Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 12:14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π. Α. 24%)