Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2017 12:23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση με επιλογή των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων

επιπέδου Διεύθυνσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ως ακολούθως:

1. Διεύθυνση Διοικητικού

2. Διεύθυνση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

3. Διεύθυνση Οικονομικού

4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Διεύθυνση Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις παραπάνω θέσεις Προϊσταμένων

Διεύθυνσης έχουν οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ που ανήκουν οργανικά στο ΑΕΙ

Πειραιά Τ.Τ., υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και στο πρόσωπό τους

συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις.