Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 15:56

Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α708-08-2016) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΠΑ.Δ.Α, Οικονομικού Έτους 2018 (ΚΑΕ: 173101).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν.4412/2016.

Κωδικός CPV : 30197642-8

•Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13/06/2018, και ώρα 11.00π.μ

•Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Τετάρτη 13/06/2018, και ώρα 11.30 π.μ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