Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 14:56

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στη διαδικασία φωτογράφισης των καθοµολογήσεων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για ένα έτος

Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 679/22.08.1996 (Φ.Ε.Κ. 826/10.09.1996 τ. Β') κοινής Υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. Β1/819/20.12.1998 κοινής Υπουργικής απόφασης Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας», η οποία ακυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/03.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009 τ.Ά)

2. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/21-11-2013).

3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4/14.10.2010 Πράξη της Γενικής Συνέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

4. Τις άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας.

5. Την υπ.αριθμ.: 10/23-03-2017 (Θέμα 10ο) Πράξη της Συνέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης

6. Την 11/30-03-2017 (Θέμα 9ο) Πράξη του Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φωτογραφεία που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων καλούνται:

Α. - Να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

• Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

• Τίτλο σπουδών ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

• Βεβαίωση του σωματείου φωτογράφων για το τρέχον έτος

• Στοιχεία επαγγελματικής έδρας (ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα, δείγμα τιμολογίου/απόδειξης, ιστοσελίδα) 

• Φορολογική ενημερότητα

• Ασφαλιστική ενημερότητα

• Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και μεταβολών των δύο (2) τελευταίων μηνών

• Στοιχεία φωτογράφων συνεργατών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: ΑΦΜ φωτογράφου- συνεργάτη, επικυρωμένη φωτοτυπία επαγγελματικής ταυτότητας φωτογράφου συνεργάτη, βεβαίωση για τον φωτογράφο-συνεργάτη από το σωματείο φωτογράφων για το τρέχον έτος, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνα.

 

Β. - Να υπογράψουν Πράξη/Δήλωση (κατάθεση μαζί με τα δικαιολογητικά), με την οποία θα αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις φωτογράφισης όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1 (προσαρτάται).

Για την χορήγηση άδειας φωτογραφικής κάλυψης, διάρκειας ενός έτους, των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων επιβάλλεται στα φωτογραφεία τέλος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) ετησίως (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά φωτογραφείο. Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η υπογεγραμμένη Πράξη/Δήλωση θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας ΕΛΚΕ και Πρωτοκόλλου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ.122-44, Αιγάλεω, Κτίριο Διοίκησης - ισόγειο, ή μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση,

Μετά το πέρας του ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών θα κληθούν τα φωτογραφεία που αποδέχθηκαν τους όρους και πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών το ανωτέρω τέλος των 400,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Στη συνέχεια θα χορηγηθεί η σχετική άδεια διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία χορήγησης της και κατάλογος με τα ονόματα των φωτογραφείων που θα συμμετάσχουν στη φωτογράφιση των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.teipir.gr

Επισημαίνεται ότι το φωτογραφείο και οι συνεργάτες του που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 1, στερούνται την άδεια φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Γνωστοποιείται ότι όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την ενημέρωση των φωτογραφείων για τις τελετές ορκωμοσίας (πρόγραμμα, ορισμός φωτογραφείου ανά κλιμάκιο πτυχιούχων, κ.α.) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.teipir.gr

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Δημήτριος Τσελές

Καθηγητής