon Press Handford

8.Fashionable Technology - The Intersection of Design, Fashion, Science, and Technology,2009 Sabine Seymour Springer Wien

9.Fashionable Technology - The Intersection of Design, Fashion, Science, and Technology,2009 Sabine Seymour Springer Wien

10.Σχεδιαστής Μόδας - Σχεδίαση & Κοπή Φαρδιών Ρούχων,2005 Winifred Aldrich Εκδόσεις Ίων

11.Σχεδιαστής Μόδας - Σχεδίαση & Κοπή Εσωρούχων Μαγιό & Σπορ Ρούχων,2006 Ann Haggar Εκδόσεις Ίων 

12.Σχεδιαστής Μόδας - Σχεδίαση & Κοπή Παιδικών και Μωρουδιακών Ρούχων,2006 Winifred Aldrich Εκδόσεις Ίων

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΒΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας των φαινομένων μεταφοράς, των νόμων της Θερμοδυναμικής, των κανόνων μεταφοράς μάζας και ενέργειας, των αρχών της προσρόφησης, των επεξεργασιών ξήρανσης.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο της προσρόφησης χρωμάτων, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση των εναλλακτών θερμότητας, στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των στεγνωτηρίων.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στις βασικές θερμοδυναμικές διεργασίες, στη συντήρηση, επίβλεψη, ρύθμιση του εξοπλισμού, στη σύνταξη προτύπων διαγραμμάτων προσρόφησης.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τους μηχανισμούς μεταφοράς, να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των εναλλακτών, να επιλέγουν τον καταλληλότερο εναλλάκτη θερμότητας.

2.Να εξηγούν τη λειτουργία των στεγνωτηρίων, να εκτιμούν τις δυνατότητες εφαρμογής τους σε βαφικά συστήματα.

3.Να υπολογίζουν παραμέτρους των φαινομένων μεταφοράς μάζας και θερμότητας, να εξετάζουν το ισοζύγιο ενέργειας.

4.Να συνδυάζουν αποτελεσματικές μεθόδους ελάττωσης των θερμικών απωλειών, να σχεδιάζουν λειτουργικές βελτιώσεις, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για τη μείωση της κατανάλωσης νερού και θερμότητας, να διαφοροποιούν τη χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την οικονομία σε φυσικούς πόρους.

5.Να συνθέτουν νέες ενεργειακές στρατηγικές, να οργανώνουν τη βιομηχανική λειτουργία, να αναθεωρούν τις παραγωγικές διαδικασίες προς όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας.

6.Να συγκρίνουν διαφορετικές προσροφητικές μεθόδους, να αξιολογούν την απόδοση των προσροφητικών, να υποστηρίζουν τη χρήση των συστημάτων προσρόφησης για τη δέσμευση χρωστικών.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Έργο και θερμότητα. ΕΒΔ2 Βαφικά θερμοδυναμικά συστήματα. ΕΒΔ3 Ιδανικά και πραγματικά αέρια. Νόμοι των ιδανικών αερίων, βασικές θερμοδυναμικές διεργασίες. ΕΒΔ4 Φαινόμενα μεταφοράς. Μεταφορά θερμότητας, μηχανισμοί μεταφοράς και ισοζύγιο ενέργειας. ΕΒΔ5 Εναλλάκτες θερμότητας, ομορροής και αντιρροής, διασταυρούμενης ροής, κελύφους–σωλήνων. ΕΒΔ6 Μεταφορά μάζας, βασικές έννοιες, μηχανισμοί, εφαρμογές σε διάφορα συστήματα. ΕΒΔ7 Νερό και ατμός ως θερμαντικά ρευστά. Εγκατάσταση παραγωγής και κυκλοφορίας ατμού. Συστήματα ψύξης, ψύξη με αέρα, νερό, υγρό άζωτο και ξηρό πάγο. ΕΒΔ8 Βασικές αρχές λειτουργίας στεγνωτηρίων. ΕΒΔ9 Hot-flues, ράμες, στεγνωτήρια νημάτων, κενού, υπερήχων, δια καύσεως. Κυκλοφορία και ανακύκλωση νερού. ΕΒΔ10 Απόσταξη, εκχύλιση, προσρόφηση. ΕΒΔ11 Ανόργανα και οργανικά προσροφητικά υλικά, προσρόφηση χρωμάτων από υγρά συστήματα. ΕΒΔ12 Θέσεις, παράγοντες, κινητική και ισόθερμες προσρόφησης. Επίδραση προσρόφησης στις φυσικές, χημικές και μικροσκοπικές ιδιότητες των υλικών. ΕΒΔ13 Εφαρμογές της προσρόφησης (φυλλώδη υβριδικά νανοϋλικά, συστήματα ένθεσης και υποστήλωσης, νανοσύνθετα χρωμάτων–προσροφητικών, δέσμευση, καταλυτική συσσωμάτωση, προσανατολισμός και αυτο-οργάνωση χρωστικών).

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

D. Basmadjian, “Mass Transfer: Principles and Applications”, CRC Press, 2004.

D. Basmadjian, “Mass Transfer and Separation Processes: Principles and Applications”, CRC Press, 2007.

K. Asano, “Mass Transfer: From Fundamentals to Modern Industrial Applications”, Wiley-VCH, 2006.

R. Treybal, “Mass Transfer Operations”, McGraw-Hill, 1980.

F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, A. S. Lavine, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, Wiley, 2006.

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriot,“Unit Operations in Chemical Engineering”, McGraw-Hill, 1993.

R. Zarzytci, A. Chacuk, “Absorption: Fundamentals and Application”, Pergamon Press, 1993.

A. H. P. Skelland, “Diffusional Mass Transfer”, Krieger, Malabar, 1985.

J. H. Lienhard, “A Heat Transfer Textbook”, Phlogiston Press, Cambridge, Massachusetts, 2011.

http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/heat.html

http://blowers.chee.arizona.edu/cooking/heat

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας χημικού, βιολογικού, μηχανικού καθαρισμού, των νόμων εξοικονόμησης ενέργειας, των κανόνων αντιρρύπανσης, των αρχών της ελαχιστοποίησης των ρύπων, των επεξεργασιών υγρών κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο των επεξεργασιών καθαρισμού, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση των διαδοχικών σταδίων της παραγωγής, στη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στη διαχείριση παραπροϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων και προδιαγραφών αντιρρύπανσης.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις μεθόδους περιβαλλοντικής προστασίας, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες απορρύπανσης, να επιλέγουν τους όρους του περιβαλλοντικού προβλήματος.

2.Να εξηγούν τη λειτουργία του εξοπλισμού αντιρρύπανσης, να εκτιμούν τη σύσταση των αποβλήτων ενός βαφείου.

3.Να υπολογίζουν τις παραμέτρους προσδιορισμού ρυπαντικού φορτίου, να εξετάζουν τα βασικά μεγέθη χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων.

4.Να συνδυάζουν παραδοσιακές και σύγχρονες αντιρρυπαντικές επεξεργασίες, να σχεδιάζουν βελτιώσεις των διεργασιών, να αναπτύσσουν τεχνικές καθαρισμού, να διαφοροποιούν τις προδιαγραφές τους.

5.Να συνθέτουν νέες στρατηγικές βελτιστοποίησης παραγωγικότητας, να οργανώνουν τα στάδια προκατεργασίας και κατεργασίας, να αναθεωρούν τις ρυπογόνες διαδικασίες παραγωγής.

6.Να συγκρίνουν διαφορετικές αντιρρυπαντικές μεθόδους, να αξιολογούν την απόδοσή τους, να υποστηρίζουν την ανακύκλωση υγρών και αερίων αποβλήτων.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Η ενέργεια ως οικονομικό μέγεθος. Μέθοδοι μεγιστοποίησης απόδοσης. ΕΒΔ2 Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε βασικά στάδια παραγωγής και κυρίως στη βαφή, το στέγνωμα και τον εξευγενισμό. ΕΒΔ3 Μηχανολογικός εξοπλισμός, αυτοματοποίηση βαφείου. ΕΒΔ4 Μέθοδοι βελτιστοποίησης παραγωγικότητας κατά τη βαφή συμμείκτων. ΕΒΔ5 Τεχνικές ελαχιστοποίησης αποβλήτων. ΕΒΔ6 Σύσταση αποβλήτων βαφείου–φινιριστηρίου. ΕΒΔ7 Μέθοδοι επεξεργασίας καθαρισμού, χημικές, βιολογικές και μηχανικές. Παράμετροι χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων. ΕΒΔ8 Μέτρηση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων. Προσδιορισμός βασικών μεγεθών, pH, υπολειμματικού χλωρίου, αγωγιμότητας, BOD5, BOD21, TC, TOD, COD. ΕΒΔ9 Αερόβια και αναερόβια βιολογική επεξεργασία. Στάδια προκατεργασίας και κατεργασίας. Λιποσυλλέκτες, αμμοσυλλέκτες, εσχάρες, λεπτά κόσκινα, δεξαμενές παροχής και ομογενοποίησης, καθίζηση, επίπλευση, κροκίδωση, συσσωμάτωση, χημική οξείδωση, εξουδετέρωση, δεξαμενές ενεργού ιλύος, βιολογικά διυλιστήρια, συστήματα αναερόβιας χώνευσης. ΕΒΔ10 Επεξεργασίες υγρών αποβλήτων Κλωστοϋφαντουργίας, βαμβακιού, συμμείκτων. ΕΒΔ11 Μέθοδοι ανακύκλωσης υγρών και αερίων αποβλήτων. ΕΒΔ12 Ρύπανση λιμνών και ρευμάτων (χειμάρρων, ποταμών). ΕΒΔ13 Διατύπωση περιβαλλοντικού προβλήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

R. M. Christie, “Environmental Aspects of Textile Dyeing”, CRC Press, 2007.

M. Miraftab, A. R. Horrocks, “Ecotextiles: The Way Forward for Sustainable Development in Textiles”, Woodhead Publishing Ltd, 2007.

K. Slater, The Textile Institute, “Environmental Impact of Textiles: Production, Processes and Protection”, Woodhead Publishing Ltd, Manchester, 2003.

K. Lacasse, W. Baumann, “Textile Chemicals: Environmental Data and Facts”, Springer, 2004.

Y. Wang, “Recycling in Textiles”, Woodhead Publishing Ltd/The Textile Institute, 2006.

E. Kabir, “Treatment of Textile Wastewater by Sulfonation Method”, VDM Verlag, 2010.

F. J. Cervantes, S. G. Pavlostathis, A. C. van Haandel, “Advanced Biological Treatment Processes for Industrial Wastewaters”, IWA Publishing, 2006.

P. N. L. Lens, L. H. Pol, P. Wilderer, T. Asano, “Water Recycling and Resource Recovery in Industry: Analysis, Technologies and Implementation”, IWA Publishing, 2002.

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας των συνθετικών μακρομορίων, των νόμων της σύνθεσης και του χαρακτηρισμού τους, των κανόνων πολυμερισμού, των αρχών της επιστήμης πολυμερών, των επεξεργασιών μορφοποίησης και ινοποίησης.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής ινών και νημάτων πολυμερούς, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση συμπολυμερών και πολυμερών, στη διασφάλιση της ποιότητάς τους.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στις τεχνικές μοριακού χαρακτηρισμού και αναγνώρισης πολυμερών, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του εξοπλισμού μορφοποίησης, στη σύνταξη προδιαγραφών χρήσης και ιδιοτήτων των συνθετικών πολυμερών.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις μεθόδους μορφοποίησης πολυμερών, να αναγνωρίζουν τις συνθετικές υφάνσιμες ίνες, να επιλέγουν την τεχνική προσδιορισμού μοριακού βάρους πολυμερούς.

2.Να εξηγούν τα γενικά χαρακτηριστικά των πολυμερών, να εκτιμούν τη χρησιμότητά τους.

3.Να υπολογίζουν βασικές παραμέτρους της δομής των μακρομορίων, να εξετάζουν τις βαφικές εφαρμογές των κλωστοϋφαντουργικών πολυμερών.

4.Να συνδυάζουν παραδοσιακές φυσικές πολυμερείς ίνες και σύγχρονα υφάνσιμα συνθετικά πολυμερή, να σχεδιάζουν προϊόντα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, να αναπτύσσουν τεχνικές πλήρωσης, πλαστικοποίησης, επίστρωσης, να διαφοροποιούν τις εφαρμογές των πολυμερών αναλόγως των ιδιοτήτων τους.

5.Να συνθέτουν νέα υφάσματα από πολυμερείς ίνες, να οργανώνουν την παραγωγή προϊόντων από συνθετικά πολυμερή, να αναθεωρούν τις χρήσεις των πολυμερών με κριτήριο τη συνεχή εξέλιξή τους.

