Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 13:25

Συμμετοχή του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. στο PRISMI PROJECT

Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands.

 

 Το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. συμμετέχει στο ερευνητικό έργο PRISMI (Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands). Το έργο PRISMI στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών των νησιών της Μεσογείου στο σχεδιασμό της μετάβασής τους προς ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, το έργο PRISMI στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εργαλειοθήκης για την αξιολόγηση και χαρτογράφηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την εκπόνηση σεναρίων διείσδυσής τους στα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών. Το PRISMI αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προς την ανάπτυξη φιλόδοξων, πλην όμως ρεαλιστικών, Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα νησιά της Μεσογείου.

 Οι δραστηριότητες του έργου επωφελούνται ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στα πλαίσια της “1ης  προκήρυξης έργων”, του διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου,“Interreg MED 2014-2020”. To Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με 509.637 €, συμβάλλει στην υποστήριξη του έργου κατά 85% του συνολικού προϋπολογισμού που ανέρχεται στα 599.573 €.

  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε:

        https://prismi.interreg-med.eu/
        www.facebook.com/Prismi-project-249321535489626/
        https://twitter.com/PrismiProject