Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2016 19:25

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11543/26-07-2016