6.Να συγκρίνουν διαφορετικές συνθετικές ίνες, να αξιολογούν την απόδοση των νημάτων που παράγονται από αυτές, να υποστηρίζουν την ορθή χρήση των πολυμερών.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Εισαγωγή και βασικές έννοιες. Ταξινόμηση των πολυμερών. ΕΒΔ2 Βασικές αντιδράσεις πολυμερισμού. ΕΒΔ3 Φυσικά πολυμερή (κυτταρίνη και κερατίνη). Συνθετικά πολυμερή (πολυαμίδια, πολυακρυλονιτρίλια, πολυεστέρες). Γραμμικά πολυμερή. ΕΒΔ4 Μέθοδοι μορφοποίησης πολυμερών, παραγωγή ινών. Σύνθεση, δομή, μορφολογία, στερεοχημεία, ιδιότητες, ινοποίηση και βαφή Κλωστοϋφαντουργικών πολυμερών. ΕΒΔ5 Υφάνσιμα πολυμερικά υλικά, σύγχρονες πολυμερείς ίνες, μέθοδοι παραγωγής, γενικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες, χρήσεις. ΕΒΔ6 Πολυσυσταδικά συμπολυμερή, σύνθεση, νηματοποίηση, μοριακός χαρακτηρισμός, μορφολογία, ιδιότητες. ΕΒΔ7 Προσδιορισμός μοριακών βαρών με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC), μέτρηση ιξώδους διαλύματος, ωσμωμετρία μεμβράνης (MO), σκέδαση φωτός. ΕΒΔ8 Φασματοσκοπία ορατού–υπεριώδους, υπερύθρου για αναγνώριση υφανσίμων ινών. ΕΒΔ9 Χρωματομετρικός προσδιορισμός συγκέντρωσης πολυμερούς, επίδραση της συγκέντρωσης στην ποιότητα της Κλωστοϋφαντουργικής ίνας. ΕΒΔ10 Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), κρυστάλλωση πολυμερούς. Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC). ΕΒΔ11 Ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM, TEM) για μελέτη της μορφολογίας Κλωστοϋφαντουργικών ινών. ΕΒΔ12 Τήξη, θερμοκρασία υαλώδους μεταπτώσεως, κρυσταλλικότητα και μηχανικές ιδιότητες ινών. ΕΒΔ13 Πληρωτές, πλαστικοποιητές. Πολυμερικές επικαλύψεις. Ταυτοποίηση υφανσίμων ινών κατά ASTM

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

J. M. G. Cowie, “Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials”, 2nd Edition, Blackie Academic and Professional, 1994.

H.-G. Elias, “An Introduction to Plastics”, 1st Edition, VCH, 1993.

G. Challa, “Polymer Chemistry: An Introduction”, 1st Edition, Ellis Horwood Ltd, 1993.

D. W. Van Krevelen, “Properties of Polymers”, 3rd Edition, Elsevier, 1990.

V. B. F. Mathot, Ed., “Calorimetry and Thermal Analysis of Polymers”, 1st Edition, Hanser Publishers, 1994.

I. M. Ward, D. W. Hadley, “An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers”, 1st Edition, John Wiley and Sons, 1993.

R. A. Charvat, “Coloring of Plastics: Fundamentals”, John Wiley and Sons, 2003.

R. M. Harris, “Coloring Technology for Plastics”, William Andrew, 1999.

A. Müller, “Coloring of Plastics: Fundamentals, Colorants, Preparations”, Hanser Verlag, 2003.

R. B. Seymour, R. S. Porter, “Man-Made Fibers: Their Origin and Development”, Elsevier Applied Science, 1993.

D. R. Salem, “Structure Formation in Polymeric Fibers”, Hanser Verlag, 2001.

J. E. McIntyre, The Textile Institute, “Synthetic Fibres: Nylon, Polyester, Acrylic, Polyolefin”, CRC Press, Manchester, 2005.

S. B. Warner, “Fiber Science”, Prentice Hall, 1995.

V. B. Gupta, V. K. Kothari, “Manufactured Fibre Technology”, Springer, 1997.

S. P. Mishra, “A Textbook of Fibre Science and Technology”, New Age International, 2000.

K. K. Chawla, “Fibrous Materials”, Cambridge University Press, 1998.

P. Ghosh, “Fibre Science and Technology”, Tata McGraw-Hill Education, 2004

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΕΚΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:

•αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές σχεδίασης ενός πλεκτού υφάσματος σε ηλεκτρονικό σύστημα σχεδίασης CAD και εφαρμογής του σε πλεκτομηχανές βιομηχανικής παραγωγής

•σχεδιάζουν και να παράγουν ούγες,  απλά και σύνθετα σχέδια τύπου ζακάρ και ιντάρσια 

•αναλύουν δομές πλεκτών και στην συνέχεια να τις παράγουν με τις απαιτούμενες προδιαγραφές

•δημιουργούν πρόγραμμα σχεδίου πλεκτού υφάσματος σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή

•ελέγχουν το σχέδιο επάνω στη μηχανή και στη συνέχεια να το βελτιώνουν στα σημεία που απαιτείται

•εντοπίζουν προβλήματα παραγωγής και να τα επιλύουν

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Παρουσίαση και ανάπτυξη του συστήματος σχεδίασης πλεκτών σε Η/Υ.

•Εφαρμογές για ανάπτυξη διαφόρων σχεδίων πλεκτών στον Η/Υ.

•Έλεγχοι προεργασίας στην ηλεκτρονική πλεκτομηχανή.

•Παρουσίαση και ανάπτυξη του τρόπου λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής ευθύγραμμης πλεκτομηχανής.

•Ανάπτυξη και πλέξη βασικών σχεδίων σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή.

•Ανάπτυξη σύνθετων σχεδίων ζακάρ στον Η/Υ και εφαρμογή τους σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή.

•Συνδυασμοί σχεδίων και δομών θηλιάς για βελτίωση του κόστους πλέξης και ενδύματος.

•Επιπτώσεις της αλλαγής των δομών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πλεκτών. 

•Ανάπτυξη και κατασκευή ιντάρσια πλεκτών δύο, τριών και τεσσάρων χρωματισμών.

•Ανάπτυξη και κατασκευή ιντάρσια πλεκτών στην δομή τους. 

•Ανάπτυξη και κατασκευή πλεκτών με ειδικές εμφανίσεις όπως οπές, νήματα μπουκλέ κτλ.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Γραπτή εξέταση (60%):

Με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, Ερωτήσεις κρίσεως και συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας

Γραπτή εργασία (40%) και παρουσίασή της δημοσίως.

Κατά την ολοκληρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, η καταννόηση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες αξιολογούνται με την παράδοση της γραπτής αναφοράς της εργαστηριακής άσκησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Spencer J., "Knitting Technology"

2.Palling D. F. “Warp Knitting Technology”

3.Raz S. “Flat Knitting, The New Generation”

4.The culture of knitting, Joanne Turney, 2009,  978 1845205911

5.Knit: Innovations in Fashion, Art, 2015, Samantha Elliot, ISBN 978-1-78067-472-8

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής σχεδίασης και κατασκευής ενδυμάτων.

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς στη χρήση ειδικών σχεδιαστικών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές στο χώρο του ενδύματος. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τη βάση της βιομηχανικής παραγωγής των ενδυμάτων. Διακρίνονται σε σχεδιαστικά και σε παραγωγικά. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζει την εξέλιξη των CAD/CAM προγραμμάτων και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους.

-Να είναι γνώστης των λειτουργιών και των πλεονεκτημάτων που παρέχουν τα συγκεκριμένα σχεδιαστικά προγράμματα.

