Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016 10:20

1η Ορθή Επανάληψη-∆ιευκρίνιση σχετικά µε την ∆ιακήρυξη µε αριθµό 1812/5.7.2016 (ΚΗΜ∆ΗΣ:16PROC004721448 2016-7-06) για την προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισµού του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.

Στο Κεφάλαιο Α Άρθρο A.2.4 Εγγύηση Συµµετοχής α/α 1. σελ 19 από παραδροµή αναφέρει:

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α.) του συνόλου των προσφεροµένων ειδών σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. αντί του ορθού που είναι:

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α.) του συνόλου των προσφεροµένων ειδών σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓEΩΡΓIΟΣ