Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016 12:40

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού (προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από 24-08-2016 έως και 22-09-2016)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει, την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού   ( Ε.Π.).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Ι ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ Δ.Ο.Ν.Α.

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μετρήσεις με έμφαση στη Μέτρηση και Ψηφιακή Αποκατάσταση Συμπιεσμένων Σημάτων Ακουστικών Συχνοτήτων». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1439469

 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Μέθοδοι Αυτομάτου Ελέγχου Συστημάτων Κίνησης και Εφαρμογές σε Υδραυλικά – Πνευματικά Συστήματα». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1439559

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Εφαρμογές στην Αλγοριθμική Διάγνωση Βλαβών Συστημάτων».

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1439641

 

2)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Υπολογιστικών ή και Πειραματικών Μεθόδων στην Ανάλυση της Κατασκευής και Λειτουργίας των ΜΕΚ». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1439727

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Ρευστοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας σε  Εσωτερικές Ροές».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1439848

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης  (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 

1)από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381311, διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω.

2)από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381227, διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω.

 

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.: www.teipir.gr  (προκηρύξεις)

 Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στα  ΦΕΚ 541/Γ΄/15-06-2016  και 567/Γ΄/23-6-2016.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