- Να είναι γνώστης των λειτουργιών και της παραγωγικής διαδικασίας των κατασκευαστικών προγραμμάτων CAD/CAM

-να κατανοούν, να οργανώνουν, να κατασκευάζουν και να παρουσιάζουν με τη βοήθεια των προγραμμάτων την σχεδίαση και κατασκευή των προτύπων κοπής των ενδυμάτων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

i.Βασικές Έννοιες. Διάκριση μεταξύ σχεδιαστικών και κατασκευαστικών προγραμμάτων.

ii.Οι φάσεις και οι βασικές λειτουργείες της ηλεκτρονικής σχεδίασης. 

iii.Βασικές έννοιες και αρχές δημιουργίας ηλεκτρονικών προτύπων κοπής. 

iv.Φασεολόγιο και ψηφιοποίηση προτύπων κοπής και τοποθέτησης με σκοπό την καλύτερη δυνατή ανάλωση.

v.Δημιουργία, ανάλυση και τροποποίηση των προτύπων μέσω προγραμμάτων τρισδιάστατης προσομίωσης

vi.Τεχνικές απόδοσης διαφορετικών σχεδίων και υφών υφασμάτων και ενδυμάτων στα προγράμματα τρισδιάστατης προσομοίωσης.

vii. Παρουσίαση των εργασιών και κριτική ανάλυσή τους

viii.Κριτήρια Επιτυχίας Έργου.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Γραπτή εξέταση (70%):

Με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, Ερωτήσεις κρίσεως και συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας

Γραπτή εργασία (40%) και παρουσίασή της δημοσίως.

Κατά την ολοκληρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, η καταννόηση και οι μεταγνωστικές δεξιώτητες αξιολογούνται με την παράδοση της γραπτής αναφοράς της εργαστηριακής άσκησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

B. Wirschun, «Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδυμάτων με Corel Draw», 2009.

E. G. Schilling, “An Introduction to Quality Control for Apparel Industry”, 1992.

H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, “Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007.

A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-/Fachbuch”, Stam, 2008.

C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag, 2011.

S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”, 2011.

J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”, 2010.

G. Cho, “Smart Clothing: Technology and Applications”, Taylor and Francis, 2009.

 

7o Εξάμηνο

MARKETING

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  3
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών εννοιών και γενικών αρχών του μάρκετινγκ και της σημασίας του στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και η εξοικείωση τους με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του μάρκετινγκ. Κατά τη διδασκαλία, θα αναπτυχθούν ακόμη οι γενικές αρχές των ιδιαιτεροτήτων του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αντικειμένου το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ

•κατανοούν το μίγμα μάρκετινγκ

•γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόζουν στρατηγικές μάρκετινγκ

•αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τις απειλές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

•αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των καταναλωτών

•γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ προϊόντων μόδας

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

•Εισαγωγή στο μάρκετινγκ

•Στρατηγικός ρόλος του μάρκετινγκ

•Ανάλυση περιβάλλοντος

•Συμπεριφορά καταναλωτών

•Έρευνες μάρκετινγκ

•Μίγμα μάρκετινγκ

•Τμηματοποίηση αγοράς

•Απόφαση στόχευσης αγοράς

•Αποφάσεις τιμολόγησης

•Αποφάσεις διανομής

•Αποφάσεις προώθησης

•Κύκλος ζωής προϊόντος

•Στρατηγικές μάρκετινγκ με βάση το στάδιο ζωής του προϊόντος

•Εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών και στρατηγικών μάρκετινγκ

•Χρήση νέων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ - socialmediamarketing

•Μάρκετινγκ προϊόντων μόδας

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70-90%) που περιλαμβάνει:

•Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου

•Θέματα κριτικής σκέψης.

•Ερωτήσεις λήψης απόφασης.

ΙΙ. Συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διδασκαλία (0-10%)

IIΙ. Προαιρετική Εργασία (0-20%), σε θεματολογία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). ΕισαγωγήστοMarketing. 9η έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο.

Fahy, J. &Jobber, D. (2014). Αρχές Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Σιώμκος, Γ.Ι. (2013). Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.

Boyd, H., Walker, O. &Larese, Z.C.(2002). Το Μάρκετινγκ και Εισαγωγή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ. Τόμος Α. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Boyd, H., Walker, O. &Larese, Z.C. (2002). Το Μάρκετινγκ και Εισαγωγή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ. Τόμος Β. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Kotler, P. (1999). OKotlerγια το Μάρκετινγκ. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης Παιδεία.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 5
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της συμπεριφοράς των στοιχείων–ινών μέσα στα δομικά συμπλέγματα (νήματα) κατά το σχηματισμό αυτών καθώς και των νημάτων μέσα σε υφάσματα.

2.Γνώση και δεξιότητες για την αξιολόγηση, ανάλυση και σύγκριση των ιδανικών και πραγματικών ιδιοτήτων των ινών και την επίδρασή τους στις ιδιότητες, τόσο των νημάτων, όσο και των υφασμάτων, χρησιμοποιώντας νόμους, μεθόδους και κανόνες της θεωρητικής και εφαρμοσμένης Μηχανικής.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τις ποικίλες ιδανικές μορφές κλωστοϋφαντουργικών δομών.

2.Να εξηγήσουν τους μηχανισμούς κάθε κλωστοϋφαντουργικής δομής.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές των καταστροφικών και μη καταστροφικών μεθόδων προσδιορισμού τεχνικών προδιαγραφών κλωστοϋφαντουργικών δομών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Βασική γεωμετρία νημάτων –ιδανική ελικοειδής δομή, γραμμική πυκνότητα, ειδικός όγκος, διάμετρος, στρίψη, γωνία στρίψης, συντελεστής στρίψης, συστολή λόγω στρίψης–, συσκευασία και διάταξη ινών σε νήμα.

2.Μετακίνηση ινών –μηχανισμός, χαρακτηριστικά, θεωρία ιχνηλάσιμης ίνας.

3.Συμπεριφορά ινών και νημάτων κατά τον εφελκυσμό, συμπίεση και λυγισμός νημάτων, ροπή στρέψης, συχνότητα κυματισμού ψευδοστριμμένων «τεξτουρέ» νημάτων).

4.Βασικές έννοιες Μηχανικής με εφαρμογή στις διμερείς ίνες και στις ψευδοστριμμένες «τεξτουρέ» συνεχείς ίνες.

5.Γεωμετρία υφαντών και πλεκτών υφασμάτων (θεωρία Peirce).

6.Διάσχιση και ελαστική συμπεριφορά υφασμάτων).

7.Τρόποι και μέθοδοι αναλυτικής και υπολογιστικής μοντελοποίησης νημάτων και υφασμάτων (υφαντών και πλεκτών).

8.Επιλογή πλεγμάτων για την υπολογιστική μοντελοποίηση.

9.Παραμετρικές υπολογιστικές απεικονίσεις των σχετικών τρισδιάστατων δομών.

