Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 11:16

Συνοπτικός Διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης σε ψυκτικά μηχανήματα των εγκαταστάσεων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Εργασίες Συντήρησης σε Ψυκτικά Μηχανήματα των Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.