Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018 16:13

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης 1

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Έξι Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Δύο Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Ευρώ (6.502.680,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ Π1 ΠΑΔΑ