10.Σημασία των οριακών συνθηκών και των τεχνικών επιβολής φορτίων για κάθε τρόπο καταπόνησης.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40

Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.JWS Hearle, P Grosberg, S Backer: Structural Mechanics of Fibers, Yarns and Fabrics, Wiley, New York, 1969

2.BC Goswami, JG Martindale, FL Scardino: Textile Yarns: Technology, Structure and Applications, J. Wiley & Sons, New York, 1977

3.JWS Hearle, JJ Thwaites, J Amirbayat: Mechanics of Flexible Fibre Assemblies, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 1980

4.R Postle, GA Carnaby, S de Jong: The mechanics of wool structures, Ellis Horwood Ltd., New York, 1988

5.P Grosberg & C Iype: Yarn production - Theoretical aspects, The Textile Institute, 1999

6.JWS Hearle, L Hollick, DK Wilson: Yarn texturing technology, Woodhead, 2001

7.J Hu: Structure and mechanics of woven fabrics, Woodhead, 2004

8.P Schwartz: Structure and mechanics of textile fibre assemblies, Woodhead, 2008

9.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

10.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ - ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διάλεξη - Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Εργαστήριο 2
Πιστωτικές Μονάδες:  6
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

• Κατανοούν και να είναι σε θέση να εξηγούν τους όρους: έξυπνος, ευφυής, πολυ-λειτουργικό, υψηλής απόδοσης, e-υφάσματα, textronics.

• Αναγνωρίζουν το τεχνολογικό υπόβαθρο και να περιγράφουν τις περιοχές εφαρμογής των καινοτόμων ενδυμάτων.

• Αναλύουν και περιγράφουν τις αρχές και τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή του πολυλειτουργικού ενδυμάτων.

• Γνωρίζουν τα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε πολυλειτουργικά ενδύματα και να περιγράφουν τις ιδιότητες και τη λειτουργικότητά τους.

• Γνωρίζουν υλικά, εξαρτήματα και μεθόδους προσαρμογής για την κατασκευή του πολυλειτουργικού ενδυμάτων.

• Σχεδιάζουν  ηλεκτρονικά κυκλώματα προσαρμόσιμα σε ενδύματα.

• Να σχεδιάζουν απλά ηλεκτρονικά ενδύματα, χρησιμοποιώντας έτοιμα υλικά (π.χ. Arduino Lilypad)

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

1.Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην Κλωστοϋφαντουργία. Η δυναμική των καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Επίδραση της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

2.Έξυπνα Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Έξυπνα ενδύματα. Αρχές σχεδίασης. Διαδικασίες παραγωγής και εφαρμογές.

3.Πολυμερή με μνήμη σχήματος. Πολυμερή με ανταπόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα. Χρωμοτροπικά υλικά.

4.Μικροκάψουλες και εφαρμογές.

5.Οπτικές ίνες και εφαρμογές.

6.Πιεζοηλεκτρικά υλικά.

7.Συλλογή ενέργειας σε ενδύματα.

8.Αγώγιμα κλωστοϋφαντουργικά υλικά.

9.Άλλα έξυπνα υλικά.

10.Ηλεκτρονικά κλωστοϋφαντουργικά και εφαρμογές (E-textiles, Textronics).

11.Προσαρμογή έξυπνων υλικών και  συσκευών σε ενδύματα. Βαθμός ενσωμάτωσης. Νέες τεχνολογικές διεργασίες στην παραγωγή έξυπνων ενδυμάτων.

12.Βιομετρικά συστήματα. Αθλητικές και ιατρικές εφαρμογές.

13.Ανθρωπομετρικά συστήματα. Αντικειμενικές μετρήσεις. Εξατομικευμένη προσαρμογή παραγωγής (Customized Industrial production).

Εργαστήριο

1.Βασικές αρχές και μεθοδολογία στη σχεδίαση Πολυλειτουργικών ενδυμάτων.

2.Βασικά για ηλεκτρικά κυκλώματα.

3.Κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων (πλακέτα δοκιμών, ηλεκτρικά εξαρτήματα/συσκευές, και μετρήσεις με πολύμετρο).

4.Εισαγωγή  στον μικροεπεξεργαστή και στα εξαρτήματα/συσκευές Lilypad Arduino.

5.Σύνδεση του μικροεπεξεργαστή Lilypad Arduino σε υπολογιστή.

6.Εισαγωγή στον προγραμματισμό Arduino.

7.Ψηφιακά σήματα στο Lilypad Arduino.

8.Αναλογικά σήματα στο Lilypad Arduino.

9.Σύνδεση και προγραμματισμός ειδικών εξαρτημάτων/συσκευών Lilypad Arduino (e.g. RGB LED, Buzzer, Accelerator).

10.Μέθοδοι προσαρμογής ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε ενδύματα.

11.Μελέτη περιπτώσεων προχωρημένου προγραμματισμού Arduino.

12.Κατασκευή έργου φοιτητών (Project).

13.Κατασκευή και ολοκλήρωση έργου φοιτητών (Project).

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Τελικός Βαθμός Μαθήματος = 

Θεωρητικό μέρος (60%) + Εργαστηριακό μέρος (40%)

Αξιολόγηση Θεωρητικού μέρους:

•Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, ερωτήσεις κρίσεως και ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας (60%).

•Γραπτή εργασία και παρουσίασή της δημοσίως (40%).

Αξιολόγηση Εργαστηριακού μέρους:

•Κατά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, η κατανόηση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες αξιολογούνται με την παράδοση της πρακτικής κατασκευής ή της γραπτής αναφοράς (έντυπο) της εργαστηριακής άσκησης (50%).

•Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, κρίσεως και επίλυσης προβλημάτων (50%).

Κριτήρια Αξιολόγησης:

1. Βαθμός προαγωγής 5 (min 1 - max 10) 

2.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εργασίες περιγράφονται ανά περίπτωση στην ανάθεση της εργασίας.

3.Τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εξετάσεις είναι: 

•Ορθότητα απάντησης και ακρίβεια αντιστοιχίας με τα ζητούμενα.

•Οργάνωση δομής της απάντησης: λογική-επαγωγική παράθεση δεδομένων, εφαρμοζόμενων μεθόδων και συμπερασμάτων.

•Διατύπωση προτάσεων που δείχνουν ικανότητα ανάλυσης, σύγκρισης, ταξινόμησης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων, μεθόδων και αποτελεσμάτων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.M. Ashby, K. Johnson, “Materials and Design”, 2014.

2.G. Cho, “Smart Clothing”,2010.

3.J. McCann, D. Bryson, Smart clothes and wearable technology, 2009.

4.P. Westbroek, G. Priniotakis, P. Kiekens, “Analytical Electrochemistry in Textiles” Woodhead Publishing LTD, 2005.

5.Medical Textiles and Biomaterials for Healthwear”, 2004.

6.L. A. Geddes, “Electrodes and the Measurement of Bioelectric Events”, 1972.

7.Bradley Quinn, Textile Futures, 978 1 84520 8080, 2010.

 

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο (κυρίως)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 6
Πιστωτικές Μονάδες:  7
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας του φωτός, των νόμων ανάκλασης και απορρόφησης φωτός, των κανόνων της σύνθεσης χρωμάτων, των αρχών αναγωγικής και οξειδωτικής λεύκανσης, των επεξεργασιών οπτικής υπερλεύκανσης.

2.Δεξιότητα εφαρμογής και ανάλυσης στον προγραμματισμό και έλεγχο διεξαγωγής λευκαντικών κατεργασιών, στην απόδοση, αριστοποίηση και προτυποποίηση της πορείας αποχρωματισμού, στη διασφάλιση της αρτιότητας του λευκαντικού αποτελέσματος και της ακεραιότητας του υποστρώματος.

3.Ικανότητα σύνθεσης και αξιολόγησης στην προσρόφηση χρωμάτων και τις αλληλεπιδράσεις χρωμάτων–προσροφητικών, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του λευκαντικού εξοπλισμού, στη σύνταξη λευκαντικών προτύπων.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράφουν τις λευκαντικές διαδικασίες, να αναγνωρίζουν τις λευκαντικές απαιτήσεις κάθε υλικού, να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη μέθοδο επεξεργασίας του.

2.Να εξηγούν το μηχανισμό της λεύκανσης, να εκτιμούν τη δραστικότητα των λευκαντικών μέσων.

3.Να υπολογίζουν τις παραμέτρους των λευκαντικών διαλυμάτων, να εξετάζουν την εφαρμογή προσροφητικών υλικών σε λευκαντικά συστήματα.

4.Να συνδυάζουν παραδοσιακά λευκαντικά μέσα και υπερλευκαντικά φθορισμού, να σχεδιάζουν τροποποιημένες διεργασίες βελτιστοποίησης της ποιότητας, να αναπτύσσουν προσροφητικές τεχνικές δέσμευσης χρωμάτων, να διαφοροποιούν τις λευκαντικές συνθήκες.

5.Να συνθέτουν νέες λευκαντικές μεθόδους, να οργανώνουν τη λειτουργία του λευκαντηρίου, να αναθεωρούν τις συνθήκες εφαρμογής των διαδικασιών αποχρωματισμού για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

6.Να συγκρίνουν διαφορετικές λευκαντικές τεχνικές, να αξιολογούν την απόδοση της λευκαντικής πορείας, να υποστηρίζουν ορθές πρακτικές λεύκανσης και υπερλεύκανσης.

7.Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔ1 Φως και ακτινοβολίες. Πηγές φωτός. ΕΒΔ2 Έγχρωμα αντικείμενα. Φυσικά και συνθετικά χρώματα. ΕΒΔ3 Ανάκλαση και απορρόφηση του φωτός. Απλά, σύνθετα και συμπληρωματικά χρώματα. Προσθετική και αφαιρετική σύνθεση χρωμάτων. Θερμά, ψυχρά και ουδέτερα χρώματα. ΕΒΔ4 Προκατεργασίες βαμβακιού, μαλλιού και συμμείκτων. Μέθοδοι προετοιμασίας προς βαφή υλικού με βάση την τελική του χρήση. ΕΒΔ5 Χημική λεύκανση. ΕΒΔ6 Γενικές έννοιες, αναγωγικά και οξειδωτικά λευκαντικά. Τιτλοδότηση των λευκαντικών διαλυμάτων. ΕΒΔ7 Οπτική υπερλεύκανση. Τα υπερλευκαντικά μέσα φθορισμού και τα χαρακτηριστικά τους. Ταξινόμηση και εφαρμογή οπτικών υπερλευκαντικών. ΕΒΔ8 Λευκαντικές τεχνικές. ΕΒΔ9 Λεύκανση βαμβακιού με υποχλωριώδη άλατα, υπεροξείδιο του υδρογόνου και χλωριώδες νάτριο. ΕΒΔ10 Λεύκανση λίνου, μαλλιού, μεταξιού, αναγεννημένης κυτταρίνης, πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυακρυλονιτριλίων, οξικής κυτταρίνης. ΕΒΔ11 Φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι αποχρωματισμού. ΕΒΔ12 Έλεγχος (φασματοσκοπίες ανάκλασης και ορατού–υπεριώδους) και μηχανισμοί αποχρωματισμού. ΕΒΔ13 Προσρόφηση χρωμάτων, φασματοφωτομετρικά χαρακτηριστικά των συσσωματωμάτων χρώματος, μονομοριακή και πολυστρωματική αυτο-συνάθροιση χρωμάτων, αλληλεπιδράσεις προσροφητικού–χρώματος.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

S. R. Karmakar, “Chemical Technology in the Pre-Treatment Processes of Textiles”, Elsevier, 1999.

K. Lacasse, W. Baumann, “Textile Chemicals: Environmental Data and Facts”, Springer, 2004.

American Association of Textile Chemists and Colorists, “Textile Chemist and Colorist”, AATCC, 1998.

C. M. Carr, “Chemistry of the Textiles Industry”, Springer, 1995.

“Textile Technology Digest”, Institute of Textile Technology, Charlottesville, 2000.

A. K. R. Choudhury, “Textile Preparation and Dyeing”, Science Publishers, 2006.

J. T. Marsh, “An Introduction to Textile Bleaching”, J. Wiley, 1948.

A. D. Broadbent, “Basic Principles of Textile Coloration”, 2001.

J. R. Aspland, “Textile Dyeing and Coloration”, AATCC, 1997.

K. Hunger, “Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications”, John Wiley and Sons, 2003.

H. Zollinger, “Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments”, Helvetica Chimica Acta, 2003.

K. Lacasse, W. Baumann, “Textile Chemicals: Environmental Data and Facts”, Springer, 2004.

B. Wulfhorst, T. Gries, D. Veit, “Textile Technology”, Hanser Verlag, 2006.

M. D. Fairchild, “Color Appearance Models”, John Wiley and Sons, 2005.

R. W. G. Hunt, “Measuring Colour”, Ellis Horwood Ltd, 1991.

 

ΕΥΦΥΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της χρήσης νέων τεχνολογιών στη σχεδίαση ευφυών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

2.Γνώση και δεξιότητες στις κλωστοϋφαντουργικές δομές που αντιδρούν σε περιβαλλοντικές συνθήκες και ερεθίσματα.

3.Γνώση και ικανότητες στις εφαρμογές κλωστοϋφαντουργικών υλικών και προϊόντων που είναι το αποτέλεσμα της συμβολής επιστημών (ιατρικής, βιολογίας, μηχανικής, υλικών) και τεχνολογιών (ηλεκτρονικής, νανοτεχνολογίας). 

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα μέρη ευφυών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία ενός ευφυούς κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος, να εκτιμήσουν τις επιδόσεις και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις εφαρμογές ορισμένων συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε ευφυή κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση τους.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας αυτών.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή και γενική προσέγγιση στην ευφυή τεχνολογία (smart technology) για την κλωστοϋφαντουργία και το έτοιμο ένδυμα.

2.Πολυλειτουργικά κλωστοϋφαντουργικά υλικά.

3.Θερμορυθμιστικά κλωστοϋφαντουργικά υλικά και ενδύματα.

4.Υλικά απόκρισης στα ερεθίσματα (stimuli-responsive materials).

5.Έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

6.Kλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με συστήματα GPS.

7.Ιατροκλωστοϋφαντουργικά ηλεκτρόδια.

8.Βιοεπεξεργασία για πολυμερή ενδυμάτων.

9.Έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά υλικά σε βιοϊατρικές εφαρμογές.

10.Μηχανική ανθρωπίνου σκελετού και ιστού κατασκευασμένων από προηγμένα και έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά υλικά.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Υποχρεωτική σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Μ Raheel: Protective Clothing Systems and Materials, Marcel Dekker, Inc., 1994

2.X Tao: Smart fibres, fabrics and clothing, Woodhouse, 2001

3.SE Braddock & M O'Mahony: Technotextiles 2 - Revolutionary fabrics for fashion and design, Thames & Hudson, 2005

4.J Hu: Advances in shape memory polymers, Woodhouse, 2013

5.MW King, BS Gupta, R Guidoin: Biotextiles as medical implants, 2013

6.J Hu: Shape Memory Polymers and Textiles, 2007

7.G Cho: Smart Clothing – Technology and Applications, CRS Press, 2010

8.Y Xu, WJ Li, KK Lee: Intelligent Wearable interfaces, Wiley-Interscience, 2008

9.X. Tao: Smart technology for textiles and clothing –introduction and overview Woodhead, 2003.

10. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια

11. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των επεξεργασιών παραγωγής εξειδικευμένων υφαντών υφασμάτων.

2.Εμπεριστατωμένη γνώση και κριτική κατανόηση των διαφόρων μορφών (σχεδίων) ύφανσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πολλαπλών και ειδικών υφασμάτων.

3.Γνώση και δεξιότητες των στοιχείων και των απαιτούμενων διαδικασιών  μετασχηματισμού του θεωρητικού σχεδίου σε ύφασμα και αντιστρόφως.

4.Γνώση και δεξιότητες πάνω στις βασικές αρχές τεχνολογίας και συμπεριφοράς των μη υφασμένων υλικών.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και αναγνωρίσουν τα ποικίλα σχέδια υφασμάτων διπλού–πολλαπλού πλάτους, σωληνωτών υφασμάτων, διπλών–πολλαπλών υφασμάτων και ειδικών υφασμάτων.

2.Να εξηγήσουν τη λειτουργία του κάθε μηχανήματος για την παραγωγή υφασμάτων με σχέδια Jacquard (καρτέλες, σχέδια μιτώματος, χαρακτηριστικά στοιχεία υφασμάτων, χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες κλωστών στημονιού και υφαδιού) και να υπολογίσουν τις παραμέτρους λειτουργίας του.

3.Να αναπτύξουν και διαφοροποιήσουν τις τεχνολογίες παραγωγής μη υφασμένων ινοστρωμάτων (μηχανική, υδροδυναμική και ηλεκτροστατική μέθοδος). Ιδιότητες και χαρακτηριστικά μη υφασμένων υφασμάτων. Να συνθέσουν και οργανώσουν νέες εφαρμογές και να αξιολογήσουν την απόδοση του κάθε συστήματος.

4.Να εφαρμόσουν τεχνικές πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας όποτε απαιτείται.

5.Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Απεικόνιση και δημιουργία υφασμάτων διπλού–πολλαπλού πλάτους, σωληνωτών υφασμάτων, διπλών–πολλαπλών υφασμάτων και ειδικών υφασμάτων.

2.Βασικές αρχές στα σχέδια Jacquard (καρτέλες, σχέδια μιτώματος, χαρακτηριστικά στοιχεία υφασμάτων, χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες κλωστών στημονιού και υφαδιού).

3.Διαφορές ιδιοτήτων υφαντών και μη υφασμένων υφασμάτων.

4.Τεχνολογίες παραγωγής μη υφασμένων ινοστρωμάτων (μηχανική, υδροδυναμική και ηλεκτροστατική μέθοδος).

5.Στοιχεία για παραγωγή μη υφασμένων ινοστρωμάτων.

6.Σχεδιασμός παραγωγής εξειδικευμένων  υφαντών.

7.Σχεδιασμός παραγωγής μη υφασμένων ινοστρωμάτων.

8.Ασκήσεις στην παραγωγική διαδικασία.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Blinov, Shibabaw, Belay, “Design of Woven Fabrics”, 1988.

2.“Autorenkollektiv Gewebe Technik”, Veb Fachbuchverlag, Leipzig, 1978.

3.H. W. Kipp, “Narrow Fabric Weaving”, Salzburg, Sauerlander, 1989.

4.Κ. Καλλωνιάτης, «Μη Υφασμένα Υφάσματα», Ι.Ο.Β.Ε, 1992.

5.Medical Textiles”, Bolton Institute of Higher Education, 1997.

6.“Needle Punching Technology”, Vaclar Mrstina en Fantisek Feigl, 1990.

7.Διαδικτυακή Βιβλιογραφία Ανανεούμενη Ετήσια.

8.Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:

•αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάλυσης των υφαδοπλεκτών και των πλεκτών στημονιού

•σχεδιάζουν και να παράγουν απλά και σύνθετα σχέδια,

•σχεδιάζουν και να παράγουν ούγες, απλά και σύνθετα σχέδια τύπου ζακάρ 

•αναλύουν δομές πλεκτών και στην συνέχεια να τις αναπαράγουν με τις απαιτούμενες προδιαγραφές

•δημιουργούν καρτέλα σχεδίου για πλεκτομηχανή

•ελέγχουν το σχέδιο επάνω στη μηχανή και να το βελτιώνουν όπου απαιτείται

•εντοπίζουν προβλήματα παραγωγής και να τα επιλύουν

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Παρουσίαση και ανάλυση των τρόπων σχεδίασης ενός υφαδοπλεκτού με αναφορά στις δομές: απλό ζέρσεϋ, λάστιχο, μπαρολέ ή rib, interlock και λινξ-λινξ.

•Δημιουργία σύνθετων σχεδίων βασισμένων στην κατασκευή rib & interlock, όπως πικέδες με τη χρήση θηλιών επίπλευσης και διπλοθηλιάς.

•Δημιουργία πλεκτών με οπές, πιέτες, και κοτσίδες.

•Ανάπτυξη σχεδίων στις παραπάνω δομές με την χρήση έγχρωμων νημάτων.

•Παρουσίαση και ανάπτυξη σχεδίων ζακάρ καλής και ανάποδης όψης.

•Παρουσίαση και ανάπτυξη των πλεκτών ιντάρσια.

•Τα παραπάνω σχέδια θα παρουσιάζονται μέσα από την τεχνική των τριγώνων, συστημάτων ζακάρ, κτυπημάτων και μεταφορών, ανάλογα με την περίπτωση σε ευθύγραμμες πλεκτομηχανές.  

•Παρουσίαση σχεδίων για Τρικότ και Ράσσελ στημονοπλεκτών.

•Ανάπτυξη σχεδίων με ένα, δύο και τρεις – τέσσερις κλωστοφόρους.

•Παρουσίαση του σχεδίου αλυσίδας για την κατασκευή του πλεκτού.

•Κατασκευή δομών-σχεδίων με την χρήση βαμμένων νημάτων.

•Κατασκευές ειδικών δομών (δίχτυα, οπές, κτλ) και με παρεμβολή υφαδιού στην πλεκτή δομή.

•Ανάλυση των παραπάνω σχεδίων.

•Γενική παρουσίαση και ανάπτυξη σχεδίων στημονοπλεκτών για Τρικότ και Ράσσελ μηχανές.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Γραπτή εξέταση (60%):

Με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, Ερωτήσεις κρίσεως και συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας

Γραπτή εργασία (40%) και παρουσίασή της δημοσίως.

Κατά την ολοκληρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, η καταννόηση και οι μεταγνωστικές δεξιότητες αξιολογούνται με την παράδοση της γραπτής αναφοράς της εργαστηριακής άσκησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Spencer J., "Knitting Technology"

"Knitting International"

Palling D. F. “Warp Knitting Technology”

Τεχνολογία πλεκτικής, Ευθύμιος Γράβας, Σύγχρονη Εκδοτική, 2008

W. Aldrich, «Σχεδίαση και Κοπή Γυναικείων Ρούχων», 2009.

H. Eberle, H. Hermeling, M. Hornberger, “Fachwissen Bekleidung”, Europa-Lehrmittel, 2007.

A. Fontaine, “Technologie für Bekleidungsberufe, Lehrbuch: Grundstufe und Fachstufen Lehr-/Fachbuch”, Stam, 2008.

C. Vindersvon, “Entwicklung eines Studiengangkonzeptes: Lehramt an Berufskollegs im Fach Bekleidungstechnik”, Akademikerverlag, 2011.

S. J. Jones, “Fashion Design (Portfolio)”, 2011.

J. Sissons, “Basics Fashion Design: Knitwear”, 2010.

G. Cooklin, “Garment Technology for Fashion Designers”, 2001.

G. Cooklin, “Pattern Cutting for Women's Outwear”, 2001.

G. Cooklin, “Pattern Grading for Women's Clothes”, 2001.

B. Johnson-Hill, “Fashion Your Future”, 1998.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστηριακές Ασκήσεις 2
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα είναι αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να συνδυάζουν τις γνώσεις τους ώστε να οργανώνουν μια συλλογή ενδυμάτων. Θα πρέπει να αξιολογούν και να επιλέγουν τα κατάλληλα υφάσματα, να σχεδιάζουν τεχνικά σχέδια χρησιμοποιώντας σύγχρονα προγράμματα ηλεκτρονικής σχεδίασης. Να οργανώνουν το τμήμα σχεδίασης,  προμηθειών και προώθησης προϊόντων (marketing) για την αποτελεσματικότερη προώθηση της συλλογής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

-Γνωρίζει τους ενδυματολογικούς κανόνες και να αξιολογεί τα ιδιαίτερα ενδυματολογικά χαρακτηριστικά που ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται.

-Να αξιολογεί τα εκάστοτε υλικά και να προκοστολογεί τον κάθε «οδηγό» της συλλογής του.

 - Να κρίνει και να αξιολογεί την ποιότητα και το στυλ των ενδυμάτων σε αντιπαράθεση τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού και στις ιδιαίτερες ανάγκες που το αντιπροσωπεύουν.

-να προωθεί κατάλληλα την συλλογή συνδυάζοντας ηλεκτρονικά συστήματα σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας με εικαστικά μέσα παρουσίασης.

-να επιλέγει μεθόδους προώθησης.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

i.Βασικές Έννοιες. Πηγές έμπνευσης επιλογή θέματος «συλλογής».

ii.Φασεολόγιο και συνεργασία δημιουργικού τμήματος με τα τμήματα προμηθειών παραγωγής και προώθησης.

iii.Διάκριση και ανάλυση διαφορετικών τύπων portfolio. Χρήση διαφορετικών εξειδικευμένων προγραμμάτων σχεδίασης και παρουσίσης.

iv.Μέθοδοι οργάνωσης και προκοστολόγησης της συλλογής.

v.Δημιουργία, ανάλυση και αξιολόγηση των μεθόδων παρουσίασης των «οδηγών»

vi.Ενδυματολογικοί κανόνες και στυλιστικές επιρροές.

vii. Παρουσίαση των εργασιών και κριτική ανάλυσή τους.

viii.Κριτήρια Επιτυχίας Έργου.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Γραπτή εξέταση (70%):

Με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, Ερωτήσεις κρίσεως και συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας

Γραπτή εργασία (40%) και παρουσίασή της δημοσίως.

Κατά την ολοκληρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, η καταννόηση και οι μεταγνωστικές δεξιώτητες αξιολογούνται με την παράδοση της γραπτής αναφοράς της εργαστηριακής άσκησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Campbell Hilary, Designing Patterns-A first approach to pattern cutting, Stanley Thorns pub. England, 1980.

Collin Barnes, The Complete Guide To Fashion Illustration, North Light Books, 1988.

McGoldrick Peter, Retail Marketing, The McGraw-Hill Companies, 1997.

Winifred Aldrich, «Σχεδίαση και Κοπή Γυναικείων Ρούχων», 2005, Εκδόσεις ΙΩΝ, ISBN 960-411-274-0.

K. McKelvey, «Έρευνα Μόδας – 1600 Ιδέες», 2005, Εκδόσεις ΙΩΝ.

J. Peacock, “Costume 1066–1990”, 2000.

G. Cooklin, “Introduction to Clothing Manufacture”, 1991.

H. Carr, B. Latham, “The Technology of Clothing Manufacture”, 2nd Edition.

B. Wirschun, «Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδυμάτων με Corel Draw», 2009.

Y. Li, “The Science of Clothing Confort”, 2001.

S. De Clerck, “Future Textile, Surprising Textiles, Design and Art”, 2008.

Κατάλογοι της Promostyle, 2003-2010.

Linda Tain, Portfolio Presentation for Fashion Designers, 3rd Edition, 978 1 56367 817 2, 2010.

Tracy Jennings, Creativity in Fashion Design, 978 1 56367 895 0, 2011.

Steven Stipelman, Illustrating Fashion, 978 1 56367 830 1, 2010.

Jaya Halepette, Retailing in emerging Markets, 978 1 60901 128 4, 2011.

 

8o Εξάμηνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